Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання
Мінагрополітики України, Держспоживстандарт України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 21.01.200523/17
Документ z0099-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.08.2014, підстава - z0877-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
21.01.2005 N 23/17
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2005 р.
за N 99/10379
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 268/814 ( z0877-14 ) від 16.07.2014 }
Про затвердження Порядку проведення
атестації виробництва молока,
молочної сировини і молочних
продуктів суб'єктів господарювання

Відповідно до статті 11 Закону України "Про молоко та молочні
продукти" ( 1870-15 ) та з метою забезпечення якості та безпеки
молока, молочної сировини і молочних продуктів для життя та
здоров'я населення під час їх виробництва Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок проведення атестації виробництва
молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів
господарювання, що додається.
2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Мінагрополітики України
(Микитюк Д.М.) в установленому порядку подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Мельника Ю.Ф. та заступника
Голови Держспоживстандарту України Черепкова С.Т.
В.о. Міністра аграрної
політики України Ю.Я.Лузан
Голова Державного комітету
України з питань
технічного регулювання
та споживчої політики Л.С.Школьник
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра охорони
здоров'я України,
Головний державний
санітарний лікар України О.В.Лапушенко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підрпиємництва Ю.А.Авксеньєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
і Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої
політики
21.01.2005 N 23/17
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2005 р.
за N 99/10379

ПОРЯДОК
проведення атестації виробництва молока,
молочної сировини і молочних продуктів
суб'єктів господарювання

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 11 Закону
України "Про молоко та молочні продукти" ( 1870-15 ), визначає
процедуру проведення атестації виробництва молока, молочної
сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання всіх форм
власності (далі - суб'єкти господарювання), крім особистих
селянських господарств та фізичних осіб.
1.2. Атестація виробництва молока, молочної сировини і
молочних продуктів проводиться атестаційними комісіями відповідних
територіальних органів виконавчої влади з питань аграрної політики
з метою оцінки технічних можливостей виробників щодо виробництва
молока, молочної сировини і молочних продуктів, які відповідають
вимогам чинних нормативно-правових актів та технічних документів.
1.3. Об'єктами атестації виробництва молока, молочної
сировини і молочних продуктів є нормативна документація на
продукцію, а також технологічне обладнання, засоби вимірювальної
техніки та контролю, випробувальне обладнання.
1.4. Атестаційні комісії у своїй роботі керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства аграрної політики України, Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики,
Міністерства охорони здоров'я України, а також цим Порядком.
2. Формування атестаційних комісій
2.1. Атестаційні комісії з проведення атестації виробництва: молочних продуктів утворюються наказами Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій та Головного управління промисловості та
сільського господарства Севастопольської міської державної
адміністрації; молока і молочної сировини утворюються наказами управлінь
сільського господарства і продовольства районних державних
адміністрацій.
2.2. До складу атестаційних комісій входять представники
відповідних територіальних органів виконавчої влади з питань
аграрної політики, органів Міністерства охорони здоров'я України,
установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби,
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики, управлінь ветеринарної медицини, Державного
центру "Украгростандартсертифікація" Міністерства аграрної
політики України та за згодою Української академії аграрних наук,
науково-дослідних установ, галузевих об'єднань та громадських
організацій.
2.3. Персональний склад атестаційних комісій та їх голови
затверджуються наказом відповідних територіальних органів
виконавчої влади з питань аграрної політики про їх створення.
2.4. Робота атестаційних комісій здійснюється згідно з
планом, затвердженим керівником територіального органу виконавчої
влади з питань аграрної політики, що утворив відповідну комісію.
3. Подання документів і прийняття рішень
3.1. Для проведення атестації суб'єкти господарювання подають
заяву до відповідного територіального органу виконавчої влади з
питань аграрної політики (додаток 1), відомості, які засвідчують,
що їх технічні можливості забезпечують виробництво молока,
молочної сировини і молочних продуктів відповідно до вимог
нормативних документів (додаток 2). До відомостей додаються копії, завірені печаткою, за
питаннями, наведеними у додатку 2.
3.2. Після отримання відповідним територіальним органом
виконавчої влади з питань аграрної політики наданих документів
він протягом 3-х днів направляє їх представникам відповідних
органів виконавчої влади, що входять до складу комісії, для
опрацювання та підготовки відповідних висновків щодо можливості
атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних
продуктів суб'єктів господарювання.
3.3. Представник відповідного органу виконавчої влади
здійснює вивчення та перевірку поданих документів відповідно до
своїх повноважень, визначених статтею 14 Закону України "Про
молоко та молочні продукти" ( 1870-15 ).
3.4. Заява та відомості до заяви на право виробництва молока,
молочної сировини і молочних продуктів приймаються за описом,
копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття
документів атестаційною комісією, за підписом відповідальної
особи.
3.5. Атестаційною комісією впродовж місяця перевіряються
надані документи та приймаються рішення щодо перевірки суб'єктів
господарювання з виїздом на місце для встановлення достовірності
даних, наведених у заяві та поданих документах. Атестація виробництва молока, молочної сировини і молочних
продуктів здійснюється безкоштовно.
3.6. Заява залишається без розгляду, якщо: підписана особою, яка не має на це повноважень; виявлена недостовірність даних у заяві та документах, наданих
до заяви на атестацію виробництва молока, молочної сировини і
молочних продуктів.
3.7. Про залишення заяви без розгляду суб'єктам
господарювання повідомляється в письмовій формі із зазначенням
підстав такого рішення атестаційної комісії у 10-денний термін із
дня отримання заяви.
3.8. Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви без розгляду, суб'єкт господарювання
може повторно подати заяву, яка розглядається в установленому
порядку.
3.9. Атестаційна комісія проводить засідання згідно із
затвердженим планом роботи, але не рідше одного разу на місяць.
Підготовка засідання атестаційної комісії забезпечується її
головою або заступником голови. Голова атестаційної комісії
визначає час і місце проведення засідання. Засідання атестаційної
комісії веде її голова, а в разі відсутності голови - його
заступник. Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо в
ньому бере участь не менше двох третин членів комісії.
3.10. Атестаційна комісія на підставі результатів перевірки
поданих документів та технічних можливостей виробництва
безпосередньо на підприємстві приймає рішення щодо надання або
відмови суб'єктам господарювання у видачі атестата виробництва
молока, молочної сировини і молочних продуктів (далі - атестат).
Рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні
членів атестаційної комісії. При рівності голосів членів
атестаційної комісії вирішальним є голос головуючого.
3.11. Рішення атестаційної комісії підписується головуючим та
членами комісії, які брали участь у засіданні.
3.12. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про
відмову у видачі атестата суб'єкту господарювання надсилається
повідомлення про прийняте рішення в письмовій формі протягом трьох
робочих днів з дня його прийняття із зазначенням підстав.
3.13. Суб'єкт господарювання має право повторно подати до
атестаційної комісії заяву не раніше ніж через три місяці з дати
прийняття рішення про відмову за умови усунення виявлених
недоліків.
3.14. Рішення атестаційної комісії відповідного
територіального органу виконавчої влади з питань аграрної політики
про відмову може бути оскаржене суб'єктом господарювання у
Міністерстві аграрної політики України в місячний термін з дня
отримання ним повідомлення про прийняте рішення.
4. Видача та анулювання атестата виробництва молока, молочної
сировини і молочних продуктів суб'єкту господарювання
4.1. На підставі рішення атестаційної комісії відповідним
територіальним органом виконавчої влади з питань аграрної політики
видається атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних
продуктів (додаток 3), який підписується його керівником і
засвідчується печаткою. Оригінал атестата зберігається у суб'єкта
господарювання і не підлягає передаванню іншим особам.
4.2. Відповідний територіальний орган виконавчої влади з
питань аграрної політики протягом десяти робочих днів з дня
прийняття рішення атестаційною комісією направляє до Міністерства
аграрної політики України подання (додаток 4) разом із
документами, наданими до заяви на атестацію, для узагальнення та
занесення його до реєстру атестованих виробників молока, молочної
сировини і молочних продуктів.
4.3. Атестат видається на 5 років, після закінчення строку
дії атестата проводиться переатестація.
4.4. Підставами для переатестації виробництва є: закінчення строку дії атестата; зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання; впровадження суб'єктом господарювання випуску нового виду
діяльності.
4.5. Дублікат атестата може бути виданий суб'єкту
господарювання у разі втрати оригіналу тільки на підставі запису в
реєстрі атестованих виробників молока, молочної сировини і
молочних продуктів та заяви із зазначенням обставин втрати.
4.6. При видачі дубліката атестата в правому верхньому куті
атестата ставиться відмітка "Дублікат" та підписується керівником
відповідного територіального органу виконавчої влади з питань
аграрної політики. Строк чинності дубліката атестата не може
перевищувати строку чинності оригіналу атестата.
4.7. Виробництво та переробка молока, молочної сировини і
молочної продукції без атестата виробництва забороняється.
4.8. Дія атестата може бути тимчасово зупинена відповідним
територіальним органом виконавчої влади з питань аграрної політики
в разі порушення суб'єктом господарювання вимог
нормативно-правових актів про якість і безпеку молока, молочної
сировини і молочних продуктів.
4.9. Атестат може бути анульований відповідним територіальним
органом виконавчої влади з питань аграрної політики у разі
порушення вимог законодавства у сфері виробництва зазначеної
продукції, невиконання розпорядження про усунення порушень умов
виробництва за результатами державного контролю та нагляду з боку
державних установ ветеринарної медицини, установ та закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби, органів виконавчої
влади з питань технічного регулювання та споживчої політики. Про анулювання атестата відповідний територіальний орган
виконавчої влади з питань аграрної політики повідомляє
Міністерство аграрної політики України з метою виключення суб'єкта
господарювання з Реєстру атестованих виробників молока, молочної
сировини і молочних продуктів.
4.10. Дія атестата відновлюється за рішенням відповідного
територіального органу виконавчої влади з питань аграрної
політики, який зупинив його дію, після усунення причин виявлених
невідповідностей суб'єктом господарювання.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною племінною
інспекцією Мінагрополітики
України Д.М.Микитюк
Директор Департаменту
технічного регулювання
Держспоживстандарту України В.В.Онопрієнко

Додаток 1
до пункту 3.1 Порядку
проведення атестації
виробництва молока, молочної
сировини і молочних
продуктів суб'єктів
господарювання
Зразок ___________________________________ ___________________________________
(назва територіального органу
виконавчої влади з питань аграрної
політики)

ЗАЯВА

Прошу атестувати ____________________________________________
(назва суб'єкта господарювання) на здійснення виробництва молока, молочної сировини і молочних
продуктів.
Відомості про суб'єкт господарювання: 1. Назва:
1.1. Повна __________________________________________________
1.2. Скорочена ______________________________________________
2. Місцезнаходження _________________________________________
2.1. Телефон ____________________ Факс ______________________
Телетайп ___________________ E-mail ____________________
3. Форма власності __________________________________________
4. Види діяльності __________________________________________
5. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) __________________________________________________________________
6. Банківські реквізити _____________________________________
7. Орган державної реєстрації _______________________________
8. Реєстраційний номер та дата реєстрації ___________________
9. Підпорядкованість ________________________________________ В інші органи для атестації виробництва молока, молочної
сировини та молочної продукції заявка не направлялась. З вимогами Порядку проведення атестації ознайомлені та
зобов'язуємося їх виконувати:
Керівник суб'єкта господарювання ________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 2
до пункту 3.1 Порядку
проведення атестації
виробництва молока, молочної
сировини і молочних
продуктів суб'єктів
господарювання

ВІДОМОСТІ
до заяви суб'єкта господарювання на право
виробництва молока, молочної сировини
і молочних продуктів

З виробництва молока і молочної сировини:
1. Назва суб'єкта господарювання, що атестується.
2. Чисельність та стан дійного поголів'я.
3. Інформація про: ідентифікацію та реєстрацію тварин; утримання та годівлю тварин; ветеринарно-санітарний стан виробничих приміщень та прилеглої
території (водопостачання, каналізація, освітлення, вентиляція
повітря); стан обладнання (молочного, холодильного) для виробництва та
транспортування молока і молочної сировини.
4. Стан лабораторії з визначення якості молока.
5. Загальна кількість працюючих, їх підготовка та
кваліфікація.
6. Інша інформація, надана суб'єктом господарювання.
З виробництва молочних продуктів:
1. Назва суб'єкта господарювання, що атестується.
2. Загальна кількість працюючих і їх кваліфікація.
3. Інформація про виробничі потужності на основні види
продукції та показники роботи за останній рік (в одиницях
звітності).
4. Інформація щодо сертифікації продукції, яка проводилась
раніше.
5. Наявність зареєстрованої торгової марки.
6. Відомості про реалізацію продукції на експорт.
7. Наявність нормативних документів на продукцію, що
виробляється, санітарних та ветеринарних правил, правил з охорони
праці.
8. Інформація про: технологічну документацію, стан технологічного та допоміжного
обладнання та його технічне обслуговування, метрологічне
забезпечення виробництва; систему контролю за санітарно-гігієнічним,
ветеринарно-санітарним, технічним станом виробництва і якістю
сировини, матеріалів та готової продукції; результати перевірок (обстеження) за санітарно-гігієнічним,
ветеринарно-санітарним та технічним станами виробництва,
проведених органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції,
за останній рік; санітарно-технічний стан прилеглої території, виробничих та
допоміжних приміщень; дотримання санітарно-протиепідемічного режиму.
9. Стан лабораторії (або підрозділу) з контролю якості
молочної сировини і готової продукції.
10. Наявність рекламацій відносно якості продукції за
останній рік.
11. Наявність дозволів: органів санітарно-епідеміологічної служби; органів ветеринарної медицини; інші дозвільні документи.
12. Інша інформація, надана суб'єктом господарювання.
Керівник суб'єкта господарювання _________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 3
до пункту 4.1 Порядку
проведення атестації
виробництва молока, молочної
сировини і молочних
продуктів суб'єктів
господарювання
Зразок

(Державний Герб України)

_________________________________________________________
(територіальний орган виконавчої влади
з питань аграрної політики)

АТЕСТАТ
виробництва молока, молочної сировини
і молочних продуктів

_____________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання, форма власності) _____________________________________________________________
(місцезнаходження, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер) _____________________________________________________________
(назва продукції та спосіб виробництва)
Реєстраційний N ________________ Дата реєстрації ___________________________________ Атестат чинний до _________________________________
Керівник територіального
органу виконавчої влади
з питань аграрної політики ______________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 4
до пункту 4.2 Порядку
проведення атестації
виробництва молока, молочної
сировини і молочних
продуктів суб'єктів
господарювання
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник територіального
органу виконавчої влади з
питань аграрної політики ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
"____" __________ 200__ року
Міністерство аграрної
політики України

ПОДАННЯ

Рішенням атестаційної комісії _______________________________
(назва територіального органу
виконавчої влади з питань
аграрної політики)
_______________________ (протокол від "___" __ 200___ року N_____) __________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер, __________________________________________________________________
місцезнаходження)
пропонується включити до реєстру атестованих виробників молока,
молочної сировини і молочних продуктів.
Голова атестаційної комісії
територіального органу
виконавчої влади з питань
аграрної політики _____________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
" ___ " _________________ 200 _ р.вгору