Документ z0094-14, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 169-2017-р

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2013  № 701


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2014 р.
за № 94/24871

{Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ № 169-р від 10.03.2017}

Про затвердження Порядку планування та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва та Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері насінництва та розсадництва

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 24-26 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", підпункту 7.208 підпункту 7 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок планування та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва;

Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері насінництва та розсадництва.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
В.В. ГончаренкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.11.2013  № 701


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2014 р.
за № 94/24871

ПОРЯДОК
планування та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва

І. Загальні положення

1.1. Державний нагляд (контроль) з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва здійснюється Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами (далі - інспекційні органи) відповідно до статей 8, 24, 25, 26 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, пунктів 4, 5 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, пунктів 4, 6 Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 грудня 2011 року № 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 34/20347.

1.2. Цей Порядок визначає процедуру планування та здійснення планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, організаційні заходи, які необхідно здійснити перед початком проведення перевірок, загальні вимоги до їх здійснення, а також вимоги до оформлення матеріалів за результатами проведених перевірок.

1.3. Інспекційні органи здійснюють планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю).

1.4. Планові та позапланові заходи здійснюються шляхом проведення перевірок, обстежень місць вирощування, оброблення і зберігання насіння та садивного матеріалу.

1.5. Цей Порядок поширюється на суб’єктів господарювання, яким надано право займатися виробництвом і реалізацією насіння та садивного матеріалу, а також на інспекційні органи в частині дотримання ними визначених Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та цим Порядком процедур здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю).

1.6. Суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом і реалізацією насіння і садивного матеріалу, зобов’язані безперешкодно допускати державних інспекторів сільського господарства (далі - державні інспектори) для обстеження місць вирощування, оброблення і зберігання насіння та садивного матеріалу, надавати для ознайомлення документацію щодо насінництва та розсадництва, а також інші матеріали та інформацію, необхідні для здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.

ІІ. Здійснення планових заходів

2.1. Планові заходи проводяться відповідно до річних або квартальних планів робіт, які затверджуються наказом відповідного інспекційного органу до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

2.2. Річні та квартальні плани робіт складаються з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, періодичності проведення планових заходів.

2.3. Строк здійснення планового заходу визначається відповідно до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” і не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - п’яти робочих днів. Продовження строку проведення планового заходу не допускається.

2.4. Інспекційний орган зобов’язаний не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення планового заходу письмово повідомити суб’єкта господарювання про проведення планового заходу.

2.5. Повідомлення про проведення планового заходу повинно містити:

дату початку та дату закінчення планового заходу;

найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якого (якої) здійснюється плановий захід;

найменування інспекційного органу, який буде проводити плановий захід, його місцезнаходження та телефон.

2.6. Повідомлення про проведення планового заходу надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів інспекційного органу або вручається особисто під розписку керівнику або уповноваженій особі суб’єкта господарювання.

ІІІ. Здійснення позапланових заходів

3.1. Позаплановим заходом є захід державного нагляду (контролю), який не передбачений планом роботи інспекційного органу.

3.2. Підставами для здійснення позапланового заходу є:

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до інспекційного органу про проведення перевірки за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;

перевірка виконання суб’єктами господарювання вказівки інспекційного органу щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, виданих за результатами раніше проведених планових заходів;

отримання звернень фізичних та юридичних осіб, у яких міститься інформація про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва (із обов’язковим зазначенням суті порушення). Позаплановий захід у таких випадках проводиться за наявності згоди Державної інспекції сільського господарства України на його проведення;

неподання у встановлений термін суб’єктами господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

3.3. Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у направленні на проведення позапланової перевірки.

3.4. Строк здійснення позапланового заходу відповідно до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

3.5. Перед здійсненням позапланового заходу інспекційний орган інформує у разі можливості суб’єкта господарювання про його проведення. Повідомлення про проведення позапланового заходу направляється з використанням засобів факсимільного зв’язку, або про його проведення повідомляється телефоном. У разі неможливості своєчасного повідомлення суб’єкта господарювання про проведення позапланового заходу (через обмежені строки на його проведення, відсутність телефонного та факсимільного зв’язку, інформації про номери телефонів) захід проводиться без попереднього повідомлення суб’єкта господарювання.

IV. Розпорядчі документи, які оформляються для здійснення планових/позапланових перевірок

4.1. Для здійснення планового чи позапланового заходу інспекційний орган видає наказ, який підписує керівник інспекційного органу чи посадова особа, що виконує його обов’язки. Наказ має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися відповідний захід, та предмет перевірки.

4.2. На підставі наказу інспекційний орган оформляє направлення на проведення планової/позапланової перевірки (додаток 1), яке підписується керівником чи заступником керівника інспекційного органу та засвідчується печаткою інспекційного органу.

4.3. У направленні на проведення планової/позапланової перевірки зазначаються:

найменування інспекційного органу, який проводить відповідний захід, його місцезнаходження та телефон;

найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, місцезнаходження чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця;

номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;

перелік посадових осіб, які беруть участь у проведенні заходу, із зазначенням їхніх посад, прізвищ, імен та по батькові;

дата початку проведення та дата закінчення заходу;

тип заходу (плановий, позаплановий);

вид заходу (перевірка, обстеження місць вирощування, оброблення і зберігання насіння та садивного матеріалу);

підстави для здійснення заходу;

предмет здійснення заходу (перелік питань, які підлягають перевірці);

інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

4.4. Направлення на проведення відповідного заходу є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

4.5. Відбір зразків (контрольних проб) насіння та/або садивного матеріалу здійснюється на підставі письмового вмотивованого рішення керівника чи заступника керівника інспекційного органу, форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку.

4.6. У рішенні про необхідність відбору зразків (контрольних проб) насіння та/або садивного матеріалу зазначаються кількість зразків кожного сорту (гібриду), необхідна для експертизи, а також місце здійснення цієї експертизи.

V. Вимоги до проведення планових/позапланових перевірок та оформлення розпорядчих документів за їх результатами

5.1. Державні інспектори, які беруть участь у здійсненні відповідних заходів, зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання чи уповноваженій ним особі або фізичній особі - підприємцю чи її представнику направлення на проведення планової/позапланової перевірки та службові посвідчення, що засвідчують їхні особи, і надати їм копію направлення на проведення планової/позапланової перевірки, яка вручається вищезазначеним особам під підпис.

5.2. Для з'ясування питань, пов'язаних зі здійсненням заходів державного нагляду (контролю), державні інспектори, які беруть участь у виконанні відповідних заходів, відбирають зразки (контрольні проби) насіння та/або садивного матеріалу у присутності керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника та за рішенням керівника інспекційного органу чи посадової особи, що виконує його обов'язки, передають їх для проведення експертизи (випробування).

5.3. До початку відбору зразків (контрольних проб) насіння та/або садивного матеріалу державні інспектори, які беруть участь у здійсненні відповідних заходів, зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання чи уповноваженій ним особі або фізичній особі - підприємцю чи її представнику рішення про відбір зразків (контрольних проб) насіння та/або садивного матеріалу та роз'яснити порядок їх відбору. Суб'єкт господарювання має право бути присутнім при всіх діях державного інспектора під час відбору зразків (контрольних проб) насіння та/або садивного матеріалу і заявляти клопотання з приводу цих дій, про що вноситься запис до акта відбору контрольних проб насіння та/або садивного матеріалу.

5.4. Державні інспектори зобов'язані ознайомити суб'єкта господарювання з рішенням про призначення експертизи (випробування) зразків (контрольних проб) насіння та/або садивного матеріалу, а після її проведення - з висновками експертизи (випробування).

Державні інспектори не мають права здійснювати відповідні заходи без наявності направлення на проведення планової/позапланової перевірки та службових посвідчень. Суб’єкти господарювання, що перевіряються, мають право не допускати державних інспекторів до проведення відповідних заходів, якщо вони не пред’явили документи, визначені пунктом 5.1 цього розділу.

5.5. Відбір зразків (контрольних проб) насіння та/або садивного матеріалу здійснюється згідно з Порядком відбору зразків продукції для визначення її якісних показників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1280. За наслідками відбору зразків (контрольних проб) насіння та/або садивного матеріалу державним інспектором складається акт відбору контрольних проб за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1280 “Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції”.

5.6. Строк проведення експертизи (випробування) становить чотирнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про призначення експертизи (випробування). Строк проведення експертизи (випробування) може бути продовжено у разі, якщо методикою проведення експертизи (випробування) передбачено більш тривалий час.

5.7. За результатами здійснення планових та позапланових заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва державні інспектори складають акт перевірки згідно з уніфікованою формою акта перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 серпня 2013 року № 503 “Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю)”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за № 1459/23991 (далі - акт перевірки).

5.8. У разі якщо суб’єкт господарювання відмовляється допустити державних інспекторів до проведення відповідного заходу, який здійснюється в установленому законодавством порядку, державні інспектори складають акт про відмову у проведенні планової/позапланової перевірки, форма якого наведена в додатку 3 до цього Порядку.

5.9. Перед початком проведення відповідного заходу державний інспектор чи керівник робочої групи (у разі проведення спільних перевірок з іншими контролюючими органами) вносить запис до відповідного журналу, у якому суб’єктом господарювання, що перевіряється, фіксуються перевірки контролюючих органів (за його наявності). Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.10. Планові та позапланові заходи з питань перевірки стану дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва проводяться за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання у присутності керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи чи у присутності фізичної особи - підприємця або її представника.

Якщо суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа (представник) відмовляються бути присутніми при проведенні відповідного заходу, про це робиться відповідна відмітка в акті перевірки. У такому випадку захід здійснюється державними інспекторами без присутності суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи (представника).

5.11. Планові та позапланові заходи щодо перевірки дотримання законодавства у сфері насінництва та розсадництва можуть проводитися в присутності осіб, права чи законні інтереси яких порушені внаслідок неправомірної діяльності суб’єкта господарювання.

5.12. У разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва державні інспектори:

з’ясовують обставини та суть вчиненого порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва, установлюють особу, яка його вчинила, чи особу, внаслідок бездіяльності якої порушено вимоги законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

установлюють, чи є в діях осіб, які вчинили правопорушення, чи осіб, внаслідок бездіяльності яких порушено вимоги законодавства у сфері насінництва та розсадництва, ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення.

5.13. Державні інспектори, а також суб’єкти господарювання, що перевіряються, мають право фіксувати процес проведення відповідного заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи при цьому здійсненню заходу.

5.14. Державні інспектори під час здійснення державного нагляду (контролю) зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єкта господарювання. Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана державним інспектором під час здійснення державного нагляду (контролю), може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом. Інспекційний орган забезпечує спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

VI. Оформлення матеріалів за результатами здійснення планових/позапланових перевірок

6.1. Акт перевірки складається у двох примірниках і підписується не пізніше останнього дня проведення перевірки державними інспекторами, які проводять відповідний захід, керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою чи фізичною особою - підприємцем або її представником.

Перший примірник акта залишається в інспекційному органі, який проводить перевірку, другий вручається керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі чи фізичній особі - підприємцю або її представнику. При врученні акта перевірки у примірнику акта, який залишається в інспекційному органі, робиться відмітка про дату вручення акта та ставиться підпис особи, яка його отримує.

Якщо державні інспектори беруть участь у проведенні спільної перевірки разом з іншими контролюючими органами, вони складають у межах наданих повноважень окремий акт перевірки у двох примірниках, один примірник якого передають керівнику, який очолює робочу групу.

6.2. Якщо керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа чи фізична особа - підприємець або її представник не погоджуються з актом перевірки, вони підписують акт із зауваженнями. Зауваження є невід’ємною частиною акта перевірки і повинні надаватись суб’єктом господарювання не пізніше трьох робочих днів з дня підписання акта перевірки із зауваженнями.

6.3. У разі відмови суб’єкта господарювання від ознайомлення з актом перевірки, його підписання, надання пояснень, отримання акта перевірки державні інспектори, що здійснюють планову/позапланову перевірку, вносять до акта перевірки відповідний запис, засвідчуючи це своїми підписами.

У разі відмови суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи отримати акт перевірки один примірник акта перевірки надсилається суб’єкту господарювання поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше трьох робочих днів після закінчення здійснення відповідного заходу.

На примірнику акта перевірки, який залишається в інспекційному органі, робиться відмітка про дату надсилання другого примірника акта перевірки поштою із зазначенням прізвища та ініціалів особи, яка відправила акт перевірки суб’єкту господарювання.

6.4. Акти перевірок реєструються в журналі реєстрації актів перевірок дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку.

6.5. Журнал реєстрації актів перевірок дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва повинен бути включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, журнал - прошнурований, на останній сторінці журналу проставляються відбиток печатки інспекційного органу та підпис його керівника.

6.6. У разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері насінництва та/або розсадництва на підставі акта перевірки протягом п'яти робочих днів з дати її завершення складається обов'язкова для виконання вказівка про усунення порушень щодо ведення насінництва та розсадництва, форму якої наведено в додатку 5 до цього Порядку.

У разі виявлення невідповідності якісних показників насіння та садивного матеріалу вимогам нормативних документів інспекційний орган на підставі акта перевірки звертається в порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом про зупинення або заборону реалізації насіння і садивного матеріалу.

6.7. Обов'язкова до виконання вказівка може бути оскаржена до Державної інспекції сільського господарства України або до суду в установленому законом порядку.

Директор Департаменту
землеробства


О.А. Демидов
Додаток 1
до Порядку планування та здійснення
державного нагляду (контролю)
у сфері насінництва та розсадництва
(пункт 4.2)

НАПРАВЛЕННЯ


Додаток 2
до Порядку планування та здійснення
державного нагляду (контролю)
у сфері насінництва та розсадництва
(пункт 4.5)

РІШЕННЯ
про відбір зразків (контрольних проб) насіння та/або садивного матеріалу


Додаток 3
до Порядку планування та здійснення
державного нагляду (контролю)
у сфері насінництва та розсадництва
(пункт 5.8)

АКТ
про відмову у проведенні планової/позапланової перевіркиДодаток 4
до Порядку планування та здійснення
державного нагляду (контролю)
у сфері насінництва та розсадництва
(пункт 6.4)

ЖУРНАЛ
реєстрації актів перевірок дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва


Додаток 5
до Порядку планування та здійснення
державного нагляду (контролю)
у сфері насінництва та розсадництва
(пункт 6.6)

ВКАЗІВКА
про усунення порушень щодо ведення насінництва та розсадництвавгору