Document z0090-15, valid, current version — Adoption on December 2, 2014
( Last event — Entry into force, gone February 20, 2015. Take a look at the history? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2014 № 660


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2015 р.
за № 90/26535

Про затвердження Порядку оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 14 Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» та підпункту 30 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 04 липня 2008 року № 112 «Про затвердження Порядку оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 690/15381.

3. Директору Департаменту спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби

В.П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниК. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
02.12.2014 № 660


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2015 р.
за № 90/26535

ПОРЯДОК
оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах

1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів України (далі – військові формування), підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.

Дія цього Порядку не поширюється на системи спеціального зв'язку.

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у таких значеннях:

оцінка (оцінювання) стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі – оцінка стану захищеності) – сукупність заходів, спрямованих на виявлення загроз державним інформаційним ресурсам та запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі – ІТС);

оцінка (оцінювання) захищеності інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі – оцінка захищеності) – заходи щодо виявлення в ІТС технічних рішень, що створюють передумови для порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, яка в них обробляється.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України».

3. Оцінка стану захищеності здійснюється з метою виявлення існуючих загроз державним інформаційним ресурсам в ІТС і є складовою частиною заходів із захисту інформації.

4. Об'єктом оцінки стану захищеності є державні інформаційні ресурси, які обробляються в ІТС, незалежно від наявності в таких ІТС комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ).

5. В ІТС, де створено КСЗІ з підтвердженою відповідністю, оцінка стану захищеності здійснюється з метою виявлення нових загроз державним інформаційним ресурсам, які виникли у процесі експлуатації КСЗІ та які не враховані у КСЗІ.

6. У разі виявлення в ІТС, де створено КСЗІ з підтвердженою відповідністю, додаткових загроз державним інформаційним ресурсам, які виникли за період експлуатації КСЗІ, інформація про таку КСЗІ надається Держспецзв'язку згідно з Положенням про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2005 року № 688.

7. Оцінка стану захищеності в державному органі, органі місцевого самоврядування, військовому формуванні, на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності здійснюється Держспецзв'язку.

8. За результатами оцінки стану захищеності складається акт оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в ІТС (далі – Акт) згідно з додатком, де викладаються результати роботи комісії та рекомендації стосовно підвищення рівня захищеності державних інформаційних ресурсів, який затверджується Головою Держспецзв'язку або його заступником за напрямом діяльності згідно з розподілом функціональних обов'язків.

9. З метою здійснення оцінки стану захищеності:

1) Держспецзв'язку:

створює комісію з оцінки стану захищеності (далі – комісія);

здійснює планування проведення оцінки стану захищеності в державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності;

розробляє загальну програму та методику оцінки стану захищеності в державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, а також окремі програми та методики оцінки захищеності залежно від виду ІТС та режиму доступу до інформації, що в ній обробляється;

визначає перелік документів, що стосуються функціонування ІТС та підлягають аналізу під час проведення оцінки стану захищеності;

визначає та оприлюднює на офіційному веб-сайті Держспецзв'язку у мережі Інтернет перелік спеціалізованого програмного забезпечення та програмно-апаратних засобів, які використовуються для проведення оцінки захищеності;

2) державні органи, органи місцевого самоврядування, військові формування, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, в яких здійснюється оцінка стану захищеності:

надають комісії всі необхідні документи, що стосуються функціонування ІТС;

надають комісії доступ до ІТС;

повідомляють Держспецзв'язку про стан виконання рекомендацій, зазначених в Акті.

10. Оцінка стану захищеності в державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності проводиться згідно з річним планом, який затверджується наказом Адміністрації Держспецзв'язку, або позапланово.

Планова оцінка стану захищеності проводиться в державних органах, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності не частіше ніж один раз на п'ять років.

Витяги з річного плану надсилаються до вказаних у ньому державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності щороку до 01 лютого.

Позапланова оцінка стану захищеності проводиться в державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності за їх безпосередніми зверненнями та рішенням Голови Держспецзв'язку або його заступника за напрямом діяльності згідно з розподілом функціональних обов'язків.

11. Держспецзв'язку письмово повідомляє державні органи, органи місцевого самоврядування, військові формування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, в яких планується здійснити оцінку стану захищеності, не менше ніж за десять діб до її початку.

12. Підставою для допуску до проведення оцінки стану захищеності є припис, підписаний Головою Держспецзв'язку або його заступником за напрямом діяльності згідно з розподілом функціональних обов'язків, у якому вказується персональний склад комісії.

Директор
Департаменту спеціальних
інформаційно-телекомунікаційних
систем
Адміністрації Держспецзв'язку

С.А. Нежурбіда
Додаток
до Порядку оцінки стану захищеності
державних інформаційних ресурсів
в інформаційних, телекомунікаційних
та інформаційно-телекомунікаційних
системах
(пункт 8)

АКТ
оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів
в інформаційних, телекомунікаційних
та інформаційно-телекомунікаційних системахon top