Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету
Мінфін України; Наказ, Інструкція, Довідка [...] від 28.01.200257
Документ z0086-02, поточна редакція — Редакція від 12.02.2019, підстава - z0081-19


Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

М.П.

__________
Примітка.


Складається органами державного управління та місцевого самоврядування.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС
на _____ рік

______________________________
(назва установи)

ЗАТВЕРДЖУЮ

штат у кількості _______ штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати _____ гривень _____________________________________________
                                                   (посада) _____________________________________________
                (підпис керівника)                (ініціали і прізвище)

______________
(число, місяць, рік)                                                           М.П.

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн.)

Надбавки (грн.)

Доплати (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць (грн.)

Фонд заробітної плати на 
_____ рік (грн.)

Керівник

_____________________________
(підпис)      (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________
(підпис)      (ініціали і прізвище)

М.П.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)


Затверджений у сумі ___________
_________________________ грн.
       (сума словами і цифрами)

_____________________________
                      (посада)

_____________________________
      (підпис)             (ініціали і прізвище)

______________________
        (число, місяць, рік)            М.П.

ПЛАН
асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
на ____ рік

________________________________________________________________________________ ______________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________________________________________________ ______________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)-1________________________________________________________________).

(грн.)

Найменування

КЕКВ

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Оплата праці

2110


Нарахування на оплату праці

2120


Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220


Продукти харчування

2230


Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270


Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281


Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282


Соціальне забезпечення

2700


Інші видатки

5000*


УСЬОГОКерівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

М.П.**

_____________________________
(число, місяць, рік)

__________
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)


Затверджений у сумі ___________
_________________________ грн.
       (сума словами і цифрами)

_____________________________
                      (посада)

_____________________________
      (підпис)             (ініціали і прізвище)

______________________
        (число, місяць, рік)            М.П.

Погоджено**

________________________________
                        (посада)

________________________________
     (підпис)                 (ініціали і прізвище)

__________________
    (число, місяць, рік)                  М. П.


ПЛАН
використання бюджетних коштів
на _________ рік

________________________________________________________________________________ ______________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________________________________________________ ______________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)-1___________________________________________________,
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету ________________.

(грн.)

№ з/п

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

1

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
1.1

Поточні видатки
1.2

Капітальні видатки
1.3

Надання внутрішніх кредитів
1.4

Надання зовнішніх кредитів
*

Керівник**

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                  _________________
М.П.***          (число, місяць, рік)


__________
* Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.
** План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно до законодавства не є обов’язковою. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України) план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
04.12.2015 № 1118)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицькийвгору