Документ z0075-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.01.2005, підстава - z1658-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 94 від 07.04.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
19 квітня 1994 р.
за N 75/284
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки
N 952 ( z1658-04 ) від 20.12.2004 )
( Щодо втрати чинності Наказу див. Наказ
Міністерства освіти і науки
N 257 ( v0257290-03 ) від 24.04.2003 )
Про затвердження Типового статуту
дошкільного виховного закладу

На виконання Закону України "Про освіту" ( 1060-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типовий статут дошкільного виховного закладу
(додається). Текст Типового статуту опублікувати у журналі "Дошкільне
виховання" та Інформаційному збірнику Міністерства освіти України
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 2. Міністру освіти Республіки Крим, начальникам управлінь
освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій, завідуючим дошкільними виховними закладами на
основі Типового статуту організувати розробку, затвердження та
державну реєстрацію статутів підпорядкованих їм закладів освіти до
1 січня 1995 р. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра О.Г.Мороза.

Міністр П.М.Таланчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти
України від 7.04.94 N 94
ТИПОВИЙ СТАТУТ
дошкільного виховного закладу
I. Загальні положення
1. Дошкільний виховний заклад (далі - дошкільний заклад)
здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства,
Положення про дошкільний виховний заклад України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1993 року
N 688 ( 688-93-п ) (далі - Положення), даного статуту. 2. Засновником (ами) дошкільного закладу є __________________ _________________________________________________________________
(вказується засновник (и) дошкільного закладу) Засновник (и) або уповноважений ним (и) орган здійснює
фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне
забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами,
організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське
обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. 3. Юридична адреса дошкільного закладу: _____________________
(індекс, область, _________________________________________________________________
район, місто, селище, село, назва вулиці, N будинку, NN телефонів) 4. Головною метою дошкільного закладу є задоволення потреб
громадян у нагляді, догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні
дітей дошкільного віку. 5. Головними завданнями дошкільного закладу є: реалізація
державної політики в галузі освіти; забезпечення фізичного і
психічного здоров'я дітей; розвиток творчих здібностей та
інтересів дітей; надання кваліфікованої допомоги в корекції
недоліків розвитку дитини; формування умінь і навичок, необхідних
для навчання в школі; ____________________________________________
(вказуються інші завдання, що не суперечать _________________________________________________________________
чинному законодавству) 6. Відповідно до рішення ____________________________________
(місцевих органів державної _________________________________________________________________
виконавчої влади - щодо закладів освіти всіх форм власності)
про реєстрацію статуту ___________________________________________
(назва дошкільного закладу) визнається юридичною особою з дня реєстрації статуту в місцевому
органі державної виконавчої влади, має печатку із своїм
найменуванням, штамп, рахунки в установах банків. 7. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює
діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним
законодавством, Положенням та даним статутом. 8. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою,
суспільством і державою за: реалізацію головних завдань, визначених Законом України про
освіту та Положенням; забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних
вимог; дотримання фінансової дисципліни.
II. Комплектування дошкільного закладу
9. Порядок комплектування дошкільного закладу визначається
засновником (ми). Для зарахування дитини в дошкільний заклад
необхідно пред'явити: ____________________________________________
(медичну довідку про стан здоров'я дитини, _________________________________________________________________
документи для зарахування в заклад (групи) компенсуючого типу, _________________________________________________________________
свідоцтво про народження дитини) 10. Дошкільний заклад має одновікові, різновікові групи: _________________________________________________________________
(загального розвитку, компенсуючого, сімейного, прогулянкового _________________________________________________________________
та інших напрямків) 11. У дошкільному закладі функціонують групи: _______________
(денного, _________________________________________________________________
цілодобового, короткотривалого перебування дітей, можуть бути _________________________________________________________________
вказані інші групи) 12. _________________________________________________________
(кількість дітей в групах), (допускається менша, ніж
визначена нормативами, кількість дітей у групах, за умови
виділення додаткових коштів його засновником (ми) або
місцевими органами державної виконавчої влади) 13. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у
разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час
чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у
літній період (75 днів), незалежно від періоду і тривалості їх
відпустки. 14. Із врахуванням місцевих умов засновник(и) може вносити
необхідні зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця
в дошкільному закладі. 15. Відрахування дітей з дошкільного закладу може
здійснюватись ____________________________________________________
(на підставі медичного висновку про стан здоров'я
дитини; за бажанням батьків, або осіб, які їх
замінюють; при невиконанні батьками угоди між
дошкільним закладом і батьками (якщо така угода
існує); коли дитина не відвідує заклад без поважних
причин більше місяця; у разі невнесення плати за
утримання дитини після встановленого терміну) 16. _________________________________________________________
(термін повідомлення батьків про відрахування дитини) 17. _________________________________________________________
(порядок прийняття та відрахування дітей, умови
збереження за дитиною місця в дошкільному закладі, який
не має статусу державного)
III. Режим роботи дошкільного закладу
18. Режим роботи дошкільного закладу ________________________
(початок і закінчення _________________________________________________________________
роботи закладу (групи), робота чергових груп) 19. Дошкільний заклад працює на _____________________________
(п'яти- шестиденному робочому _________________________________________________________________
тижні, цілодобово, тільки у вечірні або нічні години, у
вихідні і святкові дні, за змінним графіком, сезонно та інші)
Вихідні дні _________________________________________________
(субота, неділя, святкові)
IV. Організація навчально-виховного процесу
20. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі
здійснюється відповідно до програми виховання і навчання дітей
дошкільного віку. 21. Дошкільний заклад працює за програмою(ми) _______________
(рекомендованими _________________________________________________________________
Міністерством освіти України або за авторською (ми) програмою (ми) 22. У дошкільному закладі (групах) визначена(і) _____________ _______________________________________ мова (и) навчання і
виховання дітей.
V. Учасники навчально-виховного процесу
23. Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного
закладу є: педагогічні працівники, технічні працівники та
навчально-допоміжний персонал, батьки (особи, які їх замінюють),
представники підприємств, установ, кооперативних, громадських
організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у
навчально-виховній роботі. 24. _________________________________________________________
(форми морального і матеріального заохочення учасників
навчально-виховного процесу) 25. Права батьків або осіб, які їх замінюють: обирати і бути обраними до органів громадського
самоврядування дошкільного закладу з питань навчання, виховання
дітей; брати участь в покращенні організації навчально-виховного
процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; захищати в органах громадського самоврядування закладу та у
відповідних державних і судових органах законні інтереси своїх
дітей; заслуховувати звіти завідуючого та вихователів дошкільного
закладу про роботу у виховних групах. Батьки або особи, які їх замінюють, забов'язані (забов'язання
визначені ст. 54 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ): своєчасно вносити плату за утримання дитини в дошкільному
закладі у встановленому порядку; своєчасно сповіщати дошкільний заклад про можливість
відсутності або хвороби дитини. 26. Педагогічними працівниками дошкільного закладу можуть
бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну
педагогічну освіту, у певних випадках - професійну практичну
підготовку, фізичний стан, який дозволяє виконувати покладені на
них функції. Педагогічні працівники приймаються на роботу до закладу
завідуючим за погодженням із радою закладу. 27. Педагогічні працівники мають право: на вільний вибір, розробку та застосування методик виховання
і навчання дітей за погодженням з радою закладу; на підвищення кваліфікації в педагогічних вищих навчальних
закладах, аспірантурі та інших навчальних закладах з виплатою їм
стипендії за наявності відповідних фондів; вимагати від завідуючого дошкільним закладом створення умов
для здійснення навчально-виховного процесу. 28. Педагогічні працівники забов'язані: дотримуватись статуту дошкільного закладу, посадової
інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов
контракту чи трудового договору; співпрацювати з сім'єю вихованця дошкільного закладу з питань
навчання і виховання дітей; сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові освітні
послуги. 29. _________________________________________________________
(інші права і обов'язки учасників навчально-виховного
процесу дошкільного закладу визначені Законом України
про освіту (ст.50-51) 30. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за
життя, фізичне і психічне здоров'я кожної дитини згідно чинного
законодавства.
VI. Управління дошкільним закладом
31. Управління дошкільним закладом здійснюється його
засновником(и) і _________________________________________________
(вказується структурний підрозділ місцевого
органу державної виконавчої влади) Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює
його завідуючий, який призначається і звільняється засновником
(ами) або уповноваженим ним органом з дотриманням чинного
законодавства та рада дошкільного закладу. 32. Органом самоврядування дошкільного закладу є загальні
збори членів трудового колективу та батьків. Кількість учасників загальних зборів від працівників
дошкільного закладу ___________________, батьків і представників
громадськості _____________________. Термін їх повноважень становить ____________________________. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю
голосів від загальної кількості присутніх. Збори скликаються не рідше одного разу на рік. Загальні збори: обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову,
встановлюють терміни її повноважень; заслуховують звіти завідуючого, голови ради дошкільного
закладу про їх роботу, дають їй оцінку шляхом таємного або
відкритого голосування; затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку
дошкільного закладу ______________________________________________
(визначаються інші функції, що не суперечать
чинному законодавству) 33. У період між загальними зборами вищим колегіальним
органом є рада дошкільного закладу (у малокомплектних дошкільних
закладах функції ради можуть виконувати загальні збори). Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в
ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники
дошкільного закладу, вчителі, батьки, засновники, спонсори та
інші). Ради дошкільного закладу: затверджує разом із засновником статут дошкільного закладу,
зміни та доповнення до нього; організовує виконання рішень загальних зборів; затверджує річний план роботи закладу; розглядає та погоджує режим роботи закладу і груп; підтримує громадські ініціативи щодо удосконалення розвитку,
навчання і виховання дітей; погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків; визначає порядок встановлення надбавок, доплат і премій
працівникам дошкільного закладу, вносить пропозиції до їх
заохочення; порушує питання про розірвання трудового договору з
працівником, який не відповідає посаді, що займає; разом з завідуючим дошкільним закладом контролює витрачання
коштів, формує напрями використання бюджетних коштів, погоджує
штатний розпис; визначає умови оренди приміщень, споруд і обладнання; розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників
навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів
органів державного управління з питань роботи дошкільного закладу
і приймає відповідні рішення; контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки
використання бюджетних і позабюджетних коштів дошкільного закладу
для вирішення перспективних проблем удосконалення його діяльності _________________________________________________________________
(визначаються інші функції, що не суперечать чинному
законодавству)
34. Завідуючий дошкільним закладом: несе відповідальність за організацію діяльності закладу; забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти; діє від імені закладу, представляє його в усіх державних
органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях; розпоряджається коштами, укладає договори, в тому числі угоди
з батьками, відкриває рахунки в установах банків; у межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для
виконання працівниками закладу; приймає на роботу та звільняє з неї працівників закладу; організує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення
догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей; затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати,
утвореного в установленому порядку, і погоджує його із засновником
та радою дошкільного закладу; встановлює надбавки, доплати, премії працівникам закладу за
рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку,
визначеного радою дошкільного закладу; забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних
вимог та інших умов щодо охорони життя і здоров'я дітей; створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного
процесу в закладі; _________________________________________________________________
(визначаються інші функції, що не суперечать чинному
законодавству) 35. У дошкільному закладі з чисельністю не менше трьох
педагогічних працівників створюється постійно діючий дорадчий
колегіальний орган - педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять усі педагогічні
працівники дошкільного закладу, вчителі школи, батьки. Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом. Педагогічна рада: розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному
закладі та приймає відповідні рішення; організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження
досягнень науки, передового педагогічного досвіду; приймає рішення з інших питань професійної діяльності
педагогічних працівників. Робота педагогічної ради планується
довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою
і, як правило, становить не менше чотирьох на рік. Для організації обміну досвідом навчально-виховної роботи
вихователі сільських малокомплектних дошкільних закладів можуть
входити до територіальних педагогічних рад на базі однієї з шкіл.
VII. Організація харчування і медичного обслуговування
в дошкільному закладі
36. _________________________________________________________
(організація та кратність харчування дітей) 37. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу
здійснюється: ____________________________________________________
(штатним або спеціально закріпленим персоналом
медичного закладу, підпорядкованого місцевим
органом державної виконавчої влади) Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи,
контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини,
організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням
санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.
VIII. Майно дошкільного закладу
38. Відповідно до рішення ___________________________________
(вказується орган державної
виконавчої ради) N _______ від "___"_____________199__ р. дошкільний заклад
має земельну ділянку, де розміщують спортивні та ігрові
майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо. 39. Рішенням ________________________________________________
(вказується орган державної виконавчої влади) N _______ від "___"_____________199__ р. дошкільному закладу
виділена присадибна ділянка площею ______________________________. 40. Дошкільний заклад має ______________________ для
(інтернат, гуртожиток) педагогічних працівників.
IX. Фінансово-господарська діяльність
дошкільного закладу
41. Джерела формування коштів державного дошкільного закладу: кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому
від передбаченого нормативами фінансування дошкільних закладів; кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у
галузі освіти; доходи від здавання в оренду приміщень, обладнання та іншого
майна; дотації органів державної виконавчої влади та місцевого і
регіонального самоврядування; кредити і позички банків; добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування
підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних
юридичних осіб; ________________________________________________________________.
(інші надходження, не заборонені чинним законодавством) 42. Дошкільний заклад за погодженням із засновником(ами) має
право: придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інші
матеріальні ресурси; користуватися послугами будь-якого підприємства, установи,
організації або приватних осіб, фінансувати за рахунок власних
коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов
колективу; здавати в оренду приміщення (без права викупу). 43. Дошкільний заклад користується приміщенням, обладнанням,
відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених
чинним законодавством, Положенням про дошкільний виховний заклад
України, установчими документами. 44. ________________________________________________________.
(дошкільний заклад може надавати населенню платні освітні
послуги) 45. ________________________________________________________.
(бухгалтерська і статистична звітність дошкільного закладу) 46. ________________________________________________________.
(потреба в матеріальних ресурсах і продуктах харчування,
одержання їх у централізованому порядку, а також на
договірних засадах)
X. Контроль за діяльністю дошкільного закладу
47. Дошкільний заклад підпорядкований і підзвітний
засновникові чи уповноваженому ним органу. 48. Основою формою контролю за діяльністю дошкільного закладу
є атестація, що проводиться, як правило, один раз у п'ять років у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 49. Контроль за дотриманням дошкільним закладом
державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу виховання здійснюється
місцевими органами державної виконавчої влади. ________________________________________________________________.
(визначається орган державного управління, що здійснює контроль)
50. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з
навчально-виховним процесом, встановлюється засновником
дошкільного закладу. 51. Створення, реорганізація чи ліквідація дошкільного
закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Примітка. Зразок титульної сторінки додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Засновником(ами) Радою дошкільного
виховного закладу
від "___"___________199__р. від"___"_________199__р.
Протокол N ____________ Протокол N ___________

СТАТУТ ________________________________________________________________,
(офіційна назва дошкільного виховного закладу - дитячих ясел,
дитячого садка, дитячого ясла-садка; тип дошкільного виховного
закладу - загального розвитку, компенсуючий, комбінований,
сімейний, прогулянковий та ін.)
що знаходиться у _________________________________________________
(державній, приватній, колективній) власності ________________________________________________________
(вказується державна, кооперативна, громадська
організація, підприємство, установа, фізична особа)
Реєстраційний N Зареєстровано в _____________________________________________
(назва державного органу управління) Свідоцтво про державну реєстрацію N ________ від "___"_______вгору