Документ z0069-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.02.2019, підстава - z0103-19

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.12.2003  № 177


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2004 р.
за № 69/8668

Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
№ 984 від 15.06.2004
№ 5450 від 02.03.2006
№ 418 від 27.03.2008
№ 2 від 15.01.2009
№ 167 від 12.03.2009
№ 892 від 26.11.2009
№ 122 від 03.03.2011
№ 821 від 30.12.2011
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
2421 від 27.11.2012
№ 2361 від 18.07.2013
№ 3723 від 17.10.2013
№ 650 від 06.03.2014
№ 3201 від 17.12.2015
№ 908 від 26.04.2016
№ 4462 від 12.12.2017
№ 486 від 03.04.2018
№ 2289 від 27.12.2018}

З метою забезпечення здійснення контролю за діяльністю кредитних спілок та відповідно до пункту 1 статті 22 Закону України "Про кредитні спілки" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) разом з департаментом нагляду за кредитними установами (Оленчик А.Я.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами Оленчика А.Я.

Голова Комісії

В. Суслов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
25.12.2003  № 177


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2004 р.
за № 69/8668

ПОРЯДОК
складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

{У тексті Положення слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

{У тексті Порядку та додатках до нього слова "резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів" у всіх відмінках замінено словами "резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок" у відповідних відмінках згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013}

{Преамбулу виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2289 від 27.12.2018}

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпункту 18 пункту 1 статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, абзацу другого пункту 1 статті 22 Закону України «Про кредитні спілки», Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Цей Порядок визначає порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками (далі - кредитні спілки) до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, установлює загальні вимоги до заповнення звітних форм та терміни їх подання.

{Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2289 від 27.12.2018}

1.2. Порядок поширюється на всі кредитні спілки та об'єднані кредитні спілки України.

1.3. Терміни, які використовуються в цьому Порядку вживаються у такому значенні:

продуктивні активи - активи кредитної спілки, використання яких дає кредитній спілці економічні вигоди у вигляді доходу;

непродуктивні активи - активи, які забезпечують діяльність кредитної спілки, але не дають доходу;

нерозподілений дохід - різниця між сумою залишку нерозподіленого доходу попереднього періоду, доходів, фактично отриманих кредитною спілкою за звітний період, та сумою витрат цього періоду, пов'язаних з її діяльністю, збільшених на суму доходу, спрямованого на формування резервного капіталу, та суму плати (процентів), яка розподілена на додаткові пайові внески протягом звітного періоду;

{Абзац четвертий пункту 1.3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006}

внесок (вклад) на депозитний рахунок - блокований рахунок - зворотний внесок (вклад) члена кредитної спілки, який залучається на договірних умовах, на визначений строк та під процент для забезпечення зобов'язань члена кредитної спілки перед кредитною спілкою;

{Абзац п'ятий пункту 1.3 розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 821 від 30.12.2011}

прострочений кредит - кредит, за яким порушення встановленого режиму сплати не перевищує 12 місяців;

неповернений кредит - кредит, за яким порушення встановленого режиму сплати перевищує 12 місяців;

безнадійний кредит - прострочений або неповернений кредит, за яким є документальне підтвердження про неможливість стягнення; неповернений кредит, за яким минув термін позовної давності; прострочений кредит, за яким кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про визнання кредиту безнадійним; неповернений кредит, крім випадків, коли кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про відстрочення визнання кредиту безнадійним;

звітні дані кредитної спілки - звітність кредитної спілки (інша, ніж фінансова звітність), складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період, що містить показники діяльності та подається за формою і в обсязі, визначеними цим Порядком;

звітність кредитної спілки - фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки;

коригуючий звіт - звітність кредитної спілки з позначкою «коригуючий», яка є підставою для заміни інформації відповідної форми, що попередньо була подана до Нацкомфінпослуг;

проміжна звітність - фінансова звітність та звітні дані, що складаються за результатами першого кварталу, першого півріччя та дев’яти місяців;

річна звітність - річна фінансова звітність та звітні дані за рік.

{Абзац дев’ятий - п’ятнадцятий пункту 1.3 розділу 1 замінено п’ятьма новими абзацами згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2289 від 27.12.2018}

Інші терміни, які вживаються у цьому Порядку, застосовуються у значенні згідно із законодавством України.

2. Порядок подання звітності

2.1. Звітність, яку складає та подає до Нацкомфінпослуг кредитна спілка, містить:

фінансову звітність (складається та подається згідно з обсягом та формами, визначеними Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»);

звітні дані (складаються та подаються згідно з обсягом та формами, визначеними цим Порядком).

2.2. За строками складання звітність кредитної спілки поділяється на річну та проміжну.

Звітним періодом для складання річної звітності кредитної спілки є календарний рік. Річну звітність кредитна спілка складає станом на 31 грудня року, за який подаються дані.

Проміжна звітність кредитної спілки складається наростаючим підсумком з початку звітного періоду станом на кінець останнього дня відповідного звітного періоду (за перший квартал, перше півріччя та дев’ять місяців).

Кредитна спілка подає до Нацкомфінпослуг звітність, починаючи зі звітного періоду, в якому було прийнято рішення Нацкомфінпослуг про внесення її до Державного реєстру фінансових установ (далі - ДРФУ), з урахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» до дати виключення такої кредитної спілки з ДРФУ.

2.3. Кредитна спілка до Нацкомфінпослуг подає у такі терміни:

річну звітність - не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним;

проміжну звітність - не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

2.4. Кредитна спілка подає звітність до Нацкомфінпослуг в електронній формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Обов’язковим реквізитом такої звітності є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера кредитної спілки або особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку кредитної спілки, накладені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Звітність в електронній формі кредитні спілки складають та подають з використанням веб-інтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Звітність може бути подано в паперовій формі на підставі окремого рішення Нацкомфінпослуг щодо окремої фінансової установи (достовірність паперової форми звітності (в тому числі відображеної в ній інформації) підтверджується підписами керівника та головного бухгалтера або особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку кредитної спілки, із зазначенням їхніх прізвищ та ініціалів).

Звітність кредитної спілки вважається не поданою до Нацкомфінпослуг у разі, якщо звітність не подано взагалі або подано не в повному обсязі (відсутні обов’язкові форми та додатки, зазначені в цьому Порядку, звітність не заповнено).

Звітність кредитної спілки має бути достовірною та повною.

Звітність кредитної спілки вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

показники звітності містять інформацію, яка суперечить даним бухгалтерського обліку кредитної спілки за відповідний звітний період або інформації про господарські операції кредитної спілки відповідно до первинних бухгалтерських та інших документів під час здійснення господарської діяльності;

показники фінансової звітності, визначеної Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», не збігаються з показниками звітних даних щодо надання фінансових послуг, які кредитна спілка подає до Нацкомфінпослуг;

інформація, відображена в проміжній звітності на початок звітного періоду за відповідними рядками, не відповідає інформації на початок звітного періоду звітності за наступний звітний період за відповідними рядками;

інформація, відображена у звітності на кінець звітного року за відповідними рядками, не відповідає інформації на початок наступного звітного року за відповідними рядками.

2.5. У разі подання кредитною спілкою фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, фінансова звітність до Нацкомфінпослуг не подається.

2.6. Кредитні спілки подають до Нацкомфінпослуг звітні дані за такими формами:

загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1 );

звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2);

звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3);

звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4);

розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (додаток 5);

звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6);

звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7);

звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8);

звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (додаток 9).

2.7. У разі самостійного виявлення кредитною спілкою помилок, що містяться в раніше поданій звітності, вона має право подати виправлену звітність у вигляді коригуючого звіту не пізніше останнього дня наступного звітного періоду за звітним.

Коригуюча звітність кредитної спілки складається з:

виправленої проміжної або річної звітності;

пояснювальної записки з описом допущених помилок та їх обґрунтуваннями.

Кредитна спілка може подавати до Нацкомфінпослуг з урахуванням вимог частини шостої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» уточнену фінансову звітність.

2.8. Кредитна спілка оприлюднює річну фінансову звітність з урахуванням вимог статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2.9. Достовірність і повнота річної фінансової звітності, а також впевненість щодо річних звітних даних кредитної спілки мають бути підтверджені суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених законодавством.

Аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності та звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних кредитної спілки кредитна спілка подає в паперовій формі разом із супровідним листом не пізніше 01 червня року, наступного за звітним.

2.10. Усі документи в паперовій формі, подання яких передбачено цим Порядком, супроводжуються листом кредитної спілки, засвідченим підписом керівника, в якому зазначаються найменування кредитної спілки, адреса, телефони, звітний період і перелік документів паперової форми, що додаються.

Усі документи в паперовій формі, подання яких передбачено цим Порядком, мають бути наскрізно пронумеровані, прошиті та містити напис «Усього пронумеровано, прошито та скріплено підписом ___ аркушів», підписи керівника та головного бухгалтера або особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку кредитної спілки, мають бути із зазначенням їхніх прізвищ та ініціалів.

2.11. У разі якщо останній день подання звітності або аудиторського звіту є неробочим, термін подання продовжується до першого робочого дня включно.

У разі подання звітності (в паперовій формі) або аудиторського звіту безпосередньо до Нацкомфінпослуг датою подання є дата реєстрації паперових форм звітності або аудиторського звіту в Нацкомфінпослуг. У разі надходження звітності або аудиторського звіту поштою датою подання вважається дата відбитка календарного штемпеля поштового відділення зв’язку, що обслуговує відправника. У разі невиконання цих умов звітність або аудиторський звіт вважається поданою(ним) несвоєчасно.

Датою подання електронної форми звітності вважається дата відправлення звітності через веб-інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфінпослуг.

Якщо в останній день строку подання звітності кредитної спілки, встановленого у пункті 2.3 цього Порядку, виникли обставини технічного характеру, що унеможливили доступ кредитної спілки до спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність кредитної спілки, останнім днем подання такої звітності вважається наступний робочий день після дня усунення зазначених технічних обставин.

Підтвердженням наявності обставин технічного характеру, що унеможливлюють доступ кредитної спілки до спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність кредитної спілки, та усунення таких обставин є оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг відповідних інформаційних повідомлень, у яких фіксуються дата виникнення та дата усунення зазначених технічних обставин.

Факт подання електронної форми звітності до Нацкомфінпослуг підтверджується зміною статусу «Редагується» на статус «Відправлено», при цьому дата та час відправлення такої звітності фіксуються в автоматичному режимі програмно-технічними засобами веб-інтерфейсу на веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Інформація в електронній формі складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування звітних даних у встановленому форматі, шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Порядком.

{Розділ 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2289 від 27.12.2018}

3. Порядок складання звітних даних

Форми звітних даних заповнюються кредитними спілками на підставі даних бухгалтерського обліку за звітний період без врахування зменшення корисності фінансових активів. Процентні доходи та витрати відображаються за номінальними ставками. Складові капіталу відображаються відповідно до Закону України "Про кредитні спілки". Усі договори, укладені кредитною спілкою, відображаються за початковим терміном погашення. Початковим терміном погашення вважається строк, на який укладався відповідний договір до внесення будь-яких змін та доповнень до нього. Кредитна спілка зобов'язана забезпечити достовірність, повноту та правильність складання звітності. Інформація, відображена в звітних даних на початок звітного періоду за відповідними рядками, повинна відповідати інформації на початок звітного періоду звітних даних за наступний звітний період без врахування зменшення корисності фінансових активів за відповідними рядками. Інформація, відображена в звітних даних на кінець звітного року за відповідними рядками, повинна відповідати інформації на початок наступного звітного року за відповідними рядками.

{Абзац перший розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

Кредитна спілка заповнює форми звітних даних, що подаються до Нацкомфінпослуг, у грошовій одиниці України - гривнях.

При відображенні інформації не повинно бути ніяких підчисток, помарок і виправлень.

3.1. Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2)

3.1.1. Кредитна діяльність

У першому розділі "Кредитна діяльність" наводиться інформація про надання та повернення кредитів, а також нарахування та сплату процентів за їх користування. У цьому розділі кредити поділяються за строками дії договорів і позичальниками. У графах 3 та 6 наводяться залишки за видами кредитів та нарахованими процентами на початок та на кінець звітного періоду, відповідно. У графі 4 - інформація про надання кредитів і нарахування процентів, а у графі 5 - інформація про зменшення заборгованості за кредитами і погашення заборгованості за нарахованими процентами. Відсотки, отримані авансом, у рядку 020 не відображаються.

Окремим рядком 050 відображається рух заборгованості за безнадійними кредитами, що надані членам кредитної спілки та кредитним спілкам і обліковуються на окремому бухгалтерському рахунку.

Облік пролонгованих кредитів здійснюється за початковим терміном погашення.

{Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006}

3.1.2. Фінансові інвестиції

У другому розділі звітних даних наводиться інформація про рух фінансових інвестицій, які здійснює кредитна спілка. У графах 3 та 6 наводиться інформація про залишки фінансових вкладень за їх видами та про залишки нарахованих доходів на початок та кінець звітного періоду. У графі 4 наводиться інформація про збільшення суми коштів, розміщених на депозитних рахунках в банках, на депозитних рахунках в об'єднаній кредитній спілці, у капіталі кооперативних банків, у капіталі об'єднаної кредитної спілки, у державних цінних паперах, та інформація про нарахування доходів, які має отримати кредитна спілка від розміщення коштів у вигляді фінансових інвестицій, а в графі 5 - про зменшення суми фінансових інвестицій за їх видами і отримання кредитною спілкою доходів від здійснення фінансових інвестицій.

У рядку 061 "Грошові кошти на депозитних рахунках у банках" та рядку 062 "Внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці" відповідно проставляються суми коштів кредитної спілки, розміщених на депозитних рахунках у банках та в об'єднаній кредитний спілці.

У рядку 063 "Внески до капіталу кооперативних банків" та рядку 064 "Внески до капіталу об'єднаної кредитної спілки" відповідно відображається сума коштів, що внесена кредитною спілкою до капіталу кооперативного банку та капіталу об'єднаної кредитної спілки.

У рядку 065 "Державні цінні папери" відображається вартість державних цінних паперів, придбаних згідно з переліком, який встановлюється Нацкомфінпослуг.

У рядку 066 відображається сума коштів, що внесена кредитною спілкою до капіталу юридичної особи, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію.

{Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006}

У рядку 060 "Загальна сума фінансових інвестицій" відображається сума рядків 061, 062, 063, 064, 065, 066.

{Абзац сьомий підпункту 3.1.2 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006}

3.1.3. Рух капіталу кредитної спілки

У третьому розділі звітних даних наводиться інформація про рух капіталу кредитної спілки. У графах 3 та 6 наводиться інформація про залишки капіталу за його видами на початок та на кінець звітного періоду. У графі 4 наводиться інформація про збільшення капіталу за рахунок різних джерел, а в графі 5 - про зменшення та використання капіталу.

У рядку 080 "Пайовий капітал" наводиться інформація щодо формування і повернення пайового капіталу кредитної спілки. У цьому рядку наводиться сума пайових внесків членів кредитної спілки. Рядки 081, 082, 083 є деталізацією пайового капіталу за джерелом формування. У рядку 083 відображаються додаткові пайові внески з обов'язковою сплатою, за якими рішенням загальних зборів встановлена обов'язковість унесення всіма членами кредитної спілки з визначеною періодичністю певної суми додаткового пайового внеску, який повертається виключно при виході члена з кредитної спілки та наявність яких є умовою членства в кредитній спілці.

{Абзац третій підпункту 3.1.3 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006}

У рядку 090 "Резервний капітал" наводиться інформація щодо формування і використання резервного капіталу кредитної спілки. Рядки 091, 092, 093 є деталізацією резервного капіталу за джерелом формування. У рядку 092 графи 4 відображається сума значень графи 3 рядка 300 додатка 4 та графи 5 рядка 112 додатка 2.

{Абзац четвертий підпункту 3.1.3 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004}

У рядку 100 "Додатковий капітал" наводиться інформація щодо формування і використання додаткового капіталу кредитної спілки. Благодійні внески фізичних та юридичних осіб, отримані кредитною спілкою, відображаються у рядку 103. У рядку 100 відображається сума рядків 101, 102, 103, 104. У рядку 104 відображаються обов'язкові цільові внески в додатковий капітал кредитної спілки, за якими рішенням загальних зборів встановлена обов'язковість унесення всіма членами кредитної спілки з визначеною періодичністю певної суми обов'язкового цільового внеску в додатковий капітал, який повертається виключно при виході члена з кредитної спілки та наявність яких є умовою членства в кредитній спілці.

{Абзац п'ятий підпункту 3.1.3 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006}

У рядку 110 "Нерозподілений дохід (непокриті збитки), у тому числі розподілений (погашені збитки)", відображається використання нерозподіленого доходу за підсумками фінансового року на потреби, визначені рішенням загальних зборів кредитної спілки. Наявні у кредитної спілки збитки наводяться у дужках.

{Абзац шостий підпункту 3.1.3 пункту 3.1 в редакції Розпорядження Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004}

У рядку 111 "покриття збитків за рахунок капіталу" відображається капітал, спрямований на погашення збитків. Значення цього рядка зменшує наявний збиток.

{Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004}

У рядку 112 "на формування резервного капіталу" відображається сума доходу, що спрямована на поповнення резервного капіталу за рішенням загальних зборів. Дохід, спрямований протягом року на формування резервного капіталу, що відображений у графі 3 рядка 300 додатка 4, у цьому рядку не відображається.

{Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004}

У рядку 113 "на розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески" відображається сума доходу, розподілена на додаткові пайові внески за рішенням загальних зборів. Проценти, нараховані на додаткові пайові внески протягом року, що відображені у рядку 310 графи 3 додатка 4, у цьому рядку не відображаються.

{Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004}

У рядку 114 "на розподіл плати (процентів) на обов'язкові пайові внески" відображається сума доходу, розподілена на обов'язкові пайові внески за рішенням загальних зборів. Рядки 113, 114 заповнюються в звітному періоді, в якому відбулися загальні збори та було прийняте рішення про розподіл.

{Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004}

3.1.4. Розрахунки за зобов'язаннями кредитної спілки

У четвертому розділі звітних даних наводиться інформація про рух внесків (вкладів) на депозитні рахунки членів кредитної спілки, розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти, а також розрахунки за нарахованими процентами за користування залученими коштами.

При цьому в графах 3 та 6 наводяться залишки за зобов'язаннями перед членами кредитної спілки та юридичними особами відповідно на початок та на кінець звітного періоду.

У графі 4 наводиться інформація про надходження внесків (вкладів), залучення кредитів, а також нарахування процентів за зобов'язаннями протягом звітного періоду. Інформація включає дані як про внесення внесків (вкладів) безпосередньо членами кредитної спілки, так і про приєднання до суми внесків (вкладів) нарахованих процентів та інших внесків.

У графі 5 наводиться інформація про повернення внесків (вкладів) членам кредитної спілки, повернення залучених коштів і сплату нарахованих процентів. Інформація включає дані як про фактичне повернення внесків (у тому числі і про покриття кредитів та процентів за ними за рахунок внесків), так і про приєднання їх до інших внесків.

У рядку 120 "Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки" відображається сума рядків 121, 122, 123, 124, 125, які представляють деталізацію внесків (вкладів) на депозитні рахунки за строками користування.

У рядку 130 "Внесок (вклад) на блокований рахунок членів кредитної спілки" наводиться інформація про рух коштів, які обліковуються на блокованому рахунку.

У рядку 140 "Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними особами, на які нараховуються проценти" відображаються кредити, отримані від інших кредитних спілок, банків, та інші зобов'язання перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти. Рядок 140 є сумою рядків 141, 142, 143. У разі отримання кредиту від об'єднаної кредитної спілки кредитною спілкою, яка не є членом цієї об'єднаної кредитної спілки, ця операція відображається у рядку 1411, або 1421, або 1431 залежно від строку погашення зобов'язання.

{Абзац восьмий підпункту 3.1.4 пункту 3.1 в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

{Абзац дев'ятий підпункту 3.1.4 пункту 3.1 розділу 3 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013}

У рядку 150 "Загальна сума нарахованих процентів" відображається загальна інформація щодо нарахування та виплати плати (процентів) за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитних рахунках, за пайовими внесками, за кредитами, отриманими від інших кредитних спілок, від банків та за зобов'язаннями перед іншими юридичними особами. Дані рядків 151, 152, 153, 154 представляють деталізацію відповідних даних рядка 150 за видами зобов'язань та внесків, що формують капітал кредитної спілки.

3.1.5. Цільове фінансування та цільові надходження. Забезпечення майбутніх витрат і платежів. Дооцінка активів.

У рядках 161, 162, 163, 164 наводиться інформація про наявність та рух коштів, отриманих кредитною спілкою як цільове фінансування та цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат і платежів. Ці кошти можуть надходити як цільові внески членів кредитної спілки (крім цільових внесків у додатковий капітал кредитної спілки), фізичних та юридичних осіб, субсидії та асигнування з бюджету та державних цільових фондів та інше, а також забезпечення виплат відпусток, забезпечення інших витрат і платежів.

У разі проведення кредитною спілкою дооцінки активів результати дооцінки відображаються у рядку 165.

{Підпункт 3.1.5 пункту 3.1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5450 від 02.03.2006}

3.1.6. Статистична інформація

У рядку 1 "Кількість членів кредитної спілки" відображається загальна кількість членів спілки на звітну дату.

У рядку 2 "Кількість членів кредитної спілки, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках" відображається кількість членів кредитної спілки, які на звітну дату мають один та більше діючих договорів про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки.

{Абзац третій підпункту 3.1.6 пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 908 від 26.04.2016}

У рядку 3 "Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами" відображається кількість членів спілки, які на звітну дату мають один та більше діючих договорів кредиту, уключаючи неповернені, прострочені та безнадійні кредити.

{Абзац четвертий підпункту 3.1.6 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

{Пункт 3.1 доповнено підпунктом 3.1.6 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5450 від 02.03.2006}

3.2. Звітні дані про склад активів та пасивів (додаток 3)

Активи кредитної спілки складаються з двох частин: продуктивні та непродуктивні активи. Пасиви кредитної спілки формуються із зобов'язань, капіталу та цільового фінансування.

3.2.1. Відображення активів кредитної спілки

Графи 3 та 4 відображають відповідно дані на початок та кінець звітного періоду.

У рядку 010 "Кредити, надані членам кредитної спілки" та рядку 030 "Кредити, надані кредитним спілкам" проставляється загальна сума заборгованості за кредитами, наданими членам кредитної спілки та іншим кредитним спілкам, у тому числі заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами.

{Абзац третій підпункту 3.2.1 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

Суми нарахованих, але не сплачених процентів за кредитами до цього звіту не включаються.

У рядку 020 "Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами" проставляється загальна сума заборгованості за кредитами, що віднесені до категорії прострочених та неповернених, а також за кредитами, справи за якими передано до суду, та кредитами, за якими прийняте рішення суду.

{Абзац п'ятий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5450 від 02.03.2006, № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

У рядку 021 "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені та неповернені кредити)" проставляється сума сформованого в кредитній спілці резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за простроченими і неповерненими кредитами у дужках, оскільки сума сформованого в кредитній спілці резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок зменшує суму активів. Значення рядка 021 дорівнює різниці між загальною сумою сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок та розміру резерву, відображеного в рядках 041 та 120. Формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за кредитами, справи за якими передано до суду, та кредитами, за якими прийняте рішення суду здійснюється у порядку, передбаченому законодавством для формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок.

{Абзац шостий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004, № 5450 від 02.03.2006, № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

У рядку 041 "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені, неповернені та безнадійні кредити, надані кредитним спілкам)" проставляється у дужках сума фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, наданих кредитним спілкам, оскільки зазначена сума зменшує суму активів.

{Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 доповнено абзацом сьомим згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

У рядку 050 "Фінансові інвестиції, у тому числі" проставляється загальна сума коштів кредитної спілки, розміщених на депозитних рахунках в банках, внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці, внески до капіталу кооперативного банку, капіталу об'єднаної кредитної спілки, розміщених у державних цінних паперах, та інше.

{Абзац підпункту 3.2.1 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004}

У рядку 051 "Грошові кошти в рамках програми підтримки ліквідності" проставляється сума грошових коштів, внесених в об'єднану кредитну спілку в рамках програми підтримки ліквідності кредитних спілок.

{Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004}

У рядку 060 "Інші продуктивні активи, у тому числі" наводиться сума інших продуктивних активів, що не знайшли відображення у попередніх статтях першого розділу активу. У рядку 061 "Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій" проставляється сума грошових коштів, внесених до спільних фінансових фондів, створених з метою підтримки ліквідності кредитних спілок асоціаціями кредитних спілок, на зворотній основі, у разі якщо умови формування цих фондів передбачають нарахування на ці грошові кошти процентів.

{Абзац підпункту 3.2.1 пункту 3.2 в редакції Розпорядження Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004}

У рядку 070 "Усього за розділом І" проставляється загальна сума продуктивних активів на початок і на кінець періоду. При розрахунку значення рядка 070 дані рядків 020 і 040 не враховуються.

{Абзац одинадцятий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27.03.2008, № 2 від 15.01.2009, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009}

У рядку 080 "Грошові кошти" проставляється залишок грошових коштів кредитної спілки в касі, на поточному рахунку, а також грошові кошти в дорозі.

У рядку 090 "Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи" проставляється залишкова вартість наявних основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

У рядку 100 "Капітальні інвестиції" відображається первісна вартість придбаних основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що не введені в експлуатацію.

У рядку 110 "Заборгованість за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки" проставляється загальна сума заборгованості за кредитами, що віднесені до категорії безнадійних наданими членам кредитної спілки.

{Абзац п'ятнадцятий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

У рядку 120 "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (безнадійні кредити), наданих членам кредитної спілки" проставляється сума сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки, у дужках, оскільки сума сформованого в кредитній спілці резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок зменшує суму активів. Значення рядка 120 дорівнює різниці між загальною сумою сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок та заборгованістю за безнадійними кредитами при умові, що загальна сума сформованого резерву покриття втрат від неповернених кредитів більше від суми безнадійних кредитів. У разі якщо загальна сума сформованого резерву покриття втрат від неповернених кредитів менше суми заборгованості за безнадійними кредитами за рядком 120, проставляється сума фактично сформованого резерву покриття втрат від неповернених кредитів.

{Абзац підпункту 3.2.1 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004, № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок згідно з методикою його визначення формується на всю величину кредитів, визнаних безнадійними.

У рядку 130 "Інші непродуктивні активи, у тому числі" відображаються дані про непродуктивні активи, які не знайшли відображення у попередніх рядках, зменшені на суму сформованого резерву сумнівних боргів. У рядку 131 "Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій" проставляється сума грошових коштів, внесених до спільних фінансових фондів, створених з метою підтримки ліквідності кредитних спілок асоціаціями кредитних спілок, на зворотній основі, у разі якщо умови формування цих фондів не передбачають нарахування на ці грошові кошти процентів. У рядку 132 проставляється сума сформованого резерву сумнівних боргів у дужках, оскільки сума сформованого у кредитній спілці резерву сумнівних боргів зменшує суму активів. Кредити, справи за якими передано до суду, та кредити, за якими прийняте рішення суду, у рядку 130 не відображаються.

{Абзац підпункту 3.2.1 пункту 3.2 в редакції Розпорядження Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013 - застосовується, починаючи з I кварталу 2014 року}

У рядку 140 "Витрати майбутніх періодів" відображаються дані щодо витрат, зазнаних у звітному періоді, але які підлягають віднесенню до витрат майбутніх звітних періодів.

У рядку 150 "Усього за розділом II" проставляється загальна сума непродуктивних активів.

За рядком 160 "Активи всього" проставляється сума продуктивних і непродуктивних активів разом.

3.2.2. Відображення пасивів кредитної спілки

У рядку 170 "Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки" та в рядку 180 "Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти" відповідно відображається заборгованість кредитної спілки перед своїми членами включаючи заборгованість за внесками (вкладами) на депозитні рахунки - блоковані рахунки та іншими особами. Сума цих рядків проставляється у рядку 190 "Сума зобов'язань, на які нараховуються проценти, разом".

{Абзац другий підпункту 3.2.2 пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013}

У рядку 200 "Розрахунки з фізичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти" проставляються інші надходження від фізичних осіб на поворотній безоплатній договірній основі.

{Абзац третій підпункту 3.2.2 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013 - застосовується, починаючи з I кварталу 2014 року}

У рядку 210 "Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти" проставляються суми отриманої кредитною спілкою зворотної фінансової допомоги на безоплатній основі від юридичних осіб.

У рядку 220 "Нарахована заробітна плата та обов'язкові платежі" проставляється сума нарахованої, але не сплаченої заробітної плати, сума збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

У рядку 230 "Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти" відображається інша заборгованість, яка не знайшла відображення в інших статтях пасиву, а саме: нараховані, але не сплачені проценти за внесками та вкладами членів кредитної спілки та за зобов'язаннями перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти, розрахунки з особами, що припинили членство у кредитній спілці, розрахунки з іншими кредиторами.

{Абзац шостий підпункту 3.2.2 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006}

Рядок 231 "Нараховані, але не сплачені проценти за зобов'язаннями" є складовою рядка 230 та відображає суму нарахованих, але не сплачених процентів за внесками (вкладами) членів кредитної спілки.

У рядку 240 "Доходи майбутніх періодів" відображається інформація щодо фактично отриманих у звітному періоді доходів, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах. До доходів майбутніх періодів належать проценти за користування кредитами, сплачені авансом.

У рядку 250 "Сума зобов'язань, на які не нараховуються проценти" проставляється сума рядків 200, 210, 220, 230, 240.

У рядку 260 "Усього за розділом I" проставляється загальна сума зобов'язань кредитної спілки.

У рядку 270 "Пайовий капітал", рядку 280 "Резервний капітал" та рядку 290 "Додатковий капітал" проставляється загальна сума зазначених видів капіталу відповідно.

Рядок 300 "Нерозподілений дохід (непокритий збиток)" заповнюється в тому разі, якщо в кредитній спілці є залишок нерозподіленого доходу чи непогашеного збитку.

У рядку 310 "Усього капітал" проставляється загальна сума капіталу в розпорядженні кредитної спілки.

У рядку 320 "Цільове фінансування" відображається загальна сума цільових внесків членів кредитної спілки, фізичних та юридичних осіб, субсидії та асигнування з бюджету та позабюджетних фондів та інше.

Рядок 330 "Усього за розділом II" є підсумковим, у ньому відображається інформація щодо формування і використання усього капіталу кредитної спілки і коштів цільового фінансування.

Рядок 340 "Пасиви всього" проставляється загальна сума пасивів.

У рядку 350 "Гарантії та забезпечення надані" відображається сума залишку зобов'язань членів кредитної спілки перед третіми особами, за якими кредитна спілка виступає поручителем, та яка відображається кредитною спілкою на позабалансовому рахунку "Гарантії та забезпечення надані.

{Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006}

3.3. Звітні дані про доходи та витрати (додаток 4)

3.3.1. Визначення доходу

У рядку 010 "Отримані проценти за кредитами, що надані членам кредитної спілки" та в рядку 020 "Отримані проценти за кредитами, що надані кредитним спілкам" проставляються відповідно суми процентів за кредитами, отримані у звітному періоді. Вони визначаються як кредитовий оборот за звітний період за рахунками, передбаченими для обліку нарахування та погашення процентів за наданими кредитами. Проценти, сплачені авансом, до цього рядка не включаються.

У разі повернення кредитною спілкою надмірно стягнутих процентів з позичальників сума повернених процентів не включається до даних, що відображаються у цих рядках.

У рядку 030 "Доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках" та рядку 040 "Плата (проценти) на внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці" проставляється сума процентів, отримана від розміщення коштів кредитної спілки на депозитних рахунках у банку і об'єднаній кредитній спілці, відповідно.

У рядку 050 "Доходи від участі в капіталі кооперативного банку" та рядку 060 "Плата (проценти) на внески в капітал об'єднаної кредитної спілки" проставляється сума доходів, отриманих від участі кредитної спілки в капіталі кооперативного банку і об'єднаної кредитної спілки, відповідно.

У рядку 070 "Доходи від державних цінних паперів" проставляється сума доходів, отриманих від розміщення коштів у державних цінних паперах.

У рядку 080 "Інші процентні доходи" проставляється сума інших процентних доходів, що не знайшли відображення в попередніх рядках.

У рядку 090 "Загальна сума отриманих процентних доходів" проставляється загальна сума доходу кредитної спілки, отриманого протягом звітного періоду у вигляді процентів. Рядок 090 є сумою рядків 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080.

У рядку 100 "Отримані штрафи, пені" проставляється сума отриманих штрафів та пені.

У рядку 110 "Інші непроцентні доходи" проставляються суми інших доходів, отриманих кредитною спілкою протягом звітного періоду.

У рядку 111 "Зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок" відображається сума доходу, отриманого протягом звітного періоду від зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок.

{Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006}

У рядку 112 "Доходи від операційних курсових різниць" відображаються доходи, отримані від операційних курсових різниць.

{Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

У рядку 120 "Усього доходів" проставляється загальна сума доходу, отриманого протягом звітного періоду, яка є сумою рядків 090, 100 та 110.

3.3.2. Відображення витрат

У рядку 130 "Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки" проставляється сума процентів за внесками (вкладами) на депозитних рахунках, нарахованих протягом звітного періоду. Вона визначається як кредитовий оборот за звітний період за рахунком, передбаченим для обліку нарахованих та виплачених процентів на внески (вклади) членів кредитної спілки. Нарахування процентів за внесками (вкладами) на депозитні рахунки здійснюється на кінець кожного місяця незалежно від умов договору.

{Абзац другий підпункту 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013}

У рядку 140 "Нараховані проценти за кредитами, отриманими від кредитних спілок", у рядку 150 "Нараховані проценти за кредитами, отриманими від об'єднаної кредитної спілки" та рядку 160 "Нараховані проценти за кредитами, отриманими від банків" проставляється сума процентів за кредитами, отриманими від кредитних спілок, банків та об'єднаної кредитної спілки, відповідно.

{Абзац третій підпункту 3.3.2 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004}

У рядку 170 "Нараховані проценти за іншими зобов'язаннями перед юридичними особами" проставляється сума процентів, нарахована протягом звітного періоду за користування коштами, залученими від інших кредитних установ та інших юридичних осіб.

У рядку 180 "Витрати, пов'язані із залученням коштів" проставляється загальна сума нарахованих процентів, які підлягають сплаті кредитною спілкою. Рядок 180 є сумою рядків 130, 140, 150, 160, 170.

У рядку 190 "Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках" проставляється сума нарахованих протягом звітного періоду платежів до страхової компанії із страхування кредитів та внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках на умовах, визначених відповідним договором.

У рядку 200 "Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів" проставляється сума витрат на утримання персоналу, на нарахування збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове соціальне страхування та витрат на матеріальну допомогу працівникам спілки тощо.

{Абзац сьомий підпункту 3.3.2 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

У рядку 210 "Інші операційні витрати" проставляється сума операційних витрат, зазнаних кредитною спілкою протягом звітного періоду. До складу інших операційних витрат включаються: офісні витрати (канцтовари тощо), витрати на оренду приміщення (орендна плата, плата за телефон, комунальні послуги і т.ін.), витрати на рекламу, витрати на обслуговування техніки та іншого офісного обладнання, оплата юридичних, аудиторських і інших послуг, необхідних кредитній спілці для її діяльності, сума нарахованого протягом звітного періоду зносу необоротних активів, а також сума сформованого протягом звітного періоду резерву сумнівних боргів. У рядку 211 відображаються витрати кредитної спілки на здійснення благодійної діяльності. У рядку 212 "Втрати від операційних курсових різниць" відображаються втрати, отримані від операційних курсових різниць.

{Абзац восьмий підпункту 3.3.2 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013 - застосовується, починаючи з I кварталу 2014 року}

У рядку 220 "Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій" проставляється сума відрахувань до спільних фінансових фондів, метою формування яких є фінансове оздоровлення кредитних спілок та інші цілі.

У рядку 230 "Податок на прибуток нарахований" проставляється сума податку на прибуток, що нарахований протягом звітного періоду.

У рядку 240 "Інші затрати" відображаються інші витрати, пов'язані з діяльністю кредитної спілки.

У рядку 250 "Загальна сума операційних витрат" проставляється сума операційних витрат, яка визначається як сума рядків 190, 200, 210, 220, 230, 240.

У рядку 260 "Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок" проставляється сума витрат на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки та кредитним спілкам. При цьому операції щодо резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок на нараховані проценти за користування кредитами не відображаються в складі звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки та в складі звітних даних про склад активів та пасивів кредитної спілки.

{Абзац тринадцятий підпункту 3.3.2 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006, № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

У рядку 270 "Витрати на списання несплачених процентів за кредитами" проставляється сума нарахованих, але не сплачених процентів за списаними безнадійними кредитами.

У рядку 280 "Усього витрат" проставляється загальна сума витрат, зазнаних кредитною спілкою за звітний період, яка визначається як сума рядків 250, 260, 270.

У рядку 290 "Фінансовий результат" відображається результат діяльності кредитної спілки за звітний період, який визначається як різниця рядків 120 та 280. Сума збитку проставляється зі знаком "-".

У рядку 300 "Формування резервного капіталу" проставляється частка доходу, яка протягом року була спрямована на формування резервного капіталу.

{Абзац сімнадцятий підпункту 3.3.2 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004}

У рядку 310 "Нарахування плати (процентів) на додаткові пайові внески" проставляється сума нарахованої протягом року плати (процентів) на додаткові пайові внески членів кредитної спілки.

{Абзац вісімнадцятий підпункту 3.3.2 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004}

У рядку 320 "Нерозподілений дохід (збиток)" проставляється сума нерозподіленого доходу або збитку звітного періоду, який визначається відніманням з рядка 290 рядків 300 та 310.

3.4. Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (додаток 5)

У рядку 020 проставляються суми заборгованості за простроченими та неповерненими кредитами за рівнем прострочення.

У рядку 030 проставляється кількість прострочених та неповернених кредитів за рівнем прострочення.

У рядку 040 проставляється сума необхідного резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, яка розраховується шляхом добутку даних рядка 020 та норми резервування - рядок 010, відповідно до рівня прострочення.

У рядку 060 проставляються суми заборгованості за безнадійними кредитами.

У рядку 070 проставляється кількість безнадійних кредитів.

У рядку 080 проставляється сума необхідного резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, за безнадійними кредитами, яка розраховується шляхом добутку даних рядка 060 та норми резервування - рядок 050.

У додатку 5 відображається інформація щодо кредитів, наданих членам кредитної спілки.

{Пункт 3.4 доповнено абзацом згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

3.5. Звітні дані про кредитну діяльність (додаток 6)

Ця звітна форма містить інформацію щодо кількості та суми наданих кредитів членам кредитної спілки, їх деталізацію за цільовим призначенням та режимом сплати. Під кількістю наданих кредитів мається на увазі кількість укладених договорів.

У разі якщо кредитна спілка не ідентифікувала споживчі кредити за цілями на придбання автотранспорту, придбання побутової техніки та комп'ютерів, надані до 01.01.2010, то інформація про такі кредити відображається в рядку 153 "інші потреби" до їх повного погашення. Інформація про споживчі кредити, надані після 01.01.2010, відображається в рядках 151-153 за відповідними цілями в кредитному портфелі.

У графі 5 рядків 010, 011-015 наводиться інформація про кількість кредитів за цілями в кредитному портфелі та в графі 6 - про суму кредитів у грошовому вимірі за станом на кінець кварталу (року), ураховуючи неповернені, прострочені та безнадійні кредити.

{Абзац четвертий пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013 - застосовується, починаючи з I кварталу 2014 року}

{Абзац п'ятий пункту 3.5 розділу 3 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013 - застосовується, починаючи з I кварталу 2014 року}

У графі 7 відображається річна середньозважена процентна ставка за кредитами. Розрахунок середньозваженої процентної ставки здійснюється виходячи з річної ставки на залишок суми кредиту на момент укладення договору. Незалежно від порядку та методів розрахунку процентів за кредитами, що використовуються в кредитній спілці, з метою заповнення графи 5 усі процентні ставки повинні бути приведені до методу нарахування на залишок суми кредиту.

{Абзац п'ятий пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013 - застосовується, починаючи з I кварталу 2014 року}

У графах 8 та 9 наводиться інформація щодо пролонгованих кредитів за станом на кінець кварталу (року).

{Абзац шостий пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013 - застосовується, починаючи з I кварталу 2014 року}

У графах 10 та 11 наводиться інформація щодо прострочених та неповернених кредитів зі строком прострочення більше трьох місяців та безнадійних кредитів.

{Абзац сьомий пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013 - застосовується, починаючи з I кварталу 2014 року}

У графах 12 та 13 наводиться інформація щодо списаних кредитів за період.

{Абзац восьмий пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013 - застосовується, починаючи з I кварталу 2014 року}

У графах 14 та 15 наводиться інформація щодо великих ризиків.

{Пункт 3.5 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013 - застосовується, починаючи з I кварталу 2014 року}

Рядок 015 є підсумковим для рядків 0151-0153, а рядок 010 є підсумковим для рядків 011-015.

Додаток 6 заповнюється із врахуванням інформації щодо безнадійних кредитів.

У рядках 011, 012, 013, 014, 015 наводиться деталізація відповідних даних рядка 010 за ознакою цільового використання кредитів.

{Пункт 3.5 глави 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

3.6. Звітні дані щодо залучених коштів від юридичних осіб (додаток 7).

{Абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

У рядках 010, 020, 030, 040 відображаються суми залучених коштів від юридичних осіб на платній та безоплатній основі за цільовим призначенням та термінами залучення.

У рядку 050 "Всього залучено" відображається сума рядків 010, 020, 030, 040.

Сума даних за графами 3-10 рядка 050 додатка 7 повинна відповідати сумі даних графи 4 рядків 180 та 210 додатку 3.

{Розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006}

3.7. Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8).

У рядку 100 або 1000 наводиться інформація про надання, повернення та залишки кредитів на початок та кінець періоду.

У графі 1 наводиться інформація про місцезнаходження кредитної спілки, найменування та місцезнаходження відокремлених підрозділів кредитної спілки.

У рядку 101 або 1001 наводиться інформація про операції з надання та повернення кредитів, які здійснювалися за місцезнаходженням кредитної спілки, а також залишки кредитів на початок та кінець періоду.

У рядках 102, 103, 104 або 1002, 1003, 1004 та інших наводиться інформація про надання, повернення та залишки кредитів на початок та кінець періоду за всіма відокремленими підрозділами кредитної спілки окремо щодо кожного.

У разі якщо у кредитної спілки кількість зареєстрованих відокремлених підрозділів менше 99, то нумерація рядків починається з 102 і т.д., а якщо більше або дорівнює 99, то нумерація рядків починається з 1002 і т.д. Відповідно для основного офісу будуть рядки 101 або 1001, а підсумковий рядок - 100 або 1000.

Рядок 100 або 1000 є підсумковим для всіх нижченаведених рядків.

У графі 4 рядків 102, 103, 104 (1002, 1003, 1004) та інших відображається сума кредитів, наданих членам кредитної спілки через касу чи поточний рахунок відповідного відокремленого підрозділу.

У графі 5 рядків 102, 103, 104 (1002, 1003, 1004) та інших відображається сума сплачених (повернених) кредитів, наданих членам кредитної спілки, через касу чи поточний рахунок відповідного відокремленого підрозділу. У разі якщо відокремлений підрозділ користується поточним рахунком основного офісу, то інформація щодо наданих та сплачених кредитів буде відображатися у рядку 101 або 1001.

У графі 6 рядків 102, 103, 104 (1002, 1003, 1004) та інших відображається залишок кредитів, наданих членам кредитної спілки, на кінець звітного періоду за відповідними відокремленими підрозділами. Залишок на кінець звітного періоду може містити від'ємне значення.

Дані графи 3 рядка 100 або 1000 додатка 8 дорівнюють сумі даних графи 3 рядка 010 додатка 3 та графи 3 рядка 110 додатка 3.

Дані графи 6 рядка 100 або 1000 додатка 8 дорівнюють сумі даних графи 4 рядка 010 додатка 3 та графи 4 рядка 110 додатка 3.

У рядку 200 або 2000 наводиться інформація про отримання, повернення та залишки внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на початок та кінець періоду.

У рядку 201 або 2001 наводиться інформація про операції із залучення та повернення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, які здійснювалися за місцезнаходженням кредитної спілки, а також залишки внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на початок та кінець періоду.

У рядках 202, 203, 204 або 2002, 2003, 2004 та інших наводиться інформація про отримання, повернення та залишки внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на початок та кінець періоду за всіма відокремленими підрозділами кредитної спілки.

У разі якщо у кредитної спілки кількість зареєстрованих відокремлених підрозділів менше 99, то нумерація рядків починається з 202 і т.д., якщо більше або дорівнює 99, то нумерація рядків починається з 2002 і т.д. Відповідно для основного офісу будуть рядки 201 або 2001, а підсумковий рядок - 200 або 2000.

У графі 4 рядків 202, 203, 204 (2002, 2003, 2004) та інших відображається сума залучених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки через касу чи поточний рахунок відповідного відокремленого підрозділу.

У графі 5 рядків 202, 203, 204 (2002, 2003, 2004) та інших відображається сума повернених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки через касу чи поточний рахунок відповідного відокремленого підрозділу. У разі якщо відокремлений підрозділ користується поточним рахунком основного офісу, то інформація щодо залучених та повернутих внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки буде відображатися у рядку 201 або 2001.

У графі 6 рядків 202, 203, 204 (2002, 2003, 2004) та інших відображається залишок внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на кінець звітного періоду за відповідними відокремленими підрозділами. Залишок на кінець звітного періоду може містити від'ємне значення.

Рядок 200 або 2000 є підсумковим для всіх наступних рядків.

Дані рядка 200 або 2000 додатка 8 збігаються з даними рядка 120 додатка 2.

{Розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27.03.2008, № 2 від 15.01.2009, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011}

3.8. Звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (додаток 9).

У графі 3 рядка 010 наводиться інформація про кількість договорів про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, укладені кредитною спілкою з її членами за звітний період.

У графі 3 рядка 020 наводиться інформація про суму в грошовому еквіваленті, на яку укладено кредитною спілкою з її членами договори про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки за звітний період.

Дані графи 3 рядка 020 додатка 9 збігаються з даними графи 4 рядка 120 додатка 2 та графи 4 рядка 200 або 2000 додатка 8.

У графі 4 рядка 010 наводиться інформація про кількість (усього) договорів про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, за якими на кінець звітного періоду кредитна спілка має зобов’язання, у тому числі прострочені зобов’язання, за якими не виконані вимоги щодо їх виконання.

У графі 4 рядка 020 наводиться інформація про суму в грошовому еквіваленті (усього) зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, за якими на кінець звітного періоду кредитна спілка має зобов’язання, у тому числі зобов’язання, за якими не виконані вимоги щодо їх виконання.

Дані графи 4 рядка 020 збігаються з даними графи 6 рядка 120 додатка 2, графи 4 рядка 170 додатка 3 та графи 6 рядка 200 або 2000 додатка 8.

У графі 5 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті (усього) зобов’язань кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, строк виконання за якими настав на кінець звітного періоду.

У графі 6 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті (усього) невиконаних вимог за зобов’язаннями кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки на кінець звітного періоду.

Графа 6 рядків 010 та 020 є підсумком граф 7, 8 рядків 010, 020.

У графі 7 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті невиконаних до 30 календарних днів вимог за зобов’язаннями кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки на кінець звітного періоду (з дати отримання вимоги).

У графі 8 рядків 010, 020 наводиться інформація про кількість та суму в грошовому еквіваленті невиконаних протягом 30 і більше календарних днів вимог за зобов’язаннями кредитної спілки за договорами залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки на кінець звітного періоду (з дати отримання вимоги).

У графі 8 рядка 030 наводиться інформація про питому вагу невиконаних протягом 30 і більше календарних днів вимог щодо виконання зобов’язань кредитної спілки за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки (результат від ділення графи 8 на графу 6 рядка 020, у процентах).

{Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.8 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

{Пункт 3.9 розділу 3 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2289 від 27.12.2018}

4. Порядок нагляду за додержанням вимог цього Порядку

4.1. Державний нагляд за своєчасністю, повнотою та правильністю подання звітних даних здійснює Нацкомфінпослуг.

4.2. За неподання, несвоєчасне подання інформації або подання недостовірної інформації до Нацкомфінпослуг кредитна спілка несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

4.3. З метою деталізації звітних даних, поданих за формами, установленими цим Порядком, Нацкомфінпослуг має право вимагати у кредитних спілок необхідні пояснення, що стосуються їх діяльності, а також установлювати іншу періодичність подання звітних даних.

Директор
Департаменту нагляду
за кредитними установамиА.Я. Оленчик
Додаток 1
до Порядку складання та подання
звітності кредитними спілками
та об'єднаними кредитними спілками
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про кредитну спілку
за ____________________ 20____ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
________________________________________
(повна назва кредитної спілки)

Місцезнаходження: поштовий індекс, адреса


Код міста, телефон, факс, e-mail

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Рядок виключено

Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ

Кількість відокремлених підрозділів кредитної спілки

Кількість територіально-адміністративних одиниць України, у яких розташовані відокремлені підрозділи кредитної спілки

Назва об'єднаної кредитної спілки, членом якої є кредитна спілка

Назва асоціації, членом якої є кредитна спілка

Платіжна система, членом якої є кредитна спілка

Назва програмного забезпечення, що використовується кредитною спілкою для ведення обліку

 

П. І. Б. керівника кредитної спілки

П. І. Б. головного бухгалтера

Перелік документів паперової форми та файлів електроної форми, що додаються:

1. Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2).

2. Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3).

3. Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4).

4. Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (додаток 5).

5. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6).

6. Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7).

7. Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8).

Ідентичність даних у паперовій та електронній формі підтверджую.


Підпис керівника кредитної спілки

___________________

(П.І.Б.)


Підпис головного бухгалтера

___________________

(П.І.Б.)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004, № 5450 від 02.03.2006, № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013, № 4462 від 12.12.2017}Додаток 2
до Порядку складання та подання
звітності кредитними спілками
та об'єднаними кредитними спілками
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

ЗВІТНІ ДАНІ
про фінансову діяльність кредитної спілки
за ___________________ 20___ року
(I квартал, i півріччя, 9 місяців, рік)
____________________________________
(назва кредитної спілки)

(грн)

1. Кредитна діяльність

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Видано за звітний період, нараховано %

Сплачено за звітний період, погашено %

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

6

1.1. Сума кредитів, наданих членам кредитної спілки
(р. 011 + р. 012 + р. 013)
у тому числі:

010

з терміном погашення до 3 місяців

011

з терміном погашення від 3 до 12 місяців

012

з терміном погашення понад 12 місяців

013

Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами членам кредитної спілки

020

1.2. Сума кредитів, наданих кредитним спілкам

030

Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами кредитним спілкам

040

1.3. Заборгованість за безнадійними кредитами

050

2. Фінансові інвестиції

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Розміщено за звітний період

Повернуто за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

2.1. Загальна сума фінансових інвестицій
(р. 061 + р. 062 + р. 063 + 064 + 065 + 066)
у тому числі:

060

грошові кошти на депозитних рахунках у банках

061

внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці

062

внески до капіталу кооперативних банків

063

внески до капіталу об'єднаної кредитної спілки

064

державні цінні папери

065

до капіталу Бюро кредитних історій

066

2.2. Розрахунки за нарахованим доходом від здійснення фінансових інвестицій

070

3. Рух капіталу кредитної спілки

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Внесено за звітний період

Повернуто за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

3.1. Пайовий капітал
(р. 081 + р. 082 + р. 083)
у тому числі:

080

обов'язкові пайові внески

081

додаткові пайові внески

082

додаткові пайові внески з обов'язковою сплатою

083

3.2. Резервний капітал
(р. 091 + р. 092 + р. 093)
у тому числі:

090

резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків

091

резервний капітал, сформований за рахунок доходу

092

резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел

093

3.3. Додатковий капітал
(р. 101 + р. 102 + р. 103 + р. 104)
у тому числі:

100

додатковий капітал, сформований за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки

101

безоплатно отримане майно і необоротні активи

102

благодійні внески фізичних та юридичних осіб

103

обов'язкові цільові внески в додатковий капітал

104

3.4. Нерозподілений дохід (непокриті збитки), у тому числі розподілений (погашені збитки)

110

покриття збитків за рахунок капіталу

111

Х

Х

 

Х

на формування резервного капіталу

112

Х

Х

 

Х

на розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески

113

Х

Х

 

Х

на розподіл плати (процентів) на обов'язкові пайові внески

114

Х

Х

 

Х

4. Розрахунки за зобов'язаннями кредитної спілки

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Отримано за звітний період, нараховано %

Повернено за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

4.1. Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки
(р. 121 + р. 122 + р. 123 + р. 124 + р. 125)
у тому числі:

120

внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу

121

внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк до 3 місяців

122

внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк від 3 до 12 місяців

123

довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.)

124

довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.) зі строком погашення протягом року

125

Вклад на блокований рахунок членів кредитної спілки

130

4.2. Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти
(р. 141 + р. 142 + р. 143),
у тому числі:

140

Поточні зобов'язання, у тому числі:

141

кредити, отримані від кредитних спілок

1411

кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки

1412

кредити, отримані від банків

1413

інші зобов'язання

1414

Довгострокові зобов'язання, у тому числі:

142

кредити, отримані від кредитних спілок

1421

кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки

1422

кредити, отримані від банків

1423

інші зобов'язання

1424

Довгострокові зобов'язання зі строком погашення протягом року, у тому числі:

143

кредити, отримані від кредитних спілок

1431

кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки

1432

кредити, отримані від банків

1433

інші зобов'язання

1434

4.3. Розрахунки за нарахованими процентами за користування залученими коштами
(р. 151 + р. 152 + р. 153 + р. 154)
у тому числі

150

розрахунки за процентами, нарахованими на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

151

розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від кредитних спілок та об'єднаної кредитної спілки, від банків та за зобов'язаннями перед юридичними особами

152

розрахунки за процентами, нарахованими на обов'язкові пайові внески

153

розрахунки за процентами, нарахованими на додаткові пайові внески

154

5. Цільове фінансування та цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Отримано за звітний період

Витрачено за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

5.1. Загальна сума джерел цільового фінансування та цільових надходжень, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів
(р. 161 + р. 162 + р. 163 + р. 164 + р. 165),
у тому числі

160

благодійні внески членів кредитної спілки до благодійного фонду

161

цільове фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів

162

інше цільове фінансування та інші цільові надходження

163

забезпечення майбутніх витрат і платежів

164

дооцінка активів

165

1. Кількість членів кредитної спілки

2. Кількість членів кредитної спілки, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках


3. Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами


Підпис керівника кредитної спілки

____________________

(П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

____________________

(П.І.Б.)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004, № 5450 від 02.03.2006, № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011, Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012, № 908 від 26.04.2016}Додаток 3
до Порядку складання та подання
звітності кредитними спілками
та об'єднаними кредитними спілками
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

ЗВІТНІ ДАНІ
про склад активів та пасивів кредитної спілки
на ________________ 20___ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
___________________________________
(назва кредитної спілки)

(грн.)

АКТИВ

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. ПРОДУКТИВНІ АКТИВИ

Кредити, надані членам кредитної спілки

010

Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної спілки

020

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені та неповернені кредити, надані членам кредитної спілки)

021

Кредити, надані кредитним спілкам

030

Заборгованість за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, наданими кредитним спілкам

040

 

 

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені, неповернені та безнадійні кредити, надані кредитним спілкам)

041

( )

( )

Фінансові інвестиції, у тому числі

050

Грошові кошти в рамках програми підтримки ліквідності

051

Інші продуктивні активи, у тому числі

060

Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій

061

Усього за розділом I (р. 010 - р. 021 + р. 030 - р. 041 + р. 050 + р. 060)

070

II. НЕПРОДУКТИВНІ АКТИВИ

Грошові кошти

080

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)

090

Капітальні інвестиції

100

Заборгованість за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки

110

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (безнадійні кредити), наданих членам кредитної спілки

120

( )

( )

Інші непродуктивні активи, у тому числі

130

Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій

131

Сума сформованого резерву сумнівних боргів

132

Витрати майбутніх періодів

140

Усього за розділом II (р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 - р. 120 + р. 130 + р. 140)

150

АКТИВИ ВСЬОГО (р. 070 + р. 150)

160

ПАСИВ

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Залишок на кінець звітного періоду

I. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки

170

Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти

180

Сума зобов'язань, на які нараховуються проценти, разом
(р. 170 + р. 180)

190

Розрахунки з фізичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти

200

Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти

210

Нарахована заробітна плата та обов'язкові платежі

220

Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі:

230

нараховані, але не сплачені проценти за зобов'язаннями

231

Доходи майбутніх періодів

240

Сума зобов'язань, на які не нараховуються проценти, разом
(р. 200 + р. 210 р. + р. 220 + р. 230 + р. 240)

250

Усього за розділом I (р. 190 + р. 250)

260

II. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ

Пайовий капітал

270

Резервний капітал

280

Додатковий капітал

290

Нерозподілений дохід (непокритий збиток)

300

Усього капітал (р. 270 + р. 280 + р. 290 + р. 300)

310

Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів

320

Усього за розділом II (р. 310 + р. 320)

330

ПАСИВИ ВСЬОГО (р. 260 + р. 330)

340

Гарантії та забезпечення надані

350

Підпис керівника кредитної спілки

_________________________

(П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_________________________

(П.І.Б.)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Держфінпослуг № 984 від 15.06.2004, № 5450 від 02.03.2006, № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013 - застосовується, починаючи з I кварталу 2014 року}Додаток 4
до Порядку заповнення та подання
звітності кредитними спілками
та об'єднаними кредитними спілками
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

ЗВІТНІ ДАНІ
про доходи та витрати кредитної спілки
за _____________ 20____ року
(I квартал, i півріччя, 9 місяців, рік)
_______________________________________
(назва кредитної спілки)

(грн)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

За звітний період

1. Визначення доходу

2

3

Отримані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки

010


Отримані проценти за кредитами, наданими кредитним спілкам

020


Доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках

030


Плата (проценти) на внески (вклади) на депозитних рахунках в об'єднаній кредитній спілці

040


Доходи від участі в капіталі кооперативного банку

050


Плата (проценти) на внески в капіталі об'єднаної кредитної спілки

060


Доходи від державних цінних паперів

070


Інші процентні доходи

080


Загальна сума отриманих процентних доходів
(р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080)

090


Отримані штрафи, пені

100


Інші непроцентні доходи, у тому числі

110


Зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

111


Доходи від операційних курсових різниць

112


УСЬОГО ДОХОДІВ (р. 090 + р. 100 + р. 110)

120


2. Визначення витратНараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки

130


Нараховані проценти за кредитами, отриманими від кредитних спілок

140


Нараховані проценти за кредитами, отриманими від об'єднаної кредитної спілки

150


Нараховані проценти за кредитами, отриманими від банків

160


Нараховані проценти за іншими зобов'язаннями перед юридичними особами

170


Витрати, пов'язані із залученням коштів (р. 130 + р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170)

180


Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів кредитної спілки на депозитних рахунках

190


Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів

200


Інші операційні витрати у тому числі

210


на благодійну діяльність

211


Втрати від операційних курсових різниць

212


Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій

220


Податок на прибуток нарахований

230


Інші витрати

240


Загальна сума операційних витрат (р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240)

250


Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

260


Витрати на списання несплачених процентів за кредитами

270


Усього витрат (р. 180 + р. 250 + р. 260 + р. 270)

280


3. Визначення результатуФінансовий результат (р. 120 - р. 280)

290


Формування резервного капіталу

300


Розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески

310


Нерозподілений дохід (збиток) (р. 290 - р. 300 - р. 310)

320


Підпис керівника кредитної спілки

_____________________

(П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_____________________

(П.І.Б.)

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Держфінпослуг № 5450 від 02.03.2006, Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012; № 2361 від 18.07.2013 - застосовується, починаючи з I кварталу 2014 року}Додаток 5
до Порядку складання та подання
звітності кредитними спілками
та об'єднаними кредитними спілками
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

РОЗРАХУНОК
необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок
на ______________ 20___ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
_______________________________________
(назва кредитної спілки)

(грн)

Назва показника

Рівень прострочення

УСЬОГО

код рядка

1-й рівень

2-й рівень

3-й рівень

> 12 місяців

1

2

3

4

5

6


Норма резервування для прострочених та неповернених кредитів

010

0 %

35 %

70 %

100 %

Х

Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами

020


Кількість прострочених та неповернених кредитів

030


Необхідний резерв за простроченими та неповерненими кредитами

040


Норма резервування для безнадійних кредитів

050

100 %

100 %

100 %

100 %

Х

Заборгованість за безнадійними кредитами

060


Кількість безнадійних кредитів

070


Необхідний резерв за безнадійними кредитами

080


Підпис керівника кредитної спілки

_______________________

(П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_______________________

(П.І.Б.)

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}Додаток 6
до Порядку складання та подання
звітності кредитними спілками
та об'єднаними кредитними спілками
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
(пункт 3.5 розділу 3)

ЗВІТНІ ДАНІ
про кредитну діяльність кредитної спілки
на ____________ 20__ року
______________________________________________
(найменування кредитної спілки)

Код рядка

Надані кредити за звітний період

Заборгованість за кредитами на кінець звітного періоду

Пролонговані кредити

Простроченість більше 3 місяців

Списано за звітний період

Великі ризики (кредити членам кредитної спілки і 10 % капіталу)

кількість, од.

сума, грн.

кількість,од.

сума, грн.

середньозважена процентна ставка, %

кількість, од.

сума, грн.

кількість, од.

сума, грн.

кількість,од.

сума, грн.

кількість, од.

сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Усього кредитів, у тому числі:

010

комерційні кредити

011

кредити, надані на ведення фермерських господарств

012

кредити, надані на ведення особистих селянських господарств

013

кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна

014

Споживчі кредити, у тому числі:

015

придбання автотранспорту

0151

придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів

0152

інші потреби

0153

{Додаток 6 в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27.03.2008, № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2361 від 18.07.2013 - застосовується, починаючи з I кварталу 2014 року}Додаток 7
до Порядку складання та подання
звітності кредитними спілками
та об'єднаними кредитними спілками
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

ЗВІТНІ ДАНІ
про залучені кошти від юридичних осіб
за _____________ 20____ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
______________________________________
(назва кредитної спілки)

(грн.)

Мета залучення

Від кредитних спілок

Від об'єднаної кредитної спілки

Від банків

Від інших юридичних осіб

до 12 місяців

>12 місяців

до 12 місяців

>12 місяців

до 12 місяців

>12 місяців

до 12 місяців

>12 місяців

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

надання кредитів членам кредитної спілки

010

підтримання ліквідності

020

придбання, ремонт, модернізація та реконструкція офісного приміщення

030

придбання програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання, пов'язаного з наданням фінансових послуг

040

усього залучено

050

Підпис керівника кредитної спілки

_________________________

(П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера

_________________________

(П.І.Б.)

{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5450 від 02.03.2006, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}Додаток 8
до Порядку складання та подання
звітності кредитними спілками
та об'єднаними кредитними спілками
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

ЗВІТНІ ДАНІ
про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки
за _____________________________ 20 ____ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
___________________________________
(назва кредитної спілки)

(грн.)

Код рядка 

Залишок на початок звітного періоду 

Видано за звітний період 

Сплачено за звітний період 

Залишок на кінець звітного періоду 

1

2

3

4

5

6

100
(1000)

..............................................

101
(1001)

..............................................

102
(1002)

..............................................

103
(1003)

..............................................

104
(1004)

..............................................

........

..............................................

........

..............................................

.......

..............................................

.......

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Отримано за звітний період

Повернено за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

200
(2000)

..............................................

201
(2001)

..............................................

202
(2002)

..............................................

203
(2003)

..............................................

204
(2004)

..............................................

........

..............................................

........

..............................................

.......

..............................................

.......

Підпис керівника кредитної спілки

__________________
(підпис)

(П.І.Б.)

Підпис головного бухгалтера
кредитної спілки


__________________
(підпис)


(П.І.Б.)

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27.03.2008, № 2 від 15.01.2009, в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 167 від 12.03.2009 - зміна набирає чинності з 01.01.2011 та застосовується для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 892 від 26.11.2009, № 122 від 03.03.2011, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}Додаток 9
до Порядку складання та подання
звітності кредитними спілками
та об'єднаними кредитними спілками
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

ЗВІТНІ ДАНІ
щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Назва показника

Код рядка

Укладені договори про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки

Зобов’язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки

Зобов’язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, строк виконання за якими настав

Невиконані вимоги щодо зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки

У тому числі:

до 30 календарних днів з дати отримання вимоги

30 і більше календарних днів з дати отримання вимоги

1

2

3

4

5

6

7

8

Кількість договорів (одиниць)

010Сума, грн

020Питома вага в прострочених зобов’язаннях

030

Х


Керівник кредитної спілки

___________________
(підпис)

______________________
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

______________________
(П.І.Б.)

{Порядок доповнено новим додатком 9 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 908 від 26.04.2016}


{Додаток 10 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2289 від 27.12.2018}вгору