Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації нафти та нафтопродуктів
Держстандарт України; Наказ, Правила від 16.01.199719
Документ z0052-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2018, підстава - z0194-18

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Н А К А З
N 19 від 16.01.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 лютого 1997 р.
за N 52/1856
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 93 ( z0194-18 ) від 26.01.2018 }
Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації
нафти та нафтопродуктів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації
N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 }

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від
10.05.93 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" і на
виконання постанови Колегії Держстандарту України від 21.03.96 р.
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації нафти та
нафтопродуктів, що додаються. 2. Наказ Держстандарту України від 21 листопада 1996 р. N 483
"Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації нафти та
нафтопродуктів" скасувати. 3. Директорам територіальних центрів стандартизації,
метрології та сертифікації довести затверджені Правила до
зацікавлених підприємств, організацій та установ, а також
суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України Верещагу Є.М.
Голова Держстандарту України Т.Кисільова
Затверджено
наказом Державного комітету
України по стандартизації,
метрології та сертифікації
від 16 січня 1997 р. N 19
Правила
обов'язкової сертифікації нафти та нафтопродуктів
1. Загальні положення
1.1. Правила обов'язкової сертифікації нафти та
нафтопродуктів (далі - Правила) встановлюють порядок та вимоги до
проведення обов'язкової сертифікації нафти та нафтопродуктів (далі
- продукція) в державній системі сертифікації УкрСЕПРО (далі -
Система). 1.2. Вимоги цих Правил є обов'язковими для органів з
сертифікації продукції (далі - орган з сертифікації), що
акредитовані в Системі, акредитованих випробувальних лабораторій
(центрів), а також інших учасників Системи: підприємств, установ,
організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, в
тому числі іноземних, незалежно від форм власності, які виробляють
або постачають продукцію (далі - заявник). 1.3. Використані в Правилах поняття, терміни та їх визначення
відповідають ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни
та визначення". Використано також терміни: - зразок продукції - проба продукції, що відібрана органом з
сертифікації продукції або його уповноваженим представником
відповідно до вимог ГОСТ 2517 "Нефтепродукты. Методы отбора проб"
для проведення випробувань, повторних контрольних випробувань та
арбітражних випробувань; - зразок-свідок - частина зразка продукції, прийнята на
відповідальне зберігання для контрольних випробувань в разі
виникнення спірних питань; - партія продукції - будь-яка кількість продукції, однорідної
за своїми якісними показниками, що супроводжується одним
документом про якість та одним товаросупровідним документом. 1.4. Науково-технічне, організаційно-методичне,
консультаційне та інформаційне супроводження робіт з сертифікації
продукції у Системі здійснює Державний комітет України по
стандартизації, метрології та сертифікації - Держстандарт України. 1.5. Об'єктами сертифікації в Системі є продукція, що: - вироблена в Україні; - ввозиться в Україну і зазначена заявником як така, що
відповідає чинним в Україні нормативним документам; - ввозиться в Україну і не зазначена заявником як така, що
відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути
ідентифікована як така, що повинна відповідати чинним в Україні
нормативним документам на аналогічну продукцію. Не підлягає обов'язковій сертифікації продукція, що не
зазначена заявником як така, що відповідає чинним в Україні
нормативним документам, і не може бути ідентифікована як така, що
повинна відповідати чинним в Україні нормативним документам. 1.6. Обов'язкова сертифікація продукції в Системі
здійснюється на відповідність обов'язковим вимогам нормативних
документів, чинних в Україні, щодо безпеки життя, здоров'я людей,
їх майна та охорони навколишнього середовища. 1.7. Порядок обов'язкової сертифікації імпортної продукції в
Системі встановлюється органом із сертифікації відповідно до цих
Правил та до вимог Порядку митного оформлення імпортних товарів
(продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97
N 1211 ( 1211-97-п ), та Порядку проведення робіт із сертифікації
продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно,
затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633
( z0657-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.10.98 за N 657/3097. ( Пункт 1.7 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 ) 1.8. Отримавши заявку від заявника на сертифікацію продукції,
орган з сертифікації за результатами експертизи супровідних
документів визначає показники для проведення сертифікаційних
випробувань та нормативний документ, на відповідність вимогам
якого будуть проводитись сертифікаційні випробування. 1.9. У випадках, коли орган з сертифікації за результатами
експертизи супровідних документів не може визначити показники для
проведення сертифікаційних випробувань відповідно до чинного в
Україні нормативного документа, він передає заявку разом з усіма
супровідними документами до Держстандарту України для остаточного
рішення за заявкою. 1.10. Якщо під час зберігання продукції на підприємствах
різних форм власності порушено правила її зберігання, допущено
змішування різних марок продукції, така продукція розглядається як
окрема партія, що підлягає повторній сертифікації. 1.11. Процедура сертифікації продукції складається з: - подання заявки на проведення сертифікації продукції; - аналізу та експертизи поданої документації; - прийняття рішення за заявкою на проведення сертифікації
продукції із зазначенням схеми (моделі) сертифікації; - відбирання зразків продукції для випробувань; - ідентифікації продукції; - прийняття зразків випробувальною лабораторією (центром); - випробувань зразків продукції; - оформлення акта про зберігання зразка-свідка продукції, що
сертифікується; - обстеження виробництва або атестації виробництва продукції,
що сертифікується, сертифікації системи якості або аналізу
функціонування сертифікованої системи якості, якщо це передбачено
схемою сертифікації; - аналізу одержаних результатів і прийняття рішення про
можливість видавання сертифіката відповідності; ( Абзац
одинадцятий пункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 ) - видачі сертифіката відповідності, укладання угоди згідно з
додатком Д до ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
проведення сертифікації продукції" та занесення сертифікованої
продукції до Реєстру Системи; ( Абзац дванадцятий пункту 1.11 в
редакції Наказу Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від
19.10.2000 ) - визнання сертифіката або іншого документа, що підтверджує
відповідність імпортної продукції вимогам чинних в Україні
нормативних документів і виданий на цю продукцію за кордоном; - технічного нагляду за сертифікованою продукцією; ( Абзац
чотирнадцятий пункту 1.11 в редакції Наказу Держкомстандартизації
N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 ) - інформації про результати робіт з сертифікації продукції. 1.12. Усі витрати, пов'язані з сертифікацією продукції в
Системі, сплачує заявник на договірних підставах згідно зі статтею
19 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та
сертифікацію" ( 46-93 ).
2. Порядок сертифікації
2.1. Подання заявки на проведення сертифікації продукції
2.1.1. Для сертифікації продукції в Системі заявник
(включаючи іноземного) подає до органу з сертифікації заявку на
проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО (додаток
N 1). При цьому заявник повинен дати органу із сертифікації
гарантію того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію
іншим органам із сертифікації. Заявником на сертифікацію партій
продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником
на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути
тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого
імені або через посередників. В останньому випадку посередник
повинен одночасно із заявкою подати документи про те, що він
уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе
ті самі обов'язки, що й заявник. ( Підпункт 2.1.1 доповнено
абзацом згідно з Наказом Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 )
від 19.10.2000 ) 2.1.2. Заявник разом з заявкою подає органу з сертифікації
такі документи: - нормативні документи, зареєстровані у встановленому
порядку, відповідно до вимог яких повинна проводитись сертифікація
продукції (у міру необхідності); - сертифікат чи інший документ, що підтверджує походження
продукції (для партії); - акт постановки продукції на виробництво відповідно до ГОСТ
15.001 "Система разработки и постановки продукции на производство.
Продукция производственно-технического назначения" (для
вітчизняних виробників); - сертифікат якості чи інший документ виробника про гарантію
та відповідність продукції вимогам нормативних документів; - товаросупровідні документи із зазначенням розміру партії
продукції; - інші документи, що враховуються при визначенні схеми
(моделі) сертифікації та програми випробувань продукції (протоколи
випробувань, сертифікати); - один зразок первинного пакування (без продукції), якщо
продукція випускається у дрібному пакуванні, або етикетку. Залежно від виду продукції вищезазначений перелік
документації уточнюється органом з сертифікації під час розгляду
заявки. 2.1.3. Якщо заявник неспроможний заповнити реквізити "назва
та позначення нормативного документа виробника, позначення та
назва нормативних документів, назва акредитованої в Системі
випробувальної лабораторії (центру)", ці реквізити заповнює орган
з сертифікації, до якого подано заявку. 2.1.4. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна продукція,
не позначена як така, що відповідає вимогам стандартів, чинних в
Україні, в реквізиті заявки заявником зазначається назва
продукції. Код ОКП і код ТН ЗЕД не зазначаються. 2.1.5. Заявки на сертифікацію продукції іноземного
виробництва за схемами з обстеженням, атестацією виробництв або
сертифікацією систем якості подаються у відповідності до Порядку
проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва,
що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту
України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097. ( Пункт 2.1
доповнено підпунктом 2.1.5 згідно з Наказом Держкомстандартизації
N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 ) 2.2. Розгляд та прийняття рішення за заявкою на проведення
сертифікації продукції
2.2.1. Заявку розглядає орган з сертифікації, який: - реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу
про сертифікацію продукції заявника (включаючи іноземного), в якій
надалі зберігається все листування і внутрішні документи органу з
сертифікації стосовно всієї продукції цього заявника; - проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення
реквізитів, наявності документів, передбачених пунктами 2.1.2,
2.1.4 цих Правил; - визначає схему (модель) сертифікації продукції за поданою
заявкою, необхідність обстеження виробництва або атестації
виробництва, сертифікації системи якості або аналізу
функціонування сертифікованої системи якості; - визначає акредитовані в Системі випробувальні лабораторії
(центри), які повинні провести випробування продукції за заявкою,
кількість зразків для випробувань, правила їх відбирання,
організацію, що здійснюватиме технічний нагляд, а також узгоджені
терміни проведення окремих видів робіт з сертифікації та їхню
вартість; - визначає перелік інших необхідних документів, які повинен
подати заявник для проведення сертифікації за заявкою; - укладає договір із заявником; - приймає рішення за заявкою на проведення сертифікації
продукції (додаток N 2). 2.2.2. Орган з сертифікації направляє заявнику і
випробувальній(ним) лабораторії(ям) (центру(ам)) рішення за
заявкою. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не
повинен перевищувати 10 днів від її реєстрації. Копія підписаного
рішення за заявкою зберігається у справі про сертифікацію. 2.2.3. Якщо для прийняття рішення за заявкою необхідні
додаткові відомості про заявлену продукцію або її заявника (для
отримання яких потрібні: поглиблена експертиза супровідних
документів на продукцію або подання нових документів; обстеження
виробництва; попередні випробування зразка продукції або інші
непередбачені дії) орган з сертифікації за погодженням із
заявником може встановити інший термін розгляду заявки. 2.2.4. Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних
документів виявляється неможливість проведення сертифікації
заявленої продукції, орган з сертифікації, що розглядав заявку, в
триденний термін подає заявникові письмово обгрунтовану інформацію
про неможливість проведення сертифікації.
2.3. Правила вибору схеми (моделі) сертифікації продукції
2.3.1. Схема (модель) сертифікації заявленої продукції
визначається органом з сертифікації. 2.3.2. Вибір схеми (моделі) залежить від виду продукції,
кількості продукції, заявленої для сертифікації, стану її
виробництва та інших вихідних даних. 2.3.3. Орган із сертифікації з урахуванням специфіки
сертифікації продукції може застосовувати такі схеми (моделі): а) сертифікат відповідності згідно з ДСТУ 3498-96 "Система
сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис" на партію
продукції видається на підставі позитивних результатів випробувань
зразків продукції, відібраних від партії в порядку та кількості,
що визначені цими Правилами. Розмір та інші ідентифікаційні характеристики партії
наводяться заявником у заявці на сертифікацію; б) сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється
серійно протягом терміну дії сертифіката, видається органом із
сертифікації (укладається угода на право його застосування і
маркування продукції знаком відповідності) на підставі позитивних
результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій в Системі
лабораторії зразків продукції, відібраних у порядку та в
кількості, установлених цими Правилами, та проведення залежно від
обраної схеми: - аналізу наданої заявником документації та подальшого
технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом
періодичного проведення контрольних випробувань зразків продукції,
що відбираються з виробництва або в постачальника, з торгівлі в
порядку, у терміни та в кількості, установлених у програмі
технічного нагляду і проведення перевірки виробництва (при
потребі). Ця схема сертифікації також може застосовуватися на стадії
поставлення продукції на виробництво; - обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957-2000
"Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під
час проведення сертифікації продукції" та подальшого технічного
нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії
сертифіката відповідності, проведення контрольних випробувань
зразків продукції, що відбираються з виробництва або у
постачальника, з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості,
установлених у програмі технічного нагляду; - атестації виробництва та подальшого технічного нагляду за
виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката,
проведення контрольних випробувань зразків продукції, що
відбираються з виробництва або в постачальника, з торгівлі в
порядку, у терміни та в кількості, установлених у програмі
технічного нагляду; - сертифікації (оцінки) системи якості підприємства -
виробника продукції, яка сертифікується, подальшого технічного
нагляду за сертифікованою системою якості та проведення
контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з
виробництва або в постачальника, з торгівлі в порядку, у терміни
та в кількості, установлених у програмі технічного нагляду. Якщо заявник отримав сертифікат відповідності за результатами
сертифікації одного чи декількох найменувань продукції одного
типу, то сертифікати відповідності на інші найменування продукції
того самого типу можуть бути видані органом із сертифікації без
повторного проведення обстеження, атестації чи сертифікації
системи якості. Оцінка системи якості проводиться органами із сертифікації
систем якості відповідно до вимог ДСТУ 3419-96 "Система
сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок
проведення" без оформлення сертифіката на систему якості. ( Підпункт 2.3.3 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 610
( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.3.4. Для сертифікації продукції, що імпортується в Україну,
вибір схеми (моделі) здійснюється відповідно до вимог пункту 2.3.3
цих Правил з урахуванням Порядку проведення робіт із сертифікації
продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно,
затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633
( z0657-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.10.98 за N 657/3097. ( Підпункт 2.3.4 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 ) 2.3.5. Заявник має право використовувати знак відповідності
згідно з ДСТУ 2296-93 "Національний знак відповідності. Форма,
розміри, технічні вимоги та правила застосування" до продукції
після одержання на неї зареєстрованого сертифіката відповідності.
2.4. Правила відбирання зразків для випробувань
2.4.1. Відбирання зразків продукції для випробувань здійснює
орган з сертифікації або за його дорученням інша незалежна від
заявника організація відповідно до вимог ГОСТ 2517 "Нефть и
нефтепродукты. Методы отбора проб". 2.4.2. Кількість та маса точкових проб, необхідних для
проведення випробувань з метою сертифікації, залежить від виду
продукції, що сертифікується, і встановлюється відповідно до вимог
нормативного документа на цю продукцію у 3-кратному розмірі з
урахуванням зразка-свідка та повторних випробувань. Відбирання
зразків проводиться у присутності представника заявника і
оформлюється актом відбирання зразків у трьох примірниках за
формою, що наведена у додатку N 3, і підписується представником
організації, що проводила відбирання, та представником заявника.
Кожне пакування із зразком повинно бути герметично запаковано,
опечатано або опломбовано та мати етикетку. 2.4.3. На етикетці наводяться такі відомості: - назва заявника; - назва продукції, її марка; - позначення стандарту або технічних умов; - назва підприємства-виробника; - маса нетто або об'єм; - дата (місяць, рік) виготовлення продукції; - номер партії за товаросупровідною документацією; - назва організації, де відібрана проба (у разі
необхідності); - дата відбирання проби; - написи: "Вогненебезпечно" для легкозаймистої продукції,
"Отрута" - для отруйної. 2.4.4. Для пакування зразків, залежно від виду продукції та
об'єму зразка, використовують типи тари відповідно до вимог ГОСТ
2517 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб". 2.4.5. Відібрані зразки продукції діляться на три частини:
перша частина використовується для ідентифікації продукції та під
час проведення випробувань з метою сертифікації, друга - у разі
необхідності проведення повторних або додаткових випробувань,
третя - зберігається органом з сертифікації як зразок-свідок.
Кожна частина упаковується окремо. 2.4.6. Під час транспортування запаковані зразки розміщують у
транспортну тару: скляні банки і пляшки - у нерозбірні ящики з
гніздами-перегородками висотою не менш як 3/4 висоти банки або
пляшки; поліетиленові і металеві банки - у дерев'яні, фанерні або
картонні ящики. 2.4.7. Заявник за свої кошти передає відібрані для
випробувань та зберігання зразки продукції у випробувальну
лабораторію (центр), яка зазначена в прийнятому за заявкою
рішенні, та орган з сертифікації.
2.5. Ідентифікація продукції
2.5.1. Ідентифікація продукції проводиться органом з
сертифікації або за його дорученням - представником випробувальної
лабораторії (центру) на підставі результатів випробувань,
проведених акредитованою випробувальною лабораторією за пунктами
2.5.1.1 - 2.5.1.7, та перевірки за додержанням вимог нормативних
документів з маркування і пакування. 2.5.1.1. Ідентифікація бензинів автомобільних проводиться на
відповідність вимогам ГОСТ 2084-77 "Бензины автомобильные.
Технические условия" за детонаційною стійкістю, фракційним складом
та масовою часткою свинцю. При проведенні ідентифікації бензинів автомобільних додатково
визначається масова частка бензолу. ( Підпункт 2.5.1.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 610
( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.5.1.2. Ідентифікація дизельних палив проводиться на
відповідність вимогам ГОСТ 305-82 "Топливо дизельное. Технические
условия" за температурою спалаху, температурою застигання та
масовою часткою сірки. ( Підпункт 2.5.1.2 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 ) 2.5.1.3. Ідентифікація мазутів проводиться на відповідність
вимогам ГОСТ 10585-99 "Топливо нефтяное. Мазут. Технические
условия" за в'язкістю, температурою спалаху в закритому чи
відкритому тиглі та масовою часткою сірки. При проведенні ідентифікації мазутів додатково визначається
масова частка води. ( Підпункт 2.5.1.3 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 610
( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.5.1.4. Ідентифікація бітумів проводиться за показниками
пенетрації та розтяжності. 2.5.1.5. Ідентифікація олив проводиться за показниками
в'язкості, температури застигання, температури спалаху у
відкритому тиглі, лужності, індексу в'язкості та масової частки
активних елементів. ( Підпункт 2.5.1.5 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 ) 2.5.1.6. Ідентифікація мастил проводиться за показниками
в'язкості, температури крапання та пенетрації. 2.5.1.7. Ідентифікація водних мастильно-охолоджувальних рідин
проводиться за показниками стабільності концентрату при зберіганні
та стабільності емульсії; масляних мастильно-охолоджувальних рідин
- за показниками в'язкості при 50 град. C, запаху та стабільності
при зберіганні. При проведенні ідентифікації водних та масляних
мастильно-охолоджувальних рідин додатково визначається їх
корозійна дія на метали. ( Підпункт 2.5.1.7 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 610
( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.5.2. Ідентифікація продукції, що реалізується у споживчому
пакуванні, у т.ч. імпортної, повинна проводитись з урахуванням
вимог чинного законодавства України щодо етикетування товарів.
Етикетка або напис безпосередньо на споживчому пакуванні повинна
містити інформацію в доступній для сприйняття формі, викладеній
відповідно до чинного в Україні законодавства про мови: назву
продукції, позначення нормативного документа на продукцію (для
вітчизняної продукції та продукції, яка виробляється в країнах, що
приєдналися до міждержавної угоди з стандартизації, метрології та
сертифікації), основні споживчі властивості продукції, термін
придатності, вимоги до умов зберігання, можливі застереження щодо
вмісту шкідливих речовин, гарантійні зобов'язання, реквізити і
назву підприємства-виробника. 2.5.3. За результатами ідентифікації представник органу з
сертифікації чи уповноважений ним представник випробувальної
лабораторії (центру) складає акт ідентифікації у трьох примірниках
(додаток N 4). Для продукції, що імпортується, в акті зазначається код
ТН ЗЕД (перші чотири знаки). ( Підпункт 2.5.3 доповнено абзацом
згідно з Наказом Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від
19.10.2000 ) 2.5.4. Зразки продукції, що не пройшли ідентифікацію,
випробуванням з метою сертифікації не підлягають.
2.6. Приймання зразків продукції випробувальною лабораторією
2.6.1. Ідентифіковані зразки продукції для випробувань
приймає відповідальна особа випробувальної лабораторії (центру),
яка спеціально уповноважена наказом керівника випробувальної
лабораторії (центру), за умови, що вони передані до випробувальної
лабораторії (центру) в опечатаному або опломбованому стані, а
також за наявності акта відбирання зразків та акта ідентифікації. 2.6.2. Зразки, прийняті випробувальною лабораторією
(центром), реєструються у спеціальному "Журналі обліку зразків". 2.6.3. До журналу заносяться загальні відомості про прийняті
зразки (реєстраційний номер, дата реєстрації, назва продукції, її
кількість, назва заявника та його адреса, прізвище представника
заявника, що передає зразки). 2.6.4. Перша і друга частини зразка згідно з пунктом 2.4.5
цих Правил (2/3 загальної кількості) використовуються під час
випробувань і не підлягають поверненню заявнику, що
підтверджується підписами представників заявника та випробувальної
лабораторії (центру) у відповідних графах "Журналу обліку
зразків". Третя частина зразка (1/3 загальної кількості)
приймається випробувальною лабораторією (центром) на відповідальне
зберігання до закінчення випробувань і залежно від їх результатів
чи повертається під розписку заявнику, чи зберігається
випробувальною лабораторією (центром) як зразок-свідок
сертифікованої продукції. Термін зберігання зразка-свідка -
протягом року після закінчення дії сертифіката відповідності.
2.7. Обстеження виробництва
2.7.1. Обстеження виробництва продукції проводиться з метою
перевірки відповідності технічної та технологічної документації
вимогам нормативних документів, чинних в Україні, стану
виробничого обладнання та наявності системи контролю показників
технологічного процесу, підтвердження принципової технічної
можливості підприємства виробляти продукцію відповідно до вимог
нормативних документів та з метою видачі рекомендацій про
необхідність атестації виробництва або сертифікації системи
якості, періодичність проведення та форми технічного нагляду за
виробництвом сертифікованої продукції, способи та правила
відбирання зразків продукції для випробувань. 2.7.2. Обстеження виробництва проводиться комісією,
призначеною органом з сертифікації, в складі якої повинні бути
фахівці виробництва конкретного виду продукції. Склад комісії та
програма її роботи затверджуються керівником органу з
сертифікації. 2.7.3. Порядок здійснення робіт з обстеження виробництва
продукції передбачає виконання таких етапів: - експертиза нормативної, технічної та технологічної
документації, поданої підприємством; - обстеження виробництва; - оформлення акта обстеження виробництва. 2.7.4. Експертиза нормативної, технічної та технологічної
документації повинна передбачати: - перевірку відповідності показників і характеристик
продукції, встановлених технічною документацією, вимогам
стандартів та інших нормативних документів, що поширюються на
продукцію та технологічні процеси її виготовлення, наявності
документа, що підтверджує постановку продукції на виробництво
згідно з ГОСТ 15.001 "Система разработки и постановки продукции на
производство. Продукция производственно-технического назначения"; - оцінку достатності контрольно-вимірювальних операцій і
випробувань, передбачених технологічною документацією, для
забезпечення повної відповідності продукції, яка випускається,
вимогам стандартів та іншої нормативної документації, що на неї
розповсюджується; - оцінку системи контролю якості в ході технологічного
процесу, включаючи контроль сировинних матеріалів. Комісія може, в разі необхідності, отримати від заявника інші
додаткові відомості, якщо вони необхідні для обстеження
виробництва. 2.7.5. Основною метою перевірки виробництва є оцінка
відповідності фактичного стану виробництва, що забезпечує
відповідність продукції, яка виробляється, вимогам нормативної,
технічної та технологічної документації. 2.7.6. За результатами обстеження виробництва комісія
оформляє акт обстеження виробництва в двох примірниках (додаток
N 5). 2.7.7. Термін дії сертифіката відповідності, виданого за
схемою (моделлю), що передбачає обстеження виробництва,
установлюється органом із сертифікації згідно з додатком А до ДСТУ
3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення
сертифікації продукції. ( Підпункт 2.7.7 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.8. Атестація виробництва
2.8.1. Атестація виробництва проводиться з метою оцінки
технічних можливостей підприємства-виробника забезпечити
стабільний випуск продукції, що відповідає вимогам нормативних
документів, та видавання рекомендацій щодо періодичності
випробувань, кількості зразків, що випробовуються під час
сертифікації, способів та правил їх відбирання. 2.8.2. Атестація виробництва проводиться органом з
сертифікації за ініціативою заявника або за рішенням органу з
сертифікації. 2.8.3. Результати атестації оформлюються атестатом
виробництва, який реєструється у Реєстрі Системи і подається
заявнику, копія - територіальному органу Держстандарту. 2.8.4. Термін дії сертифіката відповідності, виданого за
схемою (моделлю), що передбачає атестацію виробництва,
установлюється органом із сертифікації згідно з додатком А до ДСТУ
3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення
сертифікації продукції. ( Підпункт 2.8.4 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.9. Сертифікація систем якості
2.9.1. Сертифікація системи якості підприємства-виробника
продукції, що сертифікується, проводиться з метою засвідчення
відповідності системи якості вимогам ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9002
і ДСТУ ISO 9003 і забезпечення упевненості в тому, що виробник
здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає обов'язковим
вимогам нормативних документів; всі технічні, адміністративні та
людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під
контролем; продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а
підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої
продукції на постійній основі. 2.9.2. Сертифікація систем якості проводиться органами, що
акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, та
виконується за ініціативою заявника. 2.9.3. Результати сертифікації систем якості оформлюються
сертифікатом на систему якості, який реєструється у Реєстрі
Системи і подається заявнику, копія - територіальному органу
Держстандарту. 2.9.4. За умови наявності у заявника сертифіката на систему
якості, що поширюється на виробництво продукції, поданої на
сертифікацію, заявник додає до заявки копію цього сертифіката. 2.9.5. Орган з сертифікації продукції після одержання заявки
і копії сертифіката на систему якості визначає схему (модель)
сертифікації з сертифікованою системою якості. 2.9.6. Термін дії сертифіката відповідності, виданого за
схемою (моделлю), що передбачає сертифікацію систем якості,
установлюється органом із сертифікації згідно з додатком А до ДСТУ
3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення
сертифікації продукції". ( Підпункт 2.9.6 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.10. Випробування зразків продукції
2.10.1. Випробування зразків продукції з метою сертифікації
проводяться винятково акредитованими в Системі випробувальними
лабораторіями (центрами), які визначено органом з сертифікації у
рішенні за заявкою. Самостійне прийняття випробувальною лабораторією (центром)
рішення про проведення випробувань зразків з метою сертифікації
продукції не допускається. 2.10.2. Зразки продукції випробовуються на відповідність
обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів, що
зазначені в рішенні за заявкою. 2.10.3. Результати кожного випробування та розрахунки
результатів окремих показників повинні вноситися до робочого
журналу співробітником лабораторії (центру), який проводить
випробування. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований та
опечатаний керівником випробувальної лабораторії (центру). 2.10.4. Після закінчення випробувань особа, що відповідає у
випробувальному підрозділі за якість випробувань, оформляє
протокол випробувань продукції. 2.10.5. Протокол повинен бути підписаний виконавцями робіт і
затверджений керівником акредитованої випробувальної лабораторії
(центру). Якщо випробування проводились у випробувальній
лабораторії (центрі), що акредитована(ий) в Системі тільки на
технічну компетентність, протокол випробувань повинен бути також
підписаний представником органу з сертифікації, який за дорученням
органу з сертифікації брав участь у випробуваннях. У процесі заповнення протоколу записи на зразок "Відповідає",
"В нормі" або "Не виявлено" для показників, що підлягають
вимірюванню, не допускаються. 2.10.6. За результатами випробувань випробувальна лабораторія
(центр) подає до органу з сертифікації протокол(и) випробувань
продукції. 2.10.7. У разі отримання негативних результатів, принаймні за
одним з показників, випробування з метою сертифікації
припиняються, письмова інформація про негативні результати
подається заявнику та органу з сертифікації, що доручив проведення
випробувань.
2.11. Пломбування (опечатування) та зберігання зразка-свідка
сертифікованої продукції
2.11.1. Зразок-свідок сертифікованої продукції - третя
частина відібраного згідно з пунктом 2.4.5 цих Правил зразка
продукції, на яку видано у встановленому порядку сертифікат
відповідності. Зразок-свідок зберігається органом з сертифікації
або за його рішенням випробувальною лабораторією (центром) на
випадок необхідності повторення випробувань для підтвердження
показників продукції, вирішення спірних питань. 2.11.2. Пломбування зразка-свідка сертифікованої продукції
здійснює орган з сертифікації або за його рішенням -
випробувальна лабораторія (центр), що проводила випробування з
метою сертифікації, за позитивним рішенням органу з сертифікації
про можливість видачі сертифіката відповідності на продукцію за
заявкою. Повідомлення про необхідність пломбування зразка-свідка
випробувальній лабораторії (центру) направляє орган з
сертифікації, який розглядає подані результати проведених робіт з
сертифікації. 2.11.3. Пломбування зразка-свідка здійснює відповідальна
особа органу з сертифікації або випробувальної лабораторії
(центру) таким чином, щоб знеможливити заміну або доступ до зразка
продукції без руйнування пломби, наклейки, на яку нанесено підпис
особи і печатку органу з сертифікації або випробувальної
лабораторії (центру). 2.11.4. Відомості про пломбування та зберігання зразка-свідка
наведено в акті про пломбування та зберігання зразка-свідка
продукції за заявкою N ___ на сертифікацію продукції (додаток N
6). 2.11.5. Місце зберігання зразків-свідків продукції
визначається органом з сертифікації. 2.11.6. Витрати на зберігання зразків-свідків відносяться на
рахунок заявника. 2.11.7. Акт про пломбування та зберігання зразка-свідка
продукції, за умови заповнення усіх передбачених реквізитів,
підписів та печаток, подається на затвердження керівнику органу з
сертифікації до одержання заявником сертифіката на продукцію. Один примірник затвердженого акта зберігається органом з
сертифікації в справі про сертифікацію продукції
підприємства-заявника. Другий примірник затвердженого акта
передається випробувальній лабораторії (центру) у разі, якщо
їй(йому) доручили зберігати зразок-свідок. 2.11.8. Термін зберігання зразка-свідка повинен бути на один
рік більше терміну дії сертифіката відповідності, але не більше за
гарантований термін придатності продукції згідно з нормативним
документом. 2.11.9. Після закінчення терміну зберігання зразок-свідок
повертається заявникові, що оформлюється розпискою, або за
погодженням з заявником утилізується у встановленому порядку.
2.12. Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про
можливість видачі сертифіката відповідності
2.12.1. Протокол випробувань розглядається органом з
сертифікації з метою визначення: - відповідності номенклатури перевірених показників
нормативним документам, зазначеним у рішенні за заявкою; - відповідності вимогам, що встановлені пунктом 2.10.5 цих
Правил; - відповідності застосованих методів та засобів випробувань
вимогам нормативного документа на методи випробувань. До розгляду поданого протоколу не повинні залучатися посадові
особи органу з сертифікації, які безпосередньо брали участь у
випробуваннях продукції як представники органу. За позитивними результатами розгляду протоколу та виконання
інших робіт, що передбачені в рішенні за заявкою, орган з
сертифікації оформляє сертифікат відповідності та інші документи,
що передбачені Системою. 2.12.2. Заповнення всіх передбачених у формі сертифіката
реквізитів обов'язкове. Якщо заходи, передбачені в реквізитах форм
сертифікатів, не проводились, в реквізиті робиться запис "Не
проводились", "Не маркується", "Не наноситься". Реквізит "код ТН
ЗЕД" заповнюється за результатами ідентифікації продукції і
визначення на її підставі коду за Товарною номенклатурою
зовнішньоекономічної діяльності (перші чотири знаки). 2.12.3. Якщо випробування продукції за окремими показниками
проводились кількома акредитованими в Системі лабораторіями
(центрами), сертифікат відповідності заповнюється відповідно до
одного з нижчевикладених варіантів: - наявність всіх протоколів з позитивними результатами
випробувань, проведених в кожній з лабораторій (центрів); в цьому
випадку на зворотній стороні форми (бланка) сертифіката
відповідності у реквізиті випробувань, що проведені
випробувальною(ними) лабораторією(ями) (центром(ами)), перелічують
усі протоколи випробувань; - наявність одного протоколу з позитивними результатами
випробувань, оформленого однією лабораторією (центром), в якому
чітко виділено роботи з випробувань, що проводилися в інших
акредитованих у Системі лабораторіях (центрах) за субпідрядом; в
цьому випадку в сертифікаті відповідності дається посилання тільки
на цей протокол. 2.12.4. Якщо наведеною в рішенні за заявкою схемою (моделлю)
сертифікації передбачено обстеження виробництва, атестацію
виробництва чи використання сертифікованої системи якості, орган
з сертифікації за позитивними результатами цієї роботи згідно з
пунктами 2.7, 2.8 та 2.9 цих Правил приймає рішення про термін дії
сертифіката відповідності, що видається заявнику. Термін дії
сертифіката у цьому разі не повинен перевищувати терміну дії
атестата виробництва чи сертифіката системи якості. В цьому
випадку орган з сертифікації готує проект договору з заявником
щодо виконання цих робіт.
2.13. Оформлення сертифіката відповідності та його
реєстрація в Реєстрі Системи
2.13.1. Оформлення сертифіката відповідності та його
реєстрацію у Реєстрі Системи здійснює орган з сертифікації, що
розглядав результати робіт з сертифікації продукції за заявкою. 2.13.2. За позитивними висновками розгляду робіт з
сертифікації між органом з сертифікації та заявником укладається
угода, у якій зазначається право маркування сертифікованої
продукції знаком відповідності і видається оригінал сертифіката
відповідності. ( Підпункт 2.13.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 ) 2.13.3. Сертифікат відповідності видається органом з
сертифікації на одиничну партію продукції з зазначенням її
кількості або на продукцію, що випускається підприємством серійно
протягом терміну, встановленого угодою. ( Підпункт 2.13.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 610
( z0768-00 ) від 19.10.2000 ) 2.13.4. Термін дії сертифіката відповідності визначає орган
із сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів
на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво
(сертифікована система якості), гарантійного терміну зберігання
продукції, але не більше термінів, зазначених у додатку А до ДСТУ
3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення
сертифікації продукції" або визначених чинним законодавством
України. Дія сертифіката відповідності для серійної продукції
поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката
відповідності, з урахуванням гарантійного терміну придатності
і/або гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог
нормативних документів щодо умов транспортування і зберігання
продукції. ( Підпункт 2.13.4 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 610
( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.13.5. Термін дії сертифіката відповідності та угоди не
продовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін
заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії
направляє до органу із сертифікації заявку відповідно до пункту
2.1.1 цих Правил. Допускається видача нового сертифіката
відповідності замість того, що втратив чинність, за схемами
обстеження та атестації виробництва або сертифікації (оцінки)
систем якості на підставі результатів технічного нагляду за період
дії сертифіката відповідності або лише за позитивними результатами
здійснених в Україні контрольних випробувань зразків продукції.
При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться
обов'язково. У разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на
партію продукції, якщо вона протягом цього терміну не реалізована,
новий сертифікат відповідності на залишки сертифікованої продукції
повинен видаватися шляхом ідентифікації залишків продукції на
підставі випробувань, проведених під час сертифікації. ( Підпункт 2.13.5 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 610
( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.13.6. У разі внесення змін в технологію виготовлення
продукції, що можуть вплинути на показники, які підтверджені під
час сертифікації, заявник зобов'язаний попередньо сповістити про
це орган з сертифікації, який і приймає рішення про необхідність
проведення нових випробувань або оцінки стану виробництва
продукції. 2.13.7. Якщо норми, встановлені нормативним документом на
показник, підтверджений під час сертифікації, змінені на більш
жорсткі, питання про припинення дії кожного укладеного договору
вирішує орган з сертифікації за погодженням з Держстандартом
України. 2.13.8. Реєстраційний номер сертифіката в Реєстрі Системи
одержує від Держстандарту України уповноважена особа органу з
сертифікації. 2.13.9. Копія виданого сертифіката зберігається органом з
сертифікації в справі про сертифікацію продукції заявника. Другий
примірник копії подається до Держстандарту України. 2.13.10. Додаток до сертифіката відповідності може
оформлятися тільки за формою, установленою ДСТУ 3498-96 "Система
сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис". У разі
розширення переліку (номенклатури) продукції заміна додатків до
сертифікатів відповідності не допускається, а повинен видаватися
новий сертифікат відповідності з новим додатком. ( Пункт 2.13
доповнено підпунктом 2.13.10 згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.14. Визнання сертифіката або інших документів, які
підтверджують відповідність імпортної продукції вимогам чинних в
Україні нормативних документів і які видані на цю продукцію за
кордоном
2.14.1. Визнанню в Системі підлягають сертифікати та
протоколи випробувань продукції, видані уповноваженими органами
інших країн (далі - іноземний сертифікат), за умови дотримання
сукупності таких правил: 1) з національним органом з сертифікації тієї країни, з якої
походить продукція, що ввозиться в Україну, Держстандартом України
укладено двосторонню угоду про взаємне визнання результатів робіт
з сертифікації; 2) іноземний сертифікат, виданий в державній системі
сертифікації тієї країни, з якої походить і в якій виготовлено
продукцію, що ввозиться в Україну; 3) продукція, що ввозиться в Україну, може бути
ідентифікована за супровідною документацією (маркування, етикетка)
як така, що виготовлена за міждержавними або іншими нормативними
документами, що є чинними в Україні; 4) номенклатура усіх обов'язкових вимог до продукції, які
зазначені в іноземному сертифікаті, і норми цих вимог повністю
відповідають номенклатурі обов'язкових вимог і нормам, чинним в
Україні. 2.14.2. Ідентифікація продукції проводиться відповідно до
пункту 2.5 цих Правил. 2.14.3. За умови виконання сукупності правил, наведених у
пункті 2.14.1 цих Правил, на поданий іноземний сертифікат орган з
сертифікації видає свідоцтво про визнання згідно з ДСТУ 3498-96.
Свідоцтво про визнання реєструється в Реєстрі Системи. 2.14.4. У разі невиконання принаймні однієї умови пункту
2.14.1, орган з сертифікації проводить сертифікацію продукції
згідно з вимогами цих Правил.
2.15. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час
її виробництва
2.15.1. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час
її виробництва здійснює орган з сертифікації чи за його дорученням
інша організація у разі, коли сертифікат відповідності видано
заявнику на певний термін і за договором надано право самостійно
застосовувати його до виготовленої продукції. 2.15.2. Залежно від схеми (моделі) сертифікації застосовують
такі види технічного нагляду: - проведення контрольних випробувань зразків (проб)
продукції, що відбираються з виробництва або в постачальника, з
торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлених у
програмі технічного нагляду; - проведення контрольних випробувань зразків (проб)
продукції, що відбираються з виробництва або в постачальника, з
торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлених у
програмі технічного нагляду, і проведення перевірки виробництва
(за потреби); - проведення контрольних випробувань зразків (проб)
продукції, що відбираються з виробництва або в постачальника, з
торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлених у
програмі технічного нагляду, а також технічний нагляд за системою
якості підприємства - виробника продукції. ( Підпункт 2.15.2 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 610
( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.15.3. Періодичність контрольних випробувань, їх обсяг та
порядок проведення, періодичність оцінки стану виробництва,
ефективності функціонування системи якості встановлює орган з
сертифікації в кожному конкретному випадку і регламентує її в
програмі технічного нагляду, яка розробляється органом з
сертифікації і затверджується її керівником. Орган із сертифікації має право доручати проведення
випробувань сертифікованої продукції з метою технічного нагляду
лише у випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі.
( Підпункт 2.15.3 доповнено абзацом згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 ) 2.15.4. За результатами технічного нагляду виконавець складає
і подає до органу з сертифікації звіт із зазначенням (за наявності
невідповідностей встановленим вимогам) можливих причин та
коригувальних заходів, які пропонуються. Один примірник звіту
передається заявникові. 2.15.5. Орган з сертифікації може прийняти рішення про
проведення додаткових випробувань і(або) перевірок залежно від
інформації про стан сертифікованої продукції, яка надходить від
споживачів і органів контролю. 2.15.6. За результатами технічного нагляду орган із
сертифікації вживає заходів відповідно до пунктів 6.9.3-6.9.7 ДСТУ
3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення
сертифікації продукції". ( Підпункт 2.15.6 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 ) 2.15.7. Порушенням вимог, що ставляться до продукції під час
сертифікації, вважається виявлення в результаті технічного
нагляду: - невідповідності продукції вимогам нормативних документів,
щодо яких проводилась сертифікація; - відсутності умов для забезпечення випуску продукції з
показниками (характеристиками), що підтверджені під час
сертифікації; - порушення правил застосування сертифіката та знака
відповідності. ( Підпункт 2.15.7 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 610
( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.15.8. Рішення про зупинку дії угоди і/або сертифіката
відповідності може бути прийняте в разі: - наявності рекламацій та претензій до сертифікованої
продукції; - невиконання заявником пропозицій органу із сертифікації за
результатами технічного нагляду; - відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом
більш як 6 місяців; - невиконання заявником умов угоди; - відмови заявника від оплати робіт із технічного нагляду. ( Підпункт 2.15.8 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 610
( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.15.9. Коригувальні заходи здійснюються заявником продукції
негайно після одержання рішення органом з сертифікації про
зупинення дії сертифіката відповідності. Контроль за виконанням
коригувальних заходів здійснює орган з сертифікації, що видав
сертифікат. Усі витрати на здійснення коригувальних заходів та контроль
за їх виконанням несе заявник сертифікованої продукції. 2.15.10. Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними,
якщо: - проведено необхідні зміни виробничого процесу, що
виключають виготовлення продукції, яка вимагатиме повторного
проведення коригувальних заходів; - невідповідну продукцію вилучено зі складів, нафтобаз,
збутових та торговельних організацій, у споживачів, доопрацьовано,
замінено або проведено інші дії, які забезпечують належну
ефективність вжитих заходів. 2.15.11. Дія сертифіката відповідності припиняється з моменту
вилучення його з Реєстру Системи згідно з ДСТУ 3415-96 "Система
сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи". Дію сертифіката відповідності може бути відновлено за умови
виконання заявником коригувальних заходів щодо усунення виявлених
порушень та позитивних результатів контролю їх виконання органом
із сертифікації. ( Пункт 2.15 доповнено підпунктом 2.15.11 згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
2.16. Облік результатів робіт з сертифікації продукції
2.16.1. Орган з сертифікації веде облік виданих ним
сертифікатів відповідності у спеціальному журналі та направляє
звіти про результати своєї діяльності до Держстандарту України.
3. Розгляд спірних питань
3.1. Якщо заявник бажає оскаржити рішення про відмову видати
сертифікат відповідності, зупинення або припинення дії сертифіката
відповідності, він повинен подати письмово заяву до органу з
сертифікації не пізніше ніж через один місяць після одержання
повідомлення про прийняте рішення. Подання заявки не припиняє дії
прийнятого рішення. 3.2. Заява розглядається органом з сертифікації в
десятиденний термін від дня її надходження. 3.3. До заяви додаються: - листування з спірного питання між заявником, випробувальною
лабораторією (центром), територіальним органом Держстандарту
України, органом з сертифікації; - відповідні матеріали випробувань, перевірки, технічного
нагляду; - зразок продукції; - технічна документація на продукцію (за необхідності). 3.4. Кожна з сторін має право запросити експерта з
випробувальної лабораторії (центра) для надання пояснень. 3.5. Рішення щодо розгляду спірного питання надсилається
заявнику протягом трьох днів після розгляду заяви. 3.6. Якщо під час розгляду спірного питання необхідно вжити
заходів щодо нормативних документів на продукцію, які
використовуються під час сертифікації, орган з сертифікації
формулює відповідні пропозиції і направляє їх до Держстандарту
України. 3.7. У разі незгоди з рішенням органу з сертифікації заявник
має право звернутися до Держстандарту України протягом десяти днів
з дня одержання цього рішення або оскаржити таке рішення до суду,
арбітражного суду згідно з чинним законодавством України.
Додаток N 1
до Правил обов'язкової
сертифікації нафти та
нафтопродуктів
(рекомендований)
Органу з сертифікації _____________________
(назва, адреса)
Заявка
на проведення сертифікації продукції
в Системі УкрСЕПРО
1. __________________________________________________________
(назва підприємства-виробника, постачальника __________________________________________________________________
(далі - заявник), __________________________________________________________________
адреса, код ЄДРПОУ *) в особі __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада)
заявляє, що ______________________________________________________
(назва продукції, код ОКП, код ТНЗЕД для __________________________________________________________________
імпортної продукції ) виготовлена у вигляді партії в кількості _________________________
(кг, т, м та ін.) (випускається серійно **) за _____________________________________
(назва та позначення нормативного
__________________________________________________________________
документа виробника) __________________________________________________________________
відповідає вимогам _______________________________________________
(позначення та назва нормативних документів)
та просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність
вимогам зазначених нормативних документів за правилами Системи
УкрСЕПРО. 2. Випробування з метою сертифікації провести у _____________ __________________________________________________________________
(назва акредитованої в Системі УкрСЕПРО випробувальної __________________________________________________________________
лабораторії (центру), адреса. В разі відсутності відомостей цей __________________________________________________________________
пункт не наводиться) __________________________________________________________________
3. Заявник зобов'язується: - виконувати усі вимоги сертифікації; - забезпечувати стабільність показників (характеристик)
продукції, що підтверджена сертифікатом відповідності; - сплатити всі витрати на проведення сертифікації. 4. Додаткові відомості ______________________________________ __________________________________________________________________

Керівник підприємства ___________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Печатка Дата
________________________________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. ** Вноситься потрібне.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
Додаток N 2
до Правил обов'язкової
сертифікації нафти та
нафтопродуктів
(рекомендований)
Орган з сертифікації продукції ______________________________
(назва, адреса)
Рішення
за заявкою на проведення сертифікації продукції
Розглянувши заявку __________________________________________ __________________________________________________________________
(назва підприємства - виробника чи постачальника продукції) від ____________ на сертифікацію _________________________________
(дата) (назва продукції, код ОКП, _________________________________________________________________,
код ТН ЗЕД для імпортної продукції) повідомляємо:
1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції
вимогам __________________________________________________________
(позначення та назва нормативних документів) 2. Схема (модель) сертифікації міститиме (непотрібне
викреслити): - обстеження виробництва; - атестацію виробництва продукції, що сертифікується; - сертифікацію системи якості продукції, що сертифікується; - відбирання зразків продукції для випробувань; - випробування продукції з метою сертифікації; - технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції. 3. Обстеження виробництва* буде проведено в період
від ___ ___________ по ____________________
(дата) (дата) __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що проводитиме обстеження) 4. Атестація виробництва * продукції, що сертифікується, буде
проведена в період від _________________ по ___________________ __
(дата) (дата) __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що проводитиме атестацію) 5. Аналіз функціонування сертифікованої системи якості* буде
проведено в період від _________________ по __________________ ___
(дата) (дата) __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що проводитиме аналіз) 6. Відбирання зразків продукції для випробувань* буде
проведено в період від _________________ по ___________________ __
(дата) (дата) __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що проводитиме відбирання зразків)
7. Випробування продукції з метою сертифікації буде проведено
в період від ____________________ по ________________________
(дата) (дата) __________________________________________________________________
(назва та адреса) 8. Технічний нагляд* за виробництвом сертифікованої продукції
здійснюватиме ____________________________________________________
(назва організації та її адреса) Періодичність проведення та форми технічного нагляду будуть
повідомлені додатково. 9. Для проведення робіт з сертифікації органу з сертифікації
продукції необхідно подати такі нормативні документи та технічну
документацію*: ___________________________________________________
(позначення та назва нормативного і технічного __________________________________________________________________
документа) 10. Роботи проводяться на підставі господарського договору
від ______________ N ______________
Керівник органу з сертифікації продукції ______________________ _________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Печатка Дата __________________________________
* Пункт включається у разі необхідності.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 610 ( z0768-00 ) від 19.10.2000 )
Додаток N 3
до Правил обов'язкової
сертифікації нафти та
нафтопродуктів
____________________________ _____________________
(місце проведення) (дата)
Акт відбирання зразка
_________________________________________________________________,
(назва продукції) що випускається __________________________________________________
(назва підприємства та місце його розташування)
Заявник __________________________________________________________
(назва) Уповноважена особа органу з сертифікації _________________________ __________________________________________________________________
(посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові) та уповноважений представник заявника ____________________________
(назва підприємства) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) склали цей акт про відбирання зразка _____________________________ __________________________________________________________________
(назва продукції) яка (який, яке) випускається за* _________________________________
(позначення та назва нормативного __________________________________________________________________
документа на продукцію) відповідно до вимог ГОСТ 2517 "Нефть и нефтепродукты. Методы
отбора проб".
** _______________________________________________________________ __________________________________________________________________
Уповноважена особа органу з сертифікації ____________________ _________________ ___________________________
(назва) (підпис) (прізвище, ініціали)
Представник заявника ______________________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________
* Для імпортної продукції, що не позначена як така, що
відповідає вимогам нормативних документів, чинних в Україні, не
заповнюється. ** У довільній формі позначаються тип та номер сховища,
транспортного засобу або тари, з яких проводилося відбирання, опис
пробовідбірника, що застосовувався, кількість точок відбирання,
дата або граничні дати виготовлення продукції, спосіб пакування
зразків, місце і дата відбирання, відповідність умов зберігання
продукції, відомості про об'єм зразка, кількість пакувань та
спосіб пломбування.
Додаток N 4
до Правил обов'язкової
сертифікації нафти та
нафтопродуктів
________________________ ______________________
(місце проведення) (дата)
Акт
ідентифікації ___________________________________________________,
(назва продукції) що випускається __________________________________________________
(назва підприємства та його розташування) Заявник __________________________________________________________
(назва)
Уповноважена особа органу з сертифікації __________________________________________________________________
(посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові) склала цей акт як свідоцтво того, що ____________________________,
(назва продукції) яка (який, яке ) випускається за _________________________________
(позначення та назва нормативного __________________________________________________________________
документа на продукцію)
У довільній формі наводяться такі дані: - для продукції, що подається у вигляді окремої партії -
відповідність вимогам до споживчих властивостей, маркування та
пакування, обсягу партії, назва та номер товаросупровідного
документа; - для продукції, що виробляється серійно - відповідність
вимогам нормативного документа на продукцію щодо споживчих
властивостей, технології виготовлення, маркування, пакування,
зберігання і транспортування.
Відібрані та опечатані (опломбовані) зразки ______________________
(назва продукції)
ідентифіковані і можуть бути представлені на випробування з метою
сертифікації.
Уповноважена особа органу з сертифікації
___________________ __________________ __________________________
(назва) (підпис) (прізвище, ініціали)
Додаток N 5
до Правил обов'язкової
сертифікації нафти та
нафтопродуктів
Затверджую
Керівник органу з сертифікації ______________________________
(назва)
М.П. ________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
Акт
обстеження виробництва
Комісія, створена за рішенням органу з сертифікації _________________ від "____"_____________ 199__ р. N ___ у складі:
(назва) Голова комісії ___________________________________________________
(прізвище, ініціали та посада) Члени комісії: ___________________________________________________
(прізвище, ініціали та посади) __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали та посади) склали цей акт як свідоцтво того, що відповідно до рішення за
заявкою N ___ від "_____"__________ 199_ р. у період від _________
(дата)
по _________________________________
(дата) було проведене обстеження виробництва __________________________________________________________________
(назва продукції за заявкою) на _______________________________________________________________
(назва підприємства-виробника) Комісія констатує: __________________________________________ Викладаються результати експертизи нормативної, технічної та
технологічної документації, наданої підприємством, а також
перевірки виробництва з обов'язковим висвітленням таких питань: - відповідності показників і характеристик продукції,
встановлених технічною документацією, вимогам стандартів та інших
нормативних документів, що поширюються на продукцію та
технологічні процеси її виготовлення, наявність акта про
постановку продукції на виробництво згідно з ГОСТ 15.001 "Система
разработки и постановки продукции на производство. Продукция
производственно-технического назначения"; - достатності контрольних операцій і випробувань,
передбачених технологічною документацією для забезпечення
впевненості у повній відповідності продукції, яка виробляється,
вимогам стандартів, що на неї поширюються; - наявності системи контролю якості в ході технологічного
процесу, включаючи контроль сировинних матеріалів; - відповідності показників точності засобів вимірювань та
випробувального обладнання, що застосовується, вимогам
технологічної документації щодо дозволених відхилень показників і
характеристик; - наявності системи метрологічного забезпечення засобів
вимірювань та випробувального обладнання, які застосовуються; - недоліків, що виявлені у ході обстеження.
Комісія рекомендує: _________________________________________ Наводяться рекомендації комісії щодо періодичності проведення
та форми технічного нагляду за виробництвом сертифікованої
продукції, способів та правил відбирання зразків продукції для
випробувань та термінів усунення недоліків, що виявлені у ході
обстеження.
Висновки: ___________________________________________________ Наводяться висновки комісії щодо наявності принципової
технічної можливості підприємства виготовляти продукцію відповідно
до вимог нормативних документів.
Голова комісії __________________ _________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) Члени комісії ___________________ _________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) ___________________ _________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток N 6
до Правил обов'язкової
сертифікації нафти та
нафтопродуктів
Затверджую
Керівник органу з сертифікації ____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
"_____"____________________ 19__ р.
М.П.
Акт
про пломбування та зберігання зразка-свідка
продукції за заявкою N ______
від "____ "______________ 19__ р.
на сертифікацію продукції
Заявник __________________________________________________________
(назва) Зразок-свідок продукції __________________________________________
(назва продукції за заявкою, __________________________________________________________________
реєстраційний номер) виготовлений _____________________________________________________
(назва підприємства-виробника продукції) відповідає зразкам цієї продукції, яка випробувалася з метою
сертифікації в ___________________________________________________
(назва випробувальної лабораторії (центру), __________________________________________________________________
дата проведення випробувань)
Опломбований
__________________________________________________________________
(назва органу з сертифікації або випробувальної лабораторії __________________________________________________________________
(центру) печаткою з зображенням ___________________________________________
(дійсне зображення печатки) ________________________ _________________ _______________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище та ініціали)
виконала пломбування)
"____"___________________ 19___ р.
Розташований (переданий) для зберігання
в ________________________________________________________________
(назва організації, що забезпечує зберігання зразка-свідка __________________________________________________________________
продукції) на термін до _____________________________________________________
(дата) Відповідальний за зберігання _____________________________________
(посада, прізвище та ініціали __________________________________________________________________
особи, яка відповідає за зберігання зразка-свідка продукції)
__________________________ ________________ ______________________
(керівник організації, (підпис) (прізвище, ініціали)
яка забезпечує
зберігання зразка-свідка)
Печаткавгору