Документ z0024-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.01.2016, підстава - z1659-15

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Н А К А З
N 24 від 17.01.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 лютого 1997 р.
за N 24/1828
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1699 ( z1659-15 ) від 17.12.2015 }
Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації
машин сільськогосподарських для рослинництва,
тваринництва, птахівництва і кормовиробництва
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації
N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня
1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації машин
сільськогосподарських для рослинництва, тваринництва, птахівництва
і кормовиробництва (додаються). 2. Наказ Держстандарту України від 28 листопада 1996 р. N 503
"Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації машин
сільськогосподарських для рослинництва, тваринництва, птахівництва
і кормовиробництва" скасувати. 3. Керівникам органів із сертифікації сільськогосподарської
техніки довести затверджені Правила до зацікавлених підприємств,
організацій та установ, а також інших суб'єктів підприємницької
діяльності незалежно від форм власності. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю.Г.
Голова Держстандарту України Т.Кисільова

Затверджено
наказом Держстандарту
України від
17 січня 1997 р. N 24
Правила
сертифікації сільськогосподарської техніки
( Назва Правил в редакції Наказу Держкомстандартизації
N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
1. Галузь використання
1.1. Ці правила встановлюють загальні вимоги щодо порядку
проведення сертифікації тракторів, машин сільськогосподарських для
рослинництва, тваринництва, птахівництва і кормовиробництва, а
також транспортних та інших засобів механізації й інженерного
забезпечення для агропромислового комплексу (далі - продукція) в
Українській державній системі сертифікації продукції - Системі
сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система). ( Пункт 1.1 в редакції
Наказу Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 ) 1.2. Ці Правила призначені для підготовки і проведення
обов'язкової та добровільної сертифікації продукції. 1.3. Вимоги цих Правил є обов'язковими для органів із
сертифікації сільськогосподарської техніки, випробувальних
лабораторій, акредитованих у Системі, а також підприємств,
установ, організацій і громадян-суб'єктів підприємницької
діяльності, незалежно від форм власності, які одержали доступ до
неї, в тому числі іноземних.
2. Нормативні посилання
2.1. В цих Правилах є посилання на такі документи: ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та
визначення"; ДСТУ 2296-93 "Національний знак відповідності. Форма,
розміри, технічні вимоги та правила застосування"; ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки
документів. Форма та опис"; ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
проведення сертифікації продукції; ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація
виробництва. Порядок здійснення; ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи; ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура
визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується; ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація
систем якості. Порядок проведення; ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки
документів. Форма та опис; ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Основні терміни та визначення; ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції; ГОСТ 27388-87 Эксплуатационные документы сельскохозяйственной
техники. ( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
3. Визначення
3.1. Використані в документі поняття, терміни та їх
визначення відповідають ДСТУ 2462-94, ДСТУ 3278. ( Пункт 3.1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 564
( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
4. Загальні положення
4.1. Сертифікацію продукції в Системі проводять виключно
акредитовані в установленому порядку органи із сертифікації
сільськогосподарської техніки (далі - ОС). 4.2. Об'єктом сертифікації в Системі є продукція, вироблена в
Україні та за її межами. 4.3. Обов'язкова сертифікація проводиться на відповідність
продукції вимогам чинних законодавчих актів України та
обов'язковим вимогам нормативних документів. 4.4. Добровільна сертифікація проводиться на відповідність
продукції вимогам, що не віднесені нормативними документами до
обов'язкових, з ініціативи виготовлювача, продавця, споживача,
органів державної виконавчої влади, громадських організацій та
окремих громадян (далі - заявника). При цьому теж виконується
сертифікація на відповідність усім обов'язковим вимогам, якщо вони
встановлені для цієї продукції. 4.5. Сертифікації підлягають типові моделі продукції та їх
модифікації. При цьому випробування з метою сертифікації типової
моделі проводяться за повною програмою, а її модифікацій - за
скороченою. Обсяг випробувань модифікацій залежить від характеру
змін в їх конструкції в порівнянні з типовою моделлю. 4.6. Усі роботи із сертифікації продукції в Системі
оплачуються заявником на договірних умовах. 4.7. Порядок проведення сертифікації продукції передбачає: - подання заявки на сертифікацію; - розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням
схеми сертифікації; - обстеження виробництва; - атестацію виробництва продукції, що сертифікується; - сертифікацію системи якості виробництва продукції, що
сертифікується; - відбір, ідентифікацію зразків продукції, їх перевірку та
випробування; - аналіз одержаних результатів випробувань і прийняття
рішення про можливість видачі сертифіката відповідності; - занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи,
видачу сертифіката відповідності та укладання ліцензійної угоди;
( Абзац дев'ятий пункту 4.7 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 ) - технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її
виробництва; - визнання іноземного сертифіката, що підтверджує
відповідність імпортного зразка продукції вимогам чинних в Україні
нормативних документів; - інформацію про результати робіт із сертифікації продукції. 4.8. Роботи із сертифікації продукції іноземних виробництв
проводяться згідно з цими Правилами та Порядком проведення робіт
із сертифікації продукції іноземного виробництва, що
виготовляється серійно, затвердженим наказом Держстандарту України
від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 14.10.98 за N 657/3097. ( Пункт 4.8 в редакції
Наказу Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
5. Правила сертифікації продукції
5.1. Подання заявки на сертифікацію та аналіз документації. 5.1.1. Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій
продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником
на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути
тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого
імені або через посередників. В останньому випадку посередник
повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він
уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе
ті самі обов'язки, що й заявник. 5.1.2. Для проведення сертифікації продукції в Системі
заявник подає до ОС заявку (додаток 1). Разом із заявкою подаються
до ОС такі документи: - технічні умови на виготовлення і постачання продукції
(урахований примірник) або інший документ, що його замінює; - відомість специфікацій; - відомість основних покупних комплектуючих вузлів й
агрегатів та тих, що виготовляються субпідрядниками; - комплект складальних креслень (урахований примірник); - експлуатаційна документація за ГОСТ 27388; - експертний висновок щодо безпеки продукції і її можливості
експлуатації в умовах України (за потреби); - копія платіжного доручення про внесення на розрахунковий
рахунок ОС установленого розміру оплати за розгляд заявки і
прийняття рішення за заявкою. У разі потреби на вимогу ОС заявник надає іншу документацію
чи інформацію. Заявка реєструється ОС після отримання ним повного
комплекту необхідної документації. 5.1.3 Аналіз документації. Аналіз документації проводиться з метою перевірки її
відповідності встановленим вимогам. Під час аналізу наданої документації перевіряється: - наявність нормативних документів на продукцію (за потреби); - наявність документа, що підтверджує походження продукції
(сертифіката походження, паспорта, акта приймання ВТК тощо); - наявність документа виробника про гарантії та відповідність
продукції чинним нормативним документам (гарантійного талона,
паспорта тощо); - наявність документа, що підтверджує розміри партії і дату
випуску продукції; - потреба і наявність експертного висновку щодо безпеки
продукції і її можливості експлуатації в умовах України; - достовірність, правильність заповнення та термін дії
документації; - достатність вимог щодо маркування та етикетування
продукції. Негативні результати аналізу документації оформляються
висновком, який передається заявнику для усунення недоліків. 5.1.4 У разі порушення заявником вимог щодо повноти
представлення документації, умов договору щодо терміну
представлення зразків на випробування та оплати за проведення
робіт роботи із сертифікації можуть бути призупинені або в
проведенні їх буде відмовлено. ( Пункт 5.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 564
( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
5.2. Розгляд та прийняття рішення за заявкою ОС розглядає заявку і не пізніше одного тижня після її
одержання вручає заявнику рішення, в якому зазначає основні умови
сертифікації (додаток N 2). Копії рішення надсилають: - до організації, що буде проводити випробування
(випробувальної організації); - до територіального центру стандартизації, метрології та
сертифікації за місцем розташування заявника; - до органу із сертифікації систем якості (в разі
необхідності). Один примірник рішення залишається в ОС.
5.3. Правила вибору схеми сертифікації продукції 5.3.1. Схема сертифікації заявленої продукції визначається ОС
за узгодженням із заявником до початку робіт із сертифікації. 5.3.2. Вибір схеми залежить від виду продукції, її кількості,
стану виробництва та інших вихідних даних. Схеми сертифікації
продукції та рекомендації щодо їх вибору наведені у додатку N 3. ОС може застосовувати інші правила щодо вибору схеми
сертифікації залежно від специфіки продукції та особливостей її
виробництва.
5.4. Правила відбору зразків для випробувань, ідентифікації
продукції та приймання зразків випробувальною організацією 5.4.1. Відбір зразків продукції для випробувань здійснює ОС
або, за його дорученням, - інша, незалежна від виробника,
організація. 5.4.2. Кількість зразків продукції для випробувань
встановлюється ОС згідно з вимогами міжнародних, міждержавних,
державних стандартів та інших нормативних документів. 5.4.3. Заявник зобов'язаний створити необхідні умови для
відбору зразків продукції з метою випробувань, а саме: - видати наказ про призначення відповідальних осіб з правом
підпису актів відбору зразків продукції; - забезпечити видрукування необхідних документів. 5.4.4. Відібрані зразки ізолюються від решти продукції і (до
відправки у випробувальну організацію) передаються на
відповідальне зберігання посадовій особі заявника, про що робиться
відповідний запис в акті відбору зразка. 5.4.5. Під час відбору зразків встановлюються походження
продукції та належність зразків до даної партії. Відбір зразків
проводиться виключно на складі готової продукції, прийнятої
службою технічного контролю або іншими посадовими особами, на яких
покладено приймання продукції за якістю, в присутності посадових
осіб заявника і оформляється актом відбору зразка (додаток N 4). Акт оформляється у трьох примірниках і підписується
представником організації, що проводить відбір, та представником
заявника. Один примірник залишається у заявника, другий
направляється в ОС для зберігання, третій - у випробувальну
організацію, яка зазначена в рішенні за заявкою. 5.4.6. Доставку відібраних для випробувань зразків продукції
у випробувальну організацію і повернення їх після випробувань
заявник здійснює за свій кошт. Машини, які потребують монтажу,
приймаються на випробування у змонтованому вигляді. У випадку, якщо для випробування машини мають бути
спеціальний енергетичний засіб (або до енергетичного засобу
передбачений комплект сільськогосподарських машин і спеціальних
робочих органів), матеріали (спеціальні види палива, мастила,
пестициди, агрохімікати, фільтри для палива і мастила і т. ін.),
то все це разом з машиною повинно надходити в кількості,
необхідній для виконання всієї програми випробувань. 5.4.7. Ідентифікація зразків продукції проводиться на
відповідність чинним нормативним документам органом із
сертифікації продукції або за його дорученням випробувальною
організацією: ( Абзац перший підпункту 5.4.7 пункту 5.4 в редакції
Наказу Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 ) - відповідність реєстраційних даних зразка, зазначених в акті
відбору, даним, зазначеним на фірмовій табличці і в
експлуатаційній документації; - комплектність постачання; - наявність відповідних написів і позначень; - відповідність показників призначення. Для продукції, що імпортується в Україну, в акті
ідентифікації зазначається код ТН ЗЕД (перші чотири знаки). ( Підпункт 5.4.7 пункту 5.4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
5.4.8. Зразки продукції, що не пройшли ідентифікації, на
випробування з метою сертифікації не приймаються. 5.4.9. Випробувальна організація забезпечує умови зберігання
зразків продукції згідно з вимогами експлуатаційної документації
протягом усього терміну випробувань, до повернення їх заявнику.
5.5. Обстеження виробництва 5.5.1. Обстеження виробництва продукції, що сертифікується,
передбачає: - аналіз статистичних даних про якість продукції, що
сертифікується, в умовах експлуатації; - аналіз протоколів випробувань, рекламацій і зауважень від
споживачів і постачальників, а також матеріалів перевірок,
проведених органами Держстандарту України, Держнаглядохоронпраці
України та іншими компетентними органами; - перевірку своєчасності поінформування ОС про всі зміни, що
вносяться виготовлювачем у нормативні документи на продукцію, що
сертифікується; - аналіз окремих елементів технологічних процесів з метою
перевірки можливості стабільно забезпечувати виготовлення
продукції згідно з рівнем вимог і характеристик, на відповідність
яким вона буде сертифікована; - оцінку ефективності системи якості або окремих її
елементів; - перевірку інших елементів технології і організації
виробництва, які визначаються за результатами випробувань з метою
сертифікації. 5.5.2. Порядок обстеження виробництва під час проведення
сертифікації продукції проводиться згідно з вимогами ДСТУ 3957 та
особливостями виробництва конкретної продукції. ( Пункт 5.5 доповнено підпунктом 5.5.2 згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
5.6. Атестація виробництва 5.6.1. Атестація виробництва проводиться з метою оцінки
потенційних можливостей підприємства-виготовлювача забезпечувати
стабільний випуск продукції, що відповідає вимогам нормативних
документів, та видачі рекомендацій щодо періодичності випробувань,
кількості зразків продукції, що випробовуються з метою
сертифікації, і щодо правил їх відбору. 5.6.2. Атестацію виробництва проводить ОС за ініціативою
заявника або за рішенням ОС. Порядок здійснення цих робіт
установлено ДСТУ 3414. ( Підпункт 5.6.2 пункту 5.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 564
( z0672-00 ) від 15.09.2000 ) 5.6.3. Результати атестації оформляються атестатом
виробництва, який після реєстрації в реєстрі Системи вручається
заявнику.
5.7. Сертифікація (оцінка) системи якості 5.7.1. Сертифікація (оцінка) системи якості щодо виробництва
продукції, яка сертифікується, проводиться з метою забезпечення
впевненості ОС в тому, що: - вся серійна сертифікована продукція, яка випускається
підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних
документів; - всі технічні, адміністративні та людські чинники, які
впливають на якість продукції, знаходяться під контролем; - продукція незадовільної якості своєчасно виявляється і
підприємство вживає заходів для запобігання виготовленню такої
продукції на постійній основі. 5.7.2. Сертифікація (оцінка) системи якості проводиться
органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт,
та виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС. Порядок
проведення цих робіт установлено в ДСТУ 3419. 5.7.3. Оцінка системи якості проводиться органом із
сертифікації систем якості відповідно до вимог ДСТУ 3419 без
оформлення сертифіката на систему якості. ( Пункт 5.7 із змінами внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
5.8. Проведення випробувань з метою сертифікації 5.8.1. Випробування продукції з метою сертифікації проводить
випробувальна організація, що акредитована в Системі і визначена
ОС в рішенні за заявкою. Якщо продукція є великогабаритною чи нетранспортабельною, або
потребує монтажу на місці експлуатації, або використання
унікального випробувального обладнання тощо, то допускається
сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з
використанням його випробувального обладнання та засобів
вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам.
Випробування повинні проводити фахівці акредитованої
випробувальної лабораторії. ( Підпункт 5.8.1 пункту 5.8 доповнено
абзацом згідно з Наказом Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 )
від 15.09.2000 ) 5.8.2. Випробування продукції з метою сертифікації
проводяться за таких умов і таких режимів, які визначені
нормативною документацією. Враховуючи сезонний характер
використання сільськогосподарських машин, а також вплив на
результати їх випробувань агрокліматичних умов, біологічного
розвитку тварин і рослин та інших обставин, випробування
проводяться, як правило, протягом основного сезону використання
машин за повною програмою, незалежно від кількості виявлених під
час випробувань невідповідностей обов'язковим вимогам нормативних
документів. 5.8.3. Для сільськогосподарської техніки сезонного
використання (сівалок, грунтообробних машин, машин для збирання
врожаю та інших) у випадках, коли відсутня можливість проведення
її випробувань в умовах згідно з пунктом 5.8.2 цих Правил або
термін дії сертифіката закінчився в міжсезонний період, ОС може
прийняти рішення про проведення випробувань у два етапи. Перший етап - проводяться випробування в міжсезонний період
використання техніки. Визначається відповідність конструкції машин
вимогам нормативних документів у реальних умовах експлуатації
тільки за тими показниками, на оцінку яких метеорологічні умови та
інші зовнішні фактори не впливають (безпечне агрегатування машин,
навантаження на колеса, що управляються, поперечна стійкість,
гальмівні характеристики, наявність та надійність засобів захисту
персоналу від травмування, маса, габаритні розміри, розміщення
органів керування, наявність відповідних написів, пристосованість
до технічного обслуговування і таке інше). За результатами
випробувань випробувальна організація складає протокол за формою,
що встановлена в цій організації. При позитивних результатах
випробувань ОС видає підприємству сертифікат відповідності за
формою 3 ДСТУ 3498 із зазначенням у ньому показників, які
перевірялись. ( Абзац другий підпункту 5.8.3 пункту 5.8 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 564
( z0672-00 ) від 15.09.2000 ) Другий етап - проводяться випробування під час технічного
нагляду в період основного сезону використання
сільськогосподарської машини. Визначаються показники, які не були
з'ясовані на першому етапі. За результатами випробувань
випробувальна організація складає додаток до протоколу
випробувань. Після закінчення сертифікаційних випробувань
продукції в повному обсязі при позитивних результатах випробувань
ОС видає підприємству сертифікат відповідності за формою 1 ДСТУ
3498. ( Абзац третій підпункту 5.8.3 пункту 5.8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 564
( z0672-00 ) від 15.09.2000 ) 5.8.4. За результатами випробувань випробувальні організації
подають до ОС два примірники протоколу (додатка до протоколу)
випробувань продукції, один з яких ОС вручає заявнику. Протоколи (додатки до протоколів) повинні бути підписані
виконавцями робіт і затверджені керівником акредитованої
випробувальної організації. Якщо випробування проводилися у
випробувальній організації, що акредитована в Системі тільки на
технічну компетентність, протокол (додаток до протоколу)
випробувань повинен бути підписаний також представником ОС, який
брав участь у випробуваннях.
5.9. Прийняття рішення за результатами випробувань і видача
сертифіката відповідності 5.9.1. Сертифікат відповідності видається виключно
акредитованим ОС. Сертифікат видається на одиничний виріб, на
партію продукції або на продукцію, що випускається підприємством
серійно. Форма бланку сертифіката відповідності затверджена
ДСТУ 3498-96 5.9.2. На підставі протоколів за позитивними результатами
випробувань, сертифіката на систему якості або атестата
виробництва, залежно від прийнятої схеми сертифікації, ОС оформляє
сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи та видає
заявнику. 5.9.3. Якщо випробування продукції за окремими показниками
проводилися декількома випробувальними організаціями, то
сертифікат відповідності видається за наявності всіх протоколів за
позитивними результатами випробувань. У цьому випадку в
сертифікаті відповідності перелічують усі протоколи випробувань із
зазначенням випробувальних організацій, що проводили випробування. 5.9.4. Термін дії сертифіката на продукцію, що випускається
підприємством серійно, визначається ОС з урахуванням терміну дії
нормативних документів на продукцію, терміну, на який
сертифікована система якості або атестоване виробництво, однак не
більше ніж на три роки. Дія сертифіката відповідності для серійної продукції
поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката
відповідності, з урахуванням гарантійного терміну придатності
та/або гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог
нормативних документів щодо умов транспортування, складування,
зберігання продукції. ( Підпункт 5.9.4 пункту 5.9 доповнено
абзацом згідно з Наказом Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 )
від 15.09.2000 ) Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не
продовжується.( Підпункт 5.9.4 пункту 5.9 доповнено абзацом згідно
з Наказом Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000) 5.9.5. Для отримання сертифіката відповідності на новий
термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії
направляє до органу із сертифікації заявку відповідно до пункту
5.1. Допускається видача нового сертифіката відповідності замість
того, що втратив чинність, за схемами з обстеженням та атестацією
виробництва або сертифікації (оцінки) системи якості на підставі
результатів технічного нагляду за період дії сертифіката
відповідності, або лише за позитивними результатами здійснених в
Україні планових періодичних, контрольних випробувань зразків
продукції. У разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на
партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом
цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповідності на
залишки сертифікованої продукції повинен видаватися на підставі
ідентифікації залишків продукції. ( Підпункт 5.9.5 пункту 5.9 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
5.9.6. У випадку постановки на виробництво нової техніки,
випуску дослідної партії та організації серійного виробництва ОС
може прийняти рішення про видачу сертифіката відповідності з
терміном дії не більше ніж на один рік - за наявності позитивних
результатів приймальних випробувань цієї продукції. 5.9.7. Якщо заявник отримав сертифікат відповідності за
результатами сертифікації одного чи декількох найменувань
продукції одного типу, то сертифікати відповідності на інші
найменування продукції того самого типу можуть бути видані органом
із сертифікації без повторного проведення обстеження чи атестації
виробництва або сертифікації системи якості. ( Пункт 5.9 доповнено
підпунктом 5.9.7 згідно з Наказом Держкомстандартизації N 564
( z0672-00 ) від 15.09.2000 ) 5.9.8. В разі необхідності внесення змін до конструкції,
складу продукції або технології її виготовлення, що можуть
вплинути на показники, які підтверджені під час сертифікації,
заявник зобов'язаний попередити про це ОС, який приймає рішення
про необхідність додаткового проведення випробувань або оцінки
стану виробництва продукції. 5.9.9. У випадку, якщо норми, встановлені стандартом на
показник, який підтверджений під час сертифікації, змінені на
більш жорсткі, то питання про припинення дії сертифіката
відповідності вирішує ОС. 5.9.10. У разі негативних результатів випробувань заявник
протягом 20 днів після отримання протоколу випробувань повинен
повідомити ОС про свої наміри щодо доробки конструкції і
продовження її випробувань з метою сертифікації. Якщо заявник має намір усунути виявлені невідповідності, ОС
встановлює термін доробки (як правило, не більше трьох місяців).
Роботи із сертифікації продовжуються за додатковою угодою після
подання до ОС аргументованих доказів про усунення причин
невідповідностей (зміни в технічних умовах, технологічній
документації, кресленнях та інше) і зразка доробленої продукції.
Випробування з метою сертифікації можуть проводитися за повною
програмою або спрощеною, коли перевіряються лише ті показники,
стосовно яких були зроблені зауваження. Результати випробувань
оформляються додатком до протоколу. У разі відмови заявника від продовження робіт із
сертифікації, недотримання ним встановлених термінів, закінчення
терміну сезонних робіт, необхідного для перевірки ефективності
внесених змін, або безрезультатності проведених коригувальних
заходів ОС відмовляє заявнику у видачі сертифіката відповідності і
скасовує заявку. Сертифікація продукції проводиться повторно в
обсязі усіх робіт, встановлених цими Правилами. 5.9.11. Прийняття рішення із сертифікації одиничних зразків
продукції 5.9.11.1. У випадку, коли підприємство самостійно направляє
на випробування зразок продукції без акта відбору або коли між ОС
і заявником досягнуто згоди про проведення випробувань зразків
продукції (переважно імпортної), яка вже використовується
споживачем, то при позитивних результатах випробувань сертифікат
відповідності видається тільки на ті зразки, які проходили
випробування, а в сертифікаті відповідності зазначаються їх
заводські номери. В подальшому, на підставі нової заявки, ОС може розглянути
питання про видачу сертифіката відповідності на партію такої ж
продукції за умови позитивних результатів ідентифікації зразків
цієї партії щодо відповідності їх зразку, який пройшов
випробування. 5.9.11.2. Порядок сертифікації одиничних зразків або малих
партій продукції, наведено в додатку N 5. ( Підпункт 5.9.11.2
пункту 5.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
5.10. Визнання сертифікатів чи інших документів, які
підтверджують відповідність продукції, що імпортується, вимогам
чинних в Україні нормативних документів і які видані на цю
продукцію за кордоном. 5.10.1. Сертифікати та протоколи випробувань продукції,
видані уповноваженими органами інших країн (далі - іноземний
сертифікат), підлягають визнанню в Системі за умови дотримання
сукупності правил: - якщо Держстандартом України укладено двосторонню угоду про
взаємне визнання результатів робіт із сертифікації з національним
органом із сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, що
ввозиться в Україну; - іноземний сертифікат видано в державній системі
сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, що ввозиться
в Україну; - продукція, що ввозиться в Україну, може бути ідентифікована
за супровідною документацією (маркування, етикетка) як така, що
виготовлена за міждержавними або іншими нормативними документами,
що є чинними в Україні; - зазначені в іноземному сертифікаті номенклатура усіх
обов'язкових вимог до продукції і норми цих вимог повністю
відповідають номенклатурі обов'язкових вимог і нормам, чинним в
Україні. 5.10.2. За умови виконання сукупності правил, наведених у
пункті 5.10.1 цих Правил, на іноземний сертифікат ОС видає
свідоцтво про визнання згідно з ДСТУ 3498-96. Свідоцтво про
визнання реєструється в Реєстрі Системи. 5.10.3. У разі невиконання принаймні однієї умови пункту
5.10.1 ОС проводить сертифікацію продукції згідно з вимогами цих
Правил.
5.11. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час
її виробництва 5.11.1. У разі, коли сертифікат відповідності видано заявнику
на певний термін і йому надано право маркувати продукцію знаком
відповідності, технічний нагляд за сертифікованою продукцією під
час її виробництва здійснює ОС чи, за його дорученням, - інша
організація. Загальний порядок проведення технічного нагляду
викладений у ДСТУ 3413. ( Підпункт 5.11.1 пункту 5.11 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 564
( z0672-00 ) від 15.09.2000 ) 5.11.2. Залежно від схеми сертифікації застосовують такі види
технічного нагляду: - проведення періодичних контрольних випробувань зразків
продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних
організаціях; - проведення періодичних контрольних випробувань зразків
продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних
організаціях, а також періодичний технічний нагляд за атестованим
виробництвом сертифікованої продукції; - проведення періодичних контрольних випробувань зразків
продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних
організаціях, а також періодична оцінка ефективності
функціонування сертифікованої системи якості у заявника; - проведення періодичного контролю за технологічним процесом
виробництва сертифікованої продукції. 5.11.3. Періодичність контрольних випробувань, їх обсяг та
порядок проведення, періодичність оцінки стану виробництва та
ефективності функціонування сертифікованої системи якості
встановлює ОС в кожному конкретному випадку і регламентує їх в
програмі технічного нагляду, яка розробляється ОС і затверджується
його керівником. 5.11.4. За результатами технічного нагляду виконавець складає
і подає до ОС звіт, в якому зазначаються можливі причини
невідповідностей встановленим вимогам (за наявності) та
пропонуються коригувальні заходи. Один примірник звіту передається заявникові. 5.11.5. ОС може прийняти рішення про проведення додаткових
випробувань і (або) перевірок залежно від інформації про стан
сертифікованої продукції, яка надходить від споживачів і органів
контролю. 5.11.6. ОС може прийняти рішення про зупинення або припинення
дії сертифіката відповідності у випадках: - виявлення невідповідностей продукції вимогам, встановленим
під час сертифікації; - виявлення невідповідностей на другому етапі при двоетапних
випробуваннях; - виявлення випадку травмування групового або із смертельним
наслідком, причиною (однією з причин) якого стали недоліки у
конструкції (за офіційним висновком органу Держнаглядохоронпраці
України); - порушення вимог технології виготовлення, правил приймання,
методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо; - внесення заявником змін до нормативних документів, методів
випробувань, складу продукції тощо, які можуть вплинути на
відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, без
попереднього узгодження з ОС; - порушення умов договору заявником. 5.11.7. ОС в триденний термін надсилає письмову інформацію
про прийняте рішення щодо зупинення або припинення дії виданих
сертифікатів відповідності до Держстандарту України, його
територіального органу та заявнику. 5.11.8. Рішення ОС про зупинення дії сертифіката
відповідності може бути скасовано у випадку, якщо проведенням
коригувальних заходів заявник може усунути невідповідності та
причини їх виникнення у місячний термін і підтвердити
відповідність продукції встановленим вимогам. 5.11.9. Коригувальні заходи проводяться заявником продукції
зразу ж після одержання рішення ОС про зупинення дії сертифіката
відповідності. Контроль за виконанням коригувальних заходів
здійснює ОС, що видав сертифікат. Усі витрати на проведення коригувальних заходів та контроль
за їх виконанням несе заявник сертифікованої продукції. 5.11.10. Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними,
якщо після їх виконання продукція відповідає вимогам нормативних
документів. 5.11.11. Продукція, на яку була зупинена дія сертифіката
відповідності, може заявлятися заявником на повторну сертифікацію
після виконання ним коригувальних заходів, спрямованих на усунення
порушень, виявлених під час технічного нагляду. В такому разі
роботи із сертифікації проводяться без урахування результатів
попередньої сертифікації даної продукції.
6. Конфіденційність
6.1. ОС та організації, які діють за їх дорученням, повинні
забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну
або професійну таємницю.
7. Розгляд спірних питань
7.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо відмови
видачі йому сертифіката відповідності чи припинення (зупинення)
дії сертифіката, він повинен подати (письмово) заяву до ОС не
пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте
рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення. 7.2. Заява розглядається ОС в місячний термін з дня її
надходження. 7.3. До заяви додаються такі документи: - листування щодо спірного питання між виробником,
випробувальною лабораторією, територіальним органом Держстандарту
України, ОС; - відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду; - зразок-свідок продукції (за наявності); - технічна документація на продукцію (за необхідністю). 7.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з
випробувальної лабораторії для надання пояснень. 7.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із
таких рекомендацій: - видати чи визнати сертифікат відповідності; - відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності; - підтвердити призупинення дії сертифіката відповідності; - відновити дію сертифіката відповідності. 7.6. Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після
проведення засідання. Якщо, на думку ОС, що розглядав спірне
питання, необхідно вживати заходів щодо стандартів та інших
нормативних документів на продукцію, що використовувалися під час
сертифікації, то відповідні пропозиції він надсилає до
Держстандарту України. 7.7. У разі незгоди з рішенням ОС заявник має право
звернутися до Держстандарту України протягом десяти днів з дня
одержання рішення; до суду, арбітражного суду згідно з чинним
законодавством.
8. Розрахунки між органом із сертифікації і заявником
8.1. Основні засади системи розрахунків такі: - оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від її
результатів; - вартість робіт індексується залежно від рівня інфляції; - витрати підприємств-виробників на проведення робіт із
сертифікації продукції відносяться на її собівартість.
8.2. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції 8.2.1. Під час сертифікації продукції фінансові
взаємовідносини встановлюються між: - органом із сертифікації; - випробувальними лабораторіями (центрами); - заявником. 8.2.2. Оплаті підлягають роботи, пов'язані з обов'язковою
сертифікацією продукції: - підготовчі; - експертні; - щодо атестації, випробування, контролю та реєстрації. 8.2.3. Оплата робіт із сертифікації продукції здійснюється на
підставі договорів, що укладаються за рішенням ОС відповідно до
одного з нижчевикладених варіантів: - заявник укладає договір з ОС на проведення усіх робіт. Із
одержаних за договором коштів ОС оплачує проведення відповідних
робіт випробувальними лабораторіями (центрами); - заявник згідно з рішенням ОС за заявкою на проведення
сертифікації продукції укладає окремі договори на виконання видів
робіт з ОС, випробувальними лабораторіями (центрами) або іншими
організаціями, що зазначені у рішенні за заявкою.
Додаток N 1
до Правил обов'язкової сертифікації
машин сільськогосподарських для
рослинництва, тваринництва,
птахівництва і кормовиробництва
Керівнику органу із сертифікації
___________________________________
(найменування, прізвище, ініціали, ___________________________________
адреса)
Заявка
на проведення сертифікації продукції
у Системі сертифікації УкрСЕПРО
1.________________________________________________________________
(найменування підприємства-виготовлювача, постачальника (далі- заявник) __________________________________________________________________
(адреса, код ЄДРПОУ*) в особі __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада) заявляє, що __________________________________________________________________
(назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної продукції)
яка(ий) виготовляється __________________________________________________________________
(масово, серійно, партіями (шт., тис. шт., від N до N виробу),
одноразово)
за __________________________________________________________________
(назва та позначення нормативного документа) відповідає вимогам _______________________________________________
(назва та позначення нормативного документа)
і просить провести сертифікацію цієї продукції у Системі
сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам наведених
нормативних документів.
2. Випробування з метою сертифікації просимо провести __________________________________________________________________
(найменування акредитованої випробувальної лабораторії (центру),
адреса. В разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться)
3. Заявник зобов'язується:
- виконувати всі умови сертифікації;
- забезпечувати стабільність показників (характеристик)
продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності; - сплатити всі витрати за проведення сертифікації.
4. Додаткові відомості ___________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник підприємства _______________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) Головний бухгалтер _______________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) "___"___________ 200_ р.
М.П. ______________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
Додаток N 2
до Правил обов'язкової сертифікації
машин сільськогосподарських для
рослинництва, тваринництва,
птахівництва і кормовиробництва
Назва та адреса органу
із сертифікації продукції
Рішення N
від "___"___________ 200_ р.
за заявкою на проведення сертифікації продукції
Розглянувши заявку __________________________________________________________________
(найменування підприємства-виготовлювача або постачальника _______________________________ від ______________________________
продукції) (дата) на сертифікацію __________________________________________________________________
(назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної продукції)
повідомляємо:
1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції
вимогам __________________________________________________________________
(позначення та назва нормативних документів) 2. Схема сертифікації міститиме: (непотрібне викреслити)
- попереднє обстеження виробництва;
- атестацію виробництва продукції, що сертифікується;
- сертифікацію системи якості виробництва продукції;
- аналіз ефективності функціонування сертифікованої
системи якості продукції;
- відбір зразків продукції для випробувань;
- випробування зразків продукції;
- технічний нагляд за виробництвом сертифікованої
продукції. 3. Попереднє обстеження виробництва* буде проведено в період
з _______ до _______ __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що проводитиме обстеження) 4. Атестація виробництва продукції*, що сертифікується, буде
проведена в період з _______ до _______ __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що проводитиме атестацію)
5. Сертифікація системи якості виробництва продукції*, що
сертифікується, буде проведена в період
з _______ до _______ __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що проводитиме сертифікацію системи якості)
6. Аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи
якості продукції* буде проведено в період
з ______ до ________ __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що проводитиме аналіз) 7. Відбір зразків продукції для випробувань* буде
проведено в період з ______ до ________ __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що відбиратиме зразки для випробувань)
8. Випробування продукції з метою сертифікації будуть
проведені в період
з _______ до _______ __________________________________________________________________
(назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії (центру) 9. Технічний нагляд* за виробництвом сертифікованої продукції
здійснюватиме __________________________________________________________________
(назва організації та її адреса) Періодичність проведення та форми технічного нагляду будуть
повідомлені додатково. 10. Для проведення робіт із сертифікації до органу із
сертифікації продукції необхідно подати такі нормативні документи
та технічну документацію*: __________________________________________________________________
(позначення та назва нормативного або технічного документа)
11. Роботи проводяться на підставі господарського договору.
Керівник органу із сертифікації продукції _______________ ________________________
М.П. (підпис) (прізвище, ініціали) ______________
* Пункт включається при необхідності
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
Додаток N 3
до Правил обов'язкової сертифікації
машин сільськогосподарських для
рослинництва, тваринництва,
птахівництва і кормовиробництва
Схеми сертифікації продукції та рекомендації
щодо їх вибору
Схема N 1. За цією схемою проводиться сертифікація одиничних
зразків продукції. Результати випробувань поширюються тільки на ту модель (чи
фактичний зразок), яка пройшла сертифікаційні випробування. На зразок продукції, за позитивними результатами випробувань,
видається сертифікат відповідності на строк до одного року. В
сертифікаті відповідності зазначається заводський номер зразка. Схема N 2. За цією схемою проводиться сертифікація партії
продукції. Сертифікат відповідності видається за позитивними
результатами випробувань зразків, відібраних від даної партії в
кількості, визначеній ОС, з урахуванням обсягу партії. Сертифікат
відповідності видається на строк, визначений ОС. Схема N 3. За цією схемою проводиться сертифікація серійної
продукції. Схема передбачає обстеження виробництва, сертифікаційні
випробування зразків, взятих на підприємстві - виготовлювачі даної
продукції, та технічний нагляд. Кількість зразків і програма
випробувань визначається ОС. Термін дії сертифіката відповідності визначається ОС з
урахуванням особливостей виробництва, обсягів випуску продукції та
сезонності виконання сільськогосподарських робіт, але не більше
двох років. Схема N 4. За цією схемою проводиться сертифікація
сільськогосподарської техніки масового і серійного виробництва. Передбачає сертифікаційні випробування, атестацію
виробництва, а також технічний нагляд на основі проведення
періодичних випробувань. Перед сертифікаційними випробуваннями проводиться попередня
перевірка (обстеження) виробництва. На підставі рекомендацій
попередньої перевірки відбираються зразки продукції для
сертифікаційних випробувань. На підставі звітів про результати попередньої перевірки,
сертифікаційних випробувань і атестації виробництва ОС приймає
рішення про видачу сертифіката відповідності. Сертифікат відповідності видається на строк до трьох років. Схема N 5. За цією схемою передбачається сертифікація
(оцінка) системи якості на підприємстві-виготовлювачі. Сертифікат
відповідності видається на підставі результатів випробувань і
сертифікації (оцінки) системи якості на строк до трьох років.
( Схема 5 додатка 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 ) Схема N 6. За цією схемою проводиться сертифікація серійної
продукції. Ця схема передбачає проведення випробувань зразків
продукції, що відібрані в порядку і в кількості, що встановлені
органом із сертифікації. Технічний нагляд за цією продукцією
проводиться через випробування зразків продукції з періодичністю,
в обсязі та в порядку, що встановлені органом із сертифікації. У
разі потреби органом із сертифікації проводиться перевірка
виробництва. При цьому видається сертифікат відповідності терміном
дії до 1 року. ( Додаток 3 доповнено схемою N 6 згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
Додаток N 4
до Правил обов'язкової сертифікації
машин сільськогосподарських для
рослинництва, тваринництва,
птахівництва і кормовиробництва
Назва та адреса органу
із сертифікації продукції
Акт
відбору зразків
від _______________ 200__ р.
На __________________________________________________________
(назва підприємства, організації, адреса, код ОКПО) мною, ____________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали представника органу із сертифікації)
в присутності ____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали представника підприємства) __________________________________________________________________
відібрані зразки продукції __________________________________________________________________
відповідно до рішення N __________________________________________
від ______________________________________________________________
за заявкою _______________________________________________________ ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Назва зразків |Одиниця|Розмір партії|Дата ви-|Кількість| | |вимірю-|в одиницях ви|готовлен|відібра- | | |вання |мірювання |ня |них зраз-| | | | | |ків | |——————————————————————+———————+—————————————+————————+—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————————————————————+———————+—————————————+————————+—————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————
Представник органу
із сертифікації ______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Представник заявника ______________ __________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
Додаток N 5
до Правил обов'язкової сертифікації
машин сільськогосподарських для
рослинництва, тваринництва,
птахівництва і кормовиробництва
Порядок сертифікації одиничних зразків
або малих партій
( Назва додатка 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від 15.09.2000 )
1. Для одержання сертифіката відповідності заявником
подаються в ОС такі документи: - лист-звернення; - заявка встановленої форми на проведення сертифікації
(зазначити коди ЄДРПОУ* заявника, ТН ЗЕД продукції, заводські
номери зразків продукції); - копія контракту на поставку; - копія товарно-транспортної накладної, специфікації; - копія сертифіката походження продукції (на вимогу); - копія митної декларації (за наявності); - експлуатаційна документація (інструкція по експлуатації,
креслення, схеми, проспекти або інша документація з описом
конструкції, показниками якості функціонування, технічними
даними); - сертифікати відповідності закордонних органів із
сертифікації (за наявності). 2. ОС готує рішення про призначення акредитованої
випробувальної лабораторії, яка на підставі поданих документів і
конкретного зразка продукції проводить оцінку відповідності
конструкції машини обов'язковим вимогам нормативної документації.
Результати оцінки випробувальною лабораторією направляються до
органу із сертифікації. На підставі наданих документів ОС приймає
рішення щодо видачі сертифіката відповідності. ( Пункт 2 додатка 5
в редакції Наказу Держкомстандартизації N 564 ( z0672-00 ) від
15.09.2000 ) 3. ОС веде облік одиничних зразків та малих партій і
направляє підприємствам - виготовлювачам цієї продукції
інформативні матеріали з пропозицією провести сертифікацію своєї
продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО. ( Пункт 3 додатка 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 564
( z0672-00 ) від 15.09.2000 ) _________________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій Українивгору