Документ z0008-99, поточна редакція — Прийняття від 09.11.1998
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 06.01.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
Н А К А З
N 163 від 09.11.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 січня 1999 р.
за N 8/3301

Про Положення про Державну геологічну карту України
масштабу 1:200000

Відповідно до підпункту 3 пункту 4 частини 2 пункту
7 Положення про Державний комітет України по геології і
використанню надр, затвердженого Указом Президента України
18 листопада 1998 року N 1276/98, на виконання рішення колегії
Держкомгеології України від 25.03.98 N 4 "Про статус Державної
геологічної карти України масштабу 1:200000" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державну геологічну карту України
масштабу 1:200000 (додається). 2. Головному геологічному управлінню (Калінін В.І.) здійснити
державну реєстрацію зазначеного Положення в Міністерстві юстиції
України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держкомгеології Гурського Д.С.
Голова Комітету С.В.Гошовський
Затверджено
Наказ Державного комітету України
по геології і використанню надр
09.11.98 N 163
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 січня 1999 р.
за N 8/3301
Положення
про Державну геологічну карту України масштабу
1:200000
1. Загальні положення
1.1. Державна геологічна карта України масштабу 1:200000
(далі - Держгеолкарта-200) є базовою багатоцільовою комплексною
геологічною основою для планування освоєння природних ресурсів,
розвитку мінерально-сировинної бази, розробки науково
обгрунтованих програм геологорозвідувальних робіт, будівництва,
меліорації, охорони надр і довкілля, а також вирішення інших
актуальних питань розвитку галузей народного господарства держави. 1.2. Держгеолкарта-200 являє собою комплект взаємоузгоджених
карт геологічного змісту з єдиною пояснювальною запискою, що
складені та підготовлені до видання за єдиними інструктивними
положеннями і вимогами та за системою однотипних умовних
позначень. 1.3. Держгеолкарта-200 охоплює всю територію України за
аркушами розподілення. Усі карти на суміжних номенклатурних
аркушах повинні бути обов'язково погоджені між собою. Карти
складаються лише в межах України без відображення територій
зарубіжних країн. 1.4. Складання й підготовка до видання Держгеолкарти-200
здійснюється за серіями аркушів, що відповідають регіонам України,
виділеним за особливостями геологічної будови (Карпатська,
Волинсько-Подільська, Центральноукраїнська, Донбаська,
Дніпровсько-Донецька, Причорноморська та Кримська). 1.5. Картографічна основа для Держгеолкарти-200 готується
відповідно до вимог нормативних документів Укргеодезкартографії,
чинних на момент складання карт. Порядок використання
картографічної основи узгоджується з Укргеодезкартографії згідно з
чинним законодавством. 1.6. Для складання Держгеолкарти-200 використовуються усі
опубліковані і фондові геологічні, геофізичні та інші матеріали,
наявні на час виконання картоскладальних робіт. 1.7. Комплекти Держгеолкарти-200 створюються за результатами
робіт масштабу 1:200000 з геологічного довивчення площ або
камеральним способом, з проведенням мінімальних обсягів ревізійних
польових робіт. Черговість видання визначається потребами держави
й планується Держкомгеології України. 1.8. Роботи зі складання й підготовки до видання
Держгеолкарти-200 та геологічне довивчення площ, яке випереджає
їх, виконуються державними регіональними геологічними
підприємствами в тісному співробітництві з науковими фахівцями
відповідних інститутів Національної академії наук України і
закладів Міністерства освіти України, спеціалістами
гірничовидобувних підприємств та організацій, підпорядкованих
Мінпромполітики, Мінвуглепрому та ін. 1.9. Вимоги до складання та підготовки до видання
Держгеолкарти-200 визначаються тимчасовими Основними положеннями
зі складання і підготовки до видання комплекту Геологічної карти
України масштабу 1:200000. 1.10. Обов'язковими картами типового комплекту
Держгеолкарти-200 є: геологічна карта дочетвертинних відкладів, а для деяких
регіонів, визначених інструктивними документами, - допліоценових
відкладів; геологічна карта четвертинних відкладів; геологічна карта похованих утворень (у т.ч. кристалічного
фундаменту, похованих поверхонь осадового чохла). На всіх картах
відображається інформація про корисні копалини. 1.11. Крім обов'язкових, до комплекту Держгеолкарти-200
можуть бути включені додаткові карти, визначені геологічним
завданням, а саме: гідрогеологічні, інженерно-геологічні, корисних
копалин і закономірностей їх розміщення та інші. Рішення про їх
видання ухвалюється Держкомгеології України. 1.12. Науково-методичне керівництво та координація робіт зі
створення Держгеолкарти-200 покладається на Головну редакційну
колегію Держгеолкарти-200 при Держкомгеології України. 1.13. Поточне науково-методичне забезпечення робіт зі
складання й підготовки до видання Держгеолкарти-200 і надання
практичної допомоги їх виконавцям покладається на
Науково-методичний центр з геологічного картування та
картографування Держкомгеології України. 1.14. Аркуші (групи аркушів), підготовлені до видання, після
розгляду Науково-технічними радами підприємств або організацій, що
виконують ці роботи, підлягають обов'язковій апробації й
затвердженню Науково-редакційною радою Держкомгеології України.
Після цього вони передаються для видання в установленому порядку.
2. Порядок використання
2.1. Видані комплекти аркушів Держгеолкарти-200 призначені
для відкритого користування і передаються Державному
інформаційному геологічному фонду України "Геоінформ" та державним
регіональним геологічним підприємствам. 2.2. Надання комплектів Держгеолкарти-200 для користування
визначається Положенням про порядок розпоряджання геологічною
інформацією.вгору