Документ v0967874-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2018, підстава - v1378874-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.07.2017  № 967

Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1378 від 07.11.2017}

Відповідно до статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", статей 6 та 10 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", статті 9 Закону України "Про природні монополії", статті 16 Закону України "Про теплопостачання" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 02 листопада 2012 року № 357 "Про затвердження Методики формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2012 року за № 1916/22228 (зі змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур’єр".

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
27.07.2017  № 967

ПОРЯДОК
формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює механізм формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування теплової енергії) на принципах стимулюючого регулювання для суб'єктів природних монополій, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії та ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

Обов’язковими умовами переходу до стимулюючого регулювання у сфері транспортування теплової енергії і застосування цього Порядку є:

1) проведення (одноразово) суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, та наявність позитивної рецензії звіту про оцінку таких активів рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

2) наявність встановленого не пізніше ніж за 12 місяців до дати звернення щодо встановлення тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання тарифу на транспортування теплової енергії для суб'єкта природних монополій, який провадить (має намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії та є ліцензіатом НКРЕКП, або тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання у випадку, якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) одночасно господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;

3) наявність у ліцензіата довгострокової інвестиційної програми, погодженої відповідним органом місцевого самоврядування, що подається на схвалення до НКРЕКП відповідно до вимог статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", після проведення відкритого обговорення (відкритого слухання);

4) наявність погодження відповідного органу місцевого самоврядування щодо:

застосування ліцензіатом тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання;

застосування ліцензіатом двоставкових тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання у випадку, якщо ліцензіат звертається до НКРЕКП для встановлення таких тарифів;

графіка (режиму) надання послуг з централізованого постачання гарячої води протягом періоду, на який будуть встановлюватися тарифи на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання;

5) наявність документів, що підтверджують наміри ліцензіата залучити кошти для фінансування довгострокової інвестиційної програми.

Виконання обов’язкових умов переходу до стимулюючого регулювання у сфері транспортування теплової енергії і застосування цього Порядку надає ліцензіату право на звернення до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання відповідно до Процедури встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженої постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 964.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

амортизація - систематичний розподіл регуляторної бази активів, що розраховується з урахуванням визначених НКРЕКП для цілей стимулюючого регулювання строків корисного використання активів, груп активів та методів нарахування амортизації;

базовий рік - рік, що передує першому року регуляторного періоду;

витрати загального призначення - витрати, пов’язані з провадженням ліцензіатом більше ніж одного виду господарської діяльності, що розподіляються між видами господарської діяльності ліцензіата за базами розподілу, встановленими або погодженими НКРЕКП;

двоставковий тариф на транспортування теплової енергії - вартість транспортування одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості та абонентська плата за одиницю (1 Гкал/год) теплового навантаження об’єктів теплоспоживання як грошовий вираз прогнозного необхідного доходу, що складається з двох окремих частин (умовно-змінної та умовно-постійної) і встановлюється НКРЕКП без урахування податку на додану вартість;

загальновиробничі витрати - змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати;

інші види господарської діяльності - усі види господарської діяльності ліцензіата, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання;

контрольовані операційні витрати - операційні витрати, величина яких залежить від управлінських рішень ліцензіата;

ліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання - виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії;

неконтрольовані операційні витрати - операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу та які визначаються на основі показників, що встановлюються відповідно до положень чинного законодавства України та/або відповідними державними органами;

неліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання - надання послуг з централізованого опалення та/або централізованого постачання гарячої води, на які НКРЕКП встановлює тарифи;

очікуване значення - значення величини (витрат, обсягів тощо) поточного року, що розраховується до його завершення як сума фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за кількість місяців поточного року, що є в наявності станом на момент проведення розрахунків, та фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за кількість місяців попереднього року, що дорівнює різниці між дванадцятьма  місяцями та кількістю місяців поточного року, що є в наявності станом на момент проведення розрахунків;

прогнозний необхідний дохід - дохід, що визначається згідно з цим Порядком на підставі прогнозних значень параметрів розрахунку доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, який має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат ресурсів та залучення інвестицій;

прогнозні значення - значення, що враховуються при розрахунку прогнозного необхідного доходу і тарифів на транспортування теплової енергії на регуляторний період до його початку;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами прогнозного необхідного доходу, параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, та тарифів на транспортування теплової енергії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду, який становить 3 роки;

скоригований необхідний дохід - дохід, що визначається згідно з цим Порядком з урахуванням відхилень фактичних значень параметрів розрахунку необхідного доходу від прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу і відповідності цільовому показнику якості та має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат ресурсів та залучення інвестицій;

тариф на транспортування теплової енергії - вартість транспортування одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз прогнозного (скоригованого) необхідного доходу, що встановлюється НКРЕКП без урахування податку на додану вартість;

умовно-змінні витрати на транспортування теплової енергії - витрати на транспортування теплової енергії, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу відпуску з мереж теплової енергії;

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на транспортування теплової енергії - вартість транспортування одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз умовно-змінних витрат на транспортування теплової енергії;

умовно-постійні витрати на транспортування теплової енергії - витрати на транспортування теплової енергії, що не змінюються прямо пропорційно зміні обсягу відпуску з мереж теплової енергії;

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на транспортування теплової енергії - абонентська плата за одиницю (1 Гкал/год) теплового навантаження об’єктів теплоспоживання як грошовий вираз умовно-постійних витрат на транспортування теплової енергії та доходу на регуляторну базу активів;

цільовий показник якості - завдання щодо забезпечення якісного провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про природні монополії", "Про теплопостачання" та в інших нормативно-правових актах.

1.3. Тарифи на транспортування теплової енергії формуються у розрізі груп споживачів (населення, бюджетні установи, релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності), інші споживачі) за наявності економічного обґрунтування такої диференціації, в іншому випадку тариф на транспортування теплової енергії формується в єдиному розмірі для всіх груп споживачів.

Ліцензіат може звернутися до НКРЕКП щодо встановлення двоставкових тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання (далі - двоставковий тариф). Особливості розрахунку двоставкових тарифів наведені в главі 3 цього Порядку.

1.4. З метою формування тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання витрати враховуються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та поділяються на контрольовані операційні витрати, неконтрольовані операційні витрати, витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах, витрати на електроенергію для технологічних потреб і амортизацію.

Групування витрат здійснюється за такими статтями: прямі витрати, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати та інші операційні витрати. Витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах та витрати на електроенергію для технологічних потреб включаються до складу прямих витрат.

Ліцензіат, який одночасно провадить (має намір провадити) господарську діяльність з виробництва теплової енергії та/або транспортування теплової енергії та/або постачання теплової енергії та/або інші види господарської діяльності, здійснює розподіл витрат загального призначення між усіма видами господарської діяльності пропорційно прямим витратам на оплату праці. Для розподілу витрат загального призначення ліцензіат може застосувати інші бази розподілу, ніж зазначено в цьому пункті, обрані із передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, за умови узгодження їх з НКРЕКП.

Бази розподілу витрат загального призначення, що застосовуються ліцензіатом, зазначаються в окремому положенні (внутрішньому документі) або розділі розпорядчого документа про облікову політику ліцензіата.

Ліцензіат забезпечує ведення обліку окремо за кожним видом господарської діяльності.

1.5. Розрахунок прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії здійснюється в такій послідовності:

1) до початку регуляторного періоду НКРЕКП встановлює параметри регулювання, що мають довгостроковий термін дії та є незмінними протягом регуляторного періоду:

цільове завдання щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах;

цільове завдання щодо скорочення витрат електроенергії на технологічні потреби;

цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії;

цільовий показник якості (починаючи з другого регуляторного періоду);

регуляторну норму доходу.

Параметри регулювання, що мають довгостроковий термін дії та є однаковими для всіх ліцензіатів, встановлюються постановою НКРЕКП, дія якої поширюватиметься на всіх ліцензіатів, які звернуться до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання.

Параметри регулювання, що мають довгостроковий термін дії, які визначаються НКРЕКП індивідуально для кожного ліцензіата, встановлюються постановою НКРЕКП, дія якої поширюватиметься на конкретного ліцензіата, який звернеться до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання;

2) до початку регуляторного періоду визначаються прогнозні значення параметрів розрахунку необхідного доходу:

а) відповідно до Прогнозу економічного і соціального розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалюються постановою Кабінету Міністрів України щороку:

індекс споживчих цін;

індекс цін виробників промислової продукції;

показник середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної).

На підставі показника середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної) розраховується індекс середньомісячної заробітної плати працівників (ІСЗПt) за формулою

(1)

де

-

показник середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної) для року t, грн;


-

показник середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної) для року (t-1), грн.

За наявності прогнозу індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції та показника середньомісячної (номінальної) заробітної плати працівників за декількома сценаріями застосовується їх менше значення. У разі відсутності прогнозу індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, показника середньомісячної (номінальної) заробітної плати працівників на певний рік регуляторного періоду або якщо прогнозне значення індексів менше чи дорівнює 100 %, може використовуватися значення наявного прогнозу відповідного індексу чи показника за попередній рік;

б) на підставі поданих до НКРЕКП в установленому чинним законодавством України порядку даних ліцензіата щодо:

інвестиційної програми. Інвестиційна програма на перший рік регуляторного періоду подається ліцензіатом та схвалюється НКРЕКП в установленому законодавством порядку. Одночасно ліцензіат подає довгострокову інвестиційну програму на період не менше ніж на 3 роки для першого регуляторного періоду та не менше ніж на 5 років для другого регуляторного періоду, а у випадку залучення кредитних коштів - на період дії кредитного договору (угоди);

річного плану транспортування теплової енергії, узгодженого органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Показники річного плану транспортування теплової енергії визначаються на підставі техніко-економічних розрахунків з урахуванням фактичних за останні п’ять років та прогнозних обсягів транспортування теплової енергії, цільових показників втрат теплової енергії в мережах, укладених зі споживачами договорів та інших техніко-економічних факторів, що мають суттєвий вплив на показники річного плану транспортування теплової енергії. Ліцензіат подає обґрунтування та підтверджуючі документи щодо техніко-економічних факторів, урахованих при формуванні показників річного плану транспортування теплової енергії.

Для включення до показників річного плану транспортування теплової енергії та врахування у розрахунках прогнозного необхідного доходу і тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання на кожний рік регуляторного періоду визначається цільовий показник втрат теплової енергії в мережах (ЦПвтt).

Цільовий показник втрат теплової енергії визначається як різниця між обсягом втрат теплової енергії в мережах на кожний рік регуляторного періоду, розрахованим ліцензіатом з урахуванням обсягу втрат теплової енергії в мережах за базовий рік, приведеного до співставних умов, але без урахування прогнозного скорочення обсягу втрат теплової енергії в мережах відповідно до довгострокової інвестиційної програми, та цільовим завданням щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах, встановленим НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду.

Цільове завдання щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах встановлюється НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду та визначається на підставі даних довгострокової інвестиційної програми щодо прогнозного скорочення втрат теплової енергії в мережах, якого заплановано досягти в результаті реалізації заходів інвестиційної програми ліцензіата, та з урахуванням результатів порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з транспортування теплової енергії. Цільове завдання щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах встановлюється НКРЕКП в абсолютних одиницях (Гкал) на кожний рік регуляторного періоду.

У випадку якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії та виробництва теплової енергії або транспортування теплової енергії та постачання теплової енергії та прогнозує зміну обсягів виробництва теплової енергії та/або обсягів постачання (корисного відпуску) теплової енергії, починаючи з другого року регуляторного періоду, порівняно з показниками першого року регуляторного періоду, він зобов’язаний врахувати ці зміни та звернутися до НКРЕКП з відповідним пакетом документів для встановлення тарифів на виробництво теплової енергії та/або постачання теплової енергії;

3) на основі параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, та прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу, визначених на весь регуляторний період, розраховується прогнозний необхідний дохід ліцензіата на кожний рік регуляторного періоду.

1.6. Протягом регуляторного періоду щороку проводиться коригування необхідного доходу, що встановлюється на наступний рік регуляторного періоду, з урахуванням відхилень фактичних значень параметрів розрахунку необхідного доходу від прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу. При коригуванні необхідного доходу також ураховується відповідність цільовому показнику якості.

2. Визначення необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

2.1. Прогнозний необхідний дохід (ПНДt) розраховується перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду на основі встановлених параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, та прогнозних значень за формулою

(2)

де

-

неконтрольовані операційні витрати з транспортування теплової енергії в році t, тис. грн;


-

контрольовані операційні витрати з транспортування теплової енергії в році t, тис. грн;


-

витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах у році t, тис. грн;


-

витрати на електроенергію для технологічних потреб у році t, тис. грн;


-

амортизація в році t, тис. грн;


-

дохід на регуляторну базу активів у році t, тис. грн;

1) при розрахунку прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії не враховуються витрати, визначені частиною третьою статті 9 Закону України "Про природні монополії";

2) до складу неконтрольованих операційних витрат включаються тільки ті витрати, що безпосередньо пов’язані із провадженням господарської діяльності з транспортування теплової енергії:

витрати на товари, роботи та послуги, ціни (тарифи), які підлягають державному регулюванню (у т. ч. витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання), крім витрат на електроенергію для технологічних потреб і витрат на воду для технологічних потреб та водовідведення;

витрати на податки, збори та інші, передбачені чинним законодавством України, обов’язкові платежі (у тому числі внески на регулювання), крім податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;

витрати на оренду цілісних майнових комплексів у частині активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

витрати на обов’язкове страхування, крім витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний соціальний внесок);

інші витрати, що залежать від показників, величина (ставка) яких установлюється відповідно до вимог чинного законодавства України та/або відповідними державними органами.

Неконтрольовані операційні витрати виділяються у складі прямих, загальновиробничих, адміністративних та інших операційних витрат;

3) обсяг неконтрольованих операційних витрат на кожний рік регуляторного періоду розраховується ліцензіатом та встановлюється НКРЕКП на рівні, що враховує результати аналізу неконтрольованих операційних витрат ліцензіата за базовий рік та обґрунтованих прогнозів ліцензіата на регуляторний період. У разі відхилення прогнозних значень неконтрольованих операційних витрат від фактичних значень неконтрольованих операційних витрат ці витрати підлягають щорічному коригуванню відповідно до пункту 2.8 цієї глави;

4) контрольовані операційні витрати включають витрати, пов’язані із провадженням господарської діяльності з транспортування теплової енергії. До складу контрольованих операційних витрат не включаються амортизація, витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах, витрати на електроенергію для технологічних потреб і витрати, які визначені неконтрольованими відповідно до підпункту 2 пункту 2.1 цієї глави.

До складу контрольованих операційних витрат включаються:

а) прямі матеріальні витрати, у тому числі:

витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення, зокрема витрати на підживлення та наповнення мереж, регенерацію фільтрів, гідравлічні випробування теплових мереж і обладнання, промивання теплових мереж, та інші витрати, пов’язані з господарською діяльністю з транспортування теплової енергії;

матеріальні витрати на ремонт активів, які використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії та включені до регуляторної бази активів (далі - РБА), що виконується господарським способом;

інші прямі матеріальні витрати, пов’язані з використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

б) прямі витрати на оплату праці виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії;

в) інші прямі витрати:

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії;

витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування і монтаж після повірки) засобів обліку, які є власністю ліцензіата та/або знаходяться у нього в користуванні та які не є вузлами комерційного обліку відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;

{Абзац третій підпункту «в» підпункту 4 пункту 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1378 від 07.11.2017}

витрати на ремонт активів, які використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії та включені до РБА, що виконується підрядним способом;

інші прямі витрати, до складу яких включаються всі необхідні виробничі витрати, що можуть бути безпосередньо віднесені до господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

г) загальновиробничі витрати, крім амортизації активів загальновиробничого призначення та витрат, які визначені неконтрольованими відповідно до підпункту 2 пункту 2.1 цієї глави;

д) адміністративні витрати, крім амортизації активів загальногосподарського призначення та витрат, які визначені неконтрольованими відповідно до підпункту 2 пункту 2.1 цієї глави;

е) інші операційні витрати, крім витрат, які визначені неконтрольованими відповідно до підпункту 2 пункту 2.1 цієї глави. До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов’язані з господарською діяльністю з транспортування теплової енергії, які не увійшли до складу прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та амортизації.

У випадку якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) будь-які інші види господарської діяльності, крім транспортування теплової енергії, контрольовані та неконтрольовані операційні витрати, крім прямих витрат, включаються до прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії в частці, визначеній з використанням баз розподілу відповідно до пункту 1.4 глави 1 цього Порядку;

5) обсяг контрольованих операційних витрат на перший рік регуляторного періоду розраховується ліцензіатом та встановлюється НКРЕКП на рівні, що враховує результати аналізу контрольованих операційних витрат ліцензіата за базовий рік та обґрунтованих прогнозів ліцензіата.

Витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення на перший рік регуляторного періоду визначаються відповідно до прогнозних обсягів використання води для технологічних потреб та водовідведення, розрахованих на підставі показників базового року з урахуванням прогнозного скорочення понаднормативного споживання води за його наявності, чинних (або прогнозних за наявності) тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення, встановлених уповноваженим органом, та/або фактичної собівартості води власного виробництва, але не вище зазначених тарифів.

Витрати на оплату праці персоналу на перший рік регуляторного періоду плануються відповідно до Закону України "Про оплату праці" і включають основну заробітну плату, додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Планування витрат на оплату праці здійснюється із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених чинним законодавством України, з урахуванням положень генеральної та галузевої угод, колективного договору та статистичних даних щодо показників середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника України, регіону, промисловості України та промисловості регіону.

Чисельність виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, в першому році регуляторного періоду визначається з урахуванням цільового показника питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, який визначається відповідно до підпункту 6 пункту 2.1 цієї глави.

Примірний перелік виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, наведено в додатку 1 до цього Порядку.

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу на перший рік регуляторного періоду визначаються відповідно до витрат на оплату праці персоналу у складі контрольованих операційних витрат та діючих або прогнозних (за наявності) ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Витрати на ремонт активів, які використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії та включені до РБА, на перший рік регуляторного періоду розраховуються відповідно до планів виконання планово-попереджувальних робіт, проектно-кошторисної документації та кошторисів;

6) обсяг контрольованих операційних витрат (ОВкt) на кожний рік регуляторного періоду (крім першого року регуляторного періоду) розраховується перед початком регуляторного періоду за формулою

(3)

де

-

контрольовані операційні витрати, за виключенням витрат на оплату праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у році (t-1) регуляторного періоду, тис. грн;


-

прогнозний індекс цін виробників промислової продукції для року t регуляторного періоду, %;


-

середньомісячна заробітна плата виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у році (t-1) регуляторного періоду, грн/особу;


-

кількість одиниць ремонтної складності ліцензіата у році t регуляторного періоду, од.;


-

цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у році t регуляторного періоду, осіб/од.;


-

витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу у році   (t-1) регуляторного періоду, тис. грн;


-

витрати на оплату праці адміністративного персоналу у році (t-1) регуляторного періоду, тис. грн;


-

прогнозний індекс середньомісячної заробітної плати працівників для року t регуляторного періоду, %;


-

ставка відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у першому році регуляторного періоду, %.

Цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу (ЦПЧВПt), безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, встановлюється НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду індивідуально для кожного ліцензіата та визначає завдання щодо зміни чисельності виробничого персоналу. Визначення цільового показника питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, базується на результатах порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з транспортування теплової енергії, із урахуванням скорочення чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, якого заплановано досягти в результаті реалізації заходів довгострокової інвестиційної програми ліцензіата, а також з урахуванням співвідношення фактичної та нормативної чисельності.

Методичні підходи до визначення цільового показника питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, наведені в додатку 2 до цього Порядку;

7) базові рівні контрольованих операційних витрат (ОВк0) першого року для другого та наступних регуляторних періодів визначаються з урахуванням частини економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду за формулою

(4)

де

-

прогнозне значення обсягу контрольованих операційних витрат першого року наступного регуляторного періоду, тис. грн;


-

прогнозне значення обсягу контрольованих операційних витрат у році t попереднього регуляторного періоду, тис. грн;


-

фактичне значення обсягу контрольованих операційних витрат у році t попереднього регуляторного періоду (для останнього року попереднього регуляторного періоду використовується очікуване значення обсягу контрольованих операційних витрат), тис. грн;


n

-

кількість років у попередньому регуляторному періоді.

2.2. Витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах (ВТЕt) розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

(5)

де

-

цільовий показник втрат теплової енергії в мережах для і-ї категорії споживачів у році t, тис. Гкал;


-

прогнозний тариф на виробництво теплової енергії для потреб і-ї категорії споживачів у розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел у році t, грн/Гкал;


-

кількість категорій споживачів.

Цільовий показник втрат теплової енергії в мережах визначається відповідно до підпункту 2 пункту 1.5 глави 1 цього Порядку.

У випадку якщо ліцензіат купує теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах, прогнозний тариф на виробництво теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел визначається на кожний рік регуляторного періоду (крім першого року регуляторного періоду) шляхом застосування до прогнозного тарифу на виробництво теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел попереднього року індексу цін виробників промислової продукції, визначеного відповідно до підпункту 2 пункту 1.5 глави 1 цього Порядку. Для першого року регуляторного періоду прогнозний тариф на виробництво теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел визначається на рівні тарифу на виробництво теплової енергії, чинного станом на момент проведення розрахунків, або відповідно до прогнозів органів, уповноважених встановлювати тарифи на виробництво теплової енергії (за наявності).

У випадку якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) одночасно діяльність з виробництва теплової енергії та транспортування теплової енергії, прогнозний тариф на виробництво теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел розраховується спеціально з метою визначення витрат на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах та визначається на рівні планової повної собівартості виробництва теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел. Якщо ліцензіат виробляє (має намір виробляти) теплову енергію одночасно на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії та інших генеруючих джерел, планова повна собівартість виробництва теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел визначається як середньозважений показник.

У випадку якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) одночасно господарську діяльність з виробництва теплової енергії та транспортування теплової енергії, планова повна собівартість виробництва теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел визначається на кожний рік регуляторного періоду (крім першого року регуляторного періоду) шляхом застосування до планової повної собівартості виробництва теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел попереднього року індексу цін виробників промислової продукції, визначеного відповідно до підпункту 2 пункту 1.5 глави 1 цього Порядку. Для першого року регуляторного періоду планова повна собівартість виробництва 1 Гкал теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел визначається на підставі чинних станом на момент проведення розрахунків тарифів на виробництво теплової енергії або відповідно до прогнозів органів, уповноважених встановлювати тарифи на виробництво теплової енергії (за наявності).

2.3. Витрати на електроенергію для технологічних потреб (ВЕt) діяльності з транспортування теплової енергії розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

(6)

де

-

цільовий показник витрат електроенергії на технологічні потреби в році t, тис. кВтгод;


-

прогнозний тариф на електроенергію в році t, грн/кВтгод.

Цільовий показник витрат електроенергії на технологічні потреби визначається як різниця між обсягом витрат електроенергії на технологічні потреби на кожний рік регуляторного періоду, розрахованим ліцензіатом з урахуванням обсягу витрат електричної енергії на технологічні потреби за базовий рік, приведеного до співставних умов, але без урахування прогнозного скорочення обсягу витрат електроенергії на технологічні потреби відповідно до довгострокової інвестиційної програми, та цільовим завданням щодо скорочення витрат електроенергії на технологічні потреби, встановленим НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду.

Цільове завдання щодо скорочення витрат електричної енергії на технологічні потреби встановлюється НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду та визначається на підставі даних довгострокової інвестиційної програми щодо прогнозного скорочення витрат електричної енергії на технологічні потреби, якого заплановано досягти в результаті реалізації заходів інвестиційної програми ліцензіата, та з урахуванням результатів порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з транспортування теплової енергії. Цільове завдання щодо скорочення витрат електричної енергії на технологічні потреби встановлюється НКРЕКП в абсолютних одиницях (тис. кВтгод) на кожний рік регуляторного періоду.

При визначенні цільового показника витрат електроенергії на технологічні потреби враховується, що до витрат електроенергії для технологічних потреб провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії належать витрати електроенергії, що споживається тепловими пунктами та насосними станціями, насосами підживлення, мережевими насосами, насосами холодної води та іншим устаткуванням, що може бути віднесено до діяльності з транспортування теплової енергії.

Прогнозний тариф на електроенергію на кожний рік регуляторного періоду (крім першого року регуляторного періоду) визначається шляхом застосування до прогнозного тарифу на електроенергію відповідного класу напруги попереднього року індексу цін виробників промислової продукції, визначеного відповідно до підпункту 2 пункту 1.5 глави 1 цього Порядку. Для першого року регуляторного періоду прогнозний тариф на електроенергію визначається на рівні тарифу на електроенергію, чинного станом на момент проведення розрахунків, або відповідно до прогнозів НКРЕКП (за наявності).

У випадку якщо ліцензіат провадить господарську діяльність з виробництва електричної енергії власними установками тільки для господарських потреб, прогнозний тариф на електроенергію визначається на кожний рік регуляторного періоду (крім першого року регуляторного періоду) шляхом застосування до фактичної собівартості електроенергії власного виробництва індексів цін виробників промислової продукції, визначених відповідно до підпункту 2 пункту 1.5 глави 1 цього Порядку, але не вище зазначених у цьому пункті тарифів. Для першого року регуляторного періоду прогнозний тариф на електроенергію визначається на рівні фактичної собівартості електроенергії на момент проведення розрахунків або відповідно до прогнозів НКРЕКП (за наявності).

2.4. Амортизація РБА на кожний рік регуляторного періоду (Аt) визначається відповідно до методів нарахування амортизації та строків корисного використання груп активів, встановлених Порядком визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затвердженим постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 966, і нараховується окремо щодо РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, за формулою

(7)

де

-

амортизація РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на рік t регуляторного періоду, тис. грн;


-

амортизація РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання в році t регуляторного періоду, на рік t, тис. грн.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно протягом строку корисного використання активів з урахуванням запланованого періоду введення/виведення активів з експлуатації. Амортизацію РБА починають визначати з місяця, наступного за місяцем введення активу в експлуатацію, та припиняють визначати з місяця, наступного за місяцем, в якому вибуває відповідний активів.

2.5. Дохід на регуляторну базу активів (Дt) розраховується на кожний рік регуляторного періоду за формулою

(8)

де

-

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t регуляторного періоду, тис. грн;


-

регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у році t регуляторного періоду, тис. грн;


-

регуляторна норма доходу, встановлена НКРЕКП на весь регуляторний період до його початку, %;


-

ставка податку на прибуток підприємств у році t, %.

Ставка податку на прибуток на перший рік регуляторного періоду визначається на рівні чинної станом на момент розрахунку тарифів на транспортування теплової енергії. Ставка податку на прибуток на кожний рік регуляторного періоду, починаючи з другого року регуляторного періоду, визначається на рівні прогнозної (за наявності) або на рівні ставки попереднього року.

2.6. Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (РБАдсt), на кожний рік t регуляторного періоду визначається за формулою

(9)

де

-

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис. грн;


-

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року t, тис. грн.

На початок першого року першого регуляторного періоду регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначається відповідно до результатів проведеної незалежної оцінки активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з НКРЕКП.

Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду визначається на рівні регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року (РБАtдс_n = РБАt-1дс_к).

Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду (РБАtдс_к) визначається за формулою

(10)

де

-

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t регуляторного періоду, тис. грн;


-

амортизація регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t регуляторного періоду, тис. грн;


-

вибуття активів із регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t регуляторного періоду, тис. грн.

2.7. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (РБАtпс), на кожний рік t регуляторного періоду визначається за формулою

(11)

де

-

регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t регуляторного періоду, тис. грн;


-

регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року t регуляторного періоду, тис. грн.

Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду встановлюється рівною нулю.

Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду визначається на рівні регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року (РБАtnc_n = РБАt-1nc_к).

2.8. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду (РБАtnc_к) визначається за формулою

(12)

де

-

регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t регуляторного періоду, тис. грн;


-

амортизація РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у році t регуляторного періоду, тис. грн;


-

загальна сума капітальних інвестицій для року t регуляторного періоду відповідно до довгострокової інвестиційної програми, тис. грн;


-

вибуття активів із регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у році t регуляторного періоду, тис. грн.

2.9. Регуляторна норма доходу (РНДt) встановлюється окремою постановою НКРЕКП на весь регуляторний період у межах граничних рівнів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної цінової політики, в єдиному розмірі для всіх ліцензіатів.

Дохід на регуляторну базу активів направляється ліцензіатом на фінансування довгострокової інвестиційної програми, погашення зобов’язань по запозиченнях, забезпечення необхідного рівня прибутковості вкладеного капіталу та сплату податку на прибуток.

2.10. Щороку перед початком кожного року регуляторного періоду розраховується скоригований необхідний дохід (СНДt) на наступний рік за формулою

(13)

де

-

прогнозний необхідний дохід у році t регуляторного періоду, тис. грн;


-

показник коригування доходу за результатами досягнення цільового показника якості (починаючи з третього року другого регуляторного періоду), тис. грн;


-

показник коригування доходу в році t, тис. грн.

Методичні підходи до визначення цільового показника якості та показника коригування доходу за результатами досягнення цільового показника якості наведені в додатку 3 до цього Порядку.

2.11. Показник коригування доходу (Kt) розраховується, починаючи з другого року першого регуляторного періоду. Розрахунок показника коригування доходу здійснюється щороку перед початком наступного року регуляторного періоду з метою врахування у скоригованому доході ліцензіата на наступний рік відхилень прогнозних та фактично досягнутих за підсумками року (t-2) значень таких параметрів:

неконтрольовані операційні витрати;

контрольовані операційні витрати (лише в частині відхилень прогнозних та фактичних значень індексу цін виробників промислової продукції та індексу середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної));

витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах (лише в частині відхилень прогнозних та фактичних значень тарифу на виробництво теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел);

витрати на електроенергію для технологічних потреб (лише в частині відхилень прогнозних та фактичних значень тарифу на електричну енергію);

дохід від транспортування теплової енергії;

амортизація;

дохід на регуляторну базу активів.

Показник коригування доходу (Kt) розраховується за формулою

(14)

де

-

відхилення фактичних від прогнозних значень неконтрольованих операційних витрат у році (t-2), тис. грн;


-

відхилення фактичних від прогнозних значень контрольованих операційних витрат у році (t-2), тис. грн;


ΔВТЕt-2

-

відхилення фактичних від прогнозних значень витрат на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах у році (t-2), тис. грн;


ΔВЕt-2

-

відхилення фактичних від прогнозних значень витрат на електроенергію для технологічних потреб у році (t-2), тис. грн;


ΔДРt-2

-

відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від транспортування теплової енергії в році (t-2), тис. грн;


ІСЦt-1

-

фактичний індекс споживчих цін за результатами місяців року (t-1), за які є дані, %;


ІСЦt-2

-

фактичний індекс споживчих цін у році (t-2), %;


ΔА

-

відхилення фактичних від прогнозних значень амортизації, що визначається лише в останньому році поточного регуляторного періоду за підсумками всього регуляторного періоду та враховується у скоригованому необхідному доході ліцензіата у першому році наступного регуляторного періоду, тис. грн;


ΔД

-

відхилення фактичних від прогнозних значень доходу на регуляторну базу активів, що визначається лише в останньому році поточного регуляторного періоду за підсумками всього регуляторного періоду та враховується у скоригованому необхідному доході ліцензіата у першому році наступного регуляторного періоду, тис. грн.

2.12. Відхилення фактичних від прогнозних значень неконтрольованих операційних витрат (ΔОВнt-2) у році t визначається за формулою

(15)

де

-

фактичне значення неконтрольованих операційних витрат для року (t-2), тис. грн;


-

прогнозне значення неконтрольованих операційних витрат для року (t-2), визначене відповідно до підпункту 2 пункту 2.1 цієї глави, тис. грн.

2.13. Відхилення фактичних від прогнозних значень контрольованих операційних витрат (ΔОВкt-2) у році t визначається за формулою

(16)

де

-

значення контрольованих операційних витрат для року (t-2), розраховане за формулою 3 підпункту 6 пункту 2.1 цієї глави, тис. грн;


-

значення контрольованих операційних витрат для року (t-2), розраховане з урахуванням фактичних замість прогнозних значень індексу цін виробників промислової продукції та індексу середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної) за формулою

(17)

де

-

контрольовані операційні витрати, за виключенням витрат на оплату праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у році (t-2), тис. грн;


-

фактичний індекс цін виробників промислової продукції для року t, %;


-

середньомісячна заробітна плата виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у році (t-2), грн/особу;


-

кількість одиниць ремонтної складності ліцензіата у році (t-2) регуляторного періоду, од.;


-

цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у році (t-2) регуляторного періоду, осіб/од.;


-

витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу у році (t-1) регуляторного періоду, тис. грн;


-

витрати на оплату праці адміністративного персоналу у році (t-1) регуляторного періоду, тис. грн;


-

фактичний індекс середньомісячної (номінальної) заробітної плати працівників для року (t-1), %;


-

фактична ставка відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для року (t-1), %.

2.14. Відхилення фактичних від прогнозних значень витрат на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах (ΔВТЕt-2) у році t визначається за формулою

(18)

де

-

цільовий показник втрат теплової енергії в мережах для року (t-2), тис. Гкал;


-

фактичне значення тарифу на виробництво теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску з колекторів генеруючих джерел у році (t-2), грн/Гкал;


-

прогнозне значення тарифу на виробництво теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску з колекторів генеруючих джерел у році (t-2), грн/Гкал.

2.15. Відхилення фактичних від прогнозних значень витрат на електроенергію для технологічних потреб (ΔВЕt-2) у році t визначається за формулою

(19)

де

-

цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби для року (t-2), кВт·год/Гкал;


-

прогнозний обсяг реалізації теплової енергії в році (t-2), тис. Гкал;


-

цільовий показник втрат теплової енергії в теплових мережах у році (t-2), тис. Гкал;


-

фактичне значення тарифу на електроенергію в році (t-2), грн/кВт·год;


-

прогнозне значення тарифу на електроенергію в році (t-2), грн/кВт·год.

2.16. Відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від транспортування теплової енергії (ΔДРt-2) визначається за формулою

(20)

де

-

тариф на транспортування теплової енергії для i-тої категорії споживачів у році (t-2), грн/Гкал;


-

прогнозний обсяг реалізації теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів у році (t-2), Гкал;


-

фактичний обсяг реалізації теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів у році (t-2), Гкал.

При від’ємному значенні відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від транспортування теплової енергії (ДДРt-2) включається в показник коригування доходу з урахуванням податку на прибуток підприємств.

Відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від транспортування теплової енергії враховується при розрахунку показника коригування доходу лише у випадку, якщо фактичні обсяги реалізації теплової енергії порівняно з прогнозними обсягами реалізації теплової енергії в сторону збільшення або в сторону зменшення становили більше ніж 5 %.

Відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від транспортування теплової енергії не враховується у випадку дії двоставкових тарифів на транспортування теплової енергії.

2.17. Відхилення фактичного від прогнозного значення амортизації (ΔА) визначається за формулою

(21)

де

-

фактичне значення амортизації РБА для року t, розраховане за формулою 7 пункту 2.4 цієї глави з урахуванням фактичних даних щодо регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;


-

прогнозне значення амортизації РБА для року t, розраховане за формулою 7 пункту 2.4 цього розділу, тис. грн;


n

-

кількість років регуляторного періоду.

Фактичне значення амортизації РБА за останній рік регуляторного періоду визначається як сума амортизації РБА, фактично нарахованої за кількість місяців поточного року, та амортизації РБА за решту місяців поточного року, визначеної з урахуванням запланованого введення/виведення активів з експлуатації за місяці останнього року регуляторного періоду, для яких відсутні фактичні значення.

2.18. Відхилення фактичного від прогнозного значення доходу на регуляторну базу активів (ΔД) визначається за формулою

(22)

де

-

фактичне значення доходу на регуляторну базу активів для року t, розраховане за формулою 8 пункту 2.5 цієї глави з урахуванням фактичних даних щодо регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;


-

прогнозне значення доходу на регуляторну базу активів для року t, розраховане за формулою 8 пункту 2.5 цієї глави, тис. грн;


n

-

кількість років регуляторного періоду.

Значення РБА, необхідне для розрахунку фактичного значення доходу на РБА за останній рік регуляторного періоду, визначається з урахуванням фактичного значення амортизації за останній рік регуляторного періоду, визначеного відповідно до пункту 2.17 цієї глави, а також запланованого введення/виведення активів з експлуатації за місяці останнього року регуляторного періоду, для яких відсутні фактичні значення.

3. Формування тарифів на транспортування теплової енергії

3.1. Одноставковий тариф на транспортування теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів (ТТti) розраховується за формулою

(23)

де

-

прогнозний (скоригований) необхідний дохід від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів на рік t, тис. грн;


-

прогнозний обсяг реалізації теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів у році t, тис. Гкал.

Прогнозний (скоригований) необхідний дохід від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів визначається як сума прогнозних (скоригованих) витрат на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах для потреб i-тої категорії споживачів та частки від суми прогнозних (скоригованих) операційних контрольованих витрат, операційних неконтрольованих витрат, витрат на електроенергію для технологічних потреб, амортизації та регуляторного доходу. Частка від суми зазначених показників визначається пропорційно до прогнозного обсягу реалізації теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів по відношенню до загального прогнозного обсягу реалізації теплової енергії для потреб усіх категорій споживачів.

3.2. У випадку якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) одночасно діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії та постачання теплової енергії, одноставковий тариф на теплову енергію для потреб i-тої категорії споживачів (ТТЕti) розраховується за формулою

(24)

де

-

тариф на виробництво теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів у розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел для потреб i-тої категорії споживачів на рік t, тис. грн;


-

тариф на транспортування теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів у розрахунку на 1 Гкал обсягу реалізації теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів на рік t, тис. грн;


-

тариф на постачання теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів у розрахунку на 1 Гкал обсягу реалізації теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів на рік t, тис. грн.

3.3. Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на транспортування теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів (ТTупti) розраховується за формулою

(25)

де

-

умовно-постійна частина прогнозного (скоригованого) необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів на рік t, тис. грн;


-

прогнозне приєднане теплове навантаження i-тої категорії споживачів у році t, тис. Гкал/год.

3.4. Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на транспортування теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів (ТTузti) розраховується за формулою

(26)

де

-

умовно-змінна частина прогнозного (скоригованого) необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів на рік t, тис. грн;


-

прогнозний обсяг реалізації теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів у році t, тис. Гкал.

3.5. У випадку якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) одночасно діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії та постачання теплової енергії:

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію для потреб i-тої категорії споживачів (ТТЕупti) розраховується за формулою

(27)

де

-

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів у розрахунку на 1 Гкал/год приєднаного теплового навантаження i-тої категорії споживачів на рік t, грн/Гкал/год;


-

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на транспортування теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів у розрахунку на 1 Гкал/год приєднаного теплового навантаження i-тої категорії споживачів на рік t, грн/Гкал/год;


-

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на постачання теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів у розрахунку на 1 Гкал/год приєднаного теплового навантаження i-тої категорії споживачів на рік t, грн/Гкал/год;

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію для потреб i-тої категорії споживачів (ТТЕузti) розраховується за формулою

(28)

де

-

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів у розрахунку на 1 Гкал теплової енергії, що реалізується споживачам i-тої категорії, на рік t, грн/Гкал;


-

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на транспортування теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів у розрахунку на 1 Гкал теплової енергії, що реалізується споживачам i-тої категорії, на рік t, грн/Гкал;


-

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на постачання теплової енергії для потреб i-тої категорії споживачів у розрахунку на 1 Гкал теплової енергії, що реалізується споживачам i-тої категорії, на рік t, грн/Гкал;

3.6 Для встановлення тарифів на транспортування теплової енергії ліцензіат подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді розрахунки тарифів, усі необхідні розрахункові матеріали та підтверджуючі документи на відповідний регуляторний період.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачанняС. Черних


Додаток 1
до Порядку формування тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії

Назва посади

Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010

Апаратник хімводоочищення

8264

Зварник

7219

Електрозварник ручного зварювання

7212

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування

7241

Ізолювальник з термоізоляції

7134

Ізолювальник на гідроізоляції

7134

Контролер енергонагляду

9153

Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

3111

Лаборант хімічного аналізу

8159

Машиніст насосних установок

8163

Оператор теплових мереж

8161

Оператор теплового пункту 

8162

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

7233

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

7241, 7242

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241

Слюсар-ремонтник (з ремонту устаткування теплових мереж)

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

7233

Слюсар з обслуговування теплових пунктів

7233

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

7233

Слюсар-сантехнік

7136

Підсобний робітник

9322

Прибиральник виробничих (службових) приміщень та територій

9132


Додаток 2
до Порядку формування тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами на принципах
стимулюючого регулювання

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОГО ПОКАЗНИКА
питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії

1. Цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, визначається перед початком регуляторного періоду та встановлюється НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду, починаючи з першого регуляторного періоду, і застосовується для розрахунку витрат на оплату праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у складі контрольованих операційних витрат на кожний рік регуляторного періоду.

2. Цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії (ЦПЧВП), якого необхідно досягти до кінця регуляторного періоду, визначається за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з транспортування теплової енергії, із урахуванням скорочення чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, якого заплановано досягти в результаті реалізації заходів довгострокової інвестиційної програми ліцензіата, а також з урахуванням співвідношення фактичної та нормативної чисельності.

3. Цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії (IЧВП), базується на розрахунку для кожного суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з транспортування теплової енергії, показника питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у розрахунку на 1000 одиниць ремонтної складності, який обчислюється за формулою

(1)

де

-

середньооблікова чисельність виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, осіб;


-

кількість одиниць ремонтної складності суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з транспортування теплової енергії, од.

В якості цільового показника питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії (ЦПЧВП), приймається середнє геометричне значення цього показника у межах кожного кластера.

4. Цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, на кожен рік регуляторного періоду (щорічний цільовий показник (ЦПtЧВП) у розрахунку на 1000 одиниць ремонтної складності розраховується за формулою

(2)

де

-

щорічний цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у розрахунку на 1000 одиниць ремонтної складності на рік (t-1) регуляторного періоду, а для першого року першого регуляторного періоду приймається  на рівні фактичного показника, осіб/тис. од.;


-

фактичний показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у розрахунку на 1000 одиниць ремонтної складності у році, що передує першому регуляторному періоду, а починаючи з другого регуляторного періоду, приймається на рівні щорічного цільового показника питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у розрахунку на 1000 одиниць ремонтної складності, установленого НКРЕКП для останнього року попереднього регуляторного періоду, осіб/тис. од.;


-

фактичний показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у розрахунку на 1000 одиниць ремонтної складності у році, що передує першому регуляторному періоду, а починаючи з другого регуляторного періоду, приймається на рівні щорічного цільового показника питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у розрахунку на 1000 одиниць ремонтної складності, установленого НКРЕКП для останнього року попереднього регуляторного періоду, осіб/тис. од.;


n

-

кількість років регуляторного періоду - кількість років, протягом яких ліцензіат має привести фактичний показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у розрахунку на 1000 одиниць ремонтної складності до встановленого НКРЕКП цільового показника (ЦПnЧВП = ЦПЧВП), років.


Додаток 3
до Порядку формування тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами на принципах
стимулюючого регулювання

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОГО ПОКАЗНИКА
якості та показника коригування доходу за результатами досягнення цільового показника якості

1. Цільовий показник якості провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії (далі - цільовий показник якості) визначається перед початком регуляторного періоду та встановлюється НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду, починаючи з другого регуляторного періоду.

2. Цільовий показник якості (I цільове якості) визначається за результатами моніторингу якості провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії та із урахуванням нормативних вимог.

3. Цільовий показник якості (I цільове якості) базується на розрахунку для кожного суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з транспортування теплової енергії, показника якості (I) "Середня тривалість ліквідації наслідків аварії понад допустимий строк, яка виникла з вини ліцензіата", який обчислюється як співвідношення сумарної тривалості ліквідації аварійних перерв, що виникли з вини ліцензіата, у транспортуванні теплової енергії за рік до загальної кількості цих перерв у розрахунку на добу та визначається за формулою

(1)

де

-

тривалість j-ї аварійної перерви у транспортуванні теплової енергії, що виникла з вини ліцензіата, для якої це значення становить понад 6 годин (360 хвилин), хв;


p

-

кількість аварійних перерв у транспортуванні теплової енергії, тривалість яких понад 6 годин (360 хвилин), за рік, од.;


k

-

кількість годин провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії ліцензіатом протягом року, год.

4. Абсолютне відхилення фактичного значення показника якості провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії ліцензіата від цільового показника якості (ΔΙ якості) визначається  за формулою

(2)

де

-

цільове значення показника якості провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії ліцензіата, хв/добу;


-

фактичне значення показника якості провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії ліцензіата, хв/добу.

5. Показник коригування доходу за результатами досягнення цільового показника якості у році t регуляторного періоду, починаючи із першого року другого регуляторного періоду, визначається для коригування необхідного доходу у році (t+2), тобто починаючи з третього року другого регуляторного періоду, перед початком кожного відповідного року.

6. Показник коригування доходу (Q) за результатами досягнення цільового показника якості провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії розраховується за формулою

(3)

де

-

тариф на транспортування теплової енергії для потреб кожної  і-ї категорії споживачів, грн/Гкал;


-

кількість категорій споживачів, од.
Значення показника коригування доходу за результатами досягнення цільового показника якості провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії не може перевищувати 0,5 % від фактичного доходу за відповідний рік;


-

середній обсяг реалізації теплової енергії суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з транспортування теплової енергії, для потреб кожної і-ї категорії споживачів у розрахунку на 1 хвилину провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії розраховується за формулою

(4)

де

-

обсяг реалізації теплової енергії суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з транспортування теплової енергії, для потреб кожної і-ї категорії споживачів, Гкал;


-

тривалість l-ї перерви у транспортуванні теплової енергії, крім аварійних перерв, що виникли з вини ліцензіата з транспортування теплової енергії, тривалість яких понад 6 годин (360 хвилин), хв;


q

-

кількість усіх перерв у транспортуванні теплової енергії, крім аварійних перерв, що виникли з вини ліцензіата з транспортування теплової енергії, тривалість яких понад 6 годин (360 хвилин), за рік, од.вгору