Про додаткові заходи щодо діяльності банків
Постанова Національного банку України; Перелік від 11.10.2008319
Документ v0319500-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.12.2008, підстава - v0413500-08

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
11.10.2008 N 319
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 413 ( v0413500-08 ) від 04.12.2008 }
Про додаткові заходи щодо діяльності банків
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 328 ( v0328500-08 ) від 16.10.2008
N 340 ( v0340500-08 ) від 29.10.2008
N 353 ( v0353500-08 ) від 05.11.2008
N 356 ( v0356500-08 ) від 07.11.2008
N 367 ( v0367500-08 ) від 11.11.2008
N 396 ( v0396500-08 ) від 25.11.2008
N 408 ( v0408500-08 ) від 01.12.2008 }

З метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи та
забезпечення стабільності банківської системи, захисту інтересів
вкладників та інших кредиторів банків, керуючись статтями 7, 15,
55 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ),
статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ), Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Запровадити такі додаткові заходи щодо діяльності банків
(згідно з додатком 1): { Абзац другий із змінами, внесеними згідно
з Постановою Національного банку N 367 ( v0367500-08 ) від
11.11.2008 }
1. У сфері регулювання грошово-кредитного ринку та
підтримання ліквідності банків
1.1. Розширити можливості підтримання ліквідності банків на
основі програм фінансового оздоровлення. Такий кредит може надаватися строком до одного року зі
сплатою не менше 15% річних, у межах 90% вартості наданого банком
забезпечення. { Абзац другий підпункту 1.1 пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 367
( v0367500-08 ) від 11.11.2008 } У забезпечення такого кредиту може надаватися нерухомість
банку, акції/паї власників банків, що володіють не менше 5%
статутного капіталу або права голосу придбаних акцій/паїв банку,
майнові права за договорами раніше наданих кредитів у національній
та іноземній валютах (стандартні, під контролем, субстандартні, з
визначенням коефіцієнта, ураховуючи пролонговані) юридичним
особам. Забезпеченням за цими кредитами повинна бути застава
(іпотека) нерухомості, у тому числі цілісних майнових комплексів
позичальника, гарантії або поруки інших банків, державні
зобов'язання за внутрішніми та зовнішніми позиками, облігації
місцевої позики, корпоративні права та облігації підприємств й
інших суб'єктів господарювання, що вільно обертаються на ринку.
Зазначений перелік не є вичерпний і банки можуть пропонувати
Національному банку України інше високоліквідне забезпечення.
{ Абзац третій підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно
з Постановами Національного банку N 353 ( v0353500-08 ) від
05.11.2008, N 367 ( v0367500-08 ) від 11.11.2008 } У разі зменшення обсягів строкових депозитів у банку на 2%
протягом п'яти робочих днів банк може звернутися до Національного
банку України за підкріпленням ліквідності в оперативному порядку
в сумі до 60% статутного капіталу банку на термін до одного року
за плату в розмірі 15% з одночасним наданням оформленого договору
застави акцій/паїв банку, які у сукупності становлять не менше 51%
статутного капіталу або права голосу придбаних акцій/паїв банку,
вигодонабувачем (заставодержателем) за яким є Національний банк
України. { Підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 328 ( v0328500-08 ) від
16.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 353 ( v0353500-08 ) від 05.11.2008, N 367
( v0367500-08 ) від 11.11.2008 } Заявки на отримання такого кредиту розглядаються щодо тих
банків, які організовані у формі відкритих акціонерних товариств і
статутний сплачений капітал яких становить не менше ніж
500 млн. грн. { Підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 367 ( v0367500-08 ) від
11.11.2008 } Під час звернення банків за підтриманням ліквідності через
вищезазначені інструменти та інструменти згідно з Положенням про
регулювання Національним банком України ліквідності банків
України, затвердженим постановою Правління Національного банку
України від 26.09.2006 N 378 ( z1120-06 ) (зі змінами),
враховувати інформацію щодо відпливу депозитів і своєчасного
повернення наданих кредитів, що надається банками за формою,
наведеною в додатку 2 до цієї постанови. { Підпункт 1.1 пункту 1
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 367
( v0367500-08 ) від 11.11.2008 }
1.2. Ураховуючи вимоги статті 35 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) щодо відповідальності власників
істотної участі в банку за адекватність капіталу, банки повинні
домагатися підтримання ліквідності, в першу чергу, власниками
істотної участі.

{ Пункт 1.3 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 396 ( v0396500-08 ) від 25.11.2008 -
набирає чинності з 5 грудня 2008 року }

2. У сфері проведення активно-пасивних операцій банки:
2.1. Можуть надавати кредит в іноземній валюті контрагентам,
які не мають валютної виручки, у межах обсягів заборгованості за
ними, що склалася на цю дату. Усі інші кредити банки можуть надавати в установленому
порядку за наявності відповідних ресурсів. { Підпункт 2.1 пункту 2 в редакції Постанови Національного банку
N 328 ( v0328500-08 ) від 16.10.2008 }

{ Підпункт 2.2 пункту 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 328 ( v0328500-08 ) від 16.10.2008 }

2.2. Повинні враховувати, що рефінансування простроченої
заборгованості шляхом видачі нових кредитів, необґрунтована
пролонгація кредитів, ненадання позичальникам інформації про
сукупну вартість кредиту, внесення до кредитного договору змін
щодо вартості кредиту, що не відповідає змінам облікової ставки
Національного банку України, кваліфікуватиметься як порушення
вимог статті 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) із неухильним застосуванням адекватних заходів впливу.
2.3. Приймати до виконання платіжні доручення на переказ
коштів відповідно до пунктів 8.1, 8.4 статті 8 Закону України "Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) у межах
залишку на рахунку на час їх отримання та перераховувати їх
одержувачу: у межах одного відділення/філії - у день отримання платіжного
документа, що надійшов протягом операційного часу банку; у межах одного банку - до двох операційних днів; міжбанківський переказ - до трьох операційних днів. { Підпункт 2.3 пункту 2 в редакції Постанови Національного банку
N 328 ( v0328500-08 ) від 16.10.2008 }
2.4. Виконувати свої зобов'язання за всіма типами договорів
із залучення коштів у будь-якій валюті лише в разі настання строку
завершення зобов'язань, незалежно від категорії контрагентів.
2.5. Проводити з метою недопущення дострокового зняття коштів
роз'яснювальну роботу зі своїми клієнтами. Активно проводити
стимулюючу роботу із залучення готівки на депозити та пролонгації
депозитних договорів. Виплати за умови настання строку згідно з
договором здійснювати негайно.
3. У сфері забезпечення своєчасної виплати заробітної плати,
пенсій, стипендій і соціальних виплат:
3.1. Банки зобов'язані забезпечувати: безперебійне функціонування банкоматів та їх завантаження
готівкою; безперебійну видачу готівки за платіжними картками клієнтів
інших банків.
3.2. Невідкладно інформувати Національний банк України про
пікові навантаження на банкомати та пункти видачі готівки для
прийняття відповідних додаткових регуляторних рішень.
4. У сфері проведення валютних операцій:
4.1. Дозволити банкам здійснювати операції з купівлі однієї
іноземної валюти за іншу іноземну валюту за умови, що обидві
валюти є іноземними валютами однієї групи Класифікатора іноземних
валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у
редакції постанови Правління Національного банку України від
02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами (далі -
Класифікатор). Цей порядок не поширюється на операції, що здійснюються для
забезпечення виконання імпортних договорів. { Підпункт 4.1 пункту
4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 328
( v0328500-08 ) від 16.10.2008 } { Підпункт 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 328 ( v0328500-08 ) від 16.10.2008 }
4.2. { Абзац 1 підпункту 4.2 пункту 4 втратив чинність на
підставі Постанови Національного банку N 408 ( v0408500-08 ) від
01.12.2008 }
{ Абзац 2 підпункту 4.2 пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 408 ( v0408500-08 ) від
01.12.2008 }
{ Абзац 3 підпункту 4.2 пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 408 ( v0408500-08 ) від
01.12.2008 }
Уповноважені банки зобов'язані куплену протягом робочого дня
готівкову іноземну валюту продати цього самого дня. У разі
відсутності попиту на готівкову іноземну валюту її продаж повинен
бути скоригований наступного робочого дня відповідним курсом
продажу готівкової іноземної валюти за гривні в бік зниження. Уповноважені банки встановлюють розмір авансу в готівковій
іноземній валюті та готівкових гривнях і до початку робочого дня,
включаючи вихідні та святкові дні, забезпечують каси і власні
пункти обміну іноземної валюти коштами в обсязі, достатньому для
здійснення операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної
валюти. Уповноважені банки повинні вжити організаційно-правових
заходів для того, щоб з 1 січня 2009 року перейти на торгівлю
готівковою іноземною валютою виключно через власні каси. Вимоги цього пункту поширюються на порядок здійснення
валютнообмінних операцій уповноваженими фінансовими установами. { Підпункт 4.2 пункту 4 в редакції Постанови Національного банку
N 353 ( v0353500-08 ) від 05.11.2008 }
4.3. Дозволити уповноваженим банкам здійснювати власні
операції з купівлі іноземної валюти за гривні в межах установлених
лімітів відкритої валютної позиції банку за наявності зобов'язань
у цій валюті, строк за якими настав.
4.4. Звернути увагу банків на те, що купівля, обмін іноземної
валюти з метою дострокового виконання зобов'язань та з метою
проведення розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (робіт,
послуг, прав інтелектуальної власності), який здійснюється без
увезення із-за кордону цієї продукції на територію України, буде
кваліфікуватися як порушення правил валютного регулювання і
валютного контролю із застосуванням мір відповідальності. { Підпункт 4.4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 328 ( v0328500-08 ) від 16.10.2008 }
4.5. Тимчасово встановити нульову ставку резервування коштів
за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від
нерезидентів на строк, що дорівнює або менше 183 календарних днів.
4.6. Запровадити з 01.11.2008 механізм розрахунку відкритих
балансових валютних позицій банку за кожною окремою валютою за
операціями з купівлі-продажу іноземної валюти.
4.7. Установити, що банки можуть тримати іноземну валюту 1
групи Класифікатора ( v0521500-98 ) на рахунках "ностро" лише в
банках країн, валюта яких належить до 1 групи Класифікатора.
4.8. Операції в гривнях через кореспондентські рахунки "лоро"
банків-нерезидентів здійснювати лише для обслуговування
експортно-імпортних операцій.
4.9. Установити, що банки (фінансові установи) за дорученням
фізичних осіб - резидентів і нерезидентів можуть здійснювати за
межі України перекази іноземної валюти за поточними валютними
неторговельними операціями: без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній
валюті або без його відкриття - суму, що в еквіваленті не
перевищує 15000 гривень на місяць; на підставі підтвердних документів виключно з поточного
рахунку клієнта в іноземній валюті - суму, що в еквіваленті
перевищує 15000 гривень, але не більше, ніж 75000 гривень на
місяць. Зазначені вимоги не поширюються на: оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави,
а також на оплату витрат на транспортування хворих; оплату витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном
(транспортні витрати та витрати на поховання); перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал
і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів; перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон
на постійне місце проживання. { Пункт 4 доповнено підпунктом 4.9 згідно з Постановою
Національного банку N 340 ( v0340500-08 ) від 29.10.2008 }
4.10. Клієнт-резидент зобов'язаний використати безготівкову
іноземну валюту, що куплена за гривні або обміняна (на виконання
зобов'язань в іноземній валюті) на іншу іноземну валюту у
встановленому порядку через суб'єкта ринку, не пізніше ніж за
п'ять робочих днів після дня її зарахування на його поточний
рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної
валюти. Така іноземна валюта не підлягає списанню з поточного
рахунку клієнта протягом 5-денного терміну з метою використання її
на інші цілі. У заяві про купівлю іноземної валюти резидент зобов'язаний
доручити суб'єкту ринку продати куплену, обміняну іноземну валюту,
що не буде перерахована за призначенням у вищезазначений строк. Ця вимога поширюється на суб'єктів ринку під час купівлі,
обміну ними іноземної валюти з метою виконання власних зобов'язань
в іноземній валюті. { Пункт 4 доповнено підпунктом 4.10 згідно з Постановою
Національного банку N 353 ( v0353500-08 ) від 05.11.2008 }
5. Постанова набирає чинності з 13.10.2008.
6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
Голова В.С.Стельмах

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
11.10.2008 N 319

ПЕРЕЛІК
банків України, що мають ліцензію
за станом на 13.10.2008

------------------------------------------------------------------ | N | Назва банку | |з/п | | |----+-----------------------------------------------------------| | |м. Київ і Київська область | |----+-----------------------------------------------------------| | 1 |Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку | | |"Укрсоцбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| | 2 |Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк | | |України" | |----+-----------------------------------------------------------| | 3 |Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно- | | |імпортний банк України" | |----+-----------------------------------------------------------| | 4 |Акціонерне товариство "Український інноваційний банк" | |----+-----------------------------------------------------------| | 5 |Відкрите акціонерне товариство "СЕБ Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| | 6 |Відкрите акціонерне товариство "РОДОВІД БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| | 7 |Акціонерний комерційний банк "Легбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| | 8 |Акціонерний банк "БРОКБІЗНЕСБАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| | 9 |Відкрите акціонерне товариство "ФІНЕКСБАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |10 |Акціонерний комерційний банк "Трансбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |11 |Акціонерний банк "Банк регіонального розвитку" | |----+-----------------------------------------------------------| |12 |Акціонерний банк "АвтоЗАЗбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |13 |Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний банк "Бізнес | | |Стандарт" | |----+-----------------------------------------------------------| |14 |Акціонерний банк "Таврика" | |----+-----------------------------------------------------------| |15 |Відкрите акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит" | |----+-----------------------------------------------------------| |16 |Акціонерний банк "Енергобанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |17 |Відкрите акціонерне товариство "Сведбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |18 |Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк | | |"Експобанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |19 |Акціонерний банк "Старокиївський банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |20 |Відкрите акціонерне товариство Банк "Олімпійська Україна" | |----+-----------------------------------------------------------| |21 |Відкрите акціонерне товариство "ТММ-Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |22 |Відкрите акціонерне товариство "Український Професійний | | |Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |23 |Акціонерний комерційний банк "Альянс" | |----+-----------------------------------------------------------| |24 |Відкрите акціонерне товариство комерційний банк | | |"Інтербанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |25 |Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" | |----+-----------------------------------------------------------| |26 |Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк | | |"Національний стандарт" | |----+-----------------------------------------------------------| |27 |Відкрите акціонерне товариство Всеукраїнський Акціонерний | | |Банк | |----+-----------------------------------------------------------| |28 |Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк | | |(закрите акціонерне товариство) | |----+-----------------------------------------------------------| |29 |Відкрите акціонерне товариство ВТБ Банк | |----+-----------------------------------------------------------| |30 |Відкрите акціонерне товариство "БТА Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |31 |Відкрите акціонерне товариство "Банк "Український капітал" | |----+-----------------------------------------------------------| |32 |Акціонерний комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |33 |Акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |34 |Акціонерний комерційний банк "Європейський" | |----+-----------------------------------------------------------| |35 |Закрите акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |36 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Український | | |промисловий банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |37 |Відкрите акціонерне товариство Торговельно-фінансовий банк | | |"Контракт" | |----+-----------------------------------------------------------| |38 |Акціонерне товариство "Каліон Банк Україна" | |----+-----------------------------------------------------------| |39 |Акціонерний комерційний банк "Київ" | |----+-----------------------------------------------------------| |40 |Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" | |----+-----------------------------------------------------------| |41 |Акціонерний комерційний банк "Аркада" | |----+-----------------------------------------------------------| |42 |Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк | | |"Укргазбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |43 |Акціонерний комерційний банк "Східно-Європейський банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |44 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ" | |----+-----------------------------------------------------------| |45 |Відкрите акціонерне товариство Банк "БІГ Енергія" | |----+-----------------------------------------------------------| |46 |Акціонерний банк "Укоопспілка" | |----+-----------------------------------------------------------| |47 |Відкрите акціонерне товариство комерційний банк "Надра" | |----+-----------------------------------------------------------| |48 |Акціонерний банк "Національні інвестиції" | |----+-----------------------------------------------------------| |49 |Акціонерний банк "Діамант" | |----+-----------------------------------------------------------| |50 |Закрите акціонерне товариство "Європейський банк | | |раціонального фінансування" | |----+-----------------------------------------------------------| |51 |Акціонерний комерційний банк "Юнекс" | |----+-----------------------------------------------------------| |52 |товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний | | |Індустріальний Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |53 |Акціонерний Банк "Синтез" | |----+-----------------------------------------------------------| |54 |Відкрите акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |55 |Відкрите акціонерне товариство "Універсал Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |56 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК РОЗВИТКУ| | |ТА ПАРТНЕРСТВА" | |----+-----------------------------------------------------------| |57 |Акціонерний комерційний банк "Форум" | |----+-----------------------------------------------------------| |58 |Відкрите акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ" | |----+-----------------------------------------------------------| |59 |Акціонерне товариство "Банк Велес" | |----+-----------------------------------------------------------| |60 |Акціонерний банк "Експрес-Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |61 |Акціонерний комерційний банк "ТК КРЕДИТ" | |----+-----------------------------------------------------------| |62 |Акціонерний комерційний банк "Інтеграл" | |----+-----------------------------------------------------------| |63 |Акціонерний комерційний банк "Національний кредит" | |----+-----------------------------------------------------------| |64 |Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк | | |"Укргазпромбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |65 |Акціонерний банк "Київська Русь" | |----+-----------------------------------------------------------| |66 |Закрите акціонерне товариство "Сведбанк Інвест" | |----+-----------------------------------------------------------| |67 |Закрите Акціонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | |----+-----------------------------------------------------------| |68 |Закрите акціонерне товариство "Терра Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |69 |Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | |----+-----------------------------------------------------------| |70 |відкрите акціонерне товариство "Кредитпромбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |71 |Відкрите акціонерне товариство "Перший Інвестиційний Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |72 |Акціонерний банк "ІНГ Банк Україна" | |----+-----------------------------------------------------------| |73 |Акціонерний комерційний "Промислово-фінансовий банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |74 |Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |75 |Акціонерний комерційний банк "Сітібанк (Україна)" | |----+-----------------------------------------------------------| |76 |Закрите акціонерне товариство "ПроКредит Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |77 |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ | | |РОСІЇ" | |----+-----------------------------------------------------------| |78 |Закрите акціонерне товариство "ПРАЙМ-БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |79 |Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТЕМ-БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |80 |Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Актив- | | |банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |81 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |82 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Банк Ренесанс | | |Капітал" | |----+-----------------------------------------------------------| |83 |Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк | | |"АРМА" | |----+-----------------------------------------------------------| |84 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний банк | | |"Даніель" | |----+-----------------------------------------------------------| |85 |Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк | | |"Столиця" | |----+-----------------------------------------------------------| |86 |Закрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк| | |"Траст-капітал" | |----+-----------------------------------------------------------| |87 |Відкрите акціонерне товариство "Український банк | | |реконструкції та розвитку" | |----+-----------------------------------------------------------| |88 |Закрите акціонерне товариство "Український будівельно- | | |інвестиційний банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |89 |Комерційний банк "Українська фінансова група" - товариство | | |з обмеженою відповідальністю | |----+-----------------------------------------------------------| |90 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальний | | |комерційний банк "Камбіо" | |----+-----------------------------------------------------------| |91 |Закрите акціонерне товариство "Міжнародний Іпотечний Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |92 |Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк | | |"ЄВРОБАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |93 |Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк | | |"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | |----+-----------------------------------------------------------| |94 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Банк інвестицій та| | |заощаджень" | |----+-----------------------------------------------------------| |95 |Відкрите акціонерне товариство "БМ Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |96 |Відкрите акціонерне товариство "Ерсте Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |97 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний банк | | |"Дельта" | |----+-----------------------------------------------------------| |98 |Відкрите акціонерне товариство "Банк Руский Стандарт" | |----+-----------------------------------------------------------| |99 |Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАРТНЕР-БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |100 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНК БОГУСЛАВ" | |----+-----------------------------------------------------------| |101 |Відкрите акціонерне товариство Комерційний Банк "Іпобанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |102 |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |103 |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ | | |БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |104 |Відкрите акціонерне товариство "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |105 |Відкрите акціонерне товариство "ЕРДЕ БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |106 |Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "КРЕДИТ- | | |ОПТИМА" | |----+-----------------------------------------------------------| |107 |Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Преміум" | |----+-----------------------------------------------------------| |108 |Відкрите акціонерне товариство Банк "ТРАСТ" | |----+-----------------------------------------------------------| |109 |Відкрите акціонерне товариство АСТРА БАНК | |----+-----------------------------------------------------------| |110 |Відкрите акціонерне товариство "Комерційний Банк "Глобус" | |----+-----------------------------------------------------------| |111 |Відкрите акціонерне товариство "Міжнародний Інвестиційний | | |Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |112 |Відкрите акціонерне товариство "Златобанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |113 |Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк | | |"Акордбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| | |Волинська область | |----+-----------------------------------------------------------| |114 |Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк | | |"Західінкомбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |115 |УніКредит Банк Товариство з обмеженою відповідальністю | |----+-----------------------------------------------------------| | |Дніпропетровська область | |----+-----------------------------------------------------------| |116 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Діалогбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |117 |Закрите акціонерне товариство комерційний банк | | |"ПриватБанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |118 |Акціонерний комерційний банк "Новий" | |----+-----------------------------------------------------------| |119 |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |120 |Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк | | |"Причорномор'я" | |----+-----------------------------------------------------------| |121 |Закрите акціонерне товариство комерційний банк "Кредит- | | |Дніпро" | |----+-----------------------------------------------------------| |122 |Закрите акціонерне товариство акціонерний банк "Радабанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |123 |Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк | | |"Земельний Капітал" | |----+-----------------------------------------------------------| |124 |Закрите акціонерне товариство "Фінансовий Союз Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |125 |Товариство з обмеженою відповідальністю "КласикБанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |126 |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОУМ КРЕДІТ БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |127 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ | | |БАНК "СИГМАБАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |128 |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК| | |"КОНКОРД" | |----+-----------------------------------------------------------| |129 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТАБАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| | |Донецька область | |----+-----------------------------------------------------------| |130 |Акціонерний банк "ІКАР-БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |131 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | | |"ПІВДЕНКОМБАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |132 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК| | |"КАПІТАЛ" | |----+-----------------------------------------------------------| |133 |Закрите акціонерне товариство "Перший Український | | |Міжнародний банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |134 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Банк Фамільний" | |----+-----------------------------------------------------------| |135 |Закрите акціонерне товариство "Донгорбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |136 |Акціонерний банк "Український Бізнес Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |137 |Відкрите акціонерне товариство комерційний банк з іноземним| | |капіталом "Промекономбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |138 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІКОМБАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |139 |Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк | | |"Український фінансовий світ" | |----+-----------------------------------------------------------| |140 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ | | |БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| | |Закарпатська область | |----+-----------------------------------------------------------| |141 |Товариство з Обмеженою Відповідальністю Комерційний банк | | |"Коопінвестбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| | |Запорізька область | |----+-----------------------------------------------------------| |142 |АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |143 |Акціонерний банк "Металург" | |----+-----------------------------------------------------------| |144 |Відкрите акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| | |Івано-Франківська область | |----+-----------------------------------------------------------| |145 |Відкрите акціонерне товариство "Плюс Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| | |АР Крим і м. Севастополь | |----+-----------------------------------------------------------| |146 |АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ | | |ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ" | |----+-----------------------------------------------------------| |147 |Відкрите акціонерне товариство Банк "Морський" | |----+-----------------------------------------------------------| | |Луганська область | |----+-----------------------------------------------------------| |148 |АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |149 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ| | |КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| | |Львівська область | |----+-----------------------------------------------------------| |150 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |151 |Відкрите акціонерне товариство "Селянський комерційний банк| | |"Дністер" | |----+-----------------------------------------------------------| |152 |Відкрите акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк | | |"Львів" | |----+-----------------------------------------------------------| |153 |Комерційний банк "ГАЛС" | |----+-----------------------------------------------------------| |154 |Відкрите Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| | |Одеська область | |----+-----------------------------------------------------------| |155 |Закрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк| | |"Одеса-банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |156 |АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПОРТО-ФРАНКО" | |----+-----------------------------------------------------------| |157 |Акціонерний комерційний банк "Інвестбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |158 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНРОСТБАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |159 |Комерційний банк товариство з обмеженою відповідальністю | | |"Місто Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |160 |Відкрите акціонерне товариство "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ | | |БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |161 |Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк | | |"Південний" | |----+-----------------------------------------------------------| |162 |Акціонерний комерційний банк "Фінбанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |163 |АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІМЕКСБАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |164 |Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк | | |"СоцКом Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| | |Полтавська область | |----+-----------------------------------------------------------| |165 |ПОЛТАВСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПОЛТАВА-БАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| |166 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ | | |БАНК "АВТОКРАЗБАНК" | |----+-----------------------------------------------------------| | |Сумська область | |----+-----------------------------------------------------------| |167 |Відкрите акціонерне товариство Акціонерний Банк | | |"СТОЛИЧНИЙ" | |----+-----------------------------------------------------------| |168 |Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк | | |"Володимирський" | |----+-----------------------------------------------------------| | |Харківська область | |----+-----------------------------------------------------------| |169 |Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |170 |Відкрите акціонерне товариство "Мегабанк" | |----+-----------------------------------------------------------| |171 |Акціонерний комерційний регіональний банк "Регіон-банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |172 |Відкрите акціонерне товариство РЕАЛ БАНК | |----+-----------------------------------------------------------| |173 |Харківський акціонерний комерційний Земельний банк | |----+-----------------------------------------------------------| |174 |Акціонерний Східно-Український Банк "Грант" | |----+-----------------------------------------------------------| |175 |Акціонерний комерційний банк "Базис" | |----+-----------------------------------------------------------| |176 |Акціонерний комерційний банк "Меркурій" | |----+-----------------------------------------------------------| |177 |Акціонерний банк "Факторіал-Банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |178 |Відкрите акціонерне товариство "Інноваційно-промисловий | | |банк" | |----+-----------------------------------------------------------| |179 |Акціонерно-комерційний банк "Золоті ворота" | |----+-----------------------------------------------------------| | |Чернігівська область | |----+-----------------------------------------------------------| |180 |Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк | | |"Приватінвест" | |----+-----------------------------------------------------------| |181 |Відкрите акціонерне товариство "Банк "Демарк" | |----+-----------------------------------------------------------| |182 |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІКОМБАНК" | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Правління
Національного банку України
11.10.2008 N 319

ДОВІДКА
про причини втрати ліквідності банку
(назва банку)

------------------------------------------------------------------------ | Причини втрати | Фактична заборгованість за | Очікувані | | ліквідності | депозитами/кредитами за станом | зміни за | | | на | станом на | | |---------------------------------|01.01.2009 | | |01.10.2008 | дату |відхилення| | | | |звернення | (+, -) | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |Зменшення депозитів: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |1. Юридичних осіб - | | | | | |усього, млн. грн.: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |У тому числі: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |1.1. У національній | | | | | |валюті, млн. грн. | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |1.2. В іноземній | | | | | |валюті: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |у доларах США | | | | | |(еквівалент), млн. | | | | | |дол. США | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |у гривнях | | | | | |(еквівалент), млн. | | | | | |грн.: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |за поточним курсом на | | | | | |день звернення | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |за курсом на | | | | | |01.10.2008 | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |2. Фізичних осіб - | | | | | |усього, млн. грн.: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |У тому числі: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |2.1. У національній | | | | | |валюті, млн. грн. | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |2.2. В іноземній | | | | | |валюті: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |у доларах США | | | | | |(еквівалент), млн. | | | | | |дол. США | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |у гривнях | | | | | |(еквівалент), млн. | | | | | |грн.: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |за поточним курсом на | | | | | |день звернення | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |за курсом на | | | | | |01.10.2008 | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |Неповернення кредитів | | | | | |(прострочена | | | | | |заборгованість): | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |1. Юридичними особами | | | | | |- усього, млн. грн.: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |У тому числі: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |1.1. У національній | | | | | |валюті, млн. грн. | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |1.2. В іноземній | | | | | |валюті: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |у доларах США | | | | | |(еквівалент), млн. | | | | | |дол. США | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |у гривнях | | | | | |(еквівалент), млн. | | | | | |грн.: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |за поточним курсом на | | | | | |день звернення | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |за курсом на | | | | | |01.10.2008 | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |2. Фізичними особами - | | | | | |усього, млн. грн.: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |У тому числі: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |2.1. У національній | | | | | |валюті, млн. грн. | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |2.2. В іноземній | | | | | |валюті: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |у доларах США | | | | | |(еквівалент), млн. | | | | | |дол. США | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |у гривнях | | | | | |(еквівалент), млн. | | | | | |грн.: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |за поточним курсом на | | | | | |день звернення | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |за курсом на | | | | | |01.10.2008 | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |Неповернення кредитів | | | | | |(прострочена | | | | | |заборгованість) - | | | | | |усього, млн. грн.: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |У тому числі: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |1.1. Підприємствами | | | | | |будівельного комплексу -| | | | | |усього: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |у тому числі за житло, | | | | | |придбане населенням | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |1.2. Підприємствами | | | | | |агропромислового | | | | | |комплексу, усього: | | | | | |------------------------+-----------+----------+----------+-----------| |у тому числі | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | |виробниками | | | | | ------------------------------------------------------------------------ { Постанову доповнено Додатком 2 згідно з Постановою Національного
банку N 367 ( v0367500-08 ) від 11.11.2008 }вгору