Про затвердження Положення про Комітет з питань аудиту банків України
Постанова Національного банку України; Положення від 06.04.2015214
Документ v0214500-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2018, підстава - v0089500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.04.2015  № 214

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 89 від 02.08.2018}

Про затвердження Положення про Комітет з питань аудиту банків України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 517 від 11.08.2015
№ 58 від 27.06.2017}

Відповідно до статей 7, 55 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та статей 9, 66 та 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення контролю за дотриманням банками, банківськими групами та аудиторськими фірмами вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України щодо проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, консолідованої звітності банківської групи Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Комітет з питань аудиту банків України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 року № 387 "Про затвердження Положення про Комітет з питань сертифікації аудиторів банків та внесення змін до Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2003 року за № 872/8193;

постанову Правління Національного банку України від 17 лютого 2006 року № 52 "Про затвердження Змін до Положення про Комітет з питань сертифікації аудиторів банків", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2006 року за № 207/12081;

постанову Правління Національного банку України від 11 квітня 2007 року № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань аудиту банків", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2007 року за № 424/13691.

3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України, територіальних управлінь Національного банку України та Аудиторської палати України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. ГонтареваЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.04.2015 № 214

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з питань аудиту банків України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 55 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 66 та 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 10 та 12 Закону України "Про аудиторську діяльність", статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) та визначає основні засади діяльності Комітету з питань аудиту банків України.

2. Комітет з питань аудиту банків України (далі - Комітет) здійснює свою діяльність на підставі законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку щодо діяльності банків та банківських груп (далі - банків), рішень Правління Національного банку, цього Положення.

3. Комітет є колегіальним органом, створеним Національним банком. Чисельність Комітету становить дев'ять осіб. До складу Комітету входять шість представників від Національного банку, по одному представнику від Аудиторської палати України (за згодою), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою), Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (за згодою).

4. Комітет очолює перший заступник або заступник Голови Національного банку, який є куратором служби банківського нагляду згідно з розподілом функціональних обов'язків. Голова Комітету має заступника. У разі відсутності голови Комітету його обов'язки виконує заступник голови Комітету.

5. Персональний склад Комітету після подання кандидатур від органів (установ), зазначених у пункті 3 цього розділу, затверджується наказом Національного банку.

У разі відсутності одного з членів Комітету повноваження покладаються на особу, уповноважену виконувати його обов'язки відповідно до посадових обов'язків.

З правом дорадчого голосу на засідання Комітету можуть запрошуватися керівники структурних підрозділів центрального апарату Національного банку, які не є членами Комітету.

6. Комітет під час розгляду питань і прийняття рішень, які виносяться на засідання, може брати до уваги пропозиції та висновки, отримані від Спілки аудиторів України, Аудиторської палати України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, банківських асоціацій та інших професійних організацій аудиторів і бухгалтерів (далі - професійні організації).

7. Правління Національного банку в разі наявності обґрунтованих підстав має право зупиняти або скасовувати рішення Комітету.

8. Терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність" та інших законах України.

II. Функції та повноваження Комітету

1. Основні функції Комітету:

1) ініціювання розроблення нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів Національного банку з питань зовнішнього аудиту банків, у тому числі з питань порядку ведення Національним банком Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - Реєстр);

2) координація роботи підрозділів банківського нагляду з метою:

контролю за виконанням банками та аудиторськими фірмами вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань зовнішнього аудиту;

моніторингу якості проведених аудиторськими фірмами аудиторських перевірок річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, консолідованої звітності банківських груп та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності (далі - фінансова звітність) банків;

3) здійснення функцій і повноважень відповідно до Порядку сертифікації аудиторів банків, який затверджується Аудиторською палатою України за погодженням із Національним банком (далі - Порядок сертифікації аудиторів банків).

2. Повноваження Комітету:

1) приймає рішення про видачу/відмову у видачі дубліката свідоцтва про включення аудиторської фірми до Реєстру (далі - свідоцтво), продовження (відмову в продовженні) строку дії свідоцтва, видачу нового свідоцтва та анулювання попереднього свідоцтва у зв'язку зі зміною найменування аудиторської фірми;

{Підпункт 1 пункту 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

2) розглядає інформацію про результати інспекційних перевірок банків, отриману від служби банківського нагляду Національного банку [у випадку наявності розбіжностей з результатами аудиторських перевірок (аудиту), висновками аудиту] та інформацію/письмові пояснення від банків і аудиторських фірм із питань проведення зовнішнього аудиту банків;

3) приймає рішення про необхідність здійснення банком у поточному році, до початку нового звітного періоду (року), повторного аудиту фінансової звітності іншою незалежною аудиторською фірмою, що включена до Реєстру [у разі виявлення Національним банком фактів порушення аудиторською фірмою або аудиторами, які працюють в аудиторській фірмі (далі - аудитори), спеціальних вимог законодавства України з питань проведення аудиту, визначених статтею 20 Закону України "Про аудиторську діяльність"];

4) заслуховує керівників аудиторських фірм і/або аудиторів щодо надання пояснень про допущені ними порушення вимог законодавства України з питань проведення аудиту банків, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих як національні стандарти аудиту Аудиторською палатою України (далі - стандарти аудиту);

5) отримує від банків, аудиторських фірм, професійних організацій інформацію на паперових і електронних носіях із питань, що належать до компетенції Комітету;

6) застосовує до аудиторської фірми, яка включена до Реєстру, стягнення у вигляді письмового попередження про можливе виключення аудиторської фірми з Реєстру;

{Підпункт 6 пункту 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

7) надає пропозиції до програм підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, та удосконалення професійних знань аудиторів банків, розроблені Аудиторською палатою України, погоджує їх;

8) надсилає до професійних організацій запити щодо надання роз'яснень із питань аудиторської діяльності та/або дотримання аудиторськими фірмами вимог законодавства України, що регулює аудиторську діяльність, стандартів аудиту;

9) надає на розгляд:

бзац перший підпункту 9 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 517 від 11.08.2015; в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду):

{Абзац підпункту 9 пункту 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

пропозиції щодо визначення та призначення аудиторської фірми за її згодою для виконання певних завдань банківського нагляду або здійснення аудиторської перевірки (аудиту) фінансової звітності, а також щодо прийняття рішення про розширення аудиторською фірмою предмета аудиторської перевірки (аудиту) для конкретного (их) банку (ів);

пропозиції про застосування до банків заходів впливу за порушення нормативно-правових актів Національного банку з питань зовнішнього аудиту банків;

Правління Національного банку:

{Підпункт 9 пункту 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

пропозицію про включення/відмову у включенні аудиторської фірми до Реєстру;

{Підпункт 9 пункту 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

пропозицію про виключення аудиторської фірми з Реєстру;

{Підпункт 9 пункту 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

10) надає на розгляд Аудиторської палати України пропозиції про застосування до аудиторів та/або до аудиторських фірм відповідних стягнень, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність";

11) надає інформацію з питань, що належать до компетенції Комітету, у тому числі на письмовий запит аудиторських фірм, професійних організацій, банків, органів державної влади та інших державних органів;

12) у межах своїх повноважень надає банкам рекомендації та приймає інші рішення з питань зовнішнього аудиту банків.

{Підпункт 12 пункту 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

III. Права та обов'язки голови і членів Комітету

1. Голова Комітету має право:

1) надавати пропозиції про зміни складу Комітету;

2) приймати рішення про призначення засідання Комітету, уключення окремих питань до порядку денного засідання, підготовку матеріалів та оформлення рішень Комітету в робочому порядку;

3) приймати рішення про запрошення осіб (не членів Комітету) на засідання Комітету;

4) надавати доручення членам Комітету в межах своїх повноважень, забезпечувати підготовку матеріалів, потрібних для прийняття рішень згідно з порядком денним засідань;

5) знімати з порядку денного засідання питання, за яким є потреба в отриманні та підготовці додаткових документів або доопрацюванні матеріалів, підготовлених на засідання;

6) підписувати або за наявності обґрунтованих підстав відхиляти прийняття рішення Комітету, надсилати запити та отримувати інформацію з питань, що належать до повноважень Комітету;

7) приймати рішення про відмову у внесенні змін до Реєстру.

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

2. Голова Комітету зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку та цього Положення, під час роботи Комітету;

2) проводити засідання Комітету відповідно до порядку денного;

3) координувати та контролювати роботу структурних підрозділів центрального апарату Національного банку щодо своєчасної та якісної підготовки матеріалів для розгляду Комітетом питань, що належать до його повноважень;

4) забезпечувати усунення конфлікту інтересів, про який стало відомо, виконувати інші обов'язки відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку, що стосуються діяльності Комітету.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

3. Члени Комітету мають право:

1) уносити пропозиції щодо проведення засідань Комітету, проектів рішень Комітету та включення додаткових питань до порядку денного;

2) брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Комітету, отримувати відповідні пояснення від осіб, запрошених на засідання Комітету;

3) ініціювати створення комісії для перевірки дотримання вимог Національного банку щодо порядку ведення Реєстру.

4. Члени Комітету зобов'язані дотримуватися регламенту роботи Комітету, брати участь у засіданні Комітету, голосувати, а також у межах своїх повноважень виконувати доручення голови Комітету, забезпечувати підготовку матеріалів і проектів рішень Комітету для розгляду на засіданні.

Член Комітету в разі наявності конфлікту інтересів щодо певного питання під час його розгляду усно чи письмово заявляє про це безпосередньо на засіданні Комітету або подає повідомлення голові Комітету (відповідальному секретареві Комітету) до початку засідання, на якому має розглядатися це питання.

{Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

5. Члени Комітету не мають права розголошувати та використовувати на свою користь або на користь третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм під час виконання своїх обов'язків.

6. Члени Комітету несуть установлену законодавством України відповідальність за обґрунтованість і правомірність прийнятих Комітетом рішень.

IV. Функції та обов'язки відповідального секретаря Комітету

1. Відповідальний секретар Комітету (далі - секретар Комітету) та особа, яка в разі відсутності секретаря Комітету виконує його функції та обов'язки, призначаються наказом Національного банку.

2. Секретар Комітету підпорядковується голові Комітету, а в разі його відсутності - заступникові голови Комітету.

3. Секретар Комітету виконує такі функції:

1) проводить роботу щодо підготовки проведення засідань Комітету, у тому числі з формування та погодження з головою Комітету порядку денного засідань, протокольного оформлення підсумків засідань, веде реєстр протоколів засідань Комітету;

2) отримує від членів Комітету, структурних підрозділів центрального апарату Національного банку пропозиції щодо включення до порядку денного окремих питань/унесення змін до порядку денного та проектів рішень із порушених питань, які потребують розгляду Комітетом, у формі проектів рішень і відповідних пакетів документів;

3) готує в межах своєї компетенції проекти відповідних рішень Комітету з питань ведення Реєстру;

4) забезпечує актуалізацію даних під час ведення Реєстру;

{Підпункт 4 пункту 3 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

5) виконує функції та повноваження відповідно до Порядку сертифікації аудиторів банків;

6) здійснює заходи щодо розгляду, надання пропозицій і погодження Комітетом програм підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, та удосконалення професійних знань аудиторів банків, розроблені Аудиторською палатою України;

7) готує запити до професійних організацій про надання роз'яснень з питань аудиторської діяльності та/або дотримання аудиторськими фірмами вимог законодавства України, що регулює аудиторську діяльність, стандартів аудиту;

8) готує та надає інформацію з питань, що належать до компетенції Комітету, у тому числі на письмовий запит аудиторських фірм, професійних організацій, банків, органів державної влади та інших державних органів;

9) забезпечує контроль за повнотою та своєчасністю виконання рішень (доручень) Комітету.

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

4. Секретар Комітету виконує такі обов'язки:

1) не пізніше ніж за два робочих дні до засідання забезпечує надання членам Комітету матеріалів із питань, які вносяться на розгляд Комітету, та проектів відповідних рішень;

2) не пізніше ніж за три робочих дні до засідання запрошує членів Комітету та інших осіб (у тому числі аудиторів, керівників аудиторських фірм, представників банків) на засідання Комітету, інформує їх про місце та час його проведення;

3) веде протоколи засідань і доводить прийняті рішення Комітету та протокольні доручення до відома членів Комітету для виконання, а в разі необхідності до банків, аудиторських фірм;

4) розглядає та здійснює перевірку пакета документів щодо його відповідності вимогам, установленим для аудиторських фірм для включення їх до Реєстру, продовження строку дії свідоцтва, унесення змін до Реєстру або видачі дубліката свідоцтва. Секретар Комітету має право підготувати запит про надання пояснень та/або уточнень щодо поданих аудиторською фірмою документів про її діяльність та/або підготувати запит до банку, якому надавалися аудиторські послуги, про підтвердження інформації (документів) аудиторської фірми;

5) оприлюднює в установленому порядку рішення Національного банку, пов'язані із застосуванням до аудиторських фірм стягнень, інші рішення з питань зовнішнього аудиту банків;

{Підпункт 5 пункту 4 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

6) забезпечує розміщення та регулярне оновлення Реєстру на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України;

{Підпункт 6 пункту 4 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

7) готує на розгляд Правління Національного банку, Комітету з питань нагляду матеріали з питань, що належать до їх повноважень;

ідпункт 7 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 517 від 11.08.2015; в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

8) інформує в установленому порядку Аудиторську палату України про застосовані Національним банком до аудиторських фірм стягнення та надсилає пропозиції Національного банку щодо застосування до аудиторів та/або аудиторських фірм відповідних стягнень, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність".

{Підпункт 8 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

5. Секретар Комітету не має права розголошувати та використовувати на свою користь або на користь третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома йому під час виконання своїх обов'язків.

V. Регламент роботи Комітету

1. Організаційною формою діяльності Комітету є засідання.

Засідання проводяться в разі наявності питань, що потребують розгляду Комітетом.

Про місце та дату проведення засідання члени Комітету та запрошені особи мають бути проінформовані не пізніше ніж за три робочих дні.

2. Голова та члени Комітету не пізніше ніж за два робочих дні до засідання мають бути ознайомлені з документами з питань, які вносяться на розгляд Комітету, та з відповідними проектами рішень.

3. Проект рішення та доповідна записка з висновком щодо порушеного питання, яке пропонується включити до порядку денного засідання, готуються структурним підрозділом центрального апарату Національного банку або членом Комітету, що його ініціює, та подаються секретарю Комітету не пізніше ніж за три робочих дні до дати засідання Комітету.

4. Члени Комітету подають секретарю Комітету пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання та/або до проектів рішень Комітету не пізніше ніж за два робочих дні до дати засідання Комітету.

5. Члену Комітету, який не має змоги безпосередньо взяти участь у засіданні Комітету, дозволяється делегувати свій голос особі, уповноваженій виконувати його обов'язки відповідно до посадових обов'язків, про що він має завчасно письмово повідомити секретаря Комітету.

6. Член Комітету не бере участі в голосуванні (візуванні) відповідного проекту рішення Комітету щодо аудиторської фірми, якщо він є пов'язаною особою з цією аудиторською фірмою та/або з її аудиторами та/або за наявності фактів, які свідчать про конфлікт інтересів.

7. Засідання веде голова Комітету, а в разі його відсутності - заступник голови Комітету.

На засіданні Комітету ведеться протокол, що оформляється секретарем Комітету.

За наявності принципових заперечень будь-кого з членів Комітету щодо прийнятого ним рішення такі заперечення обов'язково мають відображатися в протоколі засідання Комітету.

Інформація про заяву (повідомлення) члена Комітету щодо наявності конфлікту інтересів із питання, що розглядається Комітетом, та відомості про неучасть члена Комітету в прийнятті рішення з цього питання заносяться до протоколу засідання Комітету.

{Пункт 7 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

8. Засідання уважається таким, що відбулося, у разі присутності не менше двох третин складу Комітету.

Рішення Комітету приймаються на засіданнях простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету (у разі його відсутності - заступника голови) є вирішальним.

9. За розпорядженням голови Комітету або його заступника рішення Комітету можуть прийматися в робочому порядку шляхом підписання (візування) проекту рішення Комітету більшістю членів Комітету, якщо призначення засідання Комітету з обговоренням проектів рішень Комітету є недоцільним або призведе до порушення Національним банком строків розгляду документів, установлених нормативно-правовими актами Національного банку.

Рішення Комітету вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його завізували не менше двох третин членів Комітету, за умови обов'язкової наявності підписів тих із них, які ініціювали розгляд Комітетом відповідних питань.

10. Рішення Комітету оформляються на відповідному бланку, підписуються головою Комітету або його заступником (у разі відсутності голови Комітету).

Секретар Комітету є відповідальним за зберігання оригіналів рішень Комітету та документів, на підставі яких ці рішення приймалися.

11. Рішення Комітету набирають чинності з дати їх прийняття (якщо в рішенні не зазначений інший термін), є обов'язковими для виконання членами Комітету, структурними підрозділами центрального апарату Національного банку, банками, аудиторськими фірмами.

12. Інформація про рішення Національного банку, пов'язані із застосуванням до аудиторських фірм стягнень, інші рішення з питань зовнішнього аудиту банків, у встановленому порядку розміщується на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

{Пункт 12 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненковгору