Документ v0103500-14, поточна редакція — Прийняття від 26.02.2014

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.02.2014  № 103

Про затвердження Технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності

Відповідно до пункту 15 Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 2014 року № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 323/25100, яким передбачено встановлення розпорядчим документом Національного банку України технічного порядку, який визначає послідовність дій та порядок взаємодії структурних підрозділів Національного банку України і банків під час надання кредиту для збереження їх ліквідності, контролю за виконанням умов кредитного договору і договору застави, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Технічний порядок проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, що додається.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату і територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ткаченка О.О.

Голова

С.І. Кубів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
26.02.2014 № 103

ТЕХНІЧНИЙ ПОРЯДОК
проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності

I. Загальні положення

1. Цей Технічний порядок розроблено відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 2014 року № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 323/25100 (далі - Положення), з метою врегулювання взаємодії структурних підрозділів центрального апарату, структурних одиниць, територіальних управлінь Національного банку України (далі - Національний банк) і банків України під час надання кредиту банку для збереження його ліквідності (далі - кредит), контролю за виконанням банком умов кредитного договору та договору застави.

2. Терміни, які вживаються в цьому Технічному порядку, застосовуються в значеннях, визначених у нормативно-правових актах Національного банку.

II. Порядок подання та розгляду документів про надання кредиту

1. Клопотання банку про надання кредиту для збереження ліквідності банку, письмове запевнення банку, висновок, який є складовою звіту про оцінку пулу кредитів (акта оцінки пулу кредитів), складеного незалежним суб'єктом оціночної діяльності, подання яких передбачено пунктом 16 Положення, незалежно від розподілу на групи приймаються та розглядаються Департаментом пруденційного нагляду.

Клопотання банку про надання кредиту для збереження ліквідності банку має містити:

обсяг та рівень зменшення вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб, визначених згідно з пунктом 2 Положення, з відповідними розрахунками;

обґрунтування причин неможливості підтримання банком своєї ліквідності в Національному банку шляхом застосування інших інструментів підтримання ліквідності банків;

інформацію щодо наявності/відсутності у банку державних облігацій України, не обтяжених зобов'язаннями, залишків коштів на кореспондентських рахунках банку в іноземній валюті (долар США, євро, англійський фунт стерлінгів, японська єна, швейцарський франк).

Реєстр укладених банком-позичальником кредитних договорів з юридичними та фізичними особами, що пропонуються в забезпечення Національному банку (пул кредитів), за формою, наведеною в додатку до Положення (далі - реєстр); звіт про оцінку пулу кредитів (акт оцінки пулу кредитів), складений незалежним суб'єктом оціночної діяльності (далі - звіт про оцінку пулу кредитів), подання яких передбачено пунктом 16 Положення, незалежно від розподілу на групи приймаються та розглядаються територіальним управлінням за місцезнаходженням банку - юридичної особи (далі - територіальне управління).

2. У разі невідповідності поданих банком клопотання про надання кредиту і документів, визначених у пункті 1 цього розділу, вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, або подання банком неповного пакета документів Департамент пруденційного нагляду повертає банку пакет документів із супровідним листом.

3. Департамент пруденційного нагляду в день отримання від банку повного пакета документів надсилає засобами електронного зв'язку Національного банку запити:

Генеральному департаменту грошово-кредитної політики: Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку - щодо монетарних можливостей Національного банку; Відділу депозитарного обліку державних цінних паперів - щодо державних облігацій України, які є у власності банку та не обтяжені зобов'язаннями;

Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку (далі - ДУВРЗОВР) - про подання банком протягом останніх 30 календарних днів клопотань щодо підтримання його ліквідності Національним банком та їх задоволення;

Управлінню ризик-менеджменту - щодо ринкової ставки та справедливої вартості кредиту.

Генеральний департамент грошово-кредитної політики (Департамент аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку, Відділ депозитарного обліку державних цінних паперів), ДУВРЗОВР та Управління ризик-менеджменту в день отримання запиту надають необхідну інформацію.

4. Управління ризик-менеджменту визначає справедливу вартість кредиту під час первісного визнання та під час розкриття інформації у фінансовій звітності, здійснює розрахунок ефективної ставки відсотка за кредитом та резерву під зменшення корисності (знецінення) за кредитом.

III. Прийняття рішення про надання банку кредиту

1. Департамент пруденційного нагляду не пізніше наступного робочого дня після дня отримання інформації, визначеної в пункті 3 розділу II цього Технічного порядку, подає на розгляд Правління Національного банку проект постанови про надання кредиту банку і пояснювальну записку за підписом керівника Генерального департаменту банківського нагляду.

2. Пояснювальна записка має містити інформацію про:

загальну суму заборгованості банку перед Національним банком, стан виконання зобов'язань та дотримання умов за раніше укладеними (діючими) кредитними договорами (за наявності);

обсяг та рівень зменшення вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб, визначених відповідно до пункту 2 Положення-1;

__________
-1 Під час розрахунку загальної суми зменшення обсягу вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб сума зменшення обсягу вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб в іноземній валюті розраховується за такою формулою:Сума зменшення
=

Сукупна заборгованість у гривневому еквіваленті станом на перший день періоду, за який здійснюється розрахунок
-

Сукупна заборгованість станом на кінець п'ятого дня періоду, за який здійснюється розрахунок
___________________________
Офіційний курс гривні до долара США, установлений Національним банком станом на п'ятий день періоду, за який здійснюється розрахунок
х


Офіційний курс гривні до долара США, установлений Національним банком станом на перший день періоду, за який здійснюється розрахунок

причини неможливості підтримання банком своєї ліквідності в Національному банку шляхом застосування інших інструментів підтримання ліквідності банків;

запропоноване банком забезпечення та його достатність;

монетарні можливості Національного банку;

ринкову ставку.

3. У проекті постанови Правління Національного банку про надання кредиту банку, зокрема, мають зазначатися сума кредиту, строк користування ним, розмір процентної ставки, порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування ним (періодичність), вид і ринкова (справедлива) вартість забезпечення, визначена за результатами оцінки, проведеної незалежним суб'єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", доручення територіальному управлінню укласти кредитний договір та договір застави, а також перелік обмежень і вимог щодо діяльності банку.

IV. Надання кредиту

1. Територіальне управління не пізніше наступного робочого дня після отримання постанови Правління Національного банку про надання кредиту та отримання від банку реєстру, звіту про оцінку пулу кредитів укладає з банком кредитний договір і договір застави відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України, нормативно-правових актів Національного банку та умов, визначених Положенням, постановою Правління Національного банку про надання кредиту.

Проекти таких договорів готує відповідна служба (підрозділ), призначена керівником територіального управління.

На примірнику проекту договору, який після підписання залишається в територіальному управлінні, зазначаються прізвища та ініціали службових осіб територіального управління, які погоджують проект договору (у тому числі юридичної служби територіального управління, яка перевіряє відповідність проекту договору законодавству України, наявність копій (виписок) установчих документів банку, з яким укладається договір, а також повноважень осіб, які від імені банку підписуватимуть договір).

Усі сторінки примірників оригіналів проектів договорів до їх подання на підпис уповноваженій особі територіального управління мають бути прошиті, з проставлянням на місцях їх прошивання відбитка печатки, яка визначена керівником територіального управління.

Відповідна служба, призначена керівником територіального управління, засвідчує відбитком печатки Національного банку підписані та зареєстровані проекти договорів і всі додатки до них.

2. Територіальне управління в кредитному договорі має передбачити, зокрема:

1) реквізити сторін та їх місцезнаходження;

2) суму кредиту, що надається;

3) строк, на який надається кредит, строк дії договору;

4) порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування ним згідно з графіком повернення кредиту і сплати процентів за користування ним, який є невід'ємною частиною кредитного договору;

5) розмір процентної ставки за кредитом на день укладення кредитного договору (у тому числі розмір облікової ставки Національного банку), порядок її зміни;

6) порядок обчислення та сплати процентів за користування кредитом (базовою кількістю днів для нарахування процентів має бути фактична кількість днів у місяці/році);

7) порядок нарахування пені (базовою кількістю днів для нарахування пені має бути фактична кількість днів у місяці/році);

8) вид забезпечення, яке надається банком (пул кредитів, укладених банком-позичальником кредитних договорів з юридичними та фізичними особами, що надаються в забезпечення Національному банку, згідно з реєстром);

9) черговість погашення платежів-2;

__________
-2 У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання в повному обсязі або невиконання будь-якого грошового зобов'язання за кредитним договором у встановлені строки за рахунок цієї суми погашаються вимоги кредитора в такому порядку:

у першу чергу сплачується основна сума боргу;

у другу - проценти за кредитом;

у третю - неустойка;

у четверту - відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання грошового зобов'язання в повному обсязі.

10) право банку достроково повернути кредит і сплатити проценти за користування ним;

11) право Національного банку:

забезпечити наступного робочого дня за днем неповернення коштів банком віднесення заборгованості на рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів;

нараховувати з наступного календарного дня, що настає за днем невиконання банком зобов'язання за кредитним договором, пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання;

застосовувати штрафи за невиконання або неналежне виконання банком умов кредитного договору;

застосовувати відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" переважне і безумовне право щодо списання у безспірному порядку заборгованості за кредитним договором (що складається із заборгованості за кредитом та/або процентів за користування кредитом, та/або пені, та/або штрафу та інших платежів) до її повного погашення з кореспондентського рахунку банку та його філій, які працюють у системі електронних платежів (СЕП) за окремими кореспондентськими рахунками, окремого рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових резервів та/або достроково розірвати кредитний договір і вимагати повернення кредиту відповідно до законодавства України за наявності фактів неповернення банком кредиту та процентів за користування ним у строки, що встановлені кредитним договором, невиконання умов договору застави, порушення банком установлених Положенням, кредитним договором та постановою Правління Національного банку про надання кредиту для збереження ліквідності обмежень та вимог;

здійснювати протягом строку дії кредитного договору договірне списання з кореспондентських рахунків банку, відкритих в інших банках та їх філіях, на користь Національного банку грошових коштів у сумі, необхідній для повернення заборгованості за кредитом, сплати процентів за користування ним, пені, штрафів та інших платежів банку, установлених кредитним договором;

вчиняти без додаткової згоди банку правочини щодо продажу предмета застави третім особам за ринковою вартістю, визначеною незалежним суб'єктом оціночної діяльності;

вимагати від банку поповнення або заміни наданого банком забезпечення в разі зменшення його розміру/невідповідності вимогам, визначеним пунктами 7-9 Положення, а в разі відмови банку поповнити або замінити його іншим забезпеченням вимагати дострокового повернення кредиту;

вимагати дострокового повернення кредиту в разі погіршення фінансового стану банку;

здійснювати інспекційні перевірки;

пропонувати банку достроково повернути кредит (повністю або частково), якщо аналіз стану ліквідності банку (з урахуванням динаміки приросту коштів клієнтів, обсягів кредитування та перевищення значень нормативів ліквідності над установленими Національним банком нормативними значеннями) підтвердить наявність коштів, які банк може спрямувати на повернення заборгованості за кредитом Національного банку;

в односторонньому порядку розірвати цей договір та вимагати від банку дострокового повернення суми заборгованості, уключаючи проценти за фактичний час користування кредитом, пеню та інші витрати Національного банку, пов'язані з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі, у разі виявлення фактів надання банком недостовірної інформації (у тому числі щодо відповідності та достатності забезпечення, наданого банком Національному банку за кредитом для збереження ліквідності банку, уключаючи достовірність даних, що містяться в реєстрі; неможливості підтримання банком своєї ліквідності в Національному банку шляхом застосування інших інструментів), яка мала істотний вплив на прийняття рішення щодо надання банку кредиту для збереження ліквідності;

12) зобов'язання банку:

своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов'язання відповідно до умов кредитного договору;

протягом двох робочих днів після отримання банком коштів від юридичних та фізичних осіб у погашення (повного або часткового) заборгованості за основним боргом за кредитами, майнові права за якими надані Національному банку в забезпечення, перераховувати у погашення заборгованості за кредитом для збереження ліквідності банку кошти в сумі не менше ніж 35 % від суми, отриманої в погашення заборгованості за кредитами І категорії якості, та 25 % від суми, отриманої в погашення заборгованості за кредитами II категорії якості;

дотримуватися обмежень та вимог щодо його діяльності, установлених Положенням, кредитним договором та постановою Правління Національного банку про надання кредиту, та надавати Національному банку у визначені ним строки інформацію про їх дотримання;

надавати Національному банку у визначені ним строки та/або за окремим запитом інформацію про дотримання умов кредитного договору, достатність забезпечення, спрямування кредитних коштів;

забезпечувати протягом дії кредитного договору прийнятність та достатність забезпечення;

письмово повідомляти Національний банк [територіальне управління, а копії повідомлення надавати Департаменту пруденційного нагляду, Операційному управлінню Національного банку (далі - Операційне управління), Генеральному департаменту грошово-кредитної політики, ДУВРЗОВР та Управлінню ризик-менеджменту] про повне або часткове дострокове повернення кредиту та/або сплату процентів за користування ним не пізніше ніж за один робочий день до дня дострокового повернення коштів;

достроково повернути кредит (повністю або частково) у разі отримання від Національного банку листа щодо дострокового повернення кредиту;

сприяти Національному банку в проведенні інспекційних перевірок і забезпечувати представникам Національного банку вільний доступ до всіх документів та інформації, а також вчиняти на вимогу представників Національного банку будь-які інші дії, необхідні для реалізації ними свого права щодо здійснення інспекційної перевірки;

дотримуватися напрямів спрямування кредитних коштів;

надати протягом п'яти робочих днів, починаючи з наступного дня після підписання кредитного договору, перелік усіх відкритих банком кореспондентських рахунків в інших банках та укласти протягом одного календарного місяця, починаючи з наступного дня після підписання кредитного договору, відповідні додаткові договори до договорів про відкриття кореспондентських рахунків з банками-резидентами щодо права Національного банку на договірне списання заборгованості за кредитним договором. Надати Національному банку на наступний робочий день після укладення додаткових договорів до договорів про відкриття кореспондентських рахунків з банками-резидентами належним чином засвідчені копії цих договорів;

не викладати в новій редакції, не виключати, не вносити зміни до умов договорів про відкриття кореспондентських рахунків з банками-резидентами в частині права Національного банку на договірне списання заборгованості за кредитним договором без попереднього погодження з Національним банком;

13) системний номер у Системі автоматизації процесів банківської та фінансово-господарської діяльності Національного банку (далі - САП НБУ);

14) інші права, обов'язки та відповідальність сторін.

Територіальне управління самостійно визначає в кредитному договорі умови застосовування штрафів за невиконання або неналежне виконання банком умов кредитного договору та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

3. Територіальне управління в договорі застави має передбачити зобов'язання банку, зокрема:

поповнювати або замінювати забезпечення в разі зменшення його розміру або невідповідності вимогам, визначеним у пунктах 7-9 Положення, іншим забезпеченням у розмірі, достатньому для задоволення вимог за кредитним договором, або повернути частину заборгованості за кредитом пропорційно зменшенню розміру забезпечення;

повідомляти територіальне управління про зменшення заборгованості за кредитами, зміну категорії якості кредитів, майнові права за якими є забезпеченням за кредитним договором, та протягом трьох робочих днів замінювати його на інше забезпечення, що відповідає переліку та вимогам, установленим у пункті 7 Положення, чи забезпечувати повернення частини заборгованості за кредитом пропорційно зменшенню розміру забезпечення.

У договорі застави також має бути визначено право Національного банку самостійно без звернення до суду здійснювати реалізацію майнових прав, наданих банком у забезпечення за кредитом.

4. Територіальне управління реєструє укладені кредитні договори, договори застави та контролює їх виконання відповідно до вимог розділу V цього Технічного порядку.

5. Територіальне управління не пізніше наступного робочого дня після укладення кредитного договору та договору застави надсилає засобами електронного зв'язку Національного банку повідомлення про їх укладення Департаменту пруденційного нагляду, ДУВРЗОВР та Управлінню ризик-менеджменту.

У повідомленні, зокрема, мають бути зазначені:

1) реквізити банку (код банку, код банку за ЄДРПОУ, номер рахунку банку для зарахування коштів);

2) номер і дата постанови Правління Національного банку про надання кредиту;

3) реквізити укладених кредитного договору (кредитних договорів) та договору застави;

4) загальна сума кредиту відповідно до постанови Правління Національного банку про надання кредиту; сума кредиту, на яку укладено кредитний договір;

5) розмір процентної ставки за кредитом;

6) базова кількість днів для нарахування процентів/пені в місяці та році;

7) строк, на який надається кредит, а також порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування ним згідно з графіком повернення кредиту і сплати процентів за користування ним;

8) передбачені умовами кредитного договору розмір і порядок нарахування пені на прострочену заборгованість за кредитом та/або процентами за користування ним;

9) розмір наданого банком забезпечення;

10) інші умови кредитного договору, які стосуються порядку перерахування коштів.

6. ДУВРЗОВР у день отримання повідомлення територіального управління про укладення кредитного договору та договору застави готує розпорядження з фінансових питань про перерахування Операційним управлінням кредитних коштів банку.

7. Операційне управління:

забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій з надання банку кредиту, нарахування процентів за користування ним, а також нарахування пені, віднесення заборгованості за кредитами на рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з бухгалтерського обліку кредитних і депозитних операцій;

несе відповідальність за нарахування процентів та пені згідно з умовами, передбаченими кредитним договором про надання кредиту для збереження ліквідності банку, які зазначені в розпорядженні з фінансових питань ДУВРЗОВР, та з урахуванням пунктів 17 та 22 розділу V цього Технічного порядку.

Територіальне управління здійснює бухгалтерський облік операцій з отримання застави банку та документів щодо застави за наданим кредитом відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з бухгалтерського обліку кредитних і депозитних операцій.

8. Оригінал примірників кредитних договорів, договорів застави, укладених між банком і Національним банком, з усіма додатками до них, на яких зазначені прізвища та ініціали службових осіб територіального управління, які погоджували договори, оригінали та копії документів банку передаються на зберігання до відповідної служби, призначеної керівником територіального управління.

V. Контроль за виконанням умов кредитного договору та договору застави

1. Відповідальність за правильність, повноту та своєчасність уведення інформації до системи САП НБУ покладається на:

територіальне управління - щодо кредитів для збереження ліквідності банків;

Операційне управління - щодо погашеної заборгованості (основна сума боргу, проценти, пеня та витрати Національного банку щодо повернення заборгованості) за кредитами для збереження ліквідності банків.

Територіальне управління несе відповідальність за правильність нарахування та обліку штрафів.

2. Контроль за виконанням банком обмежень та вимог, установлених постановою Правління Національного банку про надання кредиту, здійснюють департаменти пруденційного нагляду, інспектування банків, територіальне управління.

Контроль за дотриманням банком, незалежно від розподілу на групи, умов кредитного договору, договору застави, прийнятністю та достатністю наданого банком забезпечення, виконанням банком умов кредитного договору в частині дотримання термінів повернення заборгованості за кредитом та сплати процентів за користування ним, а також за сплатою банком нарахованої пені та застосованих територіальним управлінням згідно з кредитним договором штрафів здійснює територіальне управління.

3. Контроль за прийнятністю та достатністю забезпечення відповідно до вимог пунктів 7-9 Положення, у строк до 60 календарних днів з дати укладення договору застави здійснюється шляхом проведення інспекційної перевірки банку з урахуванням загальних підходів до інспектування, визначених нормативно-правовими актами та розпорядчими документами Національного банку:

Департаментом інспектування банків - щодо банків 1 і 2 груп та банків 3 і 4 груп Київського регіону;

територіальним управлінням - щодо банків 3 і 4 груп (крім банків Київського регіону).

Департамент інспектування банків, територіальне управління з урахуванням результатів інспекційної перевірки банку протягом п'яти робочих днів з дня її завершення надсилає Департаменту пруденційного нагляду та територіальному управлінню висновок щодо прийнятності та достатності наданого банком забезпечення.

4. У разі встановлення за результатами інспекційної перевірки банку недостатності наданого банком забезпечення територіальне управління вимагає від банку його поповнення або заміни, а в разі відмови банку вимагає дострокового повернення кредиту.

5. Щомісячний контроль за дотриманням установлених Національним банком обмежень і вимог щодо діяльності банку, напрямів спрямування коштів, здійснюється:

Департаментом пруденційного нагляду - щодо банків 1 і 2 груп та банків 3 і 4 груп Київського регіону;

територіальним управлінням - щодо банків 3 і 4 груп (крім банків Київського регіону).

6. Департамент пруденційного нагляду здійснює моніторинг дотримання банком, незалежно від розподілу на групи, термінів повернення заборгованості за кредитом, сплати процентів за користування ним, нарахованої пені, штрафів та наданого банком забезпечення.

7. Банк згідно з вимогами пункту 17 Положення надає до територіального управління реєстр з інформацією станом на перше число поточного місяця стосовно укладених банком-позичальником кредитних договорів, що надані в забезпечення за кредитом для збереження ліквідності банку.

8. Територіальне управління щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним, подає Департаменту пруденційного нагляду висновки та пропозиції за результатами контролю, здійсненого згідно з пунктом 2 цього розділу за визначеною Департаментом пруденційного нагляду формою.

9. Департамент пруденційного нагляду/територіальне управління в разі встановлення за результатами контролю, здійсненого згідно з пунктом 5 цього розділу, фактів недотримання встановлених Національним банком обмежень і вимог щодо його діяльності надсилає до банку вимогу про надання пояснення причин невиконання зобов'язань.

10. Департамент інспектування банків/територіальне управління протягом строку дії кредитного договору з урахуванням загальних підходів до інспектування, визначених нормативно-правовими актами та розпорядчими документами Національного банку, має право здійснювати інспекційну перевірку банку щодо дотримання ним установлених обмежень та вимог, прийнятності та достатності забезпечення відповідно до вимог пунктів 7-9 Положення, умов кредитного договору та договору застави.

11. Департамент інспектування банків інформує Департамент пруденційного нагляду та територіальне управління про попередні терміни проведення інспекційної перевірки банку з питань, визначених пунктом 10 цього розділу, не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення та запитує інформацію, необхідну для належного проведення інспекційної перевірки.

12. Департамент пруденційного нагляду надає Департаменту інспектування банків не пізніше п'ятого робочого дня з дати надходження запиту таку інформацію та документи:

інформацію про дотримання банком обмежень/виконання вимог, установлених Положенням, постановою Правління Національного банку про надання кредиту для збереження ліквідності банку/кредитним договором з Національним банком (станом на останню звітну дату перед початком інспекційної перевірки);

інформацію про наявність та обсяги простроченої заборгованості банку за кредитом для збереження ліквідності банку (станом на останню звітну дату перед початком інспекційної перевірки);

копії пояснень банку щодо недотримання встановлених Національним банком обмежень і вимог в його діяльності (за наявності);

іншу суттєву інформацію про банк, необхідну для проведення інспекційної перевірки з питань, визначених цим Технічним порядком.

Територіальне управління надає Департаменту інспектування банків не пізніше п'ятого робочого дня з дати надходження запиту реєстр з інформацією стосовно укладених банком-позичальником кредитних договорів, що надані в забезпечення за кредитом для збереження ліквідності банку.

13. Департамент інспектування банків/територіальне управління за результатами інспекційної перевірки готує та подає керівництву Національного банку/територіального управління доповідну записку, яка має містити інформацію щодо встановлених фактів порушень умов кредитних договорів (у разі наявності) та пропозиції щодо доцільності (недоцільності) застосування заходів впливу.

Департамент інспектування банків/територіальне управління протягом трьох робочих днів після отримання доповідної записки з відповідною резолюцією керівництва Національного банку/територіального управління розміщує результати інспекційної перевірки в АІС "Досьє банків" з одночасним повідомленням про це засобами електронного зв'язку Національного банку Департамент пруденційного нагляду/територіальне управління.

14. Територіальне управління в разі порушення банком, незалежно від розподілу на групи, умов кредитного договору надсилає банку листа із зазначенням вимоги щодо сплати штрафу згідно з кредитним договором.

Територіальне управління в разі несплати банком у встановлені строки штрафу здійснює списання суми штрафу в безспірному порядку з кореспондентського рахунку банку.

Територіальне управління повідомляє Департамент пруденційного нагляду про вжиття заходів, визначених у цьому пункті, шляхом надсилання листа.

15. Територіальне управління протягом п'яти робочих днів після встановлення за результатами контролю, здійсненого згідно з пунктами 2 та 5 цього розділу, недотримання банком 3 або 4 групи (крім банку Київського регіону) умов кредитного договору з урахуванням наданих банком пояснень:

застосовує до банку (його керівника) заходи впливу відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства, прийняття рішення щодо яких належить до компетенції уповноваженої посадової особи територіального управління-3 або Комісії при територіальному управлінні, а також протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення повідомляє про це Департамент пруденційного нагляду;

__________
-3 Уповноваженою посадовою особою територіального управління є посадова особа територіального управління, яка має право підпису документів від імені Національного банку відповідно до законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку, або розпорядчих документів Національного банку чи довіреності.

надсилає пропозиції Департаменту пруденційного нагляду щодо застосування до банку заходів впливу, прийняття рішення стосовно яких належить до компетенції Комісії Національного банку або Правління Національного банку/дострокового розірвання кредитного договору.

Департамент пруденційного нагляду протягом п'яти робочих днів після отримання пропозицій від територіального управління вживає заходів з метою внесення на розгляд Комісії Національного банку або Правління Національного банку пропозицій щодо застосування до банку заходів впливу/дострокового розірвання кредитного договору.

16. Департамент пруденційного нагляду в разі встановлення за результатами контролю, здійсненого згідно з пунктом 5 цього розділу, недотримання банком 1 або 2 групи чи банком 3 або 4 групи Київського регіону умов кредитного договору з урахуванням наданих банком пояснень готує та подає керівництву Національного банку пропозиції щодо застосування до банку (його керівника) заходів впливу.

Департамент пруденційного нагляду має право за результатами моніторингу, здійсненого згідно з пунктом 6 цього розділу (з урахуванням пропозицій та висновків територіального управління, а також наданих банком пояснень), у разі встановлення порушень банком, незалежно від розподілу на групи, умов кредитного договору (рішень Національного банку) унести на розгляд керівництва Національного банку пропозиції щодо необхідності вжиття до банку відповідних заходів (зокрема, застосування заходів впливу, дострокове розірвання кредитного договору).

Департамент пруденційного нагляду після отримання погоджених пропозицій від керівництва Національного банку вживає заходів з метою внесення на розгляд Комісії Національного банку або Правління Національного банку пропозицій щодо застосування до банку заходів впливу/дострокового розірвання кредитного договору.

17. Операційне управління в разі неповернення банком заборгованості за кредитом та/або несплати процентів за користування ним здійснює:

відображення такої заборгованості в перший робочий день, що настає за днем закінчення строку виконання зобов'язань згідно з умовами кредитного договору, за рахунками з обліку простроченої заборгованості та/або прострочених нарахованих доходів;

нарахування пені з наступного календарного дня, що настає за днем невиконання банком зобов'язань за укладеним кредитним договором.

Нарахування пені припиняється з дати виконання простроченого зобов'язання (дата також уключається до розрахунку заборгованості за пенею) або через шість місяців з дати, коли зобов'язання мало бути виконано.

18. Територіальне управління наступного робочого дня після віднесення заборгованості банку на рахунки з обліку простроченої заборгованості та/або прострочених нарахованих доходів надсилає засобами електронного зв'язку Національного банку вимогу банку про необхідність сплати простроченої заборгованості за кредитним договором (що складається із заборгованості за кредитом та/або процентів за користування кредитом, та/або пені, та/або штрафу та інших платежів) не пізніше наступного робочого дня після отримання вимоги.

19. Територіальне управління в разі невиконання банком вимоги Національного банку щодо сплати всієї простроченої заборгованості за кредитом не пізніше наступного робочого дня після завершення строку, зазначеного в цій вимозі, здійснює списання в безспірному порядку заборгованості за кредитним договором (що складається із заборгованості за кредитом та/або процентів за користування кредитом, та/або пені на дату списання, та/або штрафу та інших платежів) з кореспондентського рахунку банку, а також надсилає засобами електронного зв'язку Національного банку:

іншим територіальним управлінням, у яких відкрито кореспондентські рахунки філій цього банку, - електронне розрахункове повідомлення для списання з кореспондентського рахунку філії відповідних сум у безспірному порядку;

Операційному управлінню - повідомлення про списання коштів з кореспондентських рахунків банку та його філій (до відома та контролю за надходженням коштів);

Департаменту пруденційного нагляду - повідомлення про списання коштів з кореспондентських рахунків банку та його філій (до відома).

20. Територіальне управління здійснює списання коштів з кореспондентського рахунку банку та його філій, які працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, відповідно до технології виконання засобами СЕП списання в безспірному порядку заборгованості банку та договірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку (філії), визначеної в нормативно-правовому акті Національного банку з питань міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті.

21. Територіальне управління в разі неможливості списання в безспірному порядку заборгованості за кредитним договором (що складається із заборгованості за кредитом та/або процентів за користування кредитом, та/або пені на дату списання, та/або штрафу та інших платежів) уживає заходів щодо задоволення вимог Національного банку за кредитним договором (звернення стягнення на заставлене майно тощо) згідно із законодавством України.

Звернення стягнення на заставлене майно не виключає можливість безспірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку в разі їх надходження до повного повернення заборгованості за кредитним договором.

22. Рішення про списання заборгованості за кредитом для збереження ліквідності банку з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових резервів приймає Правління Національного банку за поданням Генерального департаменту банківського нагляду.

Генеральний департамент банківського нагляду в день прийняття Правлінням Національного банку рішення про списання заборгованості за кредитом для збереження ліквідності банку надсилає постанову Правління Національного банку засобами електронного зв'язку Національного банку Генеральному департаменту грошово-кредитної політики, територіальному управлінню та Операційному управлінню Національного банку для забезпечення виконання списання заборгованості та банку до відома.

Територіальне управління в день отримання постанови Правління Національного банку, яка є підставою для перерахування коштів Операційному управлінню, здійснює таке перерахування шляхом списання заборгованості з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових резервів для погашення заборгованості за кредитними операціями (із зазначенням системного номера САП НБУ).

Для забезпечення своєчасного перерахування коштів територіальне управління може ініціювати продовження роботи СЕП відповідно до Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України (у разі потреби).

Територіальне управління, якщо дата списання заборгованості з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових резервів відрізняється від дати перерахування коштів Операційному управлінню, надсилає Генеральному департаменту грошово-кредитної політики, Операційному управлінню повідомлення-4 про дату і суму списання заборгованості.

__________
-4 У день списання коштів.

Територіальне управління в день списання заборгованості з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових резервів надсилає повідомлення банку про застосування Національним банком переважного і безумовного права щодо списання в безспірному порядку заборгованості за кредитним договором для закриття заборгованості за кредитними операціями та зменшення суми коштів обов'язкових резервів, що резервуються в Національному банку.

Нарахування пені припиняється з наступного календарного дня, що настає за днем списання територіальним управлінням заборгованості за кредитом для збереження ліквідності банку з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових резервів, якщо за рахунок списаних коштів повністю погашена заборгованість банку перед Національним банком.

Операційне управління, якщо дата списання територіальним управлінням заборгованості з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових резервів відрізняється від дати перерахування коштів, здійснює коригування сум нарахованої пені на підставі отриманого повідомлення від територіального управління про дату і суму списання заборгованості.

23. Задоволення вимог Національного банку за кредитом здійснюється відповідно до розпорядчого документа, яким визначається порядок задоволення вимог Національного банку за кредитами, наданими банкам України.

24. Територіальне управління має забезпечити своєчасне вжиття всіх можливих заходів щодо стягнення пені/штрафів з банку відповідно до законодавства України.

У випадках, передбачених постановою Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року № 210 "Про списання нарахованої пені за рішенням суду", списання пені/штрафів здійснюється в порядку, визначеному в цій постанові.

25. Територіальне управління в разі своєчасного чи дострокового в повному обсязі повернення банком кредиту та процентів за користування ним списує предмети застави, що обліковуються на позабалансовому рахунку.

26. Департамент пруденційного нагляду не пізніше наступного робочого дня після отримання від Фонду інформації про запровадження тимчасової адміністрації в банку, призначення уповноваженої особи Фонду і початок процедури ліквідації банку повідомляє про це Операційне управління та територіальне управління для введення інформації до системи САП НБУ щодо обмеження нарахування процентів, неустойки (штрафу, пені) під час запровадження тимчасової адміністрації або проведення процедури ліквідації банку відповідно до законодавства України.

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
Н.В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку України


О.О. Ткаченковгору