Документ v0075500-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.05.2015, підстава - v0129500-15

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.01.2015  № 75

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 129 від 24.02.2015}

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 859

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 859 "Про деякі питання діяльності банків" такі зміни:

в абзаці другому пункту 2 слова, літери та цифри "співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3), співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань (Н3-1)" виключити;

у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Зобов'язати банки, на які поширюється дія пунктів 2 (крім банків, у діяльності яких є лише недоліки, зазначені в абзаці четвертому пункту 2) та/або 3 цієї постанови, дотримуватися таких обмежень:";

абзац сьомий після слова "першому" доповнити словами "або другому";

у пункті 5:

в абзацах п'ятому та шостому слова "лімітів загальної (довгої/короткої)" замінити словами "ліміту загальної короткої";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Якщо План включає заходи щодо капіталізації банку, то акціонери та інвестори, які братимуть участь у капіталізації банку, зобов'язані подати до Національного банку України гарантійні листи щодо забезпечення капіталізації банку.

Гарантійні листи мають містити інформацію, зокрема щодо:

офіційної назви акціонера/інвестора (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи);

суми внеску до капіталу банку (із запевненням, що джерелом цих коштів є власні кошти акціонера/інвестора);

дати перерахування коштів банку;

запевнення, що акціонери/інвестори банку забезпечать капіталізацію банку в розмірі, передбаченому Планом, у визначені терміни.

Гарантійні листи мають бути подані до Національного банку України не пізніше 15 лютого 2015 року або разом з Планом протягом двох тижнів з моменту виникнення після 01 січня 2015 року порушень та недоліків, зазначених у пункті 2 цієї постанови";

після пункту 8 доповнити постанову новим пунктом 9 такого змісту:

"9. На банки, які не мають прозорої структури власності, дія пунктів 2 - 8 цієї постанови не поширюється".

У зв'язку з цим пункти 9, 10 уважати відповідно пунктами 10, 11.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору