Документ v0032500-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.01.2015. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.01.2015  № 32

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України:

1) від 15 серпня 2001 року № 343 "Про затвердження Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2001 року за № 780/5971;

2) від 20 серпня 2003 року № 353 "Про внесення змін до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2003 року за № 800/8121;

3) від 17 серпня 2006 року № 325 "Про внесення змін до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2006 року за № 1026/12900;

4) від 21 листопада 2007 року № 420 "Про затвердження Змін до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2007 року за № 1354/14621;

5) від 24 липня 2008 року № 213 "Про затвердження Змін до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2008 року за № 820/15511;

6) від 31 березня 2010 року № 160 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за № 395/17690.

3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

В.О. ГонтареваЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.01.2015 № 32

ЗМІНИ
до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

1. У розділі І:

1) пункт 3.1 глави 3 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"пропозицій куратора банку".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом десятим;

2) у главі 4:

доповнити главу після пункту 4.2 новим пунктом 4.3 такого змісту:

"4.3. Національний банк має право вимагати припинення повноважень члена ради банку в разі встановлення за результатами банківського нагляду або аудиторської перевірки фактів неналежного виконання ним своїх обов'язків.

Національний банк має право вимагати позачергового скликання засідання ради банку в разі встановлення за результатами банківського нагляду або аудиторської перевірки фактів порушень/недоліків у діяльності банку або в роботі правління банку/голови та/або членів правління банку, що вимагає прийняття рішення в межах повноважень ради банку, визначених законодавством України та статутом банку.

Рішення Національного банку про висунення вимоги щодо припинення повноважень члена ради банку/позачергового скликання засідання ради банку приймає Правління Національного банку, Комісія Національного банку".

У зв'язку з цим пункти 4.3 - 4.12 уважати відповідно пунктами 4.4 - 4.13;

у пункті 4.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.5. Національний банк має право запровадити особливий режим контролю за діяльністю банку (у тому числі в частині усунення допущених банком порушень та/або дотримання встановлених обмежень у його діяльності) та призначити куратора банку (далі - особливий режим контролю)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Національний банк запроваджує особливий режим контролю у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку, та/або в разі наявності хоча б однієї з таких ознак";

пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Рішення про запровадження особливого режиму контролю та призначення куратора банку, строк дії особливого режиму контролю та повноважень куратора банку, повноваження куратора банку, відміну/дострокову відміну запровадження особливого режиму контролю та призначення куратора банку приймає Правління Національного банку.

Рішення про заміну куратора банку (уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку) приймає уповноважена посадова особа Національного банку";

пункт 4.9 викласти в такій редакції:

"4.9. Куратор банку здійснює посилений контроль за діяльністю банку, перебуваючи безпосередньо в банку та/або шляхом проведення аналізу фінансової, статистичної звітності та іншої інформації щодо діяльності банку.

Банк зобов'язаний забезпечити куратора, призначеного Національним банком, зокрема:

а) окремим приміщенням, що обладнане необхідними технічними засобами (у тому числі копіювально-розмножувальною технікою);

б) можливістю доступу до перегляду електронної пошти Національного банку;

в) повним доступом до відповідних програмно-технічних комплексів банку для перегляду в режимі поточного часу всіх операцій банку та його клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок, у тому числі за періоди до дати призначення куратора;

г) повним комплектом наявних у банку налаштувань/доступом до закладок меню автоматизованої банківської системи";

підпункт "и" пункту 4.10 викласти в такій редакції:

"и) ініціювати розгляд питання щодо застосування відповідного заходу впливу згідно з вимогами статті 73 Закону про банки до керівників банку, якщо вони перешкоджають здійсненню функцій куратора банку, зокрема створюють умови, за яких куратор не може повністю або частково здійснювати повноваження, покладені на нього Національним банком".

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 1.3 глави 1:

в абзаці першому слова "йому потрібно вжити" замінити словами "потрібно вжити банку";

підпункт "є" після слова "формування" доповнити словами "та зберігання";

2) у главі 2:

назву глави викласти в такій редакції:

"2. Скликання загальних зборів учасників банку, ради банку, правління банку";

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Комісія Національного банку з метою вжиття заходів щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог банківського законодавства (залежно від проблем, що є в діяльності банку) має право прийняти рішення про потребу скликання загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку з огляду на повноваження, визначені в статуті банку";

в абзаці першому пункту 2.2 слова "учасників/ради/правління" замінити словами "учасників банку, засідання ради/правління";

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Банк зобов'язаний повідомити Національний банк про час і місце проведення загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку, порядок денний і надати проект рішення, що вноситься на розгляд загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня їх проведення.

Банк забезпечує проведення загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку в строк, визначений у рішенні Національного банку.

Уповноважений представник Національного банку в разі потреби бере участь у проведенні загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку з правом дорадчого голосу";

друге речення пункту 2.5 викласти в такій редакції: "Протокол загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку має містити рішення щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог банківського законодавства";

3) у пункті 3.5 глави 3 слова "(ради директорів)" виключити;

4) в абзаці першому пункту 5.1 глави 5 слова "нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та/або нормативу (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3), та/або нормативу (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань (Н3-1)" замінити словами "нормативів капіталу";

5) абзац четвертий пункту 7.4 глави 7 викласти в такій редакції:

"недотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку в частині відкриття та/або ведення клієнтських рахунків";

6) у главі 9:

у пункті 9.1:

абзац восьмий після слова "формування" доповнити словами "та зберігання";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"невиконання вимог куратора банку";

пункт 9.2 викласти в такій редакції:

"9.2. Національний банк накладає на власників істотної участі в банку - юридичних осіб штраф за:

порушення вимог статті 34 Закону про банки щодо порядку набуття або збільшення істотної участі в банку;

невиконання прийнятих на себе зобов'язань про надання необхідної фінансової допомоги банку в рамках ужиття заходів з метою приведення діяльності проблемного банку у відповідність до вимог законодавства";

доповнити главу після пункту 9.2 двома новими пунктами 9.3, 9.4 такого змісту:

"9.3. Національний банк накладає штраф на банк за невиконання/неналежне виконання вимог куратора банку, у тому числі таке, що перешкоджає повністю або частково здійсненню повноважень, покладених на нього Національним банком, зокрема за:

ненадання на письмовий запит куратора банку інформації (документів, пояснень) щодо проведення банком операцій;

неповідомлення в письмовому вигляді куратора банку про проведення загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку, комітетів банку, нарад керівництва, переговорів з інвесторами або відмову куратору банку щодо участі.

9.4. Вибір розміру штрафу, адекватного порушенню, зазначеному в пунктах 9.2 або 9.3 цієї глави, має здійснюватися з урахуванням норм пункту 3.2 глави 3 розділу І цього Положення".

У зв'язку з цим пункти 9.3 - 9.25 уважати відповідно пунктами 9.5 - 9.27;

у пункті 9.7:

в абзаці першому слова "накладається на банк у разі виявлення суттєвих помилок у статистичній звітності" замінити словами "у якій виявлено суттєві помилки, накладається на банк";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Штраф за порушення нормативно-правового акта Національного банку, що призвели до подання до Національного банку форми статистичної звітності (крім звітності про валютні операції та з питань фінансового моніторингу), у якій виявлено випадки перекручення даних, накладається на банк у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку";

абзац шостий виключити;

у тексті пункту 9.10 після слова "формування" доповнити словами "та зберігання";

пункт 9.25 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Штраф нараховується й сплачується у валюті України";

7) у главі 11:

підпункт "в" пункту 11.1 викласти в такій редакції:

"в) невиконання банком (крім філії іноземного банку) у встановлений строк вимоги Національного банку щодо скликання загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку";

у пункті 11.2:

в абзаці другому слова "спостережної (наглядової)" виключити;

в абзаці третьому слова "(ради директорів)" виключити;

абзац другий пункту 11.4 викласти в такій редакції:

"правління або раду банку - щодо відсторонення посадової особи банку/відокремленого підрозділу банку";

8) у главі 12:

у пункті 12.2:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) ненадання банком інформації, документів та/або їх копій, письмових пояснень з питань діяльності банку на запит Національного банку, призначеного Національним банком куратора банку, уповноваженої Національним банком особи для проведення інспекційної перевірки/перевірки банку";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"11) виявлення факту/фактів подання банком недостовірних відомостей щодо виконання особою, яка має намір набути/збільшити істотну участь у банку, вимог:

законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та/або

статей 32, 34 Закону про банки в частині підтвердження джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку";

у пункті 12.7 слова "які передбачені заходами (планом фінансового оздоровлення)" виключити;

9) в абзаці шостому пункту 13.1-1 глави 13 слово "трьох" замінити словом "чотирьох".

3. У пункті 3.2 глави 3 розділу ІІІ:

підпункт "а" доповнити новим абзацом такого змісту:

"акти про приймання-передавання документів банку до архівних підрозділів Національного банку";

в абзаці восьмому підпункту "б" слова "відповідних архівів" замінити словами "архівних підрозділів Національного банку".

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. План фінансового оздоровлення/програма капіталізації банку затверджується правлінням та радою банку";

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. До плану фінансового оздоровлення/програми капіталізації банку додаються необхідні обґрунтування, розрахунки, гарантійні листи (листи про наміри) учасників/інвесторів щодо забезпечення капіталізації банку в розмірі, передбаченому програмою капіталізації, який має відповідати розміру докапіталізації банку";

доповнити главу після пункту 1.3 новим пунктом 1.4 такого змісту:

"1.4. Гарантійні листи (листи про наміри) мають містити, зокрема:

інформацію про офіційну назву учасника/інвестора (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи);

інформацію про суму внеску до капіталу банку (із запевненням, що джерелом цих коштів є власні кошти учасника/інвестора);

запевнення, що учасник/інвестор банку забезпечить капіталізацію банку в розмірі, передбаченому програмою капіталізації, який має відповідати розміру докапіталізації банку, у строк, визначений у програмі капіталізації;

інформацію про дату перерахування коштів банку;

запевнення, що учасник/інвестор забезпечить подання до Національного банку пакета документів, що відповідають вимогам Національного банку щодо погодження статуту банку та змін до нього, набуття та/або збільшення істотної участі в банку тощо".

У зв'язку з цим пункти 1.4, 1.5 уважати відповідно пунктами 1.5, 1.6;

пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. План фінансового оздоровлення/програма капіталізації банку прошивається та засвідчується підписами голови правління банку, голови ради банку і відбитком печатки цього банку. Титульна сторінка плану фінансового оздоровлення/програми капіталізації банку має містити посилання на протоколи засідань правління банку та ради банку. Банк подає Національному банку належним чином засвідчені копії відповідних протоколів засідань правління банку та ради банку одночасно з поданням плану фінансового оздоровлення/програми капіталізації банку";

2) абзац перший пункту 2.3 глави 2 після слова "формування" доповнити словами "та зберігання".

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненковгору