Документ n0001697-02, поточна редакція — Редакція від 25.09.2002, підстава - n0036697-02


     Українська асоціація сприяння охороні здоров'я населення; 
Українська асоціація вторинних металів;
Українська асоціація роботодавців зв'язку та інформатизації;
Асоціація суднобудівників України "Укрсудпром";
Ліга страхових організацій України.

Додаток 2
до Генеральної угоди на 2002-2003 роки
ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів
працівників об'єднань, підприємств і організацій,
що мають міжгалузевий характер
------------------------------------------------------------------ Доплати і надбавки | Розміри доплат і надбавок ------------------------------------------------------------------ Доплати:
За суміщення професій (посад) доплати одному працівнику
максимальними розмірами не
обмежуються і визначаються
наявністю одержаної економії за
тарифними ставками і окладами
суміщуваних посад працівників
За розширення зони доплати одному працівнику
обслуговування або збільшення максимальними розмірами не
обсягу робіт обмежуються і визначаються
наявністю одержаної економії за
тарифними ставками і окладами, які
могли б виплачуватися за умови
додержання нормативної чисельності
працівників
За виконання обов'язків до 100 відсотків тарифної ставки
тимчасово відсутнього (окладу) відсутнього працівника
працівника
За роботу у важких і за роботу у важких і шкідливих
шкідливих та особливо важких умовах праці від 4 до 12
і особливо шкідливих умовах відсотків; за роботу в особливо
праці важких і особливо шкідливих умовах
праці від 16 до 24 відсотків
тарифної ставки (посадового
окладу)
За інтенсивність праці до 12 відсотків тарифної ставки
робітників
За роботу в нічний час до 40 відсотків годинної тарифної
ставки (посадового окладу) за
кожну годину роботи в цей час
На період освоєння нових підвищення відрядних розцінок до
норм трудових затрат 20 відсотків; підвищення тарифних
ставок до 10 відсотків
За керівництво бригадою доплата диференціюється залежно
(бригадиру, не звільненому від кількості робітників у бригаді
від основної роботи) (до 10, понад 10, понад 25 осіб).
Конкретний розмір доплат
визначається галузевими
(регіональними) угодами залежно
від розміру ставки розряду,
присвоєного бригадиру.
Ланковим, якщо чисельність ланки
перевищує 5 осіб, встановлюється
доплата в розмірі до 50 відсотків
відповідної доплати бригадиру
Надбавки:
За високу професійну диференційовані надбавки до
майстерність тарифних ставок робітників:
III розряду - 12 відсотків;
IV розряду- 16 відсотків;
V розряду - 20 відсотків;
VI і вищих розрядів - 24 відсотки
За класність водіям легкових водіям 2-го класу - 10 відсотків,
і вантажних автомобілів, водіям 1-го класу - 25 відсотків
автобусів встановленої тарифної ставки за
відпрацьований водієм час
за високі досягнення у праці до 50 відсотків посадового окладу
За виконання особливо до 50 відсотків посадового окладу
важливої роботи за певний
термін

Додаток 3
до Генеральної угоди на 2002-2003 роки
ПОРЯДОК
проведення консультацій та розгляду Сторонами
Генеральної угоди проектів законів України та інших
нормативно-правових актів
I. Проведення консультацій
1.1. Консультації проводяться сторонами з питань розроблення
проектів законів України, указів Президента України, постанов
Кабінету Міністрів України (далі - проекти актів), які спрямовані
на вирішення найважливіших питань соціально-економічної політики,
передбачають внесення значних змін у законодавство та матимуть
соціально значущі наслідки.
Консультації проводяться також з питань подання на
ратифікацію Верховній Раді України конвенцій Міжнародної
організації праці та прийняття профспілковою стороною чи
Конфедерацією роботодавців рішень, що стосуються взаємодії з
Кабінетом Міністрів України.
1.2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
які за дорученням Кабінету Міністрів України є головними
розробниками зазначених проектів актів (далі - Розробник),
ініціюють проведення консультацій з профспілковою Стороною та
Конфедерацією роботодавців України.
1.3. Порядок проведення консультацій визначається за
домовленістю сторін в кожному конкретному випадку.
1.4. За результатами консультацій учасники приймають спільний
протокол, в якому зазначають про досягнуту домовленість сторін та
розбіжності.
1.5. Протокол підписують керівники міністерства чи іншого
центрального органу виконавчої влади, яке є Розробником,
Конфедерації роботодавців України та робочої комісії профспілок.
1.6. Консультації за ініціативою Розробника, залежно від
змісту розроблюваного проекту акта, можуть проводитися також
трьома сторонами соціального партнерства, представленими в
Національній раді соціального партнерства, Українському
координаційному комітеті сприяння зайнятості населення, правліннях
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. У
цьому разі протокол підписують співголови (голови та їх
заступники) від сторін.
1.7. Сторони протягом періоду розроблення проектів актів та
їх прийняття дотримуються досягнутих під час проведення
консультацій домовленостей.
II. Розгляд Сторонами проектів актів
2.1. Розробник проектів актів з питань, що є предметом
Генеральної угоди, забезпечує:
ознайомлення з цим проектом профспілкової сторони;
розгляд пропозицій та зауважень профспілкової сторони;
участь представників профспілкової сторони в обговоренні
проекту акта органом, що приймає рішення про його схвалення;
залучення до складу робочої групи з розроблення проекту акта
представників профспілок (у разі її створення).
2.2. Проект акта із зазначенням терміну для висловлення
пропозицій і зауважень надсилається Розробником Керівнику робочої
групи повноважних представників від профспілкової сторони по
здійсненню контролю за виконанням Генеральної угоди.
Проекти актів з питань окремих видів загальнообов'язкового
державного соціального страхування подаються Розробником на
розгляд правлінь відповідних фондів, з питань зайнятості
населення - Українському координаційному комітету сприяння
зайнятості населення, з питань ратифікації конвенцій Міжнародної
організації праці - Національній раді соціального партнерства.
У цих випадках рішення цих органів вважається результатом розгляду
проекту акта трьома сторонами.
2.3. Профспілкова сторона розглядає проект акта і надсилає
Розробнику пропозиції і зауваження у десятиденний термін після
його отримання, у виключних випадках - за домовленістю у коротший
термін.
2.4. Пропозиції повинні містити позицію профспілкової сторони
щодо проекту акта в цілому, а за наявності зауважень до окремих
його положень - конкретні пропозиції щодо зміни цих положень.
2.5. Ненадання профспілковою стороною пропозицій і зауважень
до проекту акта у термін, зазначений у пункті 2.3, вважається
рівнозначним його підтриманню.
2.6. Розробник проекту акта розглядає висловлені пропозиції і
зауваження і за наявності суттєвих розбіжностей проводить з
профспілковою стороною додаткові консультації з метою пошуку
взаємоприйнятного рішення.
2.7. Результати розгляду проекту акта профспілковою стороною
Розробник зазначає у документах, які подаються Кабінету Міністрів
України.
2.8. Структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів
України, який проводить фахову експертизу проекту акта, забезпечує
участь представників профспілкової сторони у засіданні Урядового
комітету, на якому розглядається проект акта.
2.9. У супровідних документах до проектів актів, які
подаються Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України та
Президентові України, зазначається позиція профспілкової сторони,
якщо під час розгляду Кабінетом Міністрів України її не враховано.
2.10. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
які уповноважені приймати нормативно-правові акти з питань
соціально-трудових відносин, що є предметом Генеральної угоди,
забезпечують розгляд таких рішень профспілковою стороною
відповідно до пунктів 2.1-2.6 цього Порядку.
2.11. У разі створення робочого органу з розроблення проекту
акта (авторського колективу, робочої групи тощо) Розробник
надсилає профспілковій стороні лист з викладенням суті
розроблюваного проекту, обгрунтуванням доцільності його прийняття
та термінів підготовки.
2.12. Профспілкова сторона надсилає відповідь Розробнику у
тижневий термін з дня одержання листа Розробника із зазначенням
кандидатур до складу робочого органу.
2.13. Після прийняття Розробником рішення (розпорядження,
постанови, наказу тощо) про затвердження складу робочого Органу,
копія цього рішення надсилається профспілковій стороні та особам,
яких включено до складу робочого органу.
2.14. Підготовлений робочим Органом проект акта розглядається
Сторонами у порядку, визначеному пунктами 2.2-2.9.
2.15. Розробник забезпечує участь Конфедерації роботодавців
України у розробленні і розгляді проектів актів відповідно до
Розпорядження Президента України від 25 травня 1999 р. N 113 у
порядку, визначеному пунктами 2.1-2.13.

Додаток 4
до Генеральної угоди
на 2002-2003 роки
ПОРЯДОК
приєднання до Генеральної угоди
1. Після прийняття відповідного рішення виборним органом
профспілки або об'єднанням профспілок чи об'єднанням роботодавців
про приєднання до Генеральної угоди до її Сторін направляється
заява про приєднання із зобов'язаннями виконувати норми і
положення Генеральної угоди.
2. Відповідна Сторона протягом 10 днів розглядає заяву і
приймає рішення про приєднання всеукраїнської профспілки,
об'єднання профспілок або об'єднання роботодавців до Генеральної
угоди, що оформляється відповідним протоколом, яке вважається
введеним в дію з дня прийняття Стороною рішення.
3. Всеукраїнським профспілкам, об'єднанням профспілок чи
об'єднанням роботодавців не може бути відмовлено в приєднанні до
Генеральної угоди, якщо не буде документально підтверджено
протидії їх виконанню Генеральної угоди.
4. Повідомлення про приєднання всеукраїнської профспілки,
об'єднання профспілок чи об'єднання роботодавців до Генеральної
угоди публікується в центральних засобах масової інформації та в
розпорядчих документах Сторін.
5. Всеукраїнські профспілки, об'єднання профспілок чи
об'єднання роботодавців, які приєдналися до Генеральної угоди
беруть активну участь у підготовці матеріалів і спільному
засіданні Сторін з виконання зобов'язань Генеральної угоди.
6. Усі зміни і доповнення до Генеральної угоди проводяться за
участю приєднаних всеукраїнських профспілки (об'єднань профспілок)
чи об'єднань роботодавців.
Цей порядок приєднання до Генеральної угоди поширюється і на
приєднання галузевих профспілок до галузевих угод.

ПРОТОКОЛ
розбіжностей щодо окремих пунктів Генеральної угоди
між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією
роботодавців України та всеукраїнськими профспілками
і профоб'єднаннями на 2002-2003 роки
1. Сторони в ході переговорів не дійшли згоди з таких питань: ------------------------------------------------------------------ Редакція пунктів Генеральної угоди, |Пропозиції сторони власників запропонована профспілковою стороною| ------------------------------------+----------------------------- Розділ II. Оплата праці, підвищення | рівня доходів | | Сторони домовилися: |Сторони домовилися: | Подати до 1 листопада 2001 року |Інша редакція. Розробити до Верховної Ради України |пропозиції щодо поетапного законодавчу пропозицію щодо |підвищення розміру поетапного до 2005 року |законодавче встановленої наближення мінімальної |мінімальної заробітної плати заробітної плати до прожиткового |до прожиткового мінімуму для мінімуму для працездатної особи, |працездатної особи виходячи маючи на меті забезпечити на |з прогнозних розрахунків період дії цієї угоди такі її |макропоказників: розміри: |з 1 січня 2002 року - з 1 січня 2002 року - 165 гривень; |140 гривень; з 1 липня 2002 року - 50% |з 1 січня 2003 року - 43,5%. законодавчо встановленого | прожиткового мінімуму на 2002 рік; | з 1 січня 2003 р. - 70% | законодавчо встановленого | прожиткового мінімуму в | розрахунку на працездатну особу | на 2003 рік | | Кабінет Міністрів України |Кабінет Міністрів України зобов'язується: |зобов'язується: | Розробити та внести до Верховної |Інша редакція. Розробити та Ради України законопроект щодо |внести до Верховної Ради внесення змін до чинної системи |України законопроект щодо оподаткування та збільшення |внесення змін до чинного неоподатковуваного мінімуму |законодавства з питань доходів громадян до величини |оподаткування доходів прожиткового мінімуму відповідно |громадян, передбачаючи до статті 17 Закону України "Про |зниження ставок державні соціальні стандарти та |оподаткування з урахуванням державні соціальні гарантії" |прожиткового мінімуму. | Розділ IV. Соціальний захист та | задоволення духовних потреб | | Кабінету Міністрів України |Виключити. На сьогодні запровадити у 2002 році єдину |визначення середньомісячного методику обчислення сукупного |сукупного доходу при доходу сім'ї, що береться для |призначенні соціальної призначення Державної соціальної |допомоги провадиться за допомоги без урахування в ньому |Методикою обчислення доходу сум сплачених особами податків, |сім'ї для всіх видів обов'язкових зборів (внесків) до |соціальної допомоги, страхових соціальних фондів. |затвердженої наказом |Мінпраці, Мінфіну, |Мінекономіки, |Держкомсім'їмолоді, |Держкомстату від 18 червня |1999 р. N 102/154/64/61/204 |та зареєстрованої у Мін'юсті |15 липня 1999 р. за |N 470/3753, із змінами і |доповненнями, затвердженими |наказом Мінпраці, |Мінекономіки, Мінфіну, |Держкомстату від 3 квітня |2000 р. N 74/36/72/102 та |зареєстрованими у Мін'юсті |18 серпня 2000 р. за |N 526/4747. | |На ці цілі проектом |державного бюджету на 2002 |рік передбачено близько |3,1 млрд. гривень. При цьому |через обмеженість бюджетного |фінансування не забезпечено |в належному обсязі виконання |Законів України "Про |державну допомогу сім'ям з |дітьми" та "Про державну |допомогу інвалідам з |дитинства та дітям- |інвалідам". | |Додаткові видатки лише на |допомоги, розмір яких |визначається за доплатним |механізмом, становитимуть |приблизно 450 млн. гривень. |Зазначені кошти проектом |Закону України "Про |Державний бюджет України на |2002 рік" не передбачені. | |Разом з тим слід зазначити, |що пропозиція профспілкової |сторони спрямована, |насамперед, на соціальний |захист працездатних |громадян, які працюють і |отримують доходи, що |підлягають оподаткуванню та |відрахуванню обов'язкових |зборів (внесків) до |страхових соціальних фондів. | |У зв'язку з цим вважаємо |запровадження у 2002 та 2003 |роках єдиної методики |обчислення сукупного доходу |сім'ї без урахування в ньому |сум сплачених працюючими |особами податків та |обов'язкових зборів (внески) |до страхових соціальних |фондів передчасним. | Кабінет Міністрів України |Кабінет Міністрів України зобов'язується: |зобов'язується: | на виконання постанови |на виконання постанови Кабінету Міністрів України |Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2000 р. N 1347 |від 27 серпня 2000 р. N 1347 "Про затвердження прогнозу |"Про затвердження прогнозу розвитку житлового |розвитку житлового будівництва на 2000-2004 |будівництва на 2000-2004 роки" передбачати щороку у |роки" передбачати щороку у державному бюджеті кошти в |проекті державного бюджету обсязі не менш як 2 відсотки |кошти для здійснення видаткової частини для |будівництва житла; здійснення будівництва житла; | | затвердити в першому півріччі |затвердити в першому 2002 р. Програму забезпечення |півріччі 2002 р. Програму житлом молодих сімей на період |забезпечення житлом молодих до 2010 року. Забезпечити |сімей на період до 2010 щорічне поступове збільшення |року. Передбачати у проекті обсягів пільгового |державного бюджету щорічне довгострокового кредитування |поступове збільшення обсягів житлового будівництва для |пільгового довгострокового молодих сімей у державному |кредитування житлового бюджеті в обсязі не менш як |будівництва для молодих 3 відсотки його видаткової |сімей; частини, з них не менш як | 20 відсотків спрямовувати на | кредитування будівництва чи | придбання житла молодими сім'ями | працівників освіти, охорони | здоров'я, культури в сільській | місцевості; | ------------------------------------------------------------------ 2. Продовжити роботу спільної робочої комісії з ведення
переговорів щодо укладення Генеральної угоди з метою вироблення
протягом дії цієї Угоди заходів, необхідних для досягнення
остаточних домовленостей з питань, викладених у цьому протоколі.
Керівник групи повноважних представників І.САХАНЬ
сторони власників
Керівник групи повноважних представників О.СТОЯН
профспілкової сторонивгору