Документ 998_070, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 18.11.1993, підстава - 3624-XII

               Протокол 
до Договору між Союзом Радянських
Соціалістичних Республік і Сполученими
Штатами Америки про скорочення й обмеження
стратегічних наступальних озброєнь
(укр/рос)
(Лісабон, 23 травня 1992 року)

{ Протокол ратифіковано (крім ст.V) Постановою ВР
N 3624-XII ( 3624-12 ) від 18.11.93 }

Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська
Федерація, Україна і Сполучені Штати Америки, далі "Сторони",
підтверджуючи свою підтримку Договорові між Союзом Радянських
Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про
скороченні про обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 31
липня 1991 року ( 840_050 ), далі Договором,
визнаючи зміну політичної ситуації в результаті утворення на
місці колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік ряду
незалежних держав,
посилаючись на зобов'язання держав-членів Співдружності
Незалежних Держав щодо того, що ядерні озброєння колишнього Союзу
Радянських Соціалістичних Республік залишаться під безпечним,
строгим і надійним контролем єдиного об'єднаного командування,
прагнучи сприяти здійсненню Договору ( 840_050 ) у цієї
ситуації, що змінилася,
погодилися про таке:
Стаття 1
Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська
Федерація й Україна як держави - правонаступники колишнього Союзу
Радянських Соціалістичних Республік у зв'язку з Договором
( 840_050 ) приймають на себе зобов'язання колишнього Союзу
Радянських Соціалістичних Республік за договором.
Стаття 2
Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська
Федерація й Україна укладають між собою домовленості, необхідні
для здійснення встановлюваних Договором ( 840_050 ) меж і
обмежень; для забезпечення рівного і послідовного застосування
передбачених у Договорі положень про контроль на всій території
Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації й
України; і для розподілу витрат.
Стаття 3
1. Для цілей здійснення Договору ( 840_050 ) слова "Союз
Радянських Соціалістичних Республік" витлумачуються як означаючу
Республіку Білорусь, Республіку Казахстан, Російську Федерацію й
Україну.
2. Для цілей здійснення Договору ( 840_050 ) слова
"національна територія", у випадку їхнього використання в Договорі
в відношенні Союзу Радянських Соціалістичних Республік,
витлумачуються як означаючу сукупність національних територій
Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації й
України.
3. Стосовно до інспекцій і діяльності по безперервному
спостереженню на території Республіки Білорусь, Республіки
Казахстан, Російської Федерації або України відповідна держава
забезпечує зв'язок між місцем інспекції або місцем безперервного
спостереження і посольством Сполучених Штатів Америки в
відповідній столиці.
4. Для цілей здійснення Договору ( 840_050 ) у якості
посольства Сторони, що інспектує, згаданого в розділі XVI
Протоколу про інспекції і діяльність за безперервним
спостереженням у зв'язку з Договором між Союзом Радянських
Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про
скорочення і обмеженні стратегічних наступальних озброєнь,
виступає посольство відповідної держави у Вашингтоні або
посольство Сполучених Штатів Америки у відповідній столиці.
5. Робочими мовами для діяльності в зв'язку з Договором
( 840_050 ) є російська і англійська.
Стаття 4
Представники Республіки Білорусь, Республіки Казахстан,
Російської Федерації й України будуть брати участь у Спільної
комісії з дотримання й інспекцій на основі, що буде розроблена у
відповідності зі статтею 1 цього Протоколу.
Стаття 5
Республіка Білорусь, Республіка Казахстан і Україна
приєднуються в можливо найкоротший термін до Договору про
нерозповсюдженні ядерної зброї від 1 червня 1968 року ( 995_098 )
як держави-учасники, що не володіють ядерною зброєю, і негайно
приймають усі необхідні дії з цією метою в відповідності з їхньою
конституційною практикою.
Стаття 6
1. Кожна зі Сторін ратифікує Договір ( 840_050 ) разом з цим
Протоколом відповідно до її власних конституційних процедур.
Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська Федерація й
Україна обмінюються ратифікаційними грамотами зі Сполученими
Штатами Америки. Договір набуває чинності в день останнього обміну
ратифікаційними грамотами.
2. Цей Протокол є невід'ємною частиною Договору ( 840_050 ) і
залишається в силі протягом терміну дії Договору.
Вчинено в Лісабоні 23 травня 1992 року в п'ятьох примірниках,
кожний білоруською, англійською, казахською, російською і
українською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.
За Республіку Білорусь За Республіку Казахстан
(підпис) (підпис)
За Російську Федерацію За Україну
(підпис) (підпис)
За Сполучені Штати Америки
(підпис)
Протокол
к Договору между Союзом Советских
Социалистических Республик и Соединенными Штатами
Америки о сокращении и ограничении стратегических
наступательных вооружений
(Лиссабон, 23 мая 1992 года)

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская
Федерация, Украина и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые
"Сторонами", подтверждая свою поддержку Договору между Союзом Советских
Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о
сокращении о ограничении стратегических наступательных вооружений
от 31 июля 1991 года ( 840_050 ), ниже именуемого Договором, признавая изменение политической ситуации в результате
образования на месте бывшего Союза Советских Социалистических
Республик ряда независимых государств, ссылаясь на обязательство государств-членов Содружества
Независимых Государств относительно того, что ядерные вооружения
бывшего Союза Советских Социалистических Республик останутся под
безопасным, строгим и надежным контролем единого объединенного
командования, стремясь содействовать осуществлению Договора ( 840_050 ) в
этой изменившейся ситуации, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская
Федерация и Украина как государства - правопреемники бывшего Союза
Советских Социалистических Республик в связи с Договором принимают
на себя обязательства бывшего Союза Советских Социалистических
Республик по Договору ( 840_050 ).
Статья 2
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская
Федерация и Украина заключают между собой договоренности,
требуемые для осуществления устанавливаемых Договором ( 840_050 )
пределов и ограничений; для обеспечения равного и
последовательного применения предусмотренных в Договоре положений
о контроле на всей территории Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Российской Федерации и Украины; и для распределения
расходов.
Статья 3
1. Для целей осуществления Договора ( 840_050 ) слова "Союз
Советских Социалистических Республик" истолковываются как
означающие Республику Беларусь, Республику Казахстан, Российскую
Федерацию и Украину. 2. Для целей осуществления Договора ( 840_050 ) слова
"национальная территория", в случае их использования в Договоре в
отношении Союза Советских Социалистических Республик,
истолковываются как означающие совокупность национальных
территорий Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской
Федерации и Украины. 3. Применительно к инспекциям и деятельности по непрерывному
наблюдению на территории Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Российской Федерации или Украины соответствующее
государство обеспечивает связь между местом инспекции или местом
непрерывного наблюдения и посольством Соединенных Штатов Америки в
соответствующей столице. 4. Для целей осуществления Договора ( 840_050 ) в качестве
посольства инспектирующей Стороны, упомянутого в разделе XVI
Протокола об инспекциях и деятельности по непрерывному наблюдению
в связи с Договором между Союзом Советских Социалистических
Республик и Соединенными Штатами Америки о сокращении и
ограничении стратегических наступательных вооружений, выступает
посольство соответствующего государства в Вашингтоне или
посольство Соединенных Штатов Америки в соответствующей столице. 5. Рабочими языками для деятельности в связи с Договором
( 840_050 ) являются русский и английский.
Статья 4
Представители Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Российской Федерации и Украины будут участвовать в Совместной
комиссии по соблюдению и инспекциям на основе, которая будет
разработана в соответствии со статьей 1 настоящего Протокола.
Статья 5
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Украина
присоединяются в возможно кратчайшие сроки к Договору о
нераспространении ядерного оружия от 1 июня 1968 года ( 995_098 )
в качестве государств-участников, не обладающих ядерным оружием, и
незамедлительно принимают все необходимые действия с этой целью в
соответствии с их конституционной практикой.
Статья 6
1. Каждая из Сторон ратифицирует Договор ( 840_050 ) вместе с
настоящим Протоколом в соответствии с ее собственными
конституционными процедурами. Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Российская Федерация и Украина обмениваются
ратификационными грамотами с Соединенными Штатами Америки. Договор
вступает в силу в день последнего обмена ратификационными
грамотами. 2. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора
( 840_050 ) и остается в силе в течение срока действия Договора.
Совершено в Лиссабоне 23 мая 1992 года в пяти экземплярах,
каждый на белорусском, английском, казахском, русском и украинском
языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
(Подписи)вгору