Документ 995_253, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.01.1975
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 14.09.1977. Подивитися в історії? )

              Конвенція 
про реєстрацію об'єктів,
що запускаються в космічний простір
(укр/рос)

Статус Конвенции см. ( 995_j58 )

Дата набуття чинності: 15 вересня 1976 року Дата приєднання України: 22 липня 1977 року Дата набуття чинності для України: 14 вересня 1977 року
Держави-учасниці цієї Конвенції, визнаючи загальну заінтересованість всього людства в розвитку
дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, нагадуючи, що Договір про принципи діяльності держав по
дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць
та інші небесні тіла, від 27 січня 1967 року ( 995_480 ),
встановлює, що держави несуть міжнародну відповідальність за свою
національну діяльність у космічному просторі і згадує про державу,
до реєстру якої занесено об'єкт, запущений у космічний простір, нагадуючи також, що Угода про рятування космонавтів,
повернення космонавтів і повернення об'єктів, запущених у
космічний простір, від 22 квітня 1968 року (995_483 ) передбачає,
що власті, які здійснили запуск, повинні, на вимогу, надати
розпізнавальні дані до повернення запущеного ними в космічний
простір об'єкта, який виявлено за межами території властей, що
здійснили запуск, нагадуючи далі, що Конвенція про міжнародну відповідальність
за шкоду, завдану космічними об'єктами, від 29 березня 1972 року
( 995_126 ) встановлює міжнародні норми і процедури, що стосуються
відповідальності запускаючих держав за шкоду, завдану їхніми
космічними об'єктами, бажаючи, у світлі Договору про принципи діяльності держав по
дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць
та інші небесні тіла ( 995_480 ), передбачити національну
реєстрацію запускаючими державами космічних об'єктів, що
запускаються ними в космічний простір, бажаючи далі, заснувати на обов'язковій основі
централізований реєстр запущених у космічний простір об'єктів, що
його буде вести Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, вважаючи, що обов'язкова система реєстрації об'єктів, що
запускаються в космічний простір, сприятиме, зокрема, їх
ідентифікації і застосуванню і розвитку міжнародного права, що
регулює дослідження і використання космічного простору, погодилися про таке:
Стаття I
Для цілей цієї Конвенції: a) термін "запускаюча держава" означає: i) держава, яка здійснює або організовує запуск космічного
об'єкта; ii) держава, з території або установок якої здійснюється
запуск космічного об'єкта; b) термін "космічний об'єкт" включає складові частини
космічного об'єкта, а також засіб його доставки і його частини; c) термін "держава реєстрації" означає запускаючу державу, до
реєстру якої занесено космічний об'єкт згідно із статтею II.
Стаття II
1. Коли космічний об'єкт запускається на орбіту навколо Землі
або далі в космічний простір, запускаюча держава реєструє цей
космічний об'єкт шляхом запису у відповідному реєстрі, який нею
ведеться. Кожна запускаюча держава інформує Генерального секретаря
Організації Об'єднаних Націй про заснування такого реєстра. 2. Коли стосовно до будь-якого такого космічного об'єкта є
дві або більше запускаючих держав, вони спільно визначають, яка з
них зареєструє цей об'єкт згідно з пунктом 1 цієї статті,
враховуючи при цьому положення статті VIII Договору про принципи
діяльності держав по дослідженню і використанню космічного
простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла ( 995_480 ), і без
шкоди для відповідних угод, які укладено або може бути укладено
між запускаючими державами з питання про юрисдикцію і контроль над
космічним об'єктом і будь-яким його екіпажем. 3. Зміст кожного реєстру і умови його ведення визначаються
відповідною державою реєстрації.
Стаття III
1. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй веде
Реєстр, до якого заноситься інформація, надана згідно із статтею
IV. 2. До інформації, що міститься в цьому Реєстрі забезпечується
постійний відкритий доступ.
Стаття IV
1. Кожна держава реєстрації надає Генеральному секретареві
Організації Об'єднаних Націй у найближчий практично здійсненний
строк таку інформацію про кожний космічний об'єкт, занесений до
його реєстру: a) назва запускаючої держави або запускаючих держав; b) відповідне позначення космічного об'єкта або його
реєстраційний номер; c) дату і територію або місце запуску; d) основні параметри орбіти, включаючи:
i) період обертання,
ii) нахилення,
iii) апогей,
iv) перигей; e) загальне призначення космічного об'єкта. 2. Кожна держава реєстрації може час від часу передавати
Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй додаткову
інформацію щодо космічного об'єкта, занесеного до її реєстру. 3. Кожна держава реєстрації повідомляє Генерального секретаря
Організації Об'єднаних Націй у максимально можливій мірі і в
найближчий практично здійсненний строк про космічні об'єкти, щодо
яких воно раніше надало інформацію і які, будучи виведеними на
орбіту навколо Землі, більше не знаходяться на цій орбіті.
Стаття V
Коли на космічний об'єкт, що запускається на орбіту навколо
Землі або далі в космічний простір, нанесено згадувані в пункті
(ii) статті IV позначення або реєстраційний номер або і те і інше,
держава реєстрації повідомляє Генерального секретаря про цей факт
при наданні інформації про космічний об'єкт згідно з статтею IV. У
цьому разі Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй
заносить це повідомлення в Реєстр.
Стаття VI
Якщо застосування положень цієї Конвенції не дозволило
державі - учасниці опізнати космічний об'єкт, який завдав шкоди їй
або будь-якій її фізичній або юридичній особі або який може мати
небезпечний або шкідливий характер, інші держави - учасниці,
включаючи, зокрема, держави, що оперують засобами спостереження за
космічними об'єктами і їх супроводу, відповідають в максимально
можливій мірі на надіслане від цієї держави-учасниці або надане
від її імені через Генерального секретаря прохання щодо допомоги в
ідентифікації об'єкта, яка надається на справедливих і розумних
умовах. Держава - учасниця, що звертається з таким проханням,
надає в максимально можливій мірі інформацію про час, характер і
обставини подій, які слугували основою для цього прохання. Умови
надання такої допомоги є предметом угоди між заінтересованими
сторонами.
Стаття VII
1. У цій Конвенції, за винятком статей VIII-XII, посилання на
держави розглядаються як, такі, що стосуються також будь-якої
міжнародної міжурядової організації, яка провадить космічну
діяльність, якщо ця організація заявляє, що вона бере на себе
права і обов'язки, передбачені цією Конвенцією, і якщо більшість
держав-членів цієї організації є державами-учасницями цієї
Конвенції і Договору про принципи діяльності держав по дослідженню
і використанню космічного простору, включаючи Місяць та інші
небесні тіла ( 995_480 ). 2. Держави-члени будь-якої такої організації, що є учасницями
цієї Конвенції, вживають всіх необхідних заходів для забезпечення
того, щоб ця організація зробила заяву згідно з пунктом 1 цієї
статті.
Стаття VIII
1. Ця Конвенція відкрита для підписання всіма державами в
Центральних установах Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.
Будь-яка держава, яка не підпише цю Конвенцію до набуття нею
чинності згідно з пунктом 3 цієї статті, може приєднатися до неї
будь-коли. 2. Ця Конвенція підлягає ратифікації державами, що підписали
її. Ратифікаційні грамоти і документи про приєднання має бути
здано на зберігання Генеральному секретареві Організації
Об'єднаних Націй. 3. Ця Конвенція набирає чинності між державами, що здали на
зберігання ратифікаційні грамоти, після здачі на зберігання
Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй п'ятої
ратифікаційної грамоти. 4. Для держав, ратифікаційні грамоти або документи про
приєднання яких буде здано на зберігання після набуття чинності
цією Конвенцією, вона набуває чинності в день здачі на зберігання
їхніх ратифікаційних грамот або документів про приєднання. 5. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй негайно
повідомляє всі держави, що підписали цю Конвенцію або приєдналися
до неї, про дату кожного підписання, про дату здачі на зберігання
кожної ратифікаційної грамоти і документа про приєднання, про дату
набуття чинності цією Конвенцією, а також про інші повідомлення.
Стаття IX
Будь-яка держава-учасниця цієї Конвенції може пропонувати
поправки до Конвенції. Поправки набирають чинності для кожної
держави-учасниці Конвенції, яка приймає ці поправки, після
прийняття їх більшістю держав-учасниць Конвенції, а згодом для
кожної з решти держав-учасниць Конвенції в день прийняття нею цих
поправок.
Стаття X
Через десять років після набрання чинності цією Конвенцією
питання про її перегляд буде включено в попередній порядок денний
Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, з тим щоб на
основі досвіду застосування Конвенції розглянути питання про те,
чи потребує вона змінення. Проте будь-якого часу через п'ять років
після набрання Конвенцією чинності на прохання однієї третини
держав-учасниць Конвенції і за згодою більшості держав-учасниць
скликається конференція держав-учасниць з метою перегляду цієї
Конвенції. При такому перегляді враховуватимуться, зокрема,
будь-які відповідні технічні досягнення, включаючи досягнення, що
стосуються ідентифікації космічних об'єктів.
Стаття XI
Будь-яка держава-учасниця Конвенції може повідомити про свій
вихід з Конвенції через рік після набрання нею чинності шляхом
письмового повідомлення Генеральному секретареві Організації
Об'єднаних Націй. Такий вихід набуває чинності після закінчення
одного року з дня одержання цього повідомлення.
Стаття XII
Справжній текст цієї Конвенції, тексти якої англійською,
арабською, іспанською, китайською, російською і французькою мовами
є рівно автентичними, здається на зберігання Генеральному
секретареві Організації Об'єднаних Націй, який розсилає завірені
копії всім державам, що підписали Конвенцію або приєдналися до
неї.
На засвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те
уповноважені своїми відповідними урядами, підписали цю Конвенцію,
відкриту для підписання в Нью-Йорку чотирнадцятого січня одна
тисяча дев'ятсот сімдесят п'ятого року.
Конвенция
о регистрации объектов, запускаемых в космическое
пространство

Государства - участники настоящей Конвенции, признавая общую заинтересованность всего человечества в
развитии исследования и использования космического пространства в
мирных целях, напоминая, что Договор о принципах деятельности государств по
исследованию и использованию космического пространства, включая
Луну и другие небесные тела ( 995_480 ), от 27 января 1967 года
устанавливает, что государства несут международную ответственность
за свою национальную деятельность в космическом пространстве, и
упоминает о государстве, в регистр которого занесен объект,
запущенный в космическое пространство, напоминая также, что Соглашение о спасании космонавтов,
возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в
космической пространство ( 995_483 ), от 22 апреля 1968 года
предусматривает, что власти, осуществившие запуск должны, по
требованию, представить опознавательные данные до возвращения
запущенного ими в космическое пространство объекта, который
обнаружен за пределами территории властей, осуществивших запуск, напоминая далее, что Конвенция о международной
ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами
(995_126) от 29 марта 1972 года устанавливает международные нормы
и процедуры, касающиеся ответственности запускающих государств за
ущерб, причиненный их космическими объектами, желая, в свете Договора о принципах деятельности государств
по исследованию и использованию космического пространства, включая
Луну и другие небесные тела ( 995_480 ), предусмотреть
национальную регистрацию запускающими государствами космических
объектов, запускаемых ими в космическое пространство, желая далее учредить на обязательной основе централизованный
Реестр запущенных в космическое пространство объектов, который
будет вести Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, желая также обеспечить государствам-участникам дополнительные
средства и процедуры, которые могли бы способствовать
идентификации космических объектов, считая, что обязательная система регистрации объектов,
запускаемых в космическое пространство, будет, в частности,
способствовать их идентификации и содействовать применению и
развитию международного права, регулирующего исследование и
использование космического пространства, согласились о нижеследующем:
Статья I
Для целей настоящей Конвенции: а) термин "запускающее государство" означает: i) государство, которое осуществляет или организует запуск
космического объекта; ii) государство, с территории или установок которого
осуществляется запуск космического объекта; b) термин "космический объект" включает составные части
космического объекта, а также средство его доставки и его части; с) термин "государство регистрации" означает запускающее
государство, в регистр которого занесен космический объект в
соответствии со статьей П.
Статья II
1. Когда космический объект запускается на орбиту вокруг
Земли или дальше в космическое пространство, запускающее
государство регистрирует этот космический объект путем записи в
соответствующий регистр, который им ведется. Каждое запускающее
государство информирует Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций об учреждении такого регистра. 2. Когда в отношении любого такого космического объекта
имеются два или более запускающих государств, они совместно
определяют, которое из них зарегистрирует этот объект в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, учитывая при этом
положения статьи VIII Договора о принципах деятельности государств
по исследованию и использованию космического пространства, включая
Луну и другие небесные тела ( 995_480 ), и без ущерба для
соответствующих соглашений, которые заключены или могут быть
заключены между запускающими государствами по вопросу о юрисдикции
и контроле над космическим объектом и любым его экипажем. 3. Содержание каждого регистра и условия его ведения
определяются соответствующим государством регистрации.
Статья III
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ведет
Реестр, в который заносится информация, представляемая в
соответствии со статьей IV. 2. К содержанию в этом Реестре информации обеспечивается
полный и открытый доступ.
Статья IV
1. Каждое государство регистрации представляет Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций в ближайший практически
осуществимый срок следующую информацию о каждом космическом
объекте, занесенном в его регистр: а) название запускающего государства или запускающих
государств; b) соответствующее обозначение космического объекта или его
регистрационный номер; с) дату и территорию или место запуска; d) основные параметры орбиты, включая: i) период обращения, ii) наклонение, iii) апогей, iv) перигей; e) общее назначение космического объекта. 2. Каждое государство регистрации может время от времени
передавать Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
дополнительную информацию относительно космического объекта,
занесенного в его регистр. 3. Каждое государство регистрации уведомляет Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций в максимально возможной
степени и в ближайший практически осуществимый срок о космических
объектах, относительно которых оно ранее представило информацию и
которые, будучи выведенными на орбиту вокруг Земли, больше не
находятся на этой орбите.
Статья V
Когда на космический объект, запускаемый на орбиту вокруг
Земли или дальше в космическое пространство, нанесены упоминаемые
в пункте 1b статьи IV обозначение или регистрационный номер или и
то и другое, государство регистрации уведомляет Генерального
секретаря об этом факте при представлении информации о космическом
объекте в соответствии со статьей IV. В этом случае Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций заносит это уведомление в
Реестр.
Статья VI
Если применение положений настоящей Конвенции не позволило
государству-участнику опознать космический объект, который
причинил ущерб ему или любому его физическому или юридическому
лицу либо который может иметь опасный или вредоносный характер,
другие государства-участники, включая, в частности, государства,
располагающие средствами наблюдения за космическими объектами и их
сопровождения, отвечают в максимально возможной степени на
поступающую от этого государства-участника или представленную от
его имени через Генерального секретаря просьбу о помощи в
идентификации объекта, оказываемой на справедливых и разумных
условиях. Государство-участник, обращающееся с такой просьбой,
представляет в максимально возможной степени информацию о времени,
характере и обстоятельствах событий, послуживших основанием для
этой просьбы. Условия оказания такой помощи являются предметом
соглашения между заинтересованными сторонами.
Статья VII
1. В настоящей Конвенции, за исключением статей VIII-XII,
ссылки на государства рассматриваются как относящиеся также к
любой международной межправительственной организации, которая
осуществляет космическую деятельность, если эта организация
заявляет, что она принимает на себя права и обязанности,
предусмотренные настоящей Конвенцией, и если большинство
государств - членов этой организации являются государствами -
участниками настоящей Конвенции и Договора о принципах
деятельности государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела
( 995_480 ). 2. Государства - члены любой такой организации, являющиеся
участниками настоящей Конвенции, принимают все необходимые меры
для обеспечения того, чтобы эта организация сделала заявление в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
Статья VIII
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми
государствами в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке. Любое государство, которое не подпишет
настоящей Конвенции до вступления ее в силу в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи, может присоединиться к ней в любое
время. 2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации государствами,
подписавшими ее. Ратификационные грамоты и документы о
присоединении должны быть сданы на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций. 3. Настоящая Конвенция вступает в силу между государствами,
сдавшими на хранение ратификационные грамоты, после сдачи на
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
пятой ратификационной грамоты. 4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о
присоединении которых будут сданы на хранение после вступления в
силу настоящей Конвенции, она вступает в силу в день сдачи на
хранение их ратификационных грамот или документов о присоединении. 5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
незамедлительно уведомляет все подписавшие и присоединившиеся
государства о дате каждого подписания, о дате сдачи на хранение
каждой ратификационной грамоты и документа о присоединении, о дате
вступления в силу настоящей Конвенции, а также о других
уведомлениях.
Статья IX
Любое государство - участник настоящей Конвенции может
предлагать поправки к Конвенции. Поправки вступают в силу для
каждого государства - участника Конвенции, принимающего эти
поправки, после принятия их большинством государств - участников
Конвенции, а в последствии для каждого оставшегося
государства-участника Конвенции в день принятия им этих поправок.
Статья X
Через десять лет после вступления в силу настоящей Конвенции
вопрос о ее пересмотре будет включен в предварительную повестку
дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, с тем,
чтобы на основе опыта применения Конвенции рассмотреть вопрос о
том, нуждается ли она в изменении. Однако в любое время через пять
лет после вступления Конвенции в силу по просьбе одной трети
государств - участников Конвенции и с согласия большинства
государств-участников созывается конференция государств-участников
с целью пересмотра настоящей Конвенции. При таком пересмотре
будут, в частности, учитываться любые соответствующие технические
достижения, включая достижения, относящиеся к идентификации
космических объектов.
Статья XI
Любое государство - участник Конвенции может уведомить о
своем выходе из Конвенции через год после вступления ее в силу
путем письменного уведомления Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций. Такой выход приобретает силу по истечении
одного года со дня получения этого уведомления.
Статья XII
Подлинный текст настоящей Конвенции, тексты которой на
английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском
языках являются равно аутентичными, сдается на хранение
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который
рассылает заверенные копии всем государствам, подписавшим
Конвенцию или присоединившимся к ней.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали
настоящую Конвенцию, открытую для подписания в Ною-Йорке
четырнадцатого января одна тысяча девятьсот семьдесят пятого года.
(Подписи)
Конвенция подписана от имени СССР 17 июля 1975 г. и
ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 13 июля 1977 г. Ратификационная грамота СССР сдана на хранение Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций 13 января 1978 г. В соответствии с пунктом 4 статьи VIII Конвенции она вступила
в силу для СССР 13 января 1978 г.вгору