Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року (укр/рос)
ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 05.06.1992
Документ 995_030, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.10.2010, підстава - 995_k03


     3. Сторони  докладають  всіх зусиль для досягнення згоди щодо 
будь-якої пропонованої поправки до цієї Конвенції або до
будь-якого протоколу шляхом консенсусу. Якщо всі зусилля досягнути
консенсусу вичерпані, а згоди не досягнуто, тоді як останній
засіб, поправка приймається більшістю в дві третини голосів,
присутніх на засіданні, які брали участь в голосуванні Сторін, які
розглядають документ, і передається на розгляд Депозитарієм всім
Сторонам для ратифікації, прийняття або схвалення.
4. Повідомлення про ратифікацію, прийняття або схвалення
поправок направляється письмово Депозитарію. Поправки, прийняті до
пункту 3 вище, вступають в силу до тих Сторін, які погодились з
ними, на дев'яностий день після здачі на зберігання документів
щодо ратифікації, прийняття або схвалення не менше двох третіх
Договірних Сторін цієї Конвенції або Сторін відповідного
протоколу, якщо у цьому протоколі не передбачено інше. Після цього
поправка вступає в силу для будь-якої іншої Сторони на дев'яностий
день після здачі цією Стороною на збереження документа щодо
ратифікації, прийняття або схвалення цих поправок.
5. Для цілей цієї статті "присутні і голосуючі Сторони"
означає Сторони, які присутні і голосують "за" або "проти".
Стаття 30
Прийняття додатків і внесення до них поправок
1. Додатки до цієї Конвенції або будь-який протокол є
невід'ємною частиною цієї Конвенції або такого протоколу, і якщо
не передбачено інше, посилання на цю Конвенцію або на протоколи до
неї становить у той же час посилання на будь-які додатки до них.
Такі додатки обмежуються процедурними, науковими, технічними і
адміністративними питаннями.
2. Якщо яким-небудь протоколом не передбачено інше стосовно
додатків до нього, то вживаються наступні процедури пропозиції,
прийняття або вступу в силу додаткових додатків до цієї Конвенції
або додатків до будь-якого протоколу:
a) додатки до цієї Конвенції або до будь-якого протоколу
пропонуються і приймаються відповідно до процедури, викладеної у
статті 29;
b) будь-яка Сторона, яка не може схвалити додатковий додаток
до цієї Конвенції або додаток до будь-якого протоколу, Стороною
якого вона є, ця Сторона повідомляє про це Депозитарій письмово
протягом одного року з дати повідомлення Депозитарієм про її
прийняття. Депозитарій негайно повідомляє всі Сторони про будь-яке
таке одержане повідомлення. Сторона може у будь-який час
відкликати попередню заяву щодо заперечення, після цього додаток
вступає в силу для цієї Сторони відповідно до пункту c) нижче.
c) по закінченні одного року з дати повідомлення Депозитарієм
про прийняття додаток вступає в силу для всіх Сторін цієї
Конвенції або будь-якого протоколу, які не подали повідомлення
відповідно до положення підпункту b) вище.
3. Пропозиція, прийняття і вступ в силу поправок до додатків
до цієї Конвенції або до будь-якого протоколу регулюється тією ж
процедурою, яка встановлена для пропозиції, прийняття і вступу в
силу додатків до Конвенції або додатків до будь-якого протоколу.
4. Якщо додатковий додаток або поправка до додатка залежить
від внесення поправки до цієї Конвенції або будь-якого протоколу,
тоді такий додатковий додаток або поправка вступає в силу після
вступу в силу поправки до цієї Конвенції або до відповідного
протоколу.
Стаття 31
Право голосу
1. За винятком випадку, зазначеного у пункті 2 нижче, кожна
Договірна Сторона цієї Конвенції або будь-якого протоколу має один
голос.
2. Регіональні організації економічної інтеграції, у
питаннях, які входять до їх компетенції, користуються своїм правом
голосу відповідно до кількості голосів, рівних кількості їх
країн-членів, які є Договірними Сторонами Конвенції або
відповідного протоколу. Такі організації не користуються своїм
правом голосу, якщо їх країни-члени користуються своїм правом
голосу і навпаки.
Стаття 32
Зв'язок між цією Конвенцією і протоколами до неї
1. Країна або регіональна організація економічної інтеграції
може стати Стороною будь-якого протоколу у випадку, коли вона є
або стає у той же час Договірною Стороною цієї Конвенції.
2. Рішення відповідно до будь-якого протоколу приймаються
тільки Сторонами цього протоколу. Будь-яка Договірна Сторона, яка
не ратифікувала, не прийняла або не схвалила протокол, може
приймати участь як спостерігач у будь-якому засіданні Сторін цього
протоколу.
Статті 33
Підписання
Ця Конвенція відкрита для підписання усіма країнами і
будь-якою регіональною організацією економічної інтеграції у
Ріо-де-Жанейро з 5 червня 1992 року по 14 червня 1992 рік, а також
у Центральних установах Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку з
15 червня 1992 року по 4 липня 1993 рік.
Стаття 34
Ратифікація, прийняття або схвалення
1. Ця Конвенція і будь-який протокол є предметом ратифікації,
прийняття або схвалення країнами і регіональними організаціями
економічної інтеграції. Документи про ратифікацію, прийняття або
схвалення здаються на зберігання Депозитарію.
2. Будь-яка організація, як зазначено у пункті 1 вище, яка
стає Договірною Стороною цієї Конвенції або будь-якого протоколу,
у той час, коли ні одна з її країн-членів не є Договірною
Стороною, зв'язана усіма зобов'язаннями, які виходять відповідно з
Конвенції або протоколу. У випадку, коли одна або кілька
країн-членів такої організації є Договірними Сторонами Конвенції
або відповідного протоколу, така організація і країни-члени
приймають рішення відносно відповідної відповідальності щодо
виконання своїх зобов'язань, які виходять з Конвенції або
відповідного протоколу. У таких випадках організація і
країни-члени не можуть одночасно здійснювати права, які виходять з
Конвенції або відповідно до протоколу.
3. У своїх документах про ратифікацію, прийняття або
схвалення організації, згадані у пункті 1 вище, заявляють про
сферу своєї компетенції відносно питань, які регулюються
Конвенцією або відповідним протоколом. Ці організації також
інформують Депозитарій щодо будь-якої відповідної зміни сфери їх
компетенції.
Стаття 35
Приєднання
1. Ця Конвенція і будь-який протокол відкриті для приєднання
країн і регіональних організацій економічної інтеграції з дати,
коли Конвенція або відповідний протокол закриваються для
підписання. Документи про приєднання здаються на зберігання
Депозитарію.
2. У своїх документах про приєднання організації, згадані у
пункті 1 вище, заявляють про сферу своєї компетенції відносно
питань, які регулюються Конвенцією або відповідним протоколом. Ці
організації також інформують Депозитарій стосовно будь-якої
відповідної зміни сфери своєї компетенції.
3. Положення пункту 2 статті 34 стосуються регіональних
організацій економічної інтеграції, які приєднуються до цієї
Конвенції або будь-якого протоколу.
Стаття 36
Вступ в силу
1. Ця Конвенція вступає в силу на дев'яностий день з дати
здачі на зберігання тридцятого документа про ратифікацію,
прийняття, схвалення або приєднання.
2. Будь-який протокол вступає в силу на дев'яностий день з
дати здачі на зберігання такої кількості документів про
ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання, яка вказана у
цьому протоколі.
3. Для кожної Договірної Сторони, яка ратифікує, приймає або
схвалює цю Конвенцію, або приєднується до неї після здачі на
зберігання тридцятого документа про ратифікацію, прийняття,
схвалення або приєднання, Конвенція вступає в силу на дев'яностий
день після здачі на зберігання такою Договірною Стороною свого
документа про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання.
4. Будь-який протокол, за винятком, коли передбачено інше у
такому протоколі, вступає в силу для Договірної Сторони, яка
ратифікує, приймає або схвалює цей протокол, або приєднується до
нього після його вступу в силу, відповідно до пункту 2 вище, на
дев'яностий день після дати здачі на зберігання цією Договірною
Стороною свого документа про ратифікацію, прийняття, схвалення або
приєднання або з дати, коли Конвенція вступає в силу для цієї
Договірної Сторони, в залежності від того, що настане пізніше.
5. Для цілей пунктів 1 і 2 вище будь-який документ, який
здається на зберігання регіональною організацією економічної
інтеграції, не враховується як додатковий до документів, які здані
на зберігання країнами-членами такої організації.
Стаття 37
Застереження
Ніякі застереження до цієї Конвенції не допускаються.
Стаття 38
Вихід
1. У будь-який час по закінченню двох років з дати вступу
цієї Конвенції в силу для будь-якої Договірної Сторони ця
Договірна Сторона може вийти з Конвенції за допомогою письмового
повідомлення Депозитарія.
2. Будь-який вихід вступає в силу по закінченні одного року з
дати одержання повідомлення Депозитарієм або такою пізнішою датою,
яка може вказуватися у повідомленні про вихід.
3. Будь-яка Договірна Сторона, яка виходить з цієї Конвенції,
вважається такою, що вийшла з будь-якого протоколу, Стороною якого
вона є.
Стаття 39
Тимчасовий порядок фінансування
У випадку його повної перебудови відповідно до положень
статті 21, Фонд глобального навколишнього середовища Програми
розвитку Організації Об'єднаних Націй, Програма Організації
Об'єднаних Націй з навколишнього середовища і Міжнародний Банк
реконструкції і розвитку є організаційною структурою, як зазначено
у статті 21, на тимчасовій основі у період між вступом у силу цієї
Конвенції і першим засіданням Конференції Сторін або до того часу,
поки Конференція Сторін відповідно до статті 21 не визначить таку
організаційну структуру.
Стаття 40
Тимчасові заходи щодо секретаріату
Секретаріат, створення якого забезпечується Виконавчим
директором Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього
середовища, є секретаріатом, як зазначено у пункті 2 статті 24, на
тимчасовій основі у період між вступом в силу цієї Конвенції і
першим засіданням Конференції Сторін.
Стаття 41
Депозитарій
Функції Депозитарію цієї Конвенції і будь-яких протоколів
виконує Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй.
Стаття 42
Автентичні тексти
Оригінал цієї Конвенції, тексти якого англійською, арабською,
іспанською, китайською, російською і французькою мовами є однаково
автентичними, здається на зберігання Генеральному секретарю
Організації Об'єднаних Націй.
На засвідчення цього ми, що нижче підписалися, належним чином
уповноважені, підписали цю Конвенцію.
Здійснено у Ріо-де-Жанейро 5 червня 1992 року.
Публікується без додатків.

Конвенция
о биологическом разнообразии
(Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 года)

Преамбула
Договаривающиеся Стороны,
сознавая непреходящую ценность биологического разнообразия, а
также экологическое, генетическое, социальное, экономическое,
научное, воспитательное, культурное, рекреационное и эстетическое
значение биологического разнообразия и его компонентов,
сознавая также большое значение биологического разнообразия
для эволюции и сохранения поддерживающих жизнь систем биосферы,
подтверждая, что сохранение биологического разнообразия
является общей задачей всего человечества,
вновь подтверждая, что государства обладают суверенными
правами на свои собственные биологические ресурсы,
подтверждая также, что государства несут ответственность за
сохранение своего биологического разнообразия и устойчивое
использование своих биологических ресурсов,
будучи озабочены тем, что биологическое разнообразие
существенно сокращается в результате некоторых видов человеческой
деятельности,
осознавая общую нехватку информации и знаний, касающихся
биологического разнообразия, и настоятельную необходимость в
развитии научного, технического и организационного потенциала с
целью обеспечить общее понимание этой проблемы, что послужит
основой для планирования и осуществления соответствующих мер,
отмечая, что необходимо предвидеть, предотвращать и устранять
причины значительного сокращения или утраты биологического
разнообразия в их источнике,
отмечая также, что в тех случаях, когда существует угроза
значительного сокращения или утраты биологического разнообразия,
отсутствие неоспоримых научных фактов не должно служить причиной
отсрочки принятия мер для устранения или сведения к минимуму такой
угрозы,
отмечая далее, что основным условием сохранения
биологического разнообразия является сохранение in-situ экосистем
и естественных мест обитания, поддержание и восстановление
жизнеспособных популяций видов в их естественных условиях,
отмечая далее, что принятие мер ex-situ, предпочтительно в
стране происхождения, также имеет важное значение,
признавая большую и традиционную зависимость многих местных
общин и коренного населения, являющихся хранителями традиционного
образа жизни, от биологических ресурсов, и желательность
совместного пользования на справедливой основе выгодами,
связанными с использованием традиционных знаний, нововведений и
практики, имеющих отношение к сохранению биологического
разнообразия и устойчивому использованию его компонентов,
признавая также жизненно важную роль женщин в деле сохранения
и устойчивого использования биологического разнообразия и
подтверждая необходимость полномасштабного участия женщин в
выработке и осуществлении на всех уровнях политики, направленной
на сохранение биологического разнообразия,
подчеркивая значение и необходимость поощрения
международного, регионального и глобального сотрудничества между
государствами и межправительственными организациями и
негосударственным сектором в деле сохранения биологического
разнообразия и устойчивого использования его компонентов,
признавая, что путем предоставления новых и дополнительных
финансовых ресурсов и обеспечения надлежащего доступа к
соответствующим технологиям можно будет существенно расширить
имеющиеся в мире возможности для решения проблемы утраты
биологического разнообразия,
признавая далее, что требуется специальное положение для
того, чтобы удовлетворить потребности развивающихся стран, включая
предоставление новых и дополнительных финансовых ресурсов и
обеспечение надлежащего доступа к соответствующим технологиям,
отмечая в связи с этим особые условия наименее развитых стран
и малых островных государств,
признавая, что сохранение биологического разнообразия требует
значительных капиталовложений и что ожидается получение большого
числа экологических, экономических и социальных выгод от таких
капиталовложений,
признавая, что экономическое и социальное развитие и
ликвидация бедности являются первейшими и главенствующими задачами
развивающихся стран,
сознавая, что сохранение и устойчивое использование
биологического разнообразия имеет решающее значение для
удовлетворения потребностей в продовольствии и здравоохранении, а
также других потребностей растущего населения Земли и что доступ
как к генетическим ресурсам, так и технологиям и их совместное
использование имеют важное значение для решения этих задач,
отмечая, что в конечном итоге сохранение и устойчивое
использование биологического разнообразия укрепит дружеские
отношения между государствами и будет содействовать укреплению
мира для всего человечества,
желая укрепить и дополнить существующие международные
соглашения о сохранении биологического разнообразия и устойчивом
использовании его компонентов, и
преисполненные решимости сохранить и устойчиво использовать
биологическое разнообразие в интересах нынешнего и будущих
поколений,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Цели
Целями настоящей Конвенции, к достижению которых надлежит
стремиться согласно ее соответствующим положениям, являются
сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование
его компонентов и совместное получение на справедливой и равной
основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, в
том числе путем предоставления необходимого доступа к генетическим
ресурсам и путем надлежащей передачи соответствующих технологий с
учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путем
должного финансирования.
Статья 2
Использование терминов
Для целей настоящей Конвенции:
"Биологическое разнообразие" означает вариабельность живых
организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные,
морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью
которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в
рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.
"Биологические ресурсы" включают генетические ресурсы,
организмы или их части, популяции или любые другие биотические
компоненты экосистем, имеющие фактическую или потенциальную
полезность или ценность для человечества.
"Биотехнология" означает любой вид технологии, связанный с
использованием биологических систем, живых организмов или их
производных для изготовления или изменения продуктов или процессов
с целью их конкретного использования.
"Страна происхождения генетических ресурсов" означает страну,
которая обладает этими генетическими ресурсами в условиях in-situ.
"Страна, предоставляющая генетические ресурсы" означает
страну, предоставляющую генетические ресурсы, собранные из
источников in-situ, включая популяции как диких, так и
одомашненных видов, либо полученные из источников ex-situ,
независимо от того, происходят они из этой страны или нет.
"Одомашненные или культивируемые виды" означают виды, на
процесс эволюции которых оказывает воздействие человек в целях
удовлетворения своих потребностей.
"Экосистема" означает динамичный комплекс сообществ растений,
животных и микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды,
взаимодействующих как единое функциональное целое.
"Сохранение ex-situ" означает сохранение компонентов
биологического разнообразия вне их естественных мест обитания.
"Генетический материал" означает любой материал
растительного, животного, микробного или иного происхождения,
содержащий функциональные единицы наследственности.
"Генетические ресурсы" означают генетический материал,
представляющий фактическую или потенциальную ценность.
"Место обитания" означает тип местности или место
естественного обитания того или иного организма или популяции.
"Условия in-situ" означают условия, в которых существуют
генетические ресурсы в рамках экосистем и естественных мест
обитания, а применительно к одомашненным или культивируемым
видам - в той среде, в которой они приобрели свои отличительные
признаки.
"Сохранение in-situ" означает сохранение экосистем и
естественных мест обитания, а также поддержание и восстановление
жизнеспособных популяций видов в их естественной среде, а
применительно к одомашненным или культивируемым видам - в той
среде, в которой они приобрели свои отличительные признаки.
"Охраняемый район" означает географически обозначенную
территорию, которая выделяется, регулируется и используется для
достижения конкретных природоохранных целей.
"Региональная организация экономической интеграции" означает
организацию, созданную суверенными государствами данного региона,
которой ее государства - члены передали полномочия по вопросам,
регулируемым настоящей Конвенцией, и которая должным образом
уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами
подписывать, ратифицировать, принимать, одобрять Конвенцию или
присоединяться к ней.
"Устойчивое использование" означает использование компонентов
биологического разнообразия таким образом и такими темпами,
которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению
биологического разнообразия, тем самым сохраняя его способность
удовлетворять потребности нынешнего и будущих поколений и отвечать
их чаяниям.
"Технология" включает биотехнологию.
Статья 3
Принцип
В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций
( 995_010 ) и принципами международного права государства имеют
суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно
своей политике в области окружающей среды и несут ответственность
за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или
под их контролем не наносила ущерба окружающей среде других
государств или районов за пределами действия национальной
юрисдикции.
Статья 4
Сфера юрисдикции
При условии соблюдения прав других государств и если в
настоящей Конвенции явно не предусмотрено иное, положения
настоящей Конвенции применяются в отношении каждой
Договаривающейся Стороны:
a) в том, что касается компонентов биологического
разнообразия в пределах ее национальной юрисдикции; и
b) в том, что касается процессов и деятельности, независимо
от места проявления их последствий, осуществляемых под ее
юрисдикцией или контролем, как в пределах ее национальной
юрисдикции, так и за пределами национальной юрисдикции.
Статья 5
Сотрудничество
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и
уместно, сотрудничает с другими Договаривающимися Сторонами прямо
или, если это уместно, через компетентные международные
организации в отношении районов за пределами национальной
юрисдикции и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес,
в целях сохранения и устойчивого использования биологического
разнообразия.
Статья 6
Общие меры по сохранению и устойчивому использованию
Каждая Договаривающаяся Сторона в соответствии с ее
конкретными условиями и возможностями:
a) разрабатывает национальные стратегии, планы или программы
сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия
или адаптирует с этой целью существующие стратегии, планы или
программы, которые отражают, в частности, изложенные в настоящей
Конвенции меры, относящиеся к соответствующей Договаривающейся
Стороне; и
b) предусматривает, насколько это возможно и целесообразно,
меры по сохранению и устойчивому использованию биологического
разнообразия в соответствующих секторальных или межсекторальных
планах, программах и политике.
Статья 7
Определение и мониторинг
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и
целесообразно, в частности, для целей статей 8-10:
a) определяет компоненты биологического разнообразия, имеющие
важное значение для его сохранения и устойчивого использования, с
учетом ориентировочного перечня категорий, приведенного в
Приложении I;
b) посредством отбора образцов и других методов осуществляет
мониторинг компонентов биологического разнообразия, определенных в
соответствии с подпунктом "a" выше, уделяя особое внимание тем,
которые требуют принятия неотложных мер по сохранению, а также
тем, которые открывают наибольшие возможности для устойчивого
использования;
c) определяет процессы и категории деятельности, которые
оказывают или могут оказывать значительное неблагоприятное
воздействие на сохранение и устойчивое использование
биологического разнообразия, и осуществляет мониторинг их
последствий посредством отбора образцов и других методов; и
d) собирает и систематизирует тем или иным образом данные,
полученные в результате мероприятий по определению и мониторингу в
соответствии с подпунктами "a", "b" и "c" выше.
Статья 8
Сохранение in-situ
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и
целесообразно:
a) создает систему охраняемых районов или районов, в которых
необходимо принимать специальные меры для сохранения
биологического разнообразия;
b) разрабатывает, при необходимости, руководящие принципы
отбора, создания и рационального использования охраняемых районов
или районов, в которых необходимо принимать специальные меры для
сохранения биологического разнообразия;
c) регулирует или рационально использует биологические
ресурсы, имеющие важное значение для сохранения биологического
разнообразия в охраняемых районах или за их пределами, для
обеспечения их сохранения и устойчивого использования;
d) содействует защите экосистем, естественных мест обитания и
сохранению жизнеспособных популяций видов в естественных условиях;
e) поощряет экологически обоснованное и устойчивое развитие в
районах, прилегающих к охраняемым районам, в целях содействия
охране этих районов;
f) принимает меры по реабилитации и восстановлению
деградировавших экосистем и содействует восстановлению находящихся
в опасности видов, в частности, посредством разработки и
осуществления планов и других стратегий рационального
использования;
g) устанавливает или поддерживает средства регулирования,
контроля или ограничения риска, связанного с использованием и
высвобождением живых измененных организмов, являющихся результатом
биотехнологии, которые могут иметь вредные экологические
последствия, способные оказать воздействие на сохранение и
устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом
также опасности для здоровья человека;
h) предотвращает интродукцию чужеродных видов, которые
угрожают экосистемам, местам обитания или видам, контролирует или
уничтожает такие чужеродные виды;
i) стремится создавать условия, необходимые для обеспечения
совместимости существующих способов использования с сохранением
биологического разнообразия и устойчивым использованием его
компонентов;
j) в соответствии со своим национальным законодательством
обеспечивает уважение, сохранение и поддержание знаний,
нововведений и практики коренных и местных общин, отражающих
традиционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения и
устойчивого использования биологического разнообразия,
способствует их более широкому применению с одобрения и при
участии носителей таких знаний, нововведений и практики, а также
поощряет совместное пользование на справедливой основе выгодами,
вытекающими из применения таких знаний, нововведений и практики;
k) разрабатывает или осуществляет необходимые законодательные
нормы и/или другие регулирующие положения для охраны находящихся в
опасности видов и популяций;
l) в случаях, когда согласно статье 7 установлен факт
существенного неблагоприятного воздействия на биологическое
разнообразие, регламентирует или регулирует соответствующие
процессы и категории деятельности; и
m) сотрудничает в оказании финансовой и иной поддержки мерам
сохранения in-situ, изложенным в подпунктах "a"-"l" выше, особенно
в развивающихся странах.
Статья 9
Сохранение ex-situ
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и
целесообразно, и, в первую очередь, в целях дополнения мер
in-situ:
a) принимает меры для сохранения ex-situ компонентов
биологического разнообразия, предпочтительно в стране
происхождения таких компонентов;
b) создает и поддерживает условия для сохранения и
исследования ex-situ растений, животных и микроорганизмов,
предпочтительно в стране происхождения генетических ресурсов;
c) принимает меры для восстановления и реабилитации
находящихся в опасности видов и для их реинтродукции в места их
естественного обитания при соответствующих условиях;
d) регламентирует и регулирует сбор биологических ресурсов из
естественных мест обитания для целей сохранения ex-situ, с тем
чтобы не создавать угрозу для экосистем и популяций видов in-situ,
за исключением случаев, когда требуется принятие специальных
временных мер ex-situ в соответствии с подпунктом "c" выше; и
e) сотрудничает в оказании финансовой и иной поддержки мерам
сохранения ex-situ, изложенным в подпунктах "a"-"d" выше, а также
в создании и поддержании условий для сохранения ex-situ в
развивающихся странах.
Статья 10
Устойчивое использование компонентов
биологического разнообразия
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и
целесообразно:
a) предусматривает рассмотрение вопросов сохранения и
устойчивого использования биологических ресурсов в процессе
принятия решений на национальном уровне;
b) принимает меры в области использования биологических
ресурсов, с тем чтобы предотвратить или свести к минимуму
неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие;
c) сохраняет и поощряет традиционные способы использования
биологических ресурсов в соответствии со сложившимися культурными
обычаями, которые совместимы с требованиями сохранения или
устойчивого использования;
d) оказывает местному населению поддержку в разработке и
осуществлении мер по исправлению положения в пострадавших районах,
в которых произошло сокращение биологического разнообразия; и
e) поощряет сотрудничество между правительственными органами
и частным сектором своей страны в разработке методов устойчивого
использования биологических ресурсов.
Статья 11
Меры стимулирования
Каждая Договаривающаяся Сторона принимает, насколько это
возможно и целесообразно, оправданные с экономической и социальной
точек зрения меры, стимулирующие сохранение и устойчивое
использование компонентов биологического разнообразия.
Статья 12
Исследования и подготовка кадров
Договаривающиеся Стороны с учетом особых потребностей
развивающихся стран:
a) разрабатывают и осуществляют программы научно-технического
обучения и подготовки кадров для осуществления мер по определению,
сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия
и его компонентов и оказывают поддержку такому обучению и
подготовке кадров для удовлетворения конкретных потребностей
развивающихся стран;
b) поощряют и стимулируют исследования, содействующие
сохранению и устойчивому использованию биологического
разнообразия, особенно в развивающихся странах, в частности, в
соответствии с решениями Конференции Сторон, принимаемыми на
основе рекомендаций Вспомогательного органа по научным,
техническим и технологическим консультациям; и
c) в соответствии с положениями статей 16, 18 и 20 поощряют
использование научных результатов, полученных в ходе исследований
биологического разнообразия, при разработке методов сохранения и
устойчивого использования биологических ресурсов и сотрудничают в
использовании таких результатов.
Статья 13
Просвещение и повышение осведомленности
общественности
Договаривающиеся Стороны:
a) поощряют и стимулируют понимание важного значения
сохранения биологического разнообразия и требуемых для этого мер,
а также его пропаганду через средства массовой информации и
включение этих вопросов в учебные программы; и
b) сотрудничают, в соответствующих случаях, с другими
государствами и международными организациями в разработке учебных
программ и программ в области повышения осведомленности
общественности по вопросам сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия.
Статья 14
Оценка воздействия и сведение к минимуму
неблагоприятных последствий
1. Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и
целесообразно:
a) внедряет соответствующие процедуры, требующие проведения
экологической экспертизы своих предлагаемых проектов, которые
могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие на
биологическое разнообразие, в целях предупреждения или сведения к
минимуму таких последствий и, когда это целесообразно,
обеспечивает возможности для участия общественности в таких
процедурах;
b) принимает соответствующие меры для обеспечения должного
учета экологических последствий своих программ и политики, которые
могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие на
биологическое разнообразие;
c) содействует на основе взаимности уведомлению, обмену
информацией и проведению консультаций о деятельности в рамках ее
юрисдикции или под ее контролем, которая может оказывать
существенное неблагоприятное воздействие на биологическое
разнообразие в других государствах или районах за пределами
национальной юрисдикции, путем поощрения заключения, в
соответствующих случаях, двусторонних, региональных или
многосторонних соглашений;
d) в случае неизбежной или серьезной опасности или ущерба,
источники которых находятся под ее юрисдикцией или контролем, для
биологического разнообразия в районе под юрисдикцией других
государств или в районах за пределами национальной юрисдикции,
немедленно уведомляет государства, которые могут пострадать от
такой опасности или ущерба, а также принимает меры по
предотвращению или сведению к минимуму такой опасности или ущерба;
и
e) содействует национальным мероприятиям на случай
экстренного реагирования на действия или события, вызванные
естественными или иными причинами, которые представляют серьезную
и неизбежную угрозу биологическому разнообразию, и поощряет
международное сотрудничество, дополняющее такие национальные
усилия, и, где это целесообразно и согласовано с заинтересованными
государствами или региональными организациями экономической
интеграции, разрабатывает совместные планы на случай чрезвычайных
обстоятельств.
2. Конференция Сторон рассматривает на основе проводимых
исследований вопрос об ответственности и исправлении положения,
включая восстановление и компенсацию за ущерб, наносимый
биологическому разнообразию, за исключением тех случаев, когда
такая ответственность является чисто внутренним вопросом.
Статья 15
Доступ к генетическим ресурсам
1. В силу признания суверенных прав государств на свои
природные ресурсы право определять доступ к генетическим ресурсам
принадлежит национальным правительствам и регулируется
национальным законодательством.
2. Каждая Договаривающаяся Сторона стремится создавать
условия для облегчения доступа к генетическим ресурсам в целях
экологически безопасного использования другими Договаривающимися
Сторонами и не налагать ограничений, которые противоречат целям
настоящей Конвенции.
3. Для целей настоящей Конвенции к генетическим ресурсам,
предоставляемым Договаривающейся Стороной, о которых упоминается в
настоящей статье и в статьях 16 и 19, относятся лишь те, которые
предоставлены Договаривающимися Сторонами, являющимися странами
происхождения таких ресурсов, либо Сторонами, получившими эти
генетические ресурсы в соответствии с настоящей Конвенцией.
4. Доступ, в случае его предоставления, обеспечивается на
взаимно согласованных условиях и регулируется положениями
настоящей статьи.
5. Доступ к генетическим ресурсам регулируется на основе
предварительного обоснованного согласия Договаривающейся Стороны,
предоставляющей такие ресурсы, если эта Сторона не решит иначе.
6. Каждая Договаривающаяся Сторона стремится подготавливать и
проводить научные исследования, основанные на генетических
ресурсах, которые предоставлены другими Договаривающимися
Сторонами, при полном их участии и, когда это возможно, в таких
Договаривающихся Сторонах.
7. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие
законодательные, административные или политические меры и в
соответствии со статьями 16 и 19 и, когда это необходимо, через
механизм финансирования, созданных согласно статьям 20 и 21, в
целях совместного использования на справедливой и равной основе
результатов исследований и разработок, а также выгод от
коммерческого и иного применения генетических ресурсов с
Договаривающейся Стороной, предоставляющей такие ресурсы. Такое
совместное использование осуществляется на взаимно согласованных
условиях.
Статья 16
Доступ к технологии и ее передача
1. Каждая Договаривающаяся Сторона, признавая, что технология
включает биотехнологию и что как доступ к технологии, так и ее
передача между Договаривающимися Сторонами являются важными
элементами достижения целей настоящей Конвенции, обязуется в
соответствии с положениями настоящей статьи предоставлять и/или
облегчать другим Договаривающимся Сторонам доступ к технологиям,
которые имеют отношение к сохранению и устойчивому использованию
биологического разнообразия или предполагают использование
генетических ресурсов и не наносят существенного ущерба окружающей
среде, а также передачу им таких технологий.
2. Упомянутые в пункте 1 выше доступ к технологии и ее
передача развивающимся странам обеспечиваются и/или облегчаются на
справедливых и наиболее благоприятных условиях, в том числе на
льготных и преференциальных, если достигнута взаимная
договоренность, и, когда это необходимо, в соответствии с
механизмом финансирования, созданным согласно статьям 20 и 21. В
случае технологии, обусловленной патентами и другими правами
интеллектуальной собственности, такой доступ и передача
обеспечиваются на условиях, которые учитывают достаточную и
эффективную охрану прав интеллектуальной собственности и
соответствуют ей. Настоящий пункт применяется в соответствии с
пунктами 3, 4 и 5 ниже.
3. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие
законодательные, административные или политические меры, с тем
чтобы Договаривающимся Сторонам, особенно тем, которые являются
развивающимися странами, предоставляющими генетические ресурсы,
обеспечивался доступ к технологии, предполагающей использование
этих ресурсов, и передавалась эта технология на взаимно
согласованных условиях, включая технологию, защищенную патентами и
другими правами интеллектуальной собственности, и, при
необходимости, на основе положений статей 20 и 21 и в соответствии
с нормами международного права, а также согласно пунктам 4 и 5
ниже.
4. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие
законодательные, административные или политические меры, с тем
чтобы частный сектор облегчал доступ к технологиям, упомянутым в
пункте 1 выше, совместную разработку и передачу этих технологий в
интересах как правительственных учреждений, так и частного сектора
в развивающихся странах, и в этой связи выполняет обязательства,
изложенные в пунктах 1, 2 и 3 выше.
5. Договаривающиеся Стороны, признавая, что патенты и иные
права интеллектуальной собственности могут оказывать влияние на
осуществление настоящей Конвенции, сотрудничают в этой области,
руководствуясь национальным законодательством и нормами
международного права, с целью обеспечить, чтобы эти права
способствовали и не противоречили ее целям.
Статья 17
Обмен информацией
1. Договаривающиеся Стороны содействуют обмену информацией из
всех общедоступных источников, касающейся сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия, с учетом особых
потребностей развивающихся стран.
2. Такой обмен информацией включает обмен результатами
технических, научных и социально-экономических исследований, а
также информацией о программах профессиональной подготовки и
обследований, специальными знаниями, местными и традиционными
знаниями как таковыми и в сочетании с технологиями, упомянутыми в
пункте 1 статьи 16. Кроме того, он включает, когда это возможно,
репатриацию информации.
Статья 18
Научно-техническое сотрудничество
1. Договаривающиеся Стороны содействуют международному
научно-техническому сотрудничеству в области сохранения и
устойчивого использования биологического разнообразия, при
необходимости, через соответствующие международные и национальные
учреждения.
2. Каждая Договаривающаяся Сторона содействует
научно-техническому сотрудничеству с другими Договаривающимися
Сторонами, особенно с развивающимися странами, в осуществлении
настоящей Конвенции, в частности, посредством разработки и
осуществления национальной политики. При оказании содействия
такому сотрудничеству особое внимание следует уделять расширению и
укреплению национальных возможностей путем развития людских
ресурсов и создания соответствующих учреждений.
3. Конференция Сторон на своем первом совещании определяет
пути создания механизма посредничества в целях поощрения и
облегчения научно-технического сотрудничества.
4. Договаривающиеся Стороны в соответствии с национальным
законодательством и политикой поощряют и разрабатывают формы
сотрудничества в области создания и использования технологий,
включая местные и традиционные технологии, в соответствии с целями
настоящей Конвенции. Для этого Договаривающиеся Стороны также
поощряют сотрудничество в области подготовки кадров и обмена
специалистами.
5. Договаривающиеся Стороны по взаимной договоренности
содействуют созданию совместных научно-исследовательских программ
и совместных предприятий для разработки технологий, имеющих
отношение к целям настоящей Конвенции.
Статья 19
Применение биотехнологии и распределение
связанных с ней выгод
1. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие
законодательные, административные или политические меры по
обеспечению эффективного участия в деятельности по проведению
биотехнологических исследований тех Договаривающихся Сторон,
особенно развивающихся стран, которые предоставляют генетические
ресурсы для таких исследований, и, когда это возможно, в таких
Договаривающихся Сторонах.
2. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает все возможные
меры для того, чтобы способствовать и содействовать обеспечению
приоритетного доступа на справедливой и равной основе
Договаривающимся Сторонам, особенно развивающимся странам, к
результатам и выгодам, вытекающим из биотехнологий, основанных на
генетических ресурсах, предоставленных этими Договаривающимися
Сторонами. Такой доступ осуществляется на взаимно согласованных
условиях.
3. Стороны рассматривают необходимость и условия принятия
мер, возможно, в форме протокола, включая, в частности,
предварительное обоснованное согласие, по разработке
соответствующих процедур в области безопасной передачи,
использования и применения любых живых измененных организмов,
являющихся результатом биотехнологии и способных оказать
неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое
использование биологического разнообразия.
4. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставляет
непосредственно или требует от любого физического или юридического
лица, находящегося под ее юрисдикцией и предоставляющего
упомянутые в пункте 3 организмы, передачи любой имеющейся
информации о правилах использования и технике безопасности,
определяемых такой Договаривающейся Стороной при работе с такими
организмами, а также любой имеющейся информации о потенциально
вредном воздействии соответствующих конкретных организмов той
Договаривающейся Стороне, в которую ввозятся эти организмы.
Статья 20
Финансовые ресурсы
1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется обеспечивать в
меру своих возможностей финансовую поддержку и стимулы в отношении
тех видов деятельности на национальном уровне, которые направлены
на достижение целей настоящей Конвенции в соответствии со своими
национальными планами, приоритетами и программами.
2. Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют
новые и дополнительные финансовые ресурсы, с тем чтобы дать
возможность Сторонам, являющимся развивающимися странами,
покрывать согласованные полные дополнительные расходы, которые они
будут нести в ходе осуществления мер во исполнение обязательств по
настоящей Конвенции, и получать выгоды от осуществления ее
положений; такие расходы согласуются между Стороной, являющейся
развивающейся страной, и организационной структурой, упомянутой в
статье 21, в соответствии с мерами, стратегией, программными
приоритетами и критериями доступа, а также примерным перечнем
дополнительных расходов, которые устанавливаются Конференцией
Сторон. Другие Стороны, включая страны, находящиеся в процессе
перехода к рыночной экономике, могут добровольно брать на себя
обязательства Сторон, являющихся развитыми странами. Для целей
настоящей статьи Конференция Сторон на своем первом совещании
устанавливает перечень Сторон, являющихся развитыми странами, и
других Сторон, которые добровольно берут на себя обязательства
Сторон, являющихся развитыми странами. Конференция Сторон
периодически проводит обзор перечня и, в случае необходимости,
вносит в него изменения. Будут поощряться также взносы других
стран и из других источников на добровольной основе. При
выполнении этих обязательств необходимо учитывать потребность в
адекватности, предсказуемости и своевременном притоке средств и
важность совместного несения бремени расходов участвующими в
финансировании Сторонами, включенными в перечень.вгору