Угода про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом
Україна, Європейський Союз; Угода, Умови, Положення [...] від 30.11.2012, 19.12.2012
Документ 994_b47, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.04.2015, підстава - 984_021

УГОДА
про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом

{Додатково див. Угоду від 28.08.2015}

Дата підписання:

30.11.2012

19.12.2012

Дата набрання чинності для України:

19.12.2012

Особливі умови

Уряд України (далі - Бенефіціар),

з однієї сторони, та

Європейський Союз (далі - ЄС), представлений Європейською Комісією (далі - Комісія),

з іншої сторони,

домовилися про таке:

Стаття 1 - Характер та мета операції

1.1. ЄС зробить внесок у фінансування такої програми:

Назва: Рамкова програма на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом

Посилання: ENPI/2011/22827

(далі - Програма), яку описано в Технічних і адміністративних положеннях (Додаток II).

1.2. Реалізація цієї Програми буде здійснюватися відповідно до Угоди про фінансування та додатків до неї: Загальні умови (Додаток I), Технічні і адміністративні положення (Додаток II).

Стаття 2 - Загальна вартість та фінансовий внесок ЄС

2.1. Загальна вартість Програми оцінюється в 30000000 євро.

2.2. ЄС бере на себе зобов'язання щодо здійснення фінансування обсягом максимум 30000000 євро. Розподіл фінансової участі ЄС за статтями бюджету включено до Технічних і адміністративних положень (Додаток II).

Стаття 3 - Внесок Бенефіціара

3.1. Внесок Бенефіціара до Програми становить нуль євро.

3.2. Оскільки внесок Бенефіціара не є фінансовим, докладно передбачені заходи буде викладено в Технічних і адміністративних положеннях (Додаток II).

Стаття 4 - Виконання

4.1. Стаття 3 Загальних умов не буде застосовуватися до цієї Угоди про фінансування, і реалізація Програми буде здійснюватися Комісією, яка діє для та на користь Бенефіціара.

4.2. Наведені нижче положення Загальних умов не будуть застосовуватися до цієї Угоди про фінансування: Статті 1.3, 5, 6, 7, 11, 17, 19.4, 22.3, 22.4, 22.6 та 23.3.

4.3. Нижченаведені положення Загальних умов будуть замінені такими положеннями:

4.3.1. Стаття 2.2: Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування. Комісія може вдатися або до зменшення обсягу проекту/програми, або до використання власних резервів Бенефіціара після погодження з ним, чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

4.3.2. Стаття 2.3: У випадку неможливості зменшення обсягу проекту/програми або покриття перевитрати з власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів Комісія може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. Якщо буде ухвалене таке рішення, фінансування надмірних витрат має здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

4.3.3. Стаття 18.1: На кожен проект/програму, що фінансується ЄС, поширюються відповідні правила проведення комунікаційних та інформаційних заходів. Такі заходи мають визначатися за погодженням з Комісією.

4.3.4. Стаття 19.1: Бенефіціар повинен вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій, шахрайства та корупції, а також, на вимогу Комісії починати процесуальні дії з метою повернення помилково сплачених коштів. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про всі вжиті заходи.

4.3.5. Стаття 19.3: Бенефіціар повинен негайно повідомити Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих порушень чи шахрайства.

Стаття 5 - Термін виконання

5.1. Термін виконання цієї Угоди про фінансування згідно з положеннями статті 4 "Період реалізації" Загальних умов починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування і закінчується через 72 місяці після цієї дати.

5.2. Період практичної реалізації становить 48 місяців.

5.3. Завершальна стадія становить 24 місяці.

Стаття 6 - Адреси сторін

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, мають бути оформлені в письмовому вигляді, мати чітке посилання на Програму і надсилатися на такі адреси:

а) Бенефіціара


пан Петро ПОРОШЕНКО
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
вул. М. Грушевського, 12/2,
Київ, 01008, Україна
Факс:+380 44 226 3181

б) Комісії


пан Ян ТОМБІНСЬКІ
Голова Представництва Представництво Європейського Союзу в Україні
вул. Володимирська, 101
Київ, 01033, Україна
Тел: +380 44 390 80 10
Факс:+380 44 390 80 15

Стаття 7 - Додатки

7.1. Наведені нижче документи є додатками до Угоди про фінансування і є її невід'ємною частиною:

Додаток I: Загальні умови

Додаток II: Технічні і адміністративні положення

7.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов Угоди про фінансування переважають положення Особливих умов. У разі розбіжностей між положеннями Додатка I і положеннями Додатка II переважають положення Додатка I.

Стаття 8 - Набрання чинності Угодою про фінансування

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі Сторін і не пізніше 31 грудня 2012 року.

Цю Угоду про фінансування укладено у двох примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких переданий Бенефіціару, а інший - Комісії. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення між текстами українською і англійською мовами, Сторони звернуться до тексту англійською мовою.

ВІД ІМЕНІ БЕНЕФІЦІАРА

(підпис)

Петро ПОРОШЕНКО

Міністр
економічного розвитку
і торгівлі України

30.11.2012


ВІД ІМЕНІ КОМІСІЇ

(підпис)

Маркус КОРНАРО

Заступник
Генерального директора -
Виконуючий обов'язки
Директора
Генеральний директорат
з питань розвитку
і співробітництва - EuropeAid

19/12/2012


ДОДАТОК I - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Частина I - ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ/ПРОГРАМИ

Стаття 1 - Загальний принцип

1.1 Фінансовий внесок Європейського Союзу має обмежуватися сумою, зазначеною в Угоді про фінансування.

1.2 Умовою фінансування з боку ЄС є виконання Бенефіціаром зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування.

1.3 Видатки Бенефіціара, які виникли до набрання чинності Угоди про фінансування, не можуть фінансуватись ЄС.

Стаття 2 - Перевитрата коштів та її покриття

2.1 Окремі випадки перевитрати бюджетних статей Угоди про фінансування мають врегульовуватися шляхом перерозподілу коштів в рамках загального бюджету, відповідно до статті 22 цих Загальних умов.

2.2 Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Бенефіціар повинен негайно повідомити про це Європейську Комісію та отримати від неї попередню згоду на застосування запланованих коригуючих заходів для покриття перевитрати, запропонувавши або зменшення обсягу проекту/програми, або використання власних резервів Бенефіціара, чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

2.3 У випадку неможливості зменшення обсягу проекту/програми або покриття перевитрати з власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів, Європейська Комісія на основі відповідного обґрунтованого запиту Бенефіціара може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. Якщо Європейською Комісією буде ухвалене таке рішення, фінансування надмірних витрат має здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

Частина II - РЕАЛІЗАЦІЯ

Стаття 3 - Загальний принцип

Відповідальність за реалізацію проекту/програми, за узгодженням з Європейською Комісією, покладається на Бенефіціара.

Стаття 4 - Період реалізації

4.1 Період виконання Угоди про фінансування поділяється на дві стадії:

- період практичної реалізації, коли проводяться основні види діяльності. Ця стадія починається разом з набуттям чинності Угоди про фінансування, та закінчується з початком завершальної стадії;

- завершальна стадія, впродовж якої проводяться остаточні аудити та оцінки, а також здійснюється технічне та фінансове закриття контрактів та кошторисів програм, що забезпечують реалізацію Угоди про фінансування. Ця стадія закінчується не пізніше ніж через 24 місяці після завершення стадії практичного виконання.

4.2 Витрати, пов'язані з основною діяльністю, можуть фінансуватися ЄС лише за умови, що вони були понесені впродовж періоду практичної реалізації. Витрати, пов'язані з проведенням остаточних аудитів та оцінок, а також з завершальними діями, вважатимуться прийнятними до кінця завершальної стадії.

4.3 Будь-який залишок внеску ЄС автоматично анулюється через шість місяців після завершення періоду реалізації.

4.4 У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, може бути зроблений запит на подовження періоду практичної реалізації та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати завершення періоду практичної реалізації та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

4.5 У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, по закінченню періоду практичної реалізації, може бути зроблений запит на подовження завершальної стадії та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати закінчення завершальної стадії та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

Частина III - ВИПЛАТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Стаття 5 - Терміни здійснення виплат Європейської Комісії третім особам

5.1 У разі здійснення Європейською Комісією виплат за контрактами, укладеними Бенефіціаром для реалізації Угоди про фінансування, Бенефіціар має надати Європейській Комісії запит виконавця контракту щодо здійснення платежу не пізніше ніж через 15 календарних днів після реєстрації прийнятного запиту Бенефіціаром. Бенефіціар має також повідомити Європейську Комісію про дату реєстрації цього запиту. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара в будь-який час протягом вказаного вище періоду про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Європейська Комісія повинна якнайшвидше повідомити Бенефіціара про таке рішення.

5.2 Терміни зазначені в попередньому параграфі застосовуються також у випадках, коли виплати здійснюються за умови ухвалення звіту. В цьому разі запит щодо здійснення платежу приймається, проте термін для здійснення виплат починає діяти після ухвалення звіту Бенефіціаром, про що виконавця контракту або інформують шляхом спеціального повідомлення, або автоматично дозволивши закінчити строк ухвалення, передбачений контрактом, без повідомлення щодо відкладення терміну для здійснення виплат. Бенефіціар повинен повідомити Європейську Комісію про дату ухвалення звіту.

5.3 У разі затримки з надсиланням запиту щодо здійснення платежу, яка виникла з боку Бенефіціара, Європейська Комісія звільнюється від зобов'язання сплачувати виконавцю контракту передбачені контрактом проценти за затримку у здійсненні виплати. В цьому випадку проценти виплачуються Бенефіціаром.

Частина IV - ВИПЛАТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕНЕФІЦІАРОМ ТРЕТІМ ОСОБАМ ЧЕРЕЗ КОШТОРИСИ ПРОГРАМ, ТА ПЕРЕРАХУНОК КОШТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ

Стаття 6 - Загальний принцип

6.1 Бенефіціар може здійснювати виплати третім особам тільки за попередньо складеним і прийнятим кошторисом програми.

6.2 Кошторис програми - це документ, в якому описується запланована програма заходів, людські та матеріальні ресурси, необхідні для її виконання, відповідний бюджет, технічні і адміністративні положення виконання у разі децентралізованого виконання проекту/програми протягом визначеного періоду реалізації безпосередньо установами Бенефіціара та/чи шляхом укладання контрактів на постачання та/чи надання грантів.

6.3 Всі кошториси програм, спрямовані на виконання угоди про фінансування повинні укладатися відповідно до процедур та типових документів Європейської Комісії, які застосовуються на момент прийняття відповідних кошторисів програм.

Стаття 7 - Перерахунок виплат

7.1 Європейська Комісія зобов'язується перераховувати кошти не пізніше ніж через 45 календарних днів після дати реєстрації прийнятного запиту від Бенефіціара щодо здійснення платежу. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара в будь-який час протягом вказаного вище періоду про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово зупинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Європейська Комісія повинна якнайшвидше повідомити Бенефіціара про таке рішення.

7.2 Європейська Комісія перераховує кошти на рахунок, відкритий в євро у фінансовому закладі, погодженому з Європейською Комісією.

7.3 Бенефіціар повинен гарантувати можливість ідентифікації на цьому рахунку авансового платежу, здійсненого Європейською Комісією.

7.4 У разі необхідності обмін перерахованих в євро коштів в національну валюту Бенефіціара здійснюється коли Бенефіціар проводить виплати з цього рахунку, при цьому для обміну валют застосовується банківський курс на дату здійснення виплати Бенефіціаром.

7.5 На кошти, перераховані Європейською Комісією на зазначений рахунок, можуть нараховуватись відсотки чи інші види прибутку. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про отримані відсотки чи інші види прибутку від цих коштів не менше одного разу на рік.

7.6 Відсотки чи інші види прибутку, отримані від перерахованих коштів у розмірі, що перевищує двісті п'ятдесят тисяч євро повинні бути повернуті Європейській Комісії не пізніше ніж через 45 днів після отримання відповідного запиту від Європейської Комісії.

7.7 У випадку, якщо за кошторисом програми не було здійснено жодного перерахунку коштів протягом трьох років після її підписання, відповідна сума, виділена на програму, анулюється.

Частина V - УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ ТА НАДАННЯ ГРАНТІВ

Стаття 8 - Загальний принцип

Усі контракти, спрямовані на реалізацію Угоди про фінансування, мають укладатися та виконуватися відповідно до процедур та типових документів, що були розроблені та опубліковані Європейською Комісією для проведення зовнішніх операцій та застосовуються на дату початку відповідної процедури.

Стаття 9 - Кінцева дата підпису контрактів, спрямованих на реалізацію фінансової угоди

9.1 Контракти, що забезпечують виконання Угоди про фінансування, мають бути підписані обома сторонами впродовж трьох років з дня набуття чинності Угоди про фінансування. Кінцева дата підписання не може переноситися на пізніший термін.

9.2 Попереднє положення не поширюється на контракти про аудит та оцінку, які можуть укладатися пізніше, а також на доповнення до вже підписаних контрактів.

9.3 Після закінчення трьох років, що минули після набуття чинності Угоди про фінансування, будь-який залишок, стосовно якого не були укладені контракти, буде скасовано.

9.4 Попереднє положення не поширюється на залишки резервів для непередбачених витрат.

9.5 Дія контракту, що не призвів до здійснення жодного платежу впродовж трьох років з моменту його підписання, має автоматично припинятися, а його фінансування скасовуватися.

Стаття 10 - Прийнятність

10.1 Участь у тендері на виконання робіт, постачання та надання послуг, а також запрошення про подання пропозицій мають бути однаково відкритими для усіх фізичних та юридичних осіб країн - членів ЄС та, згідно спеціальних положень основних актів, що регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, для усіх фізичних та юридичних осіб третіх країн - бенефіціарів чи будь-яких інших третіх країн, окремо визначених у вищезазначених актах.

10.2 Зважаючи на спеціальні умови, що містяться в основних актах та регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, може бути прийняте рішення щодо допущення громадян третіх країн (на відміну від зазначених у першому параграфі) до подання заявок на участь у тендері.

10.3 Товари та матеріали, що закуповуватимуться за кошти ЄС та є необхідними для виконання контрактів на проведення робіт, постачання та надання послуг, а також для процедур здійснення закупівель, розпочатих одержувачами гранту з метою реалізації фінансованої діяльності, повинні походити з країн, що мають право брати участь на умовах, викладених у попередніх двох параграфах, якщо основним актом не передбачено іншого.

Стаття 11 - Оприлюднення інформації

11.1 Бенефіціар зобов'язується щорічно оприлюднювати назви всіх контрактів, які фінансуються за цією Угодою про фінансування, назву та національність одержувачів гранту чи виконавців контрактів, обраних через процедуру тендеру, а також обсяг відповідного гранту чи контракту в окремому легко доступному місці на своїй сторінці в Інтернеті.

11.2 У разі якщо публікація в Інтернеті є неможливою, інформація оприлюднюється іншим чином, таким як публікація в офіційному друкованому виданні Бенефіціара. Публікація має здійснитися у першій половині року після завершення попереднього року, в якому відбулось надання грантів чи укладання контрактів. Бенефіціар повинен повідомити Європейську Комісію про місце публікації, посилання на адресу якої буде зроблене в окремому місці на сторінці Європейської Комісії в Інтернеті. У разі публікації іншим чином Бенефіціар повинен надати Європейської Комісії повну інформацію про використаний спосіб.

Частина VI - ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ КОНТРАКТІВ

Стаття 12 - Перебування та право на проживання

12.1 Коли це обумовлено умовами контракту, фізичні та юридичні особи, яким запропоновано взяти участь у тендері на проведення робіт, постачання та надання послуг, повинні мати тимчасове право на перебування та проживання на території Бенефіціара. Таке право має залишатися дійсним впродовж одного місяця після присудження контракту.

12.2 Виконавці контрактів (включно з одержувачами гранту) та фізичні особи, чиї послуги є необхідними для виконання контракту, разом з членами їх сімей, повинні мати аналогічні права впродовж періоду реалізації проекту/програми.

Стаття 13 - Податкові та митні положення

13.1 Бенефіціар має застосовувати до контрактів на постачання та грантів, що фінансуються ЄС, найбільш сприятливі податкові та митні підходи, що вона використовує по відношенню до країн або організацій міжнародного розвитку, з якими вона має зв'язки.

13.2 Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

Стаття 14 - Положення щодо іноземної валюти

14.1 Бенефіціар зобов'язується дозволити імпорт або купівлю іноземної валюти, яка необхідна для реалізації проекту. Він також зобов'язується не вдаватися до дискримінаційного застосування національних валютних правил до виконавців контрактів, участь яких дозволена відповідно до статті 10 цих Загальних умов.

14.2 Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

Стаття 15 - Використання дослідних даних

Якщо Угода про фінансування передбачає фінансування досліджень, то відповідний контракт, укладений з метою реалізації Угоди про фінансування, має регулювати як право власності на ці дослідження так і право Бенефіціара та Комісії використовувати дані, одержані в рамках досліджень, публікувати чи розкривати їх третім особам.

Стаття 16 - Розподіл сум, одержаних за контрактами

Суми, одержані від помилково здійснених платежів, фінансових гарантій, наданих згідно з умовами отримання контракту чи за контрактами, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування, а також фінансові стягнення, накладені Бенефіціаром на кандидата, учасника тендеру, виконавця контракту чи одержувача гранту мають бути повернуті Комісії. Виплачені Бенефіціару компенсації також повинні бути повернуті Комісії.

Стаття 17 - Фінансові позови за контрактами

Бенефіціар зобов'язується попередньо до прийняття відповідного рішення щодо вимоги виконавця контракту про отримання компенсації погодити його з Європейською Комісією після розгляду вимоги Бенефіціаром і визнання її в цілому чи частково правомірною. Тільки у випадку отримання попередньої згоди від Європейської Комісії фінансові наслідки можуть повністю покриватися ЄС. Попередня згода також необхідна для будь-якого використання коштів передбачених цією Угодою про фінансування на покриття витрат внаслідок вирішення суперечок щодо контрактів.

Частина VII - ЗАГАЛЬНІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 18 - Прозорість

18.1 На кожен проект/програму, що фінансується ЄС, розповсюджуються відповідні правила проведення комунікаційних та інформаційних заходів. Відповідальність за визначення таких заходів покладається на Бенефіціара за погодженням з Комісією.

18.2 Комунікаційні та інформаційні заходи мають здійснюватися за правилами, розробленими та опублікованими Європейською Комісією для проведення зовнішніх операцій, що застосовуються на дату початку відповідної процедури.

Стаття 19 - Запобігання порушенням, шахрайству та корупції

19.1 Бенефіціар зобов'язується проводити систематичні перевірки належного виконання заходів, які фінансуються за кошти ЄС. Він має вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій та шахрайства, а також, у разі необхідності, починати судові переслідування з метою повернення помилково сплачених коштів.

19.2 "Незаконна дія" - означає будь-яке порушення Угоди про фінансування, контрактів, що забезпечують її виконання, кошторисів програм чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності суб'єкта економічної діяльності, які завдали чи можуть завдати шкоди загальному бюджету ЄС чи Європейському фонду розвитку, шляхом скорочення або втрати доходів від власних ресурсів, які вони одержують безпосередньо від імені ЄС, або через невиправдану статтю витрат.

"Шахрайство" - означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи представлення неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призвело до розтрати або незаконного затримання коштів із загального бюджету ЄС чи з Європейського фонду розвитку

- нерозкриття інформації, результатом чого стає порушення конкретних зобов'язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання коштів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

19.3 Бенефіціар має негайно повідомити Європейську Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих незаконних дій чи шахрайства, та всі заходи вжиті з метою їх врегулювання.

19.4 Бенефіціар має негайно повідомити Європейській Комісії назви суб'єктів економічної діяльності, які були судовим рішенням, яке має силу прецедента, визнані винними в шахрайстві, корупції, участі в злочинній організації чи іншій незаконній діяльності, яка шкодить фінансовим інтересам ЄС.

19.5 Бенефіціар зобов'язується вживати усіх необхідних заходів з метою припинення будь-яких дій, що мають ознаки активної чи пасивної корупції на всіх процедурних етапах укладання контрактів, надання грантів або на стадії виконання відповідних контрактів. Термін "пасивна корупція" має означати навмисну дію посадової особи, яка власноруч або через посередника вимагає чи одержує користь у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку того, що він/вона її одержить, для того, щоб діяти (або утримуватися від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконувати покладені функції з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС. Термін "активна корупція" має означати навмисну дію будь-якої особи, яка власноруч або через посередника обіцяє надати чи надає користь у будь-якій формі іншій посадовій особі, собі чи третій стороні, щоб забезпечити дії (або утримання від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконання покладених функцій з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС.

Стаття 20 - Перевірки та контроль з боку Європейської Комісії, Управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ) та Європейського Суду Аудиторів

20.1 Бенефіціар погоджується з тим, що Європейська Комісія, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів проводитимуть документальні перевірки та перевірки на місцях щодо використання фондів ЄС, наданих відповідно до Угоди про фінансування (включно з процедурами присудження контрактів та надання грантів), а за необхідності, проводитимуть комплексний аудит на основі супроводжувальних документів, рахунків, бухгалтерської документації та будь-яких інших документів, що стосуються фінансування проекту/програми, впродовж усього терміну дії угоди та ще семи років після дати останнього платежу.

20.2 Бенефіціар також погоджується з тим, що ОЛАФ може проводити перевірки на місцях відповідно до процедур, передбачених законодавчими актами ЄС, з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших протиправних дій.

20.3 З цією метою, Бенефіціар зобов'язується надавати посадовим особам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів та їх уповноваженим представникам доступ до об'єктів та приміщень, де проводяться роботи, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування (включаючи комп'ютерні системи, будь-які документи та комп'ютеризовані дані про технічне та фінансове управління такими роботами), та вживатиме всіх необхідних заходів для сприяння їхньої діяльності. Доступ уповноваженим представникам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів має надаватися на умовах збереження суворого режиму конфіденційності щодо третіх сторін, без шкоди для зобов'язань, передбачених публічним правом, які вони мають виконувати. Документи повинні бути доступними та зберігатися таким чином, щоб забезпечувати зручність при перевірці. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів про точне місцезнаходження документів.

20.4 Згадані вище перевірки та аудити також мають охоплювати підрядників та субпідрядників, діяльність яких фінансується ЄС.

20.5 Бенефіціара мають повідомляти про місії, що проводитимуться на місцях представниками Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів.

Стаття 21 - Консультації між Європейською Комісією та Бенефіціаром

21.1 Бенефіціар та Європейська Комісія повинні проводити спільні консультації до того, як спірні питання щодо реалізації чи трактування цієї Угоди про фінансування перейдуть на інший рівень їхнього вирішення.

21.2 Консультації можуть призвести до внесення змін та доповнень, призупинення чи анулювання Угоди про фінансування.

Стаття 22 - Внесення змін до фінансової угоди

22.1 Будь-які зміни та доповнення до Особливих умов, Додатку I та Додатку II до Угоди про фінансування мають робитися у письмовій формі та оформлюватися як Додаткова угода.

22.2 Якщо запит щодо внесення змін чи доповнень надходить від Бенефіціара, то він має представити такий запит Європейській Комісії щонайменше за три місяці до передбаченої дати набуття чинності запропонованих змін, крім випадків, добре обґрунтованих Бенефіціаром та погоджених Європейською Комісією.

22.3 Про внесення змін, які стосуються технічних питань і не впливають на цілі і результати проекту/програми, та змін щодо незначних деталей реалізації, які не змінюють в цілому прийнятого технічного рішення і не потребують змін в бюджеті, Бенефіціар має якнайшвидше повідомити Європейську Комісію у письмовій формі з обґрунтуванням і застосовувати ці зміни.

22.4 Використання резервних фондів дозволяється після отримання погодження у письмовій формі від Європейської Комісії.

22.5 Особливі випадки подовження стадії практичного виконання чи завершальної стадії регулюються положеннями статті 4 (4) та (5) цих Загальних умов.

22.6 Якщо Бенефіціар більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах, та без упередження до положень Статті 23 та 24 цих Загальних умов, Європейська Комісія може прийняти рішення відізвати покладені на Бенефіціара фінансові завдання щодо реалізації проекту/програми з метою продовження реалізації для та від імені Бенефіціара після повідомлення про це у письмовій формі.

Стаття 23 - Призупинення Угоди про фінансування

23.1 Дія Угоди про фінансування може бути призупинена у наступних випадках:

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме передбачені угодою зобов'язання, а саме більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах.

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме зобов'язання щодо дотримання прав людини, демократичних принципів та верховенства права, а також у випадку наявності серйозних фактів корупції.

- Угода про фінансування може бути призупинена за форс-мажорних обставин, відповідно до наведеного нижче визначення. Термін "форс-мажор" має означати будь-яку непередбачену чи виключну ситуацію або подію, що знаходиться поза контролем сторін та перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов'язання. Це не стосується помилок або недбалості, допущених ними (або виконавцями контрактів, довіреними особами та співробітниками). Форс-мажорні обставини є такими, що характеризуються як нездоланні, не зважаючи на всі вжиті заходи. Дефекти обладнання чи матеріалів, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися форс-мажорними обставинами. Сторона не може вважатися винною у порушенні зобов'язань, якщо на заваді їхньому виконанню встали форс-мажорні обставини, про які належним чином було повідомлено іншу сторону. Сторона, на яку діють форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначаючи характер, можливу тривалість та передбачуваний вплив проблеми, а також повинна ужити всіх необхідних заходів для мінімізації можливих втрат.

23.2 Рішення про призупинення не повинне супроводжуватися попереднім повідомленням.

23.3 Виплати, передбачені в Статті 7 (1) цих Загальних умов, призупиняються як застережний засіб.

23.4 У випадку надання повідомлення про призупинення, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

23.5 Призупинення виплат Європейською Комісією з метою забезпечення належного фінансового управління чи захисту фінансових інтересів ЄС не впливає на призупинення Угоди про фінансування.

Стаття 24 - Припинення дії Угоди про фінансування

24.1 Якщо проблеми, які призвели до призупинення Угоди про фінансування, не були вирішені впродовж, максимум, чотирьох місяців, будь-яка зі сторін може припинити дію Угоди про фінансування, попередньо повідомивши про це щонайменше за два місяці.

24.2 Якщо за Угодою про фінансування не було здійснено жодного платежу впродовж трьох років з моменту її підписання, або, якщо впродовж аналогічного періоду не було укладено жодного контракту, що має забезпечити її реалізацію, то дія Угоди про фінансування припиняється.

24.3 У випадку надання повідомлення про припинення дії угоди, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

Стаття 25 - Вирішення суперечок

25.1 Будь-яке спірне питання, що стосується Угоди про фінансування та не може бути вирішено впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 21 цих Загальних умов, може, на прохання сторін, вирішуватися за допомогою третейського суду.

25.2 В такому випадку, кожна зі сторін повинна призначити третейського суддю впродовж 30 діб з дня подання прохання про арбітражний розгляд суперечки. У випадку неспроможності виконати цю умову, будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити другого третейського суддю. Два призначені арбітри, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. Якщо вони цього не можуть зробити, то будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити третього третейського суддю.

25.3 Якщо третейськими суддями не буде прийняте інше рішення, то для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, що визначена в Диспозитивних нормах Постійної Палати Третейського Суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися впродовж трьох місяців більшістю третейських суддів.

25.4 Кожна зі сторін зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішень третейських суддів.


ДОДАТОК II ДО УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ № ENPI/2011/22827

ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Країна-бенефіціар / регіон

Україна

Орган, від якого надійшов запит

Уряд України

Стаття бюджету

Рядок бюджету 19 08 01 03

Назва

Рамкова програма на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом
Європейський інструмент сусідства і партнерства (ЄІСП)
Річний план дій (РПД) на 2011 рік

Загальна вартість

30 млн. євро

Метод надання допомоги / метод управління

Проектний підхід
Централізоване управління, спільне управління

Код ДАК

15110

Сектор

Галузева державна політика та адміністративне управління

1. ОПИС ПРОГРАМИ

Віддаючи належне розпочатим масштабним реформам в Україні, ЄС та Україна ініціювали у березні 2007 року переговори стосовно Угоди про асоціацію. Ця Угода про асоціацію передбачає зміцнення відносин між Україною та ЄС в усіх сферах співробітництва. Створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (далі - ПВЗВТ) є однією з найголовніших її складових. Переговори між Україною та ЄС щодо створення ПВЗВТ було розпочато після вступу України до Світової організації торгівлі у 2008 році.

У грудні 2011 року Україна та ЄС оголосили про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію та ПВЗВТ. 30 березня 2012 року сторони парафували текст Угоди про асоціацію.

З метою підготовки тексту Угоди про асоціацію та сприяння її впровадженню після набрання чинності було розроблено Порядок денний асоціації Україна - ЄС (вступив у дію 24 листопада 2009 року), який замінив План дій Україна - ЄС в рамках Європейської політики сусідства (прийнятий у 2005 році). Порядок денний асоціації став новим практичним інструментом, який зосереджений на чітко визначених пріоритетах співробітництва. Перелік пріоритетних напрямків Порядку денного асоціації Україна - ЄС на період 2011 - 2012 рр. був погоджений 20 травня 2011 року на засіданні Спільного Комітету старших посадових осіб з оцінки імплементації Порядку денного асоціації Україна - ЄС.

План дій Україна - ЄС у сфері свободи, безпеки та правосуддя у новій редакції впроваджується з 2006 року (див. документ 8ЕС (2006) 588 від 3 травня 2005 року). У 2011 році було прийнято Повідомлення ЄС щодо співпраці у сфері правосуддя та внутрішніх справ у рамках Східного партнерства (див. документ СОМ (2011) 564 від 29 вересня 2011 року).

Майбутня Угода про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення ПВЗВТ, потребує проведення важливих реформ в усіх державних установах, оскільки на них буде покладено виконання нових зобов'язань. Майбутня Угода також передбачає вдосконалення вкрай важливих координаційних функцій, а також ключових горизонтальних систем державного управління, таких як система формування державної політики, система розвитку людських ресурсів, система адміністративних процедур та система управління державними фінансами. У Повідомленні про Східне партнерство Європейською Комісією була запропонована Програма всеохоплюючої інституційної розбудови (Програма СІВ). Ця Програма враховує перспективу укладення Угод про асоціацію між ЄС та країнами - членами Східного партнерства і має на меті сприяти впровадженню майбутніх Угод про асоціацію, у тому числі створенню ПВЗВТ, зокрема, шляхом вирішення вищезазначених питань.

22 листопада 2010 року у ході Саміту Україна - ЄС було представлено План дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Він визначає умови, які Україна повинна виконати для запровадження безвізового режиму до короткострокових поїздок українських громадян до країн Європейського Союзу, а також містить низку критеріїв, у тому числі щодо управління міграцією.

Від часу започаткування Програми СІВ Україна та ЄС досягли значних успіхів у підготовці до її впровадження. Зокрема, Рамковий документ щодо програми Всеохоплюючої інституційної розбудови, підписаний восени 2010 року, визначає чотири пріоритетні галузі, а саме: а) процес управління та реалізації Угоди про асоціацію, включаючи ПВЗВТ; б) санітарні та фітосанітарні заходи; в) контроль за державною допомогою (у разі прийняття Закону України "Про державну допомогу"); г) міграційна політика. Нацдержслужба разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади України розробили Плани інституційних реформ (ПІР) у вищезазначених галузях. Підтримка впровадження окремих заходів, передбачених цими Планами, буде надаватись у рамках Програми СІВ.

Узгодженість цієї Рамкової програми з програмними документами ЄС визначається Стратегічним документом для України на період 2007 - 2013 рр., який передбачає наступні пріоритети щодо України: (i) підтримка демократичного розвитку та належного управління; (ii) підтримка удосконалення нормативно-правової бази та зміцнення потенціалу органів державної влади; (iii) підтримка розвитку інфраструктури. Національна індикативна програма на період 2011 - 2013 роки підтверджує завдання, обумовлені курсом України на поступове наближення до правил внутрішнього ринку ЄС, та наголошує на їхній важливості. В якості її пріоритетних напрямів визначено належне управління та верховенство права (у тому числі проведення реформи системи державного управління), сприяння підготовці до виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (включаючи створення ПВЗВТ) та сталий розвиток. Таким чином, безпосередні проекти, які планується фінансувати у рамках цієї Рамкової програми, визначатимуться у межах вищенаведених пріоритетних напрямів.

Запропонована Рамкова програма має на меті вирішити проблеми у пріоритетних секторах, підтримати впровадження інституційних реформ у рамках програми СІВ, включаючи можливі додаткові заходи, на основі використання механізму Twinning. Крім того, програма передбачає надання технічної допомоги з метою впровадження інших супровідних заходів, які сприятимуть впровадженню Порядку денного асоціації Україна - ЄС.

Тісна співпраця та відповідальність з боку органів державної влади України є важливою передумовою для дієвого впровадження програм допомоги ЄС, що сприяють досягненню відповідних цілей державної політики України. Політичний діалог між Україною і ЄС у відповідних сферах співпраці відіграє важливу роль в процесі підготовки та впровадження секторальних програм допомоги, в тому числі програм бюджетної підтримки. Існує необхідність подальшого інтегрування програм допомоги ЄС у процес правового наближення між Україною та ЄС, що відображатиме перехід від технічної допомоги до співпраці, яка ґрунтується на сприянні впровадженню відповідної галузевої державної політики на основі програм секторальної допомоги ЄС. В останні роки при виконанні Порядку денного асоціації Україна - ЄС спостерігався недостатній адміністративний потенціал та розуміння законодавства ЄС зі сторони України, що суттєво перешкоджало економічної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

Запропонований захід спрямований на посилення потенціалу органів державної влади України з метою вирішення питань, які виникають у процесі євроінтеграції. У сферах, щодо яких переговори з Урядом України визначили необхідність впровадження програми секторальної підтримки, можливе також надання технічної підтримки, включаючи розбудову інституційної спроможності. Така допомога буде спрямована на створення умов для впровадження відповідних галузевих реформ, і за необхідності, на розробку відповідних стратегій і планів відповідно до принципу "Відповідальність" Паризької декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги, до якої Україна приєдналася у квітні 2007 року.

Запропонований захід допоможе Україні посилити свій адміністративний потенціал для координації діяльності донорів, розробити чи доопрацювати пріоритетні загальнодержавні стратегії галузевого розвитку, а також посилити спроможність державних органів України для ефективного виконання завдань, визначених Порядком денним асоціації Україна - ЄС, Угодою про асоціацію та ПВЗВТ. Передбачається надання підтримки Урядові України для покращення ефективності державного управління, включаючи посилення спроможності об'єднань громадян.

Ця Програма враховує попередній досвід роботи та результати, досягнуті поточними проектами технічної допомоги, незалежно від того, чи фінансуються вони Європейською Комісією чи іншими донорами. Інструменти надання допомоги в рамках цієї Програми обирались з урахуванням останнього позитивного досвіду виконання проектів Twinning, а також успішного використання додаткової технічної допомоги для підтримки програм секторальної підтримки.

Аналіз перших завершених проектів Twinning вказує на необхідність забезпечити чіткий зв'язок програми Twinning з Порядком денним асоціації Україна - ЄС. Кожен новий проект має бути інтегрованим у загальне "середовище реформування" відповідного сектору. Це означає, що реформи чи підготовка до їх впровадження мають бути започаткованими до моменту запуску відповідного проекту Twinning чи проекту технічної допомоги. Такий підхід гарантуватиме досягнення результатів за проектом і виконання рекомендацій, зокрема, щодо удосконалення законодавства.

Як свідчить досвід останніх років, існує чіткий взаємозв'язок між галузями, визначеними як пріоритетні Порядком денним асоціації Україна - ЄС - відповідальними міністерствами та іншими органами виконавчої влади, які є найбільш активними у поданні заявок на проведення проектів Twinning чи надання допомоги в інших формах. У цьому контексті проекти Twinning, зазвичай, визначаються як компоненти більш масштабної галузевої програми підтримки чи як підготовчі проекти для детальнішого визначення майбутньої галузевої програми. Таким чином, кожен з таких проектів може доповнювати інші поточні чи майбутні проекти у відповідних галузях, в тому числі й проекти допомоги, які плануються у рамках даної Рамкової програми.

1.1. Цілі

Загальна мета:

Дієве підвищення потенціалу державних органів України стосовно підготовки та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення ПВЗВТ, проведення діалогу з візових питань, виконання Плану дій з лібералізації візового режиму, а також щодо досягнення цілей, передбачених Порядком денним асоціації Україна - ЄС.

Завдання:

- підтримка процесу інституційної розбудови визначеного переліку ключових державних органів, які відіграють провідну роль у підготовці та виконанні майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення ПВЗВТ, проведення діалогу з візових питань та виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України шляхом надання цілеспрямованої допомоги з розвитку потенціалу;

- розбудова потенціалу відповідних державних органів України, необхідного для ефективного виконання зобов'язань, визначених Порядком денним асоціації Україна - ЄС;

- здійснення підготовчих заходів, проведення моніторингу, оцінювання та аудиту, які необхідні для своєчасного та ефективного започаткування та надання допомоги ЄС у пріоритетних сферах відповідно до Порядку денного асоціації Україна - ЄС.

1.2. Очікувані результати

Основними результатами цієї Рамкової програми є:

- подальший поступ України у виконанні зобов'язань, передбачених Порядком денним асоціації, успішне впровадження реформ шляхом посилення співпраці Україна - ЄС та збільшення допомоги ЄС в пріоритетних секторах;

- посилення потенціалу державних органів України щодо стратегічного планування, формування державної політики та управління державними фінансами відповідно до Програми економічних реформ та пріоритетів правового наближення з ЄС;

- відібрані органи державної влади мають адміністративний потенціал, необхідні людські та фінансові ресурси для розширення співпраці з ЄС шляхом укладення нових угод та виконання взятих зобов'язань;

- допомога Україні в рамках річної програми Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП) у пріоритетних сферах є обґрунтованою і своєчасною, впровадження відповідних проектів є предметом моніторингу та оцінки.

1.3. Заходи

Для досягнення цих результатів передбачається вжити наступних заходів:

1. Підтримка виконання Програми СІВ (Компонент 1)

Цей компонент спрямовано на підтримку ефективного управління загальним процесом інституційної реформи у чотирьох сферах Програми СІВ від розробки проектів до їх впровадження, а також на забезпечення моніторингу та звітування про результати Програми СІВ та досягань в інших пріоритетних сферах, визначених Порядком денним асоціації Україна - ЄС.

Цей компонент включатиме наступні заходи:

- підвищення ефективності управління проектами, у тому числі в державних органах - учасниках Програми СІВ. Ця діяльність поширюватиметься на інші державні органи, які працюють в пріоритетних напрямках співпраці, визначених Порядком денним асоціації Україна - ЄС;

- забезпечення моніторингу виконання Програми СІВ та оцінки впливу, підвищення рівня поінформованості та надання інформації щодо Програми та її здобутків;

- забезпечення стабільної діяльності Координатора Програми СІВ з точки зору методології, кадрового потенціалу та загальної координації Програми.

2. Підтримка впровадження відібраних заходів, передбачених Планами інституційних реформ (Компонент 2).

Цей компонент надаватиме підтримку інституційному розвитку державних органів, задіяних у рамках Програми СІВ, у процесі виконання ними відповідних Планів інституційних реформ.

В рамках цієї Рамкової програми передбачається зосередитись, в основному, на двох пріоритетних напрямках Програми СІВ, які представляють горизонтальний і вертикальний (галузевий) рівні здійснення реформ, а саме: управління та процес впровадження Угоди про асоціацію та ПВЗВТ; санітарні та фітосанітарні заходи.

Нижче наведено огляд основних заходів у рамках кожної пріоритетної сфери Програми СІВ і відповідного Плану інституційної реформи:

2.1 Процес управління та реалізації Угоди про асоціацію та ПВЗВТ:

- розвиток і дієве функціонування інституційної системи координації процесу впровадження Угоди про асоціацію та ПВЗВТ, включаючи механізм підготовки та виконання відповідних державно-політичних рішень;

- посилення інституційної спроможності державних установ, задіяних у процесі управління та виконання Угоди про асоціацію та ПВЗВТ (стратегічне управління, процедури, людський та технічний потенціал);

- забезпечення моніторингу та оцінки ходу виконання Угоди про асоціацію та ПВЗВТ, включаючи надання допомоги у проведенні оцінки впливу та підвищенні рівня поінформованості різних цільових груп щодо співпраці Україна - ЄС.

2.2 Санітарні та фітосанітарні (СФС) заходи (безпечність харчових продуктів):

- наближення законодавства України у сфері безпечності харчових продуктів до законодавства ЄС, у тому числі приведення системи технічних регламентів, дозволів і сертифікатів на харчові продукти до стандартів ЄС;

- створення та забезпечення дієвого функціонування правової та інституційної системи у сфері СФС заходів;

- навчання державних службовців з питань впровадження нового законодавства та використання сучасних методів контролю безпечності харчових продуктів;

- підтримка впровадженню принципів відкритості, відповідальності, прозорості державної політики у сфері безпечності харчових продуктів, залучення зацікавлених сторін до її розроблення, моніторингу, впровадження та оцінки ризиків.

2.3 Контроль за державною допомогою:

- сприяння розвитку та забезпечення функціонування інституційної та правової системи у сфері контролю за державною допомогою;

- розвиток системи моніторингу державної допомоги та контролю в Україні;

- розбудова кадрового та технічного потенціалу відповідних державних органів;

- створення реєстру державної допомоги, у тому числі інформаційно-технологічної системи для збору та обробки відповідних даних у реєстрі.

2.4 Міграційна політика:

- розбудова потенціалу, необхідного для ефективного управління міграційними процесами в Україні;

- вдосконалення законодавчої та нормативної бази стосовно мігрантів, шукачів притулку та біженців відповідно до стандартів ЄС, міжнародних стандартів і практик;

- розбудова потенціалу відповідних державних органів, необхідного для досягнення відповідних показників, визначених Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

3. Підтримка виконання Порядку денного асоціації Україна - ЄС (Компонент 3).

Своєчасне та економічно-обґрунтоване виконання Україною зобов'язань у рамках Порядку денного асоціації Україна - ЄС вимагає виконання наступних завдань:

- зміцнення адміністративного потенціалу органів державної влади шляхом підвищення здатності державних службовців розуміти та застосовувати принципи ЄС, а також шляхом приведення інституційних структур у відповідність до вимог, що випливають з двосторонніх угод. У разі необхідності, адміністративний потенціал буде посилено шляхом обміну досвідом, надання підтримки з питань підвищення ефективності роботи та інституційної розбудови. За потреби, ця діяльність може також включати надання консультацій з питань правового наближення до стандартів ЄС;

- підтримка галузевих стратегій, які ґрунтується на відповідних принципах ЄС. Це, зокрема, стосується галузей, які відіграються важливу роль для досягнення цілей, визначених двосторонніми угодами або в яких Україна наразі прагне здійснити глибокі реформи. Виконання цього завдання передбачає надання технічної допомоги ЄС, а також впровадження галузевих програм допомоги за участю інших донорів;

- забезпечення системного підходу щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС, допомога у своєчасному прийнятті необхідного переліку наближеного законодавства відповідно до вимог двосторонніх угод;

- забезпечення розбудови потенціалу для вдосконалення системи управління державними фінансами, у тому числі системи середньострокового бюджетного планування і державних закупівель. Ця сфера має особливе значення у контексті поточних та майбутніх програм підтримки секторальної політики з використанням механізму бюджетної підтримки;

- підвищення рівня відповідальності та чесності державних службовців шляхом підтримки антикорупційних заходів та подальшого проведення судової реформи, спрямованої на забезпечення незалежності та ефективності роботи судових органів;

- підготовка заходів, пов'язаних з впровадженням проектів допомоги, їх моніторингом, оцінкою та аудитом в пріоритетних сферах, узгоджених з органами державної влади України.

2. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

2.1. Місце впровадження

Проекти Twinning впроваджуватимуться в українських органах влади та, за необхідності, на обласному рівні у відповідних пілотних органах чи установах.

Місце впровадження проектів технічної допомоги буде визначено після розробки концепцій відповідних проектів.

2.2. Строки впровадження

Період виконання Угоди визначається відповідно до положень Статті 5 Особливих умов.

3. ВПРОВАДЖЕННЯ

3.1 Організаційна схема та розподіл обов'язків

З огляду на комплексний характер, ця Рамкова програма буде впроваджуватися згідно з наступними формами впровадження:

1. Впровадження Європейською Комісією

Програма буде впроваджуватися Європейським Союзом через Представництво ЄС в Україні.

Усі контракти та платежі здійснюються Європейською Комісією від імені Бенефіціара.

Основним методом впровадження проектів за цією Рамковою програмою є централізоване управління. Для всіх Компонентів програми можуть використовуватись контракти про надання послуг, контракти за програмою Twinning та грантові контракти. Додатково до цього для компоненту 2, відповідно до Керівних принципів Програми СІВ, можуть бути передбачені контракти на постачання товарів.

Усі угоди, пов'язані з провадженням цієї Рамкової програми, мають укладатись і виконуватись згідно з прийнятими та опублікованими Європейською Комісією процедурами і нормативними документами, що регулюють проведення зовнішньої діяльності, чинними на момент початку відповідної процедури.

Основні критерії відбору та визначення отримувачів грантів викладено у Практичному посібнику з процедур укладання контрактів для зовнішньої діяльності Європейської Комісії. Максимальна частка співфінансування грантів зі сторони ЄС становить 80%. Фінансування зі сторони ЄС у повному обсязі може застосовуватись лише у випадках, передбачених Статтею 253 Виконавчих правил Фінансового регламенту, що застосовується до бюджету (Регламент Комісії (ЄК, Євроатом) № 2342/2002 від 23 грудня 2002 року), коли фінансування у повному обсязі є необхідним для виконання даного заходу.

Грант може бути надано для заходу, який вже розпочався, якщо тільки заявник може обґрунтувати потребу у започаткуванні заходу до призначення гранту, відповідно до Статті 112 Фінансового регламенту, що застосовується до загального бюджету.

2. Впровадження міжнародною організацією

В окремих випадках та на основі потреб і вимог бенефіціара, одна або більше Стандартних угод про фінансування можуть бути підписані з міжнародними організаціями (МО) з метою виконання Рамкової програми відповідно до Статті 53d Фінансового регламенту. У цьому випадку методом впровадження буде спільне управління.

Після аналізу пріоритетних галузей, визначених Порядком денним Асоціації Україна - ЄС та Рамковим документом щодо програми Всеохоплюючої інституційної розбудови, наступні міжнародні організації розглядаються для спільного управління:


Міжнародні організації

Очікувані сфери професійної спеціалізації

1.

Організація економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), Програма SIGMA

Горизонтальні аспекти державного управління (формування та впровадження державної політики, державні фінанси, державні закупівлі, державна служба, адміністративні процедури)

2.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН

Санітарні та фіто-санітарні норми, в тому числі підтримка у зміцненні потенціалу відповідних державних органів

3.

Світова організація торгівлі

Зміцнення потенціалу у сфері економічної інтеграції в тому числі контроль за державною допомогою

4.

Рада Європи

Законодавство про вибори, державне управління на місцевому рівні, правова допомога з питань конституційної реформи, протидії корупції, функціонування мас-медіа)

Беручи до уваги принцип права власності, Європейська Комісія зберігає за собою право змінювати організацію (організації), зазначену (зазначені) вище або обсяг делегування без обов'язкової поправки до фінансової угоди. У цьому випадку, ЄК радиться з Бенефіціаром щодо такої зміни та повідомляє йому назву нової організації та/або обсяг делегованих їй завдань.

3.2 Звітність

Не застосовується

3.3 Бюджет

Загальна вартість цієї Рамкової програми оцінюється в розмірі 30 млн. євро, з яких 30 млн. євро підлягає фінансуванню із загального бюджету Європейського Союзу в рамках Національного плану дій для України на 2011 рік.

Орієнтовний розподіл бюджету включатиме: компоненти 1 та 2 (Програма СІВ) - 20 млн. євро компонент 3 (Підтримка виконання Порядку денного Асоціації Україна - ЄС) - 9,5 млн. євро, асигнування на моніторинг/оцінювання/переклад та заходи із забезпечення публічності - 0,5 млн. євро. Кожен проект, який фінансуватиметься в рамках вищезазначених компонентів, передбачатиме також власне асигнування на оцінювання, аудит і забезпечення публічності. Якщо кошти одного компоненту не будуть використані, вони можуть бути спрямовані на інший компонент.

В рамках реалізації кожного плану інституційних реформ програми СІВ, якщо Уряд України буде спроможний забезпечити внесок не менше 20% від загальної вартості відповідного обладнання, ЄС забезпечить максимальний внесок у розмірі 80% для закупівлі обладнання, яке сприятиме впровадженню норм ЄС.

Що стосується проектів Twinning, то державні органи - виконавці проектів мають чітко зазначити у бюджеті проекту Twinning свій внесок у натуральній формі до спільного фінансування заходів. Що стосується проектів технічної допомоги, то українські бенефіціари, як правило, мають забезпечити належну роботи проекту та його експертів (внесок у натуральній формі).

3.4 Зобов'язання Бенефіціара

Установи, які представляють країну-бенефіціара та беруть участь у виконанні цієї Рамкової програми, зобов'язуються докласти максимум зусиль для створення сприятливих умов для діяльності експертів та забезпечення високого рівня співпраці. Це, серед іншого, включає надання доступу до приміщень в установах бенефіціара в обсязі, необхідному для виконання проекту, виділення офісних приміщень відповідного рівня та площею приблизно 6 квадратних метрів на одного експерта, що працює за договором (надаються безкоштовно Партнером за проектом), інших засобів, необхідних для виконання заходів за проектом (меблів, телефонного обладнання та ліній місцевого та міжнародного зв'язку, підключення до мережі Інтернет), а також персоналу, необхідного для виконання завдань і заходів, передбачених проектом.

4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА

4.1 Моніторинг

Європейська Комісія може здійснювати моніторинг, орієнтований на результат (МОР), залучаючи для цього незалежних консультантів. Моніторинг здійснюється починаючи з шостого місяця виконання заходів за проектом і закінчується не пізніше, ніж за 6 місяців до завершення строку виконання проекту.

Стосовно Програми СІВ моніторинг здійснюватиметься на рівні відповідних Планів інституційної реформи, в рамках яких Українська сторона зобов'язується створити наглядові комітети (один на план). Комітети очолюватимуться органом державної влади - головним виконавцем Плану. До їх складу входитимуть зацікавлені органи державної влади України, представники Європейської Комісії, інших донорів, які надають співфінансування, а також представники громадськості у якості спостерігачів. Засідання комітетів відбуватимуться регулярно для моніторингу впровадження Програми СІВ на підставі періодичних звітів.

Що стосується складової цієї Рамкової програми, яка впроваджується через програму Twinning, загальний супровід процесу підготовки проектів та їх погодження здійснюватиме Група з координації програми Twinning (ГКПТ)-1. ГКПТ проводитиме наради принаймні двічі на рік.

4.2 Оцінювання

a) Європейська Комісія може проводити (шляхом залучення зовнішніх консультантів) незалежні оцінювання наступних типів:

- проміжне оцінювання;

- заключне оцінювання на початку стадії закриття програми;

- оцінювання після закриття програми;

b) Бенефіціар та Європейська Комісія аналізують висновки і рекомендації проміжного оцінювання та спільно приймають рішення щодо наступних дій та будь-яких необхідних поправок, в тому числі, якщо необхідно, зміни Програми/проекту. Звіти інших оцінювань та моніторингових місій будуть надані Бенефіціару для інформації з метою врахування рекомендацій, сформульованих за результатами таких місій.

c) Європейська Комісія інформує Бенефіціара принаймні за один місяць до дат, передбачених для зовнішніх місій. Бенефіціар дієво та ефективно співпрацює з експертами з питань моніторингу та/або оцінювання, зокрема, забезпечує їх усією необхідною інформацією та документацією, а також надає доступ до відповідних приміщень та місць впровадження проектної діяльності.

Крім того, кожен з проектів, що впроваджуватимуться в межах цієї Рамкової програми, підлягатиме фінансовому аудиту як передбачено стандартними процедурами, відповідно до яких для проведення такого аудиту кожен проект має включити до бюджету відповідні кошти.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ

Належної інформаційної підтримки та забезпечення публічності Рамкової програми планується досягти шляхом широкого розповсюдження досягнень і результатів проектів, які фінансуватимуться за даною Програмою (за рахунок фінансування у рамках кожного проекту), а також шляхом висвітлення ходу виконання проектів Twinning на міжнародному рівні, для чого буде передбачено окремий бюджет.

Уряд України та органи державної влади - виконавці проектів мають вжити необхідних заходів для забезпечення публічності того, що проекти здійснюються за фінансової підтримки ЄС. Ці заходи повинні відповідати чинним правилам щодо забезпечення публічності зовнішніх дій, викладених і опублікованих Європейською Комісією на вебсайті Генерального Директорату "Євродопомога" за адресою: http:ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.

Додаткова допомога Бенефіціару (Бенефіціарам) у плануванні та впровадженні заходів інформаційної підтримки та забезпечення публічності надаватиметься у рамках поточних і майбутніх проектів за фінансування ЄС.вгору