Документ 994_802, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 22.02.2000, підстава - 1484-III
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.05.2000, підстава - 994_545. Подивитися в історії? )

              Протокол N 6 
до Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, який стосується
скасування смертної кари
(укр/рос)
зі змінами, внесеними
Протоколом N 11 ( 994_536 )
Статус Протоколу див. ( 994_545 )
{ Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів
у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }
( Протокол ратифіковано Законом
N 1484-III ( 1484-14 ) від 22.02.2000 )

Офіційний переклад (*) _______________
(*) Офіційний переклад затверджено Міністерством закордонних
справ України 27 січня 2006 року.
Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
( 995_004 ), підписаної в Римі 4 листопада 1950 року (далі -
Конвенція),
вважаючи, що еволюційні зміни, що мали місце в кількох
державах - членах Ради Європи, відображають загальну тенденцію до
скасування смертної кари,
домовилися про таке:
Стаття 1
Скасування смертної кари
Смертна кара скасовується. Нікого не може бути засуджено до
такого покарання або страчено.
Стаття 2
Смертна кара під час війни
Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару
за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни;
таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим
законодавством і згідно з його положеннями. Держава повідомляє
Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього
законодавства.
Стаття 3
Заборона відступу від зобов'язань
Жодних відступів від положень цього Протоколу не допускається
на підставі статті 15 Конвенції ( 995_004 ).
Стаття 4
Заборона застережень
Жодних застережень стосовно положень цього Протоколу не
допускається на підставі статті 57 Конвенції ( 995_004 ).
Стаття 5
Територіальне застосування
1. Будь-яка держава при підписанні або депонуванні своєї
ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття чи
схвалення може зазначити територію чи території, до яких
застосовуватиметься цей Протокол.
2. Будь-яка держава може будь-коли після цього надіслати на
ім'я Генерального секретаря Ради Європи заяву про поширення дії
цього Протоколу на будь-яку іншу територію, зазначену в цій заяві.
Стосовно такої території Протокол набирає чинності в перший день
місяця, що настає після дати отримання такої заяви Генеральним
секретарем.
3. Будь-яка заява, зроблена на підставі двох попередніх
пунктів, може бути відкликана щодо будь-якої території, зазначеної
в цій заяві, у повідомленні на ім'я Генерального секретаря.
Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що настає після
дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 6
Зв'язок із Конвенцією
Держави-учасниці розглядають положення статей 1 - 5 цього
Протоколу як додаткові статті Конвенції ( 995_004 ), і всі
положення Конвенції застосовуються відповідно.
Стаття 7
Підписання і ратифікація
Цей Протокол відкритий для підписання державами - членами
Ради Європи, які підписали Конвенцію ( 995_004 ). Він
ратифікується, приймається чи схвалюється. Держава - член Ради
Європи не може ратифікувати, прийняти чи схвалити цей Протокол,
якщо вона одночасно або раніше не ратифікувала Конвенцію.
Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи схвалення
депонуються у Генерального секретаря Ради Європи
Стаття 8
Набрання чинності
1. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що
настає після дати, коли п'ять держав - членів Ради Європи
висловили свою згоду на обов'язковість для них цього Протоколу
згідно з положеннями статті 7.
2. Стосовно будь-якої держави - члена, яка висловить свою
згоду на обов'язковість для неї цього Протоколу після набрання ним
чинності, Протокол набирає чинності в перший день місяця, що
настає після дати депонування ратифікаційної грамоти або документа
про прийняття чи схвалення.
Стаття 9
Функції депозитарію
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави - члени
Ради:
a) про будь-яке підписання;
b) про депонування будь-якої ратифікаційної грамоти чи
будь-якого документа про прийняття або схвалення;
c) про будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом згідно
зі статтями 5 і 8;
d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, яке
стосується цього Протоколу.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином
на те уповноважені представники, підписали цей Протокол.
Учинено у Страсбурзі 28 квітня 1983 року англійською і
французькою мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в
одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи.
Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії кожному
підписантові.
Протокол N 6
относительно отмены смертной казни
(ETS N 114)
(Страсбург, 28 апреля 1983 года)

Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящий
Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
( 995_004 ), подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее
именуемой "Конвенция"), считая, что развитие, имевшее место в нескольких
государствах-членах Совета Европы, выражает общую тенденцию в
пользу отмены смертной казни, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Отмена смертной казни
Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к
смертной казни или казнен.
Статья 2
Применение смертной казни в военное время
Государство может предусмотреть в своем законодательстве
смертную казнь за действия, совершенные во время войны или при
неизбежной угрозе войны; подобное наказание применяется только в
установленных законом случаях и в соответствии с его положениями.
Государство сообщает Генеральному секретарю Совета Европы
соответствующие положения этого законодательства.
Статья 3
Запрещение отступлений от соблюдения обязательств
Отступления от положений настоящего Протокола на основании
статьи 15 Конвенции ( 995_004 ) не допускаются.
Статья 4
Запрещение оговорок
Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на
основании статьи 57 Конвенции ( 995_004 ) не допускаются.
Статья 5
Применение к территориям
1. Любое государство может при подписании или сдаче на
хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии
или одобрении указать территорию или территории, к которым
применяется данный Протокол. 2. Любое государство может позднее, в любой момент путем
заявления, направленного на имя Генерального секретаря Совета
Европы, распространить применение настоящего Протокола на любую
другую территорию, указанную в заявлении. В отношении этой
территории Протокол вступает в силу в первый день месяца
следующего за датой получения Генеральным секретарем подобного
заявления. 3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих
пунктов и касающееся любой указанной в нем территории, может быть
отозвано путем уведомления, направленного на имя Генерального
секретаря. Отзыв вступает в силу с первого дня месяца, следующего
за датой получения Генеральным секретарем подобного уведомления.
Статья 6
Связь с Конвенцией
Государства-участники рассматривают статьи 1 - 5 настоящего
Протокола как дополнительные статьи к Конвенции ( 995_004 ), и все
положения Конвенции применяются соответственно.
Статья 7
Подписание и ратификация
Настоящий Протокол открыт для подписания
государствами-членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию
( 995_004 ). Он подлежит ратификации, принятию или одобрению.
Государство-член Совета Европы не может ратифицировать, принять
или одобрить настоящий Протокол без одновременной или
предшествующей ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или
документы о принятии или одобрении сдаются на хранение
Генеральному секретарю Совета Европы.
Статья 8
Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца,
следующего за датой, на которую пять государств-членов Совета
Европы выразят свое согласие взять на себя обязательства по
Протоколу в соответствии с положениями статьи 7. 2. Для любого государства-члена, которое выразит свое
согласие взять на себя обязательства по Протоколу впоследствии,
Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за датой
сдачи на хранение ратификационных грамот или документов о принятии
или одобрении.
Статья 9
Функции депозитария
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет
государства-члены Совета о: a) любом подписании; b) сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о
принятии или одобрении; c) дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии
со статьями 5 и 8; d) любом ином действии, уведомлении или сообщении,
относящемся к данному Протоколу. В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящий Протокол.
Совершено в г. Страсбурге в 28-й день апреля 1983 года на
английском и французском языках, причем оба текста являются равно
аутентичными, в единственном экземпляре, который хранится в архиве
Совета Европы. Генеральный секретарь направляет заверенные копии
каждому государству-члену Совета Европы.
(Подписи)
Данная редакция вводится в действие с 01.11.1998.
Протокол вступил в силу 01.03.1985.
Украина подписала Протокол 05.05.1997.вгору