Про Цільовий план Україна - НАТО на 2005 рік у рамках Плану дій Україна - НАТО
Розпорядження Президента України; План від 21.04.2005990/2005-рп
Документ 990/2005-рп, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2005

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Цільовий план Україна - НАТО на
2005 рік у рамках Плану дій Україна - НАТО

З метою подальшої реалізації положень Хартії про особливе
партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного
договору ( 994_002 ), виконання схваленого під час
засідання Комісії Україна - НАТО на Празькому саміті НАТО
22 листопада 2002 року Плану дій Україна - НАТО і зобов'язань
України як держави - учасниці Програми "Партнерство заради миру"
( 950_001 ):
1. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання заходів
Цільового плану Україна - НАТО на 2005 рік у рамках Плану дій
Україна - НАТО (далі - Цільовий план), що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади, іншим державним
органам, відповідальним за виконання заходів Цільового плану,
подавати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним
періодом, Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції
України та Міністерству закордонних справ України звіт про стан
виконання Цільового плану.
3. Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції
України та Міністерству закордонних справ України забезпечити
підготовку щоквартальних звітів про стан виконання заходів
Цільового плану і подання їх до Кабінету Міністрів України для
подальшого інформування Президента України.
4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України за
участю Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції
України та Міністерства закордонних справ України забезпечити
регулярне інформування громадськості про результати виконання
заходів Цільового плану.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 квітня 2005 року
N 990/2005-рп

ДОДАТОК
до Розпорядження Президента України
від 21 квітня 2005 року
N 990/2005-рп
ЦІЛЬОВИЙ ПЛАН
Україна - НАТО на 2005 рік у рамках Плану дій
Україна - НАТО
--------------------------------------------------------------------- Номер цілі | Зміст заходів, що | Відповідальні | Строк Плану дій | пропонуються для | за виконання | виконання Україна - НАТО,| досягнення цілей | | вид заходу | Плану дій | | (внутрішній/ | Україна - НАТО | | спільний) | | | ---------------+---------------------+-----------------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------- Розділ I. ПОЛІТИЧНІ І ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ
I.1. Політика і безпека
A. Внутрішньополітичні питання
Ціль I.1.A.1 Зміцнення демократичних і виборчих інституцій
1. Внутрішній Підготовка з метою Мін'юст за участю II квартал
захід вдосконалення Центральної
правового регулювання виборчої комісії
виборів пропозицій
про внесення змін до
відповідних
законодавчих актів,
насамперед до Закону
України "Про
політичні партії в
Україні" ( 2365-14 )
та сприяння їх
прийняттю
2. Внутрішній Сприяння прийняттю Мін'юст -"-
захід законів про гарантії
виборчих прав
громадян, про
Державний реєстр
виборців та
забезпечення
їх виконання з метою,
зокрема, гарантування
належної реєстрації
виборців
3. Внутрішній Завершення виконання Кабінет Міністрів Протягом року захід зобов'язань, узятих України, Мін'юст
Україною під час
вступу до Ради Європи
згідно з Висновком
N 190 Парламентської
Асамблеї Ради Європи
(1995)
4. Внутрішній Підготовка пропозицій Мін'юст за участю II квартал
захід щодо внесення змін до Центральної
виборчого виборчої комісії
законодавства України
з урахуванням
рекомендацій ОБСЄ,
прийнятих за
результатами
президентських
виборів 2004 року,
в рамках підготовки
до парламентських
виборів 2006 року
5. Внутрішній Забезпечення Кабінет Перше
захід прийняття змін і Міністрів, півріччя
доповнень до Мін'юст за участю
законодавства, які ЦВК
уможливили б
присутність
національних
незалежних
спостерігачів за
виборами на виборчих
дільницях
6. Спільний Організація у рамках МЗС, Мін'юст за II квартал
захід Комісії Україна - участю
НАТО обміну думками Центральної
за результатами виборчої комісії
проведення
президентських
виборів у 2004 році з
метою підготовки
пропозицій щодо
забезпечення вільних
і справедливих
парламентських
виборів у 2006 році
Ціль I.1.A.2 Зміцнення повноважень та незалежності судової влади
1. Внутрішній Сприяння прийняттю з Мін'юст, інші Протягом року захід метою продовження центральні органи
реформування виконавчої влади
законодавства з за участю
питань судочинства Верховного Суду
відповідно до України
євроатлантичних
стандартів:
Кодексу
адміністративного
судочинства України
Нової редакції
Кримінально-
процесуального
кодексу України
Нової редакції
Господарського
процесуального
кодексу України
Кодексу України про
адміністративні
проступки
2. Внутрішній Забезпечення Державна судова Протягом року захід функціонування адміністрація
системи за участю Вищого
адміністративних адміністративного
судів, у тому числі суду України
формування кадрового
резерву на посади
суддів,
укомплектування
апаратів цих судів
працівниками,
організація навчання
тощо
3. Внутрішній Проведення аналізу Державна судова II квартал
захід статистичних даних адміністрація,
про навантаження Мін'юст
суддів і підготовка
пропозицій щодо
оптимізації
кількісного складу
суддів та
раціоналізації
структури місцевих
судів з метою
скорочення видатків
на їх утримання
4. Внутрішній Підготовка пропозицій -"- -"-
захід щодо вдосконалення
процедури розв'язання
окремих категорій
спорів, у тому числі
стосовно їх
досудового
врегулювання,
опрацювання питання
щодо створення при
Академії суддів
України школи
посередників та
залучення з цією
метою міжнародної
технічної допомоги
5. Внутрішній Розроблення проекту -"- -"-
захід Закону про внесення
змін до Закону
України "Про
судоустрій України"
щодо вдосконалення
організаційного
забезпечення
діяльності судів
загальної юрисдикції
6. Внутрішній Організація роботи з -"- -"-
захід систематизації
законодавства, що
регулює діяльність
судів загальної
юрисдикції,
ініціювання залучення
міжнародної допомоги
для реалізації
проекту сприяння
Державній судовій
адміністрації України
у приведенні
зазначеного
законодавства у
відповідність із
вимогами
Європейського Союзу
7. Внутрішній Створення Державна судова Протягом року захід автоматизованої адміністрація
системи електронного
документообігу в
судах загальної
юрисдикції;
розміщення на
веб-сайтах судів
загальної юрисдикції
інформації про стан
розгляду справ, які
знаходяться в їх
провадженні, та
залучення з цією
метою міжнародної
технічної допомоги
8. Внутрішній Опрацювання питання Мін'юст, IV квартал
захід про ліквідацію Державна судова
військових судів адміністрація,
Міноборони за
участю Верховного
Суду України
Ціль I.1.A.3 Сприяння постійному розвитку і зміцненню
громадянського суспільства, верховенству права,
захисту основних прав людини і громадянських свобод
1. Внутрішній Поглиблення МЗС, Протягом року захід співробітництва з Держкомтелерадіо,
міжнародними Мін'юст, інші
інституціями центральні органи
(проведення виконавчої влади
конференцій,
консультацій, у тому
числі із залученням
неурядових
організацій) з питань
реалізації принципу
верховенства права,
забезпечення
дотримання та захисту
основних прав та
свобод людини і
громадянина, свободи
діяльності засобів
масової інформації,
прозорості та
відкритості у
діяльності органів
державної влади та
органів місцевого
самоврядування
2. Внутрішній Удосконалення Держкомтелерадіо -"-
захід структури за участю
національного Національної
телебачення і ради України з
радіомовлення України питань
з метою підвищення телебачення і
рівня його радіомовлення
незалежності та
посилення
відповідальності за
об'єктивне
висвітлення подій
3. Внутрішній Підготовка пропозицій МОЗ Протягом року захід щодо забезпечення
виконання у повному
обсязі
міжнародно-правових
зобов'язань України у
сфері охорони
здоров'я, в тому
числі стосовно
внесення змін до
Основ законодавства
України про охорону
здоров'я ( 2801-12 )
4. Внутрішній Розроблення проекту Міністерство Грудень
захід Закону про України у сптавах
волонтерський рух, молоді та спорту,
спрямованого на Мін'юст
заохочення та широке
залучення громадян,
насамперед молоді, до
суспільно корисної
діяльності, що
сприятиме становленню
громадянського
суспільства
5. Внутрішній Розроблення проекту -"- -"-
захід Закону про внесення
змін до Сімейного
кодексу України,
спрямованого на
удосконалення
регулювання питань
опіки та піклування
над дітьми і
усиновлення з
урахуванням
міжнародно-правових
норм
6. Внутрішній Розроблення із МОЗ -"-
захід залученням іноземних
експертів та
затвердження
нормативно-правових
актів і нормативних
документів з питань
стандартизації в
галузі охорони
здоров'я
7. Внутрішній Продовження роботи з Мін'юст Протягом року захід розроблення проектів
законодавчих актів,
спрямованих на
розвиток
громадянського
суспільства, зокрема
проекту Закону про
органи юстиції
України
8. Внутрішній Підготовка пропозицій -"- II квартал
захід щодо внесення змін до
Закону України "Про
звернення громадян"
( 393/96-ВР )
з метою посилення
гарантій захисту
основних прав
та свобод людини і
громадянина
9. Внутрішній Організація засідання Міністерство Червень
захід круглого столу на культури і
тему "Міжкультурний туризму, МЗС
діалог як засіб
запобігання
конфліктам"
Ціль I.1.A.4 Забезпечення свободи віросповідання
1. Внутрішній Доопрацювання проекту Мін'юст IV квартал
захід нової редакції Закону
України "Про свободу
совісті та релігійні
організації"
2. Внутрішній Забезпечення -"- Протягом року захід виконання
перспективного плану
невідкладних заходів
щодо остаточного
подолання негативних
наслідків політики
колишнього Союзу РСР
стосовно релігії та
відновлення порушених
прав церков і
релігійних
організацій,
затвердженого
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від
27 вересня 2002 року
N 564-р
( 564-2002-р )
3. Внутрішній Проведення засідання -"- Квітень
захід круглого столу на
тему "Динаміка
розвитку релігійних
організацій в
Україні:
євроатлантичний
аспект"
4. Спільний Організація -"- Вересень
захід науково-практичної
конференції на тему
"Міжнародна
діяльність релігійних
організацій України"
Ціль I.1.A.5 Забезпечення свободи зібрань
1. Внутрішній Сприяння прийняттю Мін'юст, інші II квартал
захід Закону про збори, центральні органи
мітинги, походи і виконавчої влади
демонстрації з метою
забезпечення
реалізації
конституційного права
громадян на
проведення зборів,
мітингів, походів і
демонстрацій
Ціль I.1.A.6 Завершення адміністративної реформи
1. Внутрішній Забезпечення МОН, Протягом року захід виконання Державної Головдержслужба,
програми підготовки, інші центральні
перепідготовки та органи виконавчої
підвищення влади
кваліфікації фахівців
у сфері європейської
та євроатлантичної
інтеграції України на
2004-2007 роки,
затвердженої Указом
Президента України
від 13 грудня
2003 року N 1433
( 1433/2003 )
2. Внутрішній Доопрацювання у Мін'юст, інші II квартал
захід контексті проведення центральні
політичної реформи органи
проекту Закону про виконавчої влади
Кабінет Міністрів
України та сприяння
його прийняттю
3. Внутрішній Розроблення проекту -"- У двомісячний захід Закону про строк після
міністерства та інші прийняття
центральні органи Закону
виконавчої влади з України "Про
метою подальшого Кабінет
реформування системи Міністрів
центральних органів України"
виконавчої влади
4. Внутрішній Розроблення з метою Головдержслужба, Протягом року захід вдосконалення Мін'юст, інші
правового регулювання центральні органи
державної служби в виконавчої влади
Україні з урахуванням
досвіду держав -
членів НАТО та ЄС
проекту нової
редакції Закону
України "Про державну
службу"
5. Внутрішній Забезпечення Національний Протягом року захід функціонування Центру центр з питань
навчання і досліджень євроатлантичної
з європейської та інтеграції
євроатлантичної України,
інтеграції України Національна
академія
державного
управління при
Президентові
України
6. Внутрішній Забезпечення Держкомтелерадіо, -"-
захід інформування інші центральні
громадськості про хід органи виконавчої
адміністративної влади
реформи
Ціль I.1.A.7 Зміцнення цивільного демократичного контролю над
Збройними Силами і сектором безпеки в цілому
1. Внутрішній Забезпечення Міноборони, МВС, Протягом року захід виконання Закону СБУ, інші
України "Про центральні органи
демократичний виконавчої влади
цивільний контроль
над Воєнною
організацією і
правоохоронними
органами держави"
( 975-15 )
2. Внутрішній Збільшення частки Головдержслужба, За окремими
захід цивільних працівників МВС, МНС, СБУ, планами
у центральних органах Міноборони,
виконавчої влади, що Адміністрація
здійснюють Держприкордон-
керівництво служби, Мінпраці,
військовими інші центральні
формуваннями, органи виконавчої
визначення переліку влади
посад, які вони
можуть обіймати,
виконання програм
підготовки та
підвищення
кваліфікації таких
працівників
3. Внутрішній Доопрацювання МВС II квартал
захід законопроекту,
спрямованого на
реформування
внутрішніх військ
Міністерства
внутрішніх справ
України
4. Внутрішній Забезпечення Міноборони, МВС, Двічі на рік
захід підготовки та СБУ, (II та IV
підвищення Адміністрація квартали)
кваліфікації Держприкордон-
цивільних працівників служби, інші
Збройних Сил України центральні
з питань безпеки та органи виконавчої
оборони, влади
демократичного
контролю над
Збройними Силами
України,
військово-цивільних
відносин на курсах
Національної академії
оборони України
Ціль I.1.A.8 Боротьба з корупцією, відмиванням грошей та
незаконною економічною діяльністю шляхом
економічних, правових, організаційних і
правоохоронних заходів; проведення необхідних
заходів для вилучення із списку FATF, зокрема
прийняття та імплементація закону, який відповідає
стандартам FATF
1. Внутрішній Удосконалення Держфін- За окремими
захід національної системи моніторинг, СБУ, планами
протидії легалізації МВС, ДПА,
(відмиванню) доходів, Державна комісія
одержаних злочинним з регулювання
шляхом, і ринків
фінансуванню фінансових послуг
тероризму шляхом Мін'юст, МЗС,
приведення Державна комісія
законодавства України з цінних паперів
у відповідність із та фондового
вимогами міжнародних ринку, інші
стандартів, вжиття центральні
заходів щодо органи виконавчої
імплементації Сорока влади за частю
рекомендацій Групи з Національного
розробки фінансових банку України
заходів боротьби з
відмиванням грошей
(FATF)
( 1124-2001-п, 835_001 )
з метою сприяння
прийняттю України до
FATF
2. Внутрішній Забезпечення Держфін- II квартал
захід створення та моніторинг, ДПА,
функціонування Єдиної СБУ, МВС,
державної Мін'юст, інші
інформаційної системи центральні органи
у сфері запобігання виконавчої
та протидії влади за участю
легалізації Національного
(відмиванню) доходів, банку України
одержаних злочинним
шляхом, і
фінансуванню
тероризму
3. Внутрішній Забезпечення участі Держфін- Протягом року захід України на постійній моніторинг,
основі у міжнародних СБУ, МЗС
консультаціях,
засіданнях спільних
робочих груп, інших
заходах щодо протидії
легалізації
(відмиванню) доходів,
одержаних злочинним
шляхом, і
фінансуванню
тероризму, що
організовуються під
егідою Групи з
розробки фінансових
заходів боротьби з
відмиванням грошей
(FATF), Ради Європи,
Світового банку,
Міжнародного
валютного фонду, а
також у робочих
органах Егмонтської
групи
4. Спільний Продовження спільної СБУ, МВС, -"-
захід із спецслужбами та Міноборони,
правоохоронними Адміністрація
органами держав - Держприкордон-
членів НАТО роботи служби,
щодо виявлення Держфін-
транснаціональних моніторинг
злочинних угруповань,
які спеціалізуються
на відмиванні грошей,
наркобізнесі,
організації каналів
нелегальної міграції,
торгівлі людьми,
незаконному
розповсюдженні зброї,
боєприпасів та
вибухових речовин і
використовують
одержані в результаті
протиправної
діяльності кошти та
матеріальні цінності
для фінансування
діяльності
міжнародних
терористичних
організацій чи
надання їм іншої
допомоги
5. Внутрішній Проведення в Україні Держфін- II квартал
захід міжнародного семінару моніторинг, МЗС
з питань боротьби з
легалізацією
(відмиванням)
доходів, одержаних
злочинним шляхом
6. Внутрішній Розроблення проектів Мін'юст, Протягом року захід нормативно-правових Держфін-
актів, що випливають моніторинг, МЗС,
з Міжнародної СБУ, інші
конвенції про центральні
боротьбу з органи
фінансуванням виконавчої
тероризму 1999 року влади
( 995_518 ),
ратифікованої
Верховною Радою
України
7. Внутрішній Розроблення проектів Мін'юст, МВС, Протягом року захід нормативно-правових Держфін-
актів, пов'язаних з моніторинг, МЗС
підготовкою до
приєднання до
Конвенції ООН проти
корупції 2003 року
( 995_c16 ), та про
внесення відповідних
змін до законодавства
після її ратифікації
8. Внутрішній Розроблення проектів: МВС, Мін'юст Друге
захід півріччя
Національної
стратегії боротьби з
корупцією
Плану дій щодо
боротьби з корупцією
9. Спільний Організація за СБУ, МВС, ДПА, Протягом року захід допомогою спецслужб і Мінфін,
правоохоронних Мін'юст, МЗС,
органів держав - Держфін-
членів НАТО та моніторинг, інші
відповідних центральні
міжнародних органи
організацій навчання виконавчої
працівників влади за участю
(співробітників) Національного
державних органів, банку України
які ведуть боротьбу з
корупцією та
легалізацією
(відмиванням)
доходів, одержаних
злочинним шляхом, і
фінансуванням
тероризму
Ціль I.1.A.9 Забезпечення рівноваги між трьома гілками влади:
законодавчою, виконавчою та судовою шляхом
конституційних і адміністративних реформ і
забезпечення їх ефективного співробітництва
1. Внутрішній Підготовка пропозицій Мін'юст, інші Протягом року захід щодо розроблення центральні
законопроектів з органи
питань удосконалення виконавчої
механізму взаємодії влади
між органами
законодавчої,
виконавчої і судової
влади
2. Внутрішній Продовження роботи з Мін'юст Протягом року захід підготовки
законопроектів:
про нормативно-
правові акти
про делегування
повноважень органів
виконавчої влади,
органів влади
Автономної Республіки
Крим, органів
місцевого
самоврядування
B. Зовнішня політика і політика у галузі безпеки
Ціль I.1.B.1 Оновлення зовнішньої політики і політики в галузі
безпеки з метою відображення мети України щодо
повної євроатлантичної інтеграції
1. Внутрішній Розроблення проекту Апарат Ради Друге
захід Стратегії національної півріччя
національної безпеки безпеки і
України з метою оборони України,
виконання Закону центральні
України "Про основи органи
національної безпеки виконавчої влади
України" ( 964-15 )
2. Внутрішній Підготовка проекту та Мінекономіки, Протягом року захід забезпечення Мін'юст, інші
виконання плану центральні
заходів щодо органи
реалізації у виконавчої влади
2005 році Плану дій
Україна - ЄС
3. Спільний Проведення засідання Апарат Ради IV квартал
захід Спільної робочої національної
групи Україна - НАТО безпеки і
високого рівня з оборони України,
питань воєнної Міноборони, МЗС,
реформи. Здійснення Адміністрація
на основі Держприкордон-
консультацій з служби,
державами - членами МВС, МНС, інші
НАТО заходів щодо центральні
поширення роботи цієї органи
групи на підтримку виконавчої влади
проведення реформи
сектору національної
безпеки держави
4. Спільний Продовження МЗС, Апарат Згідно з
захід консультацій між Ради домовленостям Україною і НАТО з національної з НАТО
актуальних питань безпеки і
міжнародної безпеки, оборони України
зокрема в рамках
Комісії Україна -
НАТО та під час
засідань Політичного
комітету НАТО з
Україною у форматі
"26+1"
5. Спільний Проведення МЗС, -"-
захід консультацій між Міноборони,
Україною і НАТО з Апарат Ради
питань зовнішньої національної
політики та політики безпеки і
у галузі безпеки оборони України
України у контексті
реалізації курсу
держави на
євроатлантичну
інтеграцію
6. Спільний Опрацювання питання Апарат Ради II квартал
захід щодо залучення національної
експертної допомоги безпеки і
НАТО для оцінки оборони
проекту Стратегії України, МЗС,
національної безпеки Міноборони
України, в тому числі
шляхом проведення
заходів у рамках
Спільної робочої
групи Україна - НАТО
з питань воєнної
реформи
7. Внутрішній Удосконалення МЗС, Міноборони Друге
захід структури Місії півріччя
України при НАТО, в
тому числі шляхом
створення оборонної
секції
Ціль I.1.B.2 Реформування державних органів у сфері національної
безпеки та оборони, яке б відображало
євроатлантичну політику України
1. Внутрішній Виконання Державної МНС Протягом року захід програми перетворення
військ Цивільної
оборони України,
органів і підрозділів
державної пожежної
охорони в
Оперативно-рятувальну
службу цивільного
захисту на період до
2005 року,
затвердженої Указом
Президента України
від 19 грудня
2003 року N 1467
( 1467/2003 )
2. Внутрішній Розроблення проекту Мінтрансзв'язку Друге
захід та забезпечення півріччя
виконання Програми
формування та
розвитку Державної
спеціальної служби
транспорту на
2005-2015 роки
3. Внутрішній Перетворення МВС Грудень
захід внутрішніх військ
Міністерства
внутрішніх справ
України у
Республіканську
гвардію України
Ціль I.1.B.3 Ствердження України як ключового донора
регіональної стабільності та безпеки, включаючи
збільшення внеску України до міжнародного
співробітництва з врегулювання конфліктів та
підтримання миру
1. Внутрішній Продовження Міноборони, Протягом року захід здійснення Україною МЗС, інші
внеску у процес центральні
створення умов органи
стабільності та виконавчої влади
безпеки в Республіці
Ірак
2. Спільний Проведення Міноборони, МЗС Згідно з
захід консультацій домовленостями Україна - НАТО з з НАТО
питань захисту та
безпеки миротворчого
персоналу України під
час проведення
миротворчих операцій
3. Спільний Створення -"- Грудень
захід Міжнародного центру
миротворчості та
безпеки на базі
Яворівського
загальновійськового
полігону Західного
оперативного
командування
4. Внутрішній Участь підрозділів Міноборони Згідно з
захід Військово-Морських планом
Сил Збройних Сил активації
України у діяльності
багатонаціонального
військово-морського
з'єднання держав
Чорноморського
регіону "за викликом"
БЛЕКСІФОР
5. Спільний Проведення Міноборони, Друге
захід міжнародної МЗС, інші півріччя
конференції з питань центральні
співробітництва в органи
рамках Програми виконавчої влади
"Партнерство заради
миру" ( 950_001 )
6. Спільний Проведення МЗС, Згідно з
захід консультацій Міноборони, домовленостями Україна - НАТО щодо Апарат Ради з НАТО
здійснення заходів з національної
підтримання миру і безпеки і
стабільності в оборони України
євроатлантичному
просторі, у тому
числі на Південному
Кавказі, Балканах, в
Центральній Азії і
Республіці Молдова
7. Спільний Проведення Міноборони II квартал
захід консультацій
Україна - НАТО щодо
набуття Центром
підготовки офіцерів
для
багатонаціональних
штабів Національної
академії оборони
України статусу
Навчального центру
Програми "Партнерство
заради миру"
( 950_001 )
Ціль I.1.B.4 Продовження і розширення участі у відповідних
операціях з підтримання миру
1. Внутрішній Опрацювання питання МЗС, Протягом року захід про можливе залучення Міноборони, МВС
миротворчого
контингенту України
до військової
операції в Боснії і
Герцеговині під
егідою Європейського
Союзу
2. Внутрішній Продовження участі МВС -"-
захід миротворчого
персоналу
Міністерства
внутрішніх справ
України в Силах з
підтримання безпеки в
Косово та в цивільній
поліції ООН
Ціль I.1.B.5 Повне дотримання міжнародних зобов'язань з контролю
над озброєннями
1. Внутрішній Проведення аналізу Держекспорт- IV квартал
захід відповідності контроль, МЗС,
процедур державного СБУ,
контролю за Держмитслужба
міжнародними
передачами товарів
військового
призначення та
подвійного
використання вимогам
міжнародних режимів
експортного контролю
та підготовка у разі
необхідності
пропозицій щодо
внесення змін до
нормативно-правових
актів з цих питань
2. Спільний Обмін інформацією з МЗС, Протягом року захід відповідними органами Держекспорт-
держав - членів НАТО контроль,
з питань контролю над Міноборони,
озброєннями та СБУ,
роззброєння, Держмитслужба
розширення
співробітництва з
міжнародними
організаціями та
інституціями з цих
питань
3. Спільний Проведення МЗС, I та III
захід моніторингу виконання Держекспорт- квартали
міжнародних контроль, СБУ,
зобов'язань України у Міноборони,
сфері контролю над НКАУ,
озброєннями та обмін Держмитслужба
інформацією з
учасниками
Вассенаарської
домовленості
( 998_177 ), Режиму
контролю за ракетними
технологіями, Групи
ядерних
постачальників,
Комітету Цангера,
Австралійської
групи*, а також обмін
інформацією в рамках
ОБСЄ та подання її до
Регістру ООН
_______________
* У частині, що стосується Австралійської групи, зобов'язання
виконуються після набуття Україною членства у зазначеній групі.
4. Внутрішній Забезпечення Держекспорт- Грудень
захід відповідності контроль, МЗС,
дозвільних процедур СБУ, Мінпром-
експорту та імпорту політики,
товарів військового Міноборони,
призначення та НКАУ,
подвійного Держмитслужба
використання вимогам
відповідних
багатосторонніх
режимів експортного
контролю
5. Внутрішній Продовження роботи МЗС, Відповідно до захід щодо забезпечення Держекспорт- окремого
приєднання України до контроль, плану
Австралійської групи; Мінпромполітики,
проведення Міноборони,
консультацій з МОЗ за участю
окремими Національної
державами - академії наук
учасницями цієї групи України
стосовно умов набуття
Україною
повноправного
членства в ній
6. Внутрішній Продовження практики МЗС, Протягом року захід передачі на засадах Держекспорт-
транспарентності та контроль, СБУ
відповідно до вимог
міжнародних
організацій і
режимів, членом яких
є Україна, інформації
про здійснений
експорт озброєнь та
військової техніки
7. Внутрішній Забезпечення Держекспорт- -"-
захід виконання положень контроль, СБУ,
нормативно-правових МЗС, Мінпром-
актів щодо політики,
розмежування Міноборони,
повноважень між НКАУ,
різними державними Держмитслужба
органами та
установами з
прийняття рішень
стосовно надання
дозволів на експорт
озброєнь та щодо їх
виробництва і
просування на ринки
8. Спільний Проведення -"- -"-
захід консультацій з
міжнародними
партнерами, у тому
числі з НАТО, щодо
можливості подальшого
поглиблення
прозорості процедур
та механізмів
експорту озброєнь і
військової техніки
9. Спільний Проведення в рамках Апарат Ради II квартал
захід Спільної робочої національної
групи Україна - НАТО безпеки і
з пітань воєнної оборони
реформи консультацій України, МЗС,
на рівні експертів з Держекспорт-
метою вдосконалення контроль, СБУ,
процедур та Мінпромполітики,
механізмів Міноборони,
експортного контролю НКАУ,
Держмитслужба
10. Спільний Проведення МЗС, II та IV
захід консультацій Міноборони, квартали
Україна - НАТО у Держекспорт-
форматі засідань контроль, СБУ,
Політико-військової Мінпром-
групи та Оборонної політики, НКАУ,
групи високого рівня Держмитслужба
з проблем
розповсюдження зброї
масового знищення
Ціль I.1.B.6 Дальший розвиток цивільно-військових відносин
1. Спільний Проведення Апарат Ради Протягом року захід консультацій національної
Україна - НАТО з безпеки і
питань цивільно- оборони України,
військових відносин Міноборони,
та демократичного МЗС, МВС, СБУ,
цивільного контролю в інші центральні
оборонній та органи
правоохоронній сферах виконавчої влади
2. Внутрішній Опрацювання питання Адміністрація Березень -
захід щодо реалізації Держприкордон- квітень
проектів Україна - служби
НАТО з підготовки
цивільних працівників
для Державної
прикордонної служби
України з метою
забезпечення надійної
охорони державного
кордону
3. Внутрішній Розроблення проектів Міноборони, СБУ, Грудень
захід нормативно-правових Національна
актів щодо академія
вдосконалення державного
механізму взаємодії управління при
військових формувань Президентові
Воєнної організації України,
держави з органами Інститут
виконавчої влади з проблем
питань прогнозування, державного
запобігання і управління та
нейтралізації загроз місцевого
національній безпеці самоврядування
в контексті
реалізації курсу на
євроатлантичну
інтеграцію України
Ціль I.1.B.7 Розширення участі в міжнародній боротьбі проти
тероризму, включаючи повне виконання всіх
пов'язаних із цією проблемою резолюцій Ради Безпеки
Організації Об'єднаних Націй, а також участь у
заходах, передбачених Планом дій Партнерства проти
тероризму
1. Спільний Поглиблення СБУ, МВС, Протягом року захід двосторонніх Міноборони,
контактів із Адміністрація
спецслужбами та Держприкордон-
правоохоронними служби
органами держав -
членів НАТО у сфері
боротьби з тероризмом
2. Спільний Активізація обміну МЗС, СБУ, ДПА, Протягом року захід інформацією з Адміністрація
відповідними органами Держприкордон-
держав - членів НАТО служби,
щодо філій, Держмитслужба,
представництв Мін'юст
іноземних неурядових,
громадських та
благодійних
організацій, стосовно
яких є відомості про
можливу фінансову чи
іншу матеріальну
підтримку діяльності
міжнародних
терористичних та
релігійно-
екстремістських
організацій на
території цих держав
3. Спільний Проведення МЗС, інші Згідно з
захід консультацій центральні домовленостями Україна - НАТО з органи з НАТО
питань протидії виконавчої влади
новим викликам і
загрозам міжнародній
та регіональній
безпеці
4. Спільний Поглиблення СБУ, МВС, Протягом року захід партнерських Адміністрація
стосунків із Держприкордон-
спецслужбами та служби,
правоохоронними Міноборони, МЗС
органами держав -
членів НАТО, зокрема
продовження
переговорів щодо
створення спільної
робочої групи
Україна - НАТО з
питань боротьби з
тероризмом
5. Спільний Розширення участі СБУ, МВС, -"-
захід України у виконанні Адміністрація
заходів в рамках Держприкордон-
Плану дій Партнерства служби
проти тероризму та
підготовка пропозицій
щодо здійснення
додаткових заходів
Ціль I.1.B.8 Дальше запровадження необхідних внутрішніх заходів
у галузі боротьби з тероризмом, зокрема шляхом
зміцнення безпеки кордонів і системи експортного
контролю з метою боротьби з розповсюдженням зброї
масового знищення та засобів її доставки, а також з
відмиванням грошей
1. Спільний Продовження Адміністрація II квартал
захід встановлення Держприкордон-
радіаційних служби
детекторів на
основних пунктах
пропуску через
державний кордон
України
2. Внутрішній Здійснення заходів на СБУ, МВС, Протягом року захід виконання відповідних Мінфін, МЗС,
резолюцій Ради Міноборони,
Безпеки ООН з питань Адміністрація
боротьби з тероризмом Держприкордон-
служби,
Держмитслужба
3. Внутрішній Розроблення СБУ, МВС, МНС, Грудень
захід нормативно-правового Управління
акта про реагування державної
на кризові ситуації, охорони,
спричинені вчиненням Міноборони,
терористичних актів Адміністрація
або іншою Держприкордон-
екстремістською служби
діяльністю, та
забезпечення його
виконання в
структурах,
відповідальних за
боротьбу з тероризмом
4. Внутрішній Вжиття організаційно- СБУ, МВС, МНС, Відповідно до захід практичних заходів Міноборони, окремого
щодо вдосконалення Адміністрація плану
функціонування Держприкордон-
загальнодержавної служби
системи боротьби з
тероризмом
I.2. Економічні питання
Ціль I.2.1 Сприяння сталому економічному зростанню, включаючи
сприяння структурній перебудові економіки для
підтримання стабільного зростання річного валового
внутрішнього продукту, низьких темпів інфляції,
зростання реальних доходів населення та обмеження
бюджетного дефіциту
1. Внутрішній Забезпечення Центральні Протягом року захід подальшого розвитку органи
ринкової економіки, виконавчої влади
зокрема шляхом
виконання Програми
діяльності Кабінету
Міністрів України
"Назустріч людям"
( n0001120-05 )
2. Спільний Проведення засідання Мінекономіки, II квартал
захід Спільної робочої МЗС
групи Україна - НАТО
з питань економічної
безпеки
3. Внутрішній Організація робочих Державна За окремими
захід зустрічей комісія з домовленостями представників регулювання
українських та ринків
іноземних фінансових фінансових
установ з питань послуг,
удосконалення Мінекономіки,
кредитної політики, інші центральні
стимулювання органи
зростання обсягів і виконавчої
удосконалення влади
структури фінансових
активів банків,
страхових компаній,
створення
інноваційних фондів з
метою збільшення
інвестиційного
потенціалу і частки
валового накопичення
основного капіталу в
структурі валового
внутрішнього продукту
Ціль I.2.2 Введення мораторію на ініціювання законопроектів
про податкові пільги
1. Внутрішній Розроблення проекту Мінекономіки, II квартал
захід Закону про ДПА,
запровадження Держмитслужба,
мораторію на Мін'юст, СБУ,
прийняття МВС
законодавчих актів
щодо надання
податкових пільг при
ввезенні товарів на
митну територію
України
2. Внутрішній Сприяння прийняттю
захід та виконанню Закону
України "Про внесення
змін до Закону
України "Про податок
на додану вартість"
щодо скасування або
обмеження кількості
пільг на
відшкодування ПДВ
Ціль I.2.3 Створення умов, необхідних для вступу до СОТ
1. Внутрішній Продовження Мінекономіки, Протягом року захід переговорного процесу МЗС, інші
стосовно вступу центральні
України до СОТ органи
виконавчої влади
2. Внутрішній Приведення Кабінет -"-
захід національного Міністрів
законодавства у України, інші
відповідність із центральні
вимогами СОТ органи
виконавчої влади
3. Внутрішній Підготовка звіту Мінекономіки -"-
захід Робочої групи з
розгляду заявки
України про вступ до
СОТ
4. Внутрішній Здійснення МОЗ II квартал
захід порівняльного аналізу
та гармонізація
національних режимів
санітарних заходів
щодо харчових
продуктів, харчових
добавок, генетично
модифікованих
організмів з вимогами
СОТ
Ціль I.2.4 Сприяння економічному співробітництву між Україною,
НАТО та державами-партнерами
1. Внутрішній Підвищення ролі МЗС, Протягом року захід закордонних Мінекономіки,
дипломатичних установ Мінпромполітики,
України у просуванні Мінагрополітики,
українських інші центральні
наукоємних, органи
високотехнологічних виконавчої влади
товарів та послуг на
зовнішній ринок
2. Внутрішній Сприяння участі Мінтрансзв'язку, -"-
захід українських Мінпромполітики,
підприємств у МЗС,
програмі Galileo в Державіаслужба,
рамках тендерів НКАУ за участю
спільного Національної
підприємства Galileo академії наук
Joint Undertaking
3. Спільний Проведення Мінекономіки, Згідно з
захід консультацій МЗС домовленостями Україна - НАТО з з НАТО
питань
економічної політики,
структурних і
макроекономічних
тенденцій шляхом
участі національного
координатора
співробітництва
України з НАТО з
питань економіки в
засіданні
Економічного Комітету
НАТО
Ціль I.2.5 Проведення реформ оборонної економіки для
досягнення мети України щодо інтеграції в
євроатлантичні структури
1. Внутрішній Забезпечення Мінпромполітики, Згідно з
захід виконання Державної інші центральні домовленостями програми реформування органи з НАТО
та розвитку виконавчої влади
оборонно-промислового
комплексу на період
до 2010 року,
затвердженої
постановою Кабінету
Міністрів України від
31 березня 2004 року
N 423 ( 423-2004-п )
2. Внутрішній Проведення за Мінпромполітики, Згідно з
захід результатами Мінекономіки, домовленостями оборонного огляду Міноборони, з НАТО
аналізу відповідності інші центральні
структури оборонної органи
промисловості України виконавчої влади
та її технологічних
процесів потребам
держави у
забезпеченні
матеріальними
ресурсами у сфері
оборони
3. Внутрішній Участь представників Міноборони Згідно з
захід Міністерства оборони відповідним
України у засіданнях планом
дорадчої промислової
групи НАТО NIAG з
метою вдосконалення
системи розробок,
модернізації та
ремонту озброєння та
військової техніки
держав - членів НАТО
4. Спільний Проведення Мінпромполітики, Згідно з
захід консультацій Міноборони, МЗС, домовленостями Україна - НАТО з Мінекономіки, з НАТО
питань інші центральні
співробітництва у органи
галузі конверсії виконавчої влади
оборонної
промисловості
5. Спільний Організація та Мінекономіки, -"-
захід проведення за Міноборони,
підтримки Директорату Мінпромполітики
НАТО з питань
оборонної та
безпекової економіки
курсів з питань
оборонного планування
для фахівців
центральних органів
виконавчої влади
6. Спільний Проведення Міноборони, -"-
захід консультацій МЗС,
Україна - НАТО з Мінекономіки,
питань отримання Мінпромполітики
Міністерством оборони
України рекомендацій
щодо можливості
ефективного подолання
негативних наслідків
реформування Збройних
Сил України
7. Спільний Активізація участі у МЗС, -"-
захід засіданнях Ради Мінекономіки,
Євроатлантичного Міноборони,
партнерства з питань Мінпромполітики
оборонної і
безпекової економіки
та економічних
аспектів боротьби з
тероризмом
Ціль I.2.6 Створення інституційного середовища, що
стимулюватиме ділову активність, економічне
зростання на основі структурно-інноваційних
перетворень, створення сучасної соціальної
інфраструктури і механізмів соціально-ринкової
економіки з одночасною підтримкою адекватної мережі
соціального захисту
1. Внутрішній Розроблення та Мінекономіки II квартал
захід подання на розгляд Мін'юст
Кабінету Міністрів Мінфін
України проекту
нормативно-правового
акта щодо
інноваційної моделі
структурної
перебудови економіки
України
2. Внутрішній Запровадження Державна Протягом року захід механізму регулювання комісія з
небанківської цінних паперів
фінансової та фондового
діяльності, ринку, Державна
висвітлення у засобах комісія з
масової інформації регулювання
питань діяльності ринків
нових інститутів фінансових
спільного послуг,
інвестування з метою Мінекономіки,
формування у Мінфін, Мін'юст
населення позитивного за участю
сприйняття цих Національного
інститутів банку України
3. Внутрішній Підготовка пропозицій Державна -"-
захід щодо вдосконалення комісія з
законодавства України регулювання
з метою підвищення ринків
довіри до діяльності фінансових
страхових компаній, послуг,
включаючи Державна
удосконалення системи комісія з
шляхом створення цінних паперів
трирівневої системи та фондового
пенсійного ринку, Мін'юст,
забезпечення Пенсійний фонд,
Мінпраці
4. Внутрішній Підготовка пропозицій ДПА, Державна Протягом року захід щодо вдосконалення комісія з
податкового регулювання
законодавства з метою ринків
усунення подвійного фінансових
оподаткування та послуг,
розвитку третього Державна
рівня пенсійного комісія з
забезпечення - цінних паперів
системи недержавного та фондового
пенсійного ринку, Мін'юст
забезпечення
5. Внутрішній Розроблення та Державна -"-
захід затвердження єдиної комісія з
системи звітності для регулювання
суб'єктів ринків
господарювання - фінансових
учасників лізингових послуг
відносин
6. Внутрішній Забезпечення Державна -"-
захід дотримання процедури комісія з
реєстрації учасників регулювання
ринків фінансових ринків
послуг, збирання та фінансових
обробки інформації, послуг,
що подається ними до Державна
відповідних державних комісія з
органів цінних паперів
та фондового
ринку
7. Внутрішній Створення Державна -"-
захід автоматизованої комісія з
інформаційно- регулювання
аналітичної системи ринків
моніторингу у сфері фінансових
державного нагляду за послуг,
діяльністю Державна
небанківського комісія з
фінансового сектору цінних паперів
та фондового
ринку
8. Спільний Опрацювання питання Національний Протягом року захід щодо створення та центр з питань
забезпечення євроатлантичної
функціонування інтеграції
Міжнародного фонду України,
сприяння державне
євроатлантичній підприємство
інтеграції України "Євроатлантик-
інформ"
Ціль I.2.7 Проведення економічних і структурних реформ з
урахуванням рекомендацій Світового банку,
Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших
міжнародних інституцій, включаючи заходи для
сприяння приватизації, боротьби з корупцією та
підвищення прозорості державних витрат
1. Внутрішній Підготовка пропозицій Державна Протягом року захід про внесення змін до комісія з
Закону України "Про регулювання
фінансові послуги та ринків
державне регулювання фінансових
ринків фінансових послуг,
послуг" щодо Мін'юст, СБУ,
унеможливлення МЗС
доступу кримінальних
елементів до
заснування
небанківських
фінансових установ та
керівництва ними
2. Внутрішній Продовження Мінекономіки, -"-
захід реалізації проектів Мінфін, Фонд
структурних реформ за державного
підтримки Світового майна, інші
банку та Міжнародного центральні
валютного фонду, органи
включаючи проект виконавчої
"Програмна системна влади
позика"
3. Внутрішній Забезпечення Фонд державного -"-
захід прозорості та майна,
ефективності Мінекономіки,
приватизаційних інші центральні
процесів, створення органи
сприятливих умов для виконавчої
залучення іноземних влади
інвестицій в
економіку України
4. Внутрішній Забезпечення Фонд державного Протягом року захід подальшого розвитку майна, Мінфін,
приватизаційних Мінекономіки,
процесів, зокрема інші центральні
проведення органи
приватизації виконавчої
підприємств, що мають влади
стратегічне значення
для економіки і
безпеки держави,
спрямування одержаних
від приватизації
коштів на
інноваційний
розвиток, структурну
перебудову економіки,
розвиток ринків
товарів і послуг,
створення нових
робочих місць
Ціль I.2.8 Розширення процесу земельної реформи
1. Внутрішній Сприяння створенню Мінагрополітики, -"-
захід сільськогосподарських інші центральні
дорадчих служб з органи
метою забезпечення виконавчої влади
розвитку аграрного
сектору, підвищення
життєвого рівня
сільського населення,
формування дієздатної
мережі зазначених
служб та системи
поширення
сільськогосподарських
знань і досвіду;
професійна підготовка
сільськогосподарських
дорадників та
експертів-дорадників
2. Внутрішній Розроблення проектів Держкомзем, -"-
захід та сприяння прийняттю Мін'юст
законів:
про державний
земельний кадастр
про ринок земель
про порядок
встановлення меж
населених пунктів
і меж
адміністративно-
територіальних
утворень
про гарантійний фонд
для відшкодування
збитків, завданих
користувачам
Державного реєстру
прав на нерухоме
майно та їх обмежень
про фонд земель
державної власності
та Державне єдине
комерційне
підприємство з
управління земельними
ділянками фонду
про державну
інвентиризацію
земель
сільськогоспо-
дарського призначення
3. Внутрішній Розроблення проектів Держкомзем, Грудень
захід нормативно-правових Мінагрополітики,
актів, спрямованих на Мінекономіки,
забезпечення Мін'юст
формування ринку
земель
4. Внутрішній Удосконалення -"- Листопад
захід механізму державного
управління земельними
ресурсами
Ціль I.2.9 Гарантування економічних прав і свобод громадян в
усіх формах, у тому числі шляхом посилення захисту
прав інтелектуальної власності
1. Внутрішній Розроблення проектів Держпід- Протягом року захід нормативно-правових приємництво, ДПА,
актів з питань Мінекономіки,
подальшого Мін'юст
вдосконалення
відносин між державою
та суб'єктами
господарювання,
створення сприятливих
умов для розвитку
малого та середнього
підприємництва
2. Внутрішній Подальше МОН, Мін'юст, Грудень
захід удосконалення Мінекономіки,
законодавства у сфері МЗС
інтелектуальної
власності відповідно
до норм міжнародного
права
Ціль I.2.10 Створення необхідних передумов для формування
середнього класу
1. Внутрішній Розробка та сприяння Мінпраці, Протягом року захід прийняттю у Мінфін,
встановленому порядку Мінекономіки,
законодавчих актів, Пенсійний фонд
спрямованих на
зменшення різниці в
доходах різних верств
населення
Ціль I.2.11 Обмеження різниці у реальних доходах між верствами
населення з високими і низькими доходами та
докладання зусиль для ліквідації бідності
1. Внутрішній Забезпечення Пенсійний фонд Протягом року захід виконання Закону України,
України "Про Мінпраці,
загальнообов'язкове Мінекономіки,
державне пенсійне Мінфін,
страхування" Державна
( 1058-15 ): комісія з
цінних паперів
здійснення заходів та фондового
щодо створення ринку, Державна
накопичувальної комісія з
системи регулювання
загальнообов'язкового ринків
державного пенсійного фінансових
страхування, послуг, ДПА за
затверджених участю
розпорядженням Федерації
Кабінету Міністрів професійних
України від 13 липня спілок України
2004 року N 479-р та Федерації
( 479-2004-р ) роботодавців
України
розроблення проекту
Закону про
обов'язкове пенсійне
забезпечення окремих
категорій осіб через
професійні та
корпоративні пенсійні
фонди
удосконалення
персоніфікованого
обліку відомостей у
системі
загальнообов'язкового
державного пенсійного
страхування
2. Внутрішній Підвищення рівня Мінпраці -"-
захід забезпечення осіб з
вадами
опорно-рухового
апарату сучасними
технічними засобами
реабілітації
3. Внутрішній Забезпечення -"- -"-
захід переоснащення
державних, у тому
числі казенних,
експериментальних
протезно-ортопедичних
підприємств сучасним
обладнанням
4. Внутрішній Розроблення і Кабінет -"-
захід сприяння прийняттю в Міністрів
установленому порядку України,
проектів Мінекономіки,
нормативно-правових ДПА, Мінфін,
актів, спрямованих на Мінпраці
зменшення різниці в
доходах високо- та
низькооплачуваних
категорій населення
5. Внутрішній Продовження роботи з Мінпраці, Протягом року захід реформування системи Мінекономіки,
оплати праці, зокрема Мінфін,
запровадження Мін'юст,
погодинної Держпідприєм-
мінімальної ництво
заробітної плати
Ціль I.2.12 Посилення енергетичної безпеки
1. Внутрішній Виконання НКРЕ, -"-
захід міжвідомчого плану Мінпаливенерго,
заходів, спрямованих Мінекономіки,
на реалізацію Мінфін
положень Концепції
функціонування та
розвитку оптового
ринку електричної
енергії України,
схваленої постановою
Кабінету Міністрів
України від
16 листопада
2002 року N 1789
( 1789-2002-п )
2. Внутрішній Підвищення рівня Мінпаливенерго, -"-
захід фізичного захисту МВС,
ядерних установок, Держатом-
об'єктів підвищеної регулювання за
техногенної небезпеки участю
та спеціальних Національної
вантажів у зв'язку із академії наук
збільшенням загроз їх України
безпеці; оснащення
підрозділів, що
здійснюють охорону в
системі фізичного
захисту об'єктів,
сучасними засобами
охорони
3. Внутрішній Забезпечення безпеки Мінпаливенерго, -"-
захід транзитних нафто- та НАК "Нафтогаз
газопроводів, України"
створення електронної
системи їх охорони
4. Внутрішній Наукове обгрунтування Мінприроди -"-
захід та розроблення
технічного завдання
на створення
автоматизованої
системи моніторингу
мінерально-сировинної
бази національної
економіки, створення
першого етапу цієї
системи
I.3. Інформаційні питання
Ціль I.3.1 Удосконалення і забезпечення реалізації гарантій
свободи думки і слова, свободи преси, вільного
висловлення поглядів і переконань та доступу до
інформації
1. Внутрішній Розроблення Держкомтелерадіо, Друге
захід законопроектів про Мінтрансзв'язку, півріччя
внесення змін до Мін'юст
Законів України "Про
інформацію",
"Про друковані засоби
масової інформації
(пресу) в Україні"
відповідно до
рекомендацій Ради
Європи
2. Внутрішній Приведення МЗС, Мін'юст, IV квартал
захід законодавства у сфері Держкомтелерадіо
діяльності засобів за участю
масової інформації у Національної
відповідність із ради України з
стандартами Ради питань
Європи, зокрема телебачення і
здійснення заходів радіомовлення
стосовно приєднання
до Європейської
конвенції про
транскордонне
телебачення
( 994_444 ) та
Протоколу до цієї
конвенції ( 994_090 )
3. Внутрішній Здійснення заходів з Держкомтелерадіо Протягом року захід метою гарантування за участю
повного і рівного Національної
доступу всіх ради України з
політичних партій до питань
державних засобів телебачення і
масової інформації, а радіомовлення
також забезпечення
неупередженості та
об'єктивності таких
засобів масової
інформації
4. Внутрішній Удосконалення системи Держкомтелерадіо -"-
захід моніторингу перешкод за участю
у діяльності Національної
телебачення і ради України з
радіомовлення, питань
створення Міжвідомчої телебачення і
координаційної ради з радіомовлення
питань державної
інформаційної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції та
забезпечення її
функціонування
5. Внутрішній Створення Національний -"-
захід інформаційно- центр з питань
бібліотечного фонду євроатлантичної
з питань інтеграції
євроатлантичної України
інтеграції
Ціль I.3.2 Забезпечення вільного отримання, публікації та
поширення інформації засобами масової інформації
1. Внутрішній Розроблення проекту Держкомтелерадіо, Протягом року захід Концепції інші центральні
національної органи
інформаційної виконавчої влади
політики та
забезпечення її
реалізації
2. Внутрішній Проведення Національна -"-
захід моніторингу ставлення академія
різних верств державного
населення до управління при
євроатлантичної Президентові
інтеграції України та України,
підготовка Інститут проблем
рекомендацій з питань державного
вдосконалення управління та
національної місцевого
інформаційної самоврядування
політики у цій сфері
3. Внутрішній Забезпечення видання Національний
захід та розповсюдження: центр з питань
євроатлантичної
інтеграції
України
інформаційно- Щокварталу
аналітичного журналу
"Україна - НАТО"
інформаційного Щотижня
бюлетеня
"Україна - НАТО"
Ціль I.3.3 Імплементація відповідного законодавства для
усунення перешкод діяльності засобів масової
інформації
1. Внутрішній Розроблення проекту Держкомтелерадіо, Протягом року захід Концепції Мін'юст за
Інформаційного участю
кодексу України з Національної
урахуванням ради України з
рекомендацій Ради питань
Європи щодо усунення телебачення і
перешкод у діяльності радіомовлення
засобів масової
інформації (після
прийняття Концепції
національної
інформаційної
політики)
2. Внутрішній Проведення Держкомтелерадіо, II квартал
захід міжнародного семінару Мін'юст, МЗС
з питань
удосконалення
законодавства в
інформаційній сфері
та його кодифікації
Ціль I.3.4 Поглиблення інформаційного виміру співробітництва
Україна - НАТО, включаючи парламентське
співробітництво
1. Спільний Продовження Держкомтелерадіо, Щокварталу
захід проведення засідань МЗС
круглих столів з
актуальних питань
співробітництва
Україна - НАТО (за
підтримки Центру
інформації і
документації НАТО в
Україні)
2. Спільний Проведення семінару Міністерство у II квартал
захід Україна - НАТО щодо справах молоді
ролі жінок у та спорту, МЗС
політичній сфері і
сфері безпеки
Ціль I.3.5 Підвищення рівня обізнаності громадськості з НАТО
шляхом співробітництва України з НАТО у сфері
інформації, включаючи співробітництво з Центром
інформації і документації НАТО в Україні
1. Внутрішній Забезпечення Держкомтелерадіо, Протягом року захід виконання інші центральні
Державної програми органи виконавчої
інформування влади
громадськості з
питань
євроатлантичної
інтеграції
України на
2004-2007 роки,
затвердженої
Указом Президента
України від
13 грудня 2003 року
N 1433 ( 1433/2003 )
2. Внутрішній Актуалізація змісту -"- -"-
захід веб-сторінок з
питань
євроатлантичної
інтеграції України
на веб-сайтах
центральних органів
виконавчої влади
3. Внутрішній Проведення семінару Держкомтелерадіо II квартал
захід з питань
співробітництва
України з НАТО для
керівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрацій
з питань зв'язків з
громадськими
організаціями та
засобами масової
інформації
4. Спільний Сприяння діяльності Держкомтелерадіо Протягом року захід Громадської ліги
Україна - НАТО (за
участю Центру
інформації і
документації
НАТО в Україні)
5. Внутрішній Дальша розробка МЗС, -"-
захід веб-порталу Держкомтелерадіо,
"Співробітництво Мінтрансзв'язку,
Україна - НАТО" інші центральні
органи виконавчої
влади
6. Спільний Розроблення та СБУ, МВС, -"-
захід забезпечення Адміністрація
виконання навчальних Держприкордон-
програм з питань служби, МНС
євроатлантичної
інтеграції України
для
військовослужбовців
та працівників
регіональних
безпекових структур
в Україні
Розділ II. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ТА ВІЙСЬКОВІ
ПИТАННЯ
II.A. Реформа у галузі оборони і безпеки
Ціль II.A.1 Реформування Збройних Сил України з метою перетворення на добре підготовлені та оснащені, більш мобільні та
сучасні збройні сили, здатні відповідати на загрози
безпеці, захищати територію держави та робити внесок д миротворчих і гуманітарних місій під егідою міжнародни організацій
1. Внутрішній Розроблення проекту Міноборони, IV квартал
захід Стратегії воєнної інші центральні
безпеки України органи виконавчої
влади

2. **Внутрішній Розроблення Міноборони II квартал
захід комплексних цільових
програм з метою
реалізації
Стратегічного
оборонного бюлетеня
України на період до
2015 року,
схваленого Указом
Президента України
від 22 червня
2004 року N 670
( 670/2004 )
_______________
** Захід передбачений також Робочим планом Військового
комітету НАТО з Україною на 2005 рік.
3. Внутрішній Створення і розвиток Міноборони, -"-
захід системи оборонного інші центральні
планування відповідно органи виконавчої
до Закону України влади
"Про організацію
оборонного
планування"
( 2198-15 )
4. Спільний Створення у співпраці Міноборони, Грудень
захід з Міжнародним Мінекономіки,
Секретаріатом НАТО Мінфін,
дослідного зразка Мінпромполітики
інформаційно-
аналітичної
системи з питань
оборонного планування
5. Внутрішній Подальше Міноборони IV квартал
захід удосконалення системи
управління Збройними
Силами України;
перегляд та внесення
змін до системи
управління видами
Збройних Сил України
відповідно до
стандартів НАТО
6. Внутрішній Запровадження нової 1 0 -"- -"-
захід системи підготовки
військовослужбовців,
що проходять службу
за контрактом, та
системи професійного
добору кандидатів для
прийняття на
військову службу за
контрактом
7. Внутрішній Приведення системи Міноборони, -"-
захід кодифікації Мінпромполітики,
продукції, що Мінекономіки
закуповується для
потреб Збройних Сил
України та інших
військових формувань,
у відповідність із
системою кодифікації
НАТО
8. Внутрішній Продовження робіт із Міноборони, Протягом
захід складення та видання Мінприроди року
топографічних карт
України масштабу
1:250000 відповідно
до стандартів НАТО
9. Внутрішній Складення електронних Міноборони -"-
захід топографічних карт
для Збройних Сил
України відповідно до
стандартів НАТО
10. Внутрішній Впровадження Міноборони -"-
захід геоінформаційних
технологій
використання
електронних
топографічних карт та
відповідного
програмного
забезпечення в
повсякденну
діяльність органів
управління
миротворчими
контингентами
11. Спільний Продовження роботи з Міноборони, -"-
захід виконання Програми МОН
Україна - НАТО з
перепідготовки
військовослужбовців,
що звільнилися або
підлягають звільненню
із Збройних Сил
України, з
урахуванням
рекомендацій,
отриманих за
результатами оцінки
виконання Програми у
2004 році. Підбиття
підсумків виконання
зазначеної Програми
12. Внутрішній Перепідготовка Міноборони, -"-
захід військовослужбовців, МОН
звільнених у запас
або у відставку, та
військовослужбовців,
що підлягають
звільненню відповідно
до вимог Закону
України "Про державні
гарантії соціального
захисту
військовослужбовців,
які звільняються зі
служби у зв'язку з
реформуванням
Збройних Сил України,
та членів їхніх
сімей" ( 1763-15 )
Ціль II.A.2 Посилення цивільного контролю над Збройними Силами
України та іншими військовими формуваннями, включаючи підвищення рівня співробітництва з Парламентом і
посилення його контролю, а також більш активну участь цивільних осіб у процесі прийняття рішень у галузі
безпеки
1. Внутрішній Збільшення питомої Міноборони, інші Грудень
захід ваги цивільних центральні органи
працівників у складі виконавчої влади
центрального апарату
Міністерства оборони
України (до 80
відсотків) та інших
центральних органів
виконавчої влади, що
здійснюють
керівництво
військовими
формуваннями,
підвищення їх ролі у
процесі прийняття
рішень, у тому числі
в результаті
призначення на посади
вищого та середнього
рівня
2. Внутрішній Вивчення в рамках Міноборони, інші II квартал
захід діяльності Спільної центральні органи
робочої групи виконавчої влади,
Україна-НАТО з Апарат Ради
питань воєнної національної
реформи можливості безпеки і оборони
запровадження програм України
професійної
підготовки щодо
здійснення
демократичного
цивільного контролю
над Воєнною
організацією і
правоохоронними
органами держави для
цивільних працівників
Міністерства оборони
України, інших
центральних органів
виконавчої влади, що
здійснюють
керівництво
військовими
формуваннями
Ціль II.A.3 Зміцнення державних структур з метою покращення
реагування на виклики, пов'язані з невійськовими і
асиметричними загрозами
1. Внутрішній Підготовка органів Міноборони Протягом року захід управління та
підрозділів
спеціального
призначення
Військової служби
правопорядку у
Збройних Силах
України до участі в
проведенні
антитерористичних
операцій на
військових об'єктах
з використанням
досвіду діяльності
відповідних структур
(військової поліції)
держав - членів НАТО
2. Внутрішній Виконання Державної МНС Грудень
захід програми перетворення
військ Цивільної
оборони України,
органів і підрозділів
державної пожежної
охорони в
Оперативно-рятувальну
службу цивільного
захисту на період до
2005 року
3. Спільний Проведення МВС, СБУ, Згідно з
захід консультацій з Адміністрація домовленостями експертами НАТО щодо Держприкордон- з НАТО
гармонізації служби
структури і завдань
правоохоронних
органів з урахуванням
економічних
можливостей держави,
а також з питань
планування,
організації та
забезпечення
діяльності цих
органів відповідно до
стандартів НАТО
4. Спільний Підвищення ролі Апарат Ради II квартал
Спільної робочої національної
групи безпеки і оборони
Україна - НАТО з України, МВС,
питань воєнної СБУ, МНС,
реформи у реагуванні Адміністрація
на невійськові Держприкордон-
загрози та ризики, служби,
зокрема шляхом Міноборони
впровадження нових
форм співробітництва
з невійськовими
компонентами сектору
національної безпеки
України
Ціль II.А.4 Посилення державної міжвідомчої координації між
Міноборони, Мінпромполітики, прикордонними військами, МНС і МВС з метою покращення реагування на наслідки
природних та антропогенних катастроф, включаючи
терористичні акти
1. Внутрішній Удосконалення МНС, СБУ, МВС, III квартал
захід механізму взаємодії Міноборони,
органів виконавчої Адміністрація
влади в разі Держприкордон-
виникнення служби, інші
надзвичайних ситуацій центральні
техногенного та органи
природного характеру виконавчої влади
з метою поліпшення
реагування на їх
наслідки, підготовка
проекту відповідного
нормативно-правового
акта Кабінету
Міністрів України
II.B. Співробітництво з НАТО
Ціль II.В.1 Максимальне використання потенціалу Спільної робочої
групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи,
підвищення ролі та координації практичного
співробітництва Україна - НАТО в рамках Програми
"Партнерство заради миру" ( 950_001 ) та у
двосторонньому співробітництві з метою сприяння
імплементації Національних цілей воєнної реформи та
Цілей партнерства
1. Внутрішній Розроблення проектів Міноборони, інші III квартал
захід Концепції розвитку центральні органи
Воєнної організації виконавчої влади
держави та Державної
програми розвитку
Воєнної організації
держави, забезпечення
їх виконання
відповідно до
положень
Стратегічного
оборонного бюлетення
України на період до
2015 року
2. Спільний Виконання Програми Міноборони, МВС, Протягом року захід "Партнерство заради МНС,
миру" ( 950_001 ) Адміністрація
відповідно до Держприкордон-
Індивідуальної служби
програми партнерства
України з НАТО
3. Спільний Збільшення Міноборони Липень
захід чисельності
українського
персоналу в
штабних елементах
партнерства
військових структур
НАТО
4. Спільний Забезпечення -"- Протягом
захід діяльності Бюро року
військової
документації НАТО в
Україні
Ціль II.В.2 Забезпечення спрямування військового співробітництва
України з НАТО і надалі на досягнення проголошеної
Україною мети підвищення спроможності Збройних Сил
України у реалізації планів воєнної реформи
1. Спільний Виконання Робочого Міноборони Згідно з
захід плану Військового Робочим
комітету планом
Україна - НАТО
на поточний рік
2. Спільний Забезпечення Міноборони, Згідно з
захід виконання Мінпромполітики, домовленостями домовленостей з НАТО МЗС з НАТО
стосовно участі
України в реалізації
Празьких зобов'язань
щодо спроможностей
Ціль II.В.3 Збільшення внеску України до миротворчих операцій під проводом НАТО на Балканах та заходів держав - членів
Альянсу в рамках боротьби з тероризмом
1. Спільний Продовження участі Міноборони, МВС Протягом року захід миротворчого
контингенту та
персоналу України в
операції НАТО в
Косово
2. Внутрішній Участь у Міноборони, МЗС, Протягом року захід стабілізаційному інші органи
процесі в Республіці виконавчої влади
Ірак
3. Спільний Проведення МЗС, Міноборони, Згідно з
захід консультацій Мінтрансзв'язку, домовленостями Україна - НАТО з інші центральні з НАТО
метою сприяння участі органи
України в виконавчої влади,
антитерористичній Апарат Ради
операції НАТО на національної
Середземному морі безпеки і оборони
"Активні зусилля" України
4. Спільний Подальше надання МЗС, Протягом року захід повітряного коридору Міноборони,
над територією Державіаслужба
України для прольотів
літаків держав -
членів НАТО в рамках
проведення операції в
Афганістані
5. Спільний Організація третього СБУ, Держфін- Згідно з
захід засідання форуму моніторинг, МВС, домовленостями Україна - НАТО для Мінфін, МЗС, з НАТО
обміну досвідом щодо Міноборони,
реагування на сучасні Адміністрація
загрози міжнародній Держприкордон-
безпеці та служби
стабільності, зокрема
боротьби з
транснаціональною
організованою
злочинністю та
легалізацією доходів,
отриманих злочинним
шляхом, протидії
фінансуванню
тероризму
6. Спільний Ініціювання розгляду СБУ, МВС, II квартал
захід питання захисту від Міноборони,
терористичних атак, Адміністрація
які можуть бути Держприкордон-
спрямовані на служби, МЗС
радіологічні, хімічні
та біологічні
об'єкти, в рамках
організованих разом з
державами - членами
НАТО міжнародних
конференцій з проблем
протидії міжнародному
тероризму
Ціль II.В.4 Досягнення повної взаємосумісності, ефективності та
готовності до виконання завдань підрозділами Збройних Сил України шляхом повної імплементації Цілей
партнерства
1. Внутрішній Участь підрозділів Міноборони Протягом року захід Збройних Сил України
у Процесі планування
і оцінки сил для
досягнення цілей
партнерства
2. Спільний Розроблення критеріїв Міноборони III квартал
захід оцінки діяльності
підрозділів Збройних
Сил України,
виділених для участі
у Процесі планування
та оцінки сил,
відповідно до вимог
НАТО з використанням
елементів Концепції
оперативних
спроможностей
3. Внутрішній Удосконалення роботи -"- Протягом року захід Ситуаційного центру
Головного командного
центру Збройних Сил
України; приведення
його структури та
завдань у
відповідність із
стандартами НАТО
Ціль II.В.5 Підвищення рівня професійної підготовки українського
цивільного і військового персоналу
1. Спільний Проведення на базі Міноборони II квартал
захід центру імітаційного
моделювання
Національної академії
оборони України
міжнародних
командно-штабних
тренувань за участю
представників
держав - членів НАТО
2. Внутрішній Запровадження в -"- Вересень
захід Національній академії
оборони України
дистанційної форми
вивчення курсу
дисциплін "НАТО та
проблеми
євроатлантичної
інтеграції України" і
"Міжнародні відносини
та проблеми
євроатлантичної
інтеграції України"
3. Внутрішній Організація
захід підготовки фахівців з
питань використання
інформаційно-
аналітичної системи
підтримки оборонного
планування "Ресурс"
4. Внутрішній Забезпечення мовної Міноборони, За
захід підготовки МВС, СБУ, окремими
військовослужбовців і Адміністрація планами
цивільних Держприкордон- та
працівників, у тому служби, МОН програмами
числі шляхом
виконання Програми
розширення мовної
підготовки
військовослужбовців
Збройних Сил України
на 2004-2005 роки;
опрацювання питання
щодо впровадження
проекту Британської
Ради "Миротворча
англійська" з метою
удосконалення мовної
підготовки
5. Внутрішній Виконання цільової Міноборони Згідно з
захід програми програмою
інформатизації
навчальних закладів
(підключення вищих
військових навчальних
закладів Збройних Сил
України до мережі
Інтернет та створення
відповідних
інформаційних
локальних мереж)
6. Спільний Участь у конференції Міноборони II і IV
захід Консорціуму оборонних квартали
академій Програми
"Партнерство заради
миру" ( 950_001 ), в
діяльності робочих і
дослідних груп
Консорціуму, центрів
з питань безпеки;
утворення робочої
групи "Регіональна
стабільність у
Центральній та
Східній Європі"
7. Спільний Проведення на базі -"- Протягом року захід Національної академії
оборони України
п'ятого щорічного
Міжнародного тижня із
залученням
представників
Оборонного коледжу
НАТО (м. Рим),
штаб-квартири та
інших структур НАТО
8. Спільний Навчання експертів -"- Згідно з
захід Збройних Сил України домовленостями з питань з НАТО
стандартизації,
аудиту, гарантування
якості відповідно до
стандартів НАТО та
оцінки
взаємосумісності, в
тому числі шляхом
реалізації елементів
Концепції оперативних
спроможностей
9. Внутрішній Забезпечення Міноборони, Протягом року захід адаптації системи МВС, МОН
військової освіти до
стандартів держав -
членів НАТО;
переведення на
навчання за новими
програмами у
навчальних закладах і
центрах підготовки,
перепідготовки кадрів
правоохоронних
органів, зокрема з
використанням
можливостей
навчальних центрів
Програми "Партнерство
заради миру"
( 950_001 ), а також
із застосуванням форм
дистанційного
навчання і
моделювання Advanced
Distributed Learning
(ADL), передбачених
Програмою
10. Внутрішній Організація навчання Адміністрація -"-
захід військовослужбовців Держприкордон-
Державної служби
прикордонної служби
України в навчальних
закладах держав -
членів НАТО і
держав - партнерів
НАТО
11. Спільний Підготовка осіб МНС Згідно з
захід рядового і робочою
начальницького складу програмою
та працівників Євроатлан-
органів і підрозділів тичного
цивільного захисту на партнерства
курсах НАТО з
надзвичайного
цивільного
планування,
проведення
пошуково-рятувальних
операцій,
військово-цивільних
відносин
12. Спільний Вивчення досвіду -"- Протягом року захід держав - членів НАТО
з питань цивільного
(захист населення і
територій)
планування,
структури та складу
сил цивільного
захисту, а також
ознайомлення з
методикою планування
реформування та
розвитку цих сил
Ціль II.В.6 Продовження розроблення та впровадження угод щодо
співробітництва між Україною та НАТО, таких як
Меморандум про взаєморозуміння про забезпечення
підтримки операцій НАТО з боку України ( 950_005 ) та Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічних
авіаперевезень, а також забезпечення їх повної
імплементації
1. Внутрішній Вжиття заходів до МЗС, Міноборони, II квартал
захід забезпечення Мінтрансзв'язку,
ратифікації інші центральні
Меморандуму про органи виконавчої
взаєморозуміння між влади
Кабінетом Міністрів
України і Верховним
головнокомандуванням
Об'єднаних Збройних
Сил НАТО з питань
трансформації та
Верховним
головнокомандуванням
Об'єднаних Збройних
Сил НАТО в Європі
щодо використання
стратегічної
транспортної авіації
України в операціях
та навчаннях НАТО,
здійснення заходів
щодо виконання
Меморандуму
2. Внутрішній Організація виконання Міноборони, Протягом року захід Меморандуму про Мінтрансзв'язку,
взаєморозуміння між інші центральні
Кабінетом Міністрів органи виконавчої
України і штабом влади
Верховного
головнокомандувача
Об'єднаних Збройних
Сил НАТО на Атлантиці
та штабом Верховного
головнокомандувача
Об'єднаних Збройних
Сил НАТО в Європі
щодо забезпечення
підтримки операцій
НАТО з боку України
( 950_005 )
3. Спільний Розроблення заходів МЗС, Мін'юст, -"-
захід щодо реалізації Мінтрансзв'язку,
домовленостей між Міноборони,
Україною та НАТО Держмитслужба,
стосовно забезпечення СБУ, інші
транзиту вантажів центральні органи
НАТО в інтересах виконавчої влади
операції ISAF через
територію України в
рамках Меморандуму
про взаєморозуміння
між Кабінетом
Міністрів України і
штабом Верховного
головнокомандувача
Об'єднаних Збройних
Сил НАТО на Атлантиці
та штабом Верховного
головнокомандувача
Об'єднаних Збройних
Сил НАТО в Європі
щодо забезпечення
підтримки операцій
НАТО з боку України
( 950_005 )
Ціль II.В.7 Підтримання готовності підрозділів Об'єднаних сил
швидкого реагування до участі у спільних операціях з
НАТО, а також здійснення підготовки цих підрозділів
відповідно до стандартів НАТО
1. Спільний Участь підрозділів Міноборони Протягом року захід Об'єднаних сил
швидкого реагування
Збройних Сил України
у навчаннях НАТО в
рамках Програми
"Партнерство заради
миру" ( 950_001 ), в
тому числі підготовка
до оцінки досягнення
стандарту якості у
навчаннях НАТО,
відкритих для
держав-партнерів
2. Внутрішній Створення у складі Міноборони Протягом року захід Об'єднаних сил
швидкого реагування
Збройних Сил України
комплекту військових
частин, здатних
штатним складом (з
необхідним
підсиленням)
виконувати завдання
під час проведення
операцій з
підтримання миру, та
започаткування
процесу їх оцінки з
метою можливого
включення до переліку
сил та засобів у
рамках Концепції
оперативних
спроможностей
3. Внутрішній Розроблення структури -"- III квартал
захід органів управління
Об'єднаних сил
швидкого реагування
Збройних Сил України
оперативного та
тактичного рівня (до
батальйону включно)
відповідно до
штатного розпису НАТО
(J-структура)
Ціль II.B.8 Досягнення необхідного рівня сумісності сучасних та
майбутніх зразків озброєнь, військової техніки та
доктрини Збройних Сил України, що дозволить досягти
мінімально достатнього рівня взаємосумісності для
виконання в кожному окремому випадку завдань у
спільних з НАТО інтересах та приведення практики
закупівель у відповідність із стандартами держав -
членів НАТО
1. Внутрішній Організація виконання Міноборони, Протягом року захід Державної програми Мінпромполітики
розвитку озброєння і
військової техніки на
період до 2015 року
2. Внутрішній Розроблення державних Міноборони, III квартал
захід цільових програм Мінпромполітики,
розвитку озброєння і Мінекономіки,
військової техніки, інші центральні
підготовки органи виконавчої
виробництва та влади
створення спеціальних
технологій і
матеріалів на період
до 2009 року
3. Внутрішній Уточнення необхідної Міноборони II квартал
захід кількості основних
видів озброєнь і
військової техніки до
2009 року, складення
їх переліку та
розроблення вимог
щодо
взаємосумісності з
озброєнням і
військовою технікою
держав - членів НАТО
4. Спільний Участь у роботі Міноборони, Згідно з
захід обраних груп і Мінпромполітики робочою
підгруп Конференції програмою
національних Євроатлантич- директорів з озброєнь ного
(CNAD) та Організації портнерства
з досліджень і
технологій (RTO)
5. Спільний Проведення засідання Міноборони, Червень -
захід Спільної робочої Мінпромполітики, липень
групи Україна - НАТО МЗС
з питань озброєнь
6. Внутрішній Сертифікація систем Мінпромполітики II квартал
захід управління якістю
підприємств
суднобудування щодо
відповідності вимогам
міжнародних
стандартів серії
ISO 9000/2000
7. Спільний Продовження роботи в НКАУ, Перше
захід рамках Сухопутної Мінпромполітики півріччя
групи 4 з польової
артилерії Конференції
національних
директорів з озброєнь
стосовно проекту
створення в Україні
Міжнародного
полігонного
вимірювального
комплексу
Ціль II.B.9 Посилення ролі України як ключового учасника
регіональних операцій з подолання наслідків природних лих та надзвичайних ситуацій цивільного характеру;
підтримка України у справі вдосконалення національної об'єднаної системи планування з питань надзвичайних
ситуацій цивільного характеру та реагування на
природні лиха; розвиток взаємосумісності в
організації та процедурах операцій з подолання
наслідків катастроф, в тому числі через механізми
Євроатлантичного центру координації реагування на
катастрофи
1. Внутрішній Участь експертів МНС, Протягом року захід Міністерства України Міноборони,
з питань надзвичайних МЗС, інші
ситуацій та у справах центральні органи
захисту населення від виконавчої влади
наслідків
Чорнобильської
катастрофи та інших
міністерств у
семінарах комітетів
НАТО з планування на
випадок надзвичайних
ситуацій цивільного
характеру і
готовності до
реагування на
катастрофи
2. Спільний Участь представників МНС -"-
захід Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи у спільних
командно-штабних і
польових навчаннях із
кризового реагування,
ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
і надання допомоги
постраждалому
населенню
3. Спільний Планування і участь у МНС, Згідно з
захід багатосторонніх Міноборони, домовленостями навчаннях МЗС, інші з НАТО
"Assistex-2" центральні органи
виконавчої влади
4. Спільний Підвищення МНС Протягом року захід ефективності
діяльності
Спільної робочої
групи Україна - НАТО
з питань цивільного
планування і
готовності до
ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
з метою розвитку
організаційної і
процедурної
взаємосумісності, в
тому числі через
механізми
Євроатлантичного
координаційного
центру реагування на
катастрофи
Ціль II.B.10 Удосконалення системи управління повітряним рухом в
Україні, включаючи функціонування служб управління
повітряним рухом, з метою більш якісного реагування
на можливі терористичні загрози
1. Внутрішній Опрацювання питання Міноборони III квартал
захід щодо можливості
приєднання України
до єдиної системи
протиповітряної
оборони держав -
членів НАТО
2. Внутрішній Розроблення -"- Протягом року захід комп'ютерної
технології та програм
забезпечення
тренувань на
командних пунктах
Повітряних Сил
Збройних Сил України
за допомогою системи
електронного
моделювання
терористичних актів з
використанням
повітряних суден
3. Спільний Проведення Державіаслужба, -"-
захід консультацій з Міноборони
відповідними
структурами НАТО щодо
поліпшення взаємодії
з організації
повітряного руху між
цивільними та
військовими
структурами
управління повітряним
рухом та з питань
запобігання
терористичним актам
4. Внутрішній Вивчення питань щодо Міноборони, II квартал
захід можливості Державіаслужба
застосування процедур
держав - членів НАТО
до примусового
припинення польоту
або знищення
повітряних суден, що
порушили державний
кордон у повітряному
просторі або
використовуються для
здійснення
терористичних актів
5. Спільний Застосування процедур Державіаслужба, Протягом року захід з управління Міноборони
повітряним рухом,
зокрема з питань
координації та
безпеки під час
організації
повітряного руху в
кризових ситуаціях, з
урахуванням керівних
принципів Комітету
НАТО з організації
повітряного руху
6. Спільний Навчання цивільних та Державіаслужба, Протягом року захід військових фахівців з Міноборони
організації
повітряного руху в
державах - членах
НАТО
7. Спільний Проведення Державіаслужба, II квартал
захід консультацій Міноборони, МЗС
Україна - НАТО з
питань визначення
перспектив участі
України у програмі
НАТО з обміну даними
про повітряну
обстановку (Air
Situation Data
Exchange - ASDE) та
ініціювання процедур
запиту ASDE
Ціль II.B.11 Мінімізація шкоди, завданої забрудненням навколишнього природного середовища внаслідок проведення
широкомасштабних військових навчань, включаючи
міжнародні, та випробування озброєнь і військової
техніки, а також забрудненням, що виникло у процесі
зберігання та знешкодження хімічних речовин,
вибухівки, протипіхотних мін, надлишкової стрілецької зброї і легких озброєнь та небезпечних боєприпасів
1. Внутрішній Виконання Програми Міноборони, Протягом року захід реабілітації Мінприроди
територій,
забруднених унаслідок
військової
діяльності, на
2002-2015 роки,
затвердженої
постановою Кабінету
Міністрів України від
26 липня 2001 року
N 916 ( 916-2001-п )
2. Внутрішній Продовження Міноборони, Згідно з
захід переговорів з питань Мінпромполітики домовленостями отримання міжнародної Мінекономіки, з НАТО
допомоги для МЗС
реалізації проектів
знищення надлишкових
боєприпасів, легких
озброєнь і
стрілецької зброї
3. Спільний Імплементація першої Мінпромполітики, Протягом року захід фази проекту Міноборони,
Трастового фонду Мінекономіки
Програми "Партнерство
заради миру"
( 950_001 ), під
егідою США щодо
знищення надлишкових
боєприпасів, легких
озброєнь і
стрілецької зброї та
переносних зенітних
ракетних комплексів
4. Внутрішній Дослідження впливу Міноборони, Листопад
захід воєнно-техногенних Мінприроди
факторів на
навколишнє природне
середовище під час
проведення військових
навчань та
випробувань озброєння
і військової техніки,
підготовка
відповідних
пропозицій
Ціль II.B.12 Покращання взаємосумісності засобів зв'язку та
інформаційно-комунікаційних систем України та НАТО
1. Внутрішній Виконання Комплексної Міноборони Протягом року захід програми створення
єдиної
автоматизованої
системи управління
Збройними Силами
України
2. Внутрішній Затвердження та -"- -"-
захід виконання Програми
переоснащення
Збройних Сил України
цифровими комплексами
зв'язку та
інформатизації
3. Внутрішній Продовження роботи з МНС -"-
захід реалізації першого
етапу Комплексної
програми розвитку
системи зв'язку,
оповіщення та
інформатизації МНС на
2004-2010 роки,
затвердженої
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від
4 березня 2004 року
N 109-р
( 109-2004-р )
4. Спільний Організація та МНС, Згідно з
захід проведення спільного Мінтрансзв'язку домовленостями навчального семінару з НАТО
з питань взаємодії
підрозділів та систем
зв'язку під час
гасіння великих
пожеж, ліквідації
наслідків аварій,
катастроф, стихійного
лиха та терористичних
актів
Ціль II.B.13 Розвиток міжнародного співробітництва між науковцями
України, держав - членів НАТО та держав-партнерів, а
також розвиток співробітництва в галузі науки та
технологій у рамках Наукової Програми
1. Спільний Організація та НКАУ Друге
захід проведення півріччя
конференції
Україна - НАТО з
питань
співробітництва у
сфері космічних
досліджень в м. Києві
(питання організації
та підтримки НАТО
буде обговорено під
час наступного
засідання Спільної
робочої групи з
питань науки і
захисту довкілля)
2. Внутрішній Забезпечення МОН, Мінфін Протягом року захід розширення та інші
співробітництва центральні органи
України з НАТО в виконавчої влади
рамках програми за участю
"Безпека через науку" Національної
академії наук
України
3. Внутрішній Вивчення МОЗ -"-
захід медико-санітарних
наслідків та
розроблення науково
обгрунтованих
технологій медичного
захисту постраждалих
внаслідок
терористичних актів,
у тому числі дій
міжнародних
терористичних
угруповань із
застосуванням
хімічних, біологічних
та радіоактивних
речовин
4. Внутрішній Проведення спільного Міноборони Друге
захід з Європейським півріччя
центром досліджень
проблем безпеки
імені Дж. Маршала
наукового семінару
"Перспективи участі
Збройних Сил України
в європейських
структурах
колективної безпеки"
5. Внутрішній Створення єдиної МОН, Грудень
захід інформаційно- Мінтрансзв'язку
комп'ютерної мережі за участю
науково-дослідних Національної
установ та навчальних академії наук
закладів і України
забезпечення її
взаємодії з системою
європейських
науково-освітніх
мереж GEANT;
розроблення проектів
відповідних
нормативно-правових
актів
6. Спільний Підготовка і МОН, МЗС, Травень
захід проведення у м. Києві Мінтрансзв'язку,
семінару "Від науки Міноборони,
до бізнесу" Мінпромполітики,
(організується НАТО і Мінприроди,
Науково-технологічним МНС, інші
центром України у центральні органи
співпраці з виконавчої влади
Міністерством освіти
і науки України)
7. Спільний Продовження МОН, МЗС, Згідно з
захід співробітництва між Мінтрансзв'язку, відповідними
Україною та НАТО в Міноборони, графіками
рамках Спільної Мінпромполітики, роботи
робочої групи Мінприроди, групи
Україна - НАТО з МНС, інші
питань науки та центральні органи
охорони довкілля виконавчої влади
за участю
Національної
академії наук
України
II.C. Питання ресурсів
Ціль II.C.1 Покращення прозорості оборонного планування та
процедур укладання бюджету; перехід до сучасної
системи НАТО щодо розробки оборонних програм,
бюджетного планування та фінансування
1. Спільний Проведення Міноборони, II квартал
захід консультацій СБУ, МВС, МНС,
(семінарів) Адміністрація
Україна - НАТО з Держприкордон-
питань розроблення і служби,
вдосконалення Мінекономіки,
процедур бюджетного Мінпромполітики,
та оборонного Мінфін, інші
планування, центральні органи
бюджетного виконавчої влади,
фінансування Апарат Ради
правоохоронних національної
органів, у тому числі безпеки і оборони
спецслужб,
забезпечення
прозорості цього
процесу
Ціль II.C.2 Реформування процедури фінансового планування з метою підтримки проведення воєнної реформи та переходу
Збройних Сил України на професійну основу
1. Внутрішній Створення Міноборони II квартал
захід інформаційно-
аналітичної
системи підтримки
оборонного планування
"Ресурс",
удосконалення
програмного
забезпечення цієї
системи
Ціль II.C.3 Підготовка фахівців у галузі управління ресурсами,
складення бюджету та фінансування оборонних потреб
1. Внутрішній Продовження Міноборони Протягом року захід підготовки фахівців з
оборонного планування
на базі Національної
академії оборони
України за
категоріями:
експерти-аналітики
(оперативно-
стратегічна ланка)
викладачі
технічні фахівці (в
органах оборонного
планування
оперативної та
тактичної ланок
управління)
2. Внутрішній Організація Адміністрація -"-
захід підготовки фахівців Держприкордон-
Державної служби
прикордонної служби
України в галузі
тилового та
фінансового
забезпечення з
урахуванням
стандартів НАТО
3. Спільний Проведення на базі Міноборони -"-
захід Центру підготовки
офіцерів
багатонаціональних
штабів Національної
академії оборони
України курсу з
оборонного планування
за підтримки
мобільної групи Школи
НАТО
(м. Обераммергау,
ФРН)
4. Спільний Стажування -"- -"-
захід представників
Збройних Сил України
в штаб-квартирі НАТО
та державах - членах
НАТО з питань
оборонного
планування,
ресурсного
забезпечення та
бюджету, кодифікації
озброєнь і військової
техніки
Ціль II.C.4 Реформування процесів виробництва, закупівель,
фінансування та проведення тендерів в
оборонно-промисловому комплексі (ОПК) для відображення євроатлантичної орієнтації України та її мети стати
країною з ефективно діючою ринковою економікою. Це
включатиме і адаптацію ОПК до стандартів НАТО
1. Внутрішній Розроблення та Мінекономіки, II квартал
захід прийняття Міноборони,
національних Мінпромполітики
стандартів у галузі
оборонно-промислового
комплексу на основі
стандартів НАТО
Розділ III. ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ
Ціль III.1 Повна імплементація Угоди про безпеку між Урядом
України і НАТО ( 950_002 ), зокрема затвердження та
імплементація "Правил поводження та забезпечення
охорони інформації НАТО з обмеженим доступом"
1. Внутрішній Сприяння прийняттю Мінтрансзв'язку II квартал
захід Закону України про
Загальнодержавну
програму "Електронна
Україна" на
2005-2012 роки
Ціль III.2 Покращення системи взаємного захисту інформації з
обмеженим доступом, включаючи діяльність Центру
реєстрації секретних документів НАТО
1. Внутрішній Здійснення контролю СБУ Протягом року захід за станом дотримання
органами державної
влади,
підприємствами,
установами та
організаціями вимог
до охорони
інформації НАТО з
обмеженим доступом
2. Спільний Здійснення разом з СБУ, МЗС -"-
захід Офісом безпеки НАТО,
відповідними органами
держав- членів НАТО
контролю за станом
збереження інформації
з обмеженим доступом,
переданої Україною до
НАТО
Ціль III.3 Досягнення домовленостей з НАТО, які нададуть
можливість обміну з НАТО інформацією з обмеженим
доступом у галузі військового планування і реформи
1. Спільний Проведення СБУ, Протягом року захід переговорів зі Міноборони,
штаб-квартирою НАТО МЗС, інші
щодо доступу центральні органи
відповідних виконавчої влади
українських органів
та установ до
закритих
інформаційних джерел
НАТО у сфері
військового
планування і воєнної
реформи
Ціль III.4 Модернізація державних систем телекомунікації та
інформації, по яких може передаватися інформація НАТО з обмеженим доступом, відповідно до вимог і стандартів НАТО
1. Внутрішній Здійснення заходів Мінтрансзв'язку, -"-
щодо забезпечення СБУ, МВС, інші
надання структурним центральні органи
підрозділам виконавчої влади
центральних органів
виконавчої влади, до
компетенції яких
належать питання
європейської і
євроатлантичної
інтеграції України,
послуг спеціального
зв'язку на базі
єдиної інтегрованої
інформаційної мережі,
створеної з
використанням
телекомунікаційних
ресурсів Національної
системи
конфіденційного
зв'язку захід
2. Внутрішній Подальше виконання Мінтрансзв'язку, Згідно з
захід Національної програми інші центральні Програмою
інформатизації органи виконавчої
влади
3. Внутрішній Створення Мінекономіки, Грудень
захід автоматизованої Мінпромполітики,
інформаційно- Міноборони
пошукової системи
"Код"
4. Внутрішній Підготовка пропозицій СБУ II квартал
захід щодо надання послуг
конфіденційного
зв'язку в системі
центральних органів
виконавчої влади з
використанням
обладнання, сумісного
зі стандартами НАТО
5. Внутрішній Проведення засідань Мінтрансзв'язку, Щокварталу
захід Міжвідомчої інші центральні
координаційної ради з органи виконавчої
питань влади
співробітництва з
НАТО в галузі
телекомунікаційних та
інформаційних систем
Ціль III.5 Розроблення і проведення навчальних програм для
особового складу у різних галузях інформаційної
безпеки
1. Спільний Організація циклу Держкомтелерадіо, Щокварталу
захід навчальних семінарів Мін'юст, МЗС
за сприяння Центру
інформації і
документації НАТО в
Україні для
працівників засобів
масової інформації
щодо правових засад
діяльності цих
засобів у
демократичному
суспільстві
2. Спільний Підвищення Мінтрансзв'язку, Протягом року захід кваліфікації фахівців інші центральні
галузі зв'язку та з органи виконавчої
питань комплексного влади
захисту інформаційних
систем у рамках
Програми "Партнерство
заради миру"
( 950_001 ) та
Індивідуальної
програми партнерства
3. Внутрішній Проведення семінару з СБУ Червень,
захід підвищення грудень
кваліфікації
фахівців, які
працюють з
інформацією НАТО з
обмеженим доступом
4. Спільний Організація Мінтрансзв'язку, Згідно з
захід підготовки та СБУ, домовленостями навчання фахівців, Міноборони, з НАТО
які опрацьовують інші центральні
інформацію НАТО з органи виконавчої
обмеженим доступом, у влади
Школі систем зв'язку
та інформації НАТО
(Італія)
Розділ IV. ПРАВОВІ ПИТАННЯ
Ціль IV.1 Перегляд законів і підзаконних актів та міжнародних
договорів для спрощення надання Україні допомоги з
боку НАТО або держав-членів у всіх видах
співробітництва України з НАТО як на урядовому, так
і на неурядовому рівнях
1. Внутрішній Продовження роботи з Мін'юст, Протягом року захід розроблення проектів МЗС, інші
законів, спрямованих центральні органи
на формування в виконавчої влади
Україні
громадянського
суспільства:
про внесення змін до
Закону України "Про
місцеве
самоврядування в
Україні"
про внесення змін до
Закону України "Про
місцеві державні
адміністрації"
2. Внутрішній Продовження роботи з Мін'юст, IV квартал
захід опрацювання питання Державна судова
про запровадження адміністрація
судів присяжних за участю
Академії суддів,
Академії правових
наук України
3. Спільний Завершення роботи з МЗС, I квартал
захід підготовки текстів та Мін'юст,
виконання після Міноборони
надання згоди України
на обов'язковість для
неї Додаткових
протоколів стосовно
привілеїв та
імунітетів до
Меморандуму про
взаєморозуміння між
Урядом України та
НАТО щодо заснування
Центру інформації і
документації НАТО в
Україні та
Меморандуму про
взаєморозуміння між
Урядом України та
НАТО щодо
призначення офіцерів
зв'язку НАТО в
Україні
Ціль IV.2 Забезпечення повної імплементації угод між Україною і НАТО, включаючи Угоду про безпеку ( 950_002 ), Угоду
між державами - учасницями Північноатлантичного
Договору та іншими державами, які беруть участь у
Програмі "Партнерство заради миру" ( 950_001 ), щодо
статусу їх збройних сил, Меморандум про
взаєморозуміння про забезпечення підтримки операцій
НАТО з боку України ( 950_005 ) і запланований
Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічних
авіаперевезень
1. Спільний Вивчення досвіду Міноборони, Протягом
захід держав - членів НАТО МЗС, Мін'юст, року
та його використання інші центральні
для вдосконалення органи виконавчої
нормативно-правового влади
забезпечення
підтримки операцій
НАТО з боку України
2. Внутрішній Створення та Мінпромполітики, IV квартал
захід підготовка до Мінтрансзв'язку,
опублікування Державіаслужба,
Каталогу можливостей Мінекономіки,
забезпечення Міноборони,
(перебування) сил і інші центральні
засобів НАТО на органи виконавчої
території України влади
3. Спільний Проведення Мінтрансзв'язку, -"-
захід консультацій Державіаслужба,
Україна - НАТО щодо Мінекономіки,
використання МЗС,
військового та Міноборони,
цивільного інші центральні
повітряного і органи виконавчої
морського транспорту влади
для перевезення
підрозділів Збройних
Сил України та НАТО,
що залучаються до
операцій
4. Спільний Опрацювання питання Державіаслужба, -"-
захід щодо участі України у МНС,
системі аеромедичної Міноборони,
евакуації НАТО, МЗС, інші
підготовка центральні органи
відповідних засобів виконавчої влади
аеромедичної
евакуації
Ціль IV.3 Удосконалення законодавства України у сфері
регулювання промислового виробництва, пов'язаного з
обороною, з метою його наближення до норм і стандартів НАТО (права власності, захист інформації з обмеженим
доступом, державні гарантії виробникам і підрядникам, умови іноземних інвестицій в ОПК, фінансування
проектів, законодавство та процедури експортного
контролю)
1. Внутрішній Підготовка у разі Держекспорт- Протягом року захід потреби проектів контроль,
нормативно-правових Мін'юст,
актів про внесення МЗС,
відповідно до рішень, Мінпромполітики,
прийнятих у рамках Міноборони,
міжнародних режимів СБУ, НКАУ
експортного контролю,
змін до:
Закону України "Про
державний контроль за
міжнародними
передачами товарів
військового
призначення та
подвійного
використання"
постанови Кабінету
Міністрів України від
20 листопада
2003 року N 1807
"Про затвердження
Порядку здійснення
державного контролю
за міжнародними
передачами товарів
військового
призначення"
постанови Кабінету
Міністрів України від
28 січня 2004 року
N 86 "Про
затвердження
Порядку здійснення
державного контролю
за міжнародними
передачами товарів
подвійного
використання"
постанови Кабінету
Міністрів України від
27 травня 1999 року
N 920 "Про
затвердження
Положення про порядок
надання гарантій та
здійснення державного
контролю за
виконанням
зобов'язань
щодо використання у
заявлених цілях
товарів, які
підлягають державному
експортному контролю"
2. Внутрішній Удосконалення СБУ Протягом року захід нормативно-правових
актів з питань
охорони інформації з
обмеженим доступом у
процесі
співробітництва
України з НАТО
3. Внутрішній Укладення міжнародних -"- -"-
захід договорів України з
державами - членами
НАТО про взаємний
захист інформації з
обмеженим доступом
(Великобританія,
Норвегія, Нідерланди,
Іспанія та інші)
4. Внутрішній Підготовка проектів Міноборони, -"-
захід нормативно-правових Мінпромполітики
актів, спрямованих на
вдосконалення
механізму проведення
корпоратизації та
приватизації
державних
підприємств, що
належать до сфери
управління
Міністерства оборони
України
Ціль IV.4 Створення правової та організаційної бази
співробітництва між Україною і НАТО у галузі озброєнь, оборонних досліджень і технологій
1. Внутрішній Розроблення проекту Мінпромполітики, Друге півріччя захід та сприяння прийняттю
Закону про Міноборони,
військово-технічне МЗС,
співробітництво з Мін'юст, інші
іноземними державами центральні органи
виконавчої влади
Розділ V. МЕХАНІЗМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
1. Щорічні плани на підтримку цілей та принципів Плану дій розробляють такі спільні робочі групи Україна - НАТО, що працюють під егідою Комісії Україна - НАТО:
Спільна робоча група Україна - НАТО з питань воєнної реформи;
Спільна робоча група Україна - НАТО з питань економічної безпеки;
Спільна робоча група Україна - НАТО з питань планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру;
Спільна робоча група Україна - НАТО з питань науки і захисту довкілля;
Спільна робоча група Україна - НАТО з питань озброєнь.
2. Оцінка імплементації здійснюється раз на півроку на засіданнях таких структур:
Політичний комітет НАТО з Україною;
Політико-військовий керівний комітет НАТО з Україною;
Спеціальний комітет НАТО з Україною;
Економічний комітет НАТО з Україною;
Військовий комітет НАТО з Україною.
3. Щорічна доповідь про проведену роботу доводиться до відома членів Комісії Україна - НАТО на рівні послів та міністрів.
4. Можливе проведення спільних засідань таких структур, як Політичний комітет НАТО з Україною/Політико-військовий керівний комітет НАТО з Україною.

Державний секретар України О.ЗІНЧЕНКОвгору