Угода про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом
Україна, Європейський Союз; Угода, Умови, Положення [...] від 20.12.2013, 18.12.2013
Документ 984_008, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.07.2016, підстава - 984_005-16

УГОДА
про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом

{Зміни до Угоди див. в Додатковій угоді № 1 від 29.07.2016}

Дата підписання:

18.12.2013

20.12.2013

Дата набрання чинності для України:

20.12.2013

Особливі умови

Уряд України (далі - Бенефіціар),

з однієї сторони, та

Європейський Союз (далі - ЄС), представлений Європейською Комісією (далі - Комісія),

з іншої сторони,

домовилися про таке:

Стаття 1 - Характер та мета операції

1.1. ЄС зробить внесок у фінансування такої програми:

Посилання: ENPI/2012/023-714

Назва: Рамкова програма на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом

(далі - Програма), яку описано в Технічних і адміністративних положеннях (Додаток II).

1.2. Реалізація Програми буде здійснюватися відповідно до цієї Угоди про фінансування та додатків до неї: Загальні умови (Додаток I), Технічні і адміністративні положення (Додаток II).

Стаття 2 - Загальна вартість та фінансовий внесок ЄС

2.1. Загальна вартість Програми оцінюється в 27 000 000 євро.

2.2. ЄС бере на себе зобов'язання щодо здійснення фінансування обсягом максимум 27 000 000 євро. Розподіл фінансової участі ЄС за статтями бюджету включено до Технічних і адміністративних положень (Додаток II).

Стаття 3 - Внесок бенефіціара

3.1. Внесок Бенефіціара до Програми становить нуль євро.

3.2. Оскільки внесок Бенефіціара не є фінансовим, докладно передбачені заходи буде викладено в Технічних і адміністративних положеннях (Додаток II).

Стаття 4 - Виконання

4.1. Стаття 3 Загальних умов не буде застосовуватися до цієї Угоди про фінансування, і реалізація Програми буде здійснюватися Комісією, яка діє для та на користь Бенефіціара.

4.2. Наведені нижче положення Загальних умов не будуть застосовуватися до цієї Угоди про фінансування: Статті 1.3, 5, 6, 7, 8.2, 8.3, 11, 16.2, 17, 19.4, 20.6, 22.3, 22.4 та 22.6.

4.3. Нижченаведені положення Загальних умов будуть замінені такими положеннями:

4.3.1. Стаття 2.2: Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Комісія може вдатися або до зменшення обсягу проекту/програми, або до використання власних резервів Бенефіціара після погодження з ним, чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

4.3.2. Стаття 2.3: У випадку неможливості зменшення обсягу проекту/програми або покриття перевитрати з власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів Комісія може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. Якщо буде ухвалене таке рішення, фінансування надмірних витрат має здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

4.3.3. Стаття 18.1: На кожен проект/програму, що фінансується ЄС, поширюються відповідні правила проведення комунікаційних та інформаційних заходів. Такі заходи мають визначатися за погодженням з Комісією.

4.3.4. Стаття 19.1: Бенефіціар повинен вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій, шахрайства та корупції, а також, на вимогу Комісії починати процесуальні дії з метою повернення помилково сплачених коштів. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про всі вжиті заходи.

4.3.5. Стаття 19.3: Бенефіціар повинен негайно повідомити Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих порушень чи шахрайства.

Стаття 5 - Термін виконання

5.1. Термін виконання цієї Угоди про фінансування згідно з положеннями статті 4 "Період реалізації" Загальних умов починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування і закінчується через 84 місяці після цієї дати.

5.2. Період практичної реалізації становить 60 місяців.

5.3. Завершальна стадія становить 24 місяці.

Стаття 6 - Адреси сторін

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, мають бути оформлені в письмовому вигляді, мати чітке посилання на Програму і надсилатися на такі адреси:

а) Бенефіціара


пан Ігор ПРАСОЛОВ
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
вул. М. Грушевського, 12/2,
Київ, 01008, Україна
Факс: + 380 44 226 31 81

б) Комісії


пан Ян ТОМБІНСЬКІ
Голова Представництва
Представництво Європейського Союзу в Україні
вул. Володимирська, 101
Київ, 01033, Україна
Тел:+380 44 390 80 10
Факс: + 380 44 390 80 15

Стаття 7 - Додатки

7.1. Наведені нижче документи є додатками до цієї Угоди про фінансування і є її невід'ємною частиною:

Додаток I: Загальні умови

Додаток II: Технічні і адміністративні положення

7.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов Угоди про фінансування переважають положення Особливих умов. У разі розбіжностей між положеннями Додатка I і положеннями Додатка II переважають положення Додатка I.

Стаття 8 - Інші особливі умови, які застосовуються до Програми

8.1. Загальні умови доповнюється таким положенням:

8.1.1 Стаття 8.1 доповнюється таким положенням:

Для компонентів цієї Угоди про фінансування, які виконуються за принципом спільного управління застосовуються процедури організації, яку було уповноважено на виконання проекту.

Стаття 9 - Набрання чинності Угодою про фінансування

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі Сторін, але не пізніше 31 грудня 2013 року.

Цю Угоду про фінансування укладено у двох примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких переданий Бенефіціару, а інший - Комісії. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення між текстами українською і англійською мовами, Сторони звернуться до тексту англійською мовою.

ВІД ІМЕНІ БЕНЕФІЦІАРА

(підпис)

Ігор ПРАСОЛОВ
Міністр
економічного розвитку
і торгівлі України
Дата 20 грудня 2013


ВІД ІМЕНІ КОМІСІЇ

(підпис)

Міхаель КОЛЕР
Директор
програм Сусідства
Генеральний директорат
з питань розвитку
і співробітництва -
EuropeAid

Дата 18.12.2013


Додаток I - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Частина I - ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ/ПРОГРАМИ

Стаття 1 - Загальний принцип

1.1. Фінансовий внесок Європейського Союзу має обмежуватися сумою, зазначеною в Угоді про фінансування.

1.2. Умовою фінансування з боку ЄС є виконання Бенефіціаром зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування.

1.3. Видатки Бенефіціара, які виникли до набрання чинності Угоди про фінансування, не можуть фінансуватись ЄС.

Стаття 2 - Перевитрата коштів та її покриття

2.1. Окремі випадки перевитрати бюджетних статей Угоди про фінансування мають врегульовуватися шляхом перерозподілу коштів в рамках загального бюджету, відповідно до статті 22 цих Загальних умов.

2.2. Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Бенефіціар повинен негайно повідомити про це Європейську Комісію та отримати від неї попередню згоду на застосування запланованих коригуючих заходів для покриття перевитрати, запропонувавши або зменшення обсягу проекту/програми, або використання власних резервів Бенефіціара, чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

2.3. У випадку неможливості зменшення обсягу проекту/програми або покриття перевитрати з власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів, Європейська Комісія на основі відповідного обґрунтованого запиту Бенефіціара може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. Якщо Європейською Комісією буде ухвалене таке рішення, фінансування надмірних витрат має здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

Частина II - РЕАЛІЗАЦІЯ

Стаття 3 - Загальний принцип

Відповідальність за реалізацію проекту/програми покладається на Бенефіціара.

Стаття 4 - Період реалізації

4.1. Період виконання Угоди про фінансування поділяється на дві стадії:

- період практичної реалізації, коли проводяться основні види діяльності. Ця стадія починається разом з набранням чинності Угоди про фінансування, та закінчується з початком завершальної стадії;

- завершальна стадія, впродовж якої проводяться остаточні аудити та оцінки, а також здійснюється технічне та фінансове закриття контрактів та кошторисів програм, що забезпечують реалізацію Угоди про фінансування. Ця стадія закінчується не пізніше ніж через 24 місяці після завершення стадії практичного виконання.

4.2. Витрати, пов'язані з основною діяльністю, можуть фінансуватися ЄС лише за умови, що вони були понесені впродовж періоду практичної реалізації. Витрати, пов'язані з проведенням остаточних аудитів та оцінок, а також з завершальними діями, вважатимуться прийнятними до кінця завершальної стадії.

4.3. Будь-який залишок внеску ЄС автоматично анулюється не пізніше ніж через шість місяців після завершення періоду реалізації.

4.4. У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, може бути зроблений запит на подовження періоду практичної реалізації та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати завершення періоду практичної реалізації та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

4.5. У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, по закінченню періоду практичної реалізації, може бути зроблений запит на подовження завершальної стадії та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати закінчення завершальної стадії та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

Частина III - ВИПЛАТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Стаття 5 - Терміни здійснення виплат Європейської Комісії третім особам

5.1. У разі здійснення Європейською Комісією виплат за контрактами, укладеними Бенефіціаром для реалізації Угоди про фінансування, Бенефіціар має надати Європейській Комісії запит щодо здійснення платежу чи інвойс не пізніше ніж за 15 календарних днів до кінцевого терміну виплати першого авансового внеску, який визначено контрактом. У разі наступних авансових платежів для грантових контрактів, проміжних та остаточних платежів, Бенефіціар має надати Європейській Комісії запит щодо здійснення платежу чи інвойс не пізніше ніж за 30 календарних днів до кінцевого терміну здійснення виплат, який визначено контрактом. Бенефіціар має також повідомити Європейську Комісію про дату реєстрації цього запиту. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може в будь-який час тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Бенефіціар має отримати повідомлення про таке рішення у найкоротші терміни. З моменту прийняття запиту щодо здійснення платежу дія термінів здійснення виплат поновлюється.

5.2. Терміни зазначені в попередньому параграфі застосовуються також у випадках, коли виплати здійснюються за умови ухвалення звіту. Термін ухвалення звіту включено у термін здійснення виплат, зазначений у контракті. Бенефіціар повинен схвалити звіт і надіслати до Європейської Комісії запит щодо здійснення платежу чи інвойс в термін, зазначений у Статті 5.1. У разі якщо Бенефіціар не схвалює звіт, він надсилає у найкоротший термін виконавцю контракту чи отримувачу гранту документ, в якому офіційно повідомляє та обґрунтовує тимчасове припинення термінів здійснення виплат. Припинення термінів здійснення виплат діє з моменту відправлення такого документу. Виконавець контракту чи отримувач гранту має надати пояснення, додаткову інформацію чи внести зміни протягом 30 днів з моменту повідомлення. Дія термінів здійснення виплат поновлюється з дати реєстрації пояснень.

5.3. У разі затримки з надсиланням запиту щодо здійснення платежу, яка виникла з боку Бенефіціара, Європейська Комісія звільнюється від зобов'язання сплачувати виконавцю контракту передбачені контрактом проценти за затримку у здійсненні виплати. В цьому випадку проценти виплачуються Бенефіціаром. Проценти за затримку у здійсненні виплати не виплачуються урядовим установам чи органам державної влади країн - членів ЄС.

Частина IV - ВИПЛАТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕНЕФІЦІАРОМ ТРЕТІМ ОСОБАМ ЧЕРЕЗ КОШТОРИСИ ПРОГРАМ, ТА ПЕРЕРАХУНОК КОШТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ

Стаття 6 - Загальний принцип

6.1. Бенефіціар може здійснювати виплати третім особам за попередньо складеним і прийнятим кошторисом програми.

6.2. Кошторис програми - це документ, в якому описується запланована програма заходів, людські та матеріальні ресурси, необхідні для її виконання, відповідний бюджет, технічні і адміністративні положення виконання у разі децентралізованого виконання проекту/програми протягом визначеного періоду реалізації безпосередньо установами Бенефіціара та/чи шляхом укладання контрактів на постачання та/чи надання грантів.

6.3. Всі кошториси програм, спрямовані на виконання угоди про фінансування повинні укладатися відповідно до процедур та типових документів Європейської Комісії, які застосовуються на момент прийняття відповідних кошторисів програм.

Стаття 7 - Перерахунок коштів

7.1. Європейська Комісія зобов'язується перераховувати кошти не пізніше ніж через 45 календарних днів після дати реєстрації прийнятного запиту від Бенефіціара щодо здійснення платежу. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара в будь-який час протягом вказаного вище періоду про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Бенефіціар має отримати повідомлення про таке рішення у найкоротші терміни. З моменту прийняття запиту щодо здійснення платежу дія термінів здійснення виплат поновлюється.

7.2. Європейська Комісія перераховує кошти на рахунок, відкритий в євро у фінансовому закладі, погодженому з Європейською Комісією.

7.3. Бенефіціар повинен гарантувати можливість ідентифікації на цьому рахунку авансового платежу, здійсненого Європейською Комісією.

7.4. У разі необхідності обмін перерахованих в євро коштів в національну валюту Бенефіціара здійснюється коли Бенефіціар проводить виплати з цього рахунку, при цьому для обміну валют застосовується банківський курс на дату здійснення виплати Бенефіціаром.

7.5. На кошти, перераховані Європейською Комісією на зазначений рахунок, можуть нараховуватись відсотки чи інші види прибутку. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про отримані відсотки чи інші види прибутку від цих коштів не менше одного разу на рік.

7.6. Відсотки чи інші види прибутку отримані від перерахованих коштів у розмірі більше ніж двісті п'ятдесят тисяч євро повинні бути повернуті Європейській Комісії не пізніше ніж через 45 днів після отримання відповідного запиту від Європейської Комісії.

7.7. У випадку, якщо за кошторисом програми не було здійснено жодного перерахунку коштів протягом трьох років після її підписання, відповідна сума, виділена на програму, анулюється.

Частина V - УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ ТА НАДАННЯ ГРАНТІВ

Стаття 8 - Загальний принцип

8.1. Усі контракти, спрямовані на реалізацію Угоди про фінансування, мають укладатися та виконуватися відповідно до процедур та типових документів, що були розроблені та опубліковані Європейською Комісією для укладання контрактів та надання грантів, які застосовуються на дату початку відповідної процедури.

8.2. Бенефіціар має використовувати мову цієї Угоди про фінансування для укладання контрактів та надання грантів.

8.3. У разі децентралізованого управління Бенефіціар має повідомити Європейську Комісію у випадку виключення кандидата, учасника тендеру чи заявника від участі в процедурах укладання контрактів та надання грантів у відповідності до положень Фінансового Регламенту, який застосовується до загального бюджету Європейського Союзу чи коли виконавця контракту було визнано винним у наданні неправдивої інформації, допущенні серйозних помилок, вчиненні незаконних дій чи шахрайства, або значному порушенні зобов'язань, передбачених контрактом.

В таких випадках, без упередження до повноважень Європейської Комісії відсторонити установу від отримання в майбутньому контрактів та грантів ЄС у відповідності до Фінансового Регламенту, який застосовується до загального бюджету Європейського Союзу, Бенефіціаром до виконавців контрактів можуть застосовуватись фінансові штрафні санкції перелічені в розділі "Адміністративні та фінансові штрафні санкції" Загальних умов контрактів, укладених за децентралізованим управлінням, якщо це не протирічить національному законодавству. Такі штрафні санкції накладаються після проходження позовної процедури та забезпечення права на захист для виконавця контракту.

8.4. Бенефіціар зобов'язується вживати усіх необхідних заходів з метою припинення будь-яких дій, що мають ознаки активної чи пасивної корупції на всіх процедурних етапах надання контрактів чи грантів. Термін "пасивна корупція" має означати навмисну дію посадової особи, яка власноруч або через посередника вимагає чи одержує користь у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку того, що він/вона її одержить, для того, щоб діяти (або утримуватися від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконувати покладені функції з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС. Термін "активна корупція" має означати навмисну дію будь-якої особи, яка власноруч або через посередника обіцяє надати чи надає користь у будь-якій формі іншій посадовій особі, собі чи третій стороні, щоб забезпечити дії (або утримання від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконання покладених функцій з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС.

Стаття 9 - Кінцева дата підпису контрактів, спрямованих на виконання Угоди про фінансування

9.1. За виключенням компонентів цієї Угоди про фінансування, які виконуються за принципом спільного управління чи непрямого централізованого управління, контракти, що забезпечують виконання Угоди про фінансування, мають бути підписані обома сторонами впродовж трьох років з дня набуття чинності Угоди про фінансування. Кінцева дата підписання не може переноситися на пізніший термін.

9.2. Попереднє положення не розповсюджується на:

· контракти про аудит та оцінку, які можуть укладатися пізніше;

· доповнення до вже підписаних контрактів;

· контракти, укладені після передчасного припинення поточних контрактів;

· випадки зміни установи, на яку покладаються завдання з виконання бюджету.

9.3. Наприкінці трьох років, що минули після набуття чинності Угоди про фінансування, будь-який залишок, стосовно якого не були укладені контракти, за винятком випадків зазначених у Статті 9.2, має бути анульованим.

9.4. Попереднє положення не розповсюджується на залишки резервів для непередбачених витрат.

9.5. Дія контракту, що не призвів до здійснення жодного платежу впродовж трьох років з моменту його підписання, має автоматично припинятися, а його фінансування скасовуватися.

Стаття 10 - Прийнятність

10.1. Участь у тендері на виконання робіт, постачання та надання послуг, а також запрошення про подання пропозицій мають бути однаково відкритими для усіх фізичних та юридичних осіб країн - членів ЄС та, згідно спеціальних положень основних актів, що регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, для усіх фізичних та юридичних осіб третіх країн-бенефіціарів чи будь-яких інших третіх країн, окремо визначених у вищезазначених актах.

10.2. Зважаючи на спеціальні умови, що містяться в основних актах та регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, може бути прийняте рішення щодо допущення громадян третіх країн (на відміну від зазначених у першому параграфі) до подання заявок на участь у тендері.

10.3. Товари та матеріали, що закуповуватимуться за кошти ЄС та є необхідними для виконання контрактів на проведення робіт, постачання та надання послуг, а також для процедур здійснення закупівель, розпочатих одержувачами гранту з метою реалізації фінансованої діяльності, повинні походити з країн, що мають право брати участь на умовах, викладених у попередніх двох параграфах, якщо основним актом не передбачено іншого.

Стаття 11 - Оприлюднення інформації

11.1. Бенефіціар зобов'язується щорічно оприлюднювати назви всіх контрактів, які фінансуються за цією Угодою про фінансування, назву та національність одержувачів гранту чи виконавців контрактів, обраних через процедуру тендеру, а також обсяг відповідного гранту чи контракту в окремому легко доступному місці на своїй сторінці в Інтернеті.

11.2. У разі якщо публікація в Інтернеті є неможливою, інформація оприлюднюється іншим чином, таким як публікація в офіційному друкованому виданні Бенефіціара. Публікація має здійснитися у першій половині року після завершення попереднього року, в якому відбулось надання грантів чи укладання контрактів. Бенефіціар повинен повідомити Європейську Комісію про місце публікації, посилання на адресу якої буде зроблене в окремому місці на сторінці EuropeAid в Інтернеті. У разі публікації іншим чином Бенефіціар повинен надати Європейської Комісії повну інформацію про використаний спосіб.

Частина VI - ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ КОНТРАКТІВ

Стаття 12 - Перебування та право на проживання

12.1. Коли це обумовлено характером контракту, Бенефіціар має надати фізичним та юридичним особам, яким запропоновано взяти участь у тендері на проведення робіт, постачання та надання послуг, тимчасове право на перебування та проживання на території Бенефіціара. Таке право має залишатися дійсним впродовж одного місяця після присудження контракту.

12.2. Бенефіціар має надати виконавцям контрактів (включно з одержувачами гранту) та фізичним особам, чиї послуги є необхідними для виконання контракту, разом з членами їх сімей, аналогічні права впродовж періоду реалізації проекту/програми.

Стаття 13 - Податкові та митні положення

13.1. Бенефіціар має застосовувати до контрактів на постачання та грантів, що фінансуються ЄС, найбільш сприятливі податкові та митні підходи, що вона використовує по відношенню до країн або організацій міжнародного розвитку, з якими вона має зв'язки.

13.2. Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

Стаття 14 - Положення щодо іноземної валюти

14.1. Бенефіціар зобов'язується дозволити імпорт або купівлю іноземної валюти, яка необхідна для реалізації проекту. Вона також зобов'язується не вдаватися до дискримінаційного застосування національних валютних правил до виконавців контрактів, участь яких дозволена відповідно до статті 10 цих Загальних умов.

14.2. Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

Стаття 15 - Використання дослідних даних

Якщо Угода про фінансування передбачає фінансування досліджень, то відповідний контракт, укладений з метою реалізації Угоди про фінансування, має регулювати як право власності на ці дослідження, так і право Бенефіціара та Комісії використовувати дані, одержані в рамках досліджень, публікувати чи розкривати їх третім особам.

Стаття 16 - Розподіл сум, повернених за контрактами

16.1. Без упередження до відповідальності Бенефіціара, Європейська Комісія має право у відповідності до Фінансового Регламенту, який застосовується до загального бюджету Європейського Союзу формально визначити суму, виплачену помилково за контрактом, який фінансується за цією Угодою про фінансування та вжити заходів щодо її повернення.

16.2. Суми, повернені Бенефіціаром від помилково зроблених платежів, фінансових гарантій, наданих згідно умов отримання контракту чи за контрактами, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування, а також фінансові стягнення, накладені Бенефіціаром на кандидата, учасника тендеру, виконавця контракту чи одержувача гранту, мають бути повернуті Європейській Комісії. Виплачені Бенефіціару компенсації також повинні бути повернуті Комісії.

Стаття 17 - Фінансові позови за контрактами

Бенефіціар зобов'язується попередньо до прийняття відповідного рішення щодо вимоги виконавця контракту про отримання компенсації погодити його з Європейською Комісією після розгляду вимоги Бенефіціаром і визнання її в цілому чи частково правомірною. Тільки у випадку отримання попередньої згоди від Європейської Комісії фінансові наслідки можуть повністю покриватися ЄС. Попередня згода також необхідна для будь-якого використання коштів передбачених цією Угодою про фінансування на покриття витрат внаслідок вирішення суперечок щодо контрактів.

Частина VII - ЗАГАЛЬНІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 18 - Прозорість

18.1. На кожен проект/програму, що фінансується ЄС, розповсюджуються відповідні правила проведення комунікаційних та інформаційних заходів. Якщо не погоджено інакше, Бенефіціар має вжити необхідних заходів для забезпечення інформування громадськості про фінансування проекту/програми ЄС. Відповідальність за визначення таких заходів покладається на Бенефіціара за погодженням з Комісією.

18.2. Комунікаційні та інформаційні заходи мають здійснюватися за Правилами проведення комунікаційних та інформаційних заходів для зовнішніх дій ЄС, розробленими та опублікованими Європейською Комісією, що застосовуються на дату проведення заходу.

Стаття 19 - Запобігання порушенням, шахрайству та корупції

19.1. Бенефіціар зобов'язується проводити систематичні перевірки належного виконання заходів, які фінансуються за кошти ЄС. Він має вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій та шахрайства, а також, у разі необхідності, починати судові переслідування з метою повернення помилково сплачених коштів.

19.2. "Незаконна дія" - означає будь-яке порушення Угоди про фінансування, контрактів, що забезпечують її виконання, кошторисів програм чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності суб'єкта економічної діяльності, які завдали чи можуть завдати шкоди загальному бюджету ЄС, шляхом скорочення або втрати доходів від власних ресурсів, які вони одержують безпосередньо від імені ЄС, або через невиправдану статтю витрат.

"Шахрайство" - означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи представлення неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призвело до розтрати або незаконного затримання фондів із загального бюджету ЄС;

- нерозкриття інформації, результатом чого стає порушення конкретних зобов'язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання фондів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

19.3. Бенефіціар має негайно повідомити Європейську Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих незаконних дій чи шахрайства, та всі заходи, вжиті з метою їх врегулювання.

19.4. У відповідності до Статті 8.3, у разі децентралізованого управління Бенефіціар має повідомити Європейську Комісію у випадку визнання виконавця контракту винним у наданні неправдивої інформації, допущенні серйозних помилок, вчиненні незаконних дій чи шахрайства, або значному порушенні зобов'язань, передбачених контрактом.

Без упередження до повноважень Європейської Комісії відсторонити установу від отримання в майбутньому контрактів та грантів ЄС у відповідності до Фінансового Регламенту, який застосовується до загального бюджету Європейського Союзу, Бенефіціаром до виконавців контрактів можуть застосовуватись фінансові штрафні санкції, перелічені в розділі "Адміністративні та фінансові штрафні санкції" Загальних умов контрактів, укладених за децентралізованим управлінням, якщо це не протирічить національному законодавству. Такі штрафні санкції накладаються після проходження позовної процедури та забезпечення права на захист для виконавця контракту.

19.5. Бенефіціар має негайно повідомити Європейській Комісії назви суб'єктів економічної діяльності, які були судовим рішенням, яке має силу прецедента, визнані винними в шахрайстві, корупції, участі в злочинній організації чи іншій незаконній діяльності, яка шкодить фінансовим інтересам ЄС.

19.6. Бенефіціар зобов'язується вживати усіх необхідних заходів з метою припинення будь-яких дій, що мають ознаки активної чи пасивної корупції стадії під час виконання відповідних контрактів. Терміни застосовуються у відповідності до визначень, викладених в Статті 8.3. У разі якщо Бенефіціар не вживає необхідних заходів з метою припинення будь-яких дій, що мають ознаки корупції чи шахрайства, зазначених цією Статтею, Європейська Комісія має право вжити таких заходів самостійно, в тому числі повернути будь-яким способом кошти ЄС.

Стаття 20 - Перевірки та контроль з боку Європейської Комісії, Управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ) та Європейського Суду Аудиторів

20.1. Бенефіціар погоджується з тим, що Європейська Комісія, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів проводитимуть документальні перевірки та перевірки на місцях щодо використання фондів ЄС, наданих відповідно до Угоди про фінансування (включно з процедурами присудження контрактів та надання грантів), а за необхідності, проводитимуть комплексний аудит на основі супроводжувальних документів, рахунків, бухгалтерської документації та будь-яких інших документів, що стосуються фінансування проекту/програми, впродовж усього терміну дії угоди та ще семи років після дати останнього платежу.

20.2. Бенефіціар також погоджується з тим, що ОЛАФ може проводити перевірки на місцях відповідно до процедур, передбачених законодавчими актами ЄС, з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших протиправних дій.

20.3. З цією метою, Бенефіціар зобов'язується надавати посадовцям Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів та їх уповноваженим представникам доступ до об'єктів та приміщень, де проводяться роботи, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування (включаючи комп'ютерні системи, будь-які документи та комп'ютеризовані дані про технічне та фінансове управління такими роботами), та вживатиме всіх необхідних заходів для сприяння їхньої діяльності. Доступ уповноваженим представникам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів має надаватися на умовах збереження суворого режиму конфіденційності щодо третіх сторін, без шкоди для зобов'язань, передбачених суспільним правом, які вони мають виконувати. Документи повинні бути доступними та зберігатися таким чином, щоб забезпечувати зручність при перевірці. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів про точне місцезнаходження документів.

20.4. Згадані вище перевірки та аудити також мають охоплювати підрядників та субпідрядників, діяльність яких фінансується ЄС.

20.5. Бенефіціара мають повідомляти про місії, що проводитимуться на місцях представниками Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів.

20.6. Бенефіціар має зберігати наступні фінансову та контрактну документацію:

Щодо процедури закупівель:

· Оголошення про майбутні закупівлі, з підтвердженням публікації та зміни, які вносились до оголошення

· Призначення комітету для попереднього відбору учасників тендеру

Звіт комітету щодо проведення відбору учасників тендеру (з додатками) та заявки про участь

· Підтвердження публікації оголошення щодо проведення відбору учасників тендеру

· Листи до заявників, яких не було відібрано для участі в тендері

· Запрошення до участі в тендері чи інший подібний документ

· Тендерна документація з додатками, поясненнями, протоколом засідань, підтвердження публікації

· Призначення тендерного комітету

· Звіт про початок тендеру, з додатками

· Звіт про проведення тендерного комітету чи переговорів щодо умов закупівлі, з додатками та отриманими пропозиціями

· Лист щодо результатів тендеру

· Підтверджуючі документи

· Лист, яким надсилається контракт

· Листи до учасників, які не перемогли в тендері

· Оголошення про результати тендеру чи його відміну, з підтвердженням публікації

· Підписаний контракт, доповнення до контракту, зміни та кореспонденція, яка стосується контракту

Щодо проведення конкурсів та прямого надання грантів:

· Призначення оціночного комітету

· Звіт про початок оцінки та щодо адміністративної відповідності, з додатками та отриманими заявками

· Листи до учасників, які були і не були відібрані для участі в конкурсі

· Звіт про проведення оцінки концепцій

· Листи до учасників, які були і не були відібрані для участі в конкурсі

· Звіт про проведення оцінки пропозицій чи переговорів щодо пропозицій, з додатками

· Перевірка відповідності критеріям для учасників та підтверджуючі документи

· Листи до учасників, які були і не були відібрані для фінансування, з схваленим резервним переліком

· Лист, яким надсилається контракт

· Оголошення про результати конкурсу чи його відміну, з підтвердженням публікації

· Підписаний контракт, доповнення до контракту, зміни та кореспонденція, яка стосується контракту

У випадку децентралізованого управління:

· Окрім зазначених вище підтверджуючих документів, також відповідна документація, яка стосується платежів та повернення коштів

Стаття 21 - Консультації між Європейською Комісією та Бенефіціаром

21.1. Бенефіціар та Європейська Комісія повинні проводити спільні консультації до того, як спірні питання щодо реалізації чи трактування цієї Угоди про фінансування перейдуть на інший рівень їхнього вирішення.

21.2. У випадку, якщо Європейська Комісія отримує інформацію про складнощі щодо виконання процедур, які стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, вона має встановити необхідні контакти з Бенефіціаром для виправлення ситуації, а також вжити необхідних заходів, в тому числі виступити в ролі Бенефіціара у разі, якщо Бенефіціар не виконує чи не має можливості виконати покладені на нього функції.

21.3. Консультації можуть призвести до внесення змін та доповнень, призупинення чи анулювання Угоди про фінансування.

Стаття 22 - Внесення змін до фінансової угоди

22.1. Будь-які зміни та доповнення до Особливих умов, Додатку I та Додатку II до Угоди про фінансування мають робитися у письмовій формі та оформлюватися як Додаткова угода.

22.2. Якщо запит щодо внесення змін чи доповнень надходить від Бенефіціара, то він має представити такий запит Європейській Комісії щонайменше за три місяці до передбаченої дати набуття чинності запропонованих змін, крім випадків, добре обґрунтованих Бенефіціаром та погоджених Європейською Комісією.

22.3. Про внесення змін, які стосуються технічних питань і не впливають на цілі і результати проекту/програми, та змін щодо незначних деталей реалізації, які не змінюють в цілому прийнятого технічного рішення і не потребують змін в бюджеті, Бенефіціар має якнайшвидше повідомити Європейську Комісію у письмовій формі з обґрунтуванням і застосовувати ці зміни.

22.4. Використання резервних фондів дозволяється після отримання погодження у письмовій формі від Європейської Комісії.

22.5. Особливі випадки подовження стадії практичного виконання чи завершальної стадії регулюються положеннями статті 4 (4) та (5) цих Загальних умов.

22.6. Якщо Європейська Комісія вважає, що Бенефіціар більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах, та без упередження до положень Статті 23 та 24 цих Загальних умов, Європейська Комісія може прийняти рішення відізвати покладені на Бенефіціара фінансові завдання щодо реалізації проекту/програми з метою продовження реалізації для та від імені Бенефіціара після повідомлення про це у письмовій формі.

Стаття 23 - Призупинення Угоди про фінансування

23.1. Дія Угоди про фінансування може бути призупинена у наступних випадках:

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме передбачені угодою зобов'язання, а саме більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах.

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме зобов'язання, які встановлюються згідно прийнятих та опублікованих процедур та стандартних документів Європейської Комісії, які стосуються укладання та виконання контрактів та грантів.

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме зобов'язання щодо дотримання прав людини, демократичних принципів та верховенства права, а також у випадку наявності серйозних фактів корупції.

- Угода про фінансування може бути призупинена за форс-мажорних обставин, відповідно до наведеного нижче визначення. Термін "форс-мажор" має означати будь-яку непередбачену чи виключну ситуацію або подію, що знаходиться поза контролем сторін та перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов'язання. Це не стосується помилок або недбалості, допущених ними (або виконавцями контрактів, довіреними особами та співробітниками). Форс-мажорні обставини є такими, що характеризуються як нездоланні, не зважаючи на всі вжиті заходи. Дефекти обладнання чи матеріалів, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися форс-мажорними обставинами. Сторона не може вважатися винною у порушенні зобов'язань, якщо на заваді їхньому виконанню встали форс-мажорні обставини, про які належним чином було повідомлено іншу сторону. Сторона, на яку діють форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначаючи характер, можливу тривалість та передбачуваний вплив проблеми, а також повинна ужити всіх необхідних заходів для мінімізації можливих втрат.

23.2. Рішення про призупинення не повинне супроводжуватися попереднім повідомленням.

23.3. Європейська Комісія може вжити необхідних застережних заходів до прийняття рішення про призупинення.

23.4. У випадку надання повідомлення про призупинення, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

23.5. Призупинення Угоди про фінансування відбувається без упередження до призупинення виплат Європейською Комісією з метою забезпечення належного фінансового управління чи захисту фінансових інтересів ЄС.

Стаття 24 - Припинення дії Угоди про фінансування

24.1. Якщо проблеми, які призвели до призупинення Угоди про фінансування, не були вирішені впродовж максимум 180 днів, будь-яка зі сторін може припинити дію Угоди про фінансування, попередньо повідомивши про це за 30 днів.

24.2. Якщо за Угодою про фінансування не було здійснено жодного платежу впродовж трьох років з моменту її підписання, або, якщо впродовж аналогічного періоду не було укладено жодного контракту, що має забезпечити її реалізацію, то дія Угоди про фінансування припиняється.

24.3. У випадку надання повідомлення про припинення дії угоди, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

Стаття 25 - Вирішення суперечок

25.1. Будь-яке спірне питання, що стосується Угоди про фінансування та не може бути вирішено впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 21 цих Загальних умов, може, на прохання сторін, вирішуватися за допомогою третейського суду.

25.2. В такому випадку, кожна зі сторін повинна призначити третейського суддю впродовж 30 діб з дня подання прохання про арбітражний розгляд суперечки. У випадку неспроможності виконати цю умову, будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити другого третейського суддю. Два призначені арбітри, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. Якщо вони цього не можуть зробити, то будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити третього третейського суддю.

25.3. Якщо третейськими суддями не буде прийняте інше рішення, то для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, що визначена в Диспозитивних нормах Постійної Палати Третейського Суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися впродовж трьох місяців більшістю третейських суддів.

25.4. Кожна зі сторін зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішень третейських суддів.


ДОДАТОК II
ДО УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ
№ ENPI/2012/023-714
ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Країна - бенефіціар / регіон

Україна

Орган, від якого надійшов запит

Уряд України

Стаття бюджету

19 08 01 03

Назва

Рамкова програма на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом

Загальна вартість

Внесок ЄС: 27 млн. євро

Метод надання допомоги / метод управління

Проектний підхід
Не-децентралізоване управління:
(пряме централізоване управління та спільне управління з Радою Європи)

Код ДАК

15110

Сектор

Галузева державна політика та адміністративне управління

1. ОПИС ПРОГРАМИ

Угоду про асоціацію між Україною та ЄС (УА), що включатиме створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), було парафовано в 2012 році. Очікується, що Угоду буде підписано після того, як Україною будуть виконані умови ЄС стосовно реформування системи сфери юстиції, вдосконалення виборчого законодавства та досягнення прогресу в проведенні реформ в ключових секторах.

УА поглибить політичну асоціацію України та економічну інтеграцію України та ЄС. Тому необхідно, щоб Україна покращила роботу державної адміністрації, з тим, щоб мати можливість дієво виконувати зобов'язання, що стануть результатом підписання майбутньої УА та ПВЗВТ, та, більш загально, забезпечувати підтримку і сталість поточних і запланованих реформ.

Порядок денний асоціації Україна - ЄС, який набув чинності 24 листопада 2009 року визначає основні реформи та напрямки співробітництва в контексті підготовки до сприяння в імплементації положень УА та ПВЗВТ.

Дана Програма, також буде зосереджена на реалізації Рамкової угоди щодо основних принципів участі України в програмах Європейського Союзу, погоджених між ЄС та Україною в листопаді 2010 року.

Окрім цього програма Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ), яку було започатковано в рамках Східного партнерства, має на меті надавати підтримку в розбудові інституційних спроможностей органів державної влади, що відіграють ключову роль в підготовці засад для реалізації майбутньої УА та ПВЗВТ.

В Україні програма СІВ надаватиме підтримку у вирішенні чотирьох викликів в проведенні реформ, як визначено в рамковому документі Всеохоплюючої інституційної розбудови, підписаному восени 2010 року, а саме: а) процес управління та реалізації Угоди про асоціацію, включаючи ПВЗВТ; б) санітарні та фітосанітарні заходи; в) контроль за державною допомогою (у разі прийняття Закону України "Про державну допомогу"); г) міграційна політика. Нацдержслужба разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади України розробили Плани інституційних реформ (ПІР) у вищезазначених галузях.

Дана Програма надаватиме підтримку в реалізації зазначених вище угод між ЄС та Україною, приділяючи особливу вагу наступним питанням:

- Підтримка реалізації відібраних заходів: 1) з розбудови інституційних спроможностей Планів інституційних реформ в сфері управління та реалізації Угоди про асоціацію та ПВЗВТ, 2) в сфері санітарного і фітосанітарного регулювання;

- Вирішення викликів стосовно пріоритетів проведення реформ, визначених в Порядку денному асоціації;

- Підтримка участі України в програмах Європейського Союзу.

1.1. Цілі

Загальна мета:

Дієве підвищення потенціалу органів державної влади України стосовно підготовки та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення ПВЗВТ, проведення діалогу з візових питань, виконання Плану дій з лібералізації візового режиму, а також щодо досягнення цілей, передбачених Порядком денним асоціації Україна - ЄС, візовим діалогом та Планом дій щодо лібералізації візового режиму.

Завдання:

- підтримка процесу інституційної розбудови визначеного переліку органів державної влади, які відіграють провідну роль у підготовці та виконанні майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення ПВЗВТ, а також стосовно візового діалогу та Плану дій щодо лібералізації візового режиму, шляхом цільової допомоги з розвитку потенціалу;

- розбудова потенціалу відповідних органів державної влади України, необхідного для ефективного виконання зобов'язань, визначених Порядком денним асоціації Україна - ЄС;

- підтримувати участь органів державної влади України у визначених програмах ЄС у відповідності з Рамковою угодою між Європейським Союзом та Україною щодо основних принципів участі України у програмах ЄС;

- здійснення підготовчих заходів, проведення моніторингу, оцінювання та аудиту, які необхідні для своєчасного та ефективного започаткування та надання допомоги ЄС у пріоритетних сферах відповідно до Порядку денного асоціації Україна - ЄС.

Ключовими елементами майбутньої Угоди про асоціацію є належне управління, верховенство права та права людини, тому вони матимуть наскрізний пріоритет для даної Програми. В цьому відношенні Програма зосередиться на сприянні поширенню знань про принципи та найкращі практики ЄС у відповідних сферах, а також - на підвищенні рівня прозорості, цілісності та ефективності державного управління.

1.2. Очікувані результати

Основними результатами цієї Рамкової програми є:

- відібрані органи державної влади мають адміністративний потенціал, необхідні людські та фінансові ресурси для виконання зобов'язань в межах майбутньої Угоди про асоціацію та ПВЗВТ, а також візового діалогу та Плану дій з лібералізації візового режиму;

- подальший поступ України у виконанні зобов'язань, передбачених Порядком денним асоціації, успішне впровадження реформ шляхом посилення співпраці Україна - ЄС та збільшення допомоги ЄС в пріоритетних секторах;

- посилення потенціалу органів державної влади щодо стратегічного планування, формування державної політики та управління державними фінансами відповідно до Програми економічних реформ та пріоритетів регуляторного наближення з ЄС;

- посилено спроможності відповідних органів державної влади стосовно дієвої участі в програмах ЄС;

- допомога Україні в рамках річної програми Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП) у пріоритетних сферах є обґрунтованою і своєчасною, впровадження відповідних проектів є предметом моніторингу та оцінки.

1.3. Заходи та календарний план впровадження

Програму буде зосереджено на трьох основних компонентах:

1. Підтримка виконання Програми СІВ (Компонент 1)

Компонент 1: Програма СІВ (підтримка щодо впровадження Програми СІВ та окремих заходів Планів інституційних реформ), включаючи:

- Компонент 1.1: Процес управління та впровадження Угоди про асоціацію та ПВЗВТ, включаючи підтримку щодо координації та впровадження Програми СІВ;

- Компонент 1.2: Санітарне і фітосанітарне регулювання.

Компонент 2: Підтримка виконання Порядку денного асоціації ЄС-Україна

Компонент 3: Підтримка виконання Рамкової Угоди стосовно основних принципів участі України в програмах Європейського Союзу.

Для досягнення зазначених результатів будуть реалізовані наступні заходи:

Компонент 1: Програма СІВ (підтримка щодо впровадження Програми СІВ та окремих заходів Планів інституційних реформ)

Компонент 1.1: Процес управління та впровадження Угоди про асоціацію та ПВЗВТ, включаючи підтримку щодо координації та впровадження Програми СІВ:

- створення ефективних інституційних та стратегічних засад для координування і реалізації положень Угоди про асоціацію та ПВЗВТ;

- забезпечення моніторингу впровадження програми СІВ, проведення інформаційних заходів, а також надання, за необхідності, підтримки у розвитку спроможності щодо управління проектами Twinning в органах державної влади, причетних до програми СІВ;

- посилення спроможностей органів державної влади, залучених до процесу управління та реалізації Угоди про асоціацію та ПВЗВТ, із приділенням особливої уваги питанням стратегічного управління, процесам прийняття рішень, управління людськими ресурсами та технічним спроможностям;

- розробка та впровадження дієвих механізмів покращення обізнаності та інформування різноманітних цільових груп (державних службовців, громадян, юридичних осіб) стосовно основних аспектів впровадження Угоди про асоціацію та ПВЗВТ;

- забезпечення моніторингу та оцінки процесу імплементації Угоди про асоціацію та ПВЗВТ включно із допомогою щодо оцінки впливу;

- підтримка усталеної результативності координатора СІВ у питаннях методології, управління людськими ресурсами, загальної координації програми СІВ.

Компонент 1.2: Санітарне і фітосанітарне регулювання:

- гармонізація положень законодавства України у сфері безпеки продуктів харчування із законодавством ЄС;

- створення ефективних інституційних та стратегічних засад у фітосанітарній сфері;

- навчання відповідних службовців щодо імплементації нового законодавства та застосування методів роботи сучасної служби з контролю за безпекою продуктів харчування;

- підтримка відкритості, прозорості та залучення зацікавлених учасників до розробки стратегії безпеки продуктів харчування, моніторингу реалізації та повідомлення про ризики;

- створення системи оцінки ризиків на базі підготовки стратегії безпеки продуктів харчування та реалізації офіційного контролю;

- створення національної мережі акредитованих і діючих офіційних лабораторій;

- створення процедур прикордонного контролю у відповідності до норм і стандартів ЄС.

Компонент 2: Підтримка виконання Порядку денного асоціації ЄС - Україна

Своєчасне та економічно-обґрунтоване виконання Україною зобов'язань у рамках Порядку денного асоціації Україна - ЄС вимагає виконання наступних завдань:

- зміцнення адміністративного потенціалу органів державної влади щодо застосовування принципів та кращих практик ЄС, а також адаптації законодавчих та інституційних засад у відповідність до вимог, що випливають з двосторонніх угод;

- забезпечення системного підходу щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС, допомога у своєчасному прийнятті необхідного переліку наближеного законодавства відповідно до вимог двосторонніх угод;

- підтримка галузевих стратегій у відповідності до законодавства ЄС у сферах, які мають особливе значення для досягнення цілей двохсторонніх угод та надання заходів для їх впровадження, за можливості, шляхом впровадження секторальної допомоги;

- розвиток спроможності у сфері управління державними фінансами, включаючи середньострокове планування видатків та державні закупівлі. Зазначені питання особливо важливі в контексті секторальних програм допомоги, які впроваджуються шляхом бюджетної підтримки;

- підвищення рівня відповідальності та чесності органів державної влади шляхом підтримки реалізації реформ в сфері управління та подальшого проведення судової реформи;

- підтримка у формулюванні заходів, пов'язаних з впровадженням, моніторингом, оцінкою та аудитом в пріоритетних сферах і секторах, визначених як пріоритетні, та узгоджених з органами державної влади України.

Компонент 3: Підтримка виконання Рамкової Угоди між Європейським Союзом та Україною стосовно основних принципів участі України в програмах Європейського Союзу

Виконання цього компоненту вимагатиме наступних заходів:

- підвищення рівня адміністративного потенціалу органів державної влади України з метою сприяння їх участі в програмах ЄС, включаючи підвищення рівня поінформованості про відповідні програми ЄС та його агенції, та, в разі необхідності, наближення відповідного законодавства України та загальних підходів до практик Європейського Союзу;

- надання фінансової підтримки Україні що стосується сплати нею внесків за участь в програмах та відповідних заходах ЄС.

Календарний план впровадження


Назва заходу

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Рік 4

Рік 5

Сем 1

Сем 2

Сем 1

Сем 2

Сем 1

Сем 2

Сем 1

Сем 2

Сем 1

Сем 2

Компонент 1: Програма СІВ (підтримка щодо впровадження Програми СІВ та окремих заходів Планів інституційних реформ)

Компонент 1.1: Процес управління та впровадження Угоди про асоціацію та ПВЗВТ, включаючи підтримку щодо координації та впровадження Програми СІВ

1

Створення ефективних інституційних та стратегічних засад для координування і реалізації положень Угоди про асоціацію та ПВЗВТ.


х

х

х

х


2

Забезпечення моніторингу впровадження програми СІВ, проведення інформаційних заходів, а також надання, за необхідності, підтримки у розвитку спроможності щодо управління проектами Twinning в органах державної влади, причетних до програми СІВ.х

х

х

х

х

х

х

х

3

Посилення спроможностей органів державної влади, залучених до процесу управління та реалізації Угоди про асоціацію та ПВЗВТ, із приділенням особливої уваги питанням стратегічного управління, процесам прийняття рішень, управління людськими ресурсами та технічним спроможностям.


х

х

х

х

х

х

х

х

х

4

Розробка та впровадження дієвих механізмів покращення обізнаності та інформування різноманітних цільових груп (державних службовців, громадян, юридичних осіб) стосовно основних аспектів впровадження Угоди про асоціацію та ПВЗВТ.

х

х

х

х

х

х

5

Забезпечення моніторингу та оцінки процесу імплементації Угоди про асоціацію та ПВЗВТ включно із допомогою щодо оцінки впливу.


х

х

х

х

х

6

Підтримка усталеної результативності координатора СІВ у питаннях методології, управління людськими ресурсами, загальної координації програми СІВ.


х

х

х

х

х

х

х

х

х

Компонент 1.2: Санітарне і фітосанітарне регулювання:

1

Гармонізація положень законодавства України у сфері безпеки продуктів харчування із законодавством ЄС.


х

х

х2

Створення ефективних інституційних та стратегічних засад у фітосанітарній сфері.х

х

х


3

Навчання відповідних службовців щодо імплементації нового законодавства та застосування методів роботи сучасної служби з контролю за безпекою продуктів харчування.
х

х

х

х

х4

Підтримка відкритості, прозорості та залучення зацікавлених учасників до розробки стратегії безпеки продуктів харчування, моніторингу реалізації та повідомлення про ризики.
х

х

х

х

х5

Створення системи оцінки ризиків на базі підготовки стратегії безпеки продуктів харчування та реалізації офіційного контролю.


х

х

х

х

х

6

Створення національної мережі акредитованих і діючих офіційних лабораторій.х

х

х

х

7

Створення процедур прикордонного контролю у відповідності до норм і стандартів ЄС.
х

х

х

Компонент 2: Підтримка виконання Порядку денного асоціації ЄС - Україна:

1

Зміцнення адміністративного потенціалу органів державної влади щодо застосовування принципів та кращих практик ЄС, а також адаптації законодавчих та інституційних засад у відповідність до вимог, що випливають з двосторонніх угод;


х

х

х

х

х

х

х

х

х

2

Забезпечення системного підходу щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС, допомога у своєчасному прийнятті необхідного переліку наближеного законодавства відповідно до вимог двосторонніх угод;х

х

х

х

х

х

х

х

3

Підтримка галузевих стратегій у відповідності до законодавства ЄС у сферах, які мають особливе значення для досягнення цілей двохсторонніх угод та надання заходів для їх впровадження, за можливості, шляхом впровадження секторальної допомоги;х

х

х

х

х

х

х

х

4

Розвиток спроможності у сфері управління державними фінансами, включаючи середньострокове планування видатків та державні закупівлі. Зазначені питання особливо важливі в контексті секторальних програм допомоги, які впроваджуються шляхом бюджетної підтримки;

х

х

х

х

х

х

5

Підвищення рівня відповідальності та чесності органів державної влади шляхом підтримки реалізації реформ в сфері управління та подальшого проведення судової реформи;х

х

х

х

х

х

х

х

6

Підтримка у формулюванні заходів, пов'язаних з впровадженням, моніторингом, оцінкою та аудитом в пріоритетних сферах і секторах, визначених як пріоритетні, та узгоджених з органами державної влади України.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Компонент 3: Підтримка виконання Рамкової Угоди між Європейським Союзом та Україною стосовно основних принципів участі України в програмах Європейського Союзу:

1

Підвищення рівня адміністративного потенціалу органів державної влади України з метою сприяння їх участі в програмах ЄС, включаючи підвищення рівня поінформованості про відповідні програми ЄС та його агенції, та, в разі необхідності, наближення відповідного законодавства України та загальних підходів до практик Європейського Союзу;


х

х

х

х

х

х

х

х

х

2

Надання фінансової підтримки Україні що стосується сплати нею внесків за участь в програмах та відповідних заходах ЄС.
х

х

х

х

х

х

х

2. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

2.1. Місце впровадження

Здебільшого дана програма буде спрямована на центральні органи виконавчої влади, розташовані в м. Київ. Деякі проекти технічної допомоги (наприклад, які стосуються регіонального розвитку, управління державним кордоном) можуть реалізовуватись у відповідних областях України.

Проекти Twinning впроваджуватимуться в органах державної влади України та, за необхідності у відповідних пілотних органах чи установах.

Місце впровадження проектів технічної допомоги буде визначено після розробки концепцій відповідних проектів.

2.2. Строки впровадження

Період виконання Угоди визначається відповідно до положень Статті 5 Особливих умов.

3. ВПРОВАДЖЕННЯ

3.1 Організаційна схема та розподіл обов'язків

Впровадження Європейською Комісією

Дана Програма впроваджуватиметься Європейською Комісією через її Представництво в Україні. Укладання усіх договорів і проведення усіх платежів здійснюватиметься Європейською Комісією від імені Бенефіціара.

Контракти щодо надання послуг, Twinning та грантові контракти планується застосовувати для усіх компонентів Програми. В рамках Компоненту 1 можуть застосовуватися контракти на постачання товарів з метою впровадження окремих заходів Планів інституційних реформ.

Впровадження міжнародною організацією

Частина цієї Програми (в сфері законодавства про вибори, місцевого самоврядування, правової допомоги у різних питаннях) може впроваджуватися у рамках спільного управління з Радою Європи шляхом укладання угоди про співпрацю.

Ґрунтуючись на принципі права власності, Європейська Комісія залишає за собою право змінити вищезазначені організації чи обсяг, наданих їм повноважень без необхідності внесення поправок до Угоди про фінансування. У цьому випадку, Європейська Комісія повинна порадитися з Бенефіціаром щодо цих змін і повідомити його назву нової організації та/або обсяг наданих повноважень.

На рівні Планів інституційної реформи в рамках Компоненту 1 даної Програми, українська сторона зобов'язується створити наглядові комітети (один на план). Комітети очолюватимуться органом державної влади - головним виконавцем Плану. До участі у роботі комітетів залучатиметься Представництво ЄС в Україні, інші донори, які надають співфінансування, а також представники громадськості в якості спостерігачів. Засідання комітетів відбуватимуться регулярно з метою моніторингу впровадження Програми СІВ на підставі періодичних звітів.

До складу наглядових комітетів можуть вноситись зміни відповідно до можливих інституційних перетворень в системі центральних органів виконавчої влади України.

Що стосується програми Twinning, загальний супровід процесу підготовки проектів та їх погодження здійснюватиме Робоча група з питань координації впровадження інструменту Twinning (РГ). РГ проводитиме наради принаймні двічі на рік.

3.2 Звітність

Періодичні звіти про хід впровадження Програми та плани її подальшого впровадження повинні бути подані до Представництва ЄС в Україні відповідно до положень ЄС щодо звітування за програмами допомоги.

3.3 Бюджет

Загальна вартість цієї Рамкової програми оцінюється в розмірі 27 млн євро, які фінансуються із загального бюджету Європейського Союзу в рамках Національного плану дій для України на 2012 рік.

Попередній розподіл загального бюджету за компонентами Програми:

Категорії

Внесок ЄС,
євро

Компонент 1: Програма СІВ (підтримка щодо впровадження Програми СІВ та окремих заходів Планів інституційних реформ)

9 500 000

Компонент 2: Підтримка виконання Порядку денного асоціації ЄС - Україна

17 000 000

Компонент 3: Підтримка виконання Рамкової Угоди стосовно основних принципів участі України в програмах Європейського Союзу

500 000

Загалом

27 000 000

В межах Компоненту 1 даної Програми та в рамках впровадження кожного Плану інституційних реформ, якщо Уряд України буде спроможний забезпечити внесок не менше 20% від загальної вартості обладнання ЄС, яке сприятиме впровадженню норм ЄС, Європейський Союз зробить внесок у розмірі не більше 80% від загальної вартості даного обладнання із метою його закупівлі.

У випадку проектів Twinning органи державної влади, відповідальні за впровадження цих проектів, зобов'язані зробити свій внесок у натуральній формі у спільному фінансуванні заходів, зазначених у бюджеті проекту Twinning. У випадку проектів технічної допомоги, від українських бенефіціарів очікується сприяння в організаційному забезпечення впровадження проекту (внесок у натуральній формі).

У разі підписання типової угоди про співпрацю з Радою Європи, дана організація повинна співфінансувати не менше 10% від загального кошторису відповідних проектів

4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА

4.1 Моніторинг

Моніторинг цієї Програми здійснюватиметься відповідно до типового порядку на основі показників, які мають бути визначені спільно з Урядом України та іншими зацікавленими державними органами в ході підготовки кожного з проектів в рамках цієї Програми. У випадку проектів Twinning моніторинг здійснюватиметься на основі обов'язкових результатів, які визначаються в ході підготовки проекту.

Окремі проекти в рамках цієї Рамкової програми будуть піддаватися моніторингу шляхом впровадження моніторингу проектів та програм зовнішньої допомоги, орієнтованого на результат (МОР). З метою загального моніторингу програми СІВ планується створити Наглядові комітети на рівні кожного Плану інституційної реформи за участю усіх учасників та донорів, а також представників відповідних проектів та громадських організацій. Для проектів Twinning та проектів технічної допомоги будуть створені окремі наглядові комітети.

Для загального моніторингу впровадження Програми може бути використаний рамковий контракт.

4.2 Оцінка

Європейська Комісія може проводити (шляхом залучення зовнішніх консультантів) незалежні оцінювання наступних типів:

- за потреби, проміжне оцінювання;

- заключне оцінювання на початку стадії закриття програми;

- за потреби, оцінювання після закриття програми;

Бенефіціар та Європейська Комісія аналізують висновки і рекомендації проміжного оцінювання та спільно приймають рішення щодо наступних дій та будь-яких необхідних поправок, в тому числі, якщо необхідно, зміни Програми/проекту. Звіти інших оцінювань та моніторингових місій будуть надані Бенефіціару для інформації з метою врахування рекомендацій, сформульованих за результатами таких місій.

Європейська Комісія інформує Бенефіціара принаймні за один місяць до дат, передбачених для зовнішніх місій. Бенефіціар дієво та ефективно співпрацює з експертами з питань моніторингу та/або оцінювання, зокрема, забезпечує їх усією необхідною інформацією та документацією, а також надає доступ до відповідних приміщень та місць впровадження проектної діяльності.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ

Належної інформаційної підтримки та забезпечення публічності Рамкової програми планується досягти шляхом широкого розповсюдження досягнень і результатів проектів, які фінансуватимуться за даною Програмою (за рахунок фінансування у рамках кожного проекту), а також шляхом висвітлення ходу виконання проектів Twinning на міжнародному рівні, для чого буде передбачено окремий бюджет.

Уряд України та органи державної влади - виконавці проектів мають вжити необхідних заходів для забезпечення публічності того, що проекти здійснюються за фінансової підтримки ЄС. Ці заходи повинні відповідати чинним правилам щодо забезпечення публічності зовнішніх дій ЄС, викладених і опублікованих Європейською Комісією-1. Додаткова допомога Уряду України та органам державної влади - бенефіціарам проектів у плануванні та впровадженні заходів інформаційної підтримки та забезпечення публічності надаватиметься у рамках поточних і майбутніх проектів за фінансування ЄС.

__________
-1 Правила розміщені на веб-сайті Генерального Директорату "Євродопомога" за адресою: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htmвгору