Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи (укр/рос)
СОТ; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994
Документ 981_009, поточна редакція — Прийняття від 15.04.1994

               Угода 
про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи
(укр/рос)

Члени,
з огляду на те, що в Декларації, прийнятій в Пунта дель Есте
Міністри погодились, що "після розгляду застосування Статей ГАТТ,
пов'язаних із обмежуючими або порушуючими торгівлю наслідками
інвестиційних заходів, в ході переговорів слід розробити,
наскільки це буде можливо, додаткові положення, які можливо будуть
необхідні щоб уникнути таких негативних наслідків для торгівлі";
прагнучи сприяти розширенню та поступовій лібералізації
світової торгівлі, а також спрощенню закордонних інвестицій з тим,
щоб прискорити економічне зростання всіх торговельних партнерів,
особливо країн-Членів, що розвиваються, забезпечуючи при цьому
вільну конкуренцію;
враховуючи конкретні торговельні та фінансові потреби, а
також потреби розвитку країн-Членів, що розвиваються, особливо
найменш розвинених країн-Членів;
визнаючи, що певні інвестиційні заходи можуть спричиняти
наслідки, які обмежують або порушують торгівлю,
цим домовляються про наступне:
Стаття 1
Сфера застосування
Ця Угода застосовується до інвестиційних заходів, пов'язаних
лише з торгівлею товарами (далі у цій Угоді поіменованих як
"ТРІМс").
Стаття 2
Національний режим та кількісні обмеження
1. Без порушення інших прав та обов'язків згідно з ГАТТ 1994
( 981_003 ) жоден з Членів не повинен застосовувати ніякий ТРІМ,
що суперечить положенням Статті III або Статті XI ГАТТ 1994.
2. Ілюстративний перелік ТРІМс, що суперечать зобов'язанню
національного режиму, передбаченому у параграфі 4 Статті III
ГАТТ 1994 ( 981_003 ) та зобов'язанню загального скасування
кількісних обмежень, передбаченому у параграфі 1 Статті XI
ГАТТ 1994, міститься у Додатку до цієї Угоди.
Стаття 3
Винятки
Усі винятки згідно з ГАТТ 1994 ( 981_003 ) мають
застосовуватись відповідним чином стосовно положень цієї Угоди.
Стаття 4
Країни-Члени, що розвиваються
Країна-Член, що розвивається, повинна мати право тимчасово
відхилятися від положень Статті 2 такою мірою і таким способом, як
дозволяють Члену відхилятися від положень Статті III та
XI ГАТТ 1994 Стаття XVIII ГАТТ 1994, Домовленість про положення
щодо платіжного балансу ГАТТ 1994 ( 981_003 ), а також Декларація
про торговельні заходи, що вживаються з метою поліпшення
платіжного балансу, прийнята 28 листопада 1979 року
(BISD 26S/205-209).
Стаття 5
Повідомлення та перехідні заходи
1. Члени упродовж 90 днів від дати набрання чинності
Угодою СОТ ( 995_342 ) повинні повідомити Раду з торгівлі товарами
про всі застосовувані ТРІМс, які суперечать положенням цієї Угоди.
Про такі ТРІМс загального та конкретного застосування слід
повідомляти, зазначаючи їхні основні риси.(1)
---------------- (1) У разі, якщо ТРІМс застосовуються в рамках повноваження,
за яким захід здійснюється на розсуд країни-Члена, про кожне таке
застосування слід повідомляти. Не слід розкривати інформацію, яка
перешкоджатиме законним комерційним інтересам конкретних
підприємств.
2. Кожний Член повинен скасувати всі ТРІМс, про які було
повідомлено згідно з параграфом 1 упродовж двох років від дати
набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ) для розвинутої
країни-Члена, протягом п'яти років для країни-Члена, що
розвивається, та протягом семи років для найменш розвинутої
країни-Члена.
3. На прохання Рада з торгівлі товарами може розширити
перехідний період для скасування ТРІМс, про які було повідомлено
згідно з параграфом 1, для країн-Членів, що розвиваються, в тому
числі для найменш розвинених країн-Членів, які продемонструють
наявність конкретних труднощів у впровадженні положень цієї Угоди.
При розгляді цього питання Рада з торгівлі товарами повинна
враховувати індивідуальні потреби Членів, пов'язані з розвитком,
фінансами та торгівлею.
4. Протягом перехідного періоду Член не повинен змінювати
умови жодного з ТРІМ, про які було повідомлено згідно з
параграфом 1, порівняно з тими, які існували на дату набрання
чинності Угодою СОТ ( 995_342 ), таким чином, щоб не підвищити
рівень невідповідності положенням Статті 2. ТРІМс, запроваджені
менш ніж за 180 днів до дати набрання чинності Угодою СОТ, не
повинні мати жодних вигід від перехідних заходів, передбачених
параграфом 2.
5. Незважаючи на положення Статті 2, Член з тим, щоб не
позбавити переваг створені підприємства, яких торкається ТРІМ, про
який було повідомлено згідно з параграфом 1, може застосовувати
протягом перехідного періоду той же ТРІМ щодо нової інвестиції,
(i) якщо продукція такої інвестиції подібна до продукції діючих
підприємств та (ii) якщо необхідно уникнути порушення умов
конкуренції між новою інвестицією та створеними підприємствами.
Про будь-який ТРІМ, застосований таким чином до нової інвестиції,
слід повідомляти Раду з торгівлі послугами. Умови такого ТРІМ
повинні бути еквівалентними у своїх наслідках для конкуренції тим
заходам, що застосовуються до створених підприємств, і повинні
відмінятися одночасно.
Стаття 6
Прозорість
1. Відносно ТРІМс Члени знову підтверджують свої зобов'язання
щодо прозорості та повідомлення, передбачені Статтею X ГАТТ 1994
( 981_003 ), у зобов'язанні про "Повідомлення", що міститься у
Домовленості щодо повідомлення, консультацій, врегулювання
суперечок та нагляду, прийнятій 28 листопада 1979 року, та в
Рішенні Міністрів про процедури повідомлення, прийнятому
15 квітня 1994 року.
2. Кожний Член повинен повідомляти Секретаріат про
публікації, у яких можна знайти інформацію про ТРІМс, в тому числі
ті, що застосовуються регіональними та місцевими урядами та
органами влади на їх територіях.
3. Кожний Член повинен з належною доброзичливістю розглядати
прохання щодо надання інформації і надавати відповідну можливість
для консультацій по будь-якому питанню, що виникає внаслідок цієї
Угоди, яке піднімає інший Член. Згідно зі Статтею X ГАТТ 1994
( 981_003 ) від жодного з Членів не вимагається розкривати
інформацію, розкриття якої ускладнило б виконання закону, або у
інший спосіб суперечило б громадським інтересам, або завдало б
шкоди законним комерційним інтересам окремих підприємств,
державних або приватних.
Стаття 7
Комітет із пов'язаних
з торгівлею інвестиційних заходів
1. Цим створюється Комітет із пов'язаних з торгівлею
інвестиційних заходів (далі у цій Угоді поіменований як
"Комітет"), відкритий для всіх Членів. Комітет обирає свого голову
та заступника голови і проводить свої засідання не менше одного
разу на рік або частіше на прохання будь-кого з Членів.
2. Комітет виконує обов'язки, визначені Радою з торгівлі
товарами, і надає Членам можливість консультуватися з будь-яких
питань, пов'язаних із діяльністю та впровадженням цієї Угоди.
3. Комітет стежить за дією та впровадженням цієї Угоди і
щорічно звітує перед Радою з торгівлі товарами з цих питань.
Стаття 8
Консультації та врегулювання суперечок
Положення Статей XXII та XXIII ГАТТ 1994 ( 981_003 ) так, як
вони сформульовані і застосовуються у Домовленості про
врегулювання суперечок ( 981_019 ), мають використовуватись для
проведення консультацій та врегулювання суперечок за цією Угодою.
Стаття 9
Розгляд Радою з торгівлі товарами
Не пізніше п'яти років після набрання чинності Угодою СОТ
( 995_342 ) Рада з торгівлі товарами розглядає дію цієї Угоди і
при потребі пропонує Конференції Міністрів внести зміни і
доповнення до цього тексту. У ході такого розгляду Рада з торгівлі
товарами розглядає питання про те, чи слід доповнити Угоду
положеннями з інвестиційної та конкурентної політики.

Додаток
Ілюстративний перелік
1. ТРІМс, які суперечать зобов'язанню щодо національного
режиму, передбаченому у параграфі 4 Статті III ГАТТ 1994
( 981_003 ), включають ті, які є обов'язковими або впроваджуються
згідно з внутрішнім законодавством чи адміністративним
регулюванням, або виконання яких необхідне для отримання переваг і
які вимагають:
(a) купівлю або використання підприємством продукції
вітчизняного походження чи з будь-якого вітчизняного джерела,
визначеної або по конкретних видах продукції, або обсягом чи
вартістю продукції, або часткою, що вироблена на місці, в
загальному обсязі чи вартості продукції;
(b) щоб закупівлі чи використання підприємством імпортних
товарів обмежувалися обсягами, пов'язаними з обсягом чи вартістю
місцевої продукції, яку воно експортує.
2. ТРІМс, що суперечать зобов'язанню загального скасування
кількісних обмежень, передбаченому у параграфі 1 Статті XI
ГАТТ 1994 ( 981_003 ), включають ті, які є обов'язковими або
впроваджуються згідно з внутрішнім законодавством чи
адміністративним регулюванням, або виконання якого необхідне для
отримання переваги і яке обмежує:
(a) імпорт підприємством продукції, яка використовується або
має відношення до його місцевого виробництва, взагалі чи у обсязі,
що залежить від обсягу або вартості місцевої продукції, яку воно
експортує;
(b) імпорт підприємством продукції, яка використовується або
має відношення до його місцевого виробництва, шляхом обмеження
його доступу до валюти обсягом, пов'язаним з надходженням валюти
від діяльності підприємства;
(c) експорт чи продаж для експорту підприємством продукції,
визначеної або по конкретних видах продукції, або обсягом чи
вартістю продукції, або часткою, що вироблена на місці, в
загальному обсязі чи вартості продукції.
"Результати Уругвайського раунду
багатосторонніх торговельних
переговорів"
Тексти офіційних документів

Соглашение
по связанным с торговлей
инвестиционным мерам

Члены, Учитывая, что в Декларации Пунта-дель-Эсте министры
согласились, что "после рассмотрения действия статей ГАТТ,
касающихся ограничивающих и деформирующих торговлю последствий
инвестиционных мер, на переговорах следует при необходимости
разработать дальнейшие положения, которые могут потребоваться для
предотвращения подобных негативных последствий для торговли"; Желая способствовать расширению и постепенной либерализации
мировой торговли и облегчению иностранных инвестиций, с тем чтобы
ускорить экономический рост всех торговых партнеров, в особенности
развивающихся стран-членов, обеспечивая в то же время свободу
конкуренции; Принимая во внимание специфические торговые, связанные с
развитием, а также финансовые потребности развивающихся
стран-членов, в особенности наименее развитых стран-членов; Признавая, что отдельные инвестиционные меры могут иметь
ограничивающие и деформирующие торговлю последствия; Настоящим договариваются о нижеследующем:
Статья 1
Сфера охвата
Настоящее Соглашение применяется к инвестиционным мерам,
связанным только с торговлей товарами (далее именуемым в настоящем
Соглашении как "ТРИМ").
Статья 2
Национальный режим и количественные ограничения
1. Без ущерба для других прав и обязательств по ГАТТ 1994 г.
( 981_003 ) ни один член не применяет какую-либо ТРИМ, которая не
совместима с положениям статьи III или статьи XI ГАТТ 1994 г. 2. Иллюстративный перечень ТРИМ, которые не совместимы с
обязательством национального режима, предусмотренного в пункте 4
статьи III ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ), и обязательством общего
устранения количественных ограничений, предусмотренным в пункте 1
статьи XI ГАТТ 1994 г., содержится в Приложении к настоящему
Соглашению.
Статья 3
Исключения
Все исключения по ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ) применяются
соответствующим образом к положениям настоящего Соглашения.
Статья 4
Развивающиеся страны-члены
Развивающаяся страна-член вправе временно отступать от
положений статьи 2 в той мере и таким образом, в каком статья
XVIII ГАТТ 1994 г., Договоренность в отношении положений о
платежном балансе ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ) и Декларация о торговых
мерах, вводимых для целей платежных балансов, принятая 28 ноября
1979 года (BISD 26S/205-209), разрешают члену отступать от
положений статей III и XI ГАТТ 1994 г.
Статья 5
Уведомления и меры переходного периода
1. В течение 90 дней с даты вступления в силу Соглашения по
ВТО ( 995_342 ) члены уведомляют Совет по торговле товарами обо
всех применяемых ими ТРИМ, которые не соответствуют положениям
настоящего Соглашения. В отношении подобных ТРИМ общего или
конкретного характера направляются уведомления с указанием их
основных характеристик1. __________________
1 В случае ТРИМ, применяемых в соответствии с дискреционными,
негласными полномочиями, уведомления направляются о каждом случае
конкретного применения. Информация, раскрытие которой нанесло бы
ущерб законным коммерческим интересам отдельных предприятий,
предоставляться не должна.
2. Каждый член отменяет все ТРИМ, уведомления о которых
представляются согласно пункту 1, в течение двух лет с даты
вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ) в случае развитой
страны-члена, в течение пяти лет - в случае развивающейся
страны-члена, и в течение семи лет - в случае наименее развитой
страны-члена. 3. По запросу Совет по торговле товарами может продлить
переходный период для отмены ТРИМ, уведомления о которых
представляются согласно пункту 1, для развивающейся страны-члена,
включая наименее развитую страну-члена, которая продемонстрировала
наличие особых трудностей в связи с осуществлением положений
настоящего Соглашения. При рассмотрении такого запроса Совет по
торговле товарами принимает во внимание индивидуальные потребности
соответствующего члена в области развития, финансов и торговли. 4. Во время переходного периода член не изменяет условий
любой ТРИМ, о которой он уведомляет в соответствии с пунктом 1, по
сравнению с теми, которые существовали на дату вступления в силу
Соглашения по ВТО ( 995_342 ), таким образом, чтобы повысилась
степень их несоответствия положениям статьи 2. На ТРИМ, введенные
менее чем за 180 дней до вступления в силу Соглашения по ВТО, не
распространяются выгоды от мер переходного периода,
предусмотренные в пункте 2. 5. Невзирая на положения статьи 2, любой член, с тем, чтобы
не ставить в невыгодное положение функционирующие предприятия,
подпадающие под действие ТРИМ, уведомление о которой направляется
в соответствии с пунктом 1, может применять во время переходного
периода ту же ТРИМ в отношении новых инвестиций (i) когда товары,
охватываемые такими инвестициями, и (ii) когда необходимо избежать
искажения условий конкуренции между новыми инвесторами и
действующими предприятиями. О любой ТРИМ, применяемой таким
образом к новым инвестициям, уведомляется Совет по торговле
товарами. Условия таких ТРИМ эквиваленты в плане их воздействии на
конкуренцию тем, которые применимы к действующим предприятиям, и
они отменяются одновременно.
Статья 6
Открытость
1. В отношении ТРИМ члены вновь подтверждают свою
приверженность обязательствам, касающимся открытости и
уведомления, которые предусмотрены в статье X ГАТТ 1994 г.
( 981_003 ), в обязательстве об "Уведомлении", содержащемся в
Договоренности, касающейся уведомлений, консультаций, разрешения
споров и наблюдения, принятой 28 ноября 1979 года, и в Решении
министров по процедурам уведомлений, принятом 15 апреля 1994 года. 2. Каждый член уведомляет Секретариат о публикациях, в
которых могут излагаться ТРИМ, включая те, применяемые
региональными и местными властями и органами управления на своей
территории. 3. Каждый член благожелательно рассматривает запросы о
предоставлении информации и обеспечивает соответствующие
возможности для консультаций по любому вопросу, вытекающему из
настоящего Соглашения и поднятому любым другим членом. В
соответствии со статьей X ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ) ни от одного
члена не требуется раскрывать информацию, разглашение которой
помешало бы исполнению закона или иным образом противоречило бы
общественным интересам или наносило ущерб законным коммерческим
интересам отдельных предприятий, будь-то государственных или
частных.
Статья 7
Комитет по связанным с торговлей инвестиционным мерам
1. Настоящим учреждается Комитет по связанным с торговлей
инвестиционным мерам (далее указанный в настоящем Соглашении как
"Комитет"), являющийся открытым для всех членов. Комитет избирает
своего собственного председателя и заместителя председателя и
собирается не реже одного раза в год или иным образом по просьбе
любого члена. 2. Комитет выполняет обязанности, возложенные на него Советом
по торговле товарами, и предоставляет членам возможность проводить
консультации по любым вопросам, имеющим отношение к применению и
осуществлению настоящего Соглашения. 3. Комитет осуществляет надзор за применением и
осуществлением настоящего Соглашения и ежегодно представляет
соответствующий доклад Совету по торговле товарами.
Статья 8
Консультации и урегулирование споров
Положения статей XXII и XXIII ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ), как
они разработаны и применяются в Договоренности о разрешении
споров ( 981_019 ), применяются к консультациям и урегулированию
споров в рамках настоящего Соглашения.
Статья 9
Обзор Соглашения Советом по торговле товарами
Не позднее чем через пять лет после вступления в силу
Соглашения по ВТО ( 995_342 ), Совет по торговле товарами
рассматривает выполнение настоящего Соглашения и при необходимости
предлагает Конференции министров внести поправки в его текст. В
ходе этого рассмотрения Совет по торговле товарами решает, не
следует ли дополнить данное Соглашение положениями об
инвестиционной политике и политике в области конкуренции.

Приложение
Иллюстративный перечень
1. ТРИМ, которые не совместимы с обязательством национального
режима, предусмотренном в пункте 4 статьи III ГАТТ 1994 г.
( 981_003 ), включают те из них, которые являются обязательными
или применяемыми в соответствии с национальным законодательством
или в административном порядке, или соблюдение которых необходимо
для получения льгот и которые требуют: (a) закупок или использования предприятиям товаров
отечественного происхождения или товаров из любого отечественного
источника, выражаемых в виде либо конкретных товаров, их объема
или стоимости, либо в виде доли от объема или стоимости его
местного производства; или
(b) чтобы закупки или использование предприятием
импортируемых товаров ограничивались количествами, связанным с
объемом или стоимостью экспортируемых им местных товаров.
2. ТРИМ, которые не совместимы с обязательством общего
устранения количественных ограничений, предусмотренным в пункте 1
статьи XI ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ), включают те из них, которые
являются обязательными или применяются в соответствии с
национальным законодательством или в административном порядке, или
соблюдение которых необходимо для получения льгот и которые
ограничивают: (a) импорт предприятием товаров, используемых в его местном
производстве или имеющих отношение к нему, в целом или
количеством, связанным с объемом или стоимостью экспортируемых им
местных товаров;
(b) импорт предприятием товаров, используемых в его местном
производстве или имеющих отношение к нему, путем ограничения
доступа предприятия к иностранной валюте объемом притока
иностранной валюты, относимого на счет данного предприятия; или
(c) экспорт или продажу предприятием товаров на экспорт,
выражаемых в виде либо конкретных товаров, их объема или
стоимости, либо в виде доли от объема или стоимости его местного
производства.вгору