Документ 956-2002-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2016, підстава - 1097-2015-п


     Дані про  об'єкти  підвищеної небезпеки,  які є державною або 
комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарювання з
урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.
Місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих рад
публікують відомості про об'єкти підвищеної небезпеки за формою
згідно з додатком 4 в друкованих засобах масової інформації
регіональної сфери розповсюдження протягом 30 днів після отримання
повідомлення. { Абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }
Повідомлення про результати ідентифікації об'єктів підвищеної
небезпеки військового призначення надсилаються до Міноборони.
{ Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 990
( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }
19. Суб'єкт господарювання, у власності або користуванні
якого є об'єкти підвищеної небезпеки, проводить у шестимісячний
строк їх повторну ідентифікацію у разі:
зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин або
їх кількості;
внесення змін до законодавства у сфері діяльності, пов'язаної
з об'єктами підвищеної небезпеки;
будівництва в прилеглих районах нових об'єктів, якщо це
впливає на зміст відомостей, наведених у повідомленні про
результати ідентифікації;
зміни власника об'єкта. { Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 990 ( 990-2011-п ) від
21.09.2011 }
20. У разі проведення повторної ідентифікації суб'єкт
господарювання повідомляє у двотижневий термін уповноважені органи
про зміни порівняно з попередньою ідентифікацією. Інформація
подається тільки за тими розділами повідомлення форми ОПН - 1, в
які вносилися зміни.
21. Результати ідентифікації та розрахунки, на підставі яких
вона проводилася, зберігаються суб'єктом господарювання протягом
25 років.
У разі припинення юридичної особи (смерті фізичної особи) -
суб'єкта господарювання зазначені документи підлягають передачі
правонаступникові (спадкоємцеві), а у разі його відсутності - до
державного архіву.
У разі відчуження об'єкта підвищеної небезпеки зазначені
документи передаються його новому власнику.
Ведення обліку об'єктів підвищеної небезпеки
22. Уповноважені органи ведуть облік об'єктів підвищеної
небезпеки на підставі повідомлень про результати ідентифікації.
{ Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011, N 1097
( 1097-2015-п ) від 23.12.2015 }

{ Абзац другий пункту 22 виключено на підставі Постанови КМ
N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }

23. Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки веде
Держпраці (додаток 2).
Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки військового
призначення веде Міноборони. { Пункт 23 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }
24. Включення об'єкта підвищеної небезпеки до Державного
реєстру об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється протягом 30
робочих днів після подання суб'єктом господарювання до
територіального органу Держпраці повідомлення про результати
ідентифікації.
У разі надання суб'єктом господарювання неповної інформації
про результати ідентифікації, що передбачена повідомленням форми
ОПН-І, Держпраці письмово повідомляє про це суб'єкта
господарювання. Реєстрація об'єкта підвищеної небезпеки
проводиться протягом 30 робочих днів після надання суб'єктом
господарювання необхідних матеріалів.
Держпраці не може вимагати інформацію та документи, не
передбачені цим Порядком.
25. Територіальний орган Держпраці не пізніше ніж через
десять робочих днів після реєстрації об’єкта підвищеної небезпеки
письмово повідомляє суб’єктові господарювання про включення такого
об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки.
{ Абзац перший пункту 25 в редакції Постанови КМ N 1097
( 1097-2015-п ) від 23.12.2015 }
Суб’єкт господарювання письмово повідомляє про включення
об’єкта підвищеної небезпеки до Державного реєстру об’єктів
підвищеної небезпеки іншим уповноваженим органам. { Пункт 25
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п ) від
21.09.2011; в редакції Постанови КМ N 1097 ( 1097-2015-п ) від
23.12.2015 }
У разі коли за результатами ідентифікації об'єкти не
віднесено до об'єктів підвищеної небезпеки, територіальний орган
Держпраці надсилає суб'єктові господарювання інформацію про
результати ідентифікації. { Пункт 25 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011 } { Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 990
( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }
26. Держпраці публікує до 1 березня поточного року в
загальнодержавних друкованих засобах масової інформації дані про
об'єкти підвищеної небезпеки, включені до Державного реєстру
об'єктів підвищеної небезпеки станом на 31 грудня попереднього
року. { Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }
Держпраці розміщує та постійно оновлює електронну версію
відомостей про об'єкти підвищеної небезпеки згідно з додатком 4 на
власному веб - сайті у мережі Інтернет відповідно до Порядку
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 4 січня 2002 р. N 3 ( 3-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 2, ст. 57). { Абзац другий пункту 26 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п ) від
21.09.2011 }
Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або
комерційною таємницею, оприлюднюються Держпраці з урахуванням
вимог відповідних нормативно-правових актів.
Інформація про об'єкти підвищеної небезпеки військового
призначення оприлюднюється Міноборони з урахуванням вимог
відповідних нормативно-правових актів. { Пункт 26 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п ) від
21.09.2011 }
27. Виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Державного
реєстру об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється за рішенням
територіального органу Держпраці на підставі звернення та усіх
необхідних документів, які подаються суб'єктом господарювання до
територіальних органів Держпраці, у разі: { Абзац перший пункту 27
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п )
від 21.09.2011 }
проведення змін, що призвели до зменшення на об'єкті
підвищеної небезпеки сумарної маси небезпечних речовин порівняно з
найменшим нормативом порогової маси відповідно до нормативів
порогових мас або розрахованої відповідно до пунктів 12 і 16 цього
Порядку;
ліквідації або виведення з експлуатації (списання з балансу)
об'єкта підвищеної небезпеки.
Про прийняте рішення територіальний орган Держпраці
повідомляє суб'єкта господарювання письмово протягом 30 днів після
одержання відповідного звернення. У разі відмови щодо виключення
об'єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об'єктів
підвищеної небезпеки суб'єкту господарювання надається
обґрунтована відповідь. { Абзац четвертий пункту 27 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п ) від
21.09.2011 }
28. Суб'єкти господарювання несуть відповідальність згідно із
законодавством за своєчасне, повне і достовірне проведення
ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки.

Зразок Додаток 1
до Порядку ідентифікації та обліку
об'єктів підвищеної небезпеки
Форма ОПН-1
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________
керівника суб'єкта господарювання) _____________________________________ 200 р.
М.П.
ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати ідентифікації об'єктів
підвищеної небезпеки
__________________________________________________________________
(повна і скорочена назва суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
(форма власності) __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
(орган, до сфери управління якого належить суб'єкт __________________________________________________________________
господарювання) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону керівника суб'єкта __________________________________________________________________
господарювання) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, __________________________________________________________________
факс, електронна адреса відповідальної особи) __________________________________________________________________
(юридична адреса суб'єкта господарювання)
1. Відомості про потенційно небезпечні об'єкти
Основний вид виконуваних робіт, пов'язаних з небезпечними
речовинами.
Перелік основних технологічних процесів, пов'язаних з
небезпечними речовинами.
Умови приймання і зберігання сировини.
Умови зберігання та відвантаження продукції.
Перелік основних структурних підрозділів.
Розташування основних структурних підрозділів на майданчику
(майданчиках).
Розташування на місцевості та відстань від потенційно
небезпечних об'єктів до промислових об'єктів або елементів
селитебної території.
2. Перелік потенційно небезпечних об'єктів з небезпечними
речовинами, виділених для ідентифікації, у тому числі тих, що
ідентифіковані як об'єкти підвищеної небезпеки
--------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Місце | Найменування, маса, | Найменування або | Результати потенційно | розташування | категорія небезпечної| категорія | ідентифікації небезпечного | потенційно | речовини чи групи | небезпечної | (належить до об'єкта, | небезпечного | небезпечних речовин,| речовини чи групи | об'єктів підвишеної виділеного для| об'єкта | що використовуються | небезпечних | небезпеки ідентифікації,| | або виготовляються,| речовин, за якими | відповідного класу, та його склад | | переробляються, | проводилася | не належить до | | зберігаються чи | ідентифікація | об'єктів підвищеної | | транспортуються на | об'єкта | небезпеки) | | об'єкті | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Інших потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної
небезпеки, крім зазначених, не визначено.
3. Маса небезпечних речовин, що знаходяться на потенційно
небезпечних об'єктах.
Для кожного потенційно небезпечного об'єкта, зазначеного у
пункті 2, по кожному виробництву, дільниці, установці, апарату
тощо, що входять до його складу, виявлені небезпечні речовини,
розрахована маса кожної небезпечної речовини, сумарна маса
небезпечних речовин подається у таблиці.
------------------------------------------------------------------ | Найме- |Найменування| Наймену-| Маса індивідуальної | | нування |виробництва | вання | небезпечної речовини і маса | |потенцій-| (дільниці, |небезпеч-| небезпечної речовини кожної | | но | установки, | ної | категорії, до якої вона може | |небезпеч-| апарата | речовини|бути віднесена за нормативами | | ного | тощо), які | та її | порогових мас | | об'єкта | входять до | маса, |-------------------------------| | | складу | тонн | Індиві-| Номер категорії за | | | потенційно | | дуальна| нормативами | | |небезпечного| |речовина| порогових мас | | | об'єкта | | |----------------------| | | | | |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10 | ------------------------------------------------------------------
____________
Усього
4. Перелік нормативно-правових актів, нормативних документів,
довідкових та науково-технічних видань, що використовувалися під
час проведення ідентифікації.
5. Відомості про організацію, що провела ідентифікацію
(заповнюється у разі проведення ідентифікації іншим суб'єктом
господарювання).
Повна і скорочена назва.
Юридична адреса.
Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання.
Зареєстрований вид діяльності (код згідно з КВЕД).
Звіт склав __________ __________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_____ _____________ 200 __р.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 990
( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }

Додаток 2
до Порядку проведення ідентифікації та
обліку об'єктів підвищеної небезпеки
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
об'єктів підвищеної небезпеки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Наймену- | Номер | Клас | Наймену- | Місце |Найменування,| Маса | Код |Реєстраційний|При- | | | вання та | об'єкта |підвищеної| вання | розташу- | категорія |небезпечної | об'єкта | номер (код) |мітки| | | юридична |підвищеної|небезпеки | об'єкта | вання | небезпечної | речовини |підвищеної| декларації | | | | адреса |небезпеки | |підвищеної| об'єкта | речовини, |(небезпечних|небезпеки | безпеки | | | | суб'єкта | | |небезпеки |підвищеної| група | речовин) | у | об'єкта | | | |господарю-| | | і його |небезпеки | небезпечних | |Державному| підвищеної | | | | вання | | | склад | | речовин, за | | реєстрі | небезпеки у | | | | | | | | | якими | | об'єктів | Державному | | | | | | | | | проводилася | |підвищеної| реєстрі | | | | | | | | |ідентифікація| |небезпеки | об'єктів | | | | | | | | | об'єкта | | | підвищеної | | | | | | | | | | | | небезпеки | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 990
( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }

{ Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1097
( 1097-2015-п ) від 23.12.2015 }

Додаток 4
до Порядку ідентифікації та обліку
об'єктів підвищеної небезпеки
ВІДОМОСТІ
про об'єкти підвищеної небезпеки

------------------------------------------------------------------------ |N|Наймену- | Номер | Клас |Наймену- | Код |Реєстраційний|Приміт-| | |вання та |об'єкта |підви-| вання | об'єкта | номер | ки | | |місцезна-| підви- |щеної | об'єкта |підвищеної| декларації | | | |ходження | щеної |небез-|підвище- |небезпеки | безпеки | | | |суб'єкта |небезпе-| пеки | ної | у | об'єкта | | | |господа- | ки | |небезпеки|Державно- | підвищеної | | | | рювання | | | |му реєстрі| небезпеки у | | | | | | | | об'єктів | Державному | | | | | | | |підвищеної| реєстрі | | | | | | | |небезпеки | об'єктів | | | | | | | | | підвищеної | | | | | | | | |небезпеки та | | | | | | | | | дата її | | | | | | | | | реєстрації | | ------------------------------------------------------------------------
{ Порядок доповнено Додатком 4 згідно з Постановою КМ N 990
( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2002 р. N 956
ПОРЯДОК
декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
{ У тексті Порядку слово "Держнаглядохоронпраці" замінено
словом "Держгірпромнагляд" у відповідному відмінку, а
слова "суб'єкт господарської діяльності" в усіх
відмінках і формах числа - словами "суб'єкт
господарювання" у відповідному відмінку і числі згідно
з Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }
{ У тексті Порядку слово "Держгірпромнагляд" у всіх відмінках
замінено словом "Держпраці" згідно з Постановою КМ N 1097
( 1097-2015-п ) від 23.12.2015 }

1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів
господарювання, у власності або користуванні яких є об'єкти
підвищеної небезпеки, а також на всіх суб'єктів господарювання,
які мають намір розпочати будівництво об'єктів підвищеної
небезпеки.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законі України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" ( 2245-14 ), а
також ДСТУ 2156-93 (Безпечність промислових підприємств. Терміни
та визначення), ДСТУ 2960-94 (Організація промислового
виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення).
3. Суб'єкт господарювання, у власності або користуванні якого
є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки, організовує розроблення
і складання декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки (далі
- декларація безпеки) відповідно до вимог цього Порядку.
Декларація безпеки складається за формою згідно з додатком 1
на основі дослідження суб'єктом господарювання ступеня небезпеки
та оцінки рівня ризику виникнення аварій (далі - рівня ризику), що
пов'язані з експлуатацією цих об'єктів. { Абзац другий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п ) від
21.09.2011 }
4. Для об'єктів підвищеної небезпеки, що експлуатуються,
декларація безпеки складається як самостійний документ, а для
об'єктів підвищеної небезпеки, що будуються (реконструюються,
ліквідуються), - як складова частина відповідної проектної
документації.
За наявності на одному виробничому майданчику декількох
об'єктів підвищеної небезпеки складається одна декларація безпеки.
5. Декларація безпеки повинна включати:
результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки
рівня ризику;
оцінку готовності до експлуатації об'єкта підвищеної
небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об'єктів;
перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і
здійснених з метою запобігання аваріям заходів;
відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих
наслідків аварій.
Для об'єкта підвищеної небезпеки, що експлуатується або
ліквідується, подається інформація про заходи, що здійснюються, і
про ті, що плануються.
Для об'єкта підвищеної небезпеки, що будується або
реконструюється, подається інформація про заходи, які передбачені
проектною документацією та плануються до здійснення під час
експлуатації.
6. Для об'єктів підвищеної небезпеки, які ідентифіковані як
об'єкти підвищеної небезпеки 1 класу, результати дослідження
ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтування
прийнятих щодо безпечної експлуатації та локалізації і ліквідації
наслідків аварій рішень подаються в декларації безпеки у розділі
"Розрахунково-пояснювальна частина".
Оцінка рівня ризику проводиться згідно з Методикою визначення
ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів
підвищеної небезпеки.
7. Суб'єкт господарювання проводить відповідно до вимог
Законів України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ), "Про
наукову та науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) і пунктів
19-27 цього Порядку експертизу повноти дослідження ступеня
небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтованості та
достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до
дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень (далі -
експертиза).
Фінансування проведення експертизи покладається на суб'єкта
господарювання.
8. Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи
подається відповідним територіальним органам Держпраці, ДСНС,
Держекоінспекції, державної санітарно-епідеміологічної служби,
Держархбудінспекції, а також відповідній місцевій
держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради (далі -
уповноважені органи): { Абзац перший пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 313 ( 313-2004-п ) від
11.03.2004, N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011, N 380
( 380-2013-п ) від 29.05.2013, N 748 ( 748-2013-п ) від
07.08.2013 }
для об'єктів підвищеної небезпеки, що на дату набрання
чинності цим Порядком експлуатуються або ліквідуються, - протягом
року після державної реєстрації об'єкта підвищеної небезпеки;
для об'єктів підвищеної небезпеки, експлуатація яких
планується, - разом із заявою на отримання дозволу на експлуатацію
відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
( 2245-14 ).
Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або
комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарювання з
урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.
Декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки військового
призначення подаються разом з позитивним експертним висновком у
порядку, встановленому Міноборони. { Пункт 8 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }
9. Місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих
рад протягом 30 днів після отримання декларації безпеки
оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації регіональної
сфери розповсюдження відомості про об'єкт підвищеної небезпеки, а
саме: { Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }
найменування суб'єкта господарювання, у власності або
користуванні якого є об'єкт підвищеної небезпеки;
посаду, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону (факсу)
посадової особи суб'єкта господарювання, відповідальної за
інформування та взаємодію з громадськістю;

{ Абзац четвертий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }

{ Абзац п'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }

стислі відомості про можливі наслідки і рівень ризику, про
здійснені суб'єктом господарювання заходи безпеки щодо запобігання
аваріям та локалізації і ліквідації їх наслідків;
відомості про способи оповіщення та необхідні дії населення у
разі виникнення аварії.
У разі коли в зоні впливу вражальних факторів аварії на
об'єкті підвищеної небезпеки можуть опинитися інші регіони,
органи, названі в абзаці першому цього пункту, оприлюднюють
зазначені відомості також у друкованих засобах масової інформації
цих регіонів.
Відомості про об'єкти підвищеної небезпеки військового
призначення для оприлюднення у друкованих засобах масової
інформації регіональної сфери розповсюдження Міноборони подає
місцевим держадміністраціям або виконавчим органам місцевих рад.
{ Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 990
( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }
10. Про можливе здійснення трансграничного впливу аварії на
об'єкті підвищеної небезпеки суб'єкт господарювання інформує
уповноважені органи, а також в установленому порядку через МЗС
відповідні органи держав, території яких можуть зазнавати впливу
таких аварій, і пункт зв'язку для цілей оповіщення про промислові
аварії, який діє в Україні згідно з Конвенцією про трансграничний
вплив промислових аварій ( 995_262 ) (1992 рік).
11. Суб'єкт господарювання, у власності або користуванні
якого є об'єкти підвищеної небезпеки, надає будь-якій фізичній або
юридичній особі на її аргументований запит можливість ознайомитися
із змістом декларації безпеки, а також з будь-якою іншою
інформацією, яка стосується цих об'єктів.
Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або
комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарювання з
урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.
12. Декларація безпеки переглядається суб'єктом
господарювання один раз на п'ять років. Декларація безпеки
переглядається, уточнюється або розробляється в інші терміни у
разі:
зміни умов діяльності об'єкта підвищеної небезпеки, що
призводять до підвищення або зниження ступеня небезпеки та рівня
ризику, незалежно від їх причин; { Абзац другий пункту 12 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 990 ( 990-2011-п ) від
21.09.2011 }
зміни та/або набрання чинності нормативно-правовими актами,
що впливають на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;
будівництва в прилеглих районах нових підприємств (об'єктів),
якщо це впливає на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;
обґрунтованої вимоги уповноваженого органу або громадськості.
13. Оригінал декларації безпеки та висновку експертизи, а
також копії документів, що підтверджують передачу зазначених
документів уповноваженим органам, зберігаються у суб'єкта
господарювання, у власності або користуванні якого є об'єкт
підвищеної небезпеки, протягом 25 років.
У разі припинення юридичної особи (смерті фізичної особи) -
суб'єкта господарювання декларація безпеки та висновок експертизи
підлягають передачі правонаступникові (спадкоємцеві), а у разі
його відсутності - до державного архіву.
У разі відчуження об'єкта підвищеної небезпеки зазначені
документи передаються його новому власнику.
14. Уповноважені органи ведуть облік декларацій безпеки
об'єктів підвищеної небезпеки.
15. Включення декларації безпеки до Державного реєстру
об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється протягом 30 робочих
днів після її подання суб'єктом господарювання до територіального
органу Держпраці.
Територіальний орган Держпраці проводить реєстрацію
декларацій безпеки з присвоєнням кожній реєстраційного номера
(коду), що зазначається на її титульному аркуші. { Абзац другий
пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 990
( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }

{ Абзац третій пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ
N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }

Територіальний орган Держпраці не може вимагати інформацію та
документи, не передбачені цим Порядком. { Абзац четвертий пункту
15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 990
( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }
16. Протягом 10 робочих днів після реєстрації територіальний
орган Держпраці письмово повідомляє суб'єкта господарювання про
реєстраційний номер (код) декларації безпеки у Державному реєстрі
об'єктів підвищеної небезпеки. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 990
( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }
17. Держпраці публікує до 1 березня поточного року в
загальнодержавних друкованих засобах масової інформації відомості
щодо декларацій безпеки, зареєстрованих у Державному реєстрі
об'єктів підвищеної небезпеки станом на 31 грудня попереднього
року. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 990
( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }
18. Суб'єкти господарювання несуть відповідальність згідно із
законодавством за повноту та достовірність відомостей, поданих у
декларації безпеки.
Проведення експертизи декларації безпеки
19. Експертизу декларації безпеки можуть проводити суб'єкти
господарювання всіх форм власності, що займаються науковою і
науково-технічною діяльністю у сфері безпеки промислових об'єктів,
у тому числі спеціалізовані експертні організації, акредитовані
відповідно до вимог Закону України "Про наукову та
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) (далі - експертні
організації).
Експертну організацію для проведення експертизи суб'єкт
господарювання обирає самостійно. Експертизу не може проводити
експертна організація, яка розробляла декларацію безпеки.
20. Умови проведення експертизи визначаються договором між
суб'єктом господарювання та експертною організацією.
Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або
комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарювання з
урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.
21. У висновку експертизи дається оцінка повноти дослідження
ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтованості
та достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності
до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень.
Висновок експертизи повинен бути конкретним, об'єктивним,
аргументованим і доказовим. Зауваження висловлюються із
зазначенням назви розділу, сторінки та пункту (абзацу), щодо
змісту якого вони робляться, супроводжуються посиланнями на вимоги
відповідних нормативних документів та у разі потреби на
науково-технічні і довідкові видання. Формулювання зауважень і
висновків експертизи повинні тлумачитися однозначно.
22. Висновок експертизи повинен містити:
найменування виду експертизи із зазначенням її об'єктів;
виклад підстав для проведення експертизи;
відомості про експертну організацію та експертів;
дані про замовника та перелік об'єктів експертизи;
відомості про розглянуті в процесі експертизи документи та
об'єкти;
результати проведення експертизи.
Висновок експертизи, підписаний експертами, які її проводили,
затверджує керівник експертної організації. Підпис керівника
засвідчується печаткою експертної організації.
23. Результати проведення експертизи повинні містити оцінку:
повноти і достовірності інформації, що міститься в декларації
безпеки;
обґрунтованості результатів дослідження ступеня небезпеки та
оцінки рівня ризику;
обґрунтованості та достатності рішень, прийнятих на основі
аналізу рівня ризику, для зниження його до прийнятної величини,
готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій.
24. Обґрунтованість результатів дослідження ступеня небезпеки
та оцінки рівня ризику визначається з урахуванням:
підстав для застосування фізико-математичних моделей і
методів розрахунку;
підстав для обрання сценаріїв виникнення та розвитку аварій;
правильності та достовірності виконаних розрахунків рівня
ризику і оцінки наслідків аварій;
повноти врахування факторів, що впливають на кінцеві
результати.
25. У разі негативного висновку експертизи суб'єкт
господарювання вправі подати декларацію безпеки на повторну
експертизу після врахування зауважень.
26. Суб'єкт господарювання може оскаржити висновок експертизи
декларації безпеки в установленому порядку.
27. Організація, що проводить експертизу декларації безпеки,
несе відповідальність згідно із законодавством за її повноту,
достовірність та об'єктивність.
Зразок Додаток
до Порядку декларування безпеки об'єктів
підвищеної небезпеки
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________
керівника суб'єкта господарювання) _____________________________________ 200 р.
М.П.
ДЕКЛАРАЦІЯ
безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки
__________________________________________________________________
(реєстраційний номер (код) декларації безпеки у Державному __________________________________________________________________
реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки) __________________________________________________________________
(найменування об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки) __________________________________________________________________
(код об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки у Державному __________________________________________________________________
реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки) __________________________________________________________________
(повна та скорочена назва суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
(форма власності) __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
(орган, до сфери управління якого належить __________________________________________________________________
суб'єкт господарювання) __________________________________________________________________
(юридична адреса суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки)

1. Загальні відомості про об'єкт (об'єкти) підвищеної
небезпеки:
результати ідентифікації із зазначенням найменування та
сумарної маси небезпечних речовин, за якими проводилася
ідентифікація об'єкта;
зареєстровані види діяльності, пов'язані з експлуатацією
об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки із зазначенням коду згідно
з КВЕД;
вид, номер, дата видачі ліцензій на зареєстровані види
діяльності, пов'язаної з експлуатацією об'єкта (об'єктів)
підвищеної небезпеки, передбачених законодавством;
вид, номер, дата видачі дозволів уповноважених органів
виконавчої влади на початок роботи або види діяльності, пов'язаної
з експлуатацією об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки,
передбачених законодавством;
основний вид виконуваних на об'єкті (об'єктах) підвищеної
небезпеки робіт;
склад об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки і перелік
основних технологічних процесів та регламентів, пов'язаних з
небезпечними речовинами;
умови приймання і зберігання сировини;
умови зберігання та відвантаження продукції;
загальна чисельність персоналу та працівників найбільшої
зміни об'єкта (об'єктів) під час експлуатації;
розташування об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки на
місцевості та відстань до міста (міст), інших населених пунктів,
місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони,
кінотеатри, лікарні, школи тощо), транспортних магістралей,
промислових об'єктів, природоохоронних об'єктів, цивільних
об'єктів;
межі заборонних, охоронних і санітарно-захисних зон.
Додаються:
нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта господарювання, передбачених законодавством дозволів та
ліцензій, а також договору страхування цивільної відповідальності
суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
аваріями на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки (у разі його
укладення);
план промислового майданчика (генеральний план), його розміри
та межі, де розташований об'єкт (об'єкти) підвищеної небезпеки;
перелік підприємств, установ та організацій, що можуть
опинитися у небезпечній зоні аварії на об'єкті (об'єктах)
підвищеної небезпеки із зазначенням відстані до них і максимально
можливої чисельності персоналу;
перелік населених пунктів або житлових масивів великих міст,
що можуть опинитися у небезпечній зоні аварії на об'єкті
(об'єктах) підвищеної небезпеки із зазначенням відстані до них і
максимально можливої чисельності населення.
2. Заходи щодо забезпечення безпеки об'єкта (об'єктів)
підвищеної небезпеки та локалізації і ліквідації наслідків аварій:
відповідність умов експлуатації об'єкта (об'єктів) підвищеної
небезпеки вимогам норм і правил безпеки із зазначенням найменувань
нормативно-правових актів та нормативних документів, якими ці
умови встановлюються;
відомості про систему професійної та протиаварійної
підготовки персоналу із зазначенням термінів перевірки знань з
питань охорони праці та техногенної безпеки, а також порядку
допуску персоналу до роботи на об'єкті (об'єктах) підвищеної
небезпеки;
організаційно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення
безпеки експлуатації об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки, у
тому числі проведення технічного обслуговування та ремонту,
розроблення і дотримання технологічних процесів та регламентів;
відомості про систему виробничого контролю за дотриманням
вимог безпеки і охорони праці, проведення експертизи (аудиту)
безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки, а також
проведення та аналізу причин аварійних ситуацій і аварій;
заходи щодо локалізації і ліквідації наслідків аварій на
об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки, у тому числі перелік
затверджених планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і
аварій, відомості про фінансові та матеріальні ресурси;
відомості про склад та дислокацію аварійних служб,
підрозділів державної пожежної охорони, аварійно-рятувальних та
інших формувань;
відомості про систему оповіщення у разі виникнення аварії на
об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки з наведенням схеми
оповіщення та зазначенням дій персоналу і населення у випадку
аварії.
Додаються:
перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і
здійснених з метою запобігання аваріям заходів;
нотаріально завірені копії планів локалізації і ліквідації
аварійних ситуацій та аварій;
відомості про посаду, прізвище, ім'я, по батькові, номер
телефону (факс) посадової особи суб'єкта господарювання,
відповідальної за інформування та взаємодію з громадськістю.
3. Результати аналізу ступеня небезпеки та оцінки рівня
ризику:
умови виникнення та розвитку імовірних аварій, перелік
факторів і основних причин, що сприяють виникненню та розвитку
аварій;
найменування та сумарна маса небезпечних речовин, що
спричиняють аварії;
розміри імовірних зон дії вражальних факторів;
стислий опис сценаріїв імовірних аварій з урахуванням умови
їх виникнення та розвитку;
перелік моделей і методів розрахунку, що застосовуються під
час дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
дані про ступінь небезпеки та рівень ризику, а також про
імовірність заподіяння шкоди населенню та довкіллю, очікувані
збитки.
4. Дані про розробника декларації безпеки (у разі розроблення
іншим суб'єктом господарювання):
повна та скорочена назва;
юридична адреса;
ідентифікаційний код;
зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД;
номер телефону, факсу, електронна адреса.
5. Розрахунково-пояснювальна частина
Оформлюється згідно з ДСТУ 5008-95 (Документація. Звіти в
галузі науки і техніки. Структура та правила оформлення).
Обґрунтування фізико-математичних моделей і методів
розрахунку:
опис методів і моделей, обраних розробником для дослідження
ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
обґрунтування обраних фізико-математичних моделей, методів
розрахунку та оцінок ступеня небезпеки та рівня ризику;
посилання на видання, де вміщено опис моделей і методів
розрахунку;
природно-кліматичні умови, сейсмічність, ґрунти, топографічні
характеристики місцевості та інші дані, що можуть характеризувати
можливі зовнішні впливи природного характеру.
Характеристика небезпечних речовин (наводяться відомості про
кожну небезпечну речовину):
найменування речовини;
формула (структурна або емпірична), склад;
фізико-хімічні властивості (молекулярна вага, температура
кипіння, густина, агрегатний стан, колір, запах, поріг сприйняття
та інші характерні ознаки);
вибухо- та пожежонебезпечність, токсичність;
реакційна здатність, корозійна активність;
вплив на людей та довкілля;
запобіжні заходи та засоби захисту;
методи переведення речовини в нешкідливий стан;
перша допомога потерпілим.
Відомості про технологію:
принципова технологічна схема із зазначенням основного
технологічного обладнання та коротким описом технологічних
процесів (регламентів) для всіх структурних підрозділів і
технологічних стадій об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки;
опис систем автоматичного регулювання, блокування,
сигналізації, протиаварійного і протипожежного захисту, інших
засобів безпеки;
перелік видів і план розміщення основного технологічного
обладнання, в якому наявні небезпечні речовини, для всіх
структурних підрозділів і технологічних стадій об'єкта (об'єктів)
підвищеної небезпеки;
розподіл небезпечних речовин в обладнанні;
характеристика пунктів керування, а також розміщення
персоналу об'єкта (об'єктів), адміністративних і структурних
підрозділів із зазначенням середньої чисельності та чисельності
найбільшої працюючої зміни.
Аналіз рівня ризику виникнення аварій:
перелік аварій та аварійних ситуацій, які виникали на об'єкті
(тільки для об'єктів, що експлуатуються та/або реконструюються);
перелік аварій, які виникали на інших аналогічних об'єктах,
або аварій, пов'язаних з наявними на об'єкті (об'єктах)
небезпечними речовинами;
аналіз основних причин і факторів виникнення аварій;
визначення ймовірних причин і факторів, що призводять до
виникнення аварій;
визначення типових сценаріїв імовірних аварій;
оцінка кількості небезпечних речовин, що беруть участь в
аварії;
розрахунок імовірних зон дії вражальних факторів;
визначення об'єктів "турботи" суспільства, які потрапляють у
зону дії вражальних факторів і для яких існує ризик негативних
наслідків їх впливу;
оцінка можливих негативних наслідків для визначених об'єктів
"турботи" суспільства (кількість потерпілих, ступінь руйнувань,
матеріальні втрати, збитки тощо).
Об'єктами "турботи" суспільства, для яких аварії на об'єктах
підвищеної небезпеки можуть мати негативні наслідки, вважаються:
люди (персонал підприємств і населення сіл, селищ, міст);
матеріальні цінності усіх форм власності;
об'єкти комунального господарства та забезпечення
життєдіяльності;
культурні цінності;
природоохоронні об'єкти (парки, заповідники, популяції
рідкісних тварин тощо);
флора та фауна;
атмосфера;
водне середовище (ріки, водойми, морська акваторія тощо);
земля, включаючи ґрунтові води;
інші об'єкти впливу.
Ситуаційний план (графічне зображення у масштабі максимальних
зон можливого ураження для найбільш небезпечних за своїми
наслідками та для найбільш імовірних сценаріїв аварії):
виробничий майданчик (територія) та межі санітарно-захисної
зони об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки;
міста, населені пункти та житлові масиви;
місця великого скупчення людей;
транспортні магістралі;
природні та природоохоронні об'єкти;
промислові підприємства (об'єкти);
інші життєво важливі (важливі для життєдіяльності) об'єкти;
зони дії вражальних факторів імовірних аварій.вгору