Документ 950_018, чинний, поточна редакція — Підписання від 13.09.2006
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 06.10.2008. Подивитися в історії? )

              Меморандум 
про взаєморозуміння стосовно сприяння
нагальним цивільним транскордонним перевезенням

Дата підписання: 13.09.2006 Дата підписання від імені України: 06.10.2008 Дата набрання чинності для України: 06.10.2008
Держави - учасниці Північноатлантичного договору та держави,
які прийняли запрошення до участі в програмі "Партнерство заради
миру" ( 950_015 ), запропонованої та підписаної главами держав та
урядів держав - членів Організації Північноатлантичного договору в
м. Брюссель 10 січня 1994 року, та які приєдналися до Рамкового
документа "Партнерство заради миру" ( 950_001 ) (далі йменуються:
окремо - Учасник, разом - Учасники),
пам'ятаючи про створення Ради євроатлантичного партнерства,
яка забезпечує всеосяжну основу для проведення консультацій серед
її членів;
беручи до уваги, що цивільний рятувальний персонал та
оснащення одного Учасника цього Меморандуму про взаєморозуміння
(далі - Меморандум) за домовленістю можуть бути надіслані на
територію іншого Учасника та отримані на ній або перевезені через
неї стосовно цивільного співробітництва, зокрема в галузях
ліквідації наслідків використання хімічних, біологічних,
радіологічних та ядерних агентів і (або) наслідків, які спричинені
нещасним випадком, пов'язаним з такими агентами, у тому числі
актами тероризму, наданням гуманітарної допомоги та допомоги з
ліквідації наслідків катастроф;
пам'ятаючи, що рішення про відрядження та умови, за яких
цивільний рятувальний персонал, що здійснює це цивільне
співробітництво, а також оснащення будуть надіслані, отримані та
перевезені, залишатимуться предметом окремих домовленостей між
відповідними Учасниками, оскільки спеціальних умов цим
Меморандумом не встановлено;
беручи до уваги, що на збройні сили та їхні цивільні
компоненти поширюються умови Угоди між сторонами
Північноатлантичного договору щодо статусу їх збройних сил
( 994_041 ), підписаної в м. Лондон 19 червня 1951 року, та Угоди
між Державами - учасницями Північноатлантичного договору та іншими
державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру",
щодо статусу їхніх збройних сил ( 994_042 ), підписаної в
м. Брюссель 19 червня 1995 року, а також Протоколів до них;
констатуючи, крім того, користь міжнародних домовленостей і
угод про цивільне співробітництво в рамках програми "Партнерство
заради миру" ( 950_001 );
бажаючи сприяти нагальним цивільним транскордонним
перевезенням,
досягли такого взаєморозуміння:
Стаття 1
Визначення
У цьому Меморандумі наведені нижче терміни мають такі
значення:
1. "Катастрофа" означає хімічну, біологічну, радіологічну та
ядерну події, випадкові чи інші, а також природні або техногенні
лиха, наслідки яких потребують надання допомоги.
2. "Рятувальний персонал" означає, зокрема, цивільних осіб,
групи цивільних осіб, команди й створені підрозділи одного
Учасника, які йому підпорядковані й відряджені на територію іншого
Учасника або через неї для ліквідації наслідків катастрофи та які
визнані відповідними Учасниками.
3. "Оснащення" означає будь-яке обладнання, транспортні
засоби та речі, що використовуються стосовно цивільного
співробітництва, здійснюваного в рамках ліквідації наслідків
катастрофи, у тому числі обладнання, транспортні засоби та речі,
необхідні рятувальному персоналові для особистого використання.
4. "Нагальне цивільне перевезення" означає перевезення, у
тому числі транзитне, персоналу та оснащення від Учасника, що
надає допомогу, до Учасника, що звертається по допомогу, водним,
наземним або повітряним транспортом, які необхідні для задоволення
нагальних потреб постраждалого населення для ліквідації наслідків
катастрофи.
5. "Учасник, що звертається по допомогу" означає Учасника,
уповноважені органи якого звертаються по допомогу з боку іншого
Учасника в галузях ліквідації наслідків катастрофи та які
погоджуються на таку допомогу.
6. "Учасник, що надає допомогу" означає Учасника, який
відряджає рятувальний персонал та надає іншу допомогу, запитувану
й погоджену Учасником, що звертається по допомогу, для ліквідації
наслідків катастрофи.
7. "Транзитне перевезення" означає будь-яке перетинання
території Учасника, у тому числі його повітряного простору й
територіальних вод, рятувальним персоналом й оснащенням Учасника,
що надає допомогу, у тому числі необхідну допомогу транспортованим
підрозділам, тобто допомогу персоналові, медичну допомогу,
поповнення запасів, технічну допомогу та матеріально-технічне
забезпечення для ліквідації наслідків катастрофи.
Стаття 2
Застосування
1. Учасники сприятимуть нагальним цивільним перевезенням
відповідно до домовленостей цього Меморандуму.
2. Взаємною домовленістю є те, що цей Меморандум не є
юридично обов'язковою угодою. Тому він не підлягає реєстрації
відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй
( 995_010 ).
Стаття 3
Сповіщення та координація
1. Кожний Учасник призначить національну(-их) контактну(-их)
особу (осіб) для полегшення та координації нагальних цивільних
перевезень, наприклад перевезення небезпечних вантажів, отримання
технічних дозволів, охорони вантажів, отримання дипломатичних
дозволів та оформлення митних процедур.
2. Учасник, що надає допомогу, без зволікань повідомить
Учасника, через територію якого здійснюватиметься транзитне
перевезення рятувального персоналу та оснащення, про
запланований(-ні) вид(-и) транспорту, запропоновані пункти
перетину кордону, маршрути й іншу необхідну інформацію.
3. Рішення стосовно відповідного(-их) виду(-ів) транспорту,
пунктів перетину кордону та маршрутів слідування прийматимуться
після консультацій між відповідними Учасниками з урахуванням
відомих і наявних національних потреб та ресурсів.
4. Якщо нагальне цивільне перевезення з використанням
вибраних видів транспорту буде цілком або частково неможливим, то
подробиці стосовно альтернативних видів транспорту
погоджуватимуться Учасниками.
Стаття 4
Матеріально-технічне забезпечення,
альтернативні види транспорту
й пріоритетність
1. Учасник, що звертається по допомогу, надаватиме нагальним
цивільним перевезенням, здійснюваним іншими Учасниками, усе
необхідне матеріально-технічне забезпечення та адміністративні
можливості.
2. Учасники надаватимуть нагальному цивільному перевезенню
таку саму пріоритетність, яка надається національним цивільним
перевезенням під час катастроф.
3. Учасники забезпечуватимуть повернення рятувального
персоналу та оснащення.
4. Навіть якщо державні кордони одного з Учасників будуть
цілком або частково закритими, Учасники настільки, наскільки це
можливо, дозволятимуть здійснення транзитного перевезення
рятувального персоналу та оснащення.
Стаття 5
Перетин кордону, перебування й митні процедури
1. Відповідно до процедур в'їзду на територію Учасника, що
надає допомогу, та виїзду з неї рятувальний персонал по можливості
звільнятиметься від візових формальностей та імміграційного
контролю. У випадках, коли від візових формальностей та
імміграційного контролю звільнитися не можна, Учасник буде
проходити необхідні формальності у відповідному пункті пропуску.
Рятувальний персонал по можливості звільнятиметься від
установлених Учасником формальностей стосовно реєстрації й
контролю іноземців та не вважатиметься таким, що набуває будь-яке
право на постійне місце перебування або постійне місце проживання
на території Учасника.
2. Учасники настільки, наскільки це дозволяє відповідне
законодавство, дозволятимуть в'їзд, транзитний проїзд, виїзд
допомоги та у відповідних випадках звільнення її від усіх митних
зборів, податків та подібних платежів, які не є платежами за
запитані й отримані послуги.
Стаття 6
Додаткові заходи
Учасники можуть, якщо необхідно, укладати додаткові технічні
(адміністративні) угоди для визначення практичних подробиць
реалізації цього Меморандуму.
Стаття 7
Принцип територіальності
Рятувальний персонал дотримуватиметься законодавства
Учасника, що звертається по допомогу, або Учасників, які
надаватимуть транзит, й утримуватиметься від будь-якої діяльності,
що суперечитиме цьому Меморандумові.
Учасник, що надає допомогу, уживатиме для цього всіх
необхідних заходів.
Стаття 8
Спори
Спори стосовно тлумачення й застосування цього Меморандуму
вирішуватимуться дипломатичними засобами.
Стаття 9
Вихід
Будь-який Учасник може вийти із цього Меморандуму шляхом
надіслання письмового повідомлення про вихід Генеральному
секретарю НАТО, який повідомить про кожне таке повідомлення всім
іншим Учасникам. Вихід набере чинності через три місяці після
отримання відповідного повідомлення іншими Учасниками. Після
закінчення цього періоду цей Меморандум утрачає чинність стосовно
Учасника, який вийшов з нього, за винятком того, що стосується
вирішення спорів, які виникли до дня набрання чинності виходом,
але він буде й далі застосовуватися до решти Учасників.
Стаття 10
Підписання та набрання чинності
1. Цей Меморандум буде відкритим для підписання будь-якою
державою, що є стороною Північноатлантичного договору, або
державою, яка прийняла запрошення до участі в програмі
"Партнерство заради миру" та яка приєдналася до Рамкового
документа "Партнерство заради миру" ( 950_001 ).
2. Цей Меморандум набере чинності для кожної держави, що його
підпише, з дня підписання.
Наведене вище свідчить про розуміння, досягнуте між
Учасниками стосовно питань, викладених у цьому Меморандумі.
Цей Меморандум укладено англійською та французькою мовами,
при цьому обидва тексти є рівноавтентичними.
За Україну
(підпис)
Володимир Шандра
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
6 жовтня 2008 р.вгору