Документ 95/94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.12.1999, підстава - 1579/99

                                                          

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1579/99 від 16.12.99 )
Про Положення про допризовну підготовку юнаків
і Положення про підготовку призовників
з військово-технічних спеціальностей

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
Відповідно до Закону України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) п о с т а н о в л я ю:
Затвердити Положення про допризовну підготовку юнаків та
Положення про підготовку призовників з військово-технічних
спеціальностей (додаються).

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 16 березня 1994 року
N 95/94

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 16 березня 1994 року N 95/94

ПОЛОЖЕННЯ
про допризовну підготовку юнаків
Загальні положення
1. Допризовна підготовка є складовою частиною підготовки
юнаків допризовного і призовного віку до строкової військової
служби. У ході допризовної підготовки молодь набуває військових знань
і практичних навичок в обсязі підготовки молодого солдата.
2. Допризовна підготовка включає військову, прикладну
фізичну, медико-санітарну, психологічну підготовку та підготовку з
цивільної оборони і проводиться викладачами допризовної підготовки
у навчально-виховних закладах: школах, гімназіях, ліцеях, інших
видах загальноосвітніх закладів, починаючи з передвипускного
класу, а також у професійних навчально-виховних закладах та вищих
навчальних закладах: технікумах, коледжах, училищах (далі -
навчальні заклади) у період здобуття освіти за програмами, що
затверджує Міністерство освіти України за погодженням з
Міністерством оборони України. Особи, які не пройшли допризовну підготовку у вказаних
навчальних закладах, не атестовані або дістали незадовільну оцінку
з цього предмета, після їх закінчення перед призовом на строкову
військову службу під керівництвом органів місцевого самоврядування
проходять допризовну підготовку в оборонно-спортивних оздоровчих
таборах з відривом від виробництва, а у воєнний час - на
підприємствах, в установах і організаціях шляхом проведення
навчально-польових зборів.
Керівництво допризовною підготовкою
3. Керівництво допризовною підготовкою здійснює Міністерство
оборони України. Міністерство оборони України за участю відповідних
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: ( Абзац
другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 ) розробляє і затверджує проекти спільних рішень з питань
допризовної підготовки; організовує і проводить навчально-методичні збори офіцерів
військових комісаріатів, які відповідають за допризовну
підготовку; бере участь у розробці програми допризовної підготовки,
табелів і норм постачання навчальних закладів зброєю і
військово-технічним майном; узагальнює досвід проведення допризовної підготовки.
4. Безпосереднє керівництво допризовною підготовкою у
військових округах покладається на командування військами
військових округів (оперативних командувань), які далі йменуються
військові округи. Військові округи: розробляють і здійснюють заходи щодо організації шефської
роботи і патріотичного виховання юнаків навчальних закладів силами
військових частин і військово-навчальних закладів, розташованих на
території військового округу, незалежно від їхньої
підпорядкованості; ведуть облік і звітність з допризовної
підготовки; проводять настановні збори для освоєння спеціальності
особами, новопризначеними на посади викладачів допризовної
підготовки; забезпечують навчальні заклади навчальною зброєю,
малокаліберними гвинтівками і патронами до них, навчальною
технікою, приладами та іншим військово-технічним майном відповідно
до табелів і норм постачання; подають допомогу Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
органам місцевого самоврядування у створенні
навчально-матеріальної бази навчальних закладів, організації
оборонно-спортивних оздоровчих таборів і проведенні на їх базі
зборів з допризовної підготовки. ( Абзац шостий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 )
5. Начальники гарнізонів, командири з'єднань і військових
частин, начальники військово-навчальних закладів разом з
військовими комісаріатами подають допомогу органам освіти в
організації військово-шефської роботи з юнаками навчальних
закладів та під час проведення з ними занять в оборонно-спортивних
оздоровчих таборах.
6. Повсякденне керівництво допризовною підготовкою здійснюють
військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, обласні, міські,
районні військові комісаріати. ( Абзац перший пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) Військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, обласні,
міські, районні військові комісаріати: ( Абзац другий пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 )
підбивають підсумки допризовної підготовки за минулий і
ставлять завдання на новий навчальний рік; організовують навчально-польові збори юнаків, які проходять
допризовну підготовку в навчальних закладах, уживають заходів до
охоплення допризовною підготовкою молоді призовного віку, що не
пройшла її в зазначених закладах, на навчально-польових зборах в
оборонно-спортивних оздоровчих таборах; здійснюють навчально-методичне керівництво
навчально-польовими зборами в оборонно-спортивних оздоровчих
таборах; проводять добір кандидатів на посади викладачів допризовної
підготовки навчальних закладів і посадових осіб
оборонно-спортивних оздоровчих таборів; організовують і проводять методичну підготовку викладачів
допризовної підготовки; планують і організовують стрільби з автомата (малокаліберної
гвинтівки) бойовими патронами під час навчально-польових зборів
юнаків, що проходять допризовну підготовку, показ їм
науково-популярних, хронікально-документальних кінофільмів
патріотичної тематики; разом з начальниками гарнізонів,
командирами військових частин і начальниками військово-навчальних
закладів організовують військово-шефську роботу; вносять відповідні записи до облікової картки призовника і
посвідчення про приписку юнаків, які закінчили повний курс
допризовної підготовки, до призовної дільниці військового
комісаріату; інформують органи місцевого самоврядування про стан
допризовної підготовки; ведуть установлені облік і звітність.
7. Міністерство освіти України, міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, у віданні яких є навчальні заклади:
( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 70/99 від 27.01.99 ) здійснюють керівництво допризовною підготовкою; забезпечують навчально-методичну підготовку викладачів
допризовної підготовки навчальних закладів; планують і разом зі штабами військових округів проводять
настановні збори для освоєння спеціальності особами,
новопризначеними на посади викладачів допризовної підготовки; організовують розробку і видання за узгодженням з
Міністерством оборони України програм, підручників і навчальних
посібників з допризовної підготовки; подають допомогу місцевим органам освіти в організації та
проведенні допризовної підготовки, створенні
навчально-матеріальної бази, збереженні навчальної зброї,
малокаліберних гвинтівок і патронів до них, військово-технічного
майна; вивчають, узагальнюють і поширюють позитивний досвід
проведення допризовної підготовки.
8. Місцеві органи освіти разом з іншими органами місцевого
самоврядування: забезпечують виконання завдань та заходів з питань
організації та проведення допризовної підготовки; проводять разом з військовими комісаріатами добір викладачів
допризовної підготовки для навчальних закладів, їх методичну
підготовку; забезпечують охоплення юнаків допризовною підготовкою і
належну якість її проведення; створюють навчально-матеріальну базу та умови для здобуття
теоретичних знань і набуття практичних навичок юнаками під час
проведення класних занять і навчально-польових зборів; проводять разом з військовими комісаріатами щорічні
навчально-методичні заняття з керівництвом оборонно-спортивних
оздоровчих таборів перед початком навчально-польових зборів; здійснюють навчально-методичне та матеріальне забезпечення
допризовної підготовки у навчальних закладах; подають у взаємодії з військовими комісаріатами допомогу
навчальним закладам у встановленні та розвиткові шефських зв'язків
з розташованими на території області, міста, району військовими
частинами, військово-навчальними закладами, підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності; вивчають, узагальнюють і поширюють позитивний досвід
проведення допризовної підготовки.
9. Керівник навчального закладу несе відповідальність за
організацію та стан допризовної підготовки, патріотичного
виховання, створення і вдосконалення навчально-матеріальної бази,
підготовку юнаків до навчально-польових зборів у
оборонно-спортивних оздоровчих таборах і зберігання навчальної
зброї, малокаліберних гвинтівок і патронів до них. Керівник навчального закладу: забезпечує планування, організацію навчального процесу і
виконання програми допризовної підготовки; виділяє приміщення, майданчики і місця для проведення
практичних занять з допризовної підготовки; видає накази про початок і закінчення навчання з допризовної
підготовки, призначення командирів взводів і відділень, проведення
занять з стрільби з малокаліберної гвинтівки; організовує і проводить допризовну підготовку в поєднанні з
патріотичним вихованням на основі національної історії, культури і
традицій народу України; подає викладачеві допризовної підготовки методичну допомогу; організовує облік, зберігання, ремонт і списання навчальної
зброї, малокаліберних гвинтівок і патронів до них відповідно до
встановленого порядку, не рідше як один раз на три місяці особисто
перевіряє стан цієї роботи; контролює проведення занять викладачем допризовної
підготовки, виносить на обговорення педагогічних рад не менш як
один раз на рік стан допризовної підготовки.
Викладачі допризовної підготовки
10. Викладачі допризовної підготовки (далі - викладачі)
входять до штату навчальних закладів, підпорядковуються керівникам
цих закладів і є відповідальними за підготовку юнаків допризовного
віку, облік, зберігання, технічний стан і видачу зброї та патронів
до неї, додержання встановлених правил і запобіжних заходів під
час проведення занять.
11. На посади викладачів призначають офіцерів запасу, які
мають вищу військову або педагогічну освіту, спроможні за віком і
станом здоров'я якісно проводити заняття, а також випускників
вищих педагогічних навчальних закладів, які закінчили їх за
спеціальністю викладача допризовної підготовки і фізичного
виховання. У разі, коли немає можливості укомплектувати ці посади
офіцерами запасу, викладачами можуть бути призначені добре
підготовлені та досвідчені прапорщики (мічмани), сержанти
(старшини), солдати (матроси) запасу з вищою, середньою
спеціальною або середньою освітою.
12. Викладачів допризовної підготовки і фізичного виховання
готують на факультетах фізичного виховання і кафедрах військової
підготовки вищих педагогічних навчальних закладів, перелік яких
визначає Кабінет Міністрів України. На навчання приймають юнаків віком до 25 років, які пройшли
строкову військову службу і відповідають вимогам підготовки
офіцерів запасу. Добір кандидатів провадять військові частини з
військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню в
запас, а також військові комісаріати разом з органами освіти - з
військовозобов'язаних, звільнених в запас після закінчення
встановлених строків військової служби.
13. Викладач повинен бути зразком дисциплінованості та
порядності, знати вимоги щодо підготовки молоді до строкової
військової служби, морально-ділові якості юнаків, мати широкий
світогляд і володіти психолого-педагогічними знаннями, постійно
підвищувати рівень своїх професійних і педагогічних знань,
удосконалювати методичну підготовку. Викладач: організовує і проводить заняття з допризовної підготовки; створює і вдосконалює навчально-матеріальну базу з
допризовної підготовки; веде облік, зберігає і видає навчальну зброю, малокаліберні
гвинтівки і патрони до них, не рідше як один раз на місяць
перевіряє їх наявність і технічний стан; організовує разом з викладачем фізичної культури змагання з
військово-прикладних видів спорту, проведення
військово-спортивного свята з нагоди закінчення навчання за
програмою допризовної підготовки; бере участь в організації та проведенні районних (міських)
змагань з стрільби, військово-прикладних видів спорту і цивільної
оборони; використовує військово-шефську допомогу для підвищення
ефективності занять з допризовної підготовки; веде роботу з військово-професійної орієнтації юнаків,
відбору і підготовки їх для вступу до військово-навчальних
закладів; бере участь у складанні характеристик на юнаків допризовного
і призовного віку, забезпечує своєчасне прибуття їх на місце
проведення заходів, пов'язаних з припискою до призовних дільниць
військових комісаріатів.
14. Свою роботу викладач веде за тижневим планом і розкладом
занять, які затверджує керівник навчального закладу, його можуть
залучати до чергування у навчальному закладі на загальних
підставах.
15. Викладачі систематично підвищують свою кваліфікацію під
час настановних зборів, навчання на факультетах при інститутах
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів,
навчально-методичних зборів перед початком навчального року,
щомісячних одноденних методичних занять, триденних методичних
занять у канікулярний період, роботи в методичній комісії
навчального закладу, а також шляхом самостійної роботи. Настановні збори осіб, новопризначених на посади викладачів,
і тих, що пропрацювали як викладачі менше року, проводять перед
початком навчального року штаби військових округів на базі
навчальних центрів, з'єднань, військових частин і
військово-навчальних закладів за програмою, затвердженою
начальником Генерального штабу Збройних Сил України. Для забезпечення організації та проведення настановних зборів
командуючий військами військового округу визначає місця проведення
зборів і призначає керівника, виділяє досвідчених
офіцерів-методистів, необхідну зброю, боєприпаси, військову
техніку, стрільбища, тири і автомобільний транспорт. До проведення
занять на настановних зборах залучаються спеціалісти з педагогіки,
психології та цивільної оборони. Учасників зборів забезпечують
платним харчуванням та безплатним житлом. Курси підвищення кваліфікації викладачів організовують органи
освіти один раз на п'ять років. Навчально-методичні збори проводяться перед початком
навчального року за програмою, затвердженою військовими
комісаріатами і погодженою з відповідними органами освіти і
штабами цивільної оборони. Щомісячні одноденні методичні заняття проводять військові
комісаріати разом з органами освіти і штабами цивільної оборони
відповідно до специфіки навчального процесу навчальних закладів.
День проведення цих занять установлюють військові комісари за
домовленістю з органами освіти. Викладачам надається один день на тиждень для методичної
підготовки. Крім цього, вони беруть участь у роботі методичних
комісій з допризовної підготовки, фізичної культури та основ
медичних знань.
16. Для забезпечення керівництва навчально-методичною роботою
з допризовної підготовки при військових комісаріатах створюють
нештатні методичні ради. Роботу нештатної методичної ради планують
на рік. Склад методичної ради, плани її роботи, розклад
навчально-методичних зборів і методичних занять затверджує
військовий комісар за погодженням з відповідними органами освіти.
17. У військових комісаріатах ведеться журнал обліку
методичної підготовки викладачів допризовної підготовки, а в
органах охорони здоров'я - викладачів основ медичних знань
навчальних закладів.
18. Оплата праці викладачів провадиться на умовах,
передбачених для викладачів навчальних закладів відповідно до
законодавства України. Проведення позакласної роботи з допризовної підготовки,
організаційна та патріотична робота з юнаками, а також виконання
обов'язків щодо керівництва гуртками з основ військової справи,
обладнання військового кабінету, кімнати зберігання зброї,
стрілецького тиру та завідування ними здійснюють за додаткову
плату.
19. Викладачів, інспекторів і методистів з допризовної
підготовки забезпечують військовою формою одягу за переліком
Міністерства оборони України один раз на п'ять років з оплатою
ними 50 відсотків її вартості. Оплату решти вартості одягу, зазначеного в абзаці першому
цього пункту, а також оплату повної вартості військової форми
одягу, який видають випускникам факультетів фізичного виховання
вищих навчальних закладів під час одержання ними офіцерського
звання і направлення їх на роботу викладачами допризовної
підготовки, провадять за рахунок коштів відповідних міністерств,
інших центральних органів державної виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, у віданні яких перебувають навчальні
заклади. Предмети військового обмундирування, взуття і спорядження
викладачі, інспектори і методисти допризовної підготовки можуть
купувати за довідками військових комісаріатів у магазинах
військової торгівлі за готівку.
Організація та проведення допризовної підготовки
20. Допризовну підготовку організовують і проводять за
відповідною програмою.
21. Згідно з програмою у навчальних закладах розробляють
тижневий план допризовної підготовки на навчальний рік. Заняття з
цього предмета включають до загального розкладу занять і проводять
по класах і навчальних групах, що іменуються взводами і
поділяються на три відділення. Керівник навчального закладу з
кращих учнів призначає командирів взводів і відділень.
22. Навчання юнаків умінню стріляти з автомата
(малокаліберної гвинтівки) бойовими патронами проводять на
стрільбищах і в тирах військових частин, військово-навчальних
закладів, оборонно-спортивних оздоровчих таборів, організацій
Товариства сприяння обороні України (ТСО України) і спортивних
організацій. Час, місце і порядок проведення стрільб з автомата
(малокаліберної гвинтівки) бойовими патронами визначає відповідний
військовий комісаріат за погодженням з начальниками гарнізону та
військово-навчального закладу, командиром військової частини і до
початку навчального року повідомляє про це органи освіти, органи
місцевого самоврядування та керівника навчального закладу. У разі організації стрільб на стрільбищах і в тирах, що
належать оборонно-спортивним оздоровчим таборам, організаціям ТСО
України, керівництво ними здійснює офіцер військового комісаріату
разом з працівниками ТСО України. За розпорядженням штабу
військового округу для цього можуть бути призначені офіцери,
прапорщики (мічмани), сержанти (старшини) військових частин і
військово-навчальних закладів. Автомати (малокаліберні гвинтівки)
і патрони до них на період стрільб можуть бути передані на
тимчасове зберігання до військових комісаріатів.
23. Знання юнаків з допризовної підготовки оцінюють за
чотирибальною системою. Оцінка, одержана за результатами
навчально-польових зборів в оборонно-спортивних оздоровчих
таборах, є підсумковою. Особам, які не пройшли навчально-польові збори на
завершальному етапі навчання, підсумкову оцінку з допризовної
підготовки не виставляють. У виняткових випадках підсумкова оцінка
з допризовної підготовки може бути виставлена на підставі рішення
педагогічної ради навчального закладу, яке погоджене з військовим
комісаріатом. Особам, які не одержали підсумкової оцінки або мають
незадовільну оцінку з допризовної підготовки, в атестаті (дипломі)
про закінчення навчального закладу в графі "Допризовна підготовка"
робиться запис "Прослухав". Перед призовом на строкову військову
службу їх залучають до навчально-польових зборів в
оборонно-спортивних оздоровчих таборах з одержанням відповідної
довідки.
24. Після закінчення навчання за програмою допризовної
підготовки в навчальному закладі та оборонно-спортивному
оздоровчому таборі організовують військово-спортивне свято, на
якому оголошують наказ про закінчення навчання.
Матеріально-технічне забезпечення допризовної підготовки
25. У навчальних закладах створюється і постійно
вдосконалюється навчально-матеріальна база. Якщо деякі з них не
мають можливості мати стрілецький тир, то рішенням органу
місцевого самоврядування їх прикріплюють до закладів, що їх мають.
26. Навчальним закладам і оборонно-спортивним оздоровчим
таборам навчальну зброю, малокаліберні гвинтівки, боєприпаси,
прилади, техніку та військово-технічне майно видають органи
постачання військових округів через військові комісаріати.
Замовлення на них провадять військові комісаріати відповідно до
табелів і норм постачання. Навчальну зброю, малокаліберні гвинтівки і патрони до них
видають за наявності дозволу органів внутрішніх справ на їх
зберігання. Перевезення навчальної зброї, боєприпасів, приладів і техніки
до навчальних закладів планують органи військових сполучень
відповідно до заявок органів постачання військових округів і
здійснюють через військові комісаріати згідно з порядком,
установленим для військових перевезень, за рахунок Міністерства
оборони України. Ремонт табельної зброї, малокаліберних гвинтівок, приладів і
техніки навчальних закладів і оборонно-спортивних оздоровчих
таборів проводять військові комісаріати в ремонтних майстернях
військових округів.
27. Штаби цивільної оборони забезпечують навчальні заклади
навчальним майном відповідно до заявок органів освіти за рахунок
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, у віданні яких вони перебувають. ( Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
28. Органи місцевого самоврядування через органи охорони
здоров'я забезпечують навчальні заклади табельним медичним майном
за рахунок коштів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, у віданні яких вони перебувають. ( Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
Контроль за допризовною підготовкою
29. Контроль за допризовною підготовкою здійснюють
Міністерство оборони України, Міністерство освіти України, інші
міністерства та центральні органи виконавчої влади, у віданні яких
є навчальні заклади, а також військові округи, військові
комісаріати разом з органами освіти, охорони здоров'я та цивільної
оборони. У навчальному закладі, оборонно-спортивному оздоровчому
таборі перевірку якості освоєння юнаками програми, методичної
підготовки викладачів допризовної підготовки, стану
навчально-матеріальної бази, організації патріотичного виховання
молоді здійснюють не менш як раз на три роки. За результатами перевірки складають акт, що затверджує
керівник, за дорученням якого проводилася перевірка. ( Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 16 березня 1994 року N 95/94
ПОЛОЖЕННЯ
про підготовку призовників з військово-технічних
спеціальностей
Загальні положення
1. Підготовку призовників з військово-технічних
спеціальностей до військової служби у Збройних Силах України,
Національній гвардії України, Службі безпеки України, Прикордонних
військах України, Цивільній обороні України, Управлінні державної
охорони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до
законів України (далі - Збройні Сили та інші військові формування
України), провадять: ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) з числа учнів професійних навчально-виховних закладів за
профілями, спорідненими з військово-обліковими спеціальностями,
безпосередньо в цих закладах; з числа працівників і тих, що тимчасово не працюють, а також
учнів професійних навчально-виховних закладів, які навчаються в
них за профілями, не спорідненими з військово-обліковими
спеціальностями, в навчальних організаціях Товариства сприяння
обороні України та у професійно-технічних училищах і професійних
училищах різних рівнів (далі - навчальні організації ТСО України і
ПТУ).
2. Завданнями підготовки спеціалістів є: набуття призовниками теоретичних знань з будови техніки і
озброєння та практичних навичок для самостійної роботи; удосконалення військових знань і навичок з допризовної
підготовки, одержаних призовниками у загальноосвітніх
навчально-виховних, професійних навчально-виховних та вищих
навчальних закладах; виховання призовників у дусі готовності до бездоганного
виконання військового обов'язку - оборони країни.
3. Кількість призовників, які підлягають підготовці з
військово-технічних спеціальностей, а також перелік спеціальностей
і програми підготовки визначає Міністерство оборони України разом
із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади і затверджує Кабінет Міністрів України. ( Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 ) Завдання на потрібну кількість спеціалістів Генеральний штаб
Збройних Сил України доводить до військових округів (оперативних
командувань), флоту та військових частин центрального
підпорядкування (далі - військові округи). Військові округи
розподіляють його між військовим комісаріатом Автономної
Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими
військовими комісаріатами (далі - військові комісаріати). ( Абзац
другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
4. До навчання з військово-технічних спеціальностей залучають
призовників, які досягли 17-річного віку і придатні за станом
здоров'я до військової служби та які підлягають призову на
військову службу після закінчення навчання.
5. Керівництво підготовкою спеціалістів здійснює Міністерство
оборони України. Міністерство оборони України: визначає і затверджує розроблені ТСО України, міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади України програми
підготовки спеціалістів, табелі та норми постачання озброєння,
техніки і військово-технічного майна; ( Абзац третій пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 ) укладає договір із ЦК ТСО України, заінтересованими
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
України щодо підготовки спеціалістів для Збройних Сил та інших
військових формувань України; ( Абзац четвертий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 ) забезпечує фінансування підготовки спеціалістів, надає
методичну допомогу ТСО України, міністерствам та іншим центральним
органам виконавчої влади у проведенні навчально-методичних зборів
керівників структурних підрозділів, які відповідають за цю
підготовку. ( Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
6. Міністерство оборони України, органи управління інших
військових формувань призначають осіб, відповідальних за
координацію проведення підготовки призовників з
військово-технічних спеціальностей.
7. Командування військами військового округу: здійснює керівництво підготовкою спеціалістів; розробляє та здійснює заходи щодо підготовки спеціалістів,
організації шефської роботи і військово-патріотичного виховання
курсантів навчальних організацій ТСО України і ПТУ силами
військових частин і військових навчальних закладів, розташованих
на території військового округу, незалежно від їх підпорядкування; призначає голів і заступників голів військових екзаменаційних
комісій, проводить збори для їх підготовки; здійснює контроль за організацією і проведенням випускних
іспитів; подає допомогу обласним, Київському, Севастопольському
міським комітетам ТСО України, відповідним управлінням освіти в
організації навчально-методичних зборів керівного складу,
викладачів і майстрів виробничого навчання навчальних організацій
ТСО України і ПТУ.
8. Військові комісаріати: здійснюють безпосереднє керівництво підготовкою спеціалістів
з військово-технічних спеціальностей; організовують підготовку необхідних військових спеціалістів у
навчальних організаціях ТСО України і ПТУ; підбивають підсумки
цієї роботи за минулий навчальний рік; подають допомогу обласним, Київському, Севастопольському
міським комітетам ТСО України, відповідним управлінням освіти у
доборі керівного та викладацького складу і проведенні
навчально-методичних зборів; організовують роботу військових екзаменаційних комісій і
беруть у ній участь; вносять пропозиції органам місцевого самоврядування щодо
підготовки спеціалістів у навчальних організаціях ТСО України і
ПТУ; ведуть установлений облік і звітність.
9. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, ТСО
України: ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) здійснюють керівництво підготовкою спеціалістів і несуть
відповідальність за її якість; подають допомогу підлеглим органам в організації
навчально-виховного процесу, доборі та розстановці кадрів
викладачів і майстрів виробничого навчання, забезпеченні юнаків,
які проходять призовну підготовку з відривом від виробництва,
житлом; розробляють за погодженням з Міністерством оборони України і
видають програми, підручники, навчально-методичну документацію,
бланки посвідчень і свідоцтв тощо; подають Міністерству оборони України на затвердження табелі
та норми постачання техніки, озброєння і військово-технічного
майна.
10. На посади начальників відділів військово-технічної
підготовки Центрального, обласних, Київського, Севастопольського
міських комітетів ТСО України призначають осіб офіцерського
складу, відряджених зі Збройних Сил України згідно з чинним
законодавством, які мають відповідну спеціальну освіту і досвід
роботи.
Комплектування навчальних організацій ТСО України і ПТУ
11. Навчальні організації ТСО України і ПТУ комплектують
призовниками з урахуванням їх нахилів, цивільної спеціальності,
досвіду практичної роботи, стану здоров'я. Відбір призовників закінчується не пізніш як за тиждень до
початку навчання. Призовників, які після закінчення навчання будуть направлені
в режимні та спеціальні частини, відбирають в установленому
порядку. Юнаків, які не пройшли допризовну підготовку, та тих, що
мають судимість, у навчальні організації ТСО України і ПТУ не
направляють. Зарахованих до навчальних організацій ТСО України і ПТУ
призовників іменують курсантами і формують з них взводи
чисельністю не більш як 30 осіб у складі трьох відділень. Комплектування навчальних організацій ТСО України і ПТУ
призовниками за замовленням інших військових формувань
здійснюється на умовах договору цих формувань з Міністерством
оборони України. У договорі має бути обумовлено порядок
відшкодування витрат, пов'язаних з використанням і ремонтом
військової техніки і майна, одержаних ТСО України від Міністерства
оборони України, оплати житла, середнього заробітку курсантів, їх
поїздок на навчання і назад. Формування взводів курсантів провадять військові комісаріати,
які направляють юнаків до навчальних організацій ТСО України і ПТУ
за іменними списками.
Організація навчання, методична робота
12. Планування підготовки спеціалістів проводять військові
комісаріати разом з обласними, Київським, Севастопольським
міськими комітетами ТСО України і відповідними управліннями освіти
на підставі завдань Генерального штабу Збройних Сил України. Навчання призовників у навчальних організаціях залежно від
визначеного для них завдання та їх можливостей з підготовки
спеціалістів може проводитися потоками з урахуванням максимального
наближення їх випуску до кожного призову. Порядок організації навчального процесу, вирішення інших
питань, пов'язаних із підготовкою призовників, установлюють
відповідно до вимог статутів Збройних Сил України.
13. Методична робота з керівним складом обласних, Київського,
Севастопольського міських комітетів ТСО України і відповідних
управлінь освіти, викладачами і майстрами виробничого навчання
включає планування і проведення навчально-методичних зборів перед
початком навчального року, щомісячних методичних занять,
педагогічних рад, засідань предметних комісій, самостійної роботи,
зборів з підвищення кваліфікації та перепідготовки з експлуатації
нової техніки. Навчально-методичні збори перед початком навчального року
керівного складу, викладачів і майстрів виробничого навчання
проводять обласні, Київський, Севастопольський міські комітети ТСО
України разом з відповідними органами освіти за програмою з
загальних і окремо з специфічних питань. Керівний склад, викладачі та майстри виробничого навчання
навчальних організацій ТСО України і ПТУ підвищують свою
кваліфікацію за перспективними планами раз на п'ять років.
Випускні іспити
14. Для приймання випускних іспитів утворюють відповідно до
профілю підготовки військові екзаменаційні комісії у складі голови
комісії, його заступника і двох членів - представника військового
комісаріату та начальника навчальної організації ТСО України
(директора ПТУ) або одного з його заступників. За профілями підготовки спеціалістів з обслуговування
електроустаткування, радіоапаратури, автомобільних кранів з
електроприводом головою комісії та його заступником призначають
осіб, які мають підготовку з електробезпеки. За профілями водіїв-кранівників і спеціалістів з водолазної
підготовки до складу комісії включають відповідно представників
органів технагляду військового округу та спеціалістів водолазної
справи від флоту. У виняткових випадках може бути дозволено за погодженням з
управлінням військової освіти Міністерства оборони України
приймання випускних іспитів внутрішкільними комісіями під
керівництвом представника військового комісаріату.
15. Військові комісаріати на підставі заявок закріплених за
ними навчальних організацій ТСО України і ПТУ сповіщають
командирів військових частин за 10-15 діб до початку іспитів про
прибуття голів військових екзаменаційних комісій та їх
заступників. Оплата витрат на відрядження голів військових екзаменаційних
комісій та їх заступників провадиться за рахунок коштів військових
округів.
16. Голова і члени військових екзаменаційних комісій до
початку іспитів: перевіряють виконання курсантами програми підготовки і
наявність необхідних документів; визначають ступінь забезпеченості місць проведення іспитів
навчально-матеріальною базою і в разі невідповідності її
встановленим вимогам забороняють складання іспитів; не допускають до складання іспитів курсантів, які пропустили
більш як 20 відсотків занять, не виконали передбачені програмою
практичні роботи.
17. Для складання іспитів кожному взводу за спеціальностями
водія автомобіля (спецмашини), бронетранспортера, механіка-водія
гусеничного тягача, спеціаліста з водолазної підготовки,
автоматизованої системи управління, телеграфіста,
радіотелеграфіста, оператора радіолокаційної станції відводять два
дні, за іншими спеціальностями - день.
18. Курсантів, які не склали іспитів з поважних причин або
одержали незадовільні оцінки, допускають до повторного складання
іспитів (один раз) із кожного предмета. Після закінчення навчання за військово-технічними
спеціальностями призовникам видають посвідчення встановленого
зразка.
19. Результати випускних іспитів оформляють актом, що
складають у чотирьох примірниках. Два примірники акта передають
військовому комісару, за яким закріплено навчальну організацію
(один примірник - для надіслання до військового округу), третій
надсилають відповідно до обласного, Київського, Севастопольського
міських комітетів ТСО України або управління освіти, четвертий
залишають у навчальній організації.
20. Про одержану спеціальність військовий комісаріат на
підставі результатів випускних іспитів робить запис в
обліково-послужній картці призовника.
Навчально-матеріальна база
21. Навчально-матеріальна база навчальних організацій ТСО
України і ПТУ повинна забезпечувати повне і якісне виконання
програм підготовки спеціалістів. Відповідно до профілю навчання
вона включає, як правило, кабінети (класи) для вивчення
матеріальної частини і правил експлуатації військової техніки і
озброєння та для проведення лабораторно-практичних занять,
спеціальні містечка, автомобільні парки, майстерні
(навчально-виробничі пункти), обладнані для технічного
обслуговування зброї та поточного ремонту техніки і
військово-технічного майна, інші об'єкти.
22. Міністерство оборони України забезпечує навчальні
організації ТСО України і ПТУ озброєнням, технікою,
військово-технічним майном згідно з табелями та нормами
постачання. Озброєння, техніка, військово-технічне майно повинні
бути 1-2 категорії та мати запас ходу (моторесурсу) до чергового
ремонту, передбаченого чинними нормами. Озброєння видають тим
навчальним організаціям ТСО України і ПТУ, які мають дозвіл
органів внутрішніх справ на його зберігання. Витребування озброєння, техніки, військово-технічного майна
провадять обласні, Київський, Севастопольський міські комітети ТСО
України і відповідні управління освіти за річними
звітами-заявками, що подають до органів постачання військових
округів. Перевезення озброєння, техніки і військово-технічного майна
здійснюють відповідно до Положення про військові перевезення на
кошти Міністерства оборони України.
23. Зберігання техніки і військово-технічного майна навчальні
організації ТСО України і ПТУ організовують згідно з рішенням їх
керівників, а озброєння - відповідно до вимог дозвільної системи. У разі крадіжки чи втрати озброєння, техніки і
військово-технічного майна начальник навчальної організації ТСО
України (директор ПТУ) негайно повідомляє про це місцеві органи
внутрішніх справ. За шкоду, заподіяну навчальній організації ТСО України і ПТУ
внаслідок неправильного використання озброєння, техніки,
військово-технічного майна, винні несуть матеріальну
відповідальність згідно з законодавством України.
24. Роботу на радіоелектронних засобах з випромінюванням
ведуть на частотах, за позивними і напрямками, що визначають штаби
військових округів.
25. Середній та капітальний ремонт техніки і озброєння, які
використовують за прямим призначенням для підготовки призовників
за військово-технічними спеціальностями, проводять ремонтні
організації Міністерства оборони України за домовленістю з ЦК ТСО
України, Міністерством освіти України, заінтересованими
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
України. ( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
26. Списання озброєння, техніки та військово-технічного майна
провадять в установленому порядку.
Контроль за підготовкою спеціалістів
27. Контроль за підготовкою спеціалістів здійснюють
Міністерство оборони України, Міністерство освіти України, інші
центральні органи виконавчої влади, військові округи, комісаріати,
ЦК ТСО України. Перевірку роботи навчальних організацій ТСО України і ПТУ з
питань підготовки спеціалістів проводять, як правило, раз на три
роки. ( Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )вгору