Про створення державної інспекції праці Міністерства праці
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1996906
Документ 906-96-п, перша редакція — Прийняття від 02.08.1996
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 серпня 1996 р. N 906
Київ
Про створення державної інспекції праці
Міністерства праці

На виконання постанови Верховної Ради України від 15 грудня
1994 р. N 296 "Про порядок введення в дію Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні
правопорушення і Кримінального кодексу України" ( 296/94-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Створити державну інспекцію праці Міністерства праці у
складі: головної державної інспекції праці - структурного підрозділу
центрального апарату Міністерства праці; територіальних державних інспекцій праці в областях, містах
Києві та Севастополі, які входять до складу управлінь праці та
зайнятості населення обласних державних адміністрацій, управлінь
праці та зайнятості Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
2. Затвердити Положення про державну інспекцію праці
Міністерства праці, що додається.
3. Збільшити граничну чисельність працівників центрального
апарату Міністерства праці на 20 одиниць у зв'язку із створенням
головної державної інспекції праці. Міністерству фінансів під час уточнення показників Державного
бюджету України на 1996 рік передбачити асигнування на ці цілі.
4. Обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям здійснити формування територіальних державних
інспекцій праці у межах граничної чисельності та фонду оплати
праці працівників, встановлених на 1996 рік з урахуванням
створення цих інспекцій.
5. Покласти на інспекцію по контролю за додержанням
законодавства про зайнятість населення, що входить до складу
державної служби зайнятості, функції, визначені Положенням про
державну інспекцію праці Міністерства праці. Установити, що під час виконання повноважень, передбачених
цим Положенням, інспекція по контролю за додержанням законодавства
про зайнятість населення Державного центру зайнятості
підпорядковується також головній державній інспекції праці, а
обласних, Київського та Севастопольського міських центрів
зайнятості - відповідним територіальним державним інспекціям
праці.
6. Установити, що за умовами оплати праці заступники
Головного державного інспектора праці прирівнюються до заступників
начальників управлінь міністерства, головні державні інспектори
праці областей, міст Києва і Севастополя - відповідно до
заступників начальників управлінь праці та зайнятості населення
обласних державних адміністрацій, управлінь праці та зайнятості
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
інші працівники інспекцій - до відповідних посад Міністерства
праці та місцевих органів державної виконавчої влади.
7. Головному управлінню державної служби при Кабінеті
Міністрів України, Міністерству праці, Міністерству фінансів
підготувати і подати до Кабінету Міністрів України проект рішення
Уряду щодо віднесення до категорій державних службовців
працівників державної інспекції праці.
8. Обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям виділити службові приміщення для територіальних
державних інспекцій праці. Київській міській державній адміністрації у зв'язку із
створенням головної державної інспекції праці у складі
центрального апарату Міністерства праці вирішити питання про
відселення міського управління праці та зайнятості з будинку
зазначеного Міністерства по вул. Пушкінській, 28.
9. Доручити Міністерству праці за погодженням із
Міністерством статистики визначати форми і періодичність звітності
про роботу органів державної інспекції праці.
10. Міністерству праці забезпечити у межах своєї компетенції
розроблення відомчих нормативних актів, що регламентують
діяльність державної інспекції праці.
11. Міністерству праці, Міністерству юстиції, Міністерству
фінансів з метою законодавчого врегулювання питань діяльності
державної інспекції праці Міністерства праці подати у двомісячний
термін до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін
і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) та Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1996 р. N 906
ПОЛОЖЕННЯ
про державну інспекцію праці
Міністерства праці
1. Державна інспекція праці Міністерства праці
(далі - державна інспекція) здійснює державний контроль за
додержанням законодавства про працю на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності
(далі - підприємства).
2. Державна інспекція складається з головної державної
інспекції праці (далі - головна інспекція), що є структурним
підрозділом центрального апарату Мінпраці, і територіальних
державних інспекцій праці (далі - територіальна інспекція) у
областях, містах Києві та Севастополі, які відповідно входять до
складу управлінь праці та зайнятості населення обласних державних
адміністрацій, управлінь праці та зайнятості Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій. Територіальні інспекції мають у своєму складі районних,
міських (у містах обласного підпорядкування) державних інспекторів
праці. У містах з населенням понад 500 тис. чоловік може
створюватися структурний підрозділ територіальної інспекції. Територіальні інспекції провадять свою діяльність під
керівництвом головної інспекції.
3. Керівником державної інспекції є Головний державний
інспектор праці - заступник Міністра праці. Керівником територіальної інспекції є Головний державний
інспектор праці області, міст Києва та Севастополя.
4. Керівники територіальних інспекцій та їх заступники
призначаються на посаду та звільняються з посади головами
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій за поданням начальників управлінь праці та
зайнятості населення області, управлінь праці та зайнятості міст
Києва та Севастополя, погодженим з Головним державним інспектором
праці - заступником Міністра праці. Працівники територіальних інспекцій призначаються на посаду і
звільняються з посади начальниками управлінь праці та зайнятості
населення обласних державних адміністрацій, управлінь праці та
зайнятості Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій за поданням Головного державного інспектора праці
області, міст Києва та Севастополя.
5. Державна інспекція у своїй діяльності керується
Конституцією України, Конституційним договором між Верховною Радою
України та Президентом України, законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, цим Положенням та наказами Міністерства праці. Територіальні інспекції керуються також розпорядженнями голів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
6. Державна інспекція здійснює контроль за додержанням
законодавства про працю з таких основних питань: про трудовий договір і ведення трудових книжок; про робочий час і час відпочинку; про оплату праці, гарантії і компенсації; про укладання та виконання галузевих і регіональних угод,
колективних договорів; про трудові відносини у разі банкрутства та приватизації
підприємств; про відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним
трудових обов'язків; про працю жінок, молоді, інвалідів та інших категорій
громадян, які потребують соціального захисту; про трудову дисципліну і матеріальну відповідальність
працівників; про виплату працівникам допомоги з державного соціального
страхування. Свою діяльність державна інспекція здійснює у взаємодії з
органами державного управління охороною праці, податковою
інспекцією, правоохоронними органами, місцевими органами державної
виконавчої влади і органами місцевого самоврядування,
профспілковими об'єднаннями, представниками сторін, які підписали
галузеві, регіональні угоди та колективні договори.
7. Державна інспекція контролює виконання законодавства про
працю шляхом проведення перевірок підприємств: планових; за
дорученням Головного державного інспектора праці, голів обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а
також за пропозицією правоохоронних органів, податкової інспекції,
органів місцевого самоврядування, профспілкових та інших об'єднань
громадян.
8. Державна інспекція відповідно до покладених на неї завдань: а) контролює додержання законодавства про працю на
підприємствах, вимагає усунення виявлених порушень; б) вносить на розгляд власника (керівника) підприємства або
уповноваженого ним органу, органів державної виконавчої влади
пропозиції, спрямовані на усунення і попередження порушень
законодавства про працю, а у необхідних випадках доводить їх до
відома органів прокуратури; в) складає у випадках, передбачених законодавством, протоколи
про адміністративні правопорушення вимог законодавства про працю; г) сприяє організації правового навчання власників
(керівників) підприємств або уповноважених ними органів та
проведенню роз'яснювальної роботи щодо законодавства про працю; д) веде прийом громадян, розглядає листи, заяви, скарги
громадян, підприємств з питань додержання законодавства про
працю. При цьому посадові особи державної інспекції не виступають
як посередники чи арбітри під час розгляду індивідуальних трудових
спорів, зберігають конфіденційність джерела інформації (скарги)
про порушення законодавства про працю.
9. Головна інспекція крім зазначених у пункті 8 функцій: а) визначає головні напрями та пріоритети діяльності
територіальних інспекцій, порядок подання ними звітності, надає їм
необхідну організаційну і методичну допомогу, вивчає практику і
узагальнює досвід їх роботи; б) скасовує необгрунтовані рішення територіальних інспекцій
щодо порушень законодавства про працю, розглядає скарги на дії
працівників державної інспекції; в) узагальнює встановлену звітність територіальних інспекцій
про їх діяльність і готує зведені доповіді про діяльність
державної інспекції; г) аналізує додержання законодавства про працю, готує
пропозиції щодо його удосконалення.
10. Головний державний інспектор праці - заступник Міністра
праці керує діяльністю головної та територіальних інспекцій, несе
персональну відповідальність за виконання покладених на інспекцію
завдань і здійснення нею своїх функцій, у межах своїх повноважень
видає накази, обов'язкові для виконання.
11. Посадовим особам державної інспекції надається право: а) безперешкодно відвідувати підприємства з метою контролю за
дотриманням законодавства про працю; б) знайомитися з документами та одержувати від міністерств,
інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування, підприємств копії наказів,
розпоряджень, протоколів, дані обліку і звітності та інформацію з
питань додержання законодавства про працю, інші документи і
відомості, необхідні для виконання інспекцією своїх завдань; в) у разі виявлення порушень законодавства про працю давати
власнику (керівнику) підприємства або уповноваженому ним органу
приписи про їх усунення. Приписи посадових осіб інспекції
підлягають обов'язковому виконанню з повідомленням у місячний
термін про вжиті заходи; г) ставити перед власниками (керівниками) підприємств або
уповноваженими ними органами питання про накладення стягнення на
посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю та
зайнятість населення.
12. Посадові особи державної інспекції зобов'язані: забезпечувати якісне проведення перевірок додержання
законодавства про працю, об'єктивність їх результатів; надавати допомогу підприємствам у вирішенні питань,
пов'язаних із застосуванням законодавства про працю, організацією
правового навчання працівників; зберігати державну, службову і комерційну таємницю, отриману
під час здійснення своїх посадових повноважень, не повідомляти
підприємствам відомостей щодо осіб, які звернулися до них із
заявою, скаргою, якщо цього вимагає заявник; проводити роботу з роз'яснення та пропаганди законодавства
про працю, аналізувати його застосування.
13. Посадовим особам державної інспекції видається
посвідчення за зразком, встановленим Мінпраці.
14. Дії працівників державної інспекції можуть бути оскаржені
до вищої посадової службової особи або до вищого органу державної
інспекції та до суду у порядку, встановленому законодавством.
15. Головна та територіальні інспекції утримуються за рахунок
передбачених для цієї мети бюджетних коштів.
16. Головна та територіальні інспекції мають бланки та
печатки із своїм найменуванням за зразками, затвердженими
Міністром праці.вгору