Документ 901/2005, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі заходи щодо забезпечення
здійснення державної регуляторної політики

З метою забезпечення додержання принципів державної
регуляторної політики щодо відповідності форм та рівня державного
регулювання господарських відносин реальним потребам та вимогам
ринку, досягнення у регуляторній діяльності балансу інтересів
суб'єктів господарювання, громадян та держави
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) вжити до 1 липня 2005 року заходів щодо зміцнення
кадрового потенціалу регуляторних органів, зокрема шляхом
запровадження системи навчання працівників органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення
виконання Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );
2) опрацювати до 1 вересня 2005 року питання щодо
започаткування проведення у галузях (сферах) економіки оцінки
системності та узгодженості регуляторних актів, що регулюють
відносини у відповідних галузях (сферах), у тому числі визначити
галузі (сфери) економіки, правове регулювання в яких підлягає
першочерговій оцінці на предмет системності та узгодженості.
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям передбачати при підготовці проектів
відповідно Державного бюджету України, бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва,
Севастополя на 2006 та наступні роки фінансування заходів, програм
щодо реалізації державної регуляторної політики.
3. Кабінету Міністрів України на виконання пункту 1 статті 1
Указу Президента України від 12 травня 2005 року N 779
( 779/2005 ) "Про лібералізацію підприємницької діяльності та
державну підтримку підприємництва" запровадити порядок
прискореного перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності
принципам державної регуляторної політики, передбачивши, зокрема:
1) забезпечення проведення аналізу регуляторних актів
Кабінету Міністрів України на їх відповідність принципам державної
регуляторної політики центральними та місцевими органами
виконавчої влади, що були головними розробниками проектів
відповідних актів або до компетенції яких належать питання, що
регулюються такими регуляторними актами;
2) утворення у п'ятиденний строк центральними органами
виконавчої влади, їх територіальними органами, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями
робочих груп із прискореного перегляду регуляторних актів; не
менше половини складу кожної з таких груп мають становити
представники об'єднань суб'єктів господарювання, об'єднань
роботодавців та об'єднань споживачів, а також представники
наукових установ (далі - робочі групи);
3) складання у п'ятиденний строк робочими групами переліків
регуляторних актів органів, що утворили робочі групи, та
регуляторних актів Кабінету Міністрів України, головними
розробниками проектів яких були зазначені органи або якими
регулюються питання, що належать до компетенції цих органів (далі
- регуляторні акти);
4) у місячний строк проведення робочими групами аналізу
регуляторних актів та складання переліків регуляторних актів, що
не відповідають принципам державної регуляторної політики і
підлягають перегляду шляхом внесення до них змін, визнання їх
такими, що втратили чинність, подання зазначених переліків
органам, які утворили такі групи, для підготовки відповідних
проектів та прийняття актів про внесення змін до регуляторних
актів, визнання регуляторних актів такими, що втратили чинність,
або внесення в установленому порядку відповідних пропозицій
Кабінету Міністрів України;
5) у місячний строк складання робочими групами переліків
регуляторних актів, що відповідають принципам державної
регуляторної політики, та підготовку обґрунтувань відповідності
зазначеним принципам кожного регуляторного акта, який увійшов до
такого переліку;
6) подання у тридцятип'ятиденний строк Державному комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва переліків
регуляторних актів, що відповідають принципам державної
регуляторної політики, для проведення експертизи регуляторних
актів;
7) у сорокаденний строк прийняття Державним комітетом України
з питань регуляторної політики та підприємництва за результатами
зазначеної експертизи у разі потреби рішень про необхідність
усунення виявлених порушень принципів державної регуляторної
політики, забезпечення виконання таких рішень, у тому числі шляхом
скасування органами юстиції прийнятих ними рішень про державну
реєстрацію відповідних регуляторних актів;
8) подання у сорокап'ятиденний строк Міністерству юстиції
України та Державному комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва переліків регуляторних актів,
зазначених у пункті 3 цієї статті, для узагальнення, складання
узагальненого переліку, зіставлення його з даними Єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів, виявлення
регуляторних актів, які не були предметом прискореного перегляду,
підготовки та подання в установленому порядку пропозицій щодо
визнання цих регуляторних актів такими, що втратили чинність.
4. Державному комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва, Міністерству юстиції України, іншим центральним
органам виконавчої влади підготувати та подати до
1 липня 2005 року в установленому порядку пропозиції щодо
приведення регуляторних актів Президента України у відповідність
із принципами державної регуляторної політики.
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснити
протягом червня - липня 2005 року прискорений перегляд прийнятих
ними регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної
регуляторної політики.
6. Покласти на Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу та координацію діяльності регуляторних
органів із його виконання.
7. Кабінету Міністрів України інформувати Державного
секретаря України про виконання цього Указу.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 червня 2005 року
N 901/2005вгору