Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма від 01.07.2002900
Документ 900-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 липня 2002 р. N 900
Київ
Про затвердження Програми
поповнення бібліотечних фондів
на період до 2005 року

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму поповнення бібліотечних фондів на
період до 2005 року (далі - Програма), що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити і затвердити регіональні програми поповнення
бібліотечних фондів на період до 2005 року з урахуванням завдань,
визначених Програмою, та під час підготовки проектів місцевих
бюджетів передбачати кошти на їх виконання.
3. Видатки на здійснення заходів, передбачених Програмою,
провадити з урахуванням реальних можливостей у межах асигнувань,
що виділяються органам виконавчої влади з державного і місцевих
бюджетів на бібліотечну справу та інших джерел.
4. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми,
покласти на Міністерство культури і мистецтв.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2002 р. N 900
ПРОГРАМА
поповнення бібліотечних фондів
на період до 2005 року

I. Загальні положення
Бібліотечні фонди є важливим культурним, науковим, освітнім
та інформаційним надбанням країни, спрямованим на задоволення
читацького попиту, реалізацію прав громадян на доступ до
інформації.
Проте на сьогодні гостро постала проблема оновлення
бібліотечних фондів бібліотек, оскільки понад 80 відсотків у них -
видання 60-80 років XX століття, які не користуються попитом
читачів.
Однією з причин такого стану є різке зменшення нових
надходжень до бібліотек.
Так, порівняно з 1992 роком обсяги поповнення фондів обласних
бібліотек скоротилися на 60-70, бібліотек централізованих систем -
на 80-90 відсотків.
Кошти на передплату періодичних видань навіть для обласних
універсальних наукових бібліотек, які є центральними бібліотеками
в регіонах, виділяється в 3-5 разів менше від потреби. Через
обмеженість фінансування на одну центральну бібліотеку
централізованої системи в середньому припадає лише 10-13, сільську
- 1-2 назви газет і журналів.
Особливу тривогу викликає стан поповнення фондів книжковою
продукцією, яке здійснюється в основному лише за рахунок дарунків
від різних установ, організацій та приватних осіб. 80 відсотків
друкованих видань, що вийшли в Україні взагалі, відсутні у
бібліотеках.
Зменшення надходжень до бібліотек певною мірою поглиблює
відставання країни в освоєнні новітніх науково-технічних досягнень
і технологій, а також є причиною інформаційного дефіциту, що
уповільнює темпи розвитку науки, культури, освіти та економіки.
II. Мета і завдання Програми,
очікувані результати її
виконання
Ця Програма визначає стратегію розв'язання проблем поповнення
бібліотечних фондів.
Метою Програми є оновлення бібліотечних фондів, реалізація
прав громадян на доступ до інформації, знань, залучення до
культурних цінностей.
Основним завданням Програми є забезпечення бібліотек
мінімумом наукових, соціальне значущих періодичних видань,
вибірковим, ретельно сформованим репертуаром як вітчизняної, так і
зарубіжної друкованої продукції відповідно до їх статусу, складу
користувачів.
Виконання Програми дасть змогу підвищити ефективність
використання фондів бібліотек, сприятиме зростанню їх наукового,
освітнього та інформаційного потенціалу.
Передбачені Програмою дослідження визначать структуру та
повноту надходження до бібліотек обов'язкових примірників
документів, задоволення читацького попиту на вітчизняну друковану
продукцію, періодичні видання. Результати матеріалів досліджень
будуть покладені в основу подальшого розроблення стратегії
управління бібліотечними фондами.
III. Фінансування
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів,
передбачуваних центральним органам виконавчої влади у державному
бюджеті на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, а також за
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок державного
бюджету становить 19135 тис. гривень.
З метою розв'язання проблеми поповнення бібліотечних фондів
на період до 2005 року передбачається здійснити такі заходи:
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зміст заходу | Відповідальні | Визначена | Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, | виконавці | кількість назв | тис. гривень | | видань |------------------------------------------- | | | на рік |державний| місцеві |позабюджетні | | | | бюджет | бюджети | кошти -------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Забезпечення бібліотек мінімумом
періодичних видань
Бібліотеки
загальнодержавного рівня
Національна парламентська Мінкультури 700 газет, 1050 1000 50 бібліотека 1300 журналів
Харківська державна -"- 600 газет, 600 550 30 наукова бібліотека 1100 журналів
імені В.Г. Короленка
Одеська державна наукова -"- 500 газет, 450 430 20 бібліотека 1000 журналів
імені М. Горького
Державна історична -"- 300 газет, 70 60 10 бібліотека 400 журналів
Державна бібліотека -"- 200 газет, 110 100 10 для юнацтва 500 журналів
Державна бібліотека -"- 90 газет, 40 35 5 для дітей 210 журналів
Центральні бібліотеки -"-
регіонального рівня
Республіканська бібліотека Міністерство
Атономної Республіки культури
Крим, обласні Автономної
універсальні наукові, Республіки
міські - публічна Крим,
м. Києва та центральна обласні,
м. Севастополя: міські
управління
культури
з населенням в обласному 350 газет, 360 350 10 центрі до 500 тис. жителів 650 журналів
з населенням в обласному 550 газет, 515 500 15 центрі понад 850 журналів
500 тис. жителів
Республіканська бібліотека -"- 50-100 газет, 50 40 10 Автономної Республіки 150-250
Крим, обласні бібліотеки журналів
для юнацтва
Республіканська бібліотека -"- 40-80 газет, 35 30 5 Автономної Республіки 100-200
Крим, обласні, центральні журналів
міські бібліотеки
для дітей мм. Києва та
Севастополя
Централізовані бібліотечні
системи
Центральна міська міські,
бібліотека центральної районні
бібліотечної системи: відділи
культури
з населенням у місті
до 500 тис. жителів:
для дорослих 100-150 газет, 75 70 5 80-100
журналів
для дітей 20-50 газет, 25 20 5 80-100
журналів
з населенням у місті
понад 500 тис. жителів
для дорослих 150-200 100 90 10 газет,
100 - 150
журналів
для дітей 30-70 газет, 30 25 5 100-120
журналів
Центральна районна міські, 40-60 газет, 25 20 5 бібліотека централізованої районні 30-40
бібліотечної системи відділи журналів
культури (у тому числі
30 відсотків
для дітей)
Міська бібліотека-філія -"-
централізованої
бібліотечної системи
для дорослих 15-20 газет, 5 5 20-30
журналів
для дітей 10-15 газет, 2 2 20-30
журналів
Сільська бібліотека-філія -"- 10-15 газет, 1,5 1,5 централізованої 10-20
бібліотечної системи журналів
(у тому числі
30 відсотків
для дітей)
II. Забезпечення бібліотек мінімумом вітчизняної
та зарубіжної книжкової продукції
Бібліотеки загальнодержавного
рівня
Національна парламентська Мінкультури 20000 2050 2000 50 бібліотека Мінкультури
Харківська державна -"- 8000 840 800 40 наукова бібліотека
імені В.Г. Короленка
Одеська державна наукова -"- 7000 730 700 30 бібліотека
імені М. Горького
Державна історична -"- 1600 170 160 10 бібліотека
Державна бібліотека -"- 10000 320 300 20 для юнацтва
Державна бібліотека -"- 11000 200 190 10 для дітей
Центральні бібліотеки регіонального рівня
Республіканська бібліотека Міністерство
Автономної Республіки культури
Крим, обласні універсальні Автономної
наукові, міські - публічна Республіки
м. Києва та центральна Крим,
м. Севастополя: обласні,
міські
управління
культури
з населенням в обласному 2500 290 250 40 центрі до 500 тис. жителів
з населенням в обласному Міністерство 4500 460 400 60 центрі понад культури
500 тис. жителів і Автономної
Республіки
Крим,
обласні,
міські
управління
культури
Республіканська бібліотека -"- 3000 95 70 25 Автономної Республіки
Крим, обласні бібліотеки
для юнацтва
Республіканська бібліотека -"- 4000 70 60 10 Автономної Республіки
Крим, обласні, центральні
міські бібліотеки для
дітей мм. Києва та
Севастополя
Централізовані бібліотечні
системи
Центральна міська міські,
бібліотека централізованої районні
бібліотечної системи: відділи
з населенням у місті культури
до 500 тис. жителів:
для дорослих 10000 100 80 20
для дітей 3000 30 25 5
Центральна міська міські,
бібліотека центральної районні
бібліотечної системи з відділи
населенням у місті культури
понад 500 тис. жителів
для дорослих 15000 150 120 30
для дітей 5000 50 40 10
Центральна районна -"- 5500 (у тому 55 50 5 бібліотека централізованої числі 30
бібліотечної системи відсотків для
дітей) Міська бібліотека-філія -"-
для дорослих 700 7 6
для дітей 300 3 2,5
Сільська бібліотека-філія -"- 300 (у тому З З числі
30 відсотків
для дітей)
III. Проведення наукових досліджень,
щорічного моніторингу з проблем книговидання,
книгорозповсюдження та поповнення
бібліотечних фондів
2003 рік - комплектування Мінкультури 40 40 обов'язковими примірниками
документів України
(державний і місцевий),
повнота їх надходження до
бібліотек
2004 рік - незадоволений -"- 30 30 читацький попит на
вітчизняну книжкову
продукцію, пропозиції щодо
її видання та перевидання
2005 рік - комплектування -"- 30 30 фондів бібліотек
вітчизняними науковими та
виробничо-практичними
журналами у галузі
економіки, права ------------------------------------------ Усього за роками 2003-2005 28090 19135 7080 1875
2003 9370 6385 2360 625
2004 9360 6375 2360 625
2005 9360 6375 2360 625вгору