Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року (укр/рос)
Міжнарод.союз патен.кооперації; Договір, Міжнародний документ від 19.06.1970
Документ 895_001, чинний, поточна редакція — Набрання чинності для України міжнародного договору від 25.12.1991


              Стаття 63 
Набуття Договором чинності
(1) (a) З урахуванням положень пункту (3) цей Договір набуває
чинності через три місяці після того, як вісім держав здали на
зберігання свої ратифікаційні грамоти чи акти про приєднання, за
умови, що принаймні чотири держави з восьми задовольняють
будь-якій з наступних вимог:
(i) кількість заявок, поданих в такій державі, згідно з
останніми щорічними статистичними даними, опублікованими
Міжнародним бюро, перевищила 40 000;
(ii) громадяни такої держави чи особи, що проживають у цій
державі, подали, згідно з останніми щорічними статистичними
даними, опублікованими Міжнародним бюро, принаймні 1000 заявок до
будь-якої зарубіжної країни;
(iii) національне відомство такої держави одержало, згідно з
останніми щорічними статистичними даними, опублікованими
Міжнародним бюро, принаймні 10 000 заявок від громадян зарубіжних
країн чи осіб, що проживають в цих країнах.
(b) Для цілей цього пункту термін "заявки" не містить заявки
на корисні моделі.
(2) З урахуванням положень пункту (3) будь-яка держава, що не
стала учасницею цього Договору на дату набуття ним чинності
відповідно до пункту (1), стає зв'язаною положеннями цього
Договору по закінченні трьох місяців після здачі нею на зберігання
ратифікаційної грамоти чи акта про приєднання.
(3) Положення розділу II і положення Інструкції, яка
додається до цього Договору, що пов'язані з ними, застосовуються,
однак, лише від дати, на яку три держави, кожна з яких задовольняє
принаймні одній з трьох вимог, перелічених у пункті (1), стали
учасницями цього Договору, не зробивши застереження, передбаченого
в статті 64 (1), про те, що вони не вважають себе пов'язаними
положеннями розділу II. Ця дата, проте, не повинна бути більш
ранньою, ніж дата набуття чинності Договором відповідно до пункту
(1).
Стаття 64
Застереження
(1) (a) Будь-яка держава може заявити, що вона не вважає себе
пов'язаною положеннями розділу II.
(b) Держави, що роблять застереження згідно з підпунктом (a),
не будуть пов'язані положеннями розділу II і положеннями
Інструкції, які належать до них.
(2) (a) Будь-яка держава, що не зробила застереження
відповідно до пункту (1) (a), може заявити, що:
(i) вона не вважає себе пов'язаною положеннями статті 39 (1)
щодо подання копії міжнародної заявки та її перекладу (як
встановлено);
(ii) обов'язок щодо відстрочки розгляду міжнародної заявки на
національній стадії, передбачений положеннями статті 40, не
перешкоджає публікації міжнародної заявки або її перекладу
національним відомством даної держави чи при посередництві цього
відомства. При цьому, однак, розуміється, що така держава не
звільняється від обмежень, передбачених в статтях 30 і 38.
(b) Держави, що роблять таке застереження, будуть пов'язані
зазначеними положеннями відповідно до їх заяв.
(3) (a) Будь-яка держава може заявити, що в тих випадках,
коли це стосується даної держави, міжнародна публікація
міжнародної заявки не вимагається.
(b) Якщо до закінчення 18 місяців з дати пріоритету
міжнародна заявка містить вказівку лише таких держав, що зробили
застереження відповідно до підпункту (a), міжнародна заявка не
публікується, як це передбачено статтею 21 (2).
(c) Однак і в разі застосування положень підпункту (b)
міжнародна заявка публікується Міжнародним бюро:
(i) на прохання заявника, як передбачено в Інструкції; (ii) негайно після публікації національної заявки чи патенту,
заснованих на міжнародній заявці, національним відомством
зазначеної держави чи від його імені, коли ця держава зробила
заяву відповідно до підпункту (a), але не раніше 18 місяців від
дати пріоритету.
(4) (a) Будь-яка держава, національне законодавство якої
передбачає вплив своїх патентів на рівень техніки від дати, що
передує даті публікації, але не прирівнює для цілей визначення
рівня техніки дату пріоритету, заявленого згідно з Паризькою
конвенцією про охорону промислової власності ( 995_123 ), до дати
фактичного подання заявки до цієї держави, може заявити, що
подання поза межами цієї держави міжнародної заявки, що містить її
вказівку, не прирівнюється для цілей визначення рівня техніки до
фактичного подання міжнародної заявки до цієї держави.
(b) Будь-яка держава, що робить застереження відповідно до
підпункту (a), в цій частині не пов'язана положеннями статті 11
(3).
(c) Будь-яка держава, що робить застереження згідно з
підпунктом (a), повинна одночасно повідомити в письмовому вигляді,
з якої дати і за яких умов стає дійсним в даній державі вплив на
рівень техніки будь-якої міжнародної заявки, що містить його
вказівку. Це повідомлення може бути змінено в будь-який час шляхом
повідомлення, що направляється Генеральному директорові.
(5) Будь-яка держава може заявити, що вона не вважає себе
пов'язаною положеннями статті 59. У разі будь-якого спору між
будь-якою Договірною державою, яка зробила таке застереження, і
будь-якою іншою Договірною державою положення статті 59 не
застосовуються.
(6) (a) Будь-яке застереження щодо цієї статті повинне бути
зроблене в письмовому вигляді. Воно може бути зроблене під час
підписання цього Договору, під час здачі на зберігання
ратифікаційної грамоти чи акта про приєднання або, за виключенням
випадку, передбаченого в пункті (5), в будь-який пізніший час
шляхом повідомлення, направленого Генеральному директорові. В разі
такого повідомлення застереження набуває чинності через шість
місяців від дати, на яку Генеральний директор одержав
повідомлення, і не поширюється на міжнародні заявки, подані до
закінчення цього шестимісячного строку.
(b) Будь-яке застереження, зроблене відповідно до цієї
статті, може бути вилучене в будь-який час шляхом повідомлення,
направленого Генеральному директорові. Таке вилучення набуває
чинності через три місяці від дати, на яку Генеральний директор
одержав повідомлення, і в разі вилучення застереження, зробленого
згідно з пунктом (3), не поширюється на міжнародні заявки, подані
до закінчення цього тримісячного строку.
(7) Цей Договір не допускає інших застережень, крім
застережень, передбачених у пунктах з (1) по (5).
Стаття 65
Поступове застосування Договору та Інструкції
(1) Якщо угода з яким-небудь Міжнародним пошуковим органом чи
Органом міжнародної попередньої експертизи передбачає тимчасове
обмеження кількості чи виду міжнародних заявок, які такий Орган
зобов'язується розглядати, Асамблея приймає заходи, необхідні для
поступового застосування цього Договору та Інструкції щодо певних
категорій міжнародних заявок. Це положення поширюється також на
прохання про проведення пошуку міжнародного типу згідно зі статтею
15 (5).
(2) Асамблея встановлює дати, починаючи з яких з урахуванням
положень пункту (1) можуть подаватися міжнародні заявки та вимоги
на проведення міжнародної попередньої експертизи. Ці дати не
повинні бути пізніше шести місяців після набуття чинності цим
Договором, згідно з положеннями статті 63 (1), або початку
застосування розділу II, згідно з положеннями статті 63 (3)
відповідно.
Стаття 66
Денонсація
(1) Будь-яка Договірна держава може денонсувати цей Договір
шляхом повідомлення, направленого Генеральному директорові.
(2) Денонсація набуває чинності через шість місяців від дня
одержання повідомлення Генеральним директором. Вона не припиняє
дії міжнародної заявки в державі, що денонсує, якщо до закінчення
цього шестимісячного строку міжнародна заявка була подана і, в
разі вибору денонсуючої держави, цей вибір був уже зроблений.
Стаття 67
Підписання та мови
(1) (a) Цей Договір підписується в одному примірнику на
англійській і французькій мовах, причому обидва тексти цілком
автентичні.
(b) Офіційні тексти виробляються Генеральним директором,
після консультації із зацікавленими урядами, на іспанській,
німецькій, португальській, російській та японській мовах, а також
на інших мовах, що визначить Асамблея.
(2) Цей Договір відкритий для підписання у Вашингтоні до 31
грудня 1970 року.
Стаття 68
Функції депозитарію
(1) Оригінальний текст цього Договору, після того як він буде
закритий для підписання, здається на зберігання Генеральному
директорові.
(2) Генеральний директор направляє дві копії цього Договору
та Інструкції, що додається до нього, належним чином завірені ним,
урядам усіх держав-членів Паризької конвенції про охорону
промислової власності ( 995_123 ) і, на запит, урядові будь-якої
іншої держави.
(3) Генеральний директор реєструє цей Акт у Секретаріаті
Організації Об'єднаних Націй.
(4) Генеральний директор направляє дві копії будь-якої
поправки до цього Договору та Інструкції, належним чином завірені
ним, урядам усіх Договірних держав і, на запит, урядові будь-якої
іншої держави.
Стаття 69
Повідомлення
Генеральний директор повідомляє уряди всіх держав-членів
Паризької конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 ): (i) про підписання відповідно до статті 62; (ii) про здачу на зберігання ратифікаційних грамот і актів
про приєднання відповідно до статті 62;
(iii) про дату набуття чинності цим Договором і дату, з якої
починає застосовуватися розділ II відповідно до статті 63 (3);
(iv) про будь-які застереження, зроблені відповідно до статті
64 (1) - (5);
(v) про вилучення будь-яких застережень, здійснене відповідно
до статті 64 (6) (b);
(vi) про денонсації, одержані відповідно до статті 66, і (vii) про будь-які заяви, зроблені відповідно до статті 31
(4).

Зібрання чинних міжнародних договорів України:
Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
Договор
о патентной кооперации
Подписан в Вашингтоне 19 июня 1970 года**
(Пересмотрен 2 октября 1979 г., 3 февраля 1984 г.)

Договаривающиеся государства, желая внести вклад в прогресс науки и техники, стремясь совершенствовать правовую охрану изобретений, стремясь упростить и сделать более экономичным осуществление
охраны изобретений, когда такая охрана испрашивается в нескольких
странах, стремясь облегчить и ускорить доступ публике к технической
информации, содержащейся в документах, описывающих новые
изобретения, желая стимулировать и ускорить экономический прогресс
развивающихся стран путем принятия мер, предназначенных повысить
эффективность их правовых систем охраны изобретений, будь то
национальные системы или региональные, посредством обеспечения
более быстрого доступа к информации об имеющихся технических
решениях, отвечающих их специфическим потребностям, и облегчения
доступа к постоянно увеличивающемуся объему современных
технических достижений, убежденные, что сотрудничество между государствами будет в
значительной степени содействовать достижению этих целей, заключили настоящий Договор. ----------------- * Официальный русский текст, подготовленный в соответствии
со статьей 67(1)(в). Дается в извлечениях по изданию Всемирной
организации интеллектуальной собственности (Женева: ВОИС, 1974). ** Договор ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 декабря 1977 года: Ведомости Верховного Совета СССР.
1978. N 1. Ст.2.
Вводные положения
Статья 1.
Учреждение Союза
1. Государства-участники настоящего Договора (в дальнейшем
именуемые "Договаривающиеся государства") образуют Союз для
сотрудничества в области подачи заявок на охрану изобретений,
проведения по ним поиска и экспертизы, а также по оказанию
специальных технических услуг. Этот Союз именуется Международным
союзом патентной кооперации. 2. Никакое положение настоящего Договора не должно пониматься
как ограничение прав, предусмотренных Парижской конвенцией по
охране промышленной собственности ( 995_123 ), любого гражданина
страны-участницы этой Конвенции или лица, проживающего в этой
стране.
Статья 2.
Определения
В смысле настоящего Договора и Инструкции и, если только
специально не оговорено иначе: 1) "заявка" означает заявку на охрану изобретения; ссылки на
"заявку" должны пониматься как ссылки на заявки на: патенты,
авторские свидетельства, свидетельства о полезности, полезные
модели, дополнительные патенты или дополнительные свидетельства,
дополнительные авторские свидетельства и дополнительные
свидетельства о полезности; 2) ссылки на "патент" должны пониматься как ссылки на:
патенты, авторские свидетельства, свидетельства о полезности,
полезные модели, дополнительные патенты или дополнительные
свидетельства, дополнительные авторские свидетельства и
дополнительные свидетельства о полезности; 3) "национальный патент" означает патент, выданный
национальным органом; 4) "региональный патент" означает патент, выданный
национальным или межправительственным органом, имеющим право
выдавать патенты, действующие более чем в одном государстве; 5) "региональная заявка" означает заявку на региональный
патент; 6) ссылки на "национальную заявку" должны пониматься как
ссылки на заявки на национальные патенты и региональные патенты,
кроме заявок, поданных согласно настоящему Договору; 7) "международная заявка" означает заявку, поданную согласно
настоящему Договору; 8) ссылки на "заявку" должны пониматься как ссылки на
международные заявки и национальные заявки; 9) ссылки на "патент" должны пониматься как ссылки на
национальные патенты и региональные патенты; 10) ссылки на "национальное законодательство" должны
пониматься как ссылки на национальное законодательство
Договаривающегося государства или, когда речь идет о региональной
заявке или региональном патенте, на договор, предусматривающий
подачу региональных заявок или выдачу региональных патентов; 11) "дата приоритета" для целей исчисления сроков означает: а) если международная заявка содержит притязание на приоритет
в соответствии со статьей 8, дату подачи заявки, приоритет которой
испрашивается таким образом; b) если международная заявка содержит притязание на несколько
приоритетов в соответствии со статьей 8, дату подачи наиболее
ранней заявки, приоритет которой испрашивается таким образом; с) если международная заявка не содержит притязания на
приоритет в соответствии со статьей 8, дату международной подачи
этой заявки; 12) "национальное ведомство" означает правительственный орган
Договаривающегося государства, уполномоченный выдавать патенты;
ссылки на "национальное ведомство" должны пониматься так же, как
ссылки на любой межправительственный орган, который уполномочен
несколькими государствами выдавать региональные патенты, при
условии, что, по крайней мере, одно из этих государств является
Договаривающимся государством и что эти государства уполномочили
вышеупомянутый орган принять на себя обязательства и осуществлять
права, которые настоящий Договор и Инструкция предусматривают в
отношении национальных ведомств; 13) "указанное ведомство" означает национальное ведомство
государства или национальное ведомство, действующее от имени
государства, указанного заявителем в соответствии с главой I
настоящего Договора; 14) "выбранное ведомство" означает национальное ведомство
государства или национальное ведомство, действующее от имени
государства, выбранного заявителем в соответствии с главой II
настоящего Договора; 15) "получающее ведомство" означает национальное ведомство
или межправительственную организацию, в которые подается
международная заявка; 16) "Союз" означает Международный союз патентной кооперации; 17) "Ассамблея" означает Ассамблею Союза; 18) "Организация" означает Всемирную организацию
интеллектуальной собственности; 19) "Международное бюро" означает Международное бюро
Организации и Международные объединенные бюро по охране
интеллектуальной собственности (БИРПИ), пока существуют БИРПИ; 20) "Генеральный директор" означает Генерального директора
Организации и Директора БИРПИ, пока существуют БИРПИ.
Глава I.
Международная заявка и международный поиск
Статья 3.
Международная заявка
1. Заявки на охрану изобретений в любом из Договаривающихся
государств могут подаваться в соответствии с настоящим Договором
как международные заявки. 2. Международная заявка должна содержать, как это определено
в настоящем Договоре и Инструкции, заявление, описание
изобретения, один или несколько пунктов формулы изобретения, один
или несколько чертежей (если это необходимо) и реферат. 3. Реферат служит исключительно целям технической информации
и не может приниматься во внимание в других целях, в частности,
для толкования объема испрашиваемой охраны. 4. Международная заявка: 1) должна быть составлена на установленном языке; 2) должна отвечать установленным требованиям к оформлению
международной заявки; 3) должна отвечать установленному требованию единства
изобретения; 4) должна сопровождаться уплатой установленных пошлин.
Статья 4.
Заявление
1. Заявление содержит: 1) ходатайство о том, чтобы международная заявка
рассматривалась согласно настоящему Договору; 2) указание Договаривающегося государства или государств, в
которых на основе международной заявки испрашивается охрана
изобретения ("указанные государства"); если в отношении
какого-либо указанного государства можно испрашивать региональный
патент и заявитель желает получить региональный, а не национальный
патент, в заявлении это должно быть оговорено; если, в
соответствии с договором о региональном патенте, заявитель не
имеет возможности ограничить свою заявку отдельными
государствами-участниками этого договора, указание одного из этих
государств и просьба о получении регионального патента должны
рассматриваться как указание всех государств-участников этого
договора; если, в соответствии с национальным законодательством
указанного государства, указание этого государства имеет силу
заявки на региональный патент, это указание должно рассматриваться
как намерение получить региональный патент; 3) имя и другие установленные сведения о заявителе и агенте
(если таковой имеется); 4) название изобретения; 5) имя и другие установленные сведения об изобретателе, если
национальное законодательство, по крайней мере, одного из
указанных государств требует, чтобы эти сведения были представлены
одновременно с подачей национальной заявки. В противном случае
упомянутые сведения могут быть представлены или в заявлении, или в
отдельных письмах, адресованных каждому указанному ведомству
государства, национальное законодательство которого требует
представления упомянутых сведений, но разрешает представлять их
после подачи национальной заявки. 2. За указание каждого Договаривающегося государства в
установленный срок уплачивается установленная пошлина. 3. Если заявитель не испрашивает какой-либо из видов охраны,
перечисленных в статье 43, указание государства означает, что
испрашиваемая охрана заключается в выдаче патента указанным
государством или в отношении этого государства. Для целей
настоящего пункта положения статьи 2 (2) не применяются. 4. Отсутствие в заявлении имени и других установленных
сведений об изобретателе не влечет никаких последствий в любом
указанном государстве, национальное законодательство которого
требует представления этих сведений, но разрешает представлять их
после подачи национальной заявки. Непредставление упомянутых
сведений в отдельном письме не влечет никаких последствий в любом
указанном государстве, национальное законодательство которого не
требует их представления.
Статья 5.
Описание изобретения
Описание должно раскрывать изобретение достаточно ясно и
полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в
данной области.
Статья 6.
Формула изобретения
Пункт или пункты формулы изобретения должны определять
объект, на который испрашивается охрана. Пункты формулы
изобретения должны быть ясными и точными. Они должны полностью
подкрепляться описанием изобретения.
Статья 7.
Чертежи
1. С учетом положений пункта 2 ( 2) чертежи представляются,
когда они необходимы для понимания изобретения. 2. Если чертежи не являются необходимыми для понимания
изобретения, но характер изобретения допускает иллюстрацию в виде
чертежей: 1) заявитель может включить такие чертежи в международную
заявку при ее подаче; 2) любое указанное ведомство может потребовать, чтобы
заявитель представил ему такие чертежи в установленный срок.
Статья 8.
Притязание на приоритет
1. Международная заявка может содержать в порядке,
установленном Инструкцией, заявление о приоритете одной или
нескольких предшествующих заявок, поданных в любую страну -
участницу Парижской конвенции по охране промышленной собственности
( 995_123 ) или в отношении любой такой страны. 2. а) С учетом положения подпункта b) условия и последствия
любого притязания на приоритет, заявленный в соответствии с
пунктом 1, должны быть такими, как предусмотрено статьей 4
Стокгольмского Акта Парижской конвенции по охране промышленной
собственности ( 995_123 ). b) Международная заявка, содержащая притязание на приоритет
одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в
Договаривающееся государство или в отношении такого государства,
может содержать указание этого государства. Если в международной
заявке содержится притязание на приоритет одной или нескольких
национальных заявок, поданных в какое-либо указанное государство
или в отношении такого государства, или если содержится притязание
на приоритет другой международной заявки, в которой было указано
только одно государство, условия и последствия притязания на
приоритет в этом государстве регулируются его национальным
законодательством.
Статья 9.
Заявитель
1. Любой гражданин Договаривающегося государства или лицо,
проживающее в этом государстве, может подать международную заявку. 2. Ассамблея может принять решение, позволяющее гражданам
любой страны-участницы Парижской конвенции по охране промышленной
собственности ( 995_123 ), не участвующей в настоящем Договоре, а
также лицам, проживающим в этой стране, подавать международные
заявки. 3. Понятия гражданства и местожительства, а также применение
этих понятий в тех случаях, когда имеется несколько заявителей или
когда заявители не являются одними и теми же для всех указанных
государств, определяются Инструкцией.
Статья 10.
Получающее ведомство
Международная заявка подается в установленное получающее
ведомство, которое проверяет и рассматривает ее в порядке,
предусмотренном настоящим Договором и Инструкцией.
Статья 11.
Дата и последствия подачи международной заявки
1. Получающее ведомство устанавливает в качестве даты
международной подачи дату получения международной заявки, если при
ее получении ведомство приходит к заключению, что: 1) заявитель со всей очевидностью не лишен, по причинам
гражданства или местожительства, права подачи международной заявки
в данное получающее ведомство; 2) международная заявка составлена на установленном языке; 3) международная заявка содержит, по крайней мере, следующее: а) упоминание о том, что она подается как международная
заявка; b) указание, по крайней мере, одного Договаривающегося
государства; с) имя заявителя, как установлено; d) часть, которая внешне представляется описанием
изобретения; е) часть, которая внешне представляется пунктом или пунктами
формулы изобретения. 2. а) Если получающее ведомство установит, что международная
заявка на дату ее получения не удовлетворяет требованиям,
перечисленным в пункте 1, оно предлагает заявителю внести
необходимые исправления, как предусмотрено Инструкцией. b) Если заявитель выполнит это требование в соответствии с
Инструкцией, получающее ведомство устанавливает в качестве даты
международной подачи дату получения требуемых исправлений. 3. С учетом положений, предусмотренных статьей 64 п.4., любая
международная заявка, отвечающая требованиям, перечисленным в
пунктах 1),2),3) пункта 1, и в отношении которой установлена дата
международной подачи, имеет силу правильно оформленной
национальной заявки в каждом указанном государстве с даты
международной подачи, которая рассматривается в качестве даты
фактической подачи в каждом указанном государстве. 4. Подача любой международной заявки, отвечающей требованиям,
перечисленным в подпунктах 1),2),3) пункта 1, приравнивается к
подаче правильно оформленной национальной заявки в смысле
Парижской конвенции по охране промышленной собственности
( 995_123 ).
Статья 12.
Пересылка международной заявки в Международное бюро и в
Международный поисковый орган
1. В соответствии с процедурой, предусмотренной Инструкцией,
один экземпляр международной заявки хранится в получающем
ведомстве ("копия для получающего ведомства"), один экземпляр
пересылается в Международное бюро ("регистрационный экземпляр") и
один экземпляр пересылается в компетентный Международный поисковый
орган, упомянутый в статье 16 ("копия для поиска"). 2. Регистрационный экземпляр считается подлинником
международной заявки. 3. Международная заявка считается изъятой, если
регистрационный экземпляр не был получен Международным бюро в
установленный срок.
Статья 13.
Возможность получения копии международной заявки
указанными ведомствами
1. Любое указанное ведомство может просить Международное бюро
выслать ему копию международной заявки до ее рассылки,
предусмотренной статьей 20, и Международное бюро по истечении
одного года с даты приоритета незамедлительно направляет такую
копию указанному ведомству. 2. а) Заявитель может в любое время направить копию своей
международной заявки любому указанному ведомству. b) Заявитель может в любое время просить Международное бюро
выслать копию его международной заявки любому указанному
ведомству, и Международное бюро незамедлительно направляет копию
такому ведомству. с) Любое национальное ведомство может уведомить Международное
бюро, что оно не желает получать копии, как предусмотрено в
подпункте b); в этом случае упомянутый подпункт не применяется в
отношении этого ведомства.
Статья 14.
Некоторые недостатки международной заявки
1. а) Получающее ведомство проверяет, не имеет ли
международная заявка какого-либо из следующих недостатков, а
именно: 1) не подписана, как предусмотрено Инструкцией; 2) не содержит установленных сведений о заявителе; 3) не содержит названия; 4) не содержит реферата; 5) не удовлетворяет в той степени, как это предусмотрено
Инструкцией, требованиям к оформлению международной заявки. b) Если получающее ведомство установит наличие какого-либо
из упомянутых недостатков, оно предлагает заявителю исправить
международную заявку в установленный срок; в случае невыполнения
этого требования заявка считается изъятой, и получающее ведомство
заявляет об этом изъятии. 2. Если в международной заявке делается ссылка на чертежи,
которые в действительности в нее не включены, получающее ведомство
уведомляет об этом заявителя, и он может представить чертежи в
установленный срок. Если заявитель сделает это, датой
международной подачи считается дата получения чертежей получающим
ведомством. В противном случае любая ссылка на указанные чертежи
считается недействительной. 3. а) Если получающее ведомство установит, что пошлины,
предусмотренные статьей 3 п.4. п.п.4, не уплачены в установленный
срок или пошлина, предусмотренная статьей 4 2., не уплачена ни за
одно из указанных государств, международная заявка считается
изъятой, и получающее ведомство заявляет об этом изъятии. b) Если получающее ведомство установит, что пошлина,
предусмотренная статьей 4 п.2 , уплачена в установленный срок за
одно или более, но не за все указанные государства, указание тех
государств, за которые пошлина в установленный срок не уплачена,
считается изъятым, и получающее ведомство заявляет об этом
изъятии. 4. Если получающее ведомство после установления даты
международной подачи международной заявки выявит в установленный
срок, что какое-либо из требований, перечисленных в подпунктах
1),2),3) пункта 1, статьи 11, не было выполнено на эту дату,
упомянутая заявка считается изъятой, и получающее ведомство
заявляет об этом изъятии.
Статья 15.
Международный поиск
1. По каждой международной заявке проводится международный
поиск. 2. Целью международного поиска является выявление
соответствующего уровня техники. 3. Международный поиск проводится на основе формулы
изобретения с должным учетом описания изобретения и чертежей (если
таковые имеются). 4. Международный поисковый орган, упомянутый в статье 16,
стремится выявить соответствующий уровень техники в той степени,
насколько позволяют его возможности, и в любом случае использует
документацию, определенную Инструкцией. 5. а) Заявитель, который подает национальную заявку в
национальное ведомство Договаривающегося государства или в
национальное ведомство, действующее от имени такого государства,
может, если это разрешается национальным законодательством
Договаривающегося государства и в соответствии с условиями,
определенными этим законодательством, просить, чтобы по его заявке
был проведен поиск, аналогичный международному поиску ("поиск
международного типа"). b) Национальное ведомство Договаривающегося государства или
национальное ведомство, действующее от имени такого государства,
может, если это разрешается национальным законодательством
Договаривающегося государства, подвергнуть любую национальную
заявку, поданную в такое ведомство, поиску международного типа. с) Поиск международного типа проводится Международным
поисковым органом, упомянутым в статье 16, которой был бы
компетентен проводить международный поиск, если бы эта
национальная заявка была международной заявкой и была бы подана в
ведомство, упомянутое в подпунктах а) и b). Если национальная
заявка составлена на языке, на котором Международный поисковый
орган не имеет возможности рассматривать заявки, поиск
международного типа проводится по подготовленному заявителем
переводу на язык, установленный для международных заявок и на
котором данный Международный поисковый орган обязался принимать
международные заявки. Национальная заявка и перевод, когда он
требуется, представляются по форме, установленной для
международных заявок.
Статья 16.
Международный поисковый орган
1. Международный поиск проводится Международным поисковым
органом, которым может быть или национальное ведомство, или
межправительственная организация, как, например, Международный
патентный институт, в задачи которого входит подготовка отчетов о
документационном поиске об уровне техники в отношении заявляемых
изобретений. 2. Если в период до учреждения единого Международного
поискового органа существует несколько международных поисковых
органов, каждое получающее ведомство указывает в соответствии с
условиями соглашения, упомянутого в пункте 3 b), Международный
поисковый орган или органы, компетентные в проведении поиска по
международным заявкам, подаваемым в это ведомство. 3. а) Международные поисковые органы назначаются Ассамблеей.
Международным поисковым органом может быть назначено любое
национальное ведомство или любая межправительственная организация,
отвечающие требованиям, предусмотренным в подпункте с). b) Назначение осуществляется с согласия национального
ведомства или межправительственной организации, назначаемых в
качестве такого Органа, и при условии заключения соглашения,
подлежащего утверждению Ассамблеей, между таким ведомством или
организацией и Международным бюро. В соглашении должны быть
определены права и обязанности сторон, в частности, формальное
обязательство такого ведомства или организации применять и
соблюдать все общие правила международного поиска. с) Инструкция предусматривает минимум требований, в
частности, в отношении персонала и документации, которым должно
отвечать любое ведомство или организация, прежде чем они могут
быть назначены, и которым они должны отвечать в течение всего
срока их назначения. d) Назначение осуществляется на определенный срок, который
может быть продлен. е) Прежде чем принять решение о назначении какого-либо
национального ведомства или межправительственной организации, а
также о продлении или прекращении срока такого назначения,
Ассамблея заслушивает заинтересованное ведомство или организацию и
запрашивает предложения Комитета по техническому сотрудничеству,
упомянутого в статье 56, после того, как этот Комитет будет
создан.
Статья 17.
Процедура, применяемая Международным поисковым органом
1. Процедура, применяемая Международным поисковым органом,
определяется положениями настоящего Договора, Инструкции и
соглашения, которое Международное бюро заключает с этим Органом в
соответствии с настоящим Договором и инструкцией. 2. а) Если Международный поисковый орган считает, что: 1) международная заявка относится к объекту, по которому в
соответствии с Инструкцией Международный поисковый орган не обязан
проводить международный поиск, и в данном случае он принимает
решение не проводить такой поиск, или 2) описание изобретения, формула изобретения или чертежи не
удовлетворяют установленным требованиям настолько, что проведение
полноценного поиска является невозможным, упомянутый Орган отмечает такой факт в декларации и
уведомляет заявителя и Международное бюро, что отчет о
международном поиске не будет подготовлен. b) Если любая из ситуаций, упомянутых в подпункте а),
выявлена лишь в связи с некоторыми пунктами формулы, то отчет о
международном поиске содержит соответствующее замечание в
отношении таких пунктов, в то время как по другим пунктам формулы
упомянутый отчет подготавливается в соответствии со статьей 18. 3. а) Если международный поисковый орган считает, что
международная заявка не удовлетворяет требованию единства
изобретения, как это определяется Инструкцией, он предлагает
заявителю уплатить дополнительные пошлины. Международный поисковый
орган подготавливает отчет о международном поиске по тем частям
международной заявки, которые относятся к изобретению, упомянутому
первым в формуле ("главное изобретение"), а также, при условии
уплаты в установленный срок требуемых дополнительных пошлин, по
тем частям международной заявки, которые относятся к изобретениям,
за которые такие пошлины уплачены. b) Национальное законодательство любого указанного
государства может предусмотреть, что в случае, когда национальное
ведомство этого государства находит предложение Международного
поискового органа, упомянутое в подпункте а), обоснованным и когда
заявитель не уплатил все дополнительные пошлины, те части
международной заявки, по которым поиск не проводился, считаются
изъятыми в отношении их действия в этом государстве, если
заявитель не уплатит специальную пошлину в национальное ведомство
этого государства.
Статья 18.
Отчет о международном поиске
1. Отчет о международном поиске составляется в установленный
срок и по установленной форме. 2. Отчет о международном поиске сразу после его подготовки
направляется Международным поисковым органом заявителю и
Международному бюро. 3. Отчет о международном поиске или декларация, упомянутая в
статье 17 п.2 а), переводится на язык, предусмотренный
Инструкцией. Переводы выполняются либо самим Международным бюро,
либо по его заказам, но под его ответственность.
Статья 19.
Изменение формулы изобретения в Международном бюро
1. После получения отчета о международном поиске заявитель
имеет право один раз изменить формулу международной заявки,
представив изменения в Международное бюро в установленный срок.
Одновременно заявитель может представить в соответствии с
Инструкцией краткое объяснение изменения и указать, как они могли
бы отразиться на описании изобретения и чертежах. 2. Изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто
в первоначально поданной международной заявке. 3. Если национальное законодательство какого-либо указанного
государства разрешает, чтобы изменения выходили за рамки того, что
раскрыто в первоначально поданной международной заявке,
несоблюдение пункта 2 не имеет последствий в этом государстве.
Статья 20.
Рассылка материалов международной заявки в указанные
ведомства
1. а) Международная заявка вместе с отчетом о международном
поиске (включая любое замечание, упомянутое в статье 17 п.2 b) ),
или декларацией, упомянутой в статье 17 п.2 а), рассылается в
каждое указанное ведомство, как предусмотрено Инструкцией, если
указанное ведомство не отказывается от такого порядка полностью
или частично. b) Рассылаемые материалы включают перевод (как установлено)
упомянутого отчета или декларации. 2. Если формула изобретения была изменена в соответствии со
статьей 19 п.1, материалы должны содержать или полный текст
формулы изобретения как в первоначальном, так и в измененном виде,
или полный текст формулы изобретения в первоначальном виде с
указанием внесенных изменений, а также объяснение, упомянутое в
статье 19 п.1, если таковое имеется. 3. По просьбе указанного ведомства или заявителя
Международный поисковый орган высылает ведомству или заявителю
соответственно, как это предусмотрено Инструкцией, копии
документов, на которые делаются ссылки в отчете о международном
поиске.
Статья 21.
Международная публикация
1. Международное бюро осуществляет публикацию международных
заявок. 2. а) За исключением случаев, предусмотренных в подпункте b)
и в статье 64 п. 3, международная публикация международной заявки
осуществляется незамедлительно по истечении 18 месяцев с даты
приоритета этой заявки. b) Заявитель может просить Международное бюро опубликовать
его международную заявку в любое время до истечения срока,
упомянутого в подпункте а). Международное бюро выполняет эту
просьбу в соответствии с Инструкцией. 3. Отчет о международном поиске или декларация, упомянутая в
статье 17 п.2 а), публикуются, как установлено Инструкцией. 4. Язык и форма международной публикации, а также другие
подробности определяются Инструкцией. 5. Международная публикация не производится, если
международная заявка изымается или считается изъятой до того, как
завершена техническая подготовка к ее публикации. 6. Если международная заявка содержит выражения или чертежи,
которые, по мнению Международного бюро, противоречат морали или
общественному порядку, или если, по его мнению, международная
заявка содержит пренебрежительные высказывания, как они определены
Инструкцией, Международное бюро имеет право при публикации
опустить такие выражения, чертежи и высказывания, указав их место,
количество опущенных слов и чертежей. По запросу Международное
бюро предоставляет отдельные копии опущенных частей текста или
чертежей.
Статья 22.
Копия, перевод и пошлина для указанных ведомств
1. Заявитель представляет копию международной заявки (за
исключением случая, когда рассылка уже осуществлена согласно
статье 20) и ее перевод (как установлено), а также уплачивает
национальную пошлину (если таковая предусмотрена) в каждое
указанное ведомство не позднее 20 месяцев с даты приоритета. Если
национальное законодательство указанного государства требует
упоминания имени и других установленных сведений об изобретателе,
но допускает выполнения этого требования после подачи национальной
заявки, заявитель представляет упомянутые сведения, если они
отсутствовали в заявлении, в национальное ведомство этого
государства или в национальное ведомство, действующее от имени
этого государства, не позднее 20 месяцев с даты приоритета. 2. В тех случаях, когда Международный поисковый орган
отмечает в декларации согласно статье 17 п.2 а), что отчет о
международном поиске не будет подготовлен, срок для выполнения
действий, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, является таким
же, как это предусмотрено в пункте 1. 3. Для осуществления действий, упомянутых в пунктах 1 или 2,
любое национальное законодательство может установить сроки,
которые истекают позже, чем предусмотрено этими пунктами.
Статья 23.
Отсрочка национальной процедуры
1. Указанные ведомства не проводят процедуру по международной
заявке или экспертизу по этой заявке до истечения соответствующего
срока, предусмотренного в статье 22. 2. Несмотря на положения пункта 1, любое указанное ведомство
по специальной просьбе заявителя может в любое время вести
процедуру по международной заявке или экспертизу по этой заявке.
Статья 24.
Возможное прекращение действия международной заявки в
указанных государствах
1. С учетом положений статьи 25, применяемых в случаях,
определенных подпунктом 2) настоящей статьи, действие
международной заявки, предусмотренное статьей 11 п. 3,
прекращается в любом указанном государстве с теми же
последствиями, что и при изъятии любой национальной заявки в этом
государстве, если: 1) заявитель изымает свою международную заявку или указание
этого государства; 2) международная заявка считается изъятой в силу статей 12
п. 3, 14 п.1 b), 14 п.3 а) или 14 п.4, или если указание этого
государства считается изъятым в силу статьи 14 п.3 b); 3) заявитель не выполнит в соответствующий срок действий,
предусмотренных статьей 22. 2. Несмотря на положения пункта 1, любое указанное ведомство
может сохранить действие международной заявки, предусмотренное
статьей 11 п.3, даже в том случае, когда это не требуется в силу
статьи 25 п.2.
Статья 25.
Пересмотр решений указанными ведомствами
1. а) Если получающее ведомство отказалось установить дату
международной подачи или заявило, что международная заявка
считается изъятой, или если Международное бюро установило факт,
предусмотренный статьей 12 п.3, Международное бюро по просьбе
заявителя незамедлительно высылает копии любого документа дела в
любое из указанных ведомств, названных заявителем. b) Если получающее ведомство заявило, что указание любого из
государств считается изъятым, Международное бюро по просьбе
заявителя незамедлительно высылает копию любого документа дела
национальному ведомству такого государства. с) Просьба, упомянутая в подпунктах а) или b), должна быть
представлена в установленный срок. 2. а) С учетом положений подпункта b) каждое указанное
ведомство решает, при условии уплаты национальной пошлины в
установленный срок (если таковая предусмотрена) и представления в
установленный срок соответствующего перевода (как установлено),
обоснован ли отказ, заявление или установление факта, упомянутые в
пункте 1, в свете положений настоящего Договора и Инструкции, и,
если оно придет к заключению, что такой отказ или заявление
являются результатом ошибки или упущения со стороны получающего
ведомства или что установление факта является результатом ошибки
или упущения со стороны Международного бюро, указанное ведомство
рассматривает международную заявку в отношении действия в данном
государстве так, как если бы такая ошибка или упущение не имели
места. b) Если регистрационный экземпляр поступил в Международное
бюро после истечения срока, предусмотренного статьей 12 п.3, по
причине какой-либо ошибки или упущения со стороны заявителя,
положения подпункта а) применяются только при наличии условий,
упомянутых в статье 48 п.2.
Статья 26.
Возможность внесения исправлений в международную заявку в
указанных ведомствах
Указанные ведомства не могут отклонить международную заявку
на том основании, что она не соответствует требованиям настоящего
Договора и Инструкции, без предоставления заявителю возможности
исправить названную заявку в той мере и в соответствии с той
процедурой, которые предусмотрены национальным законодательством
для такой же или подобных ситуаций в отношении национальных
заявок.вгору