Документ 891-95-п, поточна редакція — Редакція від 08.06.2004, підстава - 695-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 листопада 1995 р. N 891
Київ
Про затвердження Положення про порядок передачі в
комунальну власність державного житлового
фонду, що перебував у повному господарському віданні
або в оперативному управлінні підприємств, установ та
організацій
( На часткову зміну Постанови додатково див. Постанову КМ
N 1443 ( 1443-96-п ) від 02.12.96 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 695 ( 695-2004-п ) від 26.05.2004 )
( У назві і тексті постанови слово "загальнодержавного"
замінено словом "державного" згідно з Постановою КМ
N 695 ( 695-2004-п ) від 26.05.2004 )

Відповідно до пункту 9 статті 8 Закону України "Про
приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок передачі в комунальну
власність державного житлового фонду, що перебував у повному
господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств,
установ та організацій (додається).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.35
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 листопада 1995 р. N 891
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі в комунальну власність
державного житлового фонду, що перебував
у повному господарському віданні або в оперативному
управлінні підприємств, установ та організацій
( Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 695
( 695-2004-п ) від 26.05.2004 )
1. Це Положення визначає порядок передачі в комунальну
власність державного житлового фонду, що перебував у повному
господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств,
установ та організацій (далі - відомчий житловий фонд), у разі
банкрутства, зміни форми власності або ліквідації цих підприємств,
установ та організацій. ( Абзац перший пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 695 ( 695-2004-п ) від
26.05.2004 )
Передача в комунальну власність відомчого житлового фонду в
інших випадках здійснюється в такому ж порядку з дотриманням вимог
Законів України "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності" ( 147/98-ВР ), "Про місцеве самоврядування
в Україні" ( 280/97-ВР ) та інших законодавчих актів. ( Абзац
другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 695
( 695-2004-п ) від 26.05.2004 )
2. Передачі в комунальну власність підлягають житлові будинки
відомчого житлового фонду у тому числі гуртожитки. ( Пункт 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 695 ( 695-2004-п ) від
26.05.2004 )
3. Відомчий житловий фонд передається у комунальну власність
безоплатно. ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 695
( 695-2004-п ) від 26.05.2004 )
Разом з відомчим житловим фондом передаються відповідним
комунальним підприємствам зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-,
водопостачання і водовідведення, а також будівлі, призначені для
обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні та
водопровідні споруди, вбудовані і прибудовані приміщення,
обладнання тощо).
4. Якщо житловий будинок перебував у повному господарському
віданні або в оперативному управлінні кількох державних
підприємств, установ та організацій, з яких хоча б одна зазнала
банкрутства, змінила форму власності або ліквідована, всі частини
житлового будинку можуть бути передані в комунальну власність
одночасно у разі згоди інших підприємств, установ та організацій.
У разі відсутності такої згоди у комунальну власність
передається лише та частина будинку, що перебувала у повному
господарському віданні або в оперативному управлінні
підприємства, установи та організації, яка зазнала банкрутства,
змінила форму власності або ліквідована.
5. Передача будинків відомчого житлового фонду в комунальну
власність провадиться комісією з питань приймання відомчого
житлового фонду в комунальну власність, яка утворюється Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями або
виконкомами відповідної Ради.
До складу цієї комісії входять представники відповідних
місцевих комунальних підприємств, житлово-експлуатаційної
організації, на баланс якої передаються будинки відомчого
житлового фонду, регіонального відділення (представництва) Фонду
державного майна, місцевого фінансового органу, бюро технічної
інвентаризації, спеціалізованого проектного інституту,
підприємства, установи чи організації, що передає відомчий
житловий фонд, та представники інших заінтересованих підприємств,
установ і організацій.
Комісію очолює заступник голови держадміністрації або
заступник голови відповідної ради. ( Абзац третій пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 695 ( 695-2004-п ) від
26.05.2004 )
6. Комісія з питань приймання відомчого житлового фонду в
комунальну власність визначає технічний стан житлового будинку та
об'єктів комунального призначення, що його обслуговують,
відповідно до правил оцінки фізичного зносу житлових будинків,
затверджених Держжитлокомунгоспом.
Якщо житловий будинок та об'єкти комунального призначення, що
його обслуговують, відповідно до висновків цієї комісії визнані
такими, що потребують ремонту, орган, який утворив комісію,
приймає рішення про джерела фінансування і термін виконання робіт,
у тому числі з залученням в установленому порядку коштів
підприємств, установ і організацій, які передають житловий фонд у
комунальну власність.
7. Підприємства, установи чи організації, що передають
відомчий житловий фонд в комунальну власність, додають до акта
приймання-передачі розрахунки витрат на його утримання.
У разі передачі відомчого житлового фонду в комунальну
власність він утримується в установленому порядку.
Розрахунки витрат на утримання відомчого житлового фонду, що
прийнятий в комунальну власність, узагальнюються Урядом Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями і подаються Мінекономіки та Мінфіну до
1 липня поточного року для врахування їх під час формування
державного бюджету на наступний рік у нормативах відрахувань
загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Автономної
Республіки Крим, відповідних областей, міст Києва і Севастополя.
Якщо підприємства, установи чи організації передають відомчий
житловий фонд у комунальну власність протягом фінансового року,
утримання його забезпечується на договірних засадах з
підприємствами, установами чи організаціями, а в разі їх
банкрутства, зміни форми власності або ліквідації - за рахунок
наявних коштів відповідних державних адміністрацій або виконкомів
відповідних рад. У разі потреби порушується питання про вишукання
коштів з державного бюджету. ( Абзац четвертий пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 695 ( 695-2004-п ) від
26.05.2004 )
8. Передача відомчого житлового фонду в комунальну власність
провадиться разом з відповідною технічною документацією на будинок
(інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх
мереж та інші), а також документами, що встановлюють право на
нього.
У разі відсутності необхідної технічної документації вона
відновлюється за рахунок підприємства, установи чи організації,
що передає відомчий житловий фонд у комунальну власність.
9. Акт приймання-передачі відомчого житлового фонду в
комунальну власність (форма додається) складається в чотирьох
примірниках, підписується членами комісії з питань приймання
відомчого житлового фонду в комунальну власність та затверджується
держадміністрацією або виконкомом, який утворив цю комісію.
10. Разом з передачею відомчого житлового фонду в комунальну
власність передається майно житлово-експлуатаційних та комунальних
підприємств, які обслуговували цей фонд, у тому числі основні
фонди, ремонтно-будівельні бази, майстерні, транспортні засоби,
прибиральна техніка, в частині, що визначається комісією з питань
приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність.
11. Службове житло, що передається у комунальну власність,
рішенням держадміністрації або виконкому відповідної ради
закріплюється за відповідними організаціями. ( Абзац перший пункту
11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 695
( 695-2004-п ) від 26.05.2004 )
За працівниками житлово-експлуатаційних, комунальних
підприємств зберігаються встановлені для них умови оплати праці та
пільги на час роботи на цих підприємствах, якщо ці умови не гірші,
ніж у житлово-комунальних підприємствах, що перебувають в
управлінні виконкомів відповідних рад. ( Абзац другий пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 695 ( 695-2004-п ) від
26.05.2004 )
12. До акта приймання-передачі відомчого житлового фонду в
комунальну власність додаються:
акти передачі наявного службового житла;
договори оренди нежилих приміщень;
акти передачі договорів найму жилих приміщень.
Зміна умов договорів найму або оренди здійснюється відповідно
до чинного законодавства.
Додаток
до Положення про порядок передачі в комунальну
власність державного житлового фонду,
що перебував у повному господарському віданні
або в оперативному управлінні підприємств,
установ та організацій
АКТ
приймання-передачі відомчого житлового
фонду в комунальну власність
Комісія, що створена відповідно до __________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва документа, на підставі якого створена комісія)
у складі ________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
"___"_____________ 20 ___ р. провела обстеження житлового будинку
за адресою ______________________________________________________
що належить _____________________________________________________
(назва підприємства, установи та організації, _________________________________________________________________
що передає житловий фонд)
і встановила:
житловий будинок ____________________________________________
(перелік будівель, що обслуговують будинок)
має такі показники:
1. Загальні відомості
Рік введення в експлуатацію житлового будинку____________________
Матеріали стін___________________________________________________
Матеріали покрівлі__________________________площа____________кв.м
Група капітальності______________________________________________
Кількість поверхів_______________________________________________
Об'єм будівлі_______________________________________________куб.м
Кількість сходових кліток_____________________________________шт.
Їх прибиральна площа_________________________________________кв.м
2. Відомості про площі житлового будинку
(частини житлового будинку)
Площа забудови_______________________________________________кв.м
Загальна площа будинку (частини)_____________________________кв.м
Жила площа квартир___________________________________________кв.м
Загальна площа квартир_______________________________________кв.м
Кількість квартир у будинку (частині будинку) ____________одиниць
у тому числі:
однокімнатних ___________ загальною площею __________________кв.м
двокімнатних ____________ загальною площею __________________кв.м
трикімнатних ____________ загальною площею __________________кв.м
чотирикімнатних__________ загальною площею __________________кв.м
Кількість жилих кімнат у квартирах ______________________________
Кількість мешканців у квартирах _________________________________

3. Обладнання житлового будинку
Водопроводи _________________________ кв.м загальної площі
з довжиною мереж _____________________ пог.м
Каналізація __________________ кв.м загальної площі
з довжиною мереж ______________ пог.м
Центральне опалення _______________ кв.м загальної площі
з довжиною мереж _____________ пог.м
у тому числі:
від власної котельні _______________ кв.м
загальної площі з довжиною мереж ____________ пог.м
від групової котельні _______________ кв.м
загальної площі з довжиною мереж ____________ пог.м
від ТЕЦ ___________________ кв.м загальної площі
з довжиною мереж _______________ пог.м
Найбільше теплове навантаження:
на опалення _____________________ Г/кал
на гаряче водопостачання _____________________ Г/кал
на вентиляцію____________________ Г/кал
Опалення від поквартирних котлів, печей та інше __________ кв.м
загальної площі
Гаряче водопостачання ______________ кв.м загальної площі
з довжиною мереж ___________________ пог.м
у тому числі:
від колонок _________________ кв.м загальної площі
від місцевої котельні _____________________ кв.м загальної площі
з довжиною мереж _________________________________ пог.м
від ТЕЦ _____________________ кв.м загальної площі
з довжиною мереж _________________________________ пог.м
Ванни (душі) _____________________ кв.м загальної площі
Електроосвітлення _____________________ кв.м загальної площі
з довжиною мереж _________________________________ пог.м
Газопостачання _____________________ кв.м загальної площі
з довжиною мереж _________________________________ пог.м
Стаціонарні електроплити ______________________________ одиниць ___________________________________________ кв.м загальної площі
Ліфти __________________ одиниць, у тому числі ті, що підключені
до АДС (ОДС) _______________ одиниць
Сміттєпроводи ________________________ одиниць
з довжиною стволів _______________ пог.м
ЗПУ ____________________ під'їздів
4. Відомості про допоміжні приміщення будинку
Площа допоміжних приміщень будинку ____________ кв.м
у тому числі:
підвалів ___________________ кв.м
напівпідвалів_______________ кв.м
мансард ___________________ кв.м
горищ ___________________ кв.м
5. Вартість основних фондів
Відновна вартість будинку _________________ гривень
Зношення будинку на 01.01.20 ____ р. ___________%
Залишкова вартість будинку _______________ гривень
6. Впрорядкованість прибудинкової території
Кількість дерев та чагарників _________________ одиниць
Площа газонів та квітників ____________________ кв.м
Площа асфальтових покрить ____________________ кв.м
Приведена площа, що прибирається_______________ кв.м
Інші відомості про домоволодіння
7. Наслідки огляду та випробувань елементів будинку _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
8. Підприємство, установа чи організація, що фінансує ремонт
або реконструкцію будинку, джерела фінансування _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підприємство, установа чи організація, в повному
господарському віданні або в оперативному управлінні якої
перебував будинок, ПЕРЕДАЛА, а виконком Ради ПРИЙНЯВ таку
документацію: технічний паспорт на будинок
плани поверхів
схеми надвірних прибудинкових мереж та внутрішніх технічних
засобів
домові книги
іншу документацію ___________________________________________
( перелік документів) матеріали, устаткування, пристрої та інше ___________________ _________________________________________________________________
(перелік)
на суму__________________________________________________ гривень
Відображене в акті прийнято
Голова комісії ____________________ Члени комісії ____________________ ____________________ ____________________
"____" _____________ 20 __ р.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 695
( 695-2004-п ) від 26.05.2004 )вгору