Про Положення про Комітет харчової промисловості України
Указ Президента України; Положення від 05.02.199887/98
Документ 87/98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.06.2000, підстава - 772/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 772/2000 від 07.06.2000 )
Про Положення про Комітет харчової
промисловості України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1019/98 від 15.09.98
N 1069/98 від 29.09.98 )
1. Затвердити Положення про Комітет харчової промисловості
України (додається).
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої
рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 лютого 1998 року
N 87/98
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 лютого 1998 року N 87/98
ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет харчової промисловості України

1. Комітет харчової промисловості України (далі -
Укрхарчопром) є центральним органом виконавчої влади, який
підпорядковується Міністерству агропромислового комплексу України
та безпосередньо забезпечує реалізацію державної політики у сфері
харчової і переробної промисловості, здійснення заходів щодо
гарантування продовольчої безпеки держави.
2. Укрхарчопром у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами та
розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів
України, Міністерства агропромислового комплексу України та цим
Положенням. У межах своїх повноважень Укрхарчопром організовує
виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за
їх реалізацією. Укрхарчопром узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та у встановленому порядку вносить їх
на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України,
Міністерству агропромислового комплексу України.
3. Основними завданнями Укрхарчопрому є: участь у розробленні пропозицій з основних напрямів аграрної
та промислової політики, реалізація державної політики у сфері
розвитку харчової і переробної промисловості; безпосередня організація і контроль виконання відповідних
актів законодавства з питань агропромислового комплексу; розроблення і координація виконання загальнодержавних,
регіональних програм, поточних планів економічного та соціального
розвитку харчової і переробної промисловості, соціальної сфери
села; здійснення інвестиційної, науково-технічної, технологічної та
інноваційної політики в галузі харчової і переробної
промисловості; розроблення пропозицій щодо оптимального територіального
розміщення виробництва продовольчих товарів; участь у розробленні і реалізації заходів щодо впровадження
сучасних механізмів вирішення функціональних питань галузевого та
міжгалузевого характеру, структурної перебудови харчової і
переробної промисловості, реформуванні майнових і земельних
відносин на основі збереження та якісного оновлення наявного
ресурсного потенціалу, у подоланні негативних кризових явищ; участь в організації продовольчого ринку, маркетингу у сфері
матеріально-технічного постачання і збуту продукції, розробленні
заходів, спрямованих на активізацію зовнішньоекономічної
діяльності; здійснення заходів державної підтримки товаровиробників,
цільового використання бюджетних коштів, створення рівних умов для
розвитку всіх форм власності та господарювання; організація роботи з питань енергозбереження, заготівлі та
зберігання продукції, створення систем контролю якості на
підприємствах харчової і переробної промисловості, наукового і
кадрового забезпечення, метрології і стандартизації, охорони
праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища.
4. Укрхарчопром відповідно до покладених на нього завдань: 1) організовує разом із заінтересованими міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади підготовку
пропозицій щодо оптимального територіального розміщення
виробництва продовольчих товарів з урахуванням економічних,
грунтово-кліматичних, екологічних, соціальних та інших факторів,
готує пропозиції щодо закриття морально застарілих виробництв і
розміщення нових; 2) розробляє концептуальні напрями розвитку
конкурентоспроможного виробництва харчових продуктів, бере участь
у проведенні державної політики з питань дитячого, дієтичного і
профілактичного харчування; 3) бере участь у розробленні пропозицій щодо впровадження
сучасних механізмів вирішення функціональних питань галузевого і
міжгалузевого характеру, державної підтримки підприємств, установ
та організацій всіх форм власності, стимулювання їх інтеграції та
кооперування, розробляє економічні та організаційно-правові
заходи, спрямовані на захист вітчизняного товаровиробника,
активізацію зовнішньоекономічної діяльності, залучення іноземних
інвестицій, кредитних ресурсів та міжнародної технічної допомоги
на розвиток пріоритетних напрямів у харчовій і переробній
промисловості; 4) розробляє ринкові механізми регулювання цін і тарифів на
сировинні та матеріально-технічні ресурси, готову продукцію, а
також послуги виробничо-технічного призначення, організовує
інформування товаровиробників усіх форм власності, сприяє
створенню умов для реалізації продукції через ринкову
інфраструктуру, відновленню традиційних та освоєнню нових ринків
збуту; 5) готує пропозиції щодо роздержавлення і приватизації майна,
забезпечує реалізацію політики антимонопольного регулювання в
галузі харчової і переробної промисловості, сприяє розвитку
конкуренції, ринкових відносин у сфері виробництва та послуг; 6) бере участь у розробленні проекту закону про Державний
бюджет України, забезпечує цільове фінансування програм і заходів,
веде облік бюджетних коштів та складає звітність про їх
використання; 7) бере участь у визначенні державних потреб у
сільськогосподарській продукції та сировині, сприяє поповненню
запасів продовольства державного резерву відповідно до
встановлених завдань; 8) складає разом із заінтересованими центральними і місцевими
органами виконавчої влади загальногалузеві та регіональні баланси
забезпечення сировинними, енергетичними, трудовими ресурсами
харчової і переробної промисловості та задоволення потреб
населення у харчовій продукції; 9) бере участь в організації постачання продовольчої
продукції з державних ресурсів за міжурядовими угодами та
населенню, яке проживає на території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; 10) забезпечує розвиток власної системи сервісного
обслуговування технологічним, загальнозаводським,
нестандартизованим і малосерійним обладнанням, приладами та
засобами автоматизації, тарою і таропакувальними матеріалами; 11) розробляє відповідні фінансово-економічні та інші
нормативи, механізми їх впровадження, розробляє і затверджує
галузеві стандарти; 12) здійснює контроль за виробництвом спирту етилового,
горілки, лікеро-горілчаних виробів, настойок та настоянок;
затверджує технічні умови, технологічні інструкції і рецептури їх
виробництва, які є обов'язковими для підприємств усіх форм
власності, що виробляють зазначену продукцію, складає разом з
Міністерством економіки України баланси виробництва і споживання
спирту етилового; 13) безпосередньо організує роботу, спрямовану на
забезпечення дотримання вимог законодавства у процесі експлуатації
природоохоронних об'єктів, раціонального використання водних та
інших природних ресурсів; 14) організовує виконання заходів та здійснює контроль щодо
забезпечення екологічної безпеки у поводженні з відходами власного
виробництва; 15) створює банки і фонди інформації з питань стандартизації,
якості продукції, техніки і технології в харчовій і переробній
промисловості, балансу продовольчих ресурсів, рівня цін, структури
собівартості продукції, енергоспоживання; 16) організовує разом з відповідними державними органами
виконання робіт із стандартизації, сертифікації, метрологічного
забезпечення виробництва на підприємствах харчової і переробної
промисловості; 17) забезпечує в межах наданих повноважень реалізацію
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності
державної політики з питань енергозбереження, охорони праці,
пожежної безпеки, нагляду за технічним станом машин та
устаткування, безпеки дорожнього руху; 18) сприяє розвитку виробництва екологічно чистих харчових
продуктів на територіях, забруднених хімічними, радіоактивними та
іншими шкідливими речовинами; 19) бере участь у розподілі державних інвестицій, як правило,
на конкурсних засадах між головними виконавцями виробничих та
соціальних програм, виступає замовником типових проектів і робіт,
затверджує титульні списки на проектування та будівництво,
проводить експертизу і затверджує проектно-кошторисну
документацію; 20) бере участь у реалізації правової політики в галузі
харчової і переробної промисловості, сприяє додержанню та
удосконаленню законодавства з питань, що належать до його
компетенції; 21) реалізує державну політику у сфері соціально-трудових
відносин і регулювання оплати праці в харчовій і переробній
промисловості, укладає з відповідними профспілковими органами
галузеві угоди, надає допомогу товаровиробникам у питаннях
організації, нормування та оплати праці, здійснює контроль за
додержанням установами та організаціями, що фінансуються з бюджету
і належать до сфери його управління, встановлених державою умов
оплати праці; 22) разом з іншими заінтересованими центральними органами
виконавчої влади розробляє та реалізує програми і заходи,
спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази
соціально-культурної, медичної та комунально-побутової сфери,
індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості, на
поліпшення демографічної ситуації, соціальний захист сільського
населення; 23) реалізує державну інноваційну політику в харчовій і
переробній промисловості, сприяє створенню галузевих і
регіональних інноваційних центрів; 24) сприяє підприємствам, установам та організаціям усіх форм
власності щодо їх кадрового забезпечення, реалізації державної
політики у сфері зайнятості населення, організовує підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у системі
Укрхарчопрому; 25) здійснює в межах своєї компетенції ведення
бухгалтерського обліку і звітності, розробляє відповідно до
галузевих особливостей методологічні основи та методичні
рекомендації щодо бухгалтерського обліку витрат на виробництво,
майна та джерел його формування; 26) забезпечує координацію науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт та впровадження у виробництво
завершених наукових розробок; 27) реалізує державну політику у сфері виставкової діяльності
підприємств харчової і переробної промисловості, сприяє участі
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у
виставках, ярмарках, аукціонах тощо; 28) організовує створення мереж і методичне керівництво
консультативними центрами впровадження та функціонування системи
надання технічних, технологічних, економічних і правових
консультаційних послуг; 29) забезпечує розроблення і погодження технічних вимог щодо
устаткування, приладів контролю і регулювання, використання
допоміжних матеріалів у харчовій і переробній промисловості,
сприяє створенню в державі виробництва технічної продукції для
потреб галузі; 30) за дорученням Кабінету Міністрів України і Міністерства
агропромислового комплексу України бере участь у підготовці
відповідних міжнародних договорів України, укладає договори
міжвідомчого характеру, аналізує стан їх виконання та підтримує
зв'язки з міжнародними організаціями; 31) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством,
функції з управління майном підприємств, установ та організацій,
що перебувають у державній власності і належать до сфери його
управління, зокрема: приймає у встановленому порядку рішення про створення,
реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій,
заснованих на державній власності; затверджує статути (положення) підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери його управління, контролює
дотримання та приймає рішення у разі їх порушення; укладає і розриває контракти з керівниками підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери його управління; 32) проводить експертну оцінку проектів загальнодержавних та
регіональних програм; ( Підпункт 32 пункту 4 в редакції Указів
Президента N 1019/98 від 15.09.98, N 1069/98 від 29.09.98 ) 33) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави в межах своїх повноважень; 34) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної
таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
його управління; 35) реалізує державну політику у сфері розстановки кадрів та
їх добору для підприємств, установ та організацій, що входять у
його систему; 36) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Укрхарчопром має право: залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції; представляти Кабінет Міністрів України та Міністерство
агропромислового комплексу України за їх дорученням у міжнародних
організаціях і під час укладення відповідних міжнародних договорів
України; одержувати безоплатно у встановленому законодавством порядку
від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи та
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції; ( Абзац пункту 5 виключено на підставі Указу Президента N
1069/98 від 29.09.98 ) зупиняти на певний строк дію виданої ним
ліцензії у разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
ліцензійних умов або невиконання суб'єктом підприємницької
діяльності у визначений строк обов'язкових для виконання
розпоряджень щодо додержання ліцензійних умов органу, спеціально
уповноваженого Кабінетом Міністрів України, або Укрхарчопрому;
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1019/98
від 15.09.98 )
( Абзац пункту 5 виключено на підставі Указу Президента N
1069/98 від 29.09.98 ) анульовувати видану ним ліцензію у разі
виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії чи
в документах, що додаються до неї, передачі суб'єктом
підприємницької діяльності ліцензії іншій особі, повторного або
грубого порушення суб'єктом підприємницької діяльності
ліцензійних умов. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 1019/98 від 15.09.98 )
6. Укрхарчопром у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
інших держав.
7. Укрхарчопром у межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Укрхарчопрому підлягають державній
реєстрації у встановленому законодавством порядку. Рішення Укрхарчопрому, прийняті в межах його повноважень, є
обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і
громадянами. Укрхарчопром у разі потреби видає разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування спільні акти.
8. Укрхарчопром очолює Голова, який за посадою є першим
заступником Міністра агропромислового комплексу України і якого
призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку
Президент України. Голова Укрхарчопрому має заступників, які призначаються на
посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.
Розподіл обов'язків між заступниками здійснює Голова. Голова Укрхарчопрому здійснює керівництво дорученими йому
сферами діяльності і несе відповідальність перед Президентом
України, Кабінетом Міністрів України та Міністром агропромислового
комплексу України за стан справ у цих сферах, визначає ступінь
відповідальності своїх заступників та керівників підрозділів
Укрхарчопрому.
9. Для погодженого вирішення питань в межах своїх
повноважень, обговорення найважливіших напрямів діяльності
Укрхарчопрому утворюється колегія у складі Голови, заступників
Голови, а також інших керівних працівників Укрхарчопрому. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Укрхарчопрому. Членів колегії затверджує та увільняє від обов'язків Міністр
агропромислового комплексу України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Укрхарчопрому.
10. Для визначення науково-технічних засад розвитку харчової
і переробної промисловості, розгляду наукових рекомендацій та
пропозицій щодо головних напрямів розвитку науки, техніки і
технологій, обговорення найважливіших програм та інших питань в
Укрхарчопромі може утворюватися науково-технічна рада, у складі
якої мають бути вчені та висококваліфіковані фахівці.
Науково-технічну раду очолює Голова Укрхарчопрому або його
заступник. Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує
Голова Укрхарчопрому. В Укрхарчопромі можуть утворюватись й інші дорадчі та
консультативні органи. Склад цих органів і положення про них
затверджує Голова Укрхарчопрому.
11. Граничну чисельність працівників Укрхарчопрому і
структуру його центрального апарату затверджує Міністр
агропромислового комплексу України в межах чисельності працівників
Міністерства агропромислового комплексу, затвердженої Кабінетом
Міністрів України. Штатний розпис центрального апарату Укрхарчопрому
затверджується відповідно до законодавства. Положення про структурні підрозділи Укрхарчопрому затверджує
його Голова.
12. Укрхарчопром є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору