Документ 864-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.07.2001, підстава - 920-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 1994 р. N 864
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 920 ( 920-2001-п ) від 27.07.2001 )
Про затвердження Положення про Державну
надзвичайну протиепідемічну комісію при
Кабінеті Міністрів України

З метою оперативного розроблення і проведення заходів щодо
запобігання, локалізації та ліквідації епідемій інфекційних хвороб
людини і відповідно до Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити подане Міністерством охорони здоров'я і
погоджене із заінтересованими міністерствами і відомствами
Положення про Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при
Кабінеті Міністрів України (додається).
2. Надати Державній надзвичайній протиепідемічній комісії
при Кабінеті Міністрів України право приймати рішення з питань
координації наукової та практичної діяльності міністерств і
відомств, виконкомів Рад народних депутатів, підприємств, установ,
організацій, спрямованої на локалізацію та ліквідацію епідемій
інфекційних хвороб людини (холера, СНІД, грип тощо), а також
розробляти і вживати заходів для запобігання їх виникненню. Рішення Комісії із зазначених питань обов'язкові для
виконання міністерствами і відомствами, Урядом Автономної
Республіки Крим, виконкомами Рад народних депутатів,
підприємствами, установами і організаціями.
3. Дозволити голові Державної надзвичайної протиепідемічної
комісії при Кабінеті Міністрів України затверджувати за
погодженням із заінтересованими міністерствами, відомствами і
організаціями її персональний склад. Установити, що члени Комісії
беруть участь у засіданнях без права заміни.
4. Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомам,
Севастопольському міськвиконкому, Київській міській державній
адміністрації на основі Положення про Державну надзвичайну
протиепідемічну комісію при Кабінеті Міністрів України розробити і
затвердити положення про відповідні надзвичайні протиепідемічні
комісії.
5. Установити, що надзвичайні протиепідемічні комісії при
Уряді Автономної Республіки Крим, облвиконкомах, Київському і
Севастопольському міськвиконкомах очолюють Прем'єр-міністр Уряду
Автономної Республіки Крим, голови виконкомів обласних ( міських)
Рад народних депутатів або їх заступники. Рекомендувати Уряду Автономної Республіки Крим,
облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам
призначати заступниками голів надзвичайних протиепідемічних
комісій головних державних санітарних лікарів Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя.
6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 8 лютого 1990 р. N 27 ( 27-90-п ) "Про
затвердження Положення про Республіканську надзвичайну
протиепідемічну комісію при Раді Міністрів УРСР".

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 1994 р. N 864
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну надзвичайну протиепідемічну
комісію при Кабінеті Міністрів України
I. Загальна частина
1. Державна надзвичайна протиепідемічна комісія при Кабінеті
Міністрів України (далі - Комісія): розробляє і здійснює через державні органи, підприємства,
установи і організації заходи профілактики інфекційних хвороб,
локалізації та ліквідації епідемій цих захворювань, запобігання
випадкам масових харчових отруєнь тощо; координує і контролює діяльність центральних і місцевих
органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій, спрямовану на запобігання, локалізацію і ліквідацію
спалахів епідемій інфекційних хвороб, випадків масових харчових
отруєнь; здійснює методичне керівництво і координує діяльність
надзвичайних протиепідемічних комісій при Уряді Автономної
Республіки Крим, облвиконкомах, Київському і Севастопольському
міськвиконкомах, подає їм у разі потреби практичну допомогу у
виконанні заходів, спрямованих на запобігання та зниження
інфекційної захворюваності.
2. Комісія діє на громадських засадах і створюється у складі
голови, першого заступника голови, заступника голови,
відповідального секретаря та членів комісії. Голова Комісії призначається Кабінетом Міністрів України. Голова Комісії визначає кількість членів Комісії і затверджує
її персональний склад. До складу Комісії включаються представники міністерств і
відомств, Штабу Цивільної оборони та інших заінтересованих
підприємств, організацій і установ.
3. Комісія з усіх питань, що належать до її компетенції,
провадить свою діяльність у взаємодії з Комісією з надзвичайних
ситуацій Кабінету Міністрів України, Штабом Цивільної оборони і
Надзвичайною протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів
України.
4. При Комісії діє медичний штаб у складі відповідальних
працівників МОЗ, відповідних закладів охорони здоров'я, які
знаходяться у підпорядкуванні МОЗ. Персональний склад медичного
штабу затверджує перший заступник голови Комісії - головний
державний санітарний лікар України.
II. Функції та права
5. З метою виконання завдань, зазначених у розділі I цього
Положення, на Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при
Кабінеті Міністрів України покладається: розроблення і організація здійснення заходів профілактики та
ліквідації епідемій інфекційних захворювань, методичне керівництво
і координація діяльності міністерств і відомств, підприємств,
організацій і установ, а також надзвичайних протиепідемічних
комісій при Уряді Автономної Республіки Крим, облвиконкомах,
Київському та Севастопольському міськвиконкомах з цих питань; інформування Кабінету Міністрів України про випадки спалахів
інфекційних захворювань і харчових отруєнь серед населення і
здійснювані заходи щодо їх ліквідації.
6. У разі реєстрації спалахів інфекційних захворювань і
випадків масових харчових отруєнь Комісія: залучає в установленому порядку сили і засоби господарських
служб підприємств і організцій для виконання конкретних
протиепідемічних заходів і призначає осіб, відповідальних за їх
здійснення; періодично заслуховує інформацію відповідальних осіб про хід
виконання протиепідемічних заходів і приймає за результатами
заслуховування організаційні та практичні рішення; розглядає всі матеріали, що стосуються причин виникнення та
результатів ліквідації спалахів інфекційних захворювань або
випадків масових харчових отруєнь серед людей, визначає осіб,
винних у виникненні цих захворювань або отруєнь, і осіб,
діяльність яких з організації та проведення термінових
протиепідемічних заходів заслуговує позитивної оцінки.
7. У разі реєстрації захворювань, обумовлених особливо
небезпечною інфекцією, Комісія в разі потреби додатково здійснює: запровадження карантинно-обмежувальних заходів або карантину
в місці виникнення інфекції; систематичне заслуховування питань про хід реалізації
заходів щодо ліквідації вогнища інфекції, прийняття за
результатами аналізу відповідних рішень.
8. Комісія має право: запитувати і отримувати інформацію від міністерств,
відомств, Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомів,
Київського і Севастопольського міськвиконкомів про спалахи
інфекційних захворювань і випадки масових харчових отруєнь серед
людей; проводити на підприємствах, в організаціях і установах
перевірку стану роботи, пов'язаної із профілактикою інфекційних
захворювань і харчових отруєнь; запитувати документи і заслуховувати на засіданнях Комісії
повідомлення керівників відповідних міністерств і
відомств, виконкомів Рад народних депутатів підприємств, установ і
організацій з вини яких допущені спалахи епідемій інфекційних
хвороб або випадки масових харчових отруєнь серед людей; виносити на розгляд Кабінету Міністрів України, Уряду
Автономної Республіки Крим, облвиконкомів, Київського і
Севастопольського міськвиконкомів питання профілактики та зниження
рівня інфекційної захворюваності, а також запобігання харчовим
отруєнням; позачергово відправляти залізницею, цивільним повітряним
транспортом представників Комісії, а також медичні препарати в
місця, де виникли епідемії інфекційних захворювань, для проведення
протиепідемічних заходів.
III. Організація роботи
9. Комісія проводить планову роботу, яка передбачає вирішення
поточних і перспективних питань, зокрема: запобігання виникненню та поширенню інфекційних захворювань
і харчових отруєнь; виконання міністерствами, відомствами, Урядом Автономної
Республіки Крим, облвиконкомами, Київським і Севастопольським
міськвиконкомами заходів щодо реалізації законів України, постанов
Кабінету Міністрів України, комплексних програм профілактики та
запобігання поширенню інфекційних захворювань, а також рішень
Комісії.
10. Голова Комісії з урахуванням епідемічної обстановки, що
складається, забезпечує скликання та проведення планових і
позачергових засідань Комісії, організовує контроль за виконанням
її рішень.
11. На засідання Комісії запрошуються, залежно від характеру
питань, що розглядаються, керівники або представники міністерств,
відомств, виконкомів Рад народних депутатів, підприємств, установ
і організацій. На засіданні Комісії ведеться протокол, який у вигляді
витягів доводиться до відома заінтересованих організацій та
посадових осіб, а також засобів масової інформації. Протокол підписується головуючою на засіданні особою та
відповідальним секретарем.
12. Члени Комісії виконують свої обов'язки, як правило, в
робочий час. У період виконання доручень, не пов'язаних з основною
діяльністю, за членами Комісії зберігається заробітна плата за
постійним місцем роботи.вгору