Про пестициди і агрохімікати
Закон України від 02.03.199586/95-ВР
Документ 86/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.10.2018, підстава - 2530-VIII


{Абзац сьомий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

накладати адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства про пестициди і агрохімікати, в порядку, передбаченому законодавством.

Законні вимоги посадових осіб, що здійснюють державний нагляд і державний контроль, є обов'язковими для виконання.

У разі забруднення харчових продуктів залишками пестицидів і агрохімікатів у кількості, що перевищує встановлені вимоги, право забороняти їх переробку і реалізацію надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, відповідно до їх компетенції.

{Статтю 17 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 3078-IV від 15.11.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Розділ V
ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ

{Назва розділу V в редакції Закону № 3078-IV від 15.11.2005}

Стаття 18. Вимоги до безпечності сільськогосподарської сировини

Сільськогосподарська сировина повинна відповідати санітарним вимогам щодо максимальних меж залишків (максимально допустимий рівень залишків) пестицидів і агрохімікатів.

Рішення про порядок використання сільськогосподарської сировини, яка не відповідає цим вимогам, приймають центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, відповідно до їх компетенції.

{Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Сільськогосподарська сировина, яка не може бути використана, підлягає вилученню, утилізації і знищенню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Стаття 18 в редакції Закону № 3078-IV від 15.11.2005}

{Статтю 19 виключено на підставі Закону № 3078-IV від 15.11.2005}

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПЕСТИЦИДИ І АГРОХІМІКАТИ

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про пестициди і агрохімікати

Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відповідальність несуть особи, винні у:

приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу;

недотриманні вимог стандартів, санітарних норм і правил та інших нормативних документів під час виробництва, транспортування, зберігання пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування (крім машин, призначених для застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюється дія технічного регламенту щодо машин);

{Абзац третій частини другої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2189-VI від 13.05.2010, № 124-VIII від 15.01.2015}

забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, грунту, води, повітря;

порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів;

застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;

порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської сировини і продовольчих продуктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів;

невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль;

використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.

{Частину другу статті 20 доповнено абзацом згідно із Законом № 141-V від 14.09.2006}

Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень законодавства про пестициди та агрохімікати, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші види порушень законодавства України про пестициди і агрохімікати.

{Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Розділ VII
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 21. Пільги і компенсації працівникам, які виконують роботи, пов'язані із застосуванням пестицидів та агрохімікатів

Держава гарантує працівникам, які безпосередньо виконують роботи, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, торгівлею, застосуванням, утилізацією, знищенням, знешкодженням пестицидів і агрохімікатів, та здійснюють аналітичний контроль у цій сфері, соціальний захист відповідно до чинного законодавства.

Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з пестицидами та небезпечними агрохімікатами, мають право на пільгову пенсію, додаткову відпустку та скорочений робочий день згідно з чинним законодавством.

Перелік категорій працівників, які мають пільги, затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Стаття 22. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних органів, що здійснюють державний нагляд та державний контроль за дотриманням законодавства про пестициди і агрохімікати

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних органів, що здійснюють державний нагляд і державний контроль за дотриманням законодавства про пестициди і агрохімікати, провадиться за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів України та в порядку, передбаченому положеннями про ці органи, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Позабюджетними джерелами фінансування діяльності зазначених органів є:

надходження за виконання робіт за договорами з підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

інші не заборонені законодавством джерела.

Стаття 23. Державні заходи щодо застосування пестицидів і агрохімікатів, які фінансуються з державного бюджету

За рахунок коштів державного бюджету фінансуються витрати на:

державний контроль за забрудненням навколишнього природного середовища залишковими кількостями пестицидів і агрохімікатів, а також солями важких металів;

проведення культуртехнічних робіт, в тому числі вапнування і гіпсування грунтів, та комплексу заходів для боротьби з окремими шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур та бур'янами;

здійснення агрохімічних заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

державні випробування та реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, створених вітчизняними науково-дослідними установами та підприємствами.

{Абзац п'ятий статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

{Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}

Стаття 24. Міжнародне співробітництво у сфері виробництва, транспортування, торгівлі, зберігання, застосування, вилучення, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері реєстрації, виробництва, транспортування, торгівлі, зберігання, застосування, вилучення, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів на основі міжнародних договорів.

Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про пестициди та агрохімікати, то застосовуються правила міжнародного договору.

{Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

{Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004}
Додаток
до Закону України "Про пестициди і агрохімікати"
від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР

ПЕРЕЛІК
агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації


з/п

Товарна підкатегорія згідно з УКТ ЗЕД

Різновид продукції

Вміст основних складників (масова частка, %)

1

2

3

4

1

2814 10 00 00

Аміак безводний


2

3102 10 10 00

Сечовина (карбамід)

Азот (більше 45%)

3

3102 10 90 00

Сечовина (карбамід)

Азот (не більше 45%)

4

3102 21 00 00

Сульфат амонію


5

3102 30 90 00

Аміачна селітра (нітрат амонію)


6

3102 40 10 00

Суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію

Азот (не більше 28%)

7

3102 40 90 00

Суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію

Азот (більше 28%)

8

3102 80 00 00

Суміш сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині (КАС)


9

3103 10 90 00

Суперфосфат, концентрований суперфосфат

Вміст оксиду фосфору (P2O5) не більше 35%

10

3103 10 10 00

Потрійний суперфосфат

Вміст оксиду фосфору (P2O5) більше 35%

11

3103 90 00 00

Фосфоритне борошно


12

3104 20 50 00

Хлористий калій

Калій у перерахунку на водорозчинний K2O (більше 40%, але не більше 62%)

13

3104 20 90 00

Хлористий калій

Калій у перерахунку на водорозчинний K2O (більше 62%)

14

3104 30 00 00

Сульфат калію


15

2833 21 00 00

Сульфат магнію


16

2810 00 90 00

Борна кислота


17

3105 20 10 00

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію

Вміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (більше 10 %)

18

3105 20 90 00

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію

Вміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (не більше 10%)

19

3105 51 00 00

Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору (із вмістом нітратів та фосфатів)


20

3105 59 00 00

Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору


21

3105 60 00 00

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію


22

2503 00 10 00

Сірка сира або нерафінована (крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної)


23

2503 00 90 00

Інша сірка


24

2802 00 00 00

Сірка сублімована або осаджена, колоїдна


{Закон доповнено додатком згідно із Законом № 867-VIII від 08.12.2015}

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
2 березня 1995 року
№ 86/95-ВР
вгору