Документ 84/2015, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2015. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Про посилення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань

З метою посилення контролю за діяльністю Збройних Сил України, інших військових формувань та відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України, статті 13 Закону України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" постановляю:

1. Затвердити Положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

статті 2 і 3 Указу Президента України від 13 серпня 2010 року № 815 "Про забезпечення здійснення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань";

Указ Президента України від 27 вересня 2010 року № 917 "Про Положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань";

Указ Президента України від 26 лютого 2013 року № 91 "Про внесення змін до Указів Президента України від 13 серпня 2010 року № 815 та від 27 вересня 2010 року № 917";

пункти 7 і 8 статті 1 Указу Президента України від 16 грудня 2014 року № 934 "Про внесення змін до деяких указів Президента України".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 лютого 2015 року
№ 84/2015

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 лютого 2015 року № 84/2015

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань

1. Це Положення визначає порядок здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань (далі - контроль).

2. Основними формами контролю є:

інспектування - всебічне вивчення стану об'єкта контролю, його структурних підрозділів;

перевірка - вивчення окремих питань діяльності об'єкта контролю, його структурних підрозділів.

Контроль здійснюється згідно з планами контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань, що затверджуються Президентом України.

3. Метою контролю є визначення здатності об'єкта контролю, його структурних підрозділів виконувати завдання за призначенням та відповідності їх діяльності Конституції України, законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указами Президента України.

4. Контролю підлягає діяльність:

Збройних Сил України;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби України;

Державної спеціальної служби транспорту;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

Управління державної охорони України.

5. Контроль за діяльністю Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України здійснюється відповідно до Законів України "Про Службу безпеки України", "Про Службу зовнішньої розвідки України", "Про розвідувальні органи України" та "Про контррозвідувальну діяльність".

6. Об'єктами контролю є:

Генеральний штаб Збройних Сил України, його структурні підрозділи та підпорядковані йому органи військового управління, війська (сили), установи;

командування і штаби видів Збройних Сил України та підпорядковані їм війська (сили), установи;

командування і штаби оперативних командувань (територіальних управлінь) та підпорядковані їм війська, військові комісаріати, установи;

Головне управління Національної гвардії України, оперативно-територіальні об'єднання, з'єднання, військові частини і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), бази, установи та заклади, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України;

Адміністрація Державної прикордонної служби України та її територіальні органи, Морська охорона та органи охорони державного кордону, органи забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України;

Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України і об'єднані загони, загони, окремі загони, підрозділи охорони, органи забезпечення, навчальний центр, заклади, підприємства та установи, що входять до її складу;

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захист інформації України, її територіальні органи, територіальні підрозділи, заклади і установи;

Управління державної охорони України та підпорядковані йому підрозділи, відділи і установи.

7. Здійснення контролю організовується Інспекцією з питань контролю за діяльністю військових формувань Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента України (далі - Інспекція).

8. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань вивчає:

стан бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України до виконання завдань за призначенням;

стан здійснення Міністерством оборони України військово-політичного та адміністративного керівництва Збройними Силами України, забезпечення їх функціонування і життєдіяльності;

стан готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання завдань в особливий період, а також до вирішення інших завдань у сфері оборони, пов'язаних із використанням об'єктів національної транспортної системи України;

стан виконання Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань, пов'язаних з участю в обороні держави;

стан здійснення Управлінням державної охорони України охорони органів державної влади України та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, а також готовність цього державного правоохоронного органу спеціального призначення до участі у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом;

стан озброєння і військової техніки та діяльність військових формувань з утилізації надлишкового військового майна і боєприпасів;

стан забезпеченості військових формувань матеріально-технічними засобами в мирний час і на особливий період, їх наявність, утримання, збереження, ешелонування та оновлення;

стан медичного забезпечення, організацію лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у військових формуваннях;

стан реалізації військової кадрової політики у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, забезпечення розвитку військової освіти і науки;

стан виконання програм реформування і розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань;

питання щодо додержання вимог Конституції та законів України стосовно соціального захисту, забезпечення реалізації прав і свобод громадян, які перебувають на військовій службі у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, а також стан забезпечення військової дисципліни і правопорядку у Збройних Силах України, інших військових формуваннях.

9. Інспекція має право:

1) здійснювати у межах своїх повноважень інспектування, перевірки та вносити за їх результатами пропозиції щодо заслуховування керівників об'єктів контролю;

2) залучати фахівців об'єктів контролю, органів управління військових формувань до проведення інспектувань, перевірок;

3) брати участь у нарадах, конференціях, семінарах тощо.

10. Інспектування проводяться інспекційними комісіями, перевірки - інспекторськими групами. Інспекційну комісію (інспекторську групу) очолює відповідний працівник Інспекції.

До складу інспекційної комісії (інспекторської групи) можуть бути включені працівники структурних підрозділів Адміністрації Президента України, фахівці центральних органів виконавчої влади, військових формувань, контролюючих та правоохоронних органів (за погодженням з їх керівниками).

11. Склад інспекційних комісій (інспекторських груп), програма та план проведення інспектування (перевірки) затверджуються розпорядженнями Глави Адміністрації Президента України відповідно до затверджених Президентом України планів контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань.

12. Під час інспектування (перевірки) з метою оцінки рівня готовності об'єкта контролю до виконання бойових завдань (завдань за призначенням), рівня його мобілізаційної готовності здійснюється:

1) аналіз стану об'єкта контролю та виконання ним основних завдань, функцій;

2) перевірка відповідності організаційно-штатної структури об'єкта контролю його призначенню;

3) підготовка висновків та пропозицій щодо додержання вимог законодавства, об'єктивності нормативів і настанов, передбачених відомчими нормативно-правовими актами;

4) виявлення причин недоліків у діяльності об'єкта контролю;

5) вивчення позитивного досвіду організації та забезпечення діяльності об'єкта контролю;

6) перевірка відповідності діяльності об'єкта контролю вимогам наказів, директив та інструкцій з питань управління підпорядкованими органами (підрозділами).

13. Під час проведення інспектування (перевірки) об'єкта контролю з метою оцінки його бойової підготовки здійснюється визначення готовності особового складу об'єкта контролю до виконання навчально-бойових завдань і нормативів.

Інспектування (перевірка) бойової підготовки здійснюється на навчаннях, тренуваннях, бойових стрільбах (пусках), контрольних заняттях об'єкта контролю.

14. Під час здійснення інспекційних заходів може бути проведене повне або часткове розгортання об'єктів.

15. Об'єкт контролю за результатами інспектування (перевірки) оцінюється як:

спроможний виконувати покладені завдання, якщо орган військового управління виконує функції управління за призначенням, підпорядковані йому органи (підрозділи) готові до виконання бойових завдань (завдань за призначенням);

обмежено спроможний виконувати покладені завдання, якщо орган військового управління не у повному обсязі виконує функції управління щодо виконання бойових завдань (завдань за призначенням);

неспроможний виконувати покладені завдання, якщо орган військового управління не виконує функції управління за призначенням або підпорядковані йому органи (підрозділи) не готові до виконання бойових завдань (завдань за призначенням).

16. Відповідальність за безпечне виконання бойових завдань (завдань за призначенням) під час інспектування (перевірки) несе керівник об'єкта контролю.

Члени інспекційної комісії (інспекторської групи) під час інспектування (перевірки) не мають права втручатися в діяльність органів військового управління, зобов'язані вживати невідкладних заходів щодо зупинення виконання завдань у разі порушення вимог безпеки керівником або особовим складом об'єкта контролю, про що негайно доповідають керівникові інспекційної комісії (інспекторської групи) і повідомляють керівника об'єкта контролю.

Керівник інспекційної комісії (інспекторської групи) приймає у разі виявлення порушень рішення про продовження інспектування (перевірки).

17. За результатами інспектування (перевірки) складається акт у двох примірниках, який підписується керівником інспекційної комісії (інспекторської групи) та членами комісії (групи).

Акт доводиться до відома керівника об'єкта контролю.

Один примірник акта передається до Інспекції, другий - до органу військового управління об'єкта контролю.

18. Після завершення інспектування (перевірки) і оформлення відповідних матеріалів керівник інспекційної комісії (інспекторської групи) розглядає підсумки інспектування (перевірки) за участю керівника об'єкта контролю.

За результатами інспектування (перевірки) готуються висновки для доповіді Президентові України.

19. Орган управління об'єкта контролю у двотижневий строк після розгляду результатів інспектування (перевірки) розробляє план усунення недоліків, виявлених під час інспектування (перевірки), і надсилає один його примірник до Інспекції.

Контрольна перевірка виконання плану усунення недоліків здійснюється за дорученням Президента України.

20. Працівники Інспекції несуть персональну відповідальність за об'єктивний характер заходів контролю і достовірність наданої інформації, а також за забезпечення захисту отриманої за результатами контролю інформації, яка містить державну таємницю.

Глава Адміністрації
Президента України


Б.ЛОЖКІНвгору