Документ 82/95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.02.1998, підстава - 73/98

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 73/98 від 03.02.98 )
Про Положення про Державний комітет України
з питань садівництва, виноградарства та
виноробної промисловості

Затвердити Положення про Державний комітет України з питань
садівництва, виноградарства та виноробної промисловості
(додається).

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 25 січня 1995 року
N 82/95

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 25 січня 1995 року N 82/95
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України з питань садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості

1. Державний комітет України з питань садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості (Держсадвинпром
України) є центральним органом державної виконавчої влади,
підвідомчим Кабінету Міністрів України. Держсадвинпром України бере участь у виробленні державної
політики у сфері садівництва, виноградарства, розсадництва,
виноробної промисловості та забезпечує її реалізацію, сприяє
поширенню досягнень науково-технічного прогресу та структурній
перебудові в цих галузях агропромислового комплексу. 2. Держсадвинпром України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 888-09 ) та законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,
декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Комітет
організовує виконання актів законодавства України і здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією. Комітет узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє та вносить на
розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо вдосконалення законодавства. 3. Основними завданнями Держсадвинпрому України є: реалізація державних програм розвитку садівництва,
виноградарства, розсадництва і виноробної промисловості,
проведення сучасної економічної, технічної, технологічної політики; координація діяльності підприємств, що вирощують плоди,
ягоди, виноград та виробляють продукти їх переробки, і надання їм
державної підтримки; здійснення заходів економічного стимулювання виробників
садівничої, виноградарської, розсадницької та виноробної
продукції, сприяння еквівалентному обміну продукцією між
сільськогосподарським виробництвом і переробною промисловістю,
створення рівних умов для розвитку різних форм власності й
господарювання; складання балансів використання ресурсів плодів, ягід,
винограду та виноробної продукції; сприяння вирощуванню плодів, ягід, винограду, виробництву
виноробної продукції та їх поставці за міждержавними угодами та
іншим споживачам; надання допомоги підприємствам, установам і організаціям
садівничо-виноградарського комплексу у здійсненні міжнародного
співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності; участь у розробленні державних програм соціального розвитку
села, формуванні демографічної політики, здійсненні заходів щодо
соціального захисту населення. 4. Держсадвинпром України відповідно до покладених на нього
завдань: 1) визначає разом з науковими установами основні напрями
економічної та науково-технічної політики у садівництві,
виноградарстві, розсадництві та виноробній промисловості,
розробляє проекти державних програм розвитку цих галузей, сприяє
впровадженню досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, техніки,
прогресивних технологій; 2) здійснює заходи, спрямовані на збільшення виробництва і
реалізації плодів, ягід, винограду, саджанців, виноробної
продукції, поліпшення їх якості та розширення асортименту, створює
умови товаровиробникам для посилення їх заінтересованості в цьому
та стабільну сировинну базу виноробної промисловості; 3) забезпечує аналіз та прогнозування економічного і
соціального розвитку підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління Комітету (далі - підприємства),
допомагає їм у встановленні та стабілізації господарських
зв'язків, у тому числі й зовнішньоекономічних, у підвищенні їх
експортного потенціалу, бере участь у вирішенні питань реєстрації
контрактів на реалізацію продукції за кордон; 4) визначає напрями розвитку механізації і автоматизації
технологічних процесів і сервісного обслуговування у садівництві,
виноградарстві, розсадництві та виноробстві, забезпечує відомчий
нагляд за технічним станом, якістю ремонту, додержанням правил
експлуатації техніки, обладнання і пожежної безпеки; 5) організовує разом із науково-дослідними установами роботу
з виробництва оздоровленого садивного матеріалу плодово-ягідних
культур і винограду поліпшеного породно-сортового та
сортопідщепного складу, сприяє проведенню клонової та
фітосанітарної селекції; 6) розробляє пропозиції щодо поліпшення структури сортового
складу багаторічних насаджень, контролює якість садивного
матеріалу, видачу паспортів-патентів на його вирощування в
розсадницьких господарствах; 7) координує роботу щодо проектування садів, виноградників,
розсадників, розглядає технічні проекти і забезпечує додержання в
них технологічних рішень, затверджує проекти садіння та погоджує
списання промислових садів і виноградників, реєструє акти
приймання в експлуатацію насаджень, що проводяться за рахунок
цільових і бюджетних капіталовкладень; 8) компенсує витрати на закладення багаторічних насаджень та
догляд за ними до початку плодоносіння; 9) бере участь у розробці та застосуванні прогресивних
методів боротьби зі шкідниками і хворобами садів та виноградників; 10) здійснює заходи щодо впровадження екологічно чистих і
безвідхідних технологій та максимального використання вторинних
ресурсів виноробства (дріжджових і гущових осадків, коньячної
барди, винного каменю тощо); 11) аналізує кон'юктуру внутрішнього і зовнішнього ринку
плодово-ягідної та виноробної продукції, надає підприємствам
допомогу з маркетингу, сприяє налагодженню роботи фірмових
магазинів і дегустаційних залів; 12) організовує роботу зі стандартизації, розробляє і в
установленому порядку подає на затвердження і реєстрацію державні
стандарти, здійснює контроль за додержанням стандартів якості
продукції та патентно-ліцензійних вимог, проводить експертну
оцінку науково-технічних програм і проектів на підприємствах; 13) виступає замовником наукових досліджень з економічних,
технічних, технологічних, організаційних та інших проблем розвитку
садівництва, виноградарства, розсадництва та виноробної
промисловості, затверджує плани наукових робіт науковим,
проектно-конструкторським і технологічним установам; 14) подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
додержання цінового паритету на продукцію садівництва,
виноградарства, розсадництва, виноробства і продукцію (роботи,
послуги) інших галузей економіки, яка використовується
підприємствами садівничо-виноградарського комплексу, та щодо
податкової політики, фінансування і кредитування державних
програм; 15) сприяє розвитку підприємництва і конкуренції,
інтеграційних процесів, у межах своєї компетенції проводить у
встановленому порядку роботу, спрямовану на демонополізацію
виробництва, готує пропозиції щодо здійснення антимонопольних
заходів та формування ринкової інфраструктури; 16) бере участь у здійсненні державної інвестиційної
політики, заходів щодо соціального розвитку села, виконання
підприємствами програми ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС; 17) надає підприємствам допомогу у роботі, пов'язаній з
капітальним будівництвом, розвитком матеріально-технічної бази,
виконанням проектних і науково-дослідних робіт, конкурсним і
експериментальним проектуванням будов, експертизою проектів та
кошторисів; 18) видає суб'єктам підприємницької діяльності спеціальні
дозволи (ліцензії) на виготовлення вина і коньячних виробів та
здійснює контроль за додержанням умов і правил, передбачених цими
дозволами (ліцензіями); 19) затверджує нормативну документацію на нові види
виноробної продукції, технологічні інструкції до неї, правила щодо
технології її виготовлення на підприємствах усіх форм власності,
погоджує використання зарубіжної технологічної документації,
організовує підготовку технічних умов на виноробну продукцію і
матеріали, що використовуються виноробними підприємствами; 20) проводить оцінку якості виноробної продукції для
внутрішньої торгівлі та на експорт, дає висновки щодо
відповідності її певним типам і стандартам; 21) затверджує відомчі розрахунки норм витрати сировини та
матеріалів на виноробну продукцію, гранично допустимі норми її
втрат у процесі виробництва, зберігання і транспортування; 22) організовує бухгалтерський облік і складання звітності,
розробляє відповідно до галузевих особливостей методичні
рекомендації з калькулювання витрат на виробництво, здійснює
контроль за станом застосування і достовірністю обліку на
підприємствах; 23) бере участь у розробці та реалізації разом із
заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами
державної виконавчої влади та навчальними закладами програм
підготовки спеціалістів і робітничих кадрів для садівництва,
виноградарства, розсадництва та виноробної промисловості та
підвищення їх кваліфікації, забезпечує реалізацію державної
політики у сфері зайнятості; 24) укладає з відповідними профспілковими об'єднаннями
галузеві тарифні угоди та організовує їх виконання, проводить у
межах своєї компетенції державну політику в питаннях праці,
заробітної плати, соціального захисту працівників галузі; 25) уживає заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання природних ресурсів,
відновлення екологічно забруднених земель; 26) здійснює у межах, визначених законодавством України,
управління майном підприємств, установ і організацій, що
перебувають у загальнодержавній власності й належать до сфери
управління Комітету. 5. Держсадвинпром України під час виконання покладених на
нього функцій взаємодіє з іншими центральними органами державної
виконавчої влади України, органами Автономної Республіки Крим,
місцевими органами влади і самоврядування, а також з відповідними
органами інших держав. 6. Держсадвинпром України має право: 1) рекомендувати для впровадження прогресивні технології
вирощування плодів, ягід, винограду, садивного матеріалу та
виробництва винопродукції; 2) створювати у встановленому порядку галузеві фонди і
резерви; 3) одержувати безкоштовно від міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій інформацію, документи й матеріали, необхідні для
виконання покладених на Комітет завдань. 7. Держсадвинпром України у межах своїх повноважень на основі
й на виконання чинного законодавства видає накази, організовує та
контролює їх виконання. Держсадвинпром України у разі потреби видає разом з іншими
центральними органами державної виконавчої влади, Урядом
Автономної Республіки Крим, місцевими органами влади і
самоврядування спільні акти. Рішення Комітету з питань садівництва, виноградарства,
розсадництва та виноробної промисловості, видані у межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами
державної виконавчої влади, місцевими органами влади і
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх
форм власності та громадянами. 8. Держсадвинпром України очолює Голова, який призначається
відповідно до Конституції України ( 888-09 ). Голова має заступників, яких призначає Президент України.
Розподіл обов'язків між заступниками Голови проводить Голова
Комітету. Голова Держсадвинпрому України несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності
заступників Голови, керівників підрозділів Комітету. 9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держсадвинпрому України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі
Голови Комітету (голова колегії), заступників Голови Комітету за
посадою, а також інших керівних працівників Комітету. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та працівники підприємств,
установ і організацій. Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету. 10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій з
основних напрямів розвитку науки і техніки, визначення науково
обгрунтованої єдиної технічної й технологічної політики в
садівництві, виноградарстві, розсадництві та виноробній
промисловості у Держсадвинпромі України утворюється
науково-технічна рада з учених і висококваліфікованих фахівців. Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує
Голова Комітету. 11. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держсадвинпрому України затверджує Кабінет
Міністрів України. Структуру центрального апарату Комітету затверджує
віце-Прем'єр-міністр України. Штатний розпис центрального апарату Комітету і положення про
його структурні підрозділи затверджує голова Держсадвинпрому
України. 12. Держсадвинпром України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору