Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)
Кодекс України; Закон, Кодекс від 07.12.19848073-X
Документ 80732-X, попередня редакція — Редакція від 07.05.2017, підстава - 1812-VIII
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 2147а-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


     Стаття 272. Свідок 
Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може
бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі
які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі.
На виклик органу (посадової особи), у провадженні якого
перебуває справа, свідок зобов'язаний з'явитися в зазначений час,
дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому по справі і
відповісти на поставлені запитання.
Стаття 273. Експерт
Експерт призначається органом (посадовою особою), у
провадженні якого перебуває справа про адміністративне
правопорушення, у разі коли виникає потреба в спеціальних знаннях,
у тому числі для визначення розміру майнової шкоди, заподіяної
адміністративним правопорушенням, а також суми грошей, одержаних
внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, які
підлягатимуть конфіскації.
Експерт зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової
особи) і дати об'єктивний висновок у поставлених перед ним
питаннях.
Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що
стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання
йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з
дозволу органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває
справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка
притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання,
що стосуються предмета експертизи; бути присутнім при розгляді
справи. { Стаття 273 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4025-VI
( 4025-17 ) від 15.11.2011 }
Стаття 274. Перекладач
Перекладач призначається органом (посадовою особою), в
провадженні якого перебуває справа про адміністративне
правопорушення.
Перекладач зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової
особи) і зробити повно й точно доручений йому переклад.
Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам,
експертам і перекладачам
Потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються
у встановленому порядку витрати, що їх вони зазнали у зв'язку з
явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває
справа про адміністративне правопорушення.
За особами, яких викликають як потерпілих, свідків, експертів
і перекладачів, зберігається у встановленому порядку середній
заробіток за місцем роботи за час їх відсутності у зв'язку з явкою
в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває
справа про адміністративне правопорушення.
Глава 22
РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне
правопорушення
Справа про адміністративне правопорушення розглядається за
місцем його вчинення. { Офіційне тлумачення положення частини першої статті 276 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 5-рп/2015 ( v005p710-15 ) від
26.05.2015 }
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 80, 81, 121 - 126, 127-1 - 129, частинами першою, другою,
третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення
вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем
обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 177 і 178 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх
вчинення або за місцем проживання порушника.
Справи про адміністративні правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному
режимі, розглядаються за місцем оброблення та обліку таких
правопорушень.
Адміністративними комісіями справи про адміністративні
правопорушення розглядаються за місцем проживання порушника.
Законами України може бути передбачено й інше місце розгляду
справи про адміністративне правопорушення. { Стаття 276 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 7542-11 від 19.05.89,
N 1369-12 від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 3785-12
від 23.12.93, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 2029-III ( 2029-14 ) від
05.10.2000, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2350-III
( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015 }
Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні
правопорушення
Справа про адміністративне правопорушення розглядається у
п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою
особою), правомочним розглядати справу, протоколу про
адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 106-1,
106-2, 162, 172-10 - 172-20, 173, 173-1, 173-2, 178, 185, частиною
першою статті 185-3, статтями 185-7, 185-10, 188-22, 203 - 206-1,
розглядаються протягом доби, статтями 146, 160, 185-1, 212-7 -
212-20 - у триденний строк, статтями 46-1, 51, 166-9, 176 і 188-34
- у п'ятиденний строк, статтями 101-103 цього Кодексу - у
семиденний строк.
Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду
справ про адміністративні правопорушення.
Строк розгляду адміністративних справ про адміністративні
корупційні правопорушення зупиняється судом у разі якщо особа,
щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне
правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних
причин не може туди з'явитися (хвороба, перебування у відрядженні
чи на лікуванні, у відпустці тощо). { Стаття 277 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2010-11 від 03.04.86, N 4135-11 від 12.06.87,
N 4452-11 від 21.08.87, N 6347-11 від 03.08.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90,
N 8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від
04.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91; Законами
N 3039-12 від 03.03.93, N 3890-12 від 28.01.94, N 64/95-ВР від
15.02.95, N 386/96-ВР від 01.10.96, N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності
01.08.2003 року, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005,
N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006, N 599-VI ( 599-17 ) від
25.09.2008, N 1508-VI ( 1508-17 ) від 11.06.2009, N 2258-VI
( 2258-17 ) від 18.05.2010, N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010;
в редакції Закону N 3207-VI ( 3207-17 ) від 07.04.2011;із змінами,
внесеними згідно із Законами N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011,
N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }

{ Стаття 277-1 втратила чинність на підставі Закону N 2808-VI
( 2808-17 ) від 21.12.2010 }

Стаття 277-2. Повідомлення про розгляд справи
Повістка особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня
розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду
справи.
Інші особи, які беруть участь у провадженні по справі про
адміністративні правопорушення, повідомляються про день розгляду
справи в той же строк.

{ Частину третю статті 277-2 виключено на підставі Закону
N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 }
{ Кодекс доповнено статтею 277-2 згідно із Законом N 3207-VI
( 3207-17 ) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 721-VII ( 721-18 ) від 16.01.2014 - втратив чинність на
підставі Закону N 732-VII ( 732-18 ) від 28.01.2014; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 }
Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про
адміністративне правопорушення
Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про
адміністративне правопорушення вирішує такі питання:
1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;
2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи
про адміністративне правопорушення;
3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи,
про час і місце її розгляду;
4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх
законних представників і адвоката.
Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне
правопорушення
Розгляд справи розпочинається з оголошення складу
колегіального органу або представлення посадової особи, яка
розглядає дану справу.
Головуючий на засіданні колегіального органу або посадова
особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає
розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності,
роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і
обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне
правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть
участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються
клопотання. { Стаття 279 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1697-VII
( 1697-18 ) від 14.10.2014 }
Стаття 279-1. Розгляд справи про адміністративне
правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному
режимі
У разі коли адміністративне правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному
режимі, посадова особа уповноваженого підрозділу Національної
поліції встановлює особу, за якою зареєстровано відповідний
транспортний засіб.
Постанова про накладення адміністративного стягнення за
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в
автоматичному режимі, може виноситися без участі особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності.
Постанова надсилається фізичній або юридичній особі, за якими
зареєстровано транспортний засіб, протягом трьох днів з дня
винесення (складення) рекомендованим листом із повідомленням на
адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи
(місцезнаходження юридичної особи).
Днем отримання постанови є дата, зазначена в поштовому
повідомленні про вручення її особі, за якою зареєстровано
транспортний засіб, або повнолітньому члену сім’ї такої особи.
У разі якщо особа, за якою зареєстровано транспортний засіб,
відмовляється від отримання постанови, днем отримання постанови є
день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову в
її отриманні. { Кодекс доповнено статтею 279-1 згідно із Законом N 596-VIII
( 596-19 ) від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
Стаття 279-2. Особливості розгляду справи про адміністративне
правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному
режимі, вчинене на транспортному засобі,
зареєстрованому за межами України
У разі, якщо транспортний засіб зареєстровано за межами
території України, інформація про вчинене адміністративне
правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі, вноситься
уповноваженою посадовою особою до відповідних електронних реєстрів
Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної
служби України.
Вручення особі, яка ввезла транспортний засіб на територію
України, копії постанови про накладення адміністративного
стягнення за порушення у сфері безпеки дорожнього руху,
зафіксовані в автоматичному режимі, покладається на органи
Державної прикордонної служби України.
Відмова особи, яка ввезла транспортний засіб на територію
України, від виконання постанови про накладення адміністративного
стягнення або її оскарження є підставою для внесення відповідних
відомостей щодо іноземців та осіб без громадянства до бази даних
осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в’їзд
в Україну, які зберігаються до виконання або скасування постанови
про накладення штрафу. { Кодекс доповнено статтею 279-2 згідно із Законом N 596-VIII
( 596-19 ) від 14.07.2015 }
Стаття 279-3. Звільнення власника транспортного засобу від
адміністративної відповідальності за
правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному
режимі
Власник транспортного засобу або особа, яка ввезла
транспортний засіб на територію України, звільняється від
адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному
режимі, у разі якщо:
ним надана інформація, що транспортний засіб вибув з його
володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо
протиправного використання іншими особами номерних знаків, що
належать його транспортному засобу;
протягом 14 днів з моменту отримання постанови про накладення
адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, особа, яка
фактично керувала транспортним засобом на момент вчинення
вказаного правопорушення, звернеться особисто або за допомогою
засобів телекомунікаційного зв’язку у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, до уповноваженого підрозділу
Національної поліції із відповідною заявою про визнання
зазначеного факту адміністративного правопорушення та згоди на
притягнення до адміністративної відповідальності.
У випадках звільнення власника транспортного засобу від
адміністративної відповідальності на підставі:
абзацу другого частини першої цієї статті, винесена відносно
нього постанова про притягнення до адміністративної
відповідальності скасовується;
абзацу третього частини першої цієї статті, винесена відносно
нього постанова скасовується та в порядку, встановленому цим
Кодексом, виноситься нова постанова відносно особи, яка фактично
керувала транспортним засобом в момент вчинення правопорушення,
зафіксованого в автоматичному режимі. { Кодекс доповнено статтею 279-3 згідно із Законом N 596-VIII
( 596-19 ) від 14.07.2015 }
Стаття 279-4. Інформування власників транспортних засобів про
правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному
режимі, вчинені на належних їм транспортних
засобах
За бажанням власника транспортного засобу інформація про
фіксацію в автоматичному режимі адміністративного правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, вчиненого на належному
йому транспортному засобі, може передаватися з використанням
повідомлень рухомого (мобільного) зв’язку або електронної пошти.
Для отримання такої інформації власник транспортного засобу
звертається з відповідною заявою до уповноваженого підрозділу
Національної поліції, зазначивши у ній бажаний спосіб отримання
інформації та вказавши абонентський номер рухомого (мобільного)
зв’язку або адресу електронної пошти.
На підставі заяви власника транспортного засобу уповноваженим
підрозділом Національної поліції безоплатно вноситься інформація
про абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку або адресу
електронної пошти власника до відповідної
інформаційно-телекомунікаційної системи Національної поліції. { Кодекс доповнено статтею 279-4 згідно із Законом N 596-VIII
( 596-19 ) від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді
справи про адміністративне правопорушення
Орган (посадова особа) при розгляді справи про
адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було
вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його
вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є
обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи
заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про
адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації,
трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають
значення для правильного вирішення справи. { Стаття 280 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1117-11
від 16.10.85, Законом N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі
про адміністративне правопорушення
При розгляді колегіальним органом справи про адміністративне
правопорушення ведеться протокол, в якому зазначаються:
1) дата і місце засідання;
2) найменування і склад органу, який розглядає справу;
3) зміст справи, що розглядається;
4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх
клопотання і результати їх розгляду;
6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;
7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення
порядку та строків її оскарження.
Протокол засідання колегіального органу підписується
головуючим на засіданні і секретарем цього органу.
Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що
сприяли вчиненню адміністративних правопорушень
Орган (посадова особа), який розглядає справу, встановивши
причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного
правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган
місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій
особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та
умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження
пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який
вніс пропозицію. { Стаття 282 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Глава 23
ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне
правопорушення
Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган
(посадова особа) виносить постанову по справі ( z1116-12 ).
Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по
справі про адміністративне правопорушення приймається у формі
рішення.
Постанова повинна містити:
найменування органу (прізвище, ім’я та по батькові, посада
посадової особи), який виніс постанову;
дату розгляду справи;
відомості про особу, стосовно якої розглядається справа
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження,
місце проживання чи перебування;
опис обставин, установлених під час розгляду справи;
зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність
за таке адміністративне правопорушення;
прийняте у справі рішення.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, крім даних, визначених
частиною другою цієї статті, повинна містити відомості про:
дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;
транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення
правопорушення (марка, модель, номерний знак);
технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис;
розмір штрафу та порядок його сплати;
правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та
порядок його оскарження;
відривну квитанцію із зазначенням реквізитів та можливих
способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в
автоматичному режимі, крім даних, визначених частинами другою і
третьою цієї статті, повинна містити відомості про адресу
веб-сайта в мережі Інтернет, на якому особа може ознайомитися із
зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в момент вчинення
адміністративного правопорушення, ідентифікатор для доступу до
зазначеної інформації та порядок звільнення від адміністративної
відповідальності.
Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за
адміністративне правопорушення органами (посадовими особами),
переліченими у пунктах 1-4 статті 213 цього Кодексу, одночасно
вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в
постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає
стягненню, порядок і строк її відшкодування.
Постанова по справі ( z1116-12 ) повинна містити вирішення
питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про
порядок і строк її оскарження.
Постанова суду (судді) про накладення адміністративного
стягнення повинна містити положення про стягнення з особи, щодо
якої її винесено, судового збору.
Постанова колегіального органу приймається простою більшістю
голосів членів колегіального органу, присутніх на засіданні.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення
( z1116-12 ) підписується посадовою особою, яка розглянула справу,
а постанова колегіального органу - головуючим на засіданні і
секретарем цього органу.
У випадках, передбачених законодавством України, про захід
стягнення робиться відповідний запис на протоколі про
адміністративне правопорушення або постанова оформляється іншим
установленим способом. { Стаття 283 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008, N 590-VII ( 590-18 ) від 19.09.2013,
N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015, N 1404-VIII ( 1404-19 ) від
02.06.2016 }
Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне
правопорушення
По справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова
особа) виносить одну з таких постанов:
1) про накладення адміністративного стягнення;
2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1
цього Кодексу;
3) про закриття справи.
Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні
усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської
організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору,
органу досудового розслідування, а також при наявності обставин,
передбачених статтею 247 цього Кодексу. { Стаття 284 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1117-11
від 16.10.85; Законами N 244/94-ВР від 15.11.94, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003,
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
Стаття 285. Оголошення постанови по справі про
адміністративне правопорушення і вручення копії
постанови
Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду
справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або
висилається особі, щодо якої її винесено.
Копія постанови в той же строк вручається або висилається
потерпілому на його прохання.
Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія
постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у
справі.
По справах про порушення митних правил копія постанови
вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому
Митним кодексом України ( 4495-17 ).
У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія
постанови уповноваженої посадової особи у справі про
адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її
винесено, на місці вчинення правопорушення.
По справах про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 174 і 191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну
зброю, а також бойові припаси ввірено у зв'язку з виконанням
службових обов'язків або передано в тимчасове користування
підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію
постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або
організації для відома і Міністерству внутрішніх справ України для
розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною
зброєю.
Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за
адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня
набрання нею законної сили направляється відповідному органу
державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові
підприємства, установи чи організації, державному чи виборному
органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для
вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної
відповідальності, усунення її згідно із законодавством від
виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а
також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього
правопорушення.
Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за
повторне вчинення порушення вимог законодавства у сфері
ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру,
передбачених статтями 166-10, 166-12 цього Кодексу, у триденний
строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному
органу державної влади, органу місцевого самоврядування для
прийняття рішення згідно із законом.
Особливості вручення постанови про адміністративне
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
зафіксоване в автоматичному режимі, визначаються статтями 279-1 і
279-2 цього Кодексу. { Стаття 285 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 1508-VI ( 1508-17 ) від 11.06.2009, N 2808-VI ( 2808-17 ) від
21.12.2010; в редакції Закону N 3207-VI ( 3207-17 ) від
07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3720-VI
( 3720-17 ) від 08.09.2011, N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015,
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }

{ Статтю 286 виключено на підставі Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 }

Глава 24
ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ { Назва глави 24 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012, N 1697-VII ( 1697-18 ) від
14.10.2014 }
Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про
адміністративне правопорушення
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено прокурором у випадках, передбачених частиною п’ятою
статті 7 цього Кодексу, особою, щодо якої її винесено, а також
потерпілим.
Постанова районного, районного у місті, міського чи
міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного
стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом.
{ Стаття 287 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012, N 1697-VII ( 1697-18 ) від
14.10.2014 }
Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про
адміністративне правопорушення
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено:
1) постанову адміністративної комісії - у виконавчий комітет
відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи
міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), з
особливостями, встановленими цим Кодексом;
2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської
ради - у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський
чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), з
особливостями, встановленими цим Кодексом;
3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення, постанову по справі про
адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі - у
вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний,
районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку,
визначеному Кодексом адміністративного судочинства України
( 2747-15 ), з особливостями, встановленими цим Кодексом.
Постанову про одночасне накладення основного і додаткового
адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи,
щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для
оскарження основного або додаткового стягнення.

{ Пункт 4 частини першої статті 288 виключено на підставі
Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

{ Пункт 5 частини першої статті 288 виключено на підставі
Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс
постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше
не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла,
протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій
особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.

{ Частину третю статті 288 виключено на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне
правопорушення, звільняється від сплати державного мита. { Стаття 288 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2010-11
від 03.04.86, N 7542-11 від 19.05.89; Законами N 2857-12 від
15.12.92, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 557-XIV ( 557-14 ) від
24.03.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008, N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012,
N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015 }
Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про
адміністративне правопорушення
Скаргу на постанову по справі про адміністративне
правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня
винесення постанови, а щодо постанов по справі про адміністративні
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у
тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, - протягом десяти
днів з дня вручення такої постанови. В разі пропуску зазначеного
строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої
винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою
особою), правомочним розглядати скаргу. { Стаття 289 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012, N 1697-VII ( 1697-18 ) від
14.10.2014, N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015 }

{ Статтю 290 виключено на підставі Закону N 1697-VII
( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу
(посадової особи) у справі про адміністративне
правопорушення законної сили
Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі
про адміністративне правопорушення набирає законної сили після
закінчення строку оскарження цієї постанови, за винятком постанов
про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 цього
Кодексу, постанов по справі про адміністративне правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі
зафіксованого в автоматичному режимі, а також у випадках
накладення штрафу, що стягується на місці вчинення
адміністративного правопорушення.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі
зафіксоване в автоматичному режимі, набирає законної сили після її
вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення,
або про відмову в її отриманні.
Постанова про позбавлення права керування транспортним
засобом набирає чинності з наступного дня після закінчення строку
на її оскарження, визначеного цим Кодексом, а у випадку такого
оскарження - з дня набрання законної сили рішенням за результатами
такого оскарження, яке винесено за наслідками розгляду справи по
суті. { Стаття 291 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від
24.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012, N 1697-VII ( 1697-18 ) від
14.10.2014, N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015 }
Стаття 292. Строк розгляду скарги на постанову по справі про
адміністративне правопорушення
Скарга на постанову по справі про адміністративне
правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими
особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не
встановлено законами України. { Стаття 292 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012,
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }
Стаття 293. Розгляд скарги на постанову по справі про
адміністративне правопорушення
Орган (посадова особа) при розгляді скарги на постанову по
справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і
обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:
1) залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення;
2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;
3) скасовує постанову і закриває справу;
4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним
актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з
тим, однак, щоб стягнення не було посилено.
Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом
(посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така
постанова скасовується і справа надсилається на розгляд
компетентного органу (посадової особи). { Стаття 293 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012, N 1697-VII ( 1697-18 ) від
14.10.2014 }
Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про
адміністративне правопорушення законної сили та
перегляд постанови
Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення
набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної
скарги, за винятком постанов про застосування стягнення,
передбаченого статтею 32 або 32-1 цього Кодексу, а також постанов,
прийнятих за результатами розгляду справ про адміністративні
правопорушення, передбачені статтею 185-3 цього Кодексу.
Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення
може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови
особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її
законним представником, захисником, потерпілим, його
представником, а також прокурором у випадках, передбачених
частиною п’ятою статті 7 та частиною першою статті 287 цього
Кодексу. Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку,
повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не
заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у
поновленні строку відмовлено. { Офіційне тлумачення положення частини другої статті 294
"стосовно оскарження в апеляційному порядку постанови судді у
справі про адміністративне правопорушення" див. в Рішенні
Конституційного Суду N 2-рп/2015 ( v002p710-15 ) від 31.03.2015 }
Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду
через місцевий суд, який виніс постанову. Місцевий суд протягом
трьох днів надсилає апеляційну скаргу разом із справою у
відповідний апеляційний суд.
Апеляційний перегляд здійснюється суддею апеляційного суду
протягом двадцяти днів з дня надходження справи до суду.
Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового
засідання особу, яка подала скаргу, інших осіб, які беруть участь
у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не
пізніше ніж за три дні до початку судового засідання.
Неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу,
інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про
адміністративне правопорушення, не перешкоджає розгляду справи,
крім випадків, коли є поважні причини неявки або в суду відсутня
інформація про належне повідомлення цих осіб.
Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги.
Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної
скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне
застосування норм матеріального права або порушення норм
процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази,
які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання
їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим
судом.
За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної
інстанції має право:
1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову
без змін;
2) скасувати постанову та закрити провадження у справі;
3) скасувати постанову та прийняти нову постанову;
4) змінити постанову.
У разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в
межах, передбачених санкцією статті цього Кодексу, воно не може
бути посилено.
Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно
після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.
Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніше
ніж у п'ятиденний строк направляється до місцевого суду, який її
розглядав. { Стаття 294 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2444-11 від 27.06.86, N 4452-11 від 21.08.87,
N 6347-11 від 03.08.88, N 6976-11 від 14.12.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90,
N 8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від
04.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 1413-12 від 09.08.91; Законами
N 1255-12 від 25.06.91, N 3582-12 від 11.11.93, N 3888-12 від
28.01.94, N 179/94-ВР від 22.09.94, N 244/94-ВР від 15.11.94,
N 8/95-ВР від 19.01.95, N 123/95-ВР від 05.04.95, N 210/95-ВР від
02.06.95, N 386/96-ВР від 01.10.96, N 666/97-ВР від 21.11.97,
N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 812-XIV ( 812-14 ) від
02.07.99, 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, N 1080-XIV ( 1080-14 )
від 21.09.99, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 1744-III ( 1744-14 ) від
18.05.2000, N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000, N 1986-III
( 1986-14 ) від 21.09.2000; N 2056-III ( 2056-14 ) від
19.10.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від 18.01.2001, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2350-III ( 2350-14 ) від 05.04.2001,
N 2359-III ( 2359-14 ) від 05.04.2001, N 2550-III ( 2550-14 ) від
21.06.2001, N 2703-III ( 2703-14 ) від 20.09.2001, N 2747-III
( 2747-14 ) від 04.10.2001, N 2787-III ( 2787-14 ) від
15.11.2001, N 2953-III ( 2953-14 ) від 17.01.2002, N 249-IV
( 249-15 ) від 28.11.2002 - набирає чинності 11.06.2003 року,
N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003, N 666-IV ( 666-15 ) від
03.04.2003, N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003, N 749-IV
( 749-15 ) від 15.05.2003, N 759-IV ( 759-15 ) від 15.05.2003,
N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, N 1128-IV ( 1128-15 ) від
11.07.2003, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 1703-IV
( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004,
N 2188-IV ( 2188-15 ) від 18.11.2004, N 2247-IV ( 2247-15 ) від
16.12.2004, N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005, N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005
N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від
15.11.2005, N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 3336-IV
( 3336-15 ) від 12.01.2006, N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006,
N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006, N 577-V ( 577-16 ) від
11.01.2007, N 695-V ( 695-16 ) від 22.02.2007, N 1033-V
( 1033-16 ) від 17.05.2007; в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012,
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, N 1952-VIII ( 1952-19 ) від
16.03.2017 }вгору