Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 15.01.199680
Документ 80-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2008, підстава - 992-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 січня 1996 р. N 80
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 992 ( 992-2008-п ) від 05.11.2008 }
Про державні тести і нормативи оцінки
фізичної підготовленості населення України

На виконання статті 26 Закону України "Про фізичну культуру і
спорт" ( 3808-12 ) та Державної програми розвитку фізичної
культури і спорту в Україні ( 334/94 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про державні тести і нормативи оцінки
фізичної підготовленості населення України (додається).
Міністерству освіти, Міністерству оборони, Міністерству
внутрішніх справ, Службі безпеки забезпечити в 1996 році введення
в дію державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості дітей, учнів, студентської молоді та осіб
призовного віку, особового складу Збройних Сил, органів внутрішніх
справ та інших військових формувань, створених відповідно до
законодавства.
Міністерству енергетики та електрифікації, Міністерству
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії,
Міністерству промисловості, Міністерству транспорту, Міністерству
вугільної промисловості, Державному комітетові по водному
господарству, що мають виробництва, в яких професійна діяльність
провадиться в екстремальних умовах, розробити відповідні відомчі
тести і починаючи з 1996 року ввести щорічне тестування для оцінки
фізичної підготовленості працівників.
2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ,
Службі безпеки розробити і в 1996 році ввести відомчі тести,
нормативи для визначення рівня спеціальної фізичної підготовки
особового складу Збройних Сил, органів внутрішніх справ, інших
військових формувань, створених відповідно до законодавства.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Міністерство у справах молоді і спорту.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 січня 1996 р. N 80
ПОЛОЖЕННЯ
про державні тести і нормативи оцінки фізичної
підготовленості населення України
1. Державна система тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України є основою нормативних вимог до
фізичної підготовленості населення як критерію фізичного здоров'я,
життєдіяльності, здатності до високопродуктивної праці та захисту
Батьківщини.
Зазначені тести і нормативи разом з Єдиною спортивною
класифікацією та відомчими нормативами є нормативною основою
вдосконалення фізичної підготовленості населення.
2. Основною метою державних тестів і нормативів оцінки
фізичної підготовленості населення України є стимулювання і
спрямування подальшого розвитку фізичної культури серед усіх груп
і категорій населення для забезпечення його здоров'я.
3. Впровадження державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України дасть змогу:
визначити належний рівень фізичної підготовленості всіх груп
і категорій населення;
сформувати у населення потребу у фізичному вдосконаленні,
активних заняттях фізичною культурою і спортом протягом усього
життя;
надавати можливість усім групам і категоріям населення
проводити індивідуальну діагностику фізичної підготовленості;
визначати ефективні засоби фізичного виховання і методики
підготовки;
спрямовувати діяльність навчальних закладів,
фізкультурно-спортивних організацій на забезпечення належного
рівня фізичної підготовленості громадян;
здійснювати державний контроль за ефективністю фізичного
виховання;
сприяти розвиткові фізкультурно-спортивного руху.
4. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості
населення України погоджуються з відповідними процедурами і
нормативами оцінки міжнародних організацій, що дає змогу
порівнювати одержані результати тестування з показниками фізичної
підготовленості населення інших держав і оцінювати їх з позиції
вимог світових стандартів.
5. Здача державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України є обов'язковою для:
дітей дошкільного віку (6 років), що відвідують дошкільні
виховні заклади;
учнів середніх загальноосвітніх, професійних
навчально-виховних закладів;
студентів вузів;
призовників;
особового складу Збройних Сил, органів внутрішніх справ,
інших військових формувань, створених відповідно до законодавства;
працівників промислових підприємств, установ, організацій,
професійна діяльність яких провадиться в екстремальних умовах;
осіб, які проходять післядипломну підготовку.
Інші групи і категорії громадян залучаються до тестування на
добровільних засадах.
6. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості
для дітей дошкільного віку, учнів, призовної молоді, студентів,
особового складу Збройних Сил, органів внутрішніх справ, інших
військових формувань, створених відповідно до законодавства,
викладені в додатку N 1.
7. Відомчі тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості
для працівників промислових підприємств, установ, організацій,
професійна діяльність яких провадиться в екстремальних умовах, та
спеціальної фізичної підготовки особового складу Збройних Сил,
органів внутрішніх справ, інших військових формувань, створених
відповідно до законодавства, розробляються і затверджуються
відповідними міністерствами і відомствами.
8. З метою оцінення фізичної підготовленості населення
тестування і здача нормативів проводиться щорічно в травні за
єдиною методикою з використанням загального методу відповідно до
умов, викладених у додатку N 2.
9. Зазначені тести і нормативи можуть також використовувати
як засіб проміжного контролю. Термін його проведення
встановлюється заінтересованими підприємствами, установами та
організаціями.
10. Особовий склад Збройних Сил, органів внутрішніх справ,
інших військових формувань, створених відповідно до законодавства,
проходять державне тестування в терміни і за умовами, визначеними
відомчими документами.
11. Діти дошкільного віку, учні, студенти, призовники, особи,
виробнича діяльність яких провадиться в екстремальних умовах, що
не взяли участі в тестуванні в установлені терміни з поважних
причин, мають право здати їх у час, визначений відповідними
організаціями.
12. Відповідальність за підготовку до тестування у виховних,
навчально-виховних закладах, на підприємствах, в установах і
організаціях несе їх адміністрація, у військових формуваннях,
створених відповідно до законодавства, - командир.
13. Керівництво і контроль за підготовкою і проведенням
тестування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі здійснюється Мінмолодьспортом.
Роботу з підготовки та проведення тестування у своїх
підвідомчих структурах здійснюють Міносвіти, Міноборони, МОЗ,
Мінсільгосппрод, МВС, СБУ та інші заінтересовані міністерства і
відомства.
14. Тестування з окремих видів випробувань проводять
суддівські колегії під контролем комісій, затверджених керівниками
підприємств, установ і організацій, що складаються з представників
адміністрації, фізкультурних і медичних фахівців.
15. Заходи, спрямовані на підготовку і проведення тестування,
фінансуються в установленому порядку за рахунок коштів, виділених
на фізичне виховання, фізкультурно-оздоровчу роботу та спортивні
змагання.
16. До тестування допускаються особи, які мають відповідний
лікарський дозвіл. Медичне забезпечення тестування здійснює МОЗ.
17. Результати тестування заносяться до зведених відомостей
(додаток N 3), які зберігаються в установленому порядку та
заносяться до комп'ютерних національного, регіональних і відомчих
банків даних фізичної підготовленості населення відповідно до
інструкції Мінмолодьспорту.
Коригування державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України здійснюється Кабінетом Міністрів
України за поданням Мінмолодьспорту на основі масового обстеження.

Додаток N 1
до Положення про державні тести і
нормативи оцінки фізичної
підготовленості населення України
ДЕРЖАВНІ ТЕСТИ І НОРМАТИВИ ОЦІНКИ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Для учнів молодшого шкільного віку - 6 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 600 м, хв., сек. х 2,50 3,05 3,20 3,35 3,50 д 3,15 3,30 3,45 4,05 4,30
Сила
Згинання і розгинання рук в х 14 11 7 4 1
упорі, лежачи на д 8 6 5 3 1
підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 3 2 1, 5 1 1/2 разів д 2 1 3/4 1/2 1/3 або вис на зігнутих руках, х 8 6 4 3 1
сек. д 6 5 3 2 1
Піднімання всід за 1 хв., х 26 22 18 14 10
разів д 26 22 18 14 10
Стрибок у довжину з місця, х 130 117 105 93 80
см д 120 109 99 90 80
або стрибок вгору, см х 27 24 20 17 13
д 25 22 18 15 11
Швидкість
Біг на 30 м, сек. х 5,9 6,5 7,1 7,6 8,2 д 6,3 6,9 7,5 8 8,6
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, х 12,3 13 13,8 14,5 15,2 сек. д 12,5 13,2 14 14,7 15,2
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 8 5 3 1 0
положення сидячи, см д 10 7 4 2 0
Прикладні навички
Плавання, м х 12,5 10 7,5 5 2,5 д 12,5 10 7,5 5 2,5

Для учнів молодшого шкільного віку - 7 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1000 м, хв., сек. х 5,05 5,30 6 6,35 7,10 д 5,45 6,15 6,45 7,25 8,05
Сила
Згинання і розгинання рук в х 18 14 10 6 1 упорі, лежачи на д 10 7 5 3 1 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 4 3 2,5 2 1 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 11 9 7 4 1 сек. д 7 6 4 2 1
Піднімання всід за 1 хв., х 30 26 21 17 12 разів д 30 26 21 17 12
Стрибок у довжину з місця, х 145 133 119 106 94 см д 128 117 106 96 86 або стрибок вгору, см х 30 26 22 18 14 д 27 23 20 16 12
Швидкість
Біг на 30 м, сек. х 5,7 6,3 7 7,6 8,1 д 6,1 6,8 7,5 8,2 8,9
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 12 12,7 13,4 14,2 14,8 д 12,3 13 13,8 14,4 15,2
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 9 7 5 3 1 положення сидячи, см д 12 9 5 3 1
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів молодшого шкільного віку - 8 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1000 м, хв., сек. х 4,45 5,10 5,40 6,15 6,55 д 5,25 5,55 6,25 7,05 7,45
Сила
Згинання і розгинання рук в х 20 16 12 7 2 упорі, лежачи на д 11 8 6 3 1 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 5 4 3 2,5 2 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 14 12 9 5 2 сек. д 9 7 5 3 1
Піднімання всід за 1 хв., х 33 28 23 19 14 разів д 33 28 23 19 14
Стрибок у довжину з місця, х 156 142 129 116 103 см д 135 124 113 103 93 або стрибок вгору, см х 33 28 24 20 16 д 29 26 23 20 16
Швидкість
Біг на 30 м, сек. х 5,4 5,9 6,5 7,1 7,5 д 5,8 6,4 7 7,6 8,2
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 11,7 12,3 13,1 13,7 14,2 д 12,2 12,8 13,6 14,2 14,9
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 10 8 6 3 1 положення сидячи, см д 14 11 7 4 1
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів молодшого шкільного віку - 9 років
---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1000 м, хв., сек. х 4,40 5,05 5,30 6 6,35 д 5,10 5,35 6 6,40 7,20
Сила
Згинання і розгинання рук в х 23 18 14 10 5 упорі, лежачи на д 12 10 7 5 3 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 6 5 4 3,5 3 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 20 15 11 7 3 сек. д 10 8 5 3 1
Піднімання всід за 1 хв., х 36 31 26 18 16 разів д 36 31 26 18 16
Стрибок у довжину з місця, х 167 152 138 125 111 см д 143 131 120 109 98 або стрибок вгору, см х 36 31 27 22 18 д 32 30 27 22 17
Швидкість
Біг на 30 м, сек. х 5,1 5,6 6,2 6,7 7,2 д 5,5 6,1 6,7 7,2 7,8
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 11,4 12 12,7 13,4 14,1 д 12 12,6 13,3 13,9 14,6
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 11 9 6 4 2 положення сидячи, см д 16 13 9 5 2
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів молодшого шкільного віку - 10 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1000 м, хв., сек. х 4,25 4,50 5,15 5,45 6,15 д 4,55 5,20 5,45 6,15 6,50
Сила
Згинання і розгинання рук в х 25 20 16 11 6 упорі, лежачи на д 13 11 7 5 3 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 7 6 5 4 3 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 26 20 14 9 3 сек. д 11 9 6 4 2
Піднімання всід за 1 хв., х 38 33 28 23 18 разів д 38 33 28 23 18
Стрибок у довжину з місця, х 177 161 147 134 120 см д 150 138 127 117 105 або стрибок вгору, см х 38 34 30 25 20 д 35 33 30 25 20
Швидкість
Біг на 30 м, сек. х 4,8 5,3 5,9 6,4 7 д 5,2 5,7 6,2 6,8 7,6
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 11,1 11,7 12,3 13 13,7 д 11,8 12,4 13 13,7 14,3
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 12 10 7 5 2 положення сидячи, см д 17 13 9 6 2
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів середнього шкільного віку - 11 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1500 м, хв., сек. х 7,05 7,45 8,25 9,05 9,45 д 8,15 7,55 9,40 10,25 11,05
Сила
Згинання і розгинання рук в х 28 23 18 13 8 упорі, лежачи на д 15 12 8 5 2 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 8 7 6 5 4 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 32 25 18 11 4 сек. д 13 10 7 5 2
Піднімання всід за 1 хв., х 41 35 28 23 18 разів д 39 34 29 25 20
Стрибок у довжину з місця, х 187 172 156 143 128 см д 157 145 129 117 111 або стрибок вгору, см х 41 36 33 27 22 д 39 36 33 27 22
Швидкість
Біг на 60 м, сек. х 9,2 10,1 11,1 12,1 13 д 10,2 11,0 11,8 12,6 13,4
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, х 10,8 11,4 12 12,6 13,3 сек. д 11,6 12,2 12,8 13,4 14
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 12 10 8 5 3 положення сидячи, см д 17 14 10 6 3
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів середнього шкільного віку - 12 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1500 м, хв., сек. х 6,40 7,15 7,50 8,40 9,25 д 8 8,40 9,25 10,10 10,55
Сила
Згинання і розгинання рук в х 30 25 19 14 10 упорі, лежачи на д 16 13 10 6 2 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 9 8 6 5 4 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 37 29 22 14 5 сек. д 14 11 8 5 2
Піднімання всід за 1 хв., х 43 36 30 26 21 разів д 40 35 30 26 21
Стрибок у довжину з місця, х 198 181 166 151 137 см д 165 152 140 129 117 або стрибок вгору, см х 44 39 35 29 24 д 40 38 35 29 24
Швидкість
Біг на 60 м, сек. х 8,9 9,7 10,6 11,5 12,3 д 9,8 10,6 11,4 12,2 13
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 10,5 11,1 11,7 12,3 12,9 д 11,4 11,9 12,5 13,1 13,7
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 13 11 8 6 3 положення сидячи, см д 18 14 10 7 3
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів середнього шкільного віку - 13 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1500 м, хв., сек. х 6,25 7 7,35 8,15 9 д 7,45 8,30 9,15 10 10,45
Сила
Згинання і розгинання рук в х 33 28 22 17 11 упорі, лежачи на д 17 13 10 7 4 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 10 9 7 6 5 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 42 33 24 15 6 сек. д 15 12 9 6 3
Піднімання всід за 1 хв., х 45 38 32 27 22 разів д 41 36 31 27 22
Стрибок у довжину з місця, х 208 190 175 160 146 см д 172 159 147 137 125 або стрибок вгору, см х 47 42 37 32 27 д 42 40 37 32 27
Швидкість
Біг на 60 м, сек. х 8,6 9,4 10,2 11,1 11,9 д 9,5 10,2 10,9 11,7 12,5
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 10,2 10,8 11,3 11,9 12,5 д 11,2 11,8 12,3 12,8 13,4 Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 14 12 9 6 4 положення сидячи, см д 18 15 11 7 4
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів середнього шкільного віку - 14 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1500 м, хв., сек. х 6,10 6,40 7,15 7,50 8,30 д 7,35 8,10 8,45 9,15 9,50
Сила
Згинання і розгинання рук в х 35 29 24 18 13 упорі, лежачи на д 18 14 11 7 4 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 11 10 8 6 5 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 46 36 27 17 7 сек. д 17 13 10 6 3
Піднімання всід за 1 хв., х 47 40 34 28 23 разів д 42 37 32 28 23
Стрибок у довжину з місця, х 219 201 185 170 154 см д 179 166 154 143 131 або стрибок вгору, см х 50 44 38 33 28 д 44 42 38 33 28
Швидкість
Біг на 60 м, сек. х 8,4 9,1 9,8 10,5 11,2 д 9,2 9,9 10,6 11,3 12
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 9,9 10,4 11 11,6 12,1 д 11 11,5 12 12,6 13,1
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 15 13 10 7 4 положення сидячи, см д 19 15 11 8 4
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів середнього шкільного віку - 15 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1500 м, хв., сек. х 5,45 6,15 6,50 7,25 8 д 7,20 7,55 8,25 9 9,35
Сила
Згинання і розгинання рук в х 37 31 26 20 14 упорі, лежачи на д 19 16 12 8 5 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 12 10 9 7 6 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 51 40 29 19 8 сек. д 18 14 10 7 3
Піднімання всід за 1 хв., х 49 42 36 29 24 разів д 43 38 33 29 24
Стрибок у довжину з місця, х 229 211 195 179 163 см д 187 173 161 149 137 або стрибок вгору, см х 52 47 41 35 29 д 45 43 39 35 29
Швидкість
Біг на 60 м, сек. х 8,2 8,9 9,9 10,2 10,9 д 9 9,6 10,4 11 11,7
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 9,6 10,1 10,6 11,2 11,7 д 10,8 11,3 11,8 12,3 12,8
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 16 14 11 8 5 положення сидячи, см д 19 16 12 8 5
Прикладні навички
Плавання, м х 75 50 30 20 15 д 75 50 30 20 15

Для учнів старшого шкільного віку, професійних і вищих
навчальних закладів - 16 років
---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 3000 м, хв., сек. ю 12,25 13,25 14,40 15,50 17 2000 м, хв., сек д 10,10 11 11,50 12,50 13,40
Сила
Згинання і розгинання рук в ю 40 34 28 22 17 упорі, лежачи на д 20 16 12 8 5 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, ю 13 11 10 8 6 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, ю 55 43 32 21 9 сек. д 19 15 11 7 4
Піднімання всід за 1 хв., ю 50 44 37 31 25 разів д 44 39 35 30 25
Стрибок у довжину з місця, ю 240 222 205 188 171 см д 193 180 167 155 144 або стрибок вгору, см ю 54 49 43 37 31 д 45 43 39 35 29
Швидкість
Біг на 60 м, сек. ю 13,6 14,4 15,3 16,2 17,1 д 15,2 16,1' 17 18 18,9
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. ю 9,3 9,8 10,3 10,8 11,3 д 10,6 11,1 11,5 12 12,5
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з ю 17 14 11 8 5 положення сидячи, см д 20 16 12 9 5
Прикладні навички
Плавання, м ю 75 50 35 20 15 д 75 50 35 20 15

Для учнів старшого шкільного віку, професійних
навчальних закладів - 17 років
---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 3000 м, хв., сек. ю 12,15 13,20 14,30 15,40 16,30 2000 м, хв., сек д 9,50 10,45 11,45 12,45 13,40
Сила
Згинання і розгинання рук в ю 42 36 30 24 18 упорі, лежачи на д 22 17 13 9 5 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, ю 14 12 10 8 7 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, ю 58 45 33 21 9 сек. д 20 16 12 8 4
Піднімання всід за 1 хв., ю 51 45 38 32 26 разів д 45 40 35 31 26
Стрибок у довжину з місця, ю 250 231 214 197 180 см д 200 186 174 162 150 або стрибок вгору, см ю 55 51 44 38 33 д 45 43 39 35 29
Швидкість
Біг на 60 м, сек. ю 13,4 14 14,6 15,2 15,8 д 15 15,9 16,8 17,7 18,6
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. ю 9 9,4 9,9 10,4 10,9 д 10,4 10,8 11,3 11,7 12,2
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з ю 18 15 12 9 6 положення сидячи, см д 20 17 13 9 6
Прикладні навички
Плавання, м ю 100 75 50 25 -
д 100 75 50 25 -

Призовна молодь ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 3000 м, хв., сек. ч 12,05 13,10 14,20 15,20 16,10 ж 15 15,50 16,40 17,30 18,50 або 1000 м, хв., сек. ж 3,35 4,15 4,55 5,50 6,50
Сила
Підтягування на перекладині, ч 15 13 11 9 7 разів ж 3 2 1 1/2 -
Комплексна силова вправа, ч 50 46 42 40 38 разів за 1 хв. ж 40 36 32 30 28
Стрибок у довжину з місця, ч 260 241 224 207 190 см ж 210 196 184 172 160
Швидкість
Біг на 100 м, сек. ч 13,3 13,9 14,5 15 15,6 ж 14,9 15,7 16,5 17,4 18,2
Спритність
Човниковий біг 10 х 10 м, ч 27 28 30 32 33 сек. ж 32 34 36 37 38
Прикладні навички
Плавання, м ч 100 75 50 25 -
ж 100 75 50 25 -

Студенти вузів ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 3000 м, хв., сек. ч 12 13,05 14,30 15,40 16,30 ж 15,10 16 16,50 17,50 19 або біг на 2000 м, хв., сек. ж 9,40 10,30 11,20 12,10 13
або плавання за 12 хв., м ч 725 650 550 450 350 ж 650 550 450 350 300
Сила
Згинання і розгинання рук в ч 44 38 32 26 20 упорі, лежачи на ж 24 19 16 11 7 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, ч 16 14 12 10 8 разів ж 3 2 1 1/2 - або вис на зігнутих руках, ч 60 47 35 23 10 сек. ж 21 17 13 9 5
Піднімання всід за 1 хв., ч 53 47 40 34 28 разів ж 47 42 37 33 28
Стрибок у довжину з місця, ч 260 241 224 207 190 см ж 210 196 184 172 160 або стрибок вгору, см ч 56 52 45 39 35 ж 46 44 40 36 30
Швидкість
Біг на 100 м, сек. ч 13,2 13,9 14,4 14,9 15,5 ж 14,8 15,6 16,4 17,3 18,2
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. ч 8,8 9,2 9,7 10,2 10,7 ж 10,2 10,5 11,1 11,5 12
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з ч 19 16 13 10 7 положення сидячи, см ж 20 17 14 10 7
Прикладні навички
Плавання одним з обраних ч 100 100 50 25 - способів, м ж 100 100 50 25 -

Особи старшого віку ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 3000 м, хв., сек. ч 12,10 13,15 14,25 15,35 16,25 2000 м, хв., сек. ж 9,45 10,40 11,40 12,40 13,35
або 1000 м, хв., сек. ч 3,30 3,45 4 4,15 4,30 ж 4 4,40 5,20 6,15 7,10
або ходьба на 5000 м, ч 33,40 38,25 43,35 46 48 хв., сек. ж 36 40,20 44,25 47 49
або плавання за 12 хв., м ч 650 550 450 350 300 ж 550 450 350 275 200
Сила
Згинання і розгинання рук в ч 43 37 31 25 19 упорі, лежачи на ж 23 18 14 10 6 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, ч 15 13 11 9 7 разів ж 2 1,5 1 1/2 - або вис на зігнутих руках, ч 59 46 34 22 9 сек. ж 20 16 12 8 4
Піднімання всід за 1 хв., ч 52 46 39 33 27 разів ж 46 41 36 32 27
Стрибок у довжину з місця, ч 255 236 219 202 185 см ж 205 191 179 167 155 або стрибок вгору, см ч 55 51 44 38 34 ж 45 43 39 35 29
Швидкість
Біг на 30 м, сек. ч 4,5 4,8 5,1 5,3 5,5 ж 5 5,2 5,5 5,8 6 або біг на 60 м, сек. ч 8,2 8,5 8,8 9,2 9,5 ж 9 9,6 10,4 11 11,7
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. ч 8,9 9,3 9,8 10,3 10,8 ж 10,3 10,7 11,2 11,6 12,1
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з ч 18 15 12 9 6 положення сидячи, см ж 19 16 13 9 6
Прикладні навички
Плавання, м ч 100 75 50 25 - ж 100 75 50 25 -

Особовий склад Збройних Сил,
органів внутрішніх справ, інших військових формувань
---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 3000 м, хв., сек. ч(1) 12,10 12,40 13,10 13,40 14,10 ч(2) 12 12,30 13 13,30 14 ж(3) 15 15,40 16,20 17 17,40 або 1000 м, хв., сек. ж(3) 3,40 4,50 4,30 4,59 5,20
Сила
Підтягування на перекладині, ч(1) 14 12 10 8 6 разів ч(2) 16 14 12 10 8 ж(3) 4 3 2 1 1/2
Комплексна силова вправа, ч(1) 48 44 40 36 32 кількість разів за 1 хв. ч(2) 50 46 42 38 34 ж(3) 34 30 26 22 18
Стрибок у довжину з ч(1) 280 261 244 227 210 місця, см ч(2) 270 251 234 207 200 ж(3) 220 206 194 182 170
Швидкість
Біг на 100 м, сек. ч(1) 14,1 14,7 15,3 16 16,6 ч(2) 14 14,5 15 15,5 16 ж(3) 15 15,8 16,6 17,4 18,1
Спритність
Човниковий біг 10 х 10 м, ч(1) 27 28 29 30 31 сек. ч(2) 26 27 28 29 30 ж(3) 32 34 36 38 40
Прикладні навички
Плавання вільним стилем, ч(1) 1,50 2,50 2,20 2,35 2,50 100 м, хв., сек. ч(2) 1,45 2 2,15 2,30 2,45 ж(3) 2,10 2,30 2,50 3,30 3,30
_______________
Примітки: (1) - другий рік строкової служби.
(2) - офіцери першої вікової групи.
(3) - жінки першої вікової групи.
Форма одягу на час виконання тестів - спортивна,
буденна, польова.

Додаток N 2
до Положення про державні тести і
нормативи оцінки фізичної
підготовленості населення України
Умови виконання державних тестів і нормативів
оцінки фізичної підготовленості населення України
Загальні положення
До виконання державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України (далі - тестування) допускаються
треновані особи, які пройшли медичне обстеження і допущені лікарем
до тестування, чітко усвідомили мету своєї участі в ньому,
ознайомлені з технікою і правилами безпеки під час їх виконання.
У разі незадовільного самопочуття брати участь у тестуванні
не рекомендується.
Тестування проводиться два дні: перший день - на швидкість,
силу ніг (стрибок з місця в довжину або вгору) і витривалість;
другий день - на силу рук (згинання і розгинання рук в упорі,
лежачи на підлозі, або підтягування на перекладині, або вис на
зігнутих руках), спритність (човниковий біг), силу м'язів тулуба
(піднімання всід), гнучкість (нахил тулуба вперед), плавання без
врахування часу (якщо воно не проводиться в перший день як тест на
витривалість).
Якщо тестування проводиться протягом одного дня, то
послідовність залишається тією ж. При цьому тест на витривалість і
плавання слід виконувати останнім.
Тести можуть виконуватись і в іншій послідовності, якщо це не
вплине негативно на досягнення результатів у кожному з них.
Тести на фізичну підготовленість можуть використовуватись і
як окремі види випробувань у кінці відповідного розділу
підготовки.
Під час перевірки фізичної підготовленості призовної молоді
тестування проводиться в такій послідовності: на спритність,
швидкість, силу, витривалість і плавання.
Тестування бажано проводити у вигляді змагань, що значною
мірою забезпечить надійність результатів.
Особи, що підлягають тестуванню, повинні бути одягнені в
спортивний одяг і взуття. Вправи можуть виконуватись і босоніж. Не
дозволяється використовувати взуття з шипами.
Перевірку фізичної підготовленості всіх груп населення слід
проводити в одні й ті ж терміни, в належних санітарно-гігієнічних
і погодних умовах.
1. Спринтерський біг (30, 60, 100 метрів)
Обладнання. Секундоміри, що фіксують десяті частки секунди,
відміряна дистанція, стартовий пістолет (або прапорець), фінішна
стрічка.
Опис проведення тестування. За командою "На старт" учасники
тестування стають за стартову лінію в положення високого старту
(низький старт не використовується) і зберігають нерухомий стан.
За сигналом стартера вони повинні якнайшвидше подолати задану
дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішем.
Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю
до десятої частки секунди.
Загальні вказівки і зауваження. Дозволяється тільки одна
спроба.
У разі відсутності стартового пістолета подається команда
"Руш" з одночасним сигналом прапорцем для хронометристів.
У забігу можуть брати участь двоє і більше учасників, але час
кожного фіксується окремо.
Бігова доріжка повинна бути прямою, в належному стані та
розділена на окремі доріжки.
Тестування має проводитися в погодних умовах, за яких
учасники могли б показати свої кращі результати.
2. Стрибки в довжину з місця
Обладнання. Неслизька поверхня з лінією і розміткою в
сантиметрах.
Опис проведення тестування. Учасник тестування стає носками
до лінії, робить змах руками назад, потім різко виносить їх
уперед, відштовхуючись ногами, стрибає якомога далі.
Результатом тестування є дальність стрибка в сантиметрах у
кращій з двох спроб.
Загальні вказівки і зауваження. Тестування проводиться
відповідно до правил змагань для стрибків у довжину з розбігу.
Місце відштовхування і приземлення повинні перебувати на одному
рівні.
3. Стрибок вгору з місця
Обладнання. Розмітка на стіні, магнезія або крейда.
Опис проведення тестування. Учасник тестування змащує кінчики
пальців рук магнезією або крейдою, стає обличчям до стіни, де
зроблена розмітка, ноги на ширині плечей, руки опущені. За
командою "Можна" учасник піднімає руки вгору і торкається
кінчиками пальців розмітки. Потім він опускає руки донизу, ледь
присідає і робить різкий змах зігнутими руками вгору,
відштовхується в тому ж напрямку ногами, стрибає вертикально
вгору, намагаючись якомога вище торкнутися кінчиками пальців рук
розмітки.
Результатом тестування є відстань між відмітками, зробленими
на стіні кінчиками пальців до і після стрибка, в сантиметрах.
Загальні вказівки і зауваження. Зараховується кращий
результат з двох спроб. Не дозволяється під час підготовки до
виконання стрибка згинати ноги або руки, стрибати з розбігу,
торкатися розмітки після стрибка однією рукою.
4. Біг на середні та довгі дистанції
Обладнання. Секундоміри, виміряна дистанція (міряти дистанцію
слід по лінії, що проходить на відстані 15 сантиметрів від
внутрішнього краю доріжки), стартовий пістолет або прапорець.
Опис проведення тестування. Для чоловіків, жінок і дітей
умови тестування однакові (різниця лише в довжині дистанції).
За командою "На старт" учасники тестування стають до
стартової лінії в положення високого старту. Коли всі готові до
старту, за командою "Руш" (або за пострілом) вони починають біг,
намагаючись закінчити дистанцію якомога швидше. У разі потреби
дозволяється переходити на ходьбу.
Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю
до секунди.
Загальні вказівки і зауваження. Бігова доріжка повинна бути
рівною і в належному стані.
Погодні умови мають сприяти тому, щоб учасники тестування
показали свої звичайні результати.
5. Плавання (12 хвилин)
Обладнання. Басейн або спеціально підготовлене місце на
водоймах, секундомір, свисток, стартовий пістолет або прапорець.
Опис проведення тестування. Для чоловіків і жінок умови
тестування однакові.
За командою "Приготуватись" учасники стають на задній край
стартової тумбочки. За командою "На старт" вони підходять на
передній край тумбочки і займають положення старту. За командою
"Руш" (або за пострілом) стрибають у воду і пливуть обраним стилем
кожний по своїй доріжці, намагаючись подолати якомога більшу
відстань за зазначений час.
Тестування може починатися з води. В цьому разі за командою
"Руш" учасники стартують з води, відштовхуючись ногами від стінки
басейну або поворотного щита.
Результатом тестування є відстань в метрах, яку подолав
учасник тестування за 12 хвилин.
Загальні вказівки і зауваження. До тестування допускаються
лише добре підготовлені учасники.
Пливти можна будь-яким стилем і змінювати його.
Дозволяється робити нетривалі зупинки під час поворотів.
Не можна пересуватися по дну ногами і використовувати
будь-які засоби, не передбачені правилами змагань.
6. Ходьба (5 кілометрів)
Обладнання. Секундоміри, виміряна дистанція (міряти дистанцію
слід по лінії, що проходить на відстані 15 сантиметрів від
внутрішнього краю доріжки), стартовий пістолет або прапорець.
Опис проведення тестування. Для чоловіків і жінок умови
тестування однакові.
За командою "На старт" учасники тестування стають до
стартової лінії в положення високого старту. Потім за командою
"Руш" (або за пострілом) вони починають ходьбу, намагаючись
подолати зазначену відстань якомога швидше.
Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю
до секунди.
Загальні вказівки і зауваження. Переходити на біг під час
тестування не рекомендується.
Доріжка для ходьби має бути рівною і в належному стані.
Погодні умови повинні сприяти учасникам показати свої звичайні
результати.
7. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи
Обладнання. Рівний дерев'яний або земляний майданчик.
Опис проведення тестування. Учасник тестування приймає
положення упору лежачи, руки прямі на ширині плечей кистями
вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці стоп опираються
на підлогу. За командою "Можна" учасник починає ритмічно з повною
амплітудою згинати і розгинати руки.
Результатом тестування є кількість безпомилкових згинань і
розгинань рук за одну спробу.
Загальні вказівки і зауваження. При згинанні рук необхідно
торкатися грудьми опори. Не дозволяється торкатись опори стегнами,
міняти пряме положення тіла і ніг, перебувати у вихідному
положенні та із зігнутими руками більш як 3 секунди, лягати на
підлогу, розгинати руки почергово, розгинати і згинати руки не з
повною амплітудою. Згинання і розгинання рук, виконані з
помилками, не зараховуються.
8. Підтягування
Обладнання. Горизонтальний брус або перекладина діаметром
2-3 сантиметри, лава, магнезія. Брус чи перекладина повинні бути
розміщені на такій висоті, щоб учасник у вису не торкався ногами
землі.
Опис проведення тестування. Учасник тестування стає на лаву і
хватом зверху (долонями вперед) береться за перекладину на ширині
плечей, руки прямі. За командою "Можна", згинаючи руки, він
підтягується до такого положення, коли його підборіддя знаходиться
над перекладиною. Потім учасник повністю випрямляє руки,
опускаючись у вис. Вправа повторюється стільки разів, скільки в
учасника вистачить сил.
Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань,
під час яких не порушена жодна умова.
Як виняток, для дітей дошкільного та учнів молодшого
шкільного віку і жінок установлена система дробових оцінок
тестування.
Якщо учасник випробування підтягнувся до положення, при якому
візуально реєструється незначний, але яскраво виражений кут
згинання рук в ліктьових суглобах, то йому зараховується
1/3 підтягування. Підтягування до положення, при якому голова
учасника досягає рівня перекладини, оцінюється як
1/2 підтягування. Якщо учасник досягає перекладини кінчиком носа,
йому зараховується 3/4 підтягування.
Загальні вказівки і зауваження. Кожному учасникові
дозволяється лише один підхід до перекладини.
Не дозволяється розгойдуватися під час підтягування, робити
зайві рухи ногами для допомагання собі.
Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і
більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібного
положення більш як 2 рази підряд.
9. Вис на зігнутих руках
Обладнання. Горизонтальний брус або перекладина діаметром 2-3
сантиметри, встановлені на такій висоті, щоб найвищий учасник
тестування міг виконати вис, не торкаючись ногами землі, лава,
магнезія.
Опис проведення тестування. Учасник тестування стає на лаву і
хватом зверху (долонями вперед) береться за перекладину зігнутими
руками так, щоб підборіддя знаходилося над перекладиною. Коли він
зайняв вихідне положення і готовий виконувати тест, подається
команда "Можна", за якою учасник перестає опиратись ногами і
повисає на зігнутих руках (підборіддя знаходиться над
перекладиною).
Результатом тестування є час у секундах, протягом якого
учасник зберігає положення вису на зігнутих руках.
Загальні вказівки і зауваження. Учасник не повинен торкатися
перекладини. У разі торкання підборіддям до перекладини або
опускання підборіддя нижче від неї, торкання до опори ногами
тестування припиняється.
10. Комплексна силова вправа
Обладнання. Секундомір, рівний майданчик.
Опис проведення тестування. Тестування проводиться протягом 1
хвилини. За командою "Можна" перші 30 секунд учасник виконує
максимально можливу кількість нахилів вперед до торкання руками
пальців ніг з положення лежачи на спині, руки на поясі, ноги
зафіксовані. Через 30 секунд за командою "Час" учасник займає
положення упору лежачи і без паузи для відпочинку виконує протягом
наступних 30 секунд максимально можливу кількість згинань і
розгинань рук до команди "Стій".
Результатом тестування є загальна кількість нахилів уперед,
згинань і розгинань рук в упорі лежачи за 1 хвилину.
Загальні вказівки і зауваження. Під час виконання нахилів
вперед незначне згинання ніг дозволяється, коли учасник
повертається у вихідне положення. При цьому слід також торкатися
підлоги лопатками. Під час виконання другого завдання тіло має
бути прямим, руки слід згинати до торкання грудьми підлоги.
11. Човниковий біг (4 х 9 метрів)
Обладнання. Секундоміри, що фіксують десяті частки секунди,
рівна бігова доріжка завдовжки 9 метрів, обмежена двома
паралельними лініями, за кожною лінією - 2 півкола радіусом
50 сантиметрів з центром на лінії, 2 дерев'яні кубики
(5 х 5 сантиметрів).
Опис проведення тестування. За командою "На старт" учасник
займає положення високого старту за стартовою лінією. За командою
"Руш" він пробігає 9 метрів до другої лінії, бере один з двох
дерев'яних кубиків, що лежать у колі, повертається бігом назад і
кладе його в стартове коло. Потім біжить за другим кубиком і,
взявши його, повертається назад і кладе в стартове коло.
Результатом тестування є час від старту до моменту, коли
учасник тестування поклав другий кубик в стартове коло.
Загальні вказівки і зауваження. Результат учасника
визначається за кращою з двох спроб. Кубик слід класти в півколо,
а не кидати. Якщо кубик кидається, спроба не зараховується. Бігова
доріжка повинна бути рівною, в належному стані, неслизькою.
12. Човниковий біг (10 х 10 метрів)
Обладнання. Рівний майданчик, розмічений лініями старту і
повороту через 10 метрів, секундоміри.
Опис проведення тестування. З положення високого старту
учасник за командою "Руш" пробігає 10 метрів, торкається землі за
лінією повороту, повертається кругом і таким же чином пробігає ще
9 відтинків по 10 метрів.
Результатом тестування є час, витрачений на випробування.
Загальні вказівки і зауваження. Кожний учасник тестування має
одну спробу. Доріжка, на якій проводиться тестування, повинна бути
рівною, в належному стані, неслизькою.
13. Піднімання всід за 1 хвилину
Обладнання. Секундомір, гімнастична мата.
Опис проведення тестування. Учасник тестування лягає спиною
на рівну поверхню, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом,
відстань між ступнями - 30 сантиметрів, пальці рук з'єднані за
головою. Партнер тримає його ступні так, щоб п'яти торкались
опори. Після команди "Можна" учасник переходить у положення сидячи
і торкається ліктями колін, потім знову повертається у вихідне
положення, торкаючись спиною і руками мати, після чого знову
повертається в положення сидячи. Протягом 1 хвилини він повторює
вправу з максимальною частотою.
Результатом тестування є кількість підйомів з положення
лежачи в положення сидячи протягом 1 хвилини.
Загальні вказівки і зауваження. Відштовхуватися від мати
ліктями забороняється. Учасник тестування повинен намагатися
виконувати вправу без зупинки, але і після зупинки тестування
можна продовжувати.
14. Нахили тулуба вперед з положення сидячи
Обладнання. Накреслена на підлозі лінія АБ і перпендикулярна
до неї розмітка в сантиметрах (на поздовжній лінії) від
0 до 50 сантиметрів.
Опис проведення тестування. Учасник тестування сидить на
підлозі босоніж так, щоб його п'яти торкалися лінії АБ. Відстань
між п'ятами - 20-30 сантиметрів. Ступні розташовані до підлоги
вертикально. Руки лежать на підлозі між колінами долонями донизу.
Партнер тримає ноги на рівні колін, щоб уникнути їх згинання. За
командою "Можна" учасник тестування плавно нахиляється вперед, не
згинаючи ніг, намагається дотягнутися руками якомога далі.
Положення максимального нахилу слід утримувати протягом 2 секунд,
фіксуючи пальці на розмітці. Тест повторюється двічі.
Результатом тестування є позначка на перпендикулярній
розмітці в сантиметрах, до якої учасник дотягнувся кінчиками
пальців рук у кращій з двох спроб.
Загальні вказівки і зауваження. Вправа повинна виконуватися
плавно. Якщо учасник згинає ноги в колінах, спроба не
зараховується.
15. Плавання для виявлення прикладних навичок
Обладнання. Басейн або спеціально пристосоване місце на
водоймах.
Опис проведення тестування. Тестування проводиться за
правилами змагань. Для осіб з недостатньою підготовкою
дозволяється старт з води. В цьому разі за командою
"Приготуватись" учасник тестування входить у воду, за командою "На
старт" береться однією рукою за поручні стартової тумби, за
командою "Руш" відштовхується ногами від стінки басейну і починає
плавальні рухи.
Учасник повинен пропливти якомога довшу дистанцію.
Якщо учасник став ногами на дно басейну, взявся руками за
його борт або обмежуючий трос, тестування припиняється.
Результатом тестування є дистанція в метрах, яку учасник
тестування зміг подолати без сторонньої допомоги.
Загальні вказівки і зауваження. Під час проведення тестування
слід дотримуватися техніки безпеки.
Поворот повинен виконуватися з обов'язковим торканням стінки
басейну будь-якою частиною тіла.
16. Оцінка індивідуальних результатів тестування
Оцінка індивідуальних результатів тестування здійснюється за
рейтинговою системою.
Під час визначення рейтингу учасника тестування оцінки,
одержані ним за окремі види тестування, спочатку множаться на
коефіцієнти тестів, а потім підсумовуються (таблиця 1).
Таблиця 1
Таблиця розрахунку індивідуальної оцінки тестування
------------------------------------------------------------------ Тест | Оцінка в| Коефіцієнт | Можливий | балах | тесту | результат з | | | урахуванням | | | коефіцієнта ------------------------------------------------------------------ На витривалість (самостійно
обраний) 1-5 2 2-10
На силу (самостійно обраний) 1-5 1 1-5
Комплексна силова вправа 1-5 2 2-10
На швидкість 1-5 1 1-5
На спритність 1-5 1 1-5
На гнучкість 1-5 1 1-5
Плавання 1-5 2 2-10 ------------------------------------------------------------------
Можлива підсумкова оцінка - 10-50 балів.
Підсумкову оцінку тестування порівнюють з шкалою оцінки
результатів випробувань фізичної підготовленості (таблиця 2).
Таблиця 2
Шкала оцінки результатів випробувань
фізичної підготовленості
------------------------------------------------------------------ Бали | Рівень фізичної |Якісна оцінка рівня | підготовленості |фізичної підготовленості ------------------------------------------------------------------ 45-50 високий відмінно
35-44 вищий за середній добре
25-34 середній задовільно
15-24 нижчий за середній незадовільно
10-14 низький погано ------------------------------------------------------------------
Наприклад: Учень середнього шкільного віку (12 років)
утестуванні показав такі результати:
біг 1500 метрів - 7 хвилин 5 секунд;
підтягування на перекладині - 14 разів;
біг на 60 метрів - 9,7 секунди;
човниковий біг 4 х 9 метрів - 12,3 секунди;
нахил тулуба вперед з положення сидячи - 8 сантиметрів;
плавання - подолав дистанцію 20 метрів.
За результатами згідно з таблицею для цієї вікової групи
учень одержує відповідно 3, 2, 4, 2, 3 та 4 бали. Таблиця 1
передбачає для тесту на витривалість і з плавання коефіцієнт 2.
Тобто, за результат з бігу на 1500 метрів він одержує 6 балів
(3 х 2), а з плавання - 8 балів (4 х 2). Таким чином, загальна
сума балів становить 25.
Порівнюючи одержану суму балів з таблицею 2, визначаємо, що
рівень фізичної підготовленості учня середній (25-34 бали), а
якісна оцінка рівня фізичної підготовленості - задовільно.

Додаток N 3
до Положення про державні тести і
нормативи оцінки фізичної
підготовленості населення України
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
виконання державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України
__________________________________________________________________
(назва групи, класу, навчальної групи дошкільного закладу, навчального закладу, підприємства, установи,
організації, військової частини тощо)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прізвище,| Вид тестування |Сума |Під- ім'я, |-------------------------------------------------------------------------------|балів |сумкова по | | | | | | | | |з ура-|оцінка батькові |-------------------------------------------------------------------------------|хуван-|фізичної | Результати тестування та їх оцінка |ням |підго- |-------------------------------------------------------------------------------|коефі-|товле- |резу-|бал|резу-|бал|резу-|бал|резу-|бал|резу-|бал|резу-|бал|резу-|бал|резу-|бал|цієнта|ності |льтат| |льтат| |льтат| |льтат| |льтат| |льтат| |льтат| |льтат| | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Головний суддя змагань __________ Всього виконали (чол): на відмінно (45-50) - Керівник організації ____________ на добре (35-44) - на задовільно (25-34) - на незадовільно (15-24) - на погано (10-14) -вгору