Про Державний бюджет України на 1998 рік
Закон України; Бюджет від 30.12.1997796/97-ВР
Документ 796/97-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.04.1998, підстава - 170/98-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 1998 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 21, ст.109 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 170/98-ВР від 04.03.98, ВВР, 1998, N 21, ст.110 )

I. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
на 1998 рік
Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1998 рік по
доходах у сумі 21.101.050,9 тис. гривень і по видатках у сумі
24.481.773,9 тис. гривень з урахуванням повного погашення боргів
по заробітній платі. Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету
України на 1998 рік у сумі 3.380.723 тис. гривень, що розрахунково
становить 3,3 відсотка валового внутрішнього продукту і 13,8
відсотка видатків Державного бюджету України на 1998 рік. Спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на
1998 рік надходження із джерел внутрішнього фінансування в сумі
1.130.723 тис. гривень та із джерел зовнішнього фінансування -
2.250.000 тис. гривень.
Стаття 2. Установити граничний розмір державного внутрішнього
боргу України на 1 січня 1999 року в сумі 16.961.069,9 тис.
гривень.
Стаття 3. Установити розмір державних зовнішніх запозичень
України в 1998 році для погашення державного боргу та фінансування
дефіциту Державного бюджету України в сумі 3.079.100 тис. доларів
США, або 5.850.300 тис. гривень (за курсом 1,9 гривні за 1 долар
США).
Стаття 4. Установити, що державні внутрішні і зовнішні
запозичення здійснюються в межах загального обсягу установлених
граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та
державних зовнішніх запозичень України. У разі надходження коштів
із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у
неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного
розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок
відповідного збільшення (зменшення) розміру державних зовнішніх
запозичень України.
Стаття 5. Установити, що до доходів Державного бюджету
України на 1998 рік зараховуються:
1) в повному обсязі: податок на додану вартість; акцизний збір; збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету; ввізне мито; надходження від перевищення валових доходів над видатками
Національного банку України; дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності; рентна плата; плата за оренду цілісних майнових комплексів державних
підприємств; консульські збори, що справляються на території України в
іноземній валюті; кошти від реалізації конфіскованого за рішенням суду майна,
включаючи предмети, що були безпосередніми об'єктами порушення
митних правил, та предмети контрабанди, а також кошти від
реалізації предметів, які зберігалися під митним контролем і за
якими власник не звернувся до кінця строку їх зберігання, майна,
визнаного в установленому порядку безхазяйним, майна, що за правом
спадкування перейшло у власність держави, та скарбів, за винятком
витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, реалізацією,
а також конфісковані валютні цінності; надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна, передачі в оренду
основних фондів Збройних Сил України та інших військових
формувань, а також за виконані ними роботи та надані послуги; відрахування від плати за транзит природного газу через
територію України; збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення; збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок
безробіття; збір до Державного інноваційного фонду; надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного
комплексу; платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;
2) 80 відсотків коштів, одержаних бюджетними установами і
організаціями за здані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,
що містяться у брухті та відходах;
3) 80 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного
Державного фонду приватизації від приватизації державного майна;
4) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету
України у розмірах, визначених законодавством.
Стаття 6. Установити доходи Державного бюджету України на
1998 рік по основних джерелах у таких сумах:
(тис. гривень)
Податкові надходження - всього 11.510.269
у тому числі:
Платежі за використання природних ресурсів - всього 560.910
з них:
плата за використання лісових ресурсів 30.830
плата за спеціальне користування водними
ресурсами 147.000
платежі за користування надрами 26.080
збір за геологорозвідувальні роботи, виконані
за рахунок державного бюджету 357.000
Внутрішні податки на товари та послуги - всього 10.180.466
з них:
податок на додану вартість 8.756.400
акцизний збір з вітчизняних товарів 1.029.963
акцизний збір з імпортних товарів 300.000
ліцензії на підприємницьку та професійну
діяльність 94.103 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції - всього 757.280
з них:
ввізне мито 725.280 Інші податки 11.613
Неподаткові надходження - всього 3.137.444
у тому числі: Доходи від власності та підприємницької діяльності - всього 1.470.862
з них: надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 200.000 рентна плата 200.560 надходження коштів від приватизації державного майна 1.040.000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу - всього 175.938
з них:
державне мито 146.210 Надходження від штрафів та фінансових санкцій 64.612 Інші неподаткові надходження - всього 1.426.032
з них:
надходження коштів від реалізації
надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, іншого майна, передачі
в оренду основних фондів Збройних Сил України
та інших військових формувань, а також за
виконані ними роботи та надані послуги 242.800
відрахування від плати за транзит природного
газу через територію України 927.730
Доходи від операцій з капіталом - всього 1.141.560
у тому числі:
Надходження від продажу основного капіталу 14.960
Надходження від продажу державних запасів товарів - всього 1.126.600
з них:
відшкодування витрат Державного бюджету
України за відпущені і неоплачені в минулих
роках матеріальні цінності з державного
матеріального резерву 896.600
реалізація розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву на
конкурсних торгах 230.000 Офіційні трансферти - всього 610.662,9
у тому числі: Від органів державного управління інших рівнів - всього 590.082,9
з них:
кошти, що передаються до Державного бюджету
України з бюджетів областей та міста Києва 590.082,9 Із-за кордону 20.580
Державні цільові фонди - всього 4.701.115
у тому числі: Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 2.596.000 Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення 634.000 Збір до Державного інноваційного фонду 923.935 Надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу 254.780 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 50.000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 4.300 Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування 238.100
Стаття 7. Затвердити видатки Державного бюджету України на
1998 рік по розділах функціональної класифікації у таких сумах:
(тис.гривень)
1. Державне управління - всього 1.075.314,9
у тому числі: Функціонування законодавчої влади - всього 65.174,3
з них:
Верховна Рада України 52.751,6
апарат Рахункової палати 12.422,7
Функціонування виконавчої влади - всього 395.315,8
з них:
апарат Кабінету Міністрів України 23.288
апарат міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади та їх місцевих органів 184.517,3
місцеві державні адміністрації 187.510,5 Утримання Президента України та його апарату 23.288 Утримання фінансових і фіскальних органів - всього 540.437,6
з них:
місцеві державні податкові органи 394.866,3 Загальне планування і статистичні служби 30.248 Інші видатки на загальнодержавне управління 20.851,2
2. Судова влада - всього 112.995
у тому числі: Конституційний Суд України 20.429
з них:
на завершення будівництва приміщення
Конституційного Суду України 17.000 Верховний Суд України 9.000 Вищий арбітражний суд України 1.766 Арбітражні суди 7.019 Військові суди 1.900 Обласні суди 12.898 Районні (міські) суди 59.983
3. Міжнародна діяльність - всього 350.304
у тому числі:
Міжнародне співробітництво - всього 303.984
з них:
внески до бюджету ООН та органів і спеціальних
установ системи ООН 152.494
утримання дипломатичних представництв України
за кордоном 112.870
придбання за кордоном у державну власність
приміщень для розміщення дипломатичних
представництв України 28.776
витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон
працівників органів державної влади 9.704 Реалізація міжнародних угод - всього 46.320
з них:
внески до міжнародних фінансових організацій 33.520
внески до установ і організацій СНД 6.400
4. Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу - всього 541.058
у тому числі:
Фундаментальні дослідження 270.394
Розробка перспективних технологій і пріоритетних
напрямів науково-технічного прогресу 270.664
5. Національна оборона - всього 1.678.269
у тому числі: Утримання Збройних Сил України 1.130.910 Закупівля озброєння та військової техніки 171.405 Капітальне будівництво 37.000 Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи 27.144 Мобілізаційна підготовка галузей народного господарства 18.360 Інші видатки в галузі оборони 293.450
з них:
забезпечення оборонних витрат в межах
надходження коштів від реалізації
надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, іншого майна, передачі
в оренду основних фондів Збройних Сил
України та інших військових формувань, а також
за виконані ними роботи та надані послуги 242.800
6. Правоохоронна діяльність та забезпечення
безпеки держави - всього 1.652.090
у тому числі: Органи внутрішніх справ 572.430 Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України 78.280 Прокуратура 80.480 Кримінально-виправна система 227.550 Прикордонні війська України 164.750 Служба безпеки України 227.350 Пожежна охорона 88.330 Національна гвардія України 65.040 Головне управління урядового зв'язку 69.880 Інші правоохоронні органи 78.000
7. Освіта - всього 1.566.425
у тому числі:
Дошкільна освіта 69.043
Загальна середня освіта 1.194,2
Заклади освіти для громадян, які потребують
соціальної допомоги та реабілітації 9.704,5
Позашкільна освіта 34.922
Професійно-технічна освіта 326.880,3
Вища освіта 967.581,7
Післядипломна освіта 50.492,3
Інші заклади та заходи в галузі освіти 106.607
8. Охорона здоров'я - всього 704.000
у тому числі:
Лікарні широкого профілю 258.867,5
Спеціалізовані медичні заклади 235.562,4
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих
поліклінік та загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік) 26.673,3
Спеціалізовані поліклініки 8.399,8
Загальні і спеціалізовані стоматологічні
поліклініки 6.395,9
Фельдшерсько-акушерські пункти 1.017,4
Санітарно-епідеміологічна служба 36.050,3
Інші заклади в галузі охорони здоров'я 131.033,4
9. Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього 1.985.020
у тому числі:
Виплата пенсій та допомоги - всього 700.000
з них:
кошти бюджету, що передаються до Пенсійного
фонду України на виплату пенсій
військовослужбовцям рядового, сержантського
та старшинського складу строкової служби та
їх сім'ям 700.000 Інші види соціальної допомоги - всього 121.755
з них:
кошти на погашення заборгованості з регресних
позовів та одноразової допомоги по втраті
професійної працездатності шахтарям та гірникам
підприємств з підземного видобутку вугілля та
залізної руди 100.000 Пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 1.000.000 Кошти з бюджету, що передаються до Фонду України соціального захисту інвалідів 110.000 Молодіжні програми 14.860 Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики 38.405
10. Житлово-комунальне господарство - всього 37.193
у тому числі:
Житлове господарство - всього 36.933
з них:
видатки на утримання об'єктів соціальної сфери
непрацюючих вугледобувних підприємств, що
передаються до комунальної власності 20.000
Комунальне господарство 260
11. Культура і мистецтво - всього 159.067
у тому числі:
Мистецтво 113.907
Культура 33.010
Кінематографія 5.610
Архівна справа 3.080
Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і
культури 3.460
з них:
видатки на організацію проведення заходів по
вивченню питань, пов'язаних з діяльністю ОУН-УПА 200
видатки, пов'язані з увічненням пам'яті жертв
політичних репресій 30
12. Засоби масової інформації - всього 182.140
у тому числі:
Телебачення і радіомовлення - всього 160.000
з них:
телебачення 79.200
радіомовлення 80.800
Преса 8.610
Книговидання 5.700
Інші засоби масової інформації 7.830
13. Фізична культура і спорт - всього 67.490
у тому числі:
Здійснення заходів з фізичної культури і спорту 50.175
Державна підтримка громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості 17.315
14. Промисловість та енергетика - всього 1.909.600
у тому числі:
Паливно-енергетичний комплекс - всього 1.409.000
з них:
видатки, пов'язані з реструктуризацією
вугільної промисловості 300.000
державна підтримка вугледобувних підприємств 1.000.000
Конверсія та розвиток підприємств оборонного та
машинобудівного комплексів 74.000
з них:
кошти на розвиток вітчизняного
сільськогосподарського машинобудування 36.000
Відтворення мінерально-сировинної бази - всього 362.800
з них:
геолого-розвідувальні роботи, що фінансуються
за рахунок відрахувань видобувних підприємств 357.000
Інші галузі промисловості 63.800
з них:
видатки на реструктуризацію залізорудних
підприємств з підземного видобутку руди 50.000
видатки на приріст обігових коштів
підприємств - всього 10.000
з них:
льонопереробних підприємств 5.000
15. Будівництво - всього 406.990
у тому числі:
Будівництво - всього 399.700
з них:
капітальні вкладення - всього 344.500
з них:
вугільна промисловість 100.000
агропромисловий комплекс 100.000
будівництво Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених
руд 97.000
реконструкція Одеського театру опери та
балету і Львівського академічного театру
імені Марії Заньковецької 10.000
реконструкція спорткомплексу "Олімпійський" 12.000
будівництво та придбання житла для
військовослужбовців (крім військовослужбовців
Збройних Сил), осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ, ветеранів війни
і воєнних конфліктів в іноземних державах та
військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку, які перебувають на квартирному обліку
в місцевих державних адміністраціях та
виконавчих органах рад, а також суддів 20.000
будівництво та придбання житла для відселення
військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку, з закритих військових містечок 5.200
відшкодування вартості будівництва об'єктів
соціально-культурного призначення на селі, що
здійснюється за власні кошти суб'єктів
господарювання 30.000
Архітектура 7.290
16. Сільське господарство, лісове господарство,
рибальство і мисливство - всього 447.262,4
у тому числі:
Земельні ресурси 14.250
Водне господарство 139.090
Сільськогосподарське виробництво 171.796
Лісове господарство і мисливство 70.000
Риболовецьке господарство 18.390
Дослідження і практичні розробки в галузі
сільського господарства 2.000
Діяльність і послуги в галузі сільського
господарства, лісового господарства, рибальства
і мисливства, не віднесені до інших категорій 2.400
Фінансування бюджетних установ агропромислового
комплексу 29.336,4
Повернення бюджетних позичок, наданих на
закупівлю сільськогосподарської продукції за
державними контрактами -590.000
Видатки за рахунок повернення бюджетних позичок,
наданих на закупівлю сільськогосподарської
продукції за державними контрактами 590.000
з них:
на створення частини лізингового фонду для
забезпечення сільського господарства
сільськогосподарською технікою вітчизняного
виробництва 290.000
на оплату витрат по догляду за молодими садами,
виноградниками і ягідниками 4.000
17. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика - всього 328.930
у тому числі:
Водний транспорт 14.000
Залізничний транспорт 30.000
Повітряний транспорт 6.000
Дорожнє господарство - всього 238.100
з них:
видатки на фінансування робіт, пов'язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг загального
користування 238.100
Зв'язок 6.830 Інформатика (Національна програма інформатизації) 15.000 Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 19.000
18. Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю - всього 169.792
у тому числі:
Проекти багатоцільового розвитку - всього 124.942
з них:
фінансування Загальнодержавної (Національної)
космічної програми України 55.000
фінансування Національної програми досліджень і
використання ресурсів Азово-Чорноморського
басейну, інших районів Світового океану 5.000
Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом 44.850
з них:
створення Національної депозитарної системи
та системи моніторингу фондового ринку 4.000
19. Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення - всього 2.606.000
у тому числі: Витрати на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1.953.500 Державні капітальні вкладення 301.380 Самостійне переселення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до категорії 1 постраждалих 97.840 Витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження 137.460
з них:
на об'єкті "Укриття" 32.000 Інші цільові програми 115.820
з них:
комплексне медико-санітарне забезпечення
постраждалого населення 52.201
екологічне оздоровлення та радіаційний захист
території, що зазнала радіоактивного
забруднення 35.237
наукове забезпечення робіт та інформаційні
системи 26.600
контрактна система оплати праці 350
непередбачені витрати (резерв) 1.432
20. Охорона навколишнього природного середовища
та ядерна безпека - всього 69.927,6
у тому числі:
Охорона і раціональне використання водних
ресурсів 26.220
Охорона і раціональне використання земель 4.100
Створення захисних лісових насаджень та
полезахисних лісових смуг 7.800
Охорона і раціональне використання мінеральних
ресурсів 6.000
Утримання місцевих природоохоронних органів 10.500
Збереження природно-заповідного фонду 7.777,6
Інші природоохоронні заходи 1.730
Утримання організацій з ядерної безпеки та
інші заходи, спрямовані на забезпечення
державного регулювання ядерної безпеки 5.800
з них:
покриття планових збитків, формування фондів
заохочення і розвитку виробництва по
Українському державному об'єднанню "Радон" 5.000
21. Попередження та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха -
всього 78.790
у тому числі:
Попередження та ліквідація надзвичайних
ситуацій 24.190
Війська Цивільної оборони України 54.600
22. Поповнення державних запасів і резервів -
всього 126.455
у тому числі:
Державні запаси дорогоцінних металів і
каміння 1.800
Державний матеріальний резерв 124.655
23. Обслуговування державного боргу 2.885.220
24. Державні цільові фонди (за винятком Фонду
для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення) - всього 1.092.235
у тому числі: Державний фонд сприяння зайнятості населення 634.000 Державний інноваційний фонд 403.935
з них:
створення та освоєння потужностей по
виробництву нових видів прокату для
автомобілебудування 50.000
розвиток літакобудування 30.000 Фонд охорони навколишнього природного середовища 4.300 Фонд України соціального захисту інвалідів 50.000
25. Видатки, не віднесені до основних груп -
всього 4.249.206
у тому числі: Резервний фонд Кабінету Міністрів України 300.000 Бюджетні позички -87.965,2 Проведення виборів 255.000 Дотації республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міському (міста Севастополя) бюджетам 2.502.213 Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах 909.958,2 Видатки на погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року 370.000
Стаття 8. Установити розподіл видатків Державного бюджету
України на 1998 рік в розрізі головних розпорядників коштів згідно
з додатком.
Стаття 9. Установити, що до бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 1998 році
зараховуються: місцеві податки і збори; прибутковий податок з громадян; податок на прибуток підприємств; плата за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності; плата за землю; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів; податок на промисел; надходження коштів від приватизації підприємств комунальної
власності (80 відсотків); інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у
розмірах, визначених законодавством; надходження збору за забруднення навколишнього природного
середовища в частині, що належить місцевим бюджетам; надходження відрахувань та збору на будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування в частині, що належить місцевим бюджетам. Формування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя здійснюється відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і законів про місцеве самоврядування,
податкову та бюджетну системи.
Стаття 10. Затвердити у складі видатків Державного бюджету
України на 1998 рік дотації республіканському бюджету Автономної
Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам
у сумі 2.502.213 тис. гривень на фінансування видатків, що не
покриваються власними та закріпленими доходами, у тому числі:
(тис. гривень)
Автономна Республіка Крим 105.064,8
області: Вінницька 175.147,6 Волинська 133.183,8 Житомирська 233.737,8 Закарпатська 162.691,5 Запорізька 2.062,8 Івано-Франківська 118.389,2 Київська 132.937,7 Кіровоградська 124.001,7 Луганська 106.438,2 Львівська 178.073,6 Миколаївська 76.993,4 Одеська 22.423,5 Рівненська 106.471,3 Сумська 80.664,7 Тернопільська 133.455 Херсонська 115.433,3 Хмельницька 147.877,8 Черкаська 148.841,6 Чернівецька 85.386,9 Чернігівська 112.213 місто Севастополь 723,8
Стаття 11. Затвердити кошти, що передаються до Державного
бюджету України на 1998 рік з бюджетів областей та міста Києва, у
сумі 590.082,9 тис. гривень, у тому числі:
(тис. гривень)
області:
Дніпропетровська 88.190,6
Донецька 13.731,1
Полтавська 8.735,4
Харківська 26.505,8
місто Київ 452.920
Стаття 12. Надати право Головному управлінню Державного
казначейства України, Міністерству фінансів Автономної Республіки
Крим, місцевим фінансовим органам в разі несвоєчасного погашення
заборгованості за взаємними міжбюджетними розрахунками
застосовувати примусове її стягнення.
Стаття 13. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім
державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять
до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у
розмірі, еквівалентному 4,27 долара США за 1000 куб. метрів.
Стаття 14. Установити, що акціонерне товариство "Укргазпром"
вносить до Державного бюджету України відрахування від плати за
транзит природного газу трубопровідним транспортом через територію
України в розмірі, еквівалентному 0,20 долара США за 1000 куб.
метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані. Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади виходячи з
обсягу газу, транспортованого через територію України.
Стаття 15. Врахувати у складі Державного бюджету України на
1998 рік кошти Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу. Встановити, що до Фонду розвитку паливно-енергетичного
комплексу зараховуються встановлені законодавством України
надходження до Державного бюджету України від акцизного збору та
ввізного мита на бензин моторний і важкі дистиляти (дизельне
паливо).
Стаття 16. Установити, що у 1998 році до завершення
проведення Кабінетом Міністрів України грошової оцінки земель
застосовуються ставки земельного податку, які були встановлені
Законом України "Про Державний бюджет України на 1997 рік"
( 404/97-ВР ). Платниками (крім виробників сільськогосподарської і рибної
продукції та громадян) земельний податок сплачується щомісячно до
15 числа наступного місяця за звітним. Звільнити від сплати земельного податку військові частини,
установи, військові навчальні заклади, науково-дослідні, дитячі
санаторно-курортні та оздоровчі установи, які утримуються за
рахунок бюджету та підпорядковані Міністерству оборони України,
військовим формуванням, що утворені відповідно до законодавства, а
також підприємства Міністерства оборони України та
військово-промислового комплексу. Перелік зазначених підприємств
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 17. Установити, що надходження плати за землю та
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів використовуються у порядку, визначеному при
затвердженні республіканського бюджету Автономної Республіки Крим
та відповідних місцевих бюджетів.
Стаття 18. Установити, що Національний банк України протягом
1998 року до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом,
здійснює авансові платежі перевищення поточних доходів над
видатками Національного банку України до Державного бюджету
України відповідно до розпису доходів і видатків Державного
бюджету на 1998 рік. За підсумками фінансового року здійснюється перерахунок
зазначених платежів виходячи з фактичного розміру перевищення
поточних доходів над видатками Національного банку України з
урахуванням внесених авансових платежів.
Стаття 19. Затвердити такий перелік захищених статей видатків
Державного бюджету України на 1998 рік за економічною структурою
видатків: оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; виплата процентів за державним боргом; трансферти органам державного управління інших рівнів; трансферти населенню (пенсії, допомоги, стипендії, повернення
заощаджень громадян).
Установити, що фінансування витрат по захищених статтях
Державного бюджету України проводиться в першочерговому порядку.
Стаття 20. Установити, що консульські збори, які справляються
на території України в іноземній валюті, спрямовуються на розвиток
дипломатичних представництв України за кордоном та на технічне
оснащення пунктів оформлення віз у межах сум, передбачених у
Державному бюджеті України на ці видатки. Дозволити Міністерству закордонних справ України у 1998 році
використовувати за цільовим призначенням до 15 відсотків коштів в
іноземній валюті, фактично отриманих від вчинення консульських дій
за межами України, на непередбачені витрати, пов'язані з поданням
матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України;
оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у випадку
смерті громадян України, що настала під час їх перебування за
кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою
угодою) працівників для виконання термінових робіт в консульських
відділах посольств України за кордоном; придбанням обладнання для
консульських відділів дипломатичних представництв України за
кордоном. Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, зараховується до складу
доходів Державного бюджету України і використовується на поточне
утримання дипломатичних представництв України за кордоном та
придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах сум,
передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.
Стаття 21. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням
працівників дипломатичних представництв та консульських установ
України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості,
провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.
Стаття 22. Установити, що кошти, які надходять від повернення
бюджетних позичок, наданих колишнім Міністерству сільського
господарства і продовольства України, Державному комітету України
по харчовій промисловості, а також заготівельним та іншим
підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і
управління Державного казначейства України, у сумі 590.000 тис.
гривень, зараховуються на окремий субрахунок єдиного
казначейського рахунку Державного бюджету України і спрямовуються
на погашення заборгованості за сільськогосподарську продукцію,
закуплену за державними контрактами минулих років, створення
частини лізингового фонду для забезпечення сільського господарства
сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва у сумі
290.000 тис. гривень, оплату витрат по догляду за молодими садами,
виноградниками і ягідниками у сумі 4.000 тис. гривень,
інтервенційного фонду для регулювання ринку зерна та оплати
векселів, виданих за поставлені сільськогосподарським
товаровиробникам мінеральні добрива, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, а також на надання позичок
сільськогосподарським товаровиробникам. Надати право органам системи Міністерства фінансів України та
державної податкової служби за наслідками документальних перевірок
стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій
прострочену заборгованість з наданих позичок, у тому числі і у
вигляді товарного кредиту, під державне замовлення
сільськогосподарської продукції, та інших позичок, а також у разі
нецільового їх використання з нарахуванням пені в розмірі 0,2
відсотка непогашеної заборгованості (суми нецільового
використання) за кожний день до повного їх повернення.
Стаття 23. Установити, що: фінансування витрат поточного року, пов'язаних з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи, здійснюється за рахунок і в
межах надходжень до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення; 90 відсотків коштів, які надійдуть від приватизації (продажу)
об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської
будівельної програми, спрямовуються на окремий рахунок Головного
управління Державного казначейства України як внески до Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення. Зазначені кошти
спрямовуються виключно на фінансування капітальних вкладень на
пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми.
Стаття 24. Зупинити на 1998 рік дію пункту 2 статті 21 в
частині виплати громадянам, віднесеним до категорії 2 осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової
компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні;
пунктів 2 і 13 статті 22 та пункту 2 статті 23 в частині
безплатного надання або забезпечення пільговою санаторно-курортною
путівкою чи путівкою на відпочинок громадян, віднесених відповідно
до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи (крім осіб, що мають статус постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи та супроводжують потерпілих дітей віком
до 10 років на санаторно-курортне лікування), або виплати за їх
бажанням грошової компенсації у розмірах, передбачених у
зазначених пунктах статей Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ) (у редакції Закону України від 19 грудня
1991 року ( 2001-12 ) із змінами і доповненнями, внесеними
законами України від 1 липня 1992 року ( 2532-12 ) та від 6 червня
1996 року ( 230/96-ВР ).
Стаття 25. Установити, що в 1998 році повернення наданих
підприємствам і організаціям позичок з Державного бюджету України
та плата за користування цими позичками прирівнюються до платежів
у Державний бюджет України із застосуванням санкцій, передбачених
законодавством щодо не внесених у строк податків і неподаткових
платежів.
Стаття 26. Витрати Державного бюджету України на виконання
кредитних та гарантійних зобов'язань України, які виникли у 1998
році внаслідок невиконання юридичними особами-позичальниками своїх
зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах
повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії,
підлягають у 1998 році відшкодуванню цими особами в місячний
термін з дня виникнення таких витрат. Державним податковим органам у разі невідшкодування
юридичними особами-позичальниками у місячний термін зазначених
витрат Державного бюджету України забезпечити за поданням органів
Державного казначейства України за місцезнаходженням позичальника
стягнення з нього у безспірному порядку повної суми не здійснених
у строк платежів з урахуванням пені із розрахунку 120 відсотків
річних від облікової ставки Національного банку України від
невідшкодованої суми, розрахованої за кожний день прострочення
платежу. У разі неможливості відшкодувати витрати Державного бюджету
України грошовими коштами протягом трьох місяців державні
податкові органи забезпечують звернення стягнення на майно
боржників у судовому порядку.
Стаття 27. Установити, що в 1998 році відрахування та збори
на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних
доріг загального користування провадяться відповідно до Закону
України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України"
( 1562-12 ) та включаються до Державного бюджету України,
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних
бюджетів, бюджету міста Севастополя і обліковуються на окремих
рахунках.
Стаття 28. З метою захисту вітчизняного товаровиробника
підприємствам, установам і організаціям, які фінансуються з
бюджету незалежно від форм власності, заборонити використовувати
бюджетні кошти на придбання обладнання, техніки, промислових та
продовольчих товарів імпортного виробництва, а також на
користування послугами іноземних підприємств, установ і
організацій, якщо такі ж товари виробляються або послуги надаються
підприємствами України.
Стаття 29. Установити, що до законодавчого врегулювання
питань сплати збору до Державного інноваційного фонду суб'єкти
підприємницької діяльності незалежно від форм власності сплачують
до Державного інноваційного фонду збір в розмірі 1 відсотка
обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) або валового доходу у
торговельній, посередницькій, постачальницько-збутовій,
банківській та страховій сферах діяльності, зменшеного на суму
податку на додану вартість та акцизного збору.
II. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ
БЮДЖЕТ УКРАЇНИ на 1998 рік"
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1998 року.
2. У разі прийняття Верховною Радою України законів, що
збільшують доходну частину бюджету, Кабінет Міністрів України у
місячний термін вносить до Верховної Ради України проект змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" щодо
відповідного збільшення доходів та видатків, в першу чергу, на
соціальний захист та соціальне забезпечення, освіту, охорону
здоров'я, агропромисловий та паливно-енергетичний комплекси,
капітальні вкладення та розвиток фондового ринку. Комітетам Верховної Ради України прискорити підготовку
висновків щодо проектів законів, поданих Кабінетом Міністрів
України, для розгляду Верховною Радою України.
3. Враховуючи обмеженість видатків на національну оборону в
1997-1998 роках, здійснити погашення заборгованості Міністерства
оборони України за отримані у 1997 році продовольче, речове майно,
озброєння, військову техніку, енергоносії, а також за виконані
роботи та надані послуги для Міністерства оборони України шляхом
її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по податках, зборах
(обов'язкових платежах) до Державного бюджету України за станом
на 1 січня 1998 року, за наслідками чого внести відповідні зміни
до показників доходів і видатків Державного бюджету України на
1997 рік.
4. Здійснити погашення заборгованості підприємствам і
організаціям системи агропромислового комплексу по компенсації
вартості побудованих об'єктів соціально-культурного призначення на
селі, що склалася за станом на 1 січня 1998 року, шляхом її заліку
в рахунок заборгованості (недоїмки) по податках, зборах
(обов'язкових платежах) до Державного бюджету України за станом на
1 січня 1998 року, за наслідками чого внести відповідні зміни до
показників Державного бюджету України на 1998 рік. ( Пункт 4
розділу II в редакції Закону N 170/98-ВР від 04.03.98 )
5. Установити мораторій на прийняття Верховною Радою України
та Кабінетом Міністрів України протягом бюджетного року змін до
законодавчих та нормативно-правових актів, які призводять до
зменшення доходів або збільшення видатків місцевих бюджетів, без
визначення джерел покриття такого зменшення доходів або збільшення
видатків цих бюджетів.
6. Установити, що 50 відсотків перевищення надходжень
акцизного збору з вітчизняних товарів, що мобілізуються в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі
понад заплановані обсяги, залишаються у розпорядженні відповідних
місцевих рад. Кабінету Міністрів України затвердити порядок
реалізації зазначеного положення.
7. Установити, що існуюча мережа закладів охорони здоров'я не
може бути скорочена.
8. Витрати на утримання пологових будинків передбачаються
Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами
окремим рядком у відповідних бюджетах та забезпечуються
необхідними асигнуваннями.
9. Кабінету Міністрів України в місячний термін після
набрання чинності цим Законом: за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету та іншими профільними комітетами Верховної Ради України
здійснити розподіл асигнувань на капітальні вкладення в розрізі
об'єктів та асигнувань на будівництво та придбання житла для
військовослужбовців (крім військовослужбовців Збройних Сил
України), осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ, ветеранів війни і воєнних конфліктів в іноземних державах
та військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які
перебувають на квартирному обліку в місцевих державних
адміністраціях та виконавчих органах рад, а також суддів між
розпорядниками цих коштів; затвердити порядок розподілу асигнувань, які передбачені в
Державному бюджеті України на погашення заборгованості з регресних
позовів та одноразових допомог по втраті професійної
працездатності шахтарям та гірникам підприємств з підземного
видобутку вугілля та залізної руди, передбачивши в ньому на
виплату регресних позовів не менше 50 відсотків загальної суми
асигнувань; подати до Верховної Ради України програму державних зовнішніх
запозичень з конкретними напрямами використання іноземних
кредитів, що залучаються; розробити механізм надання дотацій з Державного бюджету
України з урахуванням виконання доходної частини державного і
місцевих бюджетів та дотримання принципу пропорційності,
рівномірності при перерахуванні цих коштів до місцевих бюджетів.
10. Кабінету Міністрів України: до 20 січня 1998 року затвердити заходи щодо збільшення
надходжень до зведеного бюджету України і Державного бюджету
України та направити додатково отримані кошти від їх реалізації на
погашення заборгованості по заробітній платі, грошовому
забезпеченню, пенсіях, стипендіях та інших соціальних виплатах; у першому кварталі 1998 року розробити механізм закупівлі
продовольчих товарів бюджетними установами, що відпускаються з
державного матеріального резерву, та розрахунків за них; виходячи із звітних даних про виконання Державного бюджету
України та місцевих бюджетів за 1997 рік здійснити передачу з
Державного бюджету України частини коштів на погашення
заборгованості, що утворилася в минулі роки із заробітної плати,
грошового забезпечення та соціальних виплат, до місцевих бюджетів
за взаємними розрахунками, а також провести розподіл коштів, що
передбачені на зазначену мету, між міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади; до 1 травня 1998 року уточнити розрахунки надходжень податку
на прибуток підприємств на 1998 рік та внести до Верховної Ради
України пропозиції щодо уточнення обсягів дотацій
республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та
міському (міста Севастополя) бюджетам та коштів, що передаються до
Державного бюджету України з бюджетів областей та міста Києва; забезпечити повернення у 1998 році до державного
матеріального резерву коштів за відпущені у попередні роки
матеріальні цінності. Отримані понад враховані у доходах
Державного бюджету України кошти спрямувати в обсязі до 1.000
млн. гривень на закупівлю вугілля на осінньо-зимовий період з
наступною його реалізацією підприємствам енергетики; передати до місцевих бюджетів 11.800 тис. гривень,
передбачених по розділу "Освіта", на харчування та інші заходи в
закладах, в яких утримуються діти-сироти; спрямувати за рахунок коштів Державного інноваційного фонду
50.000 тис. гривень на створення та освоєння потужностей по
виробництву нових видів прокату для автомобілебудування та 30.000
тис. гривень на розвиток літакобудування; спрямувати суму перевищення видатків Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення над доходами цього Фонду у розмірі
10.000 тис. гривень, яке передбачено як часткове повернення боргу
Фонду, на обладнання центру пересадки кісткового мозку Наукового
центру радіаційної медицини Академії медичних наук України; вжити заходів щодо відшкодування Державному бюджету України
витрачених коштів на погашення іноземних кредитів, отриманих
суб'єктами підприємницької діяльності під гарантії Кабінету
Міністрів України; провести переговори з країнами-кредиторами щодо можливості
реструктуризації зовнішнього державного боргу України. При
позитивному вирішенні цього питання кошти, що вивільняються у 1998
році, спрямувати на погашення заборгованості по знецінених
грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку України; забезпечити щоквартальне надання Верховній Раді України
інформації щодо одержаних надходжень від акцизного збору та
ввізного мита (по товарних групах), а також податку на додану
вартість, у порівнянні з 1997 роком; щоквартально під час проведення "Дня Уряду" інформувати
Верховну Раду України про хід виконання доходної частини зведеного
бюджету України і Державного бюджету України та реалізацію заходів
щодо збільшення надходжень до цих бюджетів; після набрання чинності відповідними законами Кабінету
Міністрів України передбачити асигнування на фінансування
діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та
внесків до Фонду соціального розвитку Ради Європи та подати до
Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 1998 рік".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 грудня 1997 року
N 796/97-ВР
Додаток до Закону України
"Про Державний бюджет
України на 1998 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 1998 рік
по головних розпорядниках коштів
(тис. грн.) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | З них | Капіта- Код | Видатки за функціональною | Всього | Поточні |————————————————| льні | класифікацією | | видатки | Оплата |Нараху-| видатки | | | | праці |вання | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 11 Управління справами Верховної Ради України
010000 Державне управління 52751.6 42230.1 14719.1 5479.5 10521.5 010100 Функціонування законодавчої влади 52751.6 42230.1 14719.1 5479.5 10521.5 030000 Міжнародна діяльність 300 300
030100 Міжнародне співробітництво 300 300
070000 Освіта 453 413.9 118 44.5 39.1 070100 Дошкільна освіта 453 413.9 118 44.5 39.1 080000 Охорона здоров'я 12530 4554.5 1579.3 592 7975.5 081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 12530 4554.5 1579.3 592 7975.5 100000 Житлово-комунальне господарство 3413 1413 2000 100100 Житлове господарство 3413 1413 2000 120000 Засоби масової інформації 6405 6405
120100 Телебачення і радіомовлення 6100 6100
120200 Преса 305 305
160000 Сільське господарство, лісове госпо-
дарство, рибальство і мисливство 346 346 160300 Сільськогосподарське виробництво 346 346
Всього: 76198.6 55662.5 16416.4 6116 20536.1
30 Адміністрація Президента України
010000 Державне управління 23288 16144 3575.6 1341.3 7144 010300 Утримання Президента України та його
апарату 23288 16144 3575.6 1341.3 7144 030000 Міжнародна діяльність 2250 2250
030100 Міжнародне співробітництво 2250 2250
080000 Охорона здоров'я 1045 1045 687 258 081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 1045 1045 687 258 Всього: 26583 19439 4262.6 1599.3 7144
40 Кабінет Міністрів України
030000 Міжнародна діяльність 2850 2850
030100 Міжнародне співробітництво 2850 2850
250000 Видатки, не віднесені до основних 300000
груп 250100 Резервні фонди 300000
Всього: 302850 2850
41 Господарське управління Кабінету Міністрів України
010000 Державне управління 23288 17674.4 4798.1 1799.5 5613.6 010200 Функціонування виконавчої влади 23288 17674.4 4798.1 1799.5 5613.6 070000 Освіта 1490 1434 396 149 56 070100 Дошкільна освіта 1094 1043 311 117 51 070400 Позашкільна освіта 396 391 85 32 5 080000 Охорона здоров'я 4200 4100 1108 416 100 081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 4200 4100 1108 416 100 100000 Житлово-комунальне господарство 5570 3010 2560 100100 Житлове господарство 5570 3010 2560 Всього: 34548 26218.4 6302.1 2364.5 8329.6
60 Верховний Суд України
020000 Судова влада 9000 6004 2315 868 2996 020000 Судова влада 9000 6004 2315 868 2996 070000 Освіта 100 100
070700 Післядипломна освіта 100 100
Всього: 9100 6104 2315 868 2996
70 Вищий арбітражний суд України
020000 Судова влада 8785 8585 4910 1842 200 020000 Судова влада 8785 8585 4910 1842 200 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 62 62 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 62 62
Всього: 8847 8647 4910 1842 200
80 Конституційний Суд України
020000 Судова влада 20429 3179 1462 548 17250 020000 Судова влада 20429 3179 1462 548 17250 Всього: 20429 3179 1462 548 17250
90 Генеральна прокуратура України
060000 Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави 80480 75290 45600 17100.1 5190 060300 Прокуратура 80480 75290 45600 17100.1 5190 070000 Освіта 440 390 210.9 79.1 50 070700 Післядипломна освіта 440 390 210.9 79.1 50 Всього: 80920 75680 45810.9 17179.2 5240
100 Міністерство внутрішніх справ України
010000 Державне управління 14232.2 10000 4232.2 010600 Інші видатки на загальнодержавне
управління 14232.2 10000 4232.2 060000 Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави 572430 572366 458053 11946 64 060100 Органи внутрішніх справ 572430 572366 458053 11946 64 Всього: 586662.2 582366 458053 11946 4296.2
110 Міністерство вугільної промисловості України
010000 Державне управління 808.9 808.9 440.3 165.1 010200 Функціонування виконавчої влади 808.9 808.9 440.3 165.1 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 4240 4240 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 4240 4240 090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 100000 100000 090400 Інші види соціальної допомоги 100000 100000
140000 Промисловість та енергетика 1361000 1345600 15400 140100 Паливно-енергетичний комплекс 1345000 1329600 15400 140300 Відтворення мінерально-сировинної 16000 16000
бази 150000 Будівництво 100000 100000 150100 Будівництво 100000 100000 Всього: 1566048.9 1450648.9 440.3 165.1 115400
120 Міністерство економіки України
010000 Державне управління 10254.8 10254.8 5454.5 2045.5 010200 Функціонування виконавчої влади 10254.8 10254.8 5454.5 2045.5 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 8883 8883 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 8883 8883 070000 Освіта 510 480 246 91.9 30 070400 Позашкільна освіта 330 300 186 69.5 30 070700 Післядипломна освіта 180 180 60 22.4 100000 Житлово-комунальне господарство 1243 283 960 100100 Житлове господарство 1243 283 960 120000 Засоби масової інформації 65 65
120200 Преса 65 65
150000 Будівництво 25500 25500 150100 Будівництво 25500 25500 Всього: 46455.8 19965.8 5700.5 2137.4 26490
130 Міністерство енергетики України
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 850 850 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 850 850 080000 Охорона здоров'я 24500 23920 10807 4053 580 080200 Спеціалізовані медичні заклади 23303 22723 10151 3807 580 080700 Санітарно-епідеміологічна служба 1197 1197 656 246 140000 Промисловість та енергетика 66000 66000
140100 Паливно-енергетичний комплекс 64000 64000
140300 Відтворення мінерально-сировинної бази 1500 1500
140400 Інші галузі промисловості 500 500
Всього: 91350 90770 10807 4053 580
140 Міністерство закордонних справ України
010000 Державне управління 4214.2 4214.2 1197.3 449 010200 Функціонування виконавчої влади 4214.2 4214.2 1197.3 449 030000 Міжнародна діяльність 296840 250921 30800 2788 45919 030100 Міжнародне співробітництво 296840 250921 30800 2788 45919 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 200 200 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 200 200 070000 Освіта 1409 1197 294 109 212 070700 Післядипломна освіта 1409 1197 294 109 212 120000 Засоби масової інформації 200 200
120200 Преса 200 200
Всього: 302863.2 256732.2 32291.3 3346 46131
150 Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
010000 Державне управління 2987.3 2787.3 1087.1 407.7 200 010200 Функціонування виконавчої влади 2987.3 2787.3 1087.1 407.7 200 030000 Міжнародна діяльність 24 24
030100 Міжнародне співробітництво 24 24
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 160 160 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 160 160 070000 Освіта 1300 1199 300 111 101 070700 Післядипломна освіта 1300 1199 300 111 101 Всього: 4471.3 4170.3 1387.1 518.7 301
170 Міністерство інформації України
010000 Державне управління 798.5 748.5 373.2 140 50 010200 Функціонування виконавчої влади 798.5 748.5 373.2 140 50 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 390 390 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 390 390 070000 Освіта 250 230 96 36 20 070700 Післядипломна освіта 250 230 96 36 20 120000 Засоби масової інформації 165870 152870 25792 9672 13000 120100 Телебачення і радіомовлення 153900 140900 25792 9672 13000 120200 Преса 2470 2470
120300 Книговидання 5700 5700
120400 Інші засоби масової інформації 3800 3800
Всього: 167308.5 154238.5 26261.2 9848 13070
180 Міністерство культури і мистецтв України
010000 Державне управління 524.2 509.2 279.4 104.8 15 010200 Функціонування виконавчої влади 524.2 509.2 279.4 104.8 15 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 620 620 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 620 620 070000 Освіта 37460 27880 14512.7 5442.3 9580 070100 Дошкільна освіта 173.7 173.7 37.2 14 070200 Загальна середня освіта 1004.2 754.2 321.6 120.6 250 070300 Заклади освіти для громадян, які
потребують соціальної допомоги та
реабілітації 3352.5 3002.5 1643.1 616.1 350 070600 Вища освіта 31910.8 23230.8 12131.1 4549.3 8680 070700 Післядипломна освіта 841.8 541.8 349.5 131 300 070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 177 177 30.2 11.3 110000 Культура і мистецтво 139487 110085 4919.1 1844.7 29402 110100 Мистецтво 107569 80825 26744 110200 Культура 25251 23451 4655.8 1746 1800 110300 Кінематографія 4995 4995
110400 Архівна справа 1157 349 88 33 808 110500 Інші заходи та заклади в галузі
мистецтва і культури 515 465 175.3 65.7 50 120000 Засоби масової інформації 650 650
120200 Преса 650 650
150000 Будівництво 10000 10000 150100 Будівництво 10000 10000 Всього: 188741.2 139744.2 19711.2 7391.8 48997
190 Державний комітет лісового господарства України
010000 Державне управління 645.7 645.7 312.3 117.1 010200 Функціонування виконавчої влади 645.7 645.7 312.3 117.1 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 1000 1000 040100 Фундаментальні дослідження 100 100
040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 900 900 070000 Освіта 4800 4800 2073 777 070100 Дошкільна освіта 442 442 184 69 070600 Вища освіта 4358 4358 1889 708 160000 Сільське господарство, лісове
господарство, рибальство і мисливство 64700 64700 40691 15259 160600 Лісове господарство і мисливство 64700 64700 40691 15259 200000 Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека 10590 10590 6152 2307 200300 Створення захисних лісових насаджень
та полезахисних лісових смуг 7800 7800 4514 1693 200600 Збереження природно-заповідного фонду 2790 2790 1638 614 Всього: 81735.7 81735.7 49228.3 18460.1
210 Міністерство оборони України
030000 Міжнародна діяльність 220 220 36.14 9.6 030100 Міжнародне співробітництво 220 220 36.14 9.6 050000 Національна оборона 1638839 1524719 851160 61030 114120 050100 Утримання Збройних Сил України 1130910 1130910 835000 61030 050200 Закупівля озброєння та військової
техніки 171405 171405 050300 Капітальне будівництво 37000 20000 17000 050400 Науково-дослідні і дослідно-
конструкторські роботи 27144 27144 050500 Інші видатки в галузі оборони 272380 175260 16160 97120 Всього: 1639059 1524939 851196.1 61039.6 114120
220 Міністерство освіти України
010000 Державне управління 651.8 651.8 411 154.1 010200 Функціонування виконавчої влади 651.8 651.8 411 154.1 040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 50587 50587 040100 Фундаментальні дослідження 36040 36040
040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 14547 14547 070000 Освіта 1073496.2 1045612.4 441312 165490.4 27883.8 070100 Дошкільна освіта 500 500 220 82.5 070300 Заклади освіти для громадян, які
потребують соціальної допомоги та
реабілітації 6352 6074 2134 800 278 070400 Позашкільна освіта 3298 3120 1301 488 178 070500 Професійно-технічна освіта 326880.3 321144.3 133648 50118 5736 070600 Вища освіта 632808.9 611282.1 299570 112338 21526.8 070700 Післядипломна освіта 2255 2195 1368 512 60 070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 101402 101297 3071 1151.9 105 080000 Охорона здоров'я 870 870 556.5 207.5 080100 Лікарні широкого профілю 377.4 377.4 236 89 080300 Поліклініки і амбулаторії (крім
спеціалізованих поліклінік та загальних
і спеціалізованих стоматологічних
поліклінік) 492.6 492.6 320.5 118.5 Всього: 1125605 1097721.2 442279.5 165852 27883.8
230 Міністерство охорони здоров'я України
010000 Державне управління 787.2 787.2 379.1 142.2 010200 Функціонування виконавчої влади 787.2 787.2 379.1 142.2 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 30150 30150 040100 Фундаментальні дослідження 8130 8130
040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 22020 22020 070000 Освіта 89515.7 87515.7 45682 17131.9 2000 070100 Дошкільна освіта 72 72 20 8 070600 Вища освіта 74117.7 72117.7 39014 14630.4 2000 070700 Післядипломна освіта 12411 12411 6600 2475 070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 2915 2915 48 18.5 080000 Охорона здоров'я 293020 270688 73414 27530 22332 080100 Лікарні широкого профілю 106970.9 100819.7 33051 12393.7 6151.2 080200 Спеціалізовані медичні заклади 95468.9 89829.5 28408 10653.1 5639.4 080400 Спеціалізовані поліклініки (в тому
числі диспансери, медико-санітарні
частини, пересувні консультативні
діагностичні центри тощо, які не мають
ліжкового фонду) 8304.8 7846 2702 1013.4 458.8 080500 Загальні і спеціалізовані
стоматологічні поліклініки 4035.8 3858.1 1642 616 177.7 080700 Санітарно-епідеміологічна служба 34193.3 33045.8 7066 2649.6 1147.5 081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 44046.3 35288.9 545 204.2 8757.4 110000 Культура і мистецтво 1211 1198 465 174.4 13 110200 Культура 1211 1198 465 174.4 13 Всього: 414683.9 390338.9 119940.1 44978.5 24345
240 Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
010000 Державне управління 912.4 912.4 503.3 188.7 010200 Функціонування виконавчої влади 912.4 912.4 503.3 188.7 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 3649 3649 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 3649 3649 070000 Освіта 200 200 96 36 070700 Післядипломна освіта 200 200 96 36 200000 Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека 16870 16870 10229.9 3832.7 200500 Утримання місцевих природоохоронних
органів 10500 10500 7275 2725 200600 Збереження природно-заповідного фонду 3840 3840 2435.4 912.9 200700 Інші природоохоронні заходи 1730 1730
200800 Утримання організацій з ядерної безпеки
та інші заходи, спрямовані на забезпечення
державного регулювання ядерної безпеки 800 800 519.5 194.8 240000 Державні цільові фонди (за винятком
Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту
населення) 4300 4300 240600 Фонд охорони навколишнього
природного середовища 4300 4300
Всього: 25931.4 25931.4 10829.2 4057.4
250 Міністерство праці та соціальної політики України
010000 Державне управління 1500.8 1500.8 853.4 320 010200 Функціонування виконавчої влади 1500.8 1500.8 853.4 320 040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 1440 1440 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 1440 1440 070000 Освіта 2590 2572 689.7 258.5 18 070100 Дошкільна освіта 140 140 33 12.7 070600 Вища освіта 2310 2292 612 229 18 070700 Післядипломна освіта 140 140 44.7 16.8 080000 Охорона здоров'я 20500 19970.5 3325.9 1247.2 529.5 080200 Спеціалізовані медичні заклади 1946.7 1868.2 465.7 174.6 78.5 081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 18553.3 18102.8 2860.2 1072.6 451 090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 131755 123584 390 146 8171 090400 Інші види соціальної допомоги 21755 13584 390 146 8171 091000 Кошти з бюджету, що передаються
до Фонду України соціального захисту
інвалідів 110000 110000 240000 Державні цільові фонди (за винятком
Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту
населення) 50000 50000 240700 Фонд України соціального захисту
інвалідів 50000 50000
Всього: 207785.8 199067.3 5259 1971.7 8718.5
260 Міністерство промислової політики України
010000 Державне управління 2896 2773.5 1425.9 534.7 122.5 010200 Функціонування виконавчої влади 2896 2773.5 1425.9 534.7 122.5 040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 10788 10788 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 10788 10788 070000 Освіта 120 120 54 20 070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 120 120 54 20 080000 Охорона здоров'я 4500 500 4000 080200 Спеціалізовані медичні заклади 4500 500 4000 110000 Культура і мистецтво 258 258 71 26.7 110200 Культура 258 258 71 26.7 140000 Промисловість та енергетика 132300 132300
140200 Конверсія та розвиток підприємств
оборонного та машинобудівного
комплексів 74000 74000 140300 Відтворення мінерально-сировинної бази 4500 4500
140400 Інші галузі промисловості 53800 53800
150000 Будівництво 97000 97000 150100 Будівництво 97000 97000 210000 Попередження та ліквідація
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха 10000 10000 210100 Попередження та ліквідація
надзвичайних ситуацій 10000 10000
Всього: 257862 156739.5 1550.9 581.4 101122.5
280 Міністерство агропромислового комплексу України
010000 Державне управління 2763.3 2763.3 1363 511.1 010200 Функціонування виконавчої влади 2763.3 2763.3 1363 511.1 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 7221 7221 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 7221 7221 070000 Освіта 137310.2 134384 63249.8 23727 2926.2 070100 Дошкільна освіта 19557 19557 7000 2625 070400 Позашкільна освіта 4230 4230 2000 750 070600 Вища освіта 104589.2 101663 53169.8 19947.2 2926.2 070700 Післядипломна освіта 7590 7590 230 86 070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 1344 1344 850 318.8 080000 Охорона здоров'я 10500 10500 5000 1875 081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 10500 10500 5000 1875 090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 565 565 216 81 091200 Інші заклади та заходи в галузі
соціальної політики 565 565 216 81 100000 Житлово-комунальне господарство 1083 1083
100100 Житлове господарство 1083 1083
110000 Культура і мистецтво 1245 1245 836 313.5 110200 Культура 1245 1245 836 313.5 140000 Промисловість та енергетика 8000 8000
140400 Інші галузі промисловості 8000 8000
150000 Будівництво 130230 230 130000 150100 Будівництво 130000 130000 150200 Архітектура 230 230
160000 Сільське господарство, лісове
господарство, рибальство і
мисливство 182598.6 181602.6 29959 11225 996 160100 Земельні ресурси 5282.9 5282.9
160300 Сільськогосподарське виробництво 139325.4 139325.4 12404 4652 160600 Лісове господарство і мисливство 5240 5240 3418 1272 160800 Дослідження і практичні розробки в
галузі сільського господарства 2000 2000 160900 Діяльність і послуги в галузі сільського
господарства, лісового господарства,
рибальства і мисливства, не віднесені
до інших категорій 2000 2000 161000 Фінансування бюджетних установ
агропромислового комплексу 28750.3 27754.3 14137 5301 996 Всього: 481516.1 347593.9 100623.8 37732.6 133922.2
300 Державний комітет статистики України
010000 Державне управління 60568.8 60303.8 29635.4 11334.5 265 010200 Функціонування виконавчої влади 30320.8 30055.8 18352.3 6882.1 265 010500 Загальне планування і статистичні
служби 30248 30248 11283.1 4452.4 040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 1630 1630 040100 Фундаментальні дослідження 571 571
040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 1059 1059 070000 Освіта 110 110
070700 Післядипломна освіта 110 110
Всього: 62308.8 62043.8 29635.4 11334.5 265
310 Міністерство транспорту України
010000 Державне управління 1575.4 1575.4 786.1 294.9 010200 Функціонування виконавчої влади 1575.4 1575.4 786.1 294.9 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 2141 2141 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 2141 2141 070000 Освіта 9880 9743 4419 1657.5 137 070600 Вища освіта 9880 9743 4419 1657.5 137 140000 Промисловість та енергетика 300 300
140300 Відтворення мінерально-сировинної бази 300 300
170000 Транспорт, дорожнє господарство,
зв'язок, телекомунікації та
інформатика 268100 238100 30000 170300 Залізничний транспорт 30000 30000 170700 Дорожнє господарство 238100 238100
Всього: 281996.4 251859.4 5205.1 1952.4 30137
320 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 90 90 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 90 90 190000 Заходи, пов'язані з ліквідацією
наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціальним
захистом населення 2606000 2206780 399220 190100 Витрати на соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи 1953500 1953500 190200 Державні капітальні вкладення 301380 301380 190300 Самостійне переселення громадян
з радіоактивно забруднених територій
і будівництво житла для громадян,
віднесених до категорії I постраждалих 97840 97840 190400 Витрати на забезпечення робіт у зоні
відчуження 137460 137460 190500 Інші цільові програми 115820 115820
200000 Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека 5000 5000 200800 Утримання організацій з ядерної безпеки
та інші заходи, спрямовані на
забезпечення державного регулювання
ядерної безпеки 5000 5000 210000 Попередження та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха 68790 61090 22645 1725.4 7700 210100 Попередження та ліквідація надзвичайних
ситуацій 14190 11190 1183.1 441.6 3000 210200 Війська цивільної оборони України 54600 49900 21461.9 1283.8 4700 Всього: 2679880 2272960 22645 1725.4 406920
330 Міністерство України у справах науки і технологій
010000 Державне управління 4011.9 811.9 322.4 120.9 3200 010200 Функціонування виконавчої влади 4011.9 811.9 322.4 120.9 3200 040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 97398 97398 040100 Фундаментальні дослідження 19008 19008
040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 78390 78390 070000 Освіта 41.5 41.5 12 4.5 070100 Дошкільна освіта 41.5 41.5 12 4.5 080000 Охорона здоров'я 47 45 23.7 8.9 2 080300 Поліклініки і амбулаторії (крім
спеціалізованих поліклінік та загальних
і спеціалізованих стоматологічних
поліклінік) 47 45 23.7 8.9 2 170000 Транспорт, дорожнє господарство,
зв'язок, телекомунікації та інформатика 19000 14000 3520 1320 5000 171000 Діяльність і послуги, не віднесені до
інших категорій 19000 14000 3520 1320 5000 180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю 15142 15142 180100 Проекти багатоцільового розвитку 15142 15142
Всього: 135640.4 127438.4 3878.1 1454.3 8202
340 Міністерство України у справах сім'ї та молоді
010000 Державне управління 419.8 419.8 230.7 86.5 010200 Функціонування виконавчої влади 419.8 419.8 230.7 86.5 040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 140 140 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 140 140 070000 Освіта 23335 13335 781 289 10000 070400 Позашкільна освіта 23220 13220 781 289 10000 070700 Післядипломна освіта 115 115
090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 7860 7839.6 77.3 29 20.4 091100 Молодіжні програми 7860 7839.6 77.3 29 20.4 Всього: 31754.8 21734.4 1089 404.5 10020.4
350 Міністерство фінансів України
010000 Державне управління 53189.5 49503.3 28158.1 10559.3 3686.2 010200 Функціонування виконавчої влади 44603 43643 28158.1 10559.3 960 010400 Утримання фінансових і фіскальних
органів 2726.2 2726.2 010600 Інші видатки на загальнодержавне
управління 5860.3 5860.3 030000 Міжнародна діяльність 42250 42250
030200 Реалізація міжнародних угод 42250 42250
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 2520 2520 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 2520 2520 050000 Національна оборона 18360 18360
050600 Мобілізаційна підготовка галузей
народного господарства 18360 18360 070000 Освіта 5874 4998 1513.7 567.7 876 070600 Вища освіта 5052.6 4182.6 1484.4 556.7 870 070700 Післядипломна освіта 750 750
070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 71.4 65.4 29.3 11 6 090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 1000000 1000000 090500 Пенсії військовослужбовцям та особам
начальницького та рядового складу
органів внутрішніх справ 1000000 1000000 110000 Культура і мистецтво 1150 893.3 98 36.8 256.7 110200 Культура 1150 893.3 98 36.8 256.7 120000 Засоби масової інформації 190 190
120200 Преса 190 190
140000 Промисловість та енергетика 1500 1500 140400 Інші галузі промисловості 1500 1500 150000 Будівництво 20000 20000 150100 Будівництво 20000 20000 220000 Поповнення державних запасів і резервів 1800 1800 220100 Державні запаси дорогоцінних металів і
каміння 1800 1800 230000 Обслуговування державного боргу 2885220 2885220
230100 Обслуговування внутрішнього
державного боргу 2066820 2066820 230200 Обслуговування зовнішнього
державного боргу 818400 818400 250000 Видатки, не віднесені до основних
груп 1279958.2 1279958.2 250400 Різні виплати 1279958.2 1279958.2
Всього: 5312011.7 5283892.8 29769.8 11163.8 28118.9
360 Міністерство юстиції України
010000 Державне управління 11437.5 11360.6 6520.9 2445.3 76.9 010200 Функціонування виконавчої влади 10843.3 10843.3 6471.2 2426.7 010600 Інші видатки на загальнодержавне
управління 594.2 517.3 49.7 18.6 76.9 020000 Судова влада 74781 73681 46071 16330 1100 020000 Судова влада 74781 73681 46071 16330 1100 040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 800 800 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 800 800 070000 Освіта 240 240 139 52.1 070700 Післядипломна освіта 240 240 139 52.1 110000 Культура і мистецтво 200 200
110500 Інші заходи та заклади в галузі
мистецтва і культури 200 200 120000 Засоби масової інформації 60 60
120200 Преса 60 60
Всього: 87518.5 86341.6 52730.9 18827.4 1176.9
490 Централізовані видатки на непередбачені витрати
та проведення адміністративної реформи
010000 Державне управління 443.8 443.8 352.8 91 010200 Функціонування виконавчої влади 443.8 443.8 352.8 91 Всього: 443.8 443.8 352.8 91
500 Державний комітет України по водному господарству
010000 Державне управління 458.5 458.5 240.7 90.3 010200 Функціонування виконавчої влади 458.5 458.5 240.7 90.3 040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 673 673 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 673 673 070000 Освіта 410 410 225 84.5 070100 Дошкільна освіта 150 150 54 20.5 070700 Післядипломна освіта 260 260 171 64 150000 Будівництво 55 55
150200 Архітектура 55 55
160000 Сільське господарство, лісове
господарство, рибальство і мисливство 139090 121790 11040 4140 17300 160200 Водне господарство 139090 121790 11040 4140 17300 200000 Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека 23960 22760 1200 200100 Охорона і раціональне використання
водних ресурсів 23960 22760 1200 Всього: 164646.5 146146.5 11505.7 4314.8 18500
502 Державний комітет України по геології і використанню надр
010000 Державне управління 356.6 356.6 169.1 63.4 010200 Функціонування виконавчої влади 356.6 356.6 169.1 63.4 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 20 20 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 20 20 140000 Промисловість та енергетика 256300 256300
140300 Відтворення мінерально-сировинної
бази 256300 256300 200000 Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека 6000 6000 200400 Охорона і раціональне використання
мінеральних ресурсів 6000 6000
Всього: 262676.6 262676.6 169.1 63.4
504 Державний комітет України по гідрометеорології
010000 Державне управління 201.3 201.3 103.4 38.8 010200 Функціонування виконавчої влади 201.3 201.3 103.4 38.8 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 2170 2170 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 2170 2170 180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю 19500 18644.8 8960 3360 855.2 180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
загальної економічної політики,
управлінням у галузі стандартизації,
гідрометеорології, геодезії та контролем
за виробництвом 19500 18644.8 8960 3360 855.2 200000 Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна
безпека 2260 1730 530 200100 Охорона і раціональне використання
водних ресурсів 2260 1730 530 Всього: 24131.3 22746.1 9063.4 3398.8 1385.2
506 Державний комітет України з енергозбереження
010000 Державне управління 253 253 143.1 53.6 010200 Функціонування виконавчої влади 253 253 143.1 53.6 040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 1182 1182 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 1182 1182 180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю 1800 1800 180100 Проекти багатоцільового розвитку 1800 1800
Всього: 3235 3235 143.1 53.6
510 Державний комітет України по земельних ресурсах
010000 Державне управління 23722.6 23722.6 16423.3 6158.8 010200 Функціонування виконавчої влади 23722.6 23722.6 16423.3 6158.8 070000 Освіта 100 100
070700 Післядипломна освіта 100 100
160000 Сільське господарство, лісове
господарство, рибальство і мисливство 8750 8750 160100 Земельні ресурси 8750 8750
200000 Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека 4100 4100 200200 Охорона і раціональне використання
земель 4100 4100
Всього: 36672.6 36672.6 16423.3 6158.8
512 Державний комітет України по матеріальних резервах
010000 Державне управління 452.9 452.9 283.1 106.2 010200 Функціонування виконавчої влади 452.9 452.9 283.1 106.2 070000 Освіта 153 153 53 20 070100 Дошкільна освіта 153 153 53 20 220000 Поповнення державних запасів і
резервів 124655 24155 3454 1295 100500 220200 Державний матеріальний резерв 124655 24155 3454 1295 100500 Всього: 125260.9 24760.9 3790.1 1421.2 100500
514 Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості
010000 Державне управління 249.3 249.3 140.9 52.9 010200 Функціонування виконавчої влади 249.3 249.3 140.9 52.9 040000 фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 1815 1815 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 1815 1815
Всього: 2064.3 2064.3 140.9 52.9
516 Державна митна служба
010000 Державне управління 72191.8 72191.8 45194 16948 010400 Утримання фінансових і фіскальних
органів 72191.8 72191.8 45194 16948 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 947 947 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 947 947 070000 Освіта 1716.5 1656.5 500 187.5 60 070700 Післядипломна освіта 1716.5 1656.5 500 187.5 60 Всього: 74855.3 74795.3 45694 17135.5 60
518 Комітет України по нагляду за охороною праці
040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному
прогресу 565 565 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 565 565 070000 Освіта 410 410 128 47.9 070700 Післядипломна освіта 410 410 128 47.9 180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю 8000 8000 4919.4 1844.8 180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
загальної економічної політики,
управлінням у галузі стандартизації,
гідрометеорології, геодезії та контролем
за виробництвом 8000 8000 4919.4 1844.8 Всього: 8975 8975 5047.4 1892.7
520 Державний комітет нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості України
140000 Промисловість та енергетика 80800 80800
140300 Відтворення мінерально-сировинної
бази 80800 80800
Всього: 80800 80800
522 Державний комітет України з питань державних секретів та технічного захисту інформації
010000 Державне управління 1326.6 1026.6 585.3 219.5 300 010200 Функціонування виконавчої влади 1326.6 1026.6 585.3 219.5 300 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 488 488 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 488 488 070000 Освіта 50 50
070700 Післядипломна освіта 50 50
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю 650 650 180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
загальної економічної політики, управлінням
у галузі стандартизації, гідрометеорології,
геодезії та контролем за виробництвом 650 650
Всього: 2514.6 2214.6 585.3 219.5 300
524 Комітет з питань садівництва, виноградарства
та виноробної промисловості України
040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 90 90 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-технічного
прогресу 90 90 070000 Освіта 4432 4432 2238 839.1 070100 Дошкільна освіта 4308 4308 2190 821 070400 Позашкільна освіта 84 84 19 7.1 070700 Післядипломна освіта 40 40 29 11 110000 Культура і мистецтво 445 445 244 109 110200 Культура 445 445 244 109 160000 Сільське господарство, лісове
господарство, рибальство і мисливство 27443.9 27443.9 107.3 46.4 160100 Земельні ресурси 203.3 203.3
160300 Сільськогосподарське виробництво 27013.2 27013.2
160600 Лісове господарство і мисливство 60 60 25.1 9.4 161000 Фінансування бюджетних установ
агропромислового комплексу 167.4 167.4 82.2 37 Всього: 32410.9 32410.9 2589.3 994.5
526 Державний комітет України у справах релігій
010000 Державне управління 187.4 187.4 110.1 41.3 010200 Функціонування виконавчої влади 187.4 187.4 110.1 41.3 110000 Культура і мистецтво 150 150
110500 Інші заходи та заклади в галузі
мистецтва і культури 150 150
Всього: 337.4 337.4 110.1 41.3
528 Державний комітет України у справах захисту прав споживачів
010000 Державне управління 1716 1716 806.2 302.4 010200 Функціонування виконавчої влади 1716 1716 806.2 302.4 180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю 2700 1868 374 139 832 180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
загальної економічної політики,
управлінням у галузі стандартизації,
гідрометеорології, геодезії та
контролем за виробництвом 2700 1868 374 139 832 Всього: 4416 3584 1180.2 441.4 832
530 Державний комітет України у справах будівництва, архітектури та житлової політики
010000 Державне управління 962.4 862.4 377.4 141.5 100 010200 Функціонування виконавчої влади 962.4 862.4 377.4 141.5 100 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 2868 2868 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 2868 2868 070000 Освіта 64.5 64.5 25 9.5 070100 Дошкільна освіта 64.5 64.5 25 9.5 100000 Житлово-комунальне господарство 5610 2330 3280 100100 Житлове господарство 5350 2070 3280 100200 Комунальне господарство 260 260
110000 Культура і мистецтво 2050 2050 342 128 110200 Культура 2050 2050 342 128 150000 Будівництво 6940 1940 5000 150200 Архітектура 6940 1940 5000 200000 Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека 32.6 32.6 13 5.9 200600 Збереження природно-заповідного
фонду 32.6 32.6 13 5.9 Всього: 18527.5 10147.5 757.4 284.9 8380
532 Державний комітет України у справах національностей та міграції
010000 Державне управління 412.3 412.3 218.1 81.8 010200 Функціонування виконавчої влади 412.3 412.3 218.1 81.8 090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 14040 12512 90 34 1528 091200 Інші заклади та заходи в галузі
соціальної політики 14040 12512 90 34 1528 110000 Культура і мистецтво 620 620
110500 Інші заходи та заклади в галузі мистецтва
і культури 620 620
Всього: 15072.3 13544.3 308.1 115.8 1528
534 Державний комітет у справах охорони Державного кордону України
060000 Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави 164750 152053 72311 1722 12697 060500 Прикордонні війська 164750 152053 72311 1722 12697 Всього: 164750 152053 72311 1722 12697
536 Державний комітет України по стандартизації,
метрології та сертифікації
010000 Державне управління 376 376 202.9 76.1 010200 Функціонування виконавчої влади 376 376 202.9 76.1 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 6103 6103 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 6103 6103 180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю 5500 5500 1186 444 180100 Проекти багатоцільового розвитку 3000 3000
180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
загальної економічної політики,
управлінням у галузі стандартизації,
гідрометеорології, геодезії та контролем
за виробництвом 2500 2500 1186 444 Всього: 11979 11979 1388.9 520.1
538 Державний комітет України по туризму
010000 Державне управління 248.5 248.5 140.9 52.9 010200 Функціонування виконавчої влади 248.5 248.5 140.9 52.9 110000 Культура і мистецтво 500 500 110500 Інші заходи та заклади в галузі
мистецтва і культури 500 500 Всього: 748.5 248.5 140.9 52.9 500
540 Комітет харчової промисловості України
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 530 530 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 530 530 070000 Освіта 9027 9027 3058 1146 070100 Дошкільна освіта 7564 7564 2300 862 070400 Позашкільна освіта 433 433 188 71 070700 Післядипломна освіта 1030 1030 570 213 110000 Культура і мистецтво 505 505 328 123 110200 Культура 505 505 328 123 160000 Сільське господарство, лісове
господарство, рибальство і мисливство 209.7 209.7 78 29 160100 Земельні ресурси 11 11
161000 Фінансування бюджетних установ
агропромислового комплексу 198.7 198.7 78 29 Всього: 10271.7 10271.7 3464 1298
542 Державний комітет України з фізичної культури і спорту
010000 Державне управління 318.8 318.8 198.2 74.4 010200 Функціонування виконавчої влади 318.8 318.8 198.2 74.4 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 476 476 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 476 476 070000 Освіта 9616 9366 4555 1703.2 250 070600 Вища освіта 9496 9246 4526 1692.3 250 070700 Післядипломна освіта 40 40
070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 80 80 29 10.9 110000 Культура і мистецтво 24 24 8.7 3.3 110200 Культура 24 24 8.7 3.3 130000 Фізична культура і спорт 43595 39604 7404.8 2776.8 3991 130100 Здійснення заходів з фізичної культури
і спорту 43595 39604 7404.8 2776.8 3991 150000 Будівництво 12000 12000 150100 Будівництво 12000 12000 Всього: 66029.8 49788.8 12166.7 4557.7 16241
545 Державний комітет зв'язку України
030000 Міжнародна діяльність 800 800
030100 Міжнародне співробітництво 800 800
070000 Освіта 5320 5320 2591 971 070600 Вища освіта 5320 5320 2591 971 120000 Засоби масової інформації 4010 4010
120400 Інші засоби масової інформації 4010 4010
170000 Транспорт, дорожнє господарство,
зв'язок, телекомунікації та інформатика 6830 6830 4235 512 170800 Зв'язок 6830 6830 4235 512 Всього: 16960 16960 6826 1483
546 Державний комітет рибного господарства України
010000 Державне управління 319.2 319.2 176.1 66.1 010200 Функціонування виконавчої влади 319.2 319.2 176.1 66.1 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 3000 3000 040100 Фундаментальні дослідження 1000 1000
040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 2000 2000 070000 Освіта 4352.6 4088.4 1659 620.6 264.2 070100 Дошкільна освіта 190 190 60 23 070600 Вища освіта 3794 3529.8 1549 579 264.2 070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 368.6 368.6 50 18.6 080000 Охорона здоров'я 38 38 26.3 10 080600 Фельдшерсько-акушерські пункти 38 38 26.3 10 110000 Культура і мистецтво 15 15 8 3 110200 Культура 15 15 8 3 160000 Сільське господарство, лісове
господарство, рибальство і мисливство 18390 16850 3678.9 1379.59 1540 160700 Риболовецьке господарство 18390 16850 3678.9 1379.59 1540 Всього: 26114.8 24310.6 5548.3 2079.29 1804.2
547 Державний центр зайнятості населення
240000 Державні цільові фонди (за винятком
Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту
населення) 634000 613155.4 26928 10098 20844.6 240300 Фонд сприяння зайнятості населення 634000 613155.4 26928 10098 20844.6 Всього: 634000 613155.4 26928 10098 20844.6
597 Комітет з питань розвідки при Президентові України
060000 Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави 49893 49893 061000 Інші правоохоронні органи 49893 49893
Всього: 49893 49893
600 Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій
010000 Державне управління 623.1 623.1 312.3 117.1 010200 Функціонування виконавчої влади 623.1 623.1 312.3 117.1 Всього: 623.1 623.1 312.3 117.1
601 Антимонопольний комітет України
010000 Державне управління 5212 4859 2447 917.6 353 010200 Функціонування виконавчої влади 5212 4859 2447 917.6 353 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 70 70 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 70 70
Всього: 5282 4929 2447 917.6 353
602 Вища атестаційна комісія України
010000 Державне управління 178.6 178.6 110.1 41.3 010200 Функціонування виконавчої влади 178.6 178.6 110.1 41.3 070000 Освіта 200 200 86.3 28.6 070700 Післядипломна освіта 200 200 86.3 28.6 Всього: 378.6 378.6 196.4 69.9
603 Головна військова інспекція при Президентові України
050000 Національна оборона 570 570 463.5 37.6 050500 Інші видатки в галузі оборони 570 570 463.5 37.6 Всього: 570 570 463.5 37.6
604 Головне управління Командувача Національною гвардією України
060000 Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави 65040 65040 35000 600 060800 Національна гвардія України 65040 65040 35000 600 Всього: 65040 65040 35000 600
605 Головне управління Державного казначейства України
010000 Державне управління 30881 27692.4 19623.6 7358.8 3188.6 010400 Утримання фінансових і фіскальних
органів 30881 27692.4 19623.6 7358.8 3188.6 Всього: 30881 27692.4 19623.6 7358.8 3188.6
606 Головне управління внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України
060000 Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави 78280 78280 47534.4 465.6 060200 Внутрішні війська 78280 78280 47534.4 465.6 Всього: 78280 78280 47534.4 465.6
607 Головне управління по виконанню покарань
Міністерства внутрішніх справ України
060000 Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави 227550 225081 91188 3040 2469 060400 Кримінально-виправна система 227550 225081 91188 3040 2469 Всього: 227550 225081 91188 3040 2469
608 Головне управління урядового зв'язку Служби безпеки України
060000 Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави 69880 69334 34572.5 903.9 546 060900 Головне управління урядового зв'язку 69880 69334 34572.5 903.9 546 Всього: 69880 69334 34572.5 903.9 546
609 Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України
010000 Державне управління 120.7 120.7 44.4 16.6 010200 Функціонування виконавчої влади 120.7 120.7 44.4 16.6 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 50 50 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 50 50
Всього: 170.7 170.7 44.4 16.6
610 Головне контрольно-ревізійне Управління
010000 Державне управління 30058.7 30058.7 19701.4 7388 010400 Утримання фінансових і фіскальних
органів 30058.7 30058.7 19701.4 7388 070000 Освіта 150 150
070700 Післядипломна освіта 150 150
Всього: 30208.7 30208.7 19701.4 7388
611 Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України
040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 200 200 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 200 200 110000 Культура і мистецтво 1923 1923 952 357 110400 Архівна справа 1923 1923 952 357 Всього: 2123 2123 952 357
612 Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України
010000 Державне управління 768.9 668.9 165.1 61.9 100 010200 Функціонування виконавчої влади 768.9 668.9 165.1 61.9 100 040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 500 500 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 500 500 070000 Освіта 2000 2000
070700 Післядипломна освіта 2000 2000
Всього: 3268.9 3168.9 165.1 61.9 100
613 Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України
010000 Державне управління 193.4 193.4 99.2 37.2 010200 Функціонування виконавчої влади 193.4 193.4 99.2 37.2 180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю 7500 7500 180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
загальної економічної політики,
управлінням у галузі стандартизації,
гідрометеорології, геодезії та
контролем за виробництвом 7500 7500
Всього: 7693.4 7693.4 99.2 37.2
614 Державна податкова адміністрація України
010000 Державне управління 404579.9 404579.9 281529 98451.5 010400 Утримання фінансових і фіскальних
органів 404579.9 404579.9 281529 98451.5 070000 Освіта 3634 3631.5 1092 407.4 2.5 070600 Вища освіта 2905 2902.5 1092 407.4 2.5 070700 Післядипломна освіта 729 729
080000 Охорона здоров'я 5000 5000 081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 5000 5000 Всього: 413213.9 408211.4 282621 98858.9 5002.5
615 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
010000 Державне управління 5211.5 4721.5 1344.4 504.1 490 010200 Функціонування виконавчої влади 5211.5 4721.5 1344.4 504.1 490 180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю 4000 4000 180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
загальної економічної політики,
управлінням у галузі стандартизації,
гідрометеорології, геодезії та контролем
за виробництвом 4000 4000 Всього: 9211.5 4721.5 1344.4 504.1 4490
616 Державна міжвідомча комісія України у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив
010000 Державне управління 84.3 84.3 39.4 14.8 010200 Функціонування виконавчої влади 84.3 84.3 39.4 14.8 Всього: 84.3 84.3 39.4 14.8
617 Державна служба експортного контролю України
010000 Державне управління 821.9 621.9 213 79.9 200 010200 Функціонування виконавчої влади 821.9 621.9 213 79.9 200 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 200 200 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 200 200
Всього: 1021.9 821.9 213 79.9 200
618 Державне агентство України з авторських і суміжних прав
120000 Засоби масової інформації 20 20
120400 Інші засоби масової інформації 20 20
Всього: 20 20
619 Державний інноваційний фонд України
240000 Державні цільові фонди (за винятком
Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту
населення) 403935 403935 898 336.8 240400 Державний інноваційний фонд
України 403935 403935 898 336.8 Всього: 403935 403935 898 336.8
620 Державний науково-виробничий центр
страхового фонду документації України
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 2580 2580 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 2580 2580
Всього: 2580 2580
627 Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України
010000 Державне управління 310.4 280.4 129.9 48.8 30 010200 Функціонування виконавчої влади 310.4 280.4 129.9 48.8 30 090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 1000 1000 091200 Інші заклади та заходи в галузі
соціальної політики 1000 1000
Всього: 1310.4 1280.4 129.9 48.8 30
628 Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю
010000 Державне управління 330.1 330.1 193.9 72.7 010200 Функціонування виконавчої влади 330.1 330.1 193.9 72.7 Всього: 330.1 330.1 193.9 72.7
629 Головне управління Державної пожежної охорони
Міністерства внутрішніх справ України
060000 Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави 88330 88330 69510 434 060700 Пожежна охорона 88330 88330 69510 434 Всього: 88330 88330 69510 434
630 Комітет по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України
010000 Державне управління 47.4 47.4 19.7 7.4 010200 Функціонування виконавчої влади 47.4 47.4 19.7 7.4 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 740 740 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 740 740
Всього: 787.4 787.4 19.7 7.4
631 Комітет по Державних преміях України імені Тараса Шевченка при Кабінеті Міністрів України
010000 Державне управління 33 33 19.7 7.4 010200 Функціонування виконавчої влади 33 33 19.7 7.4 110000 Культура і мистецтво 120 120
110500 Інші заходи та заклади в галузі
мистецтва і культури 120 120
Всього: 153 153 19.7 7.4
632 Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Міністрів України
070000 Освіта 250 250 142 53 070100 Дошкільна освіта 240 240 135 50 070700 Післядипломна освіта 10 10 7 3 080000 Охорона здоров'я 59175 51085 13334 5000 8090 080100 Лікарні широкого профілю 18660 17588 4791 1797 1072 080200 Спеціалізовані медичні заклади 3848 3231 1070 401 617 080300 Поліклініки і амбулаторії (крім
спеціалізованих поліклінік та загальних
і спеціалізованих стоматологічних
поліклінік) 14218 13455 2915 1093 763 080700 Санітарно-епідеміологічна служба 660 622 219 82 38 081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 21789 16189 4339 1627 5600 Всього: 59425 51335 13476 5053 8090
634 Національне агентство України з реконструкції і розвитку
010000 Державне управління 858.4 858.4 444.1 166.5 010200 Функціонування виконавчої влади 858.4 858.4 444.1 166.5 Всього: 858.4 858.4 444.1 166.5
635 Національний інститут стратегічних досліджень
при Раді Національної безпеки і оборони
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 2047 2047 040100 Фундаментальні дослідження 2047 2047
Всього: 2047 2047
636 Національна комісія радіаційного захисту населення
010000 Державне управління 83.4 83.4 24.6 9.3 010200 Функціонування виконавчої влади 83.4 83.4 24.6 9.3 Всього: 83.4 83.4 24.6 9.3
638 Національне космічне агентство України при Кабінеті Міністрів України
010000 Державне управління 620.8 620.8 257.9 96.7 010200 Функціонування виконавчої влади 620.8 620.8 257.9 96.7 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 130 130 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 130 130 070000 Освіта 2500 1211.7 145.2 54.5 1288.3 070400 Позашкільна освіта 2500 1211.7 145.2 54.5 1288.3 180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю 105000 96926.2 11648 1046 8073.8 180100 Проекти багатоцільового розвитку 105000 96926.2 11648 1046 8073.8 Всього: 108250.8 98888.7 12051.1 1197.2 9362.1
640 Національний координаційний центр
реалізації Комплексної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
050000 Національна оборона 450 450 294 100 050500 Інші видатки в галузі оборони 450 450 294 100 Всього: 450 450 294 100
641 Національне агентство з питань інформатизації при Президентові України
010000 Державне управління 392.8 372.8 214.1 80.3 20 010200 Функціонування виконавчої влади 392.8 372.8 214.1 80.3 20 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 1680 1680 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 1680 1680 070000 Освіта 20 20
070700 Післядипломна освіта 20 20
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика 15000 15000 170900 Інформатика 15000 15000
Всього: 17092.8 17072.8 214.1 80.3 20
643 Національна Рада соціального партнерства
010000 Державне управління 117.5 95 22.2 8.3 22.5 010200 Функціонування виконавчої влади 117.5 95 22.2 8.3 22.5 Всього: 117.5 95 22.2 8.3 22.5
644 Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення
010000 Державне управління 349.1 349.1 207 77.6 010200 Функціонування виконавчої влади 349.1 349.1 207 77.6 Всього: 349.1 349.1 207 77.6
645 Національний виставковий центр при Кабінеті Міністрів України
160000 Сільське господарство, лісове
господарство, рибальство і мисливство 400 400 160900 Діяльність і послуги в галузі сільського
господарства, лісового господарства,
рибальства і мисливства, не віднесені
до інших категорій 400 400 Всього: 400 400
647 Організаційний комітет Міжвідомчої Ради координації діяльності з підготовки і проведення щорічних зборів Європейського банку реконструкції і розвитку
010000 Державне управління 286.8 236.8 89.6 33.6 50 010200 Функціонування виконавчої влади 286.8 236.8 89.6 33.6 50 030000 Міжнародна діяльність 3800 3800
030200 Реалізація міжнародних угод 3800 3800
Всього: 4086.8 4036.8 89.6 33.6 50
648 Пенсійний Фонд України
090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 700000 700000 090100 Виплата пенсій та допомоги 700000 700000
Всього: 700000 700000
649 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
010000 Державне управління 335.1 315.1 123.9 46.5 20 010200 Функціонування виконавчої влади 335.1 315.1 123.9 46.5 20 Всього: 335.1 315.1 123.9 46.5 20
650 Рада Національної безпеки і оборони України
010000 Державне управління 2445.1 2060.1 799.4 271.7 385 010200 Функціонування виконавчої влади 2445.1 2060.1 799.4 271.7 385 040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 1500 1500 040100 Фундаментальні дослідження 1050 1050
040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 450 450
Всього: 3945.1 3560.1 799.4 271.7 385
651 Рахункова палата Верховної Ради України
010000 Державне управління 12422.7 3404.5 1448.4 542.8 9018.2 010100 Функціонування законодавчої влади 12422.7 3404.5 1448.4 542.8 9018.2 Всього: 12422.7 3404.5 1448.4 542.8 9018.2
652 Служба безпеки України
030000 Міжнародна діяльність 700 700
030100 Міжнародне співробітництво 700 700
060000 Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави 237457 222591 106852.4 6241.5 14866 060600 Служба безпеки України 227350 212484 106852.4 6241.5 14866 061000 Інші правоохоронні органи 10107 10107
Всього: 238157 223291 106852.4 6241.5 14866
654 Національна Академія наук України
040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 182613 182613 040100 Фундаментальні дослідження 134393 134393
040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 48220 48220 070000 Освіта 2900 2788 791 293 112 070100 Дошкільна освіта 1296 1223 550 203 73 070400 Позашкільна освіта 267 228 41 15 39 070600 Вища освіта 1300 1300 180 67 070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 37 37 20 8 080000 Охорона здоров'я 8500 7435 1600 592 1065 080100 Лікарні широкого профілю 8500 7435 1600 592 1065 100000 Житлово-комунальне господарство 151 151
100100 Житлове господарство 151 151
140000 Промисловість та енергетика 1000 1000
140300 Відтворення мінерально-сировинної
бази 1000 1000
Всього: 195164 193987 2391 885 1177
655 Академія педагогічних наук України
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 7290 7290 040100 Фундаментальні дослідження 7290 7290
110000 Культура і мистецтво 58 58 30.4 11.4 110200 Культура 58 58 30.4 11.4 Всього: 7348 7348 30.4 11.4
656 Академія медичних наук України
040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 11420 11420 040100 Фундаментальні дослідження 7460 7460
040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 3960 3960 080000 Охорона здоров'я 103900 63900 20400 7650 40000 080200 Спеціалізовані медичні заклади 103900 63900 20400 7650 40000 Всього: 115320 75320 20400 7650 40000
657 Академія мистецтв України
040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 500 500 040100 Фундаментальні дослідження 500 500
Всього: 500 500
658 Академія правових наук України
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 1340 1340 040100 Фундаментальні дослідження 1340 1340
Всього: 1340 1340
659 Українська Академія аграрних наук
040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 74501 74501 040100 Фундаментальні дослідження 46770 46770
040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 27731 27731 070000 Освіта 2131.9 2131.9 870 336 070100 Дошкільна освіта 2131.9 2131.9 870 326 100000 Житлово-комунальне господарство 123 123
100100 Житлове господарство 123 123
160000 Сільське господарство, лісове
господарство, рибальство і мисливство 5334.2 5334.2 118 44 160100 Земельні ресурси 2.8 2.8
160300 Сільськогосподарське виробництво 5111.4 5111.4
161000 Фінансування бюджетних установ
агропромислового комплексу 220 220 118 44 200000 Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека 1115 1115 505 190 200600 Збереження природно-заповідного
фонду 1115 1115 505 190 Всього: 83205.1 83205.1 1493 560
660 Управління державної охорони України
060000 Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави 18000 17500 11135 70 500 061000 Інші правоохоронні органи 18000 17500 11135 70 500 Всього: 18000 17500 11135 70 500
661 Фонд державного майна України
010000 Державне управління 10183.9 10183.9 6632.4 2487.2 010200 Функціонування виконавчої влади 10183.9 10183.9 6632.4 2487.2 Всього: 10183.9 10183.9 6632.4 2487.2
662 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
010000 Державне управління 164.5 164.5 49.7 18.6 010600 Інші видатки на загальнодержавне
управління 164.5 164.5 49.7 18.6 Всього: 164.5 164.5 49.7 18.6
666 Українська Академія державного управління при Президентові України
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 500 500 040100 Фундаментальні дослідження 275 275
040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 225 225 070000 Освіта 15390 8243 1820 682 7147 070700 Післядипломна освіта 15390 8243 1820 682 7147 Всього: 15890 8743 1820 682 7147
667 Український науково-технологічний центр
030000 Міжнародна діяльність 270 270 3.8 2.2 030200 Реалізація міжнародних угод 270 270 3.8 2.2 Всього: 270 270 3.8 2.2
669 Управління санаторно-курортних закладів Кабінету Міністрів України в Автономній Республіці Крим
080000 Охорона здоров'я 6300 3892 1279 480 2408 081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 6300 3892 1279 480 2408 Всього: 6300 3892 1279 480 2408
672 Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України
110000 Культура і мистецтво 253 233 36 13.5 20 110100 Мистецтво 253 233 36 13.5 20 Всього: 253 233 36 13.5 20
673 Центральна виборча комісія
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 255000 251346 605 227 3654 250200 Проведення виборів та референдумів 255000 251346 605 227 3654 Всього: 255000 251346 605 227 3654
681 Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого
070000 Освіта 7322 6672 2875 1078 650 070600 Вища освіта 7322 6672 2875 1078 650 Всього: 7322 6672 2875 1078 650
682 Український національний комітет молодіжних організацій
090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 7000 7000 091100 Молодіжні програми 7000 7000
Всього: 7000 7000
683 Всеукраїнське товариство в'язнів і репресованих
110000 Культура і мистецтво 30 30
110500 Інші заходи та заклади в галузі
мистецтва і культури 30 30
Всього: 30 30
700 Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"
080000 Охорона здоров'я 6000 5750 674 252.7 250 080100 Лікарні широкого профілю 4100 4100 520 195 080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні
поліклініки 1900 1650 154 57.7 250 Всього: 6000 5750 674 252.7 250
702 Державне авіапідприємство "Україна"
170000 Транспорт, дорожнє господарство,
зв'язок, телекомунікації та
інформатика 6000 2500 3500 170400 Повітряний транспорт 6000 2500 3500 Всього: 6000 2500 3500
705 Консорціум "Укрфітотерапія"
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 105 105 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 105 105
Всього: 105 105
706 Орендне підприємство - фірма "Укргазбуд"
080000 Охорона здоров'я 95 95 68 26 080400 Спеціалізовані поліклініки (в тому числі
диспансери, медико-санітарні частини,
пересувні консультативні діагностичні
центри тощо, які не мають ліжкового фонду) 95 95 68 26 Всього: 95 95 68 26
707 Українська державна корпорація по виконанню монтажних спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 87 87 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 87 87
Всього: 87 87
708 Українська державна корпорація "Укрбудматеріали"
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 366 366 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 366 366 140000 Промисловість та енергетика 2000 2000
140300 Відтворення мінерально-сировинної бази 2000 2000
Всього: 2366 2366
709 Українська державна компанія "Укрнафтопродукт"
070000 Освіта 190 185.4 82 30.9 4.6 070200 Загальна середня освіта 190 185.4 82 30.9 4.6 Всього: 190 185.4 82 30.9 4.6
710 Українська Рада миру
110000 Культура і мистецтво 50 50
110500 Інші заходи та заклади в галузі
мистецтва і культури 50 50
Всього: 50 50
711 Українська науково-виробнича асоціація
по виробництву медтехніки і інструментів "Укрмедприлад"
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 890 890 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 890 890
Всього: 890 890
712 Українське об'єднання цивільної авіації "Аеропорти України"
070000 Освіта 590 590 310 116.6 070100 Дошкільна освіта 590 590 310 116.6 080000 Охорона здоров'я 2650 2620 1258 471.8 30 080100 Лікарні широкого профілю 1185.4 1155.4 397 148.8 30 080300 Поліклініки і амбулаторії (крім
спеціалізованих поліклінік та загальних
і спеціалізованих стоматологічних
поліклінік) 1464.6 1464.6 861 323 Всього: 3240 3210 1568 588.4 30
713 Український Державний концерн місцевої промисловості "Укрмісцевпром"
070000 Освіта 1525.5 1408.5 700 262.5 117 070600 Вища освіта 1525.5 1408.5 700 262.5 117 Всього: 1525.5 1408.5 700 262.5 117
714 Український державний концерн по виробництву цементу і асбестоцементних виробів
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 50 50 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 50 50
Всього: 50 50
715 Виробниче об'єднання "Укрводшлях"
170000 Транспорт, дорожнє господарство,
зв'язок, телекомунікації та
інформатика 14000 14000 170200 Водний транспорт 14000 14000
Всього: 14000 14000
716 Український союз об'єднань обслуговування населення "Укрсоюзсервіс"
070000 Освіта 916.8 916.8 411.2 153.5 070600 Вища освіта 916.8 916.8 411.2 153.5 Всього: 916.8 916.8 411.2 153.5
717 Українська корпорація "Укрбуд"
040000 Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу 80 80 040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 80 80 070000 Освіта 4613 4613 2300 863 070600 Вища освіта 4613 4613 2300 863 150000 Будівництво 65 65
150200 Архітектура 65 65
Всього: 4758 4758 2300 863
718 Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка)
070000 Освіта 5610 5610 3000 1126 070600 Вища освіта 5610 5610 3000 1126 Всього: 5610 5610 3000 1126
800 Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Т. Шевченка
110000 Культура і мистецтво 220 220
110500 Інші заходи та заклади в галузі
мистецтва і культури 220 220
Всього: 220 220
801 Головна Рада українського товариства охорони пам'яток історії та культури
110000 Культура і мистецтво 943 943 315 118 110200 Культура 518 518 315 118 110500 Інші заходи та заклади в галузі
мистецтва і культури 425 425
Всього: 943 943 315 118
804 Національний комітет Товариства Червоного Хреста України
080000 Охорона здоров'я 6370 6370 4434 1663 081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 6370 6370 4434 1663
Всього: 6370 6370 4434 1663
805 Профспілкове спортивне товариство "Україна"
130000 Фізична культура і спорт 2840 2840 1785.4 669.5 130200 Державна підтримка громадських
організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості 2840 2840 1785.4 669.5 Всього: 2840 2840 1785.4 669.5
806 Рада профспілки залізничників та транспортних будівельників України
110000 Культура і мистецтво 210 210 152.7 57.3 110200 Культура 210 210 152.7 57.3 Всього: 210 210 152.7 57.3
807 Всеукраїнська музична спілка
110000 Культура і мистецтво 816 816 213 102 110100 Мистецтво 816 816 213 102 Всього: 816 816 213 102 .
808 Спілка архітекторів України
110000 Культура і мистецтво 60 60 32 15.2 110100 Мистецтво 60 60 32 15.2 Всього: 60 60 32 15.2
809 Спілка композиторів України
110000 Культура і мистецтво 830 830 57 27.1 110100 Мистецтво 830 830 57 27.1 Всього: 830 830 57 27.1
810 Спілка письменників України
110000 Культура і мистецтво 669 669 267 126.8 110100 Мистецтво 669 669 267 126.8 Всього: 669 669 267 126.8
811 Спілка художників України
110000 Культура і мистецтво 657 657 240 114 110100 Мистецтво 657 657 240 114 Всього: 657 657 240 114
812 Спілка фотохудожників України
110000 Культура і мистецтво 230 230 99 47 110100 Мистецтво 230 230 99 47 Всього: 230 230 99 47
813 Спілка театральних діячів України
110000 Культура і мистецтво 600 520 78 37.1 80 110100 Мистецтво 600 520 78 37.1 80 Всього: 600 520 78 37.1 80
814 Спілка майстрів народного мистецтва України
110000 Культура і мистецтво 411 299 122 58 112 110100 Мистецтво 411 299 122 58 112 Всього: 411 299 122 58 112
815 Спілка дизайнерів України
110000 Культура і мистецтво 67 67 34 16.2 110100 Мистецтво 67 67 34 16.2 Всього: 67 67 34 16.2
816 Спілка кінематографістів України
110000 Культура і мистецтво 310 310 85.1 40.4 110100 Мистецтво 310 310 85.1 40.4 Всього: 310 310 85.1 40.4
817 Спілка журналістів України
110000 Культура і мистецтво 350 350 76 36.1 110100 Мистецтво 350 350 76 36.1 Всього: 350 350 76 36.1
819 Туристсько-спортивна спілка України
130000 Фізична культура і спорт 515 505 259.6 97.4 10 130200 Державна підтримка громадських
організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості 515 505 259.6 97.4 10 Всього: 515 505 259.6 97.4 10
820 Українська спілка ветеранів Афганістану
090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 1400 1400 091200 Інші заклади та заходи в галузі
соціальної політики 1400 1400
Всього: 1400 1400
821 Українська спілка учасників війни
090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 60 60 091200 Інші заклади та заходи в галузі
соціальної політики 60 60
Всього: 60 60
822 Союз організацій інвалідів України
090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 50 50 091200 Інші заклади та заходи в галузі
соціальної політики 50 50
Всього: 50 50
823 Товариство сприяння обороні України
050000 Національна оборона 20050 20050 6700 2513 050500 Інші видатки в галузі оборони 20050 20050 6700 2513 130000 Фізична культура і спорт 1960 1960 1010.4 378.9 130200 Державна підтримка громадських
організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості 1960 1960 1010.4 378.9 Всього: 22010 22010 7710.4 2891.9
824 Товариство зв'язків з українцями за межами України
110000 Культура і мистецтво 560 560
110500 Інші заходи та заклади в галузі
мистецтва і культури 560 560 120000 Засоби масової інформації 70 70
120200 Преса 70 70
Всього: 630 630
825 Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України
130000 Фізична культура і спорт 4650 4650 1257.7 471.6 130200 Державна підтримка громадських
організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості 4650 4650 1257.7 471.6 Всього: 4650 4650 1257.7 471.6
826 Фізкультурно-спортивне товариство "Колос"
130000 Фізична культура і спорт 7350 7343 4384.6 1644.3 7 130200 Державна підтримка громадських
організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості 7350 7343 4384.6 1644.3 7 Всього: 7350 7343 4384.6 1644.3 7
828 Українське товариство сліпих
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 113 113 040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 113 113 090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 18900 17075 1825 091200 Інші заклади та заходи в галузі
соціальної політики 18900 17075 1825 Всього: 19013 17188 1825
829 Українське товариство глухих
090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 2300 2300 091200 Інші заклади та заходи в галузі
соціальної політики 2300 2300
Всього: 2300 2300
830 Український центр творчості дітей та юнацтва
110000 Культура і мистецтво 70 70
110500 Інші заходи та заклади в галузі
мистецтва і культури 70 70
Всього: 70 70
831 Українська організація інвалідів війни та збройних сил
090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 30 30 091200 Інші заклади та заходи в галузі
соціальної політики 30 30
Всього: 30 30
832 Українська рада ветеранів війни та праці
090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 60 60 091200 Інші заклади та заходи в галузі
соціальної політики 60 60
Всього: 60 60
833 Центральний спортивний клуб "Гарт"
130000 Фізична культура і спорт 6580 6535.7 2634.6 988.1 44.3 130100 Здійснення заходів з фізичної культури
і спорту 6580 6535.7 2634.6 988.1 44.3 Всього: 6580 6535.7 2634.6 988.1 44.3
834 Центр "Український дім" при Кабінеті Міністрів України
110000 Культура і мистецтво 1085 697 388 110100 Мистецтво 1085 697 388 Всього: 1085 697 388
835 Центральний комітет профспілки авіапрацівників
110000 Культура і мистецтво 70 70 44 16.5 110200 Культура 70 70 44 16.5 Всього: 70 70 44 16.5
850 Акціонерне товариство лікувально-оздоровчих установ профспілок України "Укрпрофоздоровниця"
140000 Промисловість та енергетика 400 400
140300 Відтворення мінерально-сировинної
бази 400 400
Всього: 400 400
851 Видавництво "Преса України"
070000 Освіта 260 260 131 49 070100 Дошкільна освіта 260 260 131 49 Всього: 260 260 131 49
852 Головна медична служба Укрзалізниці Міністерства транспорту України
070000 Освіта 1100 1078 557 209 22 070600 Вища освіта 1100 1078 557 209 22 080000 Охорона здоров'я 134260 131010 65330 24498.8 3250 080100 Лікарні широкого профілю 119073.8 116073.8 57914.1 21718.7 3000 080200 Спеціалізовані медичні заклади 2595.8 2495.8 985 369.4 100 080300 Поліклініки і амбулаторії (крім
спеціалізованих поліклінік та загальних
і спеціалізованих стоматологічних
поліклінік) 10451.1 10301.1 5433 2037.4 150 080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні
поліклініки 460.1 460.1 174.9 64.7 080600 Фельдшерсько-акушерські пункти 979.4 979.4 573 214.9 081000 Інші заклади в галузі охорони
здоров'я 699.8 699.8 250 93.7 Всього: 135360 132088 65887 24707.8 3272
853 Відділ навчальних закладів Укрзалізниці
070000 Освіта 36116 35966 15500 5809.3 150 070100 Дошкільна освіта 29278 29278 12118 4544 070400 Позашкільна освіта 164 164 112 42.3 070600 Вища освіта 6567 6417 3200 1196 150 070700 Післядипломна освіта 15 15 10 4 070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 92 92 60 23 Всього: 36116 35966 15500 5809.3 150
854 Київський університет імені Тараса Шевченка
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 4620 4620 040100 Фундаментальні дослідження 4160 4160
040200 Розробка перспективних технологій і
пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 460 460 070000 Освіта 28400 27600 10211 3829 800 070100 Дошкільна освіта 130 130 40 15 070600 Вища освіта 28270 27470 10171 3814 800 Всього: 33020 32220 10211 3829 800
861 Національний аграрний університет
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу 1000 1000 040100 Фундаментальні дослідження 260 260
040200 Розробка перспективних технологій
і пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу 740 740 070000 Освіта 16589.6 15604.6 6567 2461.2 985 070100 Дошкільна освіта 214.4 214.4 79 29.2 070600 Вища освіта 16375.2 15390.2 6488 2432 985 Всього: 17589.6 16604.6 6567 2461.2 985
862 Національний університет "Києво-Могилянська Академія"
070000 Освіта 7440 5653.9 2187.4 825.3 1786.1 070600 Вища освіта 7440 5653.9 2187.4 825.3 1786.1 Всього: 7440 5653.9 2187.4 825.3 1786.1
863 Національна кінематека України
110000 Культура і мистецтво 615 615
110300 Кінематографія 615 615
Всього: 615 615
865 Редакція газети "Урядовий кур'єр"
120000 Засоби масової інформації 1000 1000
120200 Преса 1000 1000
Всього: 1000 1000
866 Редакція газети "Голос України"
120000 Засоби масової інформації 3600 3600
120200 Преса 3600 3600
Всього: 3600 3600
868 Державний комітет України з питань розвитку підприємництва
010000 Державне управління 1384.6 1267.1 675.7 253.4 117.5 010200 Функціонування виконавчої влади 1384.6 1267.1 675.7 253.4 117.5 Всього: 1384.6 1267.1 675.7 253.4 117.5
873 Місцеві державні адміністрації
010000 Державне управління 187510.5 187510.5 108091.6 40534.4 010200 Функціонування виконавчої влади 187510.5 187510.5 108091.6 40534.4 100000 Житлово-комунальне господарство 20000 20000
100100 Житлове господарство 20000 20000
150000 Будівництво 5200 5200 150100 Будівництво 5200 5200 Всього: 212710.5 207510.5 108091.6 40534.4 5200
875 Повернення бюджетних позичок
250000 Видатки, не віднесені до основних
груп -87965.2 250500 Бюджетні позички -87965.2
Всього: -87965.2
876 Дотації місцевим бюджетам
250000 Видатки, не віднесені до основних
груп 2502213 2502213 250300 Кошти, що передаються до бюджетів
інших рівнів 2502213 2502213
Всього: 2502213 2502213
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 24481773.9 22741407 3623046 750688.8 1528332.5вгору