Документ 79/94, поточна редакція — Прийняття від 10.03.1994

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про резервування для наступного заповідання
цінних природних територій

З метою збереження цінних природних комплексів та об'єктів,
генофонду тваринного і рослинного світу, місцезнаходжень рідкісних
і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і
рослин та поліпшення умов для задоволення рекреаційних потреб
населення та відповідно до статті 55 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Перелік цінних природних територій, що
резервуються для першочергової організації у 1994-1996 роках нових
та розширення існуючих природних заповідників, національних
природних парків, заказників і пам'яток природи загальнодержавного
значення (додається).
2. Території, зазначені в додатку, залишаються у віданні
землевласників та землекористувачів і використовуються за їх
цільовим призначенням. На землях, що резервуються, не допускається без погодження з
Міністерством охорони навколишнього природного середовища України
промислове, господарське, дачне та інше будівництво, проведення
меліоративних робіт, розорювання та залісення цілинних і
перелогових земель та інша діяльність, яка може призвести до
знищення або руйнування цінних природних комплексів та об'єктів,
що підлягають заповіданню.
3. До прийняття рішення про створення або розширення в
установленому порядку природних заповідників та національних
природних парків землі, що резервуються, залишаються у державній
власності й приватизації не підлягають. У разі передачі до комунальної чи приватної власності земель,
зарезервованих для наступного заповідання в інших категоріях
природно-заповідного фонду, землевласники зобов'язані
додержуватися режиму їх охорони та використання, визначеного
статтею 2 цього Указу.
4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
України разом з обласними державними адміністраціями за участю
Академії наук України забезпечити розробку проектів та
підготовку інших матеріалів для організації в межах зарезервованих
територій природних заповідників, національних природних парків,
інших заповідних об'єктів.

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 10 березня 1994 року
N 79/94

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 10 березня 1994 року N 79/94
Перелік
цінних природних територій, що резервуються для першочергової
організації у 1994-1996 роках нових та розширення існуючих
природних заповідників, національних природних парків,
заказників і пам'яток природи загальнодержавного значення
———————————————————————————————————————————————————————————————— Назва території, її | Область | Район |Площа |Орієнтов- коротка характерис- | | |(га) |ний тер- тика та мета резер- | | | |мін запо- вування | | | |відання ————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Території, що резервуються для створення нових
та розширення існуючих природних заповідників і
національних природних парків
Південноподільські
ліси —————————————————— Унікальні природні Вінницька Чечель- 16480 1996
дубово-грабові ліси ницький
на межі Поділля та
Придністров'я на те-
риторії, розчленова-
ній численними бал-
ками. Осередок ре-
ліктових видів рос-
лин, що не охороня-
ються в інших запо-
відниках.
Мета - створення но-
вого заповідного
об'єкта
Шацьке поозер'я ——————————————— Водно-болотні угіддя Волинська Шацький 43000 1995
міжнародного значен-
ня найбільшого в Ук-
раїні озерного комп-
лексу.
Мета - розширення
Шацького природного
національного парку
Кальміуський степ ————————————————— Залишки степу на Донецька Тельманів- 140 1994
гранітних відслонен- ський
нях з цінними рос-
линними угруповання-
ми та рідкісними ви-
дами тварин.
Мета - розширення
Українського степо-
вого природного за-
повідника
Хомутівський степ ————————————————— Степові ділянки, де Донецька Тельманів- 40 1995
ростуть рідкісні види ський
рослин: шафран сіт-
частий, тюльпан зміє-
листий та Шренка, ко-
вила Лессінга і тир-
са.
Мета - розширення Ук-
раїнського степового
природного заповідни-
ка
Кам'яні могили —————————————— Ділянка кам'янистого Донецька Володарський 160 1995
степу, де ростуть
тюльпан гранітний,
волошка несправжньо-
блідолускова,
сон чорніючий - види,
занесені до Червоної
книги України.
Мета - розширення Ук-
раїнського степового
природного заповідни-
ка
Сіверськодонецькі ліси —————————————————————— Дубово-соснові ліси Донецька Слов'янський 40000 1996
на вапнякових схилах Артемівський
та степові ділянки в м.Красний
заплаві річки Сі- Лиман
верський Донець. Те-
риторія має значну
рекреаційну цінність
Мета - створення но-
вого заповідного об'-
єкта
Горгани ——————— Цінні лісові природні Івано- Надвірнян- 5365 1994
комплекси Горгансько- Франківська ський
го кряжу з віковими
ялицево-смерековими
насадженнями.
Мета - створення
нового заповідного
об'єкта
Українські Бескиди —————————————————— Унікальні високопро- Львівська Дрогобицький 116000 1994
дуктивні ялицево-сме- Сколівський
реково-букові ліси з Турківський
унікальною флорою та
фауною. Територія має
значну рекреаційну
цінність.
Мета - створення но-
вого заповідного об'-
єкта
Розточанська місцевість ——————————————————————— Унікальні та типові Львівська Яворівський 7000 1995
природні комплекси
Українського Розточ-
чя: букові і соснові
ліси, реліктові бо-
лотні масиви та лу-
костепові ділянки.
Мета - розширення
природного заповідни-
ка "Розточчя"
Єланецький степ ——————————————— Єдина в Правобережно- Миколаївська Єланецький 2000 1995
му степу значна за Новоодеський
площею ділянка з ти-
повими різнотрав-
но-типчаково-ковило-
вими природними комп-
лексами, не представ-
леними у природно-за-
повідному фонді Укра-
їни, та численними
рідкісними видами
флори.
Мета - створення но-
вого заповідного об'-
єкта
Дністровські плавні ——————————————————— Водно-болотні комп- Одеська Білгород- 8000 1995
лекси у гирлі річки Дністровський
Дністер, що мають Біляївський
міжнародне значення,
з рідкісними видами
рослин і тварин.
Мета - створення но-
вого заповідного об'-
єкта
Жебріянівське пасмо,
Стенцівські плавні,
Китай, Катлабух,
Кугурлуй, Кагул, Ялпуг —————————————————————— Цінні водно-болотні Одеська Ізмаїльський 34000 1995
угіддя міжнародного Кілійський
значення з рідкісними Ренійський
видами рослин і тва-
рин.
Мета - розширення
природного заповідни-
ка "Дунайські плавні"
та створення на його
базі біосферного за-
повідника
Рівненські болота ————————————————— Типові та унікальні Рівненська Володимирець- 48000 1995
природні комплекси кий
болотних масивів "Пе- Дубровицький
реброди", "Сомино", Рокитнівський
"Сира Погоня", "Хи- Сарненський
ноцький"
Мета - створення но-
вого заповідного об'-
єкта
Старогутський бір —————————————————— Типовий природний лі- Сумська Середино- 7300 1995
совий комплекс, в Будський
якому переважають
соснові і мішані ліси
з ділянками вікових
деревостанів на сфаг-
нових болотах.
Мета - створення но-
вого заповідного об'-
єкта
Кременецькі гори ———————————————— Рідкісний для Європи Тернопільська Кременецький 15000 1996
природний комплекс Шумський
переважно дубово-гра-
бових лісів, що сфор-
мувався на останцях
північного краю По-
дільської височини.
На степових ділянках
зустрічаються числен-
ні ендемічні та ре-
ліктові види флори.
Мета - створення но-
вого заповідного об'-
єкта
Гомольшанські ліси —————————————————— Мальовнича місцевість Харківська Зміївський 15000 1996
у долині річки Сі- Первомайський
верський Донець та
його притоки Гомоль-
ші. Комплекс лукової,
лісової та болотної
рослинності з багатим
флористичним та фау-
ністичним видовим
складом.
Мета - створення но-
вого заповідного об'-
єкта
Подільські Товтри ————————————————— Унікальна пам'ятка Хмельницька Городоцький 260000 1995
геологічного минулого Кам'янець-
- рештки неогенового Подільський
коралового рифу, ут- Чемеровецький
вореного вапняками.
Переважають дубо-
во-грабові ліси з ді-
лянками цінних степів
на густорозчленовано-
му пасмі Подільської
височини. У складі
флори і фауни багато
рідкісних видів. Чис-
ленні мінеральні дже-
рела.
Мета - створення но-
вого заповідного об'-
єкта
Вижницькі ліси —————————————— Ділянка Буковинських Чернівецька Вижницький 8000 1994
Карпат на межі з Пе-
редкарпаттям. Специ-
фічний комплекс лісо-
вої рослинності з ба-
гатьма реліктовими
теплолюбними видами
рослин, ділянками
старих ялицево-буко-
вих лісів, унікальни-
ми геологічними утво-
реннями. Територія
багата на рекреаційні
ресурси.
Мета - створення но-
вого заповідного об'-
єкта
2. Території та об'єкти, що резервуються для першочергового
створення заказників і пам'яток природи загальнодержавного
значення
Базавлуцький прибе-
режно-річковий комп-
лекс ————————————————————— Степові схили з вихо- Дніпропет- Нікопольський 9000 1995
дами гранітних порід ровська
і заплавними різнот-
равностеповими та лу-
ковими комплексами.
Водні біогеоценози
характеризуються спе-
цифічною для регіону
флорою та фауною
Вишневський комплекс ———————————————————— Типові для Придніп- Дніпропет- Верхньодніп- 2000 1995
ров'я долинні природ- ровська ровський
ні комплекси з бай- Криничанський
рачними лісами і ці-
линними степами на
схилах, що майже не
збереглися в Україні
Дебальцівські лимани ———————————————————— Лимани з інтенсивно Дніпропет- Васильків- 2400 1995
розвинутою водно-бо- ровська ський
лотною рослинністю.
Ділянка має важливе
екологічне значення
як місце концентрації
великої кількості
птахів у період пе-
рельоту і гніздування
Інгулецький степ ———————————————— Степові ділянки на Дніпропет- Криворізький 60 1995
схилах долини річки ровська
Інгулець з виходами
гранітних порід.
Представлені унікаль-
ні види степової пет-
рофітної флори та
рослинні угруповання
Кам'янський прибереж-
но-річковий комплекс —————————————————————— Степові комплекси, Дніпропет- Апостолів- 10600 1995
які є місцем оселення ровська ський
рідкісних видів пла- Криворізький
зунів
Кочерізький байрачно-
балковий комплекс ————————————————————— Унікальне поєднання Дніпропет- Новомосков- 10000 1995
заплавних мішаних лі- ровська ський
сів з ділянками зла- Павлоградський
ково-різнотравних су-
ходільних луків
Мар'їний ліс ———————————— Природний комплекс Дніпропет- Петропавлів- 2800 1995
вузькодолинних лісів. ровська ський
Лукова заплава і до-
линна арена з типови-
ми рослинними угрупо-
ваннями та багатим
рослинним і тваринним
світом
Межиріччя ————————— Заплавний лукоболот- Дніпропет- Павлоград- 3600 1995
ний комплекс з типо- ровська ський
вим рослинним і тва-
ринним світом, харак-
терний для регіону,
що зберігся у природ-
ному стані
Петропавлівські лимани —————————————————————— Заплава річки Самара Дніпропет- Петропавлів- 4500 1995
з типовою луковою, а ровська ський
місцями солончаковою
рослинністю. Місце
концентрації вод-
но-болотних птахів
Придніпровська бай-
рачно-балкова система ————————————————————- Байрачно-балкова сис- Дніпропет- Солонянський 1800 1995
тема правобережжя ровська
річки Дніпро із зато-
ками, які є цінними
нерестовими угіддями
Приорільський комп-
лекс ————————————————————— Степові різнотравно- Дніпропет- Магдалинів- 22000 1995
типчаково-ковилові ровська ський
природні комплекси із Царичанський
заплавними луками і
лісами природного та
штучного походження
Річка Боковенька ———————————————— Нерестовище цінних Дніпропет- Криворізький 350 1995
промислових риб, у ровська
заплаві - місця
гніздування водно-бо-
лотних птахів
Річка Верхня Терса з
прилеглими заплавами ———————————————————— Система малої річки з Дніпропет- Васильків- 1250 1995
прилеглими територія- ровська ський
ми, де представлені
типові гідрофлора та
фауна, нерестовища і
місця нагулу риби
Самарський бір —————————————— Унікальні заплавні Дніпропет- Павлоград- 18000 1995
ліси з найбільш пов- ровська ський
ним комплексом рос-
линного і тваринного
світу
Бакаївська місцевість ————————————————————— Місця гніздування та Донецька Новоазов- 500 1995
відпочинку перелітних ський
птахів, у тому числі
занесених до Червоної
книги України: морсь-
кого зуйка, ходулоч-
ника, дерихвіста луч-
ного, кулика-сороки.
Місце оселення їжака
вухатого
Гирло річки Єланчик ——————————————————— Місце гніздування Донецька Новоазов- 600 1995
водно-болотних пта- ський
хів, занесених до
Червоної книги Украї-
ни
Приазовський чапель-
ник ————————————————————— Місце розташування Донецька Першотравне- 100 1995
найчисленнішої у Пів- вий
нічному Приазов'ї ко-
лонії чапель (квак,
руда, сіра, велика та
мала біла)
Потік "Оса" ——————————— Притока річки Вича, в Закарпатська Воловецький 500 1995
якій водиться форель
струмкова та харіус
європейський - вид,
занесений до Червоної
книги України
Річка Біла Тиса ——————————————— Місце поширення форе- Закарпатська Рахівський 400 1995
лі струмкової та ха-
ріуса європейського -
вид, занесений до
Червоної книги Украї-
ни
Верхів'я Утлюкського
лиману ———————————————————— Водно-болотні угіддя, Запорізька Якимівський 280 1994
які є місцем оселення
численних видів во-
доплавних птахів
Коса Федотова ————————————— Місце гніздування ба- Запорізька Якимівський 1910 1994
гатьох видів вод-
но-болотних птахів.
Росте унікальна бо-
лотна і степова рос-
линність
Сивашик ——————— Затока Утлюкського Запорізька Якимівський 2800 1994
лиману з водно-болот-
ним комплексом рос-
линності, що зберігся
у природному стані.
Місце гніздування во-
доплавних птахів
Калитянська Дача ———————————————— Цінна ділянка широко- Київська Броварський 1162 1994
листяних лісів на ме-
жі Полісся та Лісо-
степу
Урочище "Мутвицьке" ——————————————————— Добре збережений у Київська Макарівський 785 1994
природному стані лі-
соболотний комплекс,
типовий для Українсь-
кого Полісся
Урочище "Унава" ——————————————— Лісовий масив з ді- Київська Фастівський 974 1994
лянками старих дубів
100-150-річного віку.
Багатий тваринний
світ. Має екологічне
значення для збере-
ження гідрологічного
режиму річки Унава
Боковеньківська балка ————————————————————— Природний комплекс, Кіровоград- Долинський 10 1994
що включає степові ська
схили та заболочене
днище балки. Ростуть
рідкісні види ковили
(пірчаста, Лессінга
та волосиста)
Цюпина балка ———————————— Балкова система з Кіровоград- Світловод- 106 1994
різноманітними степо- ська ський
вими та лукостеповими
угрупованнями. Багата
і різноманітна флора,
ростуть види, занесе-
ні до Червоної книги
України
Золочівський масив —————————————————— Цінна ділянка широко- Львівська Золочівський 216 1994
листяних лісів, у
трав'яному покриві
якого ростуть рідкіс-
ні види рослин. Має
водоохоронне та грун-
тозахисне значення
Словітські ліси ——————————————— Ділянка типового Львівська Золочівський 330 1994
високопродуктивного
змішаного лісу
Роздільські діброви ——————————————————— Унікальний високопро- Львівська Миколаїв- 515 1994
дуктивний ліс, у ський
трав'яному покриві
якого ростуть рідкіс-
ні види рослин
Долинське ————————— Лісовий масив на схи- Одеська Ананьївський 600 1995
лах Подільської висо-
чини з типовими для
півдня Правобережного
лісостепу дубовими
лісами
Урочище "Павлівське" ———————————————————— Масив рідкісних в Ук- Одеська Фрунзівський 400 1995
раїні скумпієво-дубо-
вих лісів
Заплава річки Псьол ——————————————————— Мальовничий лісосте- Полтавська Шишацький 20 1994
повий ландшафт, де
ростуть рідкісні види
рослин
Рогозів куток ————————————— Одна з небагатьох ді- Полтавська Семенівський 1600 1994
лянок типових для Лі-
вобережного лісостепу
обводнених очеретяних
боліт, що збереглася
у природному стані.
Місце гніздування во-
доплавних птахів,
ростуть рідкісні вод-
ні рослини
Прудищанський ліс ————————————————— Типовий поліський Сумська Ямпільський 2538 1995
природний комплекс в
заплаві річки Івот.
Представлені різнома-
нітні види фауни
Брецькі луки ———————————— Мальовнича лукова ді- Чернігівська Корюківський 200 1995
лянка в заплаві річки
Бреч з переважанням
торф'янистих та боло-
тистих лук, типових
для Лівобережного По-
лісся із багатою фло-
рою та фауною
Ваденське озеро ——————————————— Озеро в заплаві річки Чернігівська Новгород- 20 1995
Десна з рідкісними та Сіверський
реліктовими видами
рослин - водяним го-
ріхом плаваючим і
плавуном щитолистим,
занесеними до Черво-
ної книги України
Козероги ———————— Озеро на надзаплавній Чернігівська Чернігівський 2 1995
терасі річки Десна з
угрупованнями водяно-
го горіха плаваючого,
занесеного до Черво-
ної книги України
Крехаївські луки ———————————————— Ділянка заплавних лу- Чернігівська Козелецький 200 1995
ків річки Десна з ти-
повою луковою рослин-
ністю, місце, де рос-
туть численні види
орхідних
Мурав'їнські озера —————————————————— Комплекс озер у зап- Чернігівська Новгород- 40 1995
лаві річки Десна з Сіверський
типовою для Полісся
водною рослинністю
Оболонський масив ————————————————— Заплавний масив у се- Чернігівська Коропський 400 1995
редній течії річки
Десна з ділянкою
справжніх луків, що
збереглися у природ-
ному стані
Путивське ————————— Ділянка в заплаві Чернігівська Новгород- 150 1995
річки Десна з типови- Сіверський
ми угрупованнями
справжніх та болотис-
тих луків з багатою
флорою
Озеро Трубин ———————————— Озеро в заплаві річки Чернігівська Борзнянський 40 1995
Десна з рідкісними та
реліктовими угрупо-
ваннями водних рослинвгору