Документ 781-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.12.2010, підстава - 1131-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 липня 1996 р. N 781
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1131 ( 1131-2010-п ) від 15.12.2010 }
Про затвердження Положення про створення
(реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію
промислово-фінансових груп
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002
N 1074 ( 1074-2003-п ) від 17.07.2003
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )

Відповідно до Закону України "Про промислово-фінансові
групи в Україні" ( 437/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про створення (реєстрацію),
реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, що
додається. 2. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
забезпечити ведення Реєстру промислово-фінансових груп України. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158
( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 66

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 1996 р. N 781
ПОЛОЖЕННЯ
про створення (реєстрацію), реорганізацію та
ліквідацію промислово-фінансових груп
( У тексті Положення слово "відомство" в усіх відмінках
замінено словами "інший центральний орган виконавчої
влади" у відповідному відмінку, а слово "галузеве"
в усіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ
N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )

Загальні положення
1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про
промислово-фінансові групи в Україні" ( 437/95-ВР ) і визначає
порядок створення (реєстрації), реорганізації та ліквідації
промислово-фінансових груп.
2. Промислово-фінансова група (далі - ПФГ) - це об'єднання,
до якого можуть входити промислові підприємства,
сільськогосподарські підприємства, банки, наукові і проектні
установи, інші установи та організації всіх форм власності, що
мають на меті отримання прибутку, і яке створюється за рішенням
Кабінету Міністрів України на певний термін з метою реалізації
державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і
структурної перебудови економіки України, включаючи програми
згідно з міждержавними договорами, а також з метою виробництва
кінцевої продукції. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 ) Транснаціональна ПФГ - це ПФГ, до складу учасників якої
входять українські та іноземні юридичні особи.
3. Створення ПФГ забороняється у сфері торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування населення,
матеріально-технічного постачання, транспортних послуг.
4. ПФГ створюються на добровільних засадах.
5. До складу ПФГ входить головне підприємство ПФГ та учасники
ПФГ. У складі учасників ПФГ обов'язкова наявність банківської
установи.
6. Головне підприємство ПФГ - це підприємство, створене
відповідно до законодавства України, яке виготовляє кінцеву
продукцію ПФГ, здійснює її збут, сплачує податки в Україні. Головне підприємство ПФГ зберігає статус юридичної особи і
офіційно представляє інтереси ПФГ в Україні та за її межами.
7. Головним підприємством ПФГ не може бути торгівельне
підприємство, транспортне підприємство, підприємство сфери
громадського харчування, побутового обслуговування,
матеріально-технічного постачання, банк, фінансово-кредитна
установа.
8. Учасник ПФГ - це підприємство, банк або інша наукова чи
проектна установа, організація, створена згідно із законодавством
України, іноземна юридична особа, що входить до складу ПФГ,
виробляє проміжну продукцію ПФГ або надає банківські та інші
послуги учасникам і головному підприємству ПФГ і має на меті
отримання прибутку. Учасники ПФГ зберігають статус юридичної особи.
9. ПФГ не має статусу юридичної особи. Право діяти від імені
ПФГ має виключно головне підприємство ПФГ.
10. Питання створення (реєстрації), реорганізації та
ліквідації ПФГ, не передбачені цим Положенням, регулюються
законодавством України.
I. Порядок створення ПФГ
11. Ініціатори створення ПФГ - підприємства, банки, наукові і
проектні установи, інші установи та організації всіх форм
власності на добровільних засадах проводять загальні збори, на
яких: приймають протокольне рішення про намір створення ПФГ; приймають Генеральну угоду про сумісну діяльність у
виробництві кінцевої продукції ПФГ; розробляють та затверджують техніко-економічний проект
обгрунтування створення ПФГ; розробляють проекти двосторонніх угод про поставки проміжної
продукції ПФГ (або надання відповідних послуг); визначають уповноважену особу ініціаторів створення ПФГ.
12. Генеральна угода про сумісну діяльність підписується
керівниками всіх ініціаторів створення ПФГ і засвідчується їх
печатками.
13. Генеральна угода включає: назву ПФГ; перелік затверджених в установленому порядку державних
програм, з метою реалізації яких створюється ПФГ; визначення головного підприємства ПФГ; місцезнаходження головного підприємства ПФГ; кандидатуру президента ПФГ, його права та обов'язки, порядок
звільнення з посади; перелік учасників ПФГ; перелік кінцевої продукції ПФГ; термін дії угоди; взаємні зобов'язання учасників ПФГ; порядок прийняття рішень; порядок виходу із складу ПФГ; інші умови діяльності ПФГ, які визнають необхідними
ініціатори її створення.
14. Уповноважена особа подає Генеральну угоду та
техніко-економічне обґрунтування створення ПФГ центральному органу
виконавчої влади, до компетенції якого належать питання формування
та реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності,
Мінекономіки, Фонду державного майна та Антимонопольному
комітетові, які повинні підготувати у місячний термін після
надходження документів висновки стосовно доцільності створення ПФГ
за участю українського головного підприємства та учасників, а у
двомісячний термін - у разі створення транснаціональної ПФГ. Для визначення можливості монополізації чи суттєвого
обмеження конкуренції на товарних ринках унаслідок створення ПФГ і
для складання відповідних висновків Антимонопольного комітету
уповноважена особа подає до Антимонопольного комітету інформацію
та документи відповідно до вимог, установлених законодавством. ( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 1074 ( 1074-2003-п ) від
17.07.2003 )
15. Уповноважена особа забезпечує перерахування до державного
бюджету державного мита за прийняття проекту створення ПФГ до
розгляду Кабінетом Міністрів України.
16. Уповноважена особа подає на ім'я Прем'єр-міністра України
такі документи: доручення ініціаторів представляти в Кабінеті Міністрів
України проект створення ПФГ; Генеральну угоду про сумісну діяльність у виробництві
кінцевої продукції, підписану всіма ініціаторами створення ПФГ; техніко-економічний проект обгрунтування створення ПФГ; висновки відповідного міністерства чи іншого центрального
органу виконавчої влади до компетенції якого належать питання
формування та реалізації державної політики у відповідній сфері
діяльності, Мінекономіки, Фонду державного майна та
Антимонопольного комітету про доцільність створення ПФГ, стосовно
техніко-економічного обгрунтування та Генеральної угоди; ( Абзац
п'ятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1074 ( 1074-2003-п ) від 17.07.2003 ) документ про перерахування до державного бюджету державного
мита.
17. Кабінет Міністрів України приймає до розгляду проекти
створення ПФГ за умов розрахункового обсягу реалізації кінцевої
продукції ПФГ, еквівалентній сумі в сто мільйонів доларів США за
рік, починаючи з другого року після створення ПФГ. Цей термін може
бути продовжено окремою постановою Кабінету Міністрів України у
разі створення ПФГ для виробництва новоосвоюваних видів кінцевої
продукції та з довгостроковим циклом виробництва.
18. Прем'єр-міністр України після надходження документів,
зазначених у пункті 16 цього Положення, доручає центральному
органу виконавчої влади, до компетенції якого належать питання
формування та реалізації державної політики у відповідній сфері
діяльності, розробити проект постанови Кабінету Міністрів України
про створення ПФГ та затвердження Генеральної угоди про сумісну
діяльність чи проект протокольного рішення Кабінету Міністрів
України про відмову у створенні ПФГ за участю українського
головного підприємства та учасників у місячний, а у разі створення
транснаціональної ПФГ - у тримісячний термін. ( Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 1074 ( 1074-2003-п ) від
17.07.2003 )
( Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 1074
( 1074-2003-п ) від 17.07.2003 )
20. Кабінет Міністрів України у двомісячний термін приймає
рішення про створення ПФГ або відмову в її створенні. Щодо створення транснаціональної ПФГ рішення приймається у
тримісячний термін. ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1074
( 1074-2003-п ) від 17.07.2003 )
21. Реєстрація ПФГ проводиться Мінекономіки на підставі
постанови Кабінету Міністрів України про створення ПФГ та
затвердженої Генеральної угоди про сумісну діяльність у
двотижневий термін. Після реєстрації ПФГ видається свідоцтво встановленого зразка
(додається).
22. Вживання словосполучення "промислово-фінансова група
(ПФГ)" у назвах суб'єктів підприємницької діяльності, що
реєструються не за нормами Закону "Про промислово-фінансові групи
в Україні" ( 437/95-ВР ) та цього Положення, не дозволяється.
23. Рішення про створення (реєстрацію) транснаціональної ПФГ
приймається Кабінетом Міністрів України лише за умови попереднього
укладення міждержавного договору, що підлягає ратифікації
Верховною Радою України.
II. Порядок реорганізації ПФГ
24. Виключення (вихід) головного підприємства або учасника
ПФГ із складу ПФГ здійснюється шляхом прийняття постанови
Кабінетом Міністрів України. Виключення (вихід) із складу ПФГ
головного підприємства ПФГ тягне за собою реорганізацію ПФГ та її
нову реєстрацію відповідно до цього Положення. У разі реорганізації ПФГ державне мито за прийняття проекту
реорганізації ПФГ до розгляду Кабінетом Міністрів України не
сплачується. Реорганізація ПФГ шляхом виключення (виходу) головного
підприємства або учасника ПФГ із складу ПФГ може здійснюватися: за поданням Державної податкової адміністрації у разі більш
як дворазового порушення норм статей 4 і 5 Закону України "Про
промислово-фінансові групи в Україні" ( 437/95-ВР ); за постановою або законом, прийнятим Верховною Радою України,
про припинення виконання державної програми, з метою реалізації
якої було створено ПФГ; за поданням органів виконавчої влади, що відповідають за
виконання державних програм про неефективну реалізацію ПФГ цих
програм; ( Абзац шостий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 ) за заявою головного підприємства ПФГ або учасника ПФГ про
вихід зі складу ПФГ. ( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
III. Ліквідація ПФГ
25. Ліквідація ПФГ здійснюється шляхом прийняття постанови
Кабінету Міністрів України: у зв'язку із закінченням затвердженого терміну її діяльності; через неможливість реорганізації ПФГ у випадках, передбачених
статтею 6 Закону "Про промислово-фінансові групи в Україні"
( 437/95-ВР ); за ініціативою учасників ПФГ.
26. Пропозиції щодо ліквідації ПФГ надсилаються до Кабінету
Міністрів України.
27. Ліквідація ПФГ здійснюється шляхом прийняття відповідної
постанови Кабінету Міністрів України.
28. Постанова Кабінету Міністрів України про ліквідацію ПФГ є
підставою для виключення ПФГ із Реєстру промислово-фінансових груп
України.
Додаток
до Положення про створення (реєстрацію),
реорганізацію та ліквідацію
промислово-фінансових груп
( У додатку до Положення слова "(заступник Міністра
економіки)" замінено словами "(заступник Державного
секретаря Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції )" згідно з Постановою КМ
N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )
( У додатку до Положення слова "заступник Державного
секретаря Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції" замінено словами
"заступник Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції" згідно з Постановою КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )

СВІДОЦТВО
про внесення до Реєстру промислово-фінансових
груп України
Видано____________________________________________________________
(повна назва головного підприємства ПФГ) про те, що промислово-фінансову групу____________________________,
(назва ПФГ) створену згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від_________________________ N _______________, внесено до Реєстру
промислово-фінансових груп України "_____" _____________199__року. Реєстраційний N _____________________. Дійсне з додатком до Свідоцтва.
М.П.
"____"_______________199__р. _______________________________
(заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
Додаток
до Свідоцтва про внесення до Реєстру
промислово-фінансових груп України
ПЕРЕЛІК
підприємств (організацій, установ) - учасників ПФГ
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Повна назва підприємства (установи, | Місцезнаходження пп| організації) - учасника | підприємства (установи, | ПФГ | організації) - учасника | | ПФГ ——————————————————————————————————————————————————————————————————вгору