Про Дипломатичну академію України при Міністерстві закордонних справ
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996779
Документ 779-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.12.2016, підстава - 920-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 липня 1996 р. N 779
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 920 ( 920-2016-п ) від 07.12.2016 }
Про Дипломатичну академію України при
Міністерстві закордонних справ
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 543 ( 543-99-п ) від 06.04.99
N 1038 ( 1038-2000-п ) від 27.06.2000
N 136 ( 136-2008-п ) від 05.03.2008 }

На виконання Указу Президента України від 30 травня 1995 р.
N 397 ( 397/95 ) "Про підготовку спеціалістів для роботи у сфері
міжнародних відносин" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити статут Дипломатичної академії України при
Міністерстві закордонних справ (додається).
2. Взяти до відома, що: на виконання Указу Президента України від 2 червня 1995 р.
N 419 "Про внесення змін до Указу Президента України від
30 травня 1995 року N 397" Київський національний університет
імені Тараса Шевченка і Міністерство закордонних справ уклали
договір про передачу Дипломатичній академії України при
Міністерстві закордонних справ на умовах безстрокової
безоплатної оренди приміщення в будинку по вул. Мельникова,
36/1, у м. Києві для розміщення адміністративно-управлінського
персоналу та необхідну кількість аудиторій для забезпечення
навчального процесу; відповідно до Указу Президента України від 19 жовтня 1995 р.
N 980 "Про створення умов для роботи Української Академії
державного управління" Українській Академії державного управління
при Президентові України доручено передати Дипломатичній академії
України при Міністерстві закордонних справ на умовах оренди
кімнати в гуртожитку по вул. Мельникова, 36, у м. Києві для
проживання 50 слухачів.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.40
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 1996 р. N 779
СТАТУТ
Дипломатичної академії України при Міністерстві
закордонних справ

Загальні положення
1. Дипломатична академія України при МЗС (далі - Академія) є
головним вищим закладом освіти у системі підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів для роботи
у сфері міжнародних відносин. Академія веде освітню діяльність за четвертим рівнем
акредитації вищих закладів освіти.
2. Академія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами
МЗС, цим Статутом, а також рішеннями наглядової ради Дипломатичної
академії.
3. Академія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням, бланки, штампи.
4. Місцезнаходження Академії: 01025, м. Київ, вул. Велика
Житомирська, 2. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 136 ( 136-2008-п ) від
05.03.2008 }
Основні завдання
5. Основними завданнями Академії є:
підготовка на базі вищої освіти, перепідготовка та підвищення
кваліфікації дипломатичних і консульських кадрів МЗС, а також
фахівців інших державних органів, що займаються питаннями
зовнішніх відносин України; проведення науково-дослідних робіт у галузі міжнародних
відносин, зовнішньої політики та дипломатії; вивчення і узагальнення досвіду зовнішньої політики і
дипломатії України та іноземних держав, міжнародно-правових
проблем, дипломатичного протоколу, консульської служби та інших
галузевих проблем; визначення за погодженням з МЗС основних напрямів підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації на базі вищої освіти
дипломатичних і консульських кадрів МЗС, а також спеціалістів
інших державних органів, що займаються питаннями зовнішніх
відносин України; підготовка наукових кадрів у аспірантурі і докторантурі,
прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата і доктора наук.
6. Академія відповідно до покладених на неї завдань:
1) розробляє базові вимоги до освітнього та професійного
рівня спеціалістів дипломатичних, консульських й інших
представництв за кордоном України і спеціалістів для роботи в
міжнародних організаціях та державних органах, що займаються
питаннями зовнішніх відносин України, здійснює науково-методичне
забезпечення перевірки їх професійної підготовки, тестування,
атестації; 2) визначає зміст, методи, форми і засоби навчального
процесу; 3) готує і видає підручники, навчальні посібники та
науково-методичні розробки за профілем Академії; 4) бере участь у експертизі міжнародних договорів, а також в
опрацюванні проектів нормативних актів з питань міжнародних
відносин; 5) проводить за госпрозрахунковими договорами з
підприємствами, установами та організаціями наукові дослідження з
актуальних проблем теорії і практики міжнародних відносин,
міжнародного права, дипломатичної і консульської служби та з інших
питань, що включені до планів наукової роботи Академії; 6) створює в межах загальної структури Академії підрозділи
для ведення навчальної, методичної, наукової, експертної,
видавничої та іншої діяльності; 7) формує відповідно до законів на контрактній основі штат
професорсько-викладацького і наукового персоналу; ( Підпункт 7
пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1038 ( 1038-2000-п ) від
27.06.2000 ) 8) залучає до проведення занять і наукових досліджень
висококваліфікованих фахівців з підприємств, установ, організацій
України та іноземних держав; 9) організує і проводить науково-методичні та
науково-практичні конференції, конгреси, семінари, симпозіуми,
колоквіуми за участю вітчизняних та іноземних підприємств,
установ, організацій і експертів; 10) бере участь у проведенні фундаментальних досліджень з
питань міжнародних відносин та міжнародної політики; 11) укладає договори про співробітництво з іншими
підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами; 12) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
Академію завдань.
Структура та органи управління
7. Загальна структура Академії формується відповідно до її
завдань та функцій і затверджується МЗС.
8. Основним навчально-науковим підрозділом Академії є
кафедра, яка забезпечує організацію і проведення навчання за
відповідними спеціальностями, спеціалізаціями, дисциплінами,
курсами і модулями наукових досліджень.
9. Безпосереднє керівництво Академією здійснює ректор, якого
призначає на посаду в установленому порядку і звільняє з посади
Міністр закордонних справ. З ректором Академії укладається
контракт. Ректор Академії за посадою є членом колегії МЗС.
10. Ректор Академії:
організує роботу Академії і несе персональну відповідальність
за результати її діяльності; представляє Академію в відносинах з іншими юридичними і
фізичними особами; здійснює у межах своїх повноважень витрачання бюджетних та
позабюджетних коштів Академії; визначає порядок прийому, відрахування, переведення та
поновлення на навчанні слухачів Академії; затверджує структуру підрозділів Академії та Правила
внутрішнього трудового розпорядку; затверджує штатний розпис і встановлює посадові оклади
відповідно до діючих схем у межах створеного в установленому
порядку фонду оплати; укладає трудові договори, а у випадках, передбачених
законами, контракти з працівниками Академії та звільняє їх з
роботи; ( Абзац восьмий пункту 10 в редакції Постанови КМ N 1038
( 1038-2000-п ) від 27.06.2000 ) видає накази, затверджує посадові інструкції для працівників
та слухачів Академії; виконує інші дії відповідно до законодавства України та цього
Статуту.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Академії, обговорення найважливіших напрямів її
діяльності і перспектив розвитку утворюється вчена рада, яку
очолює ректор Академії. Кількісний та персональний склад вченої ради, положення про
неї затверджує ректор.
12. Для розгляду основних питань змісту, методів, форм і
засобів процесу навчання утворюється науково-методична рада
Академії, яка діє на підставі положення, що затверджується
ректором.
13. Безпосереднє керівництво навчальною, методичною, науковою
і господарською діяльністю, організацією міжнародного
співробітництва Академії здійснюють проректори з відповідних
напрямів роботи. Проректорів Академії призначає на посаду і звільняє з посади
ректор Академії за погодженням з МЗС. Розподіл обов'язків між проректорами провадить ректор
Академії.
14. Організацію навчального процесу та науково-дослідної
роботи в Академії здійснюють безпосередньо декани та завідуючі
кафедрами. Для надання ректорові допомоги в організації керівництва
Академією вводяться посади радника і помічника ректора, які
здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій.
Організація навчального процесу та науково-дослідної роботи
15. Навчання в Академії провадиться за денною формою,
організується за державним контрактом (замовленням) і за
договорами між Академією та замовниками (цільова підготовка) на
умовах, що визначаються цими договорами. Термін навчання в Академії за спеціальністю "зовнішня
політика" - 24 місяці, освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр.
( Абзац другий пункту 15 в редакції Постанови КМ N 543
( 543-99-п ) від 06.04.99 )
16. На навчання до Академії за державним контрактом
(замовленням) приймаються громадяни України незалежно від статі,
віком, як правило, до 40 років, які мають вищу освіту (диплом
спеціаліста або магістра), стаж роботи в системі МЗС не менш як
один рік (або три роки в інших державних органах) та займаються
питаннями зовнішніх відносин України. Громадяни інших держав приймаються на навчання до Академії на
підставі міжурядових угод, а також договорів, укладених Академією
із іноземними навчальними закладами, організаціями, або на
підставі індивідуальних договорів, контрактів.
17. Прийом слухачів на навчання здійснюється за конкурсом
приймальною комісією, склад якої затверджується ректором Академії.
18. Особи, які закінчили Академію, одержують документ
встановленого зразка про рівень освіти і набуту кваліфікацію.
19. Працевлаштування випускників Академії здійснюється в
установленому порядку. Випускники Академії, які були направлені на
навчання МЗС, працевлаштовуються МЗС, інших випускників
працевлаштовують ті організації, що направили їх на навчання.
20. Навчальні плани та програми підготовки слухачів,
аспірантів і докторантів, підручники, навчальні посібники
розробляються на кафедрах Академії, розглядаються
науково-методичною радою та затверджуються вченою радою Академії.
21. Зміст, методи, форми і засоби процесу навчання, поточного
і підсумкового контролю підготовки слухачів та державної атестації
випускників Академії визначаються вченою радою. Після закінчення першого курсу навчання в Академії слухачі
проходять практику протягом місяця в центральних органах
виконавчої влади, а також у представництвах України за кордоном за
рахунок коштів, передбачених на ці цілі у єдиному кошторисі
доходів і видатків Академії. ( Пункт 21 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 543 ( 543-99-п ) від 06.04.99 )
22. На час навчання в Академії слухачі забезпечуються
стипендією у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем
роботи, визначеної відповідно до порядку, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 ( 100-95-п )
(ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111; N 7, ст. 188). Установлений розмір стипендії перераховується одночасно із
зміною у встановленому порядку умов оплати праці відповідних
категорій працівників.
23. Аспірантам і докторантам, що навчаються в Академії,
виплачується стипендія, розміри якої визначаються в установленому
порядку.
24. Іногороднім та іноземним слухачам, аспірантам,
докторантам надається гуртожиток у порядку, що визначається
адміністрацією Академії.
25. Час навчання в Академії зараховується слухачам,
аспірантам і докторантам до загального трудового стажу, а також,
якщо вони до навчання в Академії працювали на державній службі, -
до стажу державної служби.
26. Слухачі, аспіранти і докторанти користуються правами,
передбаченими законодавством, а також мають право:
навчатися і проводити наукові дослідження за індивідуальними
планами та програмами на підставі рішення вченої ради Академії; порушувати питання про зміну викладачів, наукових керівників,
консультантів, які (на думку слухачів, аспірантів і докторантів)
не забезпечують належної якості навчання; брати участь у науково-дослідній роботі та інших видах
діяльності, визначених цим Статутом.
27. Слухачі, аспіранти і докторанти зобов'язані: виконувати передбачені навчальними (індивідуальними) планами
і програмами роботи відповідно до графіка підготовки; відвідувати аудиторні заняття, складати іспити та заліки,
виконувати і захищати кваліфікаційну роботу; додержувати Правил внутрішнього розпорядку; дбати про престиж та підвищення авторитету Академії.
28. За невиконання слухачами, аспірантами і докторантами
навчальних (індивідуальних) планів і програм та порушення цього
Статуту до них можуть бути вжиті заходи дисциплінарного впливу аж
до виключення з Академії.
29. Наукові дослідження проводяться за тематичними планами,
що затверджуються вченою радою Академії. Наукова робота з фундаментальних, пошукових та прикладних
досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки фінансується
з державного бюджету з розрахунку не менш як 10 відсотків
загального бюджетного фінансування на утримання Академії. На замовлення міністерств, інших центральних і місцевих
органів державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, а також урядових і неурядових установ іноземних
держав, міжнародних організацій наукові дослідження можуть
проводитися на договірній основі. Конкретні форми наукової діяльності, її організації та
контролю визначаються рішеннями вченої ради Академії.
30. Слухачі, аспіранти і докторанти після закінчення навчання
в Академії призначаються на посаду не нижчу за ту, яку вони
займали до навчання. Випускники Академії, які навчалися за державним контрактом
(замовленням), зобов'язані відпрацювати після закінчення Академії
на державній службі не менш як 3 роки.
Майно та фінанси
31. Державне майно, закріплене за Академією, належить їй на
праві оперативного управління. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно Академії не
підлягають вилученню, крім випадків, передбачених законодавством.
32. Академія самостійно розпоряджається прибутками від
провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.
33. Фінансування Академії здійснюється за рахунок державного
бюджету. Додатковими джерелами фінансування є: кошти, одержані від проведення підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів відповідно до укладених договорів; плата за надання додаткових освітніх послуг; кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші
роботи, виконані закладом освіти на замовлення підприємств,
установ, організацій та громадян; кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та
доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних
позабюджетних коштів; валютні надходження; добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані
від підприємств, установ, організацій та громадян; інші кошти.
34. Відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ): кошти Академії, які повністю або частково фінансуються з
бюджету, одержані від провадження або на провадження діяльності,
передбаченої цим Статутом, не вважаються прибутком і не
оподатковуються; кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що
надходять Академії безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової
допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб,
у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, наукової,
оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються
прибутком і не оподатковуються.
35. Кошти зберігаються на бюджетному (поточному) і валютному
рахунках Академії в установах банків України. Не використані у поточному році бюджетні кошти не підлягають
вилученню та використовуються лише за призначенням.
36. Академія має право провадити зовнішньоекономічну
діяльність відповідно до законодавства на підставі договорів,
укладених з іноземними юридичними і фізичними особами, створювати
спільні підприємства. Валютні та матеріальні надходження від провадження
зовнішньоекономічної діяльності використовуються Академією для
забезпечення її статутної діяльності згідно із законодавством.
37. Академія щорічно подає звіти МЗС про результати своєї
діяльності.вгору