Питання управління державною службою в Україні
Указ Президента України; Положення від 18.07.2011769/2011
Документ 769/2011, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.07.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання управління державною службою в Україні

З метою вдосконалення управління державною службою в Україні,
відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національне агентство України з питань державної
служби, реорганізувавши Головне управління державної служби
України.
2. Затвердити Положення про Національне агентство України з
питань державної служби.
3. Розділ III Схеми організації та взаємодії центральних
органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України
від 9 грудня 2010 року N 1085 ( 1085/2010 ) "Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади" (зі змінами,
внесеними Указом від 30 червня 2011 року N 717) ( 717/2011 ),
доповнити абзацом такого змісту:
"Національне агентство України з питань державної служби".
4. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 2 жовтня 1999 року N 1272
( 1272/99 ) "Про Положення про Головне управління державної служби
України";
пункт 14 змін, що вносяться до указів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року
N 280 ( 280/2004 ) "Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України";
Указ Президента України від 6 листопада 2004 року N 1375
( 1375/2004 ) "Про внесення змін до Положення про Головне
управління державної служби України";
Указ Президента України від 4 жовтня 2005 року N 1413
( 1413/2005 ) "Про внесення зміни до Положення про Головне
управління державної служби України".
5. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої акти у відповідність із цим Указом.
6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 18 липня 2011 року
N 769/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 18 липня 2011 року N 769/2011
ПОЛОЖЕННЯ
про Національне агентство України
з питань державної служби

1. Національне агентство України з питань державної служби
(Нацдержслужба України) є центральним органом виконавчої влади зі
спеціальним статусом.
Нацдержслужба України забезпечує формування та реалізацію
єдиної державної політики у сфері державної служби, здійснює
функціональне управління державною службою.
2. Нацдержслужба України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства
України, дорученнями Президента України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Нацдержслужби України є:
забезпечення формування та реалізації єдиної державної
політики у сфері державної служби;
участь у формуванні державної політики у сфері служби в
органах місцевого самоврядування;
здійснення функціонального управління державною службою;
розроблення заходів щодо підвищення ефективності державної
служби, координація та здійснення контролю за їх виконанням;
методичне забезпечення діяльності кадрових служб з питань
проходження державної служби;
організація та координація заходів щодо проведення наукових
досліджень з питань державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування;
організація функціонального обстеження органів виконавчої
влади та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності
державного управління;
здійснення контролю за додержанням визначених законодавством
про державну службу умов реалізації громадянами права на державну
службу;
організація підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування;
розроблення типових професійно-кваліфікаційних характеристик
посад державних службовців.
4. Нацдержслужба України відповідно до покладених на неї
завдань:
1) формує єдину державну політику у сфері державної служби і
забезпечує її реалізацію, а також бере участь у формуванні
державної політики у сфері служби в органах місцевого
самоврядування;
2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного і соціального розвитку
України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України, в межах
компетенції готує пропозиції до щорічних та позачергових послань
Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і
зовнішнє становище України;
3) розробляє та затверджує нормативно-правові акти з питань
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
4) надає роз'яснення щодо застосування законодавства з питань
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які
в разі потреби оприлюднюються у друкованих засобах масової
інформації для врахування особами, на яких поширюється дія Законів
України "Про державну службу" ( 3723-12 ) і "Про службу в органах
місцевого самоврядування" ( 2493-14 );
5) проводить аналіз кількісного та якісного складу державних
службовців, за результатами якого готує органам державної влади
пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з кадрами;
6) веде облік даних державних службовців першої - третьої
категорій посад та проводить моніторинг даних обліку державних
службовців четвертої - сьомої категорій посад, що ведеться
територіальними органами Нацдержслужби України;
7) здійснює методичне керівництво роботою, що проводиться з
особами, які перебувають у кадровому резерві, аналізує пропозиції
державних органів щодо формування кадрового резерву на посади
державних службовців, призначення на які здійснює Президент
України за поданням Кабінету Міністрів України або Кабінет
Міністрів України, подає щороку на розгляд Кабінету Міністрів
України узагальнені матеріали, аналізує якісний склад кадрового
резерву та здійснює моніторинг його використання;
8) аналізує подані Апаратом Верховної Ради України списки
народних депутатів України, строк повноважень яких закінчився або
припинено достроково за особистою заявою про складання
депутатських повноважень та які не працевлаштовані в установленому
порядку, для зарахування таких осіб до кадрового резерву;
9) складає та веде перелік державних органів, установ та
організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких
віднесені до категорій посад державних службовців, а також реєстр
посад державних службовців;
10) здійснює заходи щодо вдосконалення механізму проведення
конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців, щорічної оцінки виконання державними
службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування
покладених на них завдань;
11) готує і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
віднесення посад державних службовців та посад в органах місцевого
самоврядування, що не визначені у Законах України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) і "Про службу в органах місцевого
самоврядування" ( 2493-14 ), а також нових посад державних
службовців та посад в органах місцевого самоврядування до
відповідних категорій посад;
12) видає керівникам міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
висновок щодо призначення на посаду та звільнення з посади
керівника кадрової служби відповідного органу;
13) контролює в межах своїх повноважень додержання в
державних органах вимог Законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ) і "Про засади запобігання і протидії корупції"
( 3206-17 ), здійснює заходи щодо запобігання проявам корупції
серед державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування;
14) узагальнює аналітичну інформацію, що надійшла від органів
державної влади про додержання державними службовцями вимог
Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) і "Про засади
запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) у частині подання
відомостей про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового
характеру, в тому числі за кордоном, що подаються у порядку та
обсягах, визначених законами та іншими виданими на їх основі
нормативно-правовими актами, щодо себе і близьких осіб, та подає
її Кабінету Міністрів України;
15) проводить у встановленому порядку службові розслідування
з питань дотримання державними службовцями вимог Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ), а також фактів порушення етики
поведінки державного службовця;
16) забезпечує проведення функціонального обстеження органів
виконавчої влади, готує пропозиції щодо оптимізації структури та
системи зазначених органів і подає їх у встановленому порядку
Кабінету Міністрів України;
17) здійснює методичне забезпечення діяльності кадрових служб
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій, а також методичне та консультативне забезпечення
органів місцевого самоврядування з питань служби в цих органах;
18) вивчає потребу органів державної влади, органів місцевого
самоврядування у підготовці, перепідготовці та підвищенні
кваліфікації їх працівників;
19) вносить пропозиції керівникам державних органів щодо
скасування рішень, що суперечать актам законодавства з питань
державної служби;
20) здійснює разом із заінтересованими органами заходи щодо
стимулювання державних службовців;
21) розробляє та вносить у встановленому порядку Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення системи
матеріального та соціально-побутового забезпечення державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
22) виконує відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери управління
Нацдержслужби України;
23) організовує та координує професійне навчання державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, бере участь
у межах своїх повноважень у здійсненні контролю за якістю
навчання;
24) бере участь у формуванні, розміщенні та контролює
виконання державного замовлення на підготовку фахівців за
спеціальністю або напрямом підготовки "державне управління",
укладає державні контракти з відповідними вищими навчальними
закладами та закладами післядипломної освіти і контролює їх
виконання;
25) контролює у межах своїх повноважень формування державного
замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та його
виконання органами державної влади;
26) визначає разом з органами державної влади вимоги до
навчальних закладів для навчання державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування, проводить у встановленому порядку
відбір таких закладів, бере участь у межах своїх повноважень в їх
ліцензуванні та акредитації, а також у сертифікації та погодженні
освітньо-професійних програм підготовки і професійних програм
підвищення кваліфікації;
27) визначає разом з іншими органами державної влади
пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування, сприяє направленню на навчання за кордон державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (в тому числі
тих, хто направляється за рахунок коштів міжнародної технічної
допомоги), аналізує та веде облік відповідних відомостей;
28) видає журнал "Вісник державної служби України", збірники
з довідковими, науковими та науково-методичними матеріалами і
працями з питань державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування;
29) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
вдосконалення форм державної статистичної звітності;
30) вивчає досвід діяльності у сфері державної служби інших
держав, укладає в установленому порядку міжнародні договори про
співробітництво з іноземними партнерами;
31) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію проектів
та виконання програм у сфері вдосконалення державного управління
та державної служби, в тому числі міжнародних, а також програм
залучення міжнародної технічної допомоги;
32) спрямовує та координує діяльність із підготовки та
виконання міжнародних програм у сфері державної служби;
33) розробляє та подає в установленому порядку пропозиції
щодо утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів і служб для організації проведення єдиної державної
політики у сфері державної служби;
34) установлює відомчі заохочувальні відзнаки ( z0271-13 ) та
вирішує питання щодо нагородження ними державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування;
35) забезпечує в межах своїх повноважень проведення державної
політики у сфері охорони державної таємниці;
36) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань із
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
37) виконує інші функції, необхідні для виконання покладених
на неї завдань.
5. Нацдержслужба України для виконання покладених на неї
завдань має право в установленому порядку:
1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні
окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній
основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої
влади;
2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних
органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
3) створювати комісії та робочі групи, організовувати
конференції, семінари і наради з питань державної служби та служби
в органах місцевого самоврядування та брати в них участь;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних
державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими
технічними засобами.
6. Нацдержслужба України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
7. Нацдержслужба України у процесі виконання покладених на
неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами
державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними
Президентом України, а також органами місцевого самоврядування,
відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій,
а також підприємствами, установами, організаціями.
8. Нацдержслужба України у межах своїх повноважень, на основі
і на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів
України видає накази, організовує та контролює їх виконання.
Нормативно-правові акти Нацдержслужби України підлягають
державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
Накази Нацдержслужби України, видані в межах її повноважень,
є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої
влади, їх територіальними органами та місцевими державними
адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і
організаціями всіх форм власності та громадянами.
9. Нацдержслужбу України очолює Голова, якого призначає на
посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади
Президент України.
Голова Нацдержслужби України має двох заступників, у тому
числі одного першого.
Першого заступника, заступника Голови Нацдержслужби України
призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним
на підставі пропозицій Голови Нацдержслужби України, та звільняє з
посад Президент України.
10. Голова Нацдержслужби України:
1) очолює Нацдержслужбу України, здійснює керівництво її
діяльністю;
2) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти
законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
3) підписує накази Нацдержслужби України;
4) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що
належать до сфери діяльності Нацдержслужби України;
5) забезпечує виконання Нацдержслужбою України актів та
доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
6) затверджує схвалені на засіданні колегії річний план
роботи Нацдержслужби України, заходи щодо реалізації основних
напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до
визначених завдань;
7) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо кандидатур
на посади своїх заступників;
8) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення в межах граничної чисельності державних службовців та
працівників Нацдержслужби України і коштів, передбачених на її
утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації територіальних
органів Нацдержслужби України, які є юридичними особами публічного
права;
9) призначає на посади за погодженням із головами відповідних
місцевих державних адміністрацій, Головою Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, звільняє з посад керівників
територіальних органів Нацдержслужби України, призначає на посади,
звільняє з посад заступників керівників територіальних органів
Нацдержслужби України;
10) призначає на посади та звільняє з посад у порядку,
передбаченому законодавством про державну службу, державних
службовців апарату Нацдержслужби України, присвоює їм ранги
державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності;
11) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку,
передбаченому законодавством про працю, працівників апарату
Нацдержслужби України, приймає рішення щодо їх заохочення,
притягнення до дисциплінарної відповідальності;
12) здійснює інші повноваження відповідно до законів України
та актів Президента України.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Нацдержслужби України, обговорення найважливіших
напрямів її діяльності утворюється колегія у складі Голови
Нацдержслужби України (голова колегії), першого заступника та
заступника Голови Нацдержслужби України за посадою. У разі потреби
до складу колегії Нацдержслужби України можуть входити керівники
структурних підрозділів, а також у встановленому порядку інші
особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання
відповідного наказу Нацдержслужби України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у Нацдержслужбі України
можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі
органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або
тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та
персональний склад, положення про них затверджує Голова
Нацдержслужби України.
12. Гранична чисельність державних службовців та працівників
Нацдержслужби України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Нацдержслужби України затверджується її
Головою.
Штатний розпис, кошторис Нацдержслужби України затверджуються
Головою Нацдержслужби України за погодженням із Міністерством
фінансів України.
Нацдержслужба України є юридичною особою публічного права,
має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної
казначейської служби України.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору