Документ 760/95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.03.2002, підстава - 218/2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 218/2002 ( 218/2002 ) від 05.03.2002 )
( На Указ Президента накладено вето Постановою ВР
N 406/95-ВР від 31.10.95 )
( Про підтвердження чинності Указу див. Указ Президента
N 1079/95 від 18.11.95 )
Про Положення про обласну, Київську, Севастопольську
міську державну адміністрацію та Положення про районну,
районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 91/96 від 27.01.96 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 8-зп ( v008p710-97 ) від 24.12.97 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 111/98 від 12.02.98 )

Відповідно до статті 46 частини I Конституційного Договору
між Президентом України та Верховною Радою України "Про основні
засади організації та функціонування державної влади і місцевого
самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції
України " ( 1к/95-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про обласну, Київську,
Севастопольську міську державну адміністрацію та Положення про
районну, районну у містах Києві та Севастополі державну
адміністрацію (додається). 2. Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим
центральним органам державної виконавчої влади привести свої
рішення у відповідність з Положеннями, зазначеними у статті 1
цього Указу.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 21 серпня 1995 року
N 760/95
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 21 серпня 1995 року N 760/95
ПОЛОЖЕННЯ
про обласну, Київську, Севастопольську міську
державну адміністрацію
I. Загальні засади
1. Обласна, Київська, Севастопольська міська державна
адміністрація (далі - державна адміністрація) є органом державної
виконавчої влади відповідно в області, містах Києві, Севастополі.
Державну адміністрацію утворює Президент України. 2. Державна адміністрація є складовою частиною єдиної системи
органів державної виконавчої влади. Вона підпорядковується
Президентові України, а також Кабінету Міністрів України. Обласній, Київській та Севастопольській міській державній
адміністрації підпорядковуються відповідно районні, районні у
містах Києві та Севастополі державні адміністрації. 3. Державна адміністрація покликана захищати права і законні
інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний
соціально-економічний розвиток території та реалізацію державної
політики у визначених законодавством сферах управління. 4. Державна адміністрація у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 888-09 ), Конституційним Договором між
Президентом України та Верховною Радою України "Про основні засади
організації та функціонування державної влади і місцевого
самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції
України " (далі - Конституційний Договір) ( 1к/95-ВР ), законами
України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями
Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства, а також
цим Положенням. Державна адміністрація діє на засадах законності, гласності,
поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, взаємодії з
відповідними представницькими органами та органами місцевого
самоврядування. 5. Державна адміністрація є юридичною особою, має печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням,
рахунки в установах банків України. На будинку, де розміщується державна адміністрація,
підіймається Державний прапор України та встановлюється вивіска за
єдиним зразком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

II. Голова державної адміністрації
6. Голова державної адміністрації очолює відповідно обласну,
Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію, здійснює
керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за
виконання покладених на державну адміністрацію завдань і
здійснення нею своїх функцій. Голова державної адміністрації представляє державну
адміністрацію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями
громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами
як в Україні, так і за її межами. 7. Головою обласної, Київської, Севастопольської міської
державної адміністрації Президент України призначає особу, обрану
головою відповідної Ради. 8. Голова обласної, Київської, Севастопольської міської
державної адміністрації: а) формує державну адміністрацію; б) організовує складання проектів бюджету та програм
соціально-економічного розвитку відповідно області, міст Києва,
Севастополя з урахуванням загальнодержавних інтересів і
регіональних потреб, подає їх на розгляд відповідній Раді,
організовує виконання бюджету та схвалених Радою програм та
щорічно звітує перед нею про їх виконання; в) інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та
населення про суспільно-політичне, соціально-економічне,
екологічне становище відповідно в області, містах Києві,
Севастополі; г) зупиняє рішення міської (міста обласного значення) Ради,
її голови та виконавчого комітету з питань місцевого
самоврядування, а також рішення районної, районної у місті Ради з
питань власних повноважень, якщо вони суперечать Конституції
України, Конституційному Договору, законам України, указам і
розпорядженням Президента України, рішенням Кабінету Міністрів
України, іншим актам законодавства та в місячний строк звертається
до обласного (міського) суду щодо їх скасування; д) звертається з поданням до Кабінету Міністрів України щодо
зупинення рішення відповідно обласної, Київської, Севастопольської
міської Ради з питань власних повноважень, якщо вони суперечать
Конституції України, Конституційному Договору, законам України,
указам і розпорядженням Президента України, рішенням Кабінету
Міністрів України, іншим актам законодавства; е) скасовує рішення голови та очолюваного ним виконавчого
комітету сільської, селищної, районної у місті (там, де вона
створена), міської Ради з питань здійснення делегованих їм
повноважень державної виконавчої влади, а також рішення голови
районної, районної у містах Києві, Севастополі державних
адміністрацій, якщо вони суперечать Конституції України
( 888-09 ), Конституційному Договору ( 1к/95-ВР ), законам
України, указам і розпорядженням Президента України, рішенням
Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства; є) вносить подання Президентові України щодо дострокового
припинення в установленому порядку повноважень сільської,
селищної, районної у місті (там, де вона створена), міської Ради,
її голови та очолюваного ним виконавчого комітету, а також про
увільнення з посади голови районної, районної у місті Києві,
Севастополі державної адміністрації у разі порушення ними
Конституції України, Конституційного Договору, законів України,
указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету
Міністрів України, інших актів законодавства; ж) звертається до суду з позовом про визнання недійсними
актів державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств (об'єднань), організацій і установ, які ущемлюють
повноваження державної адміністрації, і до прийняття рішення судом
зупиняє дію оскаржуваних актів; ( Підпункт "ж" пункту 8 в редакції
Указу Президента N 91/96 ( 91/96 ) від 27.01.96 ) з) укладає та розриває контракти з керівниками підприємств,
установ, організацій, що належать до сфери управління державної
адміністрації або уповноважує на це інших осіб; и) погоджує в установленому порядку призначення на посади та
увільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій,
що належать до сфери управління міністерств та інших центральних
органів державної виконавчої влади, а в разі делегування
Президентом України повноваження щодо управління розташованим на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
майном, що перебуває у загальнодержавній власності, укладає і
розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій
за погодженням з відповідними центральними органами державної
виконавчої влади; і) здійснює контроль та забезпечує виконання законів України,
указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету
Міністрів України, а також рішень відповідно обласної, Київської,
Севастопольської міської Ради та державної адміністрації,
прийнятих в межах їх повноважень, керівниками підприємств, установ
та організацій, одержує від них інформацію з цих питань; ї) утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до
законодавства секретаріат, відділи, управління та інші підрозділи
державної адміністрації; й) призначає на посади та увільняє з посад в установленому
порядку працівників секретаріату, керівників інших структурних
підрозділів державної адміністрації та їх заступників; к) за погодженням з керівниками центральних органів державної
виконавчої влади призначає на посади та увільняє з посад
керівників управлінь і відділів державної адміністрації, які
підпорядковані йому та центральним органам державної виконавчої
влади, та їх заступників; л) погоджує призначення на посади та увільняє з посад
керівників місцевих органів міністерств та інших центральних
органів державної виконавчої влади України, якщо інше не
передбачено законодавством; м) здійснює загальне керівництво відповідно в області, містах
Києві, Севастополі мобілізаційною підготовкою та цивільною
обороною; н) виступає розпорядником коштів державної адміністрації; о) здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та
законами України, указами і розпорядженнями Президента України,
рішеннями Кабінету Міністрів України. 9. Головам державної адміністрації підпорядковуються з питань
здійснення делегованих повноважень державної виконавчої влади
голови та очолювані ним виконавчі комітети сільських, селищних,
районних у містах (там, де вони створені), міських Рад. 10. У разі порушення Конституції України, Конституційного
Договору, законів України, указів і розпоряджень Президента
України, рішень Кабінету Міністрів України голова державної
адміністрації може бути достроково увільнений з посади Президентом
України. Увільнення з посади голови державної адміністрації тягне за
собою припинення його повноважень як голови відповідної Ради.
III. Заступники голови, секретаріат, управління,
відділи та інші підрозділи державної адміністрації
11. ( Положення частини першої пункту 11 втратило чинність у
зв'язку з визнанням його неконституційним щодо повноважень
Президента України про призначення перших заступників,
заступників голів місцевих державних адміністрацій на підставі
Рішення Конституційного Суду N 8-зп ( v008p710-97 ) від 24.12.97;
абзац перший пункту 11 втратив чинність щодо повноважень
Президента України і голів обласних, Київської, Севастопольської
міських державних адміністрацій про призначення перших
заступників, заступників голів місцевих державних адміністрацій
на підставі Указу Президента N 111/98 від 12.02.98 ) Голова
державної адміністрації має першого заступника та заступників,
яких за його поданням призначає на посади та увільняє з посад
Президент України. У разі відсутності голови державної адміністрації його
обов'язки виконує перший заступник голови державної адміністрації,
а у разі відсутності останнього - один із заступників голови. 12. Заступники голови державної адміністрації відповідно до
визначених головою державної адміністрації обов'язків здійснюють
керівництво дорученими сферами управління, забезпечують виконання
програм соціально-економічного розвитку та бюджету області, міст
Києва, Севастополя, координують діяльність управлінь, відділів та
інших підрозділів державної адміністрації, забезпечують виконання
рішень голови державної адміністрації і несуть персональну
відповідальність за стан справ у дорученій сфері. 13. Секретаріат державної адміністрації здійснює правове,
організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення
діяльності державної адміністрації. Секретаріат державної адміністрації очолює один із
заступників голови державної адміністрації. 14. Управління, відділи та інші підрозділи державної
адміністрації здійснюють керівництво у відповідних сферах або інші
функції управління на території області, міст Києва, Севастополя. 15. У своїй діяльності управління, відділи та інші підрозділи
державної адміністрації підпорядковуються голові державної
адміністрації, а у випадках, передбачених законодавством, і
відповідним центральним органам державної виконавчої влади. 16. Примірний перелік управлінь, відділів та інших
підрозділів державної адміністрації затверджує Президент України
за поданням Кабінету Міністрів України. 17. Основні засади організації, функціонування та обсяг
повноважень секретаріату, управлінь, відділів та інших підрозділів
державної адміністрації визначаються Типовими положеннями, які
затверджує Кабінет Міністрів України.
IV. Повноваження державної адміністрації
18. Державна адміністрація для виконання покладених на неї
завдань має такі повноваження:
1) У сфері соціально-економічного розвитку, планування та
обліку: а) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку
відповідної території і подає їх на схвалення відповідній Раді,
організовує їх виконання; б) забезпечує ефективне використання природних, трудових і
фінансових ресурсів; в) забезпечує здійснення відповідно до законодавства контролю
за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
власності; г) забезпечує складання необхідних для управління
соціально-економічним розвитком території балансів трудових
ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива тощо; д) погоджує у межах своєї компетенції питання розміщення на
території відповідно області, міст Києва, Севастополя нових
підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності; е) вносить відповідно до законодавства пропозиції щодо
створення спеціальних (вільних) економічних зон, змін статусу та
території цих зон; є) розглядає та погоджує подані підприємствами, установами,
організаціями, розташованими відповідно на території області, міст
Києва, Севастополя, проекти планів та заходів, які пов'язані з
обслуговуванням населення або можуть призвести до зміни
екологічного, демографічного стану та інших наслідків; ж) розробляє пропозиції щодо обсягів продукції (робіт,
послуг), що підлягають поставці для державних потреб, формує
обсяги продукції (робіт, послуг), що поставляються для потреб
відповідної території за рахунок коштів місцевого бюджету та інших
джерел фінансування; з) вносить пропозиції для розроблення проектів Державної
програми соціального та економічного розвитку України та
довгострокових прогнозів, а також до проектів індикативних планів
розвитку відповідних галузей народного господарства;
2) У сфері бюджету і фінансів: а) складає і подає на затвердження відповідно обласній,
Київській, Севастопольській міській Раді проект місцевого бюджету
та забезпечує його виконання, вносить зміни щодо доходів і
видатків відповідного бюджету в межах, визначених законодавством з
наступним інформуванням відповідної Ради; ( Підпункт "а"
підрозділу 2 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 91/96 ( 91/96 ) від 27.01.96 ) б) подає в установленому порядку до відповідних органів
державної виконавчої влади фінансові показники і пропозиції щодо
складання проекту Державного бюджету України, вносить пропозиції
щодо проекту нормативів відрахувань від регулюючих доходів,
розмірів дотацій, дані про зміни складу об'єктів, що підлягають
бюджетному фінансуванню, та складає баланс фінансових ресурсів,
дані якого можуть бути враховані при визначенні розмірів
субвенцій; в) отримує від усіх суб'єктів підприємницької діяльності
незалежно від форм власності інформацію, необхідну для складання і
виконання бюджету; г) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій
місцевого господарства, освіти, культури, науки, охорони здоров'я,
фізичної культури і спорту, молодіжної політики, соціального
забезпечення і соціального захисту населення, що перебувають у
підпорядкуванні державної адміністрації, а також заходів,
пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства,
благоустрою та шляхового будівництва, виробництвом товарів
народного споживання, охороною природного середовища та
громадського порядку та інших заходів, передбачених
законодавством; д) утворює відповідно до законодавства позабюджетні і валютні
фонди та звітує про використання коштів цих фондів перед
відповідною Радою; ( Підпункт "д" підрозділу 2 пункту 18 в
редакції Указу Президента N 91/96 ( 91/96 ) від 27.01.96 ) е) фінансує на договірній основі будівництво, реконструкцію
та ремонт об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, вирішує
питання придбання об'єктів соціально-культурної сфери для
задоволення потреб населення відповідно до законодавства; ( Підпункт "є" підрозділу 2 пункту 18 виключено на підставі
Указу Президента N 91/96 від 27.01.96 )
ж) встановлює у межах, визначених законодавством, місцеві
податки і збори та інформує про це відповідну Раду; ( Підпункт "ж"
розділу 2 пункту 18 в редакції Указу Президента N 91/96
( 91/96 ) від 27.01.96 ) з) об'єднує за згодою підприємств, установ, організацій та
населення їх кошти, бюджетні і позабюджетні кошти на будівництво,
розширення, ремонт і утримання об'єктів соціальної і виробничої
інфраструктури; и) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної
діяльності; і) встановлює відповідно до законодавства ціни та тарифи за
виконання робіт та надання послуг, здійснює контроль за їх
додержанням; ї) здійснює контроль за додержанням підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності зобов'язань
щодо платежів до державного, місцевого бюджетів та позабюджетних
фондів;
3) У сфері управління майном, приватизації та підприємництва: а) здійснює функції власника майна, яке передане у порядку,
визначеному законодавством, у власність відповідно області, місту
Києву, Севастополю, приймає рішення щодо створення, реорганізації
та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до
сфери її управління, а також здійснює делеговані Президентом
України повноваження щодо управління майном, яке перебуває у
загальнодержавній власності; б) здійснює володіння, розпорядження, користування майном у
разі передачі в установленому порядку таких повноважень власником
майна; в) вносить пропозиції власникам майна щодо відчуження у
власність області, міст Києва, Севастополя, підприємств, установ,
організацій, що мають важливе значення для забезпечення потреб
населення відповідної території; г) розробляє програми приватизації майна відповідно області,
міст Києва, Севастополя, організовує та контролює їх виконання,
вносить пропозиції для розробки програм приватизації майна, що
належить до загальнодержавної власності; д) сприяє створенню спільних підприємств, заснованих на базі
об'єднання майна різних форм власності, у тому числі підприємств з
іноземними інвестиціями; е) сприяє розвитку малого бізнесу, надає допомогу
підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням іноваційних
проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних
матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг
населенню, підготовкою кадрів; є) залучає на договірних засадах підприємства, установи,
організації до участі в розвитку та створенні нових потужностей
для випуску необхідної для населення області, міст Києва,
Севастополя продукції (робіт, послуг); ж) реалізує державну політику в галузі сільського
господарства, харчової і переробної промисловості, виробництва
товарів народного споживання, соціальної сфери, координує
діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм
господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання
програм продовольчого забезпечення населення;
4) У галузі містобудування, житлово-комунального
господарства, побутового, торговельного обслуговування,
транспорту і зв'язку: а) здійснює відповідно до законодавства контроль за
організацією та якістю обслуговування населення підприємствами,
установами та організаціями житлово-комунального господарства,
зв'язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі і громадського
харчування, побутового і транспортного обслуговування незалежно
від форм власності, а також за технічним станом, використанням і
утриманням житла; б) контролює хід приватизації житла, об'єктів комунального
господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового
обслуговування населення, здійснює заходи щодо розширення і
вдосконалення їх мережі; в) визначає та здійснює попередній вибір територій для
вилучення і надання земель для містобудівельних потреб відповідно
до законодавства; г) розробляє та затверджує правила забудови сіл та селищ,
розподіляє житлову площу відповідно до законодавства; д) розглядає у випадках, передбачених законодавством, питання
адміністративно-територіального поділу; ( Підпункт "д" підрозділу
4 пункту 18 в редакції Указу Президента N 91/96 ( 91/96 ) від
27.01.96 ) е) реалізує загальнодержавну політику експертизи
містобудування, організовує розробку та проведення експертизи
містобудівельної документації населених пунктів відповідно до
законодавства, державних норм та стандартів; є) організовує державний архітектурно-будівельний контроль за
додержанням будівельних норм відповідно до законодавства; ж) залучає у порядку, визначеному законодавством,
підприємства, установи та організації до участі в розвитку
житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку,
побутового, торговельного та іншого обслуговування населення; з) організовує та контролює забезпечення об'єктів
соціально-культурного призначення та населення паливом,
електроенергією, газом та іншими енергоносіями; и) організовує відповідно до законодавства роботу з атестації
об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і
організацій житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування населення; і) організовує та контролює відповідно до законодавства
охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і
містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних
ландшафтів;
5) У галузі використання та охорони земель, інших природних
ресурсів і охорони навколишнього природного середовища: а) розробляє та виконує програми щодо раціонального
використання земель, лісів, підвищення родючості грунтів; б) здійснює управління та державний контроль за використанням
та охороною земель, лісів, надр, вод, атмосферного повітря,
рослинного і тваринного світу; в) надає, вилучає земельні ділянки, видає висновки про
надання або вилучення земельних ділянок у випадках, передбачених
законодавством; ( Підпункт "г" підрозділу 5 пункту 18 виключено на підставі
Указу Президента N 91/96 ( 91/96 ) від 27.01.96 )
д) здійснює заходи щодо приватизації земель відповідно до
законодавства; е) координує діяльність місцевих землевпорядних органів; є) вирішує земельні спори у випадках, передбачених
законодавством; ж) розробляє та виконує місцеві екологічні програми і вносить
пропозиції щодо регіональних та державних екологічних програм; ( Підпункт "ж" підрозділу 5 пункту 18 в редакції Указу Президента
N 91/96 ( 91/96 ) від 27.01.96 )
з) затверджує в установленому порядку ставки земельного
податку, визначає нормативи плати і розміри платежів за
забруднення навколишнього природного середовища та розміщення
відходів; и) вживає заходів до відшкодування збитків, завданих
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища підприємствами, установами, організаціями і
громадянами; і) затверджує для підприємств, установ та організацій ліміти
використання природних ресурсів, ліміти викидів і скидів
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та ліміти
розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством; ї) організовує збирання, переробку, утилізацію і захоронення
промислових, побутових та інших відходів на своїй території; й) вирішує питання щодо надання у користування мисливських
угідь, віднесення лісів у випадках, передбачених законодавством,
до категорії захисності, а також поділу лісів за розрядами такс та
заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному
законодавством порядку; к) приймає рішення про організацію територій та об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення; л) інформує населення про екологічно небезпечні аварії та
ситуації, стан навколишнього природного середовища, а також про
заходи, що вживаються до його поліпшення; м) організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків
аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації
незалежно від форм власності та громадян; н) припиняє або зупиняє в установленому порядку діяльність
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у
разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього
природного середовища та санітарних правил; о) встановлює правила користування водозабірними спорудами,
призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб
населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання, обмежує
або забороняє використання підприємствами питної води у
промислових цілях; п) організовує використання коштів, що надходять у порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;
6) У галузі науки, освіти, охорони здоров'я, соціального
захисту населення, культури, фізкультури і спорту,
молодіжної політики: а) реалізує державну політику в галузі науки, освіти, охорони
здоров'я, соціального захисту населення, культури, фізкультури і
спорту, молодіжної політики; б) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних
науково-технічних програм, впровадженню нових технологій та
підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції,
створенню територіальних інноваційних центрів і технопарків; в) сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій,
вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове
значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності
продукції, забезпечує охорону прав винахідників і
раціоналізаторів; г) здійснює керівництво закладами науки, освіти, охорони
здоров'я, соціального захисту населення, культури, фізкультури і
спорту, молодіжної політики, що належать до сфери управління
державної адміністрації, організовує їх матеріально-фінансове
забезпечення; д) розробляє прогнози розвитку мережі закладів освіти,
культури, охорони здоров'я і і соціального захисту населення,
фізкультури і спорту, молодіжної політики та враховує їх при
розробці проектів програм соціально-економічного розвитку; е) визначає для підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності квоти робочих місць для працевлаштування
інвалідів, інших категорій осіб, які згідно з законодавством
потребують соціального захисту; є) здійснює передбачені законодавством заходи щодо поліпшення
житлових, матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та
праці, військовослужбовців, багатодітних сімей, одиноких громадян
похилого віку; ж) забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань
опіки і піклування; з) організовує контроль за санітарним станом навколишнього
природного середовища, додержанням правил санітарної охорони,
здійснює заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням,
епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації; и) організовує медичну допомогу населенню, надає у межах
повноважень встановлені пільги і допомоги, пов'язані з охороною
материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних
сімей, здійснює контроль за роботою органів методико-соціальної
експертизи; і) забезпечує в межах своїх повноважень виконання
законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу
совісті та релігійні організації, щодо всебічного розвитку та
функціонування української мови як державної в усіх сферах
суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших
національностей; ї) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості як
курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначенні
їх режиму; й) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних
товариств, молодіжних і дитячих організацій, фондів, асоціацій,
інших громадських організацій, які діють у сфері освіти, культури,
охорони здоров'я, фізкультури і спорту, молодіжної політики.
7) У сфері праці та заробітної плати: а) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці;
здійснює в установленому порядку контроль за оплатою праці не
нижче визначеного державою мінімального розміру на підприємствах,
в установах, організаціях незалежно від форм власності; б) розробляє та затверджує перспективні та поточні
територіальні програми зайнятості та заходи щодо соціальної
захищеності різних груп населення від безробіття, організовує їх
виконання; в) контролює проведення оплачуваних громадських робіт для
осіб, зареєстрованих як безробітні; г) здійснює відповідно до законодавства державний контроль
щодо забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на
роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах
та організаціях усіх форм власності, якості проведення атестації
робочих місць, додержанням законодавства з питань охорони праці; д) бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні
територіальних тарифних угод, вирішенні відповідно до
законодавства колективних трудових спорів (конфліктів) щодо
підприємств, організацій і установ усіх форм власності,
розташованих на території області, міст Києва, Севастополя;
8) У сфері забезпечення законності, прав і свобод громадян а) забезпечує додержання Конституції України ( 888-09 ),
Конституційного Договору ( 1к/95-ВР ), виконання законів України,
указів та розпоряджень Президента України, рішень Кабінету
Міністрів України, інших актів законодавства України; захищає
права, свободи і законні інтереси громадян; б) координує роботу щодо охорони громадського порядку,
боротьби зі злочинністю; в) забезпечує належний розгляд звернень громадян, перевіряє
стан цієї роботи відповідно до законодавства на підприємствах, в
установах та організаціях; г) утворює спостережну, з питань відновлення прав
реабілітованих та інші комісії; д) здійснює заходи щодо організації правового виховання
населення; е) розглядає та вирішує відповідно до законодавства питання
відзначення державними нагородами; є) реалізує державну політику у сфері громадянства,
забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства,
надання притулку іноземним громадянам та особам без громадянства,
сприяє органам внутрішніх справ в додержанні правил паспортної
системи; ж) координує роботу відповідних органів державної виконавчої
влади, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо
розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного
обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які
добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання; з) здійснює управління архівною справою; и) бере участь у вирішенні питань організації проведення
виборів та референдумів; ( Підпункт "и" підрозділу 8 пункту 18 в
редакції Указу Президента N 91/96 ( 91/96 ) від 27.01.96 ) і) здійснює у разі стихійного лиха, екологічних катастроф,
епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій, передбачені
законодавством заходи, пов'язані з підтриманням громадського
порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав,
збереженням матеріальних цінностей; ї) приймає відповідно до законодавства рішення, що
передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, з
питань боротьби із стихійним лихом і епідеміями, а також рішення з
питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких встановлено
відповідальність Кодексом України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 , 80732-10 ); й) затверджує правила, за порушення яких передбачено
адміністративну відповідальність статтями 152, 159, 182 Кодексу
України про адміністративні правопорушення;
9) У сфері міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків: а) забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними
договорами України на відповідній території; б) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузі
економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної
безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, фізкультури і
спорту; в) укладає в установленому законодавством порядку договори з
іноземними партнерами на придбання продукції, виконання робіт або
надання послуг за рахунок наявних коштів або на іншій основі; г) сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ
та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно
від форм власності; д) сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва
продукції (робіт, послуг); е) організовує і контролює прикордонну і прибережну торгівлю; є) сприяє діяльності митних органів та прикордонних служб,
створенню умов для їх належного функціонування; ж) сприяє створенню міжнародних промислово-фінансових груп; з) вносить в установленому порядку до відповідних органів
пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій до розвитку
економічного потенціалу області, міст Києва, Севастополя;
10) У галузі оборонної роботи: а) забезпечує виконання законодавства про військовий
обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами,
установами і організаціями; б) здійснює заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою,
цивільною обороною на відповідній території; в) здійснює державний контроль за додержанням підприємствами,
установами, організаціями, незалежно від форм власності
законодавства з питань державної таємниці та інформації; г) сприяє Прикордонним військам в охороні та підтриманні
встановленого режиму на Державному кордоні України; д) забезпечує додержання законодавства про пільги і переваги,
встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб,
військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про
пільги і допомогу для сімей військовослужбовців строкової служби; е) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню
призову громадян на строкову військову й альтернативну
(невійськову) службу відповідно до законодавства; є) вживає заходів щодо створення належних умов для
функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України. 19. Державна адміністрація виконує й інші повноваження,
визначені Конституційним Договором, законами України, указами і
розпорядженнями Президента України. Особливості здійснення своїх повноважень Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями визначаються
Президентом України.
V. Відносини державної адміністрації з обласною, Київською,
Севастопольською міською Радою, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями
20. Державна адміністрація: - здійснює організаційне, матеріально-технічне та інше
забезпечення діяльності відповідно обласної, Київської,
Севастопольської міської Ради, її органів та депутатів, фінансує
її утримання з місцевого бюджету; - забезпечує виконання рішень відповідно обласної, Київської,
Севастопольської міської Ради, прийнятих у межах її компетенції; - надає допомогу депутатам, постійним комісіям відповідно
обласної, Київської, Севастопольської міської Ради у здійсненні
ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією,
вживає заходів до виконання наказів виборців; 21. Державна адміністрація: - не втручається у здійснення органами місцевого
самоврядування власних повноважень; - сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань
соціально-економічного розвитку території, зміцненню їх
матеріально-фінансової бази. 22. Державна адміністрація у процесі виконання своїх
повноважень координує свою діяльність з органами прокуратури,
внутрішніх справ, служби безпеки, державною контрольно-ревізійною
службою та іншими контролюючими органами, установами та
організаціями, що належать до системи центральних органів
державної виконавчої влади. 23. Державна адміністрація будує свої відносини з
підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери
управління, інших органів, на податковій, договірній та іншій
визначеній законодавством основі в інтересах задоволення потреб
населення та соціально-економічного розвитку території. Державна адміністрація не втручається в господарську
діяльність підприємств, установ, організацій, крім випадків,
передбачених законодавством.
VI. Правове забезпечення і гарантії діяльності
державної адміністрації
24. Голова державної адміністрації в межах повноважень на
основі та на виконання законодавства видає розпорядження,
організовує та контролює їх виконання. Розпорядження голови державної адміністрації є обов'язковими
для виконання на відповідній території підприємствами, установами,
організаціями та громадянами. Розпорядження голови державної адміністрації, які стосуються
прав та інтересів громадян або мають загальний характер,
доводяться до загального відома через засоби масової інформації. 25. Розпорядження голови державної адміністрації у разі
порушення Конституції України ( 888-09 ), Конституційного Договору
( 1к/95-ВР ), законів України, указів і розпоряджень Президента
України, рішень Кабінету Міністрів України, може бути скасоване
Президентом України. 26. Розпорядження голови державної адміністрації, акти інших
посадових осіб, що призначаються ним, у разі порушення прав
громадян, представницьких органів та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій можуть бути
оскаржені в судовому порядку. 27. Керівники секретаріату, управлінь та інших підрозділів
державної адміністрації в межах своєї компетенції видають накази.
Накази, прийняті з порушенням законодавства або з перевищенням
повноважень, можуть бути скасовані головою державної
адміністрації. Накази керівників відділів, управлінь та інших підрозділів
державної адміністрації, які зачіпають права, свободи й законні
інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають
державній реєстрації в управлінні юстиції в області, в містах
Києві та Севастополі. 28. Голова державної адміністрації, керівники секретаріату,
управлінь, відділів та інших підрозділів державної адміністрації
несуть персональну відповідальність за законність прийнятих ними
рішень. 29. Шкода, завдана в результаті неправомірних рішень, дій або
бездіяльності посадових осіб державної адміністрації,
відшкодовується у встановленому законодавством порядку. 30. Державна адміністрація утримується за рахунок коштів
Державного бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та
видатки на утримання державної адміністрації встановлює Кабінет
Міністрів України. Структуру та штатний розпис секретаріату державної
адміністрації та граничну чисельність і фонд оплати праці
працівників та видатків на утримання управлінь, відділів та інших
підрозділів державної адміністрації затверджує голова державної
адміністрації. Структуру і штатний розпис управлінь, відділів та інших
підрозділів державної адміністрації затверджують їх керівники у
межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці. 31. Протиправні дії щодо голови та інших посадових осіб
державної адміністрації, перешкоджання виконанню ними службових
обов'язків тягнуть за собою відповідальність, передбачену
законодавством.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 21 серпня 1995 року N 760/95

ПОЛОЖЕННЯ
про районну, районну у містах Києві та Севастополі
державну адміністрацію

I. Загальні засади
1. Районна, районна у містах Києві та Севастополі державна
адміністрація (далі - державна адміністрація) є органом державної
виконавчої влади відповідно у районі, районі міст Києва і
Севастополя. Державну адміністрацію утворює Президент України. 2. Державна адміністрація є складовою частиною єдиної системи
органів державної виконавчої влади. Вона підпорядковується
Президентові України, Кабінету Міністрів України, а також
відповідно обласній, Київській, Севастопольській міській державній
адміністрації. 3. Державна адміністрація покликана захищати права і законні
інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний
соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної
політики у відповідних сферах управління. 4. Державна адміністрація у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 888-09 ), Конституційним Договором між
Президентом України та Верховною Радою України "Про основні засади
організації та функціонування державної влади і місцевого
самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції
України" ( 1к/95-ВР ) (далі - Конституційний Договір), законами
України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями
Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства, а також
цим Положенням. Державна адміністрація діє на засадах законності, гласності,
поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, взаємодії з
районною Радою та органами місцевого самоврядування району. 5. Державна адміністрація є юридичною особою, має печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням,
рахунки в установах банку України. На будинку, де розміщується державна адміністрація,
підіймається Державний прапор України та встановлюється вивіска за
зразком, який затверджено Кабінетом Міністрів України.
II. Голова державної адміністрації
6. Голова державної адміністрації очолює відповідну районну,
районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію,
здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на державну адміністрацію
завдань і здійснення нею своїх функцій. Голова державної адміністрації представляє державну
адміністрацію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями
громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами
як в Україні, так і за її межами. 7. Головою державної адміністрації Президент України
призначає особу, обрану головою районної Ради. 8. Голова державної адміністрації: а) формує державну адміністрацію; б) організовує розроблення проектів бюджету та програм
соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд
районній Раді, забезпечує виконання бюджету та схвалених Радою
програм і щорічно звітує перед нею про їх виконання; в) інформує голову відповідно обласної, Київської,
Севастопольської міської державної адміністрації та населення про
суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в
районі; г) зупиняє рішення сільської, міської (міста районного
значення) Ради, її голови та очолюваного ним виконавчого комітету
з питань місцевого самоврядування, якщо вони суперечать
Конституції України, Конституційному Договору, законам України,
указам і розпорядженням Президента України, рішенням Кабінету
Міністрів України, іншим актам законодавства та в місячний строк
звертається до районного (міського) суду щодо їх скасування; д) зупиняє рішення голови та очолюваного ним виконавчого
комітету сільської, селищної, міської (міста районного значення)
Ради з питань здійснення делегованих їм повноважень державної
виконавчої влади, якщо вони суперечать Конституції України
( 888-09 ), Конституційному Договору ( 1к/95-ВР ), законам
України, указам і розпорядженням Президента України, рішенням
Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства, та в
місячний строк звертається до голови відповідно обласної,
Київської, Севастопольської міської державної адміністрації щодо
їх скасування; е) вносить подання голові відповідно обласної, Київської,
Севастопольської міської державної адміністрації щодо дострокового
припинення в установленому порядку повноважень сільської,
селищної, міської (міста районного значення) Ради, її голови та
очолюваного ним виконавчого комітету в разі порушення ними
Конституції України, Конституційного Договору, законів України,
указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету
Міністрів України, інших актів законодавства; є) звертається до суду з позовом про визнання недійсними
актів державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств (об'єднань), організацій і установ, які ущемлюють
повноваження державної адміністрації, і до прийняття рішення судом
зупиняє дію оскаржуваних актів; ( Підпункт "є" пункту 8 в редакції
Указу Президента N 91/96 ( 91/96 ) від 17.01.96 ) ж) укладає та розриває контракти з керівниками підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління державної
адміністрації, або уповноважує на це інших осіб; з) погоджує в установленому порядку призначення та увільнення
з посад керівників розташованих на території району підприємств,
установ, організацій, які належать до сфери управління органів
державної виконавчої влади вищого рівня; и) здійснює контроль та забезпечує виконання законів України,
рішень Кабінету Міністрів України, а також рішень районної Ради та
державної адміністрації, прийнятих у межах їх повноважень,
керівниками підприємств, установ, організацій, одержує від них
інформацію з цих питань; і) утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до
законодавства секретаріат, управління, відділи та інші підрозділи
державної адміністрації; ї) призначає на посади та увільняє з посад в установленому
порядку працівників секретаріату, керівників управлінь, відділів
та інших структурних підрозділів державної адміністрації та їх
заступників; й) за погодженням з керівниками управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів відповідно обласної, Київської,
Севастопольської державної адміністрації призначає на посади та
увільняє з посад керівників управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів державної адміністрації, які
підпорядковані йому та органам державної виконавчої влади вищого
рівня, та їх заступників; к) погоджує призначення на посади та увільнення з посад
керівників районних органів міністерств та інших центральних
органів державної виконавчої влади України, якщо інше не
передбачено законодавством; л) здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою
та цивільною обороною району; м) виступає розпорядником коштів державної адміністрації; н) здійснює інші повноваження, передбачені законами України,
указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями Кабінету
Міністрів України. 9. Головам державної адміністрації з питань здійснення
делегованих повноважень державної виконавчої влади
підпорядковуються голови та очолювані ними виконавчі комітети
сільських, селищних, міських (міст районного значення) Рад. 10. У разі порушення Конституції України, Конституційного
Договору, законів України, указів і розпоряджень Президента
України, рішень Кабінету Міністрів України голова державної
адміністрації може бути достроково увільнений з посади Президентом
України. Увільнення з посади голови державної адміністрації тягне за
собою припинення його повноважень як голови відповідної Ради.
III. Заступники голови, секретаріат, управління,
відділи та інші підрозділи державної адміністрації
11.( Абзац перший пункту 11 втратив чинність щодо
повноважень Президента України і голів обласних, Київської,
Севастопольської міських державних адміністрацій про призначення
перших заступників, заступників голів місцевих державних
адміністрацій на підставі Указу Президента N 111/98 від
12.02.98 ) Голова державної адміністрації має першого заступника
та заступників, яких за його поданням призначає на посади та
увільняє з посад голова відповідно обласної, Київської,
Севастопольської міської державної адміністрації. У разі відсутності голови державної адміністрації його
обов'язки виконує перший заступник голови державної адміністрації,
а у разі відсутності останнього - один із заступників голови. 12. Заступники голови державної адміністрації відповідно до
визначених головою державної адміністрації обов'язків здійснюють
керівництво дорученими сферами або інші функції управління,
забезпечують виконання програм соціально-економічного розвитку та
бюджету району, координують діяльність управлінь, відділів та
інших підрозділів державної адміністрації, забезпечують виконання
рішень голови державної адміністрації і несуть персональну
відповідальність за стан справ у дорученій сфері. 13. Секретаріат державної адміністрації здійснює правове,
організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення державної
адміністрації. Секретаріат державної адміністрації очолює один із
заступників голови державної адміністрації. 14. Управління, відділи та інші підрозділи державної
адміністрації здійснюють керівництво відповідними сферами або інші
функції управління на території району. 15. У своїй діяльності управління, відділи та інші підрозділи
державної адміністрації підпорядковуються голові державної
адміністрації, а у випадках, передбачених законодавством, і
відповідним органам державної виконавчої влади вищого рівня. 16. Примірний перелік управлінь, відділів та інших
підрозділів державної адміністрації затверджує Президент України
за поданням Кабінету Міністрів України. 17. Основні засади організації та функціонування
секретаріату, управлінь, відділів та інших підрозділів державної
адміністрації визначаються Типовими положеннями, які затверджує
Кабінет Міністрів України.

IV. Повноваження державної адміністрації
18. Державна адміністрація для здійснення покладених на неї
завдань має такі повноваження: 1) У сфері соціально-економічного розвитку, планування
та обліку: а) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку
району та подає їх на розгляд районній Раді, організовує їх
виконання; б) забезпечує ефективне використання природних, трудових і
фінансових ресурсів; в) забезпечує здійснення відповідно до законодавства контролю
за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм
власності; г) складає баланси фінансових, трудових ресурсів, визначає
потребу у місцевих будівельних матеріалах, паливі тощо; д) погоджує у межах своєї компетенції розміщення на території
району нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм
власності; е) розглядає та погоджує подані підприємствами, установами,
організаціями, розташованими на території району, проекти їх
планів (прогнозів) та заходів, які пов'язані з обслуговуванням
населення або можуть призвести до зміни екологічного,
демографічного стану та інших наслідків; є) розробляє пропозиції щодо обсягів продукції (робіт,
послуг), що підлягають поставці для державних потреб, формує
обсяги продукції (робіт, послуг), що поставляються для потреб
району за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел
фінансування; ж) вносить відповідно обласній, Київській, Севастопольській
міській державній адміністрації пропозиції до проектів програм
соціально-економічного розвитку відповідно області, міст Києва,
Севастополя; з) проводить державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності, видає їм спеціальні дозволи (ліцензії) для здійснення
окремих видів діяльності та анульовує їх в установленому
законодавством порядку;
2) У галузі бюджету і фінансів: а) складає і подає на затвердження районній Раді проект
місцевого бюджету та забезпечує його виконання; б) подає в установленому порядку до відповідних органів
державної виконавчої влади фінансові показники і пропозиції щодо
складання проекту Державного бюджету України, вносить пропозиції
щодо проекту нормативів відрахувань до бюджету відповідних
адміністративно-територіальних одиниць частини загальнодержавних
податків, зборів і обов'язкових платежів та передачі коштів у
вигляді дотацій, субвенцій, субсидій; ( Підпункт "в" підрозділу 2 пункту 18 виключено на підставі
Указу Президента N 91/96 ( 91/96 ) від 27.01.96 )
г) надає в установленому порядку пільги щодо місцевих
податків і зборів, які надходять до місцевого бюджету; д) утворює відповідно до законодавства позабюджетні і валютні
фонди та звітує про використання коштів цих фондів перед
відповідною Радою; ( Підпункт "д" підрозділу 2 пункту 18 в
редакції Указу Президента N 91/96 ( 91/96 ) від 27.01.96 ) е) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій
місцевого господарства, освіти, культури, науки, охорони здоров'я,
фізичної культури і спорту, молодіжної політики, соціального
забезпечення і соціального захисту населення, що перебувають у
підпорядкуванні державної адміністрації, а також заходів,
пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства,
благоустрою та шляхового будівництва, виробництвом товарів
народного споживання, охороною природного середовища та
громадського порядку, та інших заходів, передбачених
законодавством; є) отримує від усіх суб'єктів підприємницької діяльності
незалежно від форм власності інформацію, необхідну для складання і
виконання бюджету; ж) об'єднує бюджетні і позабюджетні кошти та за згодою
підприємств, установ, організацій і населення їх кошти на
будівництво, розширення, ремонт та утримання об'єктів соціальної і
виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього
природного середовища; з) забезпечує здійснення контролю за додержанням
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм
власності зобов'язань щодо платежів до державного, місцевого
бюджетів та позабюджетних фондів; и) проводить державну реєстрацію місцевих благодійних фондів;
3) У галузі управління майном, приватизації, підприємництва: а) здійснює функції власника майна, яке передане у порядку,
визначеному законодавством, у власність району, в тому числі
приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її
управління, а також здійснює делеговані Президентом України
повноваження щодо управління майном, яке перебуває у
загальнодержавній власності; б) здійснює володіння, розпорядження або користування майном
у разі передачі в установленому порядку таких повноважень
власником майна; в) вносить пропозиції власникам майна щодо передачі або
продажу у власність району підприємств, установ, організацій та
інших об'єктів, що мають важливе значення для забезпечення потреб
населення території; г) розробляє програми приватизації майна району, організовує
та контролює їх виконання, вносить пропозиції для розробки програм
приватизації майна, що належить до загальнодержавної власності; д) сприяє створенню спільних підприємств, заснованих на базі
об'єднання майна різних форм власності, у тому числі підприємств з
іноземними інвестиціями; е) сприяє розвитку малого бізнесу, надає допомогу
підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням іноваційних
проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних
матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг
населенню, підготовкою кадрів; є) залучає на договірних засадах підприємства, установи,
організації до участі в розвитку та створенні нових потужностей,
для випуску необхідної для району продукції (робіт, послуг); ж) реалізує державну політику в галузі сільського
господарства, харчової і переробної промисловості, виробництва
товарів народного споживання, соціальній сфері, координує
діяльність державних, господарських органів щодо розвитку різних
форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі,
виконання програм продовольчого забезпечення населення; з) здійснює інвестиційну діяльність та її державне
регулювання відповідно до законодавства;
4) У галузі містобудування, житлово-комунального
господарства, побутового, торговельного обслуговування,
транспорту і зв'язку: а) здійснює відповідно до законодавства контроль за
організацією та якістю обслуговування населення підприємствами,
установами та організаціями житлово-комунального господарства,
зв'язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі і громадського
харчування, побутового і транспортного обслуговування населення
незалежно від форм власності, а також за технічним станом,
використанням і утриманням житла; б) контролює хід приватизації житла, об'єктів комунального
господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового
обслуговування населення, здійснює заходи щодо розширення і
вдосконалення їх мережі; в) сприяє розширенню житлового будівництва, здійснює контроль
за забудовою, додержанням проектів будівництва; надає відповідно
до законодавства дозволи на спорудження об'єктів; зупиняє
будівництво в разі проведення його з порушенням планів забудови і
затверджених проектів, бере участь відповідно до законодавства у
прийманні в експлуатацію та затверджує акти приймання в
експлуатацію об'єктів соціально-культурної сфери; г) залучає в межах і порядку, визначених законодавством,
підприємства, установи, організації до участі в розвитку
житлово-комунального господарства, побутового, торговельного
обслуговування населення, транспорту і зв'язку; д) організовує та контролює забезпечення об'єктів
соціально-культурного призначення та населення паливом,
електроенергією, газом та іншими енергоносіями; е) здійснює контроль за роботою ринків та підприємств у сфері
торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування від
форм власності, не допускаючи їх закриття та неузгодженого
перепрофілювання; є) забезпечує захист прав споживачів; ж) погоджує відповідно до законодавства розмір плати за
оренду приміщень, що використовуються для розміщення підприємств
торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування
населення; и) розподіляє та надає відповідно до законодавства житлову
площу, здійснює контроль за станом обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, у виконкомах сільської, селищної,
міської Рад, на підприємствах, в установах, організаціях; і) затверджує місцеві та погоджує транзитні маршрути і
графіки руху пасажирського транспорту незалежно від форм
власності; ї) організовує відповідно до законодавства роботи з атестації
об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та
організацій житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування населення відповідно до
законодавства; й) організовує та контролює відповідно до законодавства
охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і
містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних
ландшафтів;
5) У галузі використання й охорони земель, інших природних
ресурсів та охорони навколишнього природного середовища: а) розробляє та виконує програми щодо раціонального
використання земель, лісів, підвищення родючості грунтів; б) здійснює державне управління та контроль за використанням
та охороною земель, лісів, надр, вод, атмосферного повітря,
рослинного і тваринного світу на території району; в) передає земельні ділянки у власність, надає їх у
користування, у тому числі на умовах оренди, припиняє право
власності або користування земельною ділянкою чи її частиною у
випадках передбачених законодавством; г) вилучає (викуповує) земельні ділянки у встановленому
законодавством порядку, реєструє право власності, користування та
договори на оренду землі, видає документи, що посвідчують право
власності і користування землею; д) видає відповідно до законодавства висновки про надання або
вилучення земельних ділянок, яке проводиться органом державної
виконавчої влади вищого рівня; е) визначає розміри збитків і втрат сільськогосподарського
виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) або тимчасовим
зайняттям земельних ділянок; є) погоджує відповідно до законодавства будівництво жилих,
виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд на
земельних ділянках, розташованих на території району; ж) забезпечує відповідно до законодавства грошову оцінку
земель та ведення земельно-кадастрової документації; з) організовує і проводить роботи щодо приватизації земель
відповідно до законодавства; ( Підпункт "и" підрозділу 5 пункту 18 виключено на підставі
Указу Президента N 91/96 ( 91/96 ) від 27.01.96 )
і) затверджує відповідно до законодавства проекти
внутрігосподарського землеустрою та контролює їх здійснення; ї) вирішує земельні спори у порядку, встановленому
законодавством, координує на відповідній території діяльність
землевпорядних органів; й) вирішує відповідно до законодавства питання про надання
дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого
значення, а також анулювання такого дозволу; к) розробляє та виконує місцеві екологічні програми і вносить
пропозиції щодо регіональних та державних екологічних програм;
( Підпункт "к" підрозділу 5 пункту 18 в редакції Указу Президента
N 91/96 ( 91/96 ) від 27.01.96 ) л) організовує проведення відповідно до законодавства
екологічної експертизи; м) забезпечує інформування населення, підприємств, установ та
організацій про стан навколишнього природного середовища; н) припиняє (зупиняє, обмежує) в установленому порядку
діяльність розташованих на території району підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності, у разі порушення ними
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та
вживає заходів до відшкодування завданих збитків; о) організовує роботу з ліквідації екологічних наслідків
аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи та організації
незалежно від форм власності та громадян;
6) У галузі науки, освіти, охорони здоров'я, соціального
захисту населення, культури, фізкультури і спорту,
молодіжної політики: а) реалізує державну політику в галузі науки, освіти, охорони
здоров'я, соціального захисту населення, культури, фізкультури і
спорту, молодіжної політики тощо; б) здійснює контроль за діяльністю закладів науки, освіти,
охорони здоров'я, соціального захисту населення, культури,
фізкультури і спорту, молодіжної політики, надає допомогу в їх
матер іально-фінансовому забезпеченні; в) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних
науково-технічних програм, впровадженню нових технологій та
підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції; г) забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів; д) розробляє прогнози розвитку мережі державних закладів
освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення,
фізкультури і спорту, молодіжної політики, що належать до сфери
управління державної адміністрації, виходячи з нормативів
забезпеченості населення цими закладами, і включає їх до проектів
програм соціально-економічного розвитку району; е) визначає для підприємств, організацій і установ незалежно
від форм власності квоти робочих місць для працевлаштування
інвалідів, випускників шкіл і професійних училищ, інших категорій
осіб, які потребують соціального захисту; є) здійснює передбачені законодавством заходи щодо поліпшення
житлових, матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та
праці, військовослужбовців, багатодітних сімей, одиноких громадян
похилого віку; ж) забезпечує вирішення відповідно до законодавства питань
опіки і піклування; з) організовує контроль за санітарним станом, додержанням
правил санітарної охорони та території району, здійснює заходи
щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям
та їх ліквідації; й) організовує медичну допомогу населенню, надає у межах
повноважень встановлені пільги, пов'язані з охороною материнства і
дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей; і) сприяє роботі навчальних закладів, забезпечує надання
загальної середньої освіти; ї) організовує виконання та контролює додержання
законодавства щодо національно-культурних прав громадян,
забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови як
державної в усіх сферах суспільного життя, створює умови для
розвитку мов інших національностей;
7) У сфері праці та заробітної плати: а) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці;
здійснює контроль за оплатою праці не нижче встановленого державою
мінімального розміру на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності; б) розробляє та затверджує перспективні та поточні районні
програми зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних
груп населення від безробіття, організовує їх виконання; в) організовує проведення оплачуваних громадських робіт для
осіб, зареєстрованих як безробітні; г) здійснює відповідно до законодавства контроль за
забезпеченням соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з
шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах,
організаціях, якістю проведення атестації робочих місць,
додержанням законодавства з питань охорони праці; д) бере участь відповідно до законодавства у веденні
колективних переговорів, вирішенні колективних трудових спорів
(конфліктів) на підприємствах, в установах, організаціях,
розташованих на території району;
8) У галузі забезпечення законності, прав і свобод громадян: а) забезпечує додержання Конституції України ( 888-09 ),
Конституційного Договору ( 1к/95-ВР ), виконання законів України,
указів та розпоряджень Президента України, рішень Кабінету
Міністрів України, інших актів законодавства, захищає права,
свободи і законні інтереси громадян; б) координує роботу відповідних органів щодо охорони
громадського порядку, боротьби зі злочинністю; в) забезпечує належний розгляд звернень громадян, перевіряє
відповідно до законодавства стан цієї роботи на підприємствах, в
установах та організаціях; г) здійснює у разі стихійного лиха, екологічних катастроф,
епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій передбачені
законодавством заходи, пов'язані з підтриманням громадського
порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав,
збереженням матеріальних цінностей; д) приймає відповідно до законодавства рішення, що
передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, з
питань боротьби із стихійним лихом і епідеміями, а також рішення з
питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких встановлено
відповідальність Кодексом України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ); е) утворює адміністративну, спостережну та інші комісії,
передбачені законодавством; є) вносить відповідно до законодавства пропозиції з питань
адміністративно-територіального поділу; ж) порушує клопотання про відзначення державними нагородами; з) забезпечує виконання актів Президента України про надання
притулку іноземним громадянам та особам без громадянства, сприяє
органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи; и) реалізовує державну політику у сфері міжнаціональних
відносин, забезпечення прав національних меншин, державної
міграційної політики та державної політики щодо релігії та церкви; і) бере участь у вирішенні питань організації проведення
виборів та референдумів; ( Підпункт "і" підрозділу 8 пункту 18 в
редакції Указу Президента N 91/96 ( 91/96 ) від 27.01.96 ) ї) здійснює управління архівною справою; й) вирішує питання організації проведення виборів та
референдумів відповідно до законодавства;
9) У галузі міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків: а) укладає договори з зарубіжними партнерами на реалізацію і
придбання продукції за рахунок наявних у неї валютних коштів або
на іншій основі; б) сприяє розвитку міжнародних зв'язків у галузі охорони
здоров'я, науки, освіти, культури, фізкультури і спорту; в) сприяє створенню спільних із зарубіжними партнерами
підприємств з використання природних ресурсів місцевого значення,
випуску товарів народного споживання і надання послуг населенню; г) організовує прикордонну і прибережну торгівлю; д) веде в установленому порядку облік суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності; е) сприяє діяльності митних органів, прикордонних служб,
створює умови для їх належного функціонування;
10) У галузі оборонної роботи: а) забезпечує виконання законодавства про військовий
обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами,
установами, організаціями; б) здійснює заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою,
цивільною обороною в районі; в) здійснює державний контроль за додержанням підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності
законодавства з питань державної таємниці та інформації; г) сприяє Прикордонним військам в охороні і підтриманні
відповідного режиму на Державному кордоні України; д) забезпечує додержання законодавства про пільги і переваги,
встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб,
військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про
допомогу для сімей військовослужбовців строкової служби; е) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню
призову громадян на строкову військову й альтернативну (не
військову) службу, а також організації та проведенню військових
зборів відповідно до законодавства; є) вживає заходів щодо створення належних умов для
функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України.
19. Державна адміністрація виконує й інші повноваження,
визначені законами України, указами і розпорядженнями Президента
України, рішеннями Кабінету Міністрів України. Особливості здійснення районними у містах Києві та
Севастополі державними адміністраціями своїх повноважень
визначаються Президентом України.
V. Відносини державної адміністрації з районною, районною у
місті Радою, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями
20. Державна адміністрація: - здійснює організаційне, матеріально-технічне та інше
забезпечення діяльності районної Ради, її органів і депутатів,
фінансує її утримання з місцевого бюджету; - забезпечує виконання рішень районної Ради, прийнятих у
межах її компетенції; - надає допомогу депутатам, постійним комісіям районної Ради
у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною
інформацією, вживає заходів щодо реалізації наказів виборців
відповідно до програм соціально-економічного розвитку району та
виділених коштів з місцевого бюджету. 21. Державна адміністрація: - не втручається у здійснення органами місцевого
самоврядування у селах (сільрадах), селищах, містах (міст
районного значення) власних повноважень; - сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань
соціально-економічного розвитку території, зміцненню їх
матеріально-фінансової бази; - контролює здійснення головами та їх виконавчими комітетами
сільських, селищних, міських (міст районного значення) Рад
делегованих їм повноважень державної виконавчої влади. 22. Державна адміністрація у процесі виконання своїх
повноважень взаємодіє з іншими непідпорядкованими їй місцевими
органами державної виконавчої влади, координує свою діяльність з
органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, державною
контрольно-ревізійною службою та іншими контролюючими органами. 23. Державна адміністрація будує свої відносини з
підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери
управління інших органів, на податковій, договірній та іншій
визначеній законодавством основі в інтересах задоволення потреб
населення та соціально-економічного розвитку території. Державна адміністрація не втручається в господарську
діяльність підприємств, установ, організацій і не має права
залучати їх працівників до інших робіт, крім випадків,
передбачених законодавством. Органи управління підприємств, установ та організацій
сприяють державній адміністрації у виконанні нею своїх повноважень
щодо соціально-економічного розвитку району та відповідних галузей
господарства, спільно з нею здійснюють програми захисту
навколишнього природного середовища, розробляють і проводять
спільні заходи щодо забезпечення безперебійної роботи у випадках
стихійного лиха, аварій, катастроф і під час ліквідації цих
наслідків, координують роботу, пов'язану з підтриманням
громадського порядку, поліпшенням обслуговування населення.
VI. Правове матеріально-технічне та інше забезпечення
і гарантії діяльності державної адміністрації
24. Голова державної адміністрації в межах повноважень, на
основі та на виконання законодавства видає розпорядження,
організовує та контролює їх виконання. Розпорядження голови державної адміністрації є обов'язковими
для виконання на території району підприємствами, установами,
організаціями та громадянами. Розпорядження голови державної адміністрації, які стосуються
прав та інтересів громадян або мають загальний характер,
доводяться до загального відома через засоби масової інформації. 25. Розпорядження голови державної адміністрації у разі
порушення Конституції України ( 888-09 ), Конституційного Договору
( 1к/95-ВР ), законів України, указів і розпоряджень Президента
України, рішень Кабінету Міністрів України, може бути скасоване
головою відповідно обласної, Київської, Севастопольської міської
державної адміністрації. 26. Розпорядження голови державної адміністрації, акти інших
посадових осіб, що призначаються ним, у разі порушення прав
громадян, районної Ради та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені в
судовому порядку. 27. Керівники секретаріату, управлінь, відділів та інших
підрозділів державної адміністрації видають накази. Накази,
прийняті з порушенням законодавства або з перевищенням
повноважень, можуть бути скасовані головою державної
адміністрації. 28. Голова державної адміністрації, керівники її управлінь,
відділів та інших підрозділів несуть персональну відповідальність
за законність прийнятих ними рішень. 29. Шкода, завдана в результаті неправомірних рішень, дій або
бездіяльності посадових осіб державної адміністрації,
відшкодовується у встановленому законодавством порядку. 30. Державна адміністрація утримується за рахунок коштів
Державного бюджету України. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників та
видатки на утримання районної державної адміністрації затверджує
голова відповідної обласної, Київської, Севастопольської міської
державної адміністрації. Структуру і штатний розпис секретаріату, а також граничну
чисельність і фонд оплати праці працівників управлінь, відділів та
інших підрозділів державної адміністрації затверджує голова
державної адміністрації. Структуру і штатний розпис управлінь, відділів та інших
підрозділів державної адміністрації затверджують їх керівники у
межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці. 31. Протиправні дії щодо голови та інших посадових осіб
державної адміністрації, перешкоджання виконанню ними службових
обов'язків тягнуть за собою відповідальність, передбачену
законодавством.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору