Документ 73/98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.06.2000, підстава - 772/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 772/2000 від 07.06.2000 )
Про Положення про Комітет з питань
садівництва, виноградарства та виноробної
промисловості України

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1019/98 від 15.09.98
N 1069/98 від 29.09.98 )
1. Затвердити Положення про Комітет з питань садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості України (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 25 січня 1995 року N 82 ( 82/95 ) "Про Положення
про Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства
та виноробної промисловості".
3. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої
рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 1998 року
N 73/98

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 3 лютого 1998 року N 73/98

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з питань садівництва, виноградарства
та виноробної промисловості України
1. Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної
промисловості України (далі - Укрсадвинпром) є центральним органом
виконавчої влади, який підпорядковується Міністерству
агропромислового комплексу України. Укрсадвинпром безпосередньо
реалізовує державну політику у сфері садівництва, виноградарства,
розсадництва і виноробної промисловості (далі - галузі), бере
участь у здійсненні заходів щодо гарантування продовольчої безпеки
держави.
2. Укрсадвинпром у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами і
розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства агропромислового комплексу
України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень
Укрсадвинпром організовує виконання актів законодавства,
здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Укрсадвинпром узагальнює практику застосування законодавства
з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції
щодо вдосконалення законодавства та у встановленому порядку
вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів
України, Міністерству агропромислового комплексу України.
3. Основними завданнями Укрсадвинпрому є: розроблення і внесення пропозицій щодо основних напрямів
аграрної і промислової політики з питань розвитку галузей; розроблення та координація виконання загальнодержавних,
регіональних програм, поточних планів економічного і соціального
розвитку галузей, соціальної сфери села; здійснення інвестиційної, науково-технічної, технологічної та
інноваційної політики в галузях; розроблення пропозицій щодо оптимізації територіального
розміщення галузей; участь у розробленні та реалізації заходів щодо впровадження
сучасних механізмів вирішення функціональних питань галузевого і
міжгалузевого характеру, структурної перебудови галузей,
реформування майнових і земельних відносин на основі збереження та
якісного оновлення наявного ресурсного потенціалу, подолання
кризових явищ; участь в організації продовольчого ринку, маркетингу у сфері
матеріально-технічного постачання і збуту продукції, розробленні
заходів, спрямованих на активізацію зовнішньоекономічної
діяльності; здійснення заходів державної підтримки товаровиробників,
цільового використання бюджетних коштів, створення рівних умов для
розвитку всіх форм власності і господарювання; організація роботи з питань розсадництва, захисту рослин,
заготівлі та якості продукції, наукового і кадрового
забезпечення, метрології, стандартизації, охорони праці, техніки
безпеки.
4. Укрсадвинпром відповідно до покладених на нього завдань: 1) організовує разом з Міністерством агропромислового
комплексу України та іншими заінтересованими центральними органами
виконавчої влади підготовку пропозицій щодо оптимального
територіального розміщення галузей з урахуванням економічних,
грунтово-кліматичних, екологічних, соціальних та інших факторів,
готує пропозиції про закриття морально застарілих виробництв і
розміщення нових; 2) розробляє концептуальні напрями розвитку
конкурентоспроможного виробництва, вносить пропозиції про
формування пріоритетних напрямів і прогнозує розвиток галузей у
виробничій, науково-технічній, соціальній, фінансово-економічній
та інших сферах; 3) бере участь у розробленні проектів державних і
регіональних програм економічного та соціального розвитку галузей,
закону про Державний бюджет України; 4) вносить у встановленому порядку пропозиції з питань
кредитування, інвестиційної політики, визначення особливостей
приватизації та демонополізації підприємств галузей; 5) розробляє відповідні фінансово-економічні та інші
нормативи, механізм їх впровадження в галузях; 6) вживає заходів, спрямованих на вдосконалення
зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів українських
товаровиробників на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього
ринку; 7) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру за дорученням
Кабінету Міністрів України і Міністерства агропромислового
комплексу України; 8) складає разом з відповідними центральними органами
виконавчої влади баланси забезпечення галузей трудовими,
сировинними та енергетичними ресурсами, а з місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування -
регіональні баланси забезпечення підприємств цими ресурсами; ( Підпункт 9 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 1069/98 від 29.09.98 ) 9) видає суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензії на виготовлення спирту коньячного та
плодового, спирту етилового виноградного та плодового
ректифікованого та виробів із них, спирту етилового - сирцю
виноградного та плодового із відходів виробництва,
виноматеріалів, вина, вермутів, шампанського, соків яблучних
зброджених, слабоалкогольних газованих напоїв, виготовлених на
основі зброджених соків, напоїв з використанням спирту коньячного
та плодового з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка;
контролює дотримання ліцензійних умов при здійсненні зазначених
видів діяльності; ( Підпункт 9 пункту 4 в редакції Указу
Президента N 1019/98 від 15.09.98 )
10) забезпечує додержання екологічних вимог у виробництві та
умов праці на підприємствах, впровадження екологічно безпечних і
безвідхідних технологій та максимального використання вторинних
ресурсів виробництва; 11) визначає разом з науково-дослідними установами та іншими
центральними органами виконавчої влади основні напрями наукових
досліджень з питань економічної та науково-технічної політики у
галузях, розробляє проекти державних програм розвитку цих галузей,
сприяє впровадженню у виробництво досягнень вітчизняної та
зарубіжної науки, техніки, прогресивних технологій; 12) визначає напрями розвитку механізації, автоматизації та
комп'ютеризації технологічних процесів і сервісного обслуговування
у галузях, забезпечує відомчий нагляд за технічним станом, якістю
ремонту, додержанням правил експлуатації техніки та обладнання,
пожежної безпеки; 13) координує роботу щодо проектування садів, виноградників,
розсадників, спеціалізованих об'єктів інфраструктури, розглядає
технічні проекти і забезпечує додержання в них технологічних
рішень, затверджує проекти садіння та погоджує списання
промислових садів і виноградників, реєструє акти прийняття в
експлуатацію насаджень, які закладаються за рахунок цільових і
бюджетних коштів на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до сфери його управління; 14) у межах виділених державних коштів на конкурсній основі
компенсує витрати на закладення багаторічних насаджень та догляд
за ними до початку плодоносіння; 15) організовує роботу з моніторингу багаторічних насаджень; 16) у встановленому порядку, за погодженням із
заінтересованими центральними органами виконавчої влади, розробляє
і подає на затвердження і реєстрацію державні стандарти, здійснює
контроль за додержанням стандартів якості продукції та
патентноліцензійних вимог; разом з науковими установами проводить
експертну оцінку та виробничу перевірку науково-технічних програм
і проектів розвитку галузей; 17) за погодженням з Міністерством агропромислового комплексу
України подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
ціноутворення на продукцію садівництва, виноградарства,
розсадництва, виноробства і продукцію (роботи, послуги) інших
галузей економіки, яка використовується підприємствами
садівничо-виноградарського комплексу; 18) затверджує відомчі норми витрат сировини та матеріалів на
виноробну і консервовану продукцію, гранично допустимі норми її
втрат у процесі виробництва, зберігання і транспортування; 19) організовує ведення бухгалтерського обліку і складання
звітності, розробляє відповідно до галузевих особливостей
методичні рекомендації з калькулювання витрат на виробництво
продукції, здійснює контроль за достовірністю обліку на
підприємствах; 20) разом із заінтересованими міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади і навчальними закладами
бере участь у розробленні та реалізації програм підготовки
спеціалістів і робітничих кадрів для галузей, підвищення їх
кваліфікації, забезпечує реалізацію політики у сфері зайнятості; 21) реалізовує державну політику у сфері соціально-трудових
відносин і регулювання оплати праці в галузях, укладає з
відповідним профспілковим органом галузеву угоду, надає
товаровиробникам допомогу у питаннях організації, нормування та
оплати праці, здійснює контроль за додержанням установами і
організаціями, що фінансуються з бюджету і належать до сфери його
управління, встановлених державою умов оплати праці; 22) організовує охорону садів, виноградників,
сільськогосподарських культур і грунтів від градобою, засухи,
інших стихійно-руйнівних процесів; 23) забезпечує у межах визначених законодавством повноважень
виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної
готовності держави; 24) забезпечує реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному
апараті Укрсадвинпрому, на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери його управління; 25) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством,
функції з управління майном державних підприємств, що належать до
сфери управління Укрсадвинпрому; 26) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
5. Укрсадвинпром має право: залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції; представляти Кабінет Міністрів України і Міністерство
агропромислового комплексу України за їх дорученням у міжнародних
організаціях та під час укладання відповідних міжнародних
договорів України; створювати в установленому порядку галузеві фонди і резерви; одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку
від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції; ( Абзац пункту 5 виключено на підставі Указу Президента N
1069/98 від 29.09.98 ) зупиняти на певний строк дію виданої ним
ліцензії у разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
ліцензійних умов або невиконання суб'єктом підприємницької
діяльності у визначений строк обов'язкових для виконання
розпоряджень щодо додержання ліцензійних умов органу, спеціально
уповноваженого Кабінетом Міністрів України, або Укрсадвинпрому;
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1019/98
від 15.09.98 )
( Абзац пункту 5 виключено на підставі Указу Президента N
1069/98 від 29.09.98 ) анульовувати ліцензію у разі виявлення
недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії чи в
документах, що додаються до неї, передачі суб'єктом
підприємницької діяльності ліцензії іншій особі, повторного або
грубого порушення суб'єктом підприємницької діяльності
ліцензійних умов. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 1019/98 від 15.09.98 )
6. Укрсадвинпром у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
інших держав.
7. Укрсадвинпром у межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Укрсадвинпрому підлягають державній
реєстрації в установленому законодавством порядку. У випадках, передбачених законодавством, рішення
Укрсадвинпрому з питань садівництва, виноградарства, розсадництва
та виноробної промисловості є обов'язковими для виконання
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями усіх форм власності та громадянами. Укрсадвинпром у разі потреби видає разом з іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти.
8. Укрсадвинпром очолює Голова, який за посадою є заступником
Міністра агропромислового комплексу України і якого призначає на
посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент
України. Голова має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства. Розподіл
обов'язків між заступниками провадить Голова. Голова Укрсадвинпрому здійснює керівництво дорученими йому
сферами діяльності і несе відповідальність перед Президентом
України, Кабінетом Міністрів України та Міністром агропромислового
комплексу України за стан справ у цих сферах, визначає ступінь
відповідальності заступників Голови та керівників підрозділів
Укрсадвинпрому.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Укрсадвинпрому, обговорення найважливіших напрямів
діяльності та розвитку галузей у Комітеті утворюється колегія у
складі Голови, заступників Голови, а також інших керівних
працівників Укрсадвинпрому. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Укрсадвинпрому. Членів колегії затверджує та увільняє від обов'язків Міністр
агропромислового комплексу України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Укрсадвинпрому.
10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів розвитку науки, техніки і технологій,
обговорення найважливіших програм та інших питань в Укрсадвинпромі
утворюється науково-технічна рада з учених і висококваліфікованих
фахівців. Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує
Голова Укрсадвинпрому. В Укрсадвинпромі з урахуванням специфіки його діяльності
можуть утворюватися інші дорадчі та консультативні органи. Склад
цих органів і положення про них затверджує Голова Укрсадвинпрому.
11. Граничну чисельність працівників і структуру центрального
апарату Укрсадвинпрому затверджує Міністр агропромислового
комплексу України в межах затвердженої Кабінетом Міністрів України
граничної чисельності працівників Міністерства агропромислового
комплексу України. Штатний розпис центрального апарату Укрсадвинпрому
затверджується відповідно до законодавства. Положення про структурні підрозділи Укрсадвинпрому затверджує
його Голова.
12. Укрсадвинпром є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору