Про Положення про Міністерство рибного господарства України
Указ Президента України від 20.01.199572/95
Документ 72/95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.11.1997, підстава - 1250/97

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1250/97 від 06.11.97 )
Про Положення про Міністерство рибного
господарства України

Затвердити Положення про Міністерство рибного господарства
України (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 20 січня 1995 року
N 72/95

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 20 січня 1995 року N 72/95
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство рибного господарства України

1. Міністерство рибного господарства України (Мінрибгосп
України) є центральним органом державної виконавчої влади,
підвідомчим Кабінету Міністрів України, і входить до складу
агропромислового комплексу України. Міністерство бере участь у виробленні державної політики
розвитку рибного господарства, забезпечує ї реалізацію, координує
роботу з охорони, відтворення і раціонального використання водних
живих ресурсів, несе відповідальність за стан виробництва та
забезпечення рибною продукцією населення країни.
2. Мінрибгосп України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 888-09 ) та законами України, постановами Верховної
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своїх повноважень Міністерство організовує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією. Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє та вносить на
розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо вдосконалення законодавства.
3. Основними завданнями Мінрибгоспу України є: підготовка разом з іншими центральними органами державної
виконавчої влади пропозицій щодо формування державної політики
розвитку рибного господарства та організація її реалізації; задоволення потреб суспільного виробництва та населення в
рибопродукції з високими споживчими властивостями, що забезпечують
конкурентоспроможність цієї продукції на внутрішньому і
зовнішньому ринках; організація вивчення стану запасів водних живих ресурсів, їх
охорони та відтворення, підготовка пропозицій щодо проектних
обсягів допустимих виловів, розроблення науково обгрунтованого
режиму промислу і комплексних заходів підвищення біопродуктивності
рибогосподарських водойм, континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони України; реалізація єдиної технічної та інвестиційної політики,
впровадження у виробництво прогресивних технологій, досягнень
науки, техніки і передового досвіду, проведення комплексного
аналізу соціально-економічного і науково-технічного розвитку
рибного господарства держави; здійснення заходів економічного стимулювання
товаровиробників, створення рівних умов для розвитку різних форм
власності та господарювання в рибному господарстві.
4. Мінрибгосп України відповідно до покладених на нього
завдань: 1) забезпечує ведення рибного господарства і регулювання
рибальства, проводить заходи, спрямовані на охорону, відтворення
та раціональне використання водних живих ресурсів, видає у
встановленому законодавством порядку дозволи на їх спеціальне
використання, організовує та контролює любительський і спортивний
лов риби й добування інших водних ресурсів рибного господарства на
рибогосподарських водоймах; 2) проводить науково-дослідні роботи для виявлення нових
районів і об'єктів промислу, вивчення динаміки чисельності,
біології та поведінки риб, інших водних живих ресурсів; 3) виконує разом із спеціально уповноваженими на те
державними органами роботу з ведення державного кадастру, обліку
чисельності та використання водних живих ресурсів; 4) розробляє та реалізує науково-технічну політику щодо
племінної справи у рибництві, впровадження селекційних досягнень,
забезпечує державний контроль за якістю племінних ресурсів; 5) бере участь у розробленні лімітів використання рибних
запасів та інших об'єктів водного промислу і після затвердження у
встановленому порядку розподіляє їх та доводить до відповідних
органів і користувачів; 6) готує за погодженням з Міністерством закордонних справ
України пропозиції щодо укладання міжнародних договорів України
про використання живих морських ресурсів Світового океану і
економічних зон інших держав, укладає в межах своїх повноважень
міжнародні договори; 7) контролює хід виконання зобов'язань у частині регулювання
рибальства, охорони і відтворення водних живих ресурсів відповідно
до міжнародних договорів України, включаючи використання квот на
вилов риби і морепродуктів в економічних зонах іноземних держав та
інших промислових районах Світового океану; 8) налагоджує в установленому порядку зовнішньоекономічне
співробітництво у сфері регулювання рибальства, охорони,
відтворення і акліматизації рибних та інших водних живих ресурсів,
розвитку рибогосподарських зв'язків, координує зовнішньоекономічну
діяльність рибогосподарських підприємств, установ і організацій з
питань, що належать до його компетенції, сприяє їм у встановленні
та стабілізації господарських зв'язків; 9) координує роботу зі штучного відтворення рибних запасів,
рибогосподарської меліорації водойм, акліматизації риб та інших
водних живих ресурсів, розробляє і затверджує біотехнічні
нормативи щодо їх відтворення, здійснює контроль за виконанням цих
заходів рибницькими і рибальськими підприємствами, установами й
організаціями; 10) уживає разом із Міністерством сільського господарства і
продовольства України заходів до раціонального використання
товаровиробниками незалежно від форм власності водних живих
ресурсів, зміцнення матеріально-технічної бази і впровадження у
виробництво прогресивних технологій, досягнень науки, техніки і
передового досвіду; 11) погоджує переоснащення рибопромислових і рибоохоронних
суден і разом з Національним агентством морських досліджень і
технологій при Кабінеті Міністрів України - науково-дослідних
суден, затверджує плани списання суден; 12) затверджує в установленому порядку акти з питань безпеки
мореплавства, охорони праці, радіозв'язку, організації суднової
служби, служби капітана морського рибного порту тощо, прийняття
яких віднесено до його повноважень; здійснює в межах своєї компетенції контроль за безпекою
мореплавства, охороною праці, надійністю зв'язку, виконанням вимог
Міжнародної конвенції з охорони життя людини на морі; 13) сприяє розвитку підприємництва і конкуренції, проводить
роботу з демонополізації рибного господарства, вносить пропозиції,
погоджені з Антимонопольним комітетом України, щодо заходів
здійснення антимонопольної політики; 14) подає Міністерству фінансів України проект бюджетних
асигнувань з розрахунками й обгрунтуваннями щодо фінансування
капітальних вкладень і операційних витрат галузі, бере участь у
підготовці пропозицій про ціноутворення відносно рибної продукції; 15) визначає пріоритетні напрями розвитку
матеріально-технічної бази галузі, використання лімітів
централізованих капітальних вкладень для розвитку рибного
господарства усіх форм власності, забезпечує контроль за цільовим
використанням бюджетних асигнувань і державних інвестицій; здійснює розміщення інвестицій між виконавцями соціальних і
виробничих програм, затверджує титульні списки на проектування та
капітальне будівництво, проводить експертизу проектно-кошторисної
документації; 16) розробляє пропозиції з питань соціальної політики в
галузі, забезпечує проведення державної політики щодо організації
заробітної плати та охорони праці, укладає з відповідними
профспілковими об'єднаннями галузеві тарифні угоди, подає
товаровиробникам допомогу в їх реалізації; 17) координує діяльність рибогосподарських підприємств,
установ, організацій, навчальних закладів і наукових установ,
пов'язану з підготовкою та перепідготовкою спеціалістів і
робітничих кадрів, забезпечує реалізацію державної політики у
сфері зайнятості; 18) організовує роботу зі стандартизації, контролю додержання
стандартів якості продукції та патентно-ліцензійних вимог,
здійснення сертифікації, проводить експертну оцінку програм і
проектів із цих питань; 19) уживає заходів щодо вдосконалення на рибогосподарських
підприємствах, в установах і організаціях економічної, фінансової
й аналітичної роботи, бухгалтерського обліку і контролю, складає
консолідовану статистичну та бухгалтерську звітність; 20) здійснює у межах, визначених законодавством України,
функції з управління майном підприємств, установ і організацій, що
перебувають у загальнодержавній власності й належать до сфери
управління Міністерства; 21) визначає категорії працівників рибного господарства, яким
надано право носіння форменого одягу, встановлює формені знаки
розрізнення; 22) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Мінрибгосп України має право: 1) виступати замовником розробки новітніх технологій, нової
техніки, суден, обладнання та засобів технічного сервісу для
рибогосподарської галузі; 2) створювати відповідно до законодавства централізовані та
цільові фонди і резерви; 3) одержувати безкоштовно від міністерств та інших
центральних органів державної виконавчої влади, місцевих органів
влади і самоврядування, рибогосподарських товаровиробників
інформацію, необхідну Міністерству для здійснення його функцій; 4) брати участь у встановленому порядку в розробленні й
затвердженні екологічних нормативів щодо охорони, використання та
відтворення водних живих ресурсів і середовища їх перебування;
здійсненні державної екологічної експертизи схем розвитку і
розташування продуктивних сил, територіальних схем комплексного
використання водних, земельних та інших ресурсів щодо впливу
об'єктів, відносно яких проводиться експертиза, на водні живі
ресурси та середовище їх перебування; 5) контролювати організацію робіт, пов'язаних з додержанням
екологічної безпеки, підприємствами, установами, організаціями та
флотом, що входять до сфери управління Міністерства; 6) контролювати ефективність роботи рибогосподарських і
рибозахисних споруд; 7) складати протоколи про адміністративні правопорушення,
пов'язані з порушенням правил рибальства та охорони рибних
запасів, зупиняти, оглядати і тимчасово затримувати судна та інші
плавучі об'єкти, що ведуть вилов риби у внутрішніх і
територіальних водах та виключній (морській) економічній зоні
України, для перевірки додержання правил рибного промислу,
добування інших водних живих ресурсів, розглядати відповідно до
законодавства України справи про адміністративні правопорушення; 8) брати участь у розробленні державних та міжнародних
стандартів і нормативів на рибну продукцію та продукцію з інших
водних живих ресурсів.
6. Мінрибгосп України під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними органами державної
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевими
органами влади і самоврядування, а також з відповідними органами
інших держав.
7. Мінрибгосп України у межах своїх повноважень на основі й
на виконання чинного законодавства видає накази, організовує та
контролює їх виконання. Рішення Міністерства з питань рибальства, охорони,
відтворення рибних ресурсів, їх експлуатації у рибогосподарських
водоймах, розвитку рибного господарства, видані в межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами
державної виконавчої влади, місцевими органами влади і
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями
незалежно від форм власності та громадянами. Міністерство у разі потреб видає разом з іншими центральними
органами державної виконавчої влади, Урядом Автономної Республіки
Крим, виконавчими комітетами Рад народних депутатів спільні акти.
8. Мінрибгосп України очолює Міністр, який призначається на
посаду відповідно до Конституції України. Міністр має заступників, яких призначає Президент України.
Розподіл обов'язків між заступниками Міністра проводить Міністр. Міністр рибного господарства України несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і
здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності
заступників Міністра, керівник підрозділів Міністерства.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
повноважень Мінрибгоспу України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у
складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою,
керівників структурних підрозділів Міністерства. До складу колегії
можуть входити також керівники інших центральних органів державної
виконавчої влади, рибогосподарських підприємств, установ і
організацій. Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України. У разі потреби на засідання колегії Мінрибгоспу України
можуть бути запрошені й брати участь в обговоренні питань
керівники та інші представники центральних органів державної
виконавчої влади, виконавчих комітетів Рад народних депутатів. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністерства.
10. Для розгляду пропозицій з питань раціонального
використання водних живих ресурсів у Мінрибгоспі України
утворюється науково-промислова рада. Рішення ради оформляються у
вигляді рекомендацій та пропозицій. Склад науково-промислової ради та положення про неї
затверджує Міністр. При Міністерстві можуть утворюватися за напрямами його
діяльності інші консультативні органи. Склад цих органів і
положення про них затверджує Міністр.
11. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Мінрибгоспу України затверджує Кабінет
Міністрів України. Структуру центрального апарату Міністерства затверджує
віце-Прем'єр-міністр України. Штатний розпис центрального апарату Міністерства і положення
про його структурні підрозділи затверджує Міністр.
12. Мінрибгосп України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору