Про реєстр концесійних договорів
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.200072
Документ 72-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 січня 2000 р. N 72
Київ
Про реєстр концесійних договорів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Відповідно до статті 14 Закону України "Про концесії"
( 997-14 ) затвердити Положення про реєстр концесійних договорів,
що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2000 р. N 72
ПОЛОЖЕННЯ
про реєстр концесійних договорів
1. Реєстр концесійних договорів (далі - реєстр)
запроваджується відповідно до статті 14 Закону України "Про
концесії" ( 997-14 ) з метою обліку концесійних договорів,
укладених між концесіонерами та уповноваженими на укладення
концесійного договору органами виконавчої влади або органами
місцевого самоврядування.
2. Реєстр веде Фонд державного майна.
3. Для реєстрації концесійного договору концесієдавець
протягом п'яти днів після укладення концесійного договору, а у
разі коли об'єктом концесії є об'єкт права комунальної власності -
протягом п'яти днів після реєстрації концесійного договору у
виконавчому комітеті відповідної ради, подає до Фонду державного
майна такі документи та матеріали:
заяву;
копію рішення відповідної ради про затвердження переліку
об'єктів права комунальної власності, які можуть надаватися в
концесію (у разі реєстрації концесійного договору щодо об'єкта
права комунальної власності);
копію концесійного договору.
У заяві на реєстрацію концесійного договору зазначаються
відомості про об'єкт концесії, концесієдавця та концесіонера, а
саме:
для об'єкта концесії - склад і вартість майна, його
місцезнаходження (у разі передачі в концесію майна підприємств,
які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних
майнових комплексів, об'єктів незавершеного будівництва та
законсервованих об'єктів); вид підприємницької діяльності, на який
надається концесія (у разі надання концесії на такий вид);
для концесієдавців - найменування, юридична адреса, телефон;
для концесіонерів юридичних осіб - найменування, юридична
адреса, телефон, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій;
для концесіонерів фізичних осіб - прізвище, ім'я та по
батькові, адреса постійного місця проживання, ідентифікаційний
номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та
інших обов'язкових платежів.
4. За результатами розгляду поданих документів і матеріалів
Фонд державного майна приймає рішення про реєстрацію концесійного
договору у реєстрі або про відмову в його реєстрації.
5. У разі реєстрації концесійного договору його дані
вносяться до реєстру за формою згідно з додатком.
Про реєстрацію концесійного договору заявник повинен бути
повідомлений протягом п'яти днів після внесення даних до реєстру.
6. Підставою для відмови у реєстрації концесійного договору
може бути:
невідповідність поданих документів і матеріалів вимогам
законодавства та цього Положення;
наявність у поданих документах і матеріалах недостовірних
даних.
7. Про відмову у реєстрації концесійного договору заявник
повинен бути повідомлений у письмовій формі (з обгрунтуванням
причини) протягом п'яти днів після прийняття такого рішення.
8. У разі зміни даних, що вносяться до реєстру,
концесієдавець подає до Фонду державного майна відповідну
інформацію, про що робиться відмітка у реєстрі.

Додаток
до Положення про реєстр концесійних договорів
Форма,
за якою вносяться дані до реєстру
------------------------------------------------------------------------------ | | | |Найменування |Майно, що |Термін, на| N |Дата |Номер |Наймену-|концесіонера |надане |який укла-|Розмір п/п|реєстра-|реєстра-|вання |(для фізичної |в концесію, |дено кон- |конце- |ції до- |ції до- |конце- |особи - |його місце- |цесійний |сійного |говору |говору |сієдавця|прізвище, |знаходження |договір |патежу | | | |ім'я та по |(у разі | | | | | |батькові), |надання | | | | | |юридична адреса|концесії на | | | | | |(для фізичної |вид підпри- | | | | | |особи - адреса |ємницької | | | | | |постійного |діяльності -| | | | | |місця прожи- |вид діяль- | | | | | |вання) |ності) | | ---+--------+--------+--------+---------------+------------+----------+-------вгору