Документ 698/2008, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.08.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.08.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного
регулювання господарської діяльності

З метою дальшого забезпечення конституційного права громадян
на підприємницьку діяльність, усунення адміністративних перешкод
при здійсненні підприємницької діяльності, насамперед у сфері
малого та середнього бізнесу, та за результатами Всеукраїнського
зібрання в рамках постійно діючого форуму "Влада і бізнес -
партнери", яке відбулося 3 липня 2008 року,
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити в установленому порядку підготовку до
1 березня 2009 року за участю Національної академії наук України,
наукових установ, міжнародних організацій та громадських об'єднань
Національної доповіді про стан розвитку підприємництва в Україні,
передбачивши фінансування підготовки доповіді та представлення її
Президентові України та Верховній Раді України;
2) забезпечити безумовне виконання Закону України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ), для чого, зокрема:
а) внести у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради
України законопроекти щодо приведення законів України, в тому
числі тих, які визначають порядок здійснення контролю за
правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів
(обов'язкових платежів), у відповідність із названим Законом
( 877-16 );
б) затвердити у місячний строк критерії розподілу суб'єктів
господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності для
безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного
середовища за окремими видами діяльності та визначити
періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності;
в) розглянути невідкладно питання про стан виконання
зазначеного Закону ( 877-16 ) та вжити в установленому порядку
відповідних заходів, у тому числі щодо притягнення в разі
необхідності до відповідальності керівників центральних органів
виконавчої влади, які не забезпечили належного виконання вимог
Закону ( 877-16 ), зокрема, щодо розроблення передбачених ним
нормативно-правових актів;
3) привести у тримісячний строк свої рішення та забезпечити
приведення міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
вимогами Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" ( 2806-15 );
4) розглянути у тижневий строк питання реформування системи
технічного регулювання у відповідних сферах діяльності та прийняти
відповідні рішення;
5) забезпечити участь представників територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, які здійснюють видачу
документів дозвільного характеру, в роботі дозвільних центрів із
видачі документів дозвільного характеру.
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:
1) переглянути у тримісячний строк свої регуляторні акти з
питань землекористування, будівництва та туризму, привести їх у
відповідність із принципами державної регуляторної політики,
визначеними статтею 4 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 );
2) вжити невідкладних заходів щодо належного
матеріально-технічного забезпечення діяльності дозвільних центрів
з видачі документів дозвільного характеру.
3. Запропонувати Генеральній прокуратурі України вживати в
установленому порядку заходів щодо нагляду за додержанням права на
підприємницьку діяльність, зокрема, провести:
перевірки додержання Законів України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності" ( 877-16 ), "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) та вжити за їх
результатами відповідних заходів прокурорського реагування;
перевірки у тримісячний строк за участю Міністерства
економіки України та Антимонопольного комітету України щодо
обґрунтованості розмірів тарифів на проведення суб'єктами
господарювання обстежень (експертиз), які є підставою для видачі
документів дозвільного характеру.
4. Запропонувати органам місцевого самоврядування здійснити у
тримісячний строк перегляд виданих ними регуляторних актів щодо
відповідності їх положень принципам державної регуляторної
політики.
5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 серпня 2008 року
N 698/2008вгору