Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства “Аграрний фонд”
Постанова Кабінету Міністрів України; Статут від 24.07.2013698
Документ 698-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.10.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 липня 2013 р. № 698
Київ

Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства “Аграрний фонд”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Статут публічного акціонерного товариства “Аграрний фонд”, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 698

СТАТУТ
публічного акціонерного товариства “Аграрний фонд”

Загальні положення

1. Публічне акціонерне товариство “Аграрний фонд” (далі - Товариство) є акціонерним товариством, утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 364 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 40, ст. 1422).

2. Офіційне найменування Товариства:

українською мовою: повне - публічне акціонерне товариство “Аграрний фонд”; скорочене - ПАТ “Аграрний фонд”;

російською мовою: повне - публичное акционерное общество “Аграрный фонд”; скорочене - ПАО “Аграрный фонд”;

англійською мовою: повне - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “AGRARIAN FUND”; скорочене - PJSC “AGRARIAN FUND”.

Повне та скорочене найменування Товариства є його комерційним (фірмовим) найменуванням.

3. Місцезнаходження Товариства: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1.

4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і Мінагрополітики та цим Статутом.

5. Товариство є публічним акціонерним товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

6. Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.

7. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Мінагрополітики.

Юридичний статус Товариства

8. Товариство є юридичною особою та набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

9. Товариство має у власності відокремлене майно (в тому числі нерухоме), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому числі укладати угоди (договори, контракти), вчиняти інші правочини.

10. Товариство провадить свою діяльність на комерційній основі і володіє, користується та розпоряджається належним йому майном.

11. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків.

12. Товариство має печатку та фірмовий бланк із своїм найменуванням.

13. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного майна відповідно до закону.

14. Товариство має цивільну правоздатність і дієздатність, може бути позивачем та відповідачем у суді, а також у юрисдикційних органах інших держав.

15. Товариство має право бути засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

16. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

Мета і предмет діяльності Товариства

17. Метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства.

18. Предметом діяльності Товариства є:

оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

складське господарство;

надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання;

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

оброблення насіння для відтворення;

лізингові операції;

інвестиційна діяльність;

виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості;

оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

оптова торгівля іншими харчовими продуктами;

неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;

роздрібна торгівля (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими харчовими продуктами в спеціалізованих магазинах);

інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах тощо);

вирощування цукрової тростини, тютюну, прядивних культур, олійних плодів, пряних, ароматичних та лікарських культур;

надання послуг з перевезення;

надання послуг із зберігання зерна, обробки та технологічної переробки зерна; виробництво борошна, крупів, виробництво хліба та хлібобулочних виробів;

виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;

виробництво інших харчових продуктів;

виробництво однорідних кормів та комбікормів, виробництво готових кормів для громадського тваринництва та для тварин, що утримуються населенням;

виробництво готових кормів для домашніх тварин, кормових добавок та інших кормових продуктів;

ведення товарного сільськогосподарського виробництва; змішане сільське господарство;

поставка мінеральних добрив, засобів захисту рослин і насіння, агрохімічної продукції;

оптова торгівля мінеральними добривами та засобами захисту рослин;

оптова торгівля промисловими товарами;

організація та утримання закладів громадського харчування (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування);

виробництво, закупівля та реалізація сировини, товарів виробничо-технічного призначення і широкого вжитку;

надання транспортно-експедиторських послуг;

здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів;

ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання виробничого призначення; надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва; оброблення та видалення безпечних відходів;

відновлення відсортованих відходів;

проведення будівельних (спорудження житлових і нежитлових будівель; будівництво інших споруд), ремонтних, реставраційних, дизайнерських, монтажно-налагоджувальних робіт на підприємствах, житлових і нежитлових об’єктах та об’єктах соціальної сфери;

переробка деревини, в тому числі виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво дерев’яної тари;

провадження редакційно-видавничої і поліграфічної діяльності і надання пов’язаних з нею послуг;

провадження інноваційної діяльності, в тому числі виконання науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських робіт та маркетингових досліджень, впровадження винаходів, науково-технічних розробок; дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, інших природничих і технічних наук;

організація та проведення виставки-продажу, виставок, конгресів, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно-освітніх заходів, благодійних акцій;

виробництво та реалізація альтернативних видів палива (повна переробка соломи, відходів зерна, відходів переробки деревини на паливні брикети та гранули);

провадження інших видів діяльності, не заборонених законодавством, відповідно до мети діяльності Товариства.

19. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності, передбачених цим Статутом.

20. Види діяльності, для провадження яких відповідно до закону необхідно отримати спеціальний дозвіл або ліцензію, Товариство провадить після отримання відповідних дозволів або ліцензій.

Майно Товариства

21. Майно Товариства становлять цінності, вартість яких відображається в бухгалтерському балансі Товариства.

Товариство є власником:

коштів, отриманих від продажу цінних паперів Товариства;

доходів, отриманих Товариством в результаті господарської діяльності в Україні та за її межами;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

22. Товариство має право здійснювати емісію власних цінних паперів та розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати і продавати цінні папери та цінні папери інших емітентів, набувати право власності на цінні папери та/або відчужувати їх.

Статутний капітал Товариства

23. Розмір статутного капіталу Товариства становить 5000000000 (п’ять мільярдів) гривень.

Формування статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом придбання акцій Товариства у державну власність за рахунок облігацій внутрішньої державної позики у сумі 5000000000 (п’ять мільярдів) гривень відповідно до законодавства.

24. Статутний капітал Товариства поділено на 50000 (п’ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100000 (сто тисяч) гривень кожна. Прості іменні акції становлять 100 відсотків статутного капіталу Товариства.

25. Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості в установленому законодавством порядку.

26. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється в установленому порядку шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Цінні папери Товариства

27. Товариство випускає прості іменні акції в бездокументарній формі на суму, що дорівнює розміру його статутного капіталу, і здійснює реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку. Кожна акція Товариства є неподільною. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

28. Товариство має право здійснити в установленому порядку консолідацію та дроблення акцій.

Для залучення додаткових коштів Товариство має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу Товариства або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами. Товариством може здійснюватися також розміщення цільових облігацій.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів Товариства (далі - загальні збори).

Прибуток та покриття збитків

29. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

30. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов’язаннями. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу становить не менш як 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік до досягнення резервним капіталом розміру 15 відсотків статутного капіталу.

31. Для забезпечення виконання зобов’язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначаються відповідно до законодавства загальними зборами.

32. Покриття збитків здійснюється Товариством у порядку, визначеному загальними зборами, за рахунок коштів резервного капіталу Товариства. У разі коли таких коштів недостатньо, для зазначених цілей за рішенням загальних зборів можуть використовуватися кошти інших фондів Товариства.

Органи Товариства

33. Органами Товариства є:

загальні збори;

наглядова рада;

правління;

ревізійна комісія.

Загальні збори

34. Вищим органом Товариства є загальні збори.

35. До повноважень загальних зборів належить:

1) визначення напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження річного звіту Товариства;

11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених законом;

13) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

14) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

15) обрання членів наглядової ради, членів ревізійної комісії (ревізора);

16) прийняття рішення про припинення, в тому числі дострокове, повноважень членів наглядової ради (крім випадків, встановлених законом);

17) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

18) затвердження висновків ревізійної комісії;

19) обрання лічильної комісії;

20) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;

22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

23) обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства.

36. На період коли єдиним засновником та акціонером Товариства є держава:

1) повноваження загальних зборів здійснюються Мінагрополітики без скликання загальних зборів;

2) повноваження, визначені підпунктами 2, 5-8 і 22 пункту 35 цього Статуту, здійснюються Кабінетом Міністрів України за поданням Мінагрополітики;

3) голова правління призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мінагрополітики;

4) перший заступник голови правління, заступники голови правління, інші члени правління призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мінагрополітики;

5) затвердження складу наглядової ради (обрання членів наглядової ради, в тому числі голови наглядової ради), припинення повноважень членів наглядової ради Товариства здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Мінагрополітики.

Рішення Мінагрополітики з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляються у формі наказу.

Наглядова рада

37. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах повноважень, визначених Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність правління.

У своїй діяльності наглядова рада керується цим Статутом та положенням про наглядову раду.

Наглядова рада не втручається в діяльність Товариства.

Рішення про утворення наглядової ради та затвердження складу наглядової ради (обрання членів наглядової ради, в тому числі голови наглядової ради) Товариства приймаються Кабінетом Міністрів України за поданням Мінагрополітики.

Повноваження членів наглядової ради припиняються, в тому числі достроково, за рішенням Кабінету Міністрів України, що приймається за поданням Мінагрополітики.

Без рішення Кабінету Міністрів України повноваження членів наглядової ради припиняються у випадках, передбачених законом.

38. Наглядова рада складається з семи осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її загального складу, визначеного Статутом, Кабінет Міністрів України за поданням Мінагрополітики протягом одного місяця призначає решту членів наглядової ради.

Склад наглядової ради формується у порядку, визначеному законом та цим Статутом. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

Строк повноважень членів наглядової ради становить три роки. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання її нового складу.

Рішення про припинення повноважень голови наглядової ради Товариства приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Мінагрополітики.

Члени наглядової ради виконують свої функції без отримання матеріальної винагороди.

39. Засідання наглядової ради проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

Підготовка, скликання, проведення засідань та прийняття рішень наглядовою радою здійснюються відповідно до закону, цього Статуту та положення про наглядову раду.

Засідання наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь не менш як чотири члени наглядової ради.

Рішення наглядової ради приймається більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, визначеного цим Статутом.

На засіданні наглядової ради кожен член наглядової ради має один голос.

Рішення наглядової ради оформляються протоколом. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п’яти днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні та членами наглядової ради, які брали участь у засіданні.

40. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

41. До повноважень наглядової ради належить:

1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

2) прийняття рішення про:

продаж раніше викуплених Товариством акцій;

розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

4) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;

5) визначення дати складення переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;

6) вирішення питань, віднесених законом до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

7) прийняття рішення про вчинення правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

9) прийняття рішення про укладення договору про обслуговування емісії цінних паперів Товариства з Національним депозитарієм України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях;

12) прийняття рішення щодо заснування, реорганізації та ліквідації юридичних осіб за участю Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом чи цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

42. Посадові особи органів управління Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства в межах, передбачених законом та цим Статутом.

Правління

43. Правління є виконавчим колегіальним органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю. До складу правління входять голова правління, перший заступник голови правління, заступники голови правління та інші члени правління.

Голова правління призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мінагрополітики. Контракт з головою правління укладає Мінагрополітики за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Перший заступник голови правління, заступники голови правління, інші члени правління призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мінагрополітики.

Основною формою роботи правління є засідання.

44. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства в межах, установлених законом, цим Статутом.

До повноважень правління належить вирішення питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством та цим Статутом віднесені до виключної компетенції загальних зборів або наглядової ради.

45. До повноважень правління належить:

1) підготовка та подання на затвердження загальних зборів проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та здійснення контролю за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);

2) організація діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складення звітності;

3) попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів, наглядової ради, підготовка матеріалів для розгляду цих питань зазначеними органами;

4) затвердження:

рішень Товариства, що не віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, зокрема з питань визначення порядку та умов здійснення господарських операцій, укладення угод, функцій та діяльності структурних підрозділів Товариства, а також регулювання поточної діяльності Товариства;

переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та належать до конфіденційної інформації про діяльність Товариства, а також порядку їх використання та охорони;

5) організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;

6) схвалення проекту колективного договору;

7) прийняття рішення про створення філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

8) загальна координація роботи відокремлених підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

9) підготовка річної фінансової звітності Товариства;

10) прийняття рішення про вчинення правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить від 5 до 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

11) забезпечення розроблення річних фінансових та інвестиційних планів;

12) затвердження цін і тарифів на товари і послуги Товариства;

13) вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів, наглядової ради та ревізійної комісії.

46. Після узгодження проекту колективного договору між правлінням та органом, уповноваженим трудовим колективом Товариства, а в разі відсутності такого органу - представником працівників Товариства, обраним трудовим колективом Товариства, колективний договір  підписується головою правління та від імені трудового колективу Товариства зазначеним органом (представником).

47. Голова правління організовує роботу правління та в період між засіданнями правління здійснює безпосереднє керівництво Товариством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

48. Голова правління:

1) без довіреності:

вчиняє від імені Товариства правочини, зокрема розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Товариства, в тому числі коштами;

підписує договори, зокрема зовнішньоекономічні договори (контракти);

2) представляє Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами на території України та за її межами;

3) видає від імені Товариства довіреності;

4) скликає засідання правління, визначає їх порядок денний та головує на них;

5) розподіляє обов’язки між членами правління;

6) укладає від імені Товариства контракти з першим заступником, заступником (заступниками) голови правління, іншими членами правління, призначає та звільняє працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

7) видає відповідно до своїх повноважень накази та дає розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Товариства;

8) затверджує штатний розпис Товариства та штатний розпис відокремлених структурних підрозділів, а також розміри посадових окладів працівників Товариства;

9) підписує колективний договір;

10) вимагає скликання позачергових засідань наглядової ради, бере участь у її засіданнях;

11) затверджує посадові інструкції працівників Товариства, приймає рішення про їх відрядження;

12) вживає заходів для досудового врегулювання спорів, підписує позовні заяви, скарги та інші документи, що можуть бути предметом судового розгляду, представляє інтереси Товариства в суді з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі щодо повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладення мирової угоди, оскарження судового рішення, подає виконавчий документ до стягнення або видає довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

13) виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

49. На час тимчасової відсутності голови правління голова правління наказом призначає одного з членів правління виконуючим обов’язки голови правління.

Голова правління може доручати вирішення окремих питань, що належать до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів у межах, передбачених цим Статутом та положенням про правління.

50. Члени правління та інші особи мають право підпису від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає голова правління.

Голова правління здійснює розподіл обов’язків між членами правління та має право передавати свої повноваження іншим членам правління шляхом видання наказів про розподіл повноважень.

51. Засідання правління проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. Засідання правління вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини його членів.

52. Рішення правління приймається простою більшістю голосів від загальної кількості членів правління. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління. Кожний член правління на його засіданні має один голос.

Кожний член правління має право вносити питання до порядку денного засідання правління.

За запрошенням голови правління будь-яка особа має право бути присутньою на засіданнях правління.

53. Рішення правління оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні, членами правління, що брали участь у засіданні.

Вимоги до змісту та форми протоколу засідання правління визначаються положенням про правління. Протоколи зберігаються за місцезнаходженням правління. Ведення протоколів засідань правління забезпечується головою правління.

54. Питання правового статусу правління, порядку скликання та проведення засідань правління, які не врегульовані у цьому Статуті, вирішуються відповідно до положення про правління.

Ревізійна комісія

55. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює ревізійна комісія.

56. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами у складі п’яти осіб строком на п’ять років. Повноваження членів ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів. До складу ревізійної комісії не можуть входити особи, які не мають повної цивільної дієздатності, члени правління та наглядової ради, корпоративний секретар та члени інших органів Товариства.

У разі вибуття члена ревізійної комісії з її складу до закінчення строку повноважень загальні збори обирають нового члена ревізійної комісії на решту строку повноважень ревізійної комісії.

57. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів.

На вимогу ревізійної комісії повинні надаватися матеріали, бухгалтерські або інші документи і пояснення посадових осіб Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій експертів з числа осіб, що не перебувають у трудових відносинах з Товариством.

58. Ревізійна комісія інформує про результати кожної проведеної нею перевірки загальні збори. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

59. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів.

60. Ревізійна комісія готує для розгляду на загальних зборах висновок за річним звітом Товариства, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

встановлений порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

61. У разі виникнення загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань з боку його посадових осіб ревізійна комісія повинна повідомити загальним зборам.

Облік та звітність Товариства

62. Товариство веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

63. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі відповідного річного бухгалтерського звіту.

64. Перший фінансовий рік Товариства починається з дати його реєстрації і закінчується 31 грудня того ж року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

65. Товариство забезпечує подання фінансової і статистичної звітності та іншої інформації в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

Порядок внесення змін до Статуту

66. Внесення змін до цього Статуту здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

67. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.

Припинення Товариства

68. Товариство припиняється в результаті передачі всього його майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації відповідно до законодавства. Припинення Товариства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

69. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення або ліквідація Товариства здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України, а у випадках, установлених законом, - за рішенням суду.

70. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення (ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законом порядку.вгору